s NIEUWS- en ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN andel No. 20047, in de Mersey-monding gezonken. LAG BRITSCHE DUIKBOOT WORDT VERMIST. Nieuwe onderzeeër „Thetis” met 73 man vermoedelijk wint 4 en Land. GOUDA INDIVIDUEELE DRANG TOT VACCINATIE TEGEN POKKEN. Een wetsontwerp ingediend. Beslissing over al of niet vaccineeren moet uiteindelijk bij de ouders blijven berusten. Prins-regent Paul van Joego-Slavië in Berlijn. Duitschland bood een cr (’iet van 200 millioen aan. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. - Vrijdag 2 Juni 1939 I78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, ROTKOOP, GOUDERAK, NIEUWERKERK, ouderkerk, oudewater, ueeuwijk, schoonhoven, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zonden Feestdagen 1 vmy de 5LEFOON 331» lebruik. 1 van 11 Februari 1928 opgeschort. 158 ingestelde staatscommissie, wezen medische sub-commissie. 1 thans ’t geval is. eiste de en tcokening van 16 Mol 1939 een eerste ver slag uitgebracht, waaruit blijkt, dat zij DAGOCHTEND l> uur I* wijk dar laad ven 14 jaar. en 40 cent. EN GLAS OTEN INDEN. reerende prijzen 645 00b 661 454 067 551 118 074 807 540 575 030 726 351 331 307 935 662 >309 1922 1072 1641 1172 >684 van het Duitsche Vrijdag 2 Jjini tot «dag 6 Juni :ORAN mbrlgads film: iuder POWEfll HAVIUJ ven 14 jaar. NOODWEER IN ITALIe RICHT GROOTE SCHADE AAN. Het noodweer van de laatste dagen heeft overal in Italië ernstige schade aangericht Te Sala Consilina in hef gebied van Napels zÜn twee personen door den bliksem ge dood, te Reggio Calabria werd een vrouw en een kind gedood door een ijzeren plaat, nelke door den wind was afgervkt. Te Castel del Rio bij Iniola is de kerk inge- Rtort. In de Romagna breiden de overstroom!»- gen zich uit, in de omgeving van Ravenna zijn meer dan 14.000 h.a. bebouwde grond oierstroomd, talrijke huizen werden weg gespoeld, honderden gezinnen zijn dakloos en geheele dorpen zjjn geïsoleerd. ir MATINEE voor et a|g hoofdfilnv •uder wint 323 710 967 .337 458 .652 1656 1298 1520 1775 1030 1145 1337 I8J3 1167 1441 1777 >041 >597 5870 1098 >396 1817 5993 1375 1764 3028 3337 3760 3123 3392 3689 3976 3176 >437 1043 1941 1310 1520 1766 1343 !611 1944 1400 1705 1994 1438 1004 5220 1062 MAL 3689 3894 7207 7541 7742 7003 3306 3755 >072 >348 >781 3116 >313 3589 >906 treffen, en zbo ja, hoe zij behoort te lul den. Deze staatscommissie heeft onder dag- BOSCHBRAND WOEDDE BIJ MONTFERLAND. Ongeveer 25 H.A. hoog opgaand dennenhout door het vuur vernield. Duitschers hielpen blusscben. Gistermiddag omstreeks vier uur Is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de fraaie dennenbosschen, eigendom van den heer Van Heek, nabij de jeugd herberg' „Wolkenland” bij Beek, in Mont- ferland. Het vuur, dat door den. feilen Oostenwind werd aangewakkerd, nam al aanstonds groote afmetingen aan, zoodat daar de brand op een heuvelrug woedde, dc geweldige rookwolken tot ver in de omgeving te zien waren. De bevolking van het dorp Beek en omgeving werd gealarmeerd om aan het blusschlngswerk deel te nemen. Men trok I er met takken en spaden gewapend op uit. Daar het vuur op de Nederlandsch— Duitsche grens woedde, kwamen ook de brandweer en polltie met S.A.-mannen uit EICen ter plaatse en in samenwerking met de Nederlanders werd Het blus- schingswerk met kracht ter hand ge nomen. Met veel inspanning mocht men er in slagen het vuur na «enige uren meester te worden. Ongeveer 25 ha hoog opgaand dennenhout werden ’n prooi der vlammen. Ook een perceeltje heide werd door het vuur verwoest. Op het terrein van den brand, dat door den feilen zon neschijn en den oostenwind uiterst brandbaar is, is een wacht achtergeble ven, om bij eventueel wederoplaaien van het vuur onmiddellijk to kunnen ingrij pen. Aan station verwelkomd door Hitler, Göring en von Ribbentrop. Gistermiddag- te half vier zijn prins- regjent Paul van Joego-Slavië en prinses Ulga op het Lehrter Bahnhof te Berlijn aangekomen. Het Prinselïjk paar werd begroet door den Führer, minister-president Göring on ^Un echtgenoote en den minister van bui- tenlandsche zaken von Ribbentrop, waarna Prins Paul en Prinses Olga zich naar het lot Belvedère begaf, dat voor hen ter b"1- ‘■chikking was gesteld. Onderweg werden de gasten luide toegejuicht. Kort na zyn aankomst bracht prins Paul een bezoek aan den Führer op de nieuwe rykskanselary. Een compagnie ’‘bewees hierbij de militaire eer. Hitler overhandig de prinses Olga het kruis voor vrouwen van het Duitsche Roode Kruis als bewijs van zyn hoogachting voor haar werk in dienst der menschheid. Later bracht de Führer het prinseliik paar op het slot Belvedère een tegenbe zoek. De Joego-Slavische minister van buiten- landscha zaken Markowitsj bracht een be zoek aan Göring en overhandigde hem hot- grootkruis der orde van Karageorge, de hoogste Joego-Slavische onderscheiding'. Des avonds half negen gaf Hitler ter eere van de gasten een maaltijd, waaraan Weer spinazie in blik. Reeds in distributie. Naar wij vernemen, heeft het Depar tement van Economische Zaken, de ver leden jaar genomen proef met hot In- bllkken van spinazie dit seizoen op groo te schaal herhaald en ten behoeve van armlastigen on werkloozen ruim 100.000 blikken doen vervaardigen. Het grootste deel hiervan Is reeds In distributie we gens de schaarschte der Jonge groenten. verder deelnamen minister Markowitsj, dc Joegoslavische gezant, alle leden der Duitsche ryksregeering en talrijke autori teiten van party, weermacht, enz. Tijdens het diner hebben Hitler en pnne Paul speeches gehouden. Hitler ie ide o.a.: „Dc Duitsche vriendschap voor het Joego- Slavische volk is niet slechts van spontaner aard. Zij heeft haar diepte en duurzaam heid gekregen in de tragische verwarringen van den wereldoorlog. Duitschland en zijn regeering volgen den weg van den opgang, dien het Joegio-Slavische volk, trouw aan de erfenis van koning Alexander, met zoo veel succes heeft ingeslagen, met oprechte sympathie.” Prins Paul sprak zyn voldoening uit om de hartelijkheid van het contact tusschen beide volkeren, „M|jn bezoek is een demonstratie van den .vastbesloten wil van het Joego-Slavisfche volk, met het Duitsche volk in eeir at mosfeer van vrede en vriendschap te leven en samen te werken. Daarom verheugT het mij zeer ,dat het Duitsche ryk eveneens vriendschappelijke samenwerking met Joo-^ go-Slavie wenscht, doordat het zjjn vrijheid en onafhankelijkheid voornemens is te er kennen .In deze constateeringen zie ik niet slechts verwezenlijkte voorwaarden voo/ de gunstige ontwikkeling van nog nauwer banden tusschen Duitschland en Joego- Slavië, maar ook een te waardeeren bijdra ge tot de consolidatie wan den vrede in dit deel van Europa.” Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA. b|j onze «genten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ^Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef faterc 27<5. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 1? cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Mededeelingen in Molotof» jongste rede. In den officieelen volledigen tekst van •ie rede, wojke Molotof in de Hoogste Sov jet heeft gehouden, komen enkele passages voor, die verdienen nader te worden ver meld. Sprekende over de houding tot Duitsch land, speciaal over de handelsbosprekingen ''•«êlde Molotof m^ie, dat in den aanvang vorig jaar, op initiatief var de regeering1, onderhandelingen wer den begonnen over een handelsoverecn- komst en nieuwe credieten. Duitschland bood toen den Russen aan hun een nieuw crediet te verleenen van 200 millioert mark. Men kon toen echter niet tot een accoord komen over de bepalingen van deze nieuwe economische overeenkomst. Deze zaak werd losgelaten. Tegen het einde van 1938 bracht de Duitsche regeering opnieuw de kwestie van de economische onderhandelingen tor sprnke, alsmede de credietverleening van do 200 millioen. Van Duitsche zyde ver klaarde men zich bereid een aantal conces sies te doen. Begin 1939 werd aan het volkscommissa riaat van buitenlandschen handel medt ge deeld dat een speciale Duitsche vertegen woordiger in verband met deze onderhan delingen naar Moskou onderweg was. Na derhand werden deze onderhandelingen toe- Urtrouwd aan den Duitschen ambassadeur v°n der Schulenburg, doch wegens allerlei Roschilpunten werden zij niet voortge^ët. Te oordeelen -naar zekere teekenen, aldus Molotof, is het niet uitgesloten, dat de on- ^handelingen hervat worden. Voorts sprak Molotof nog over de over eenkomst met Japan inzake de visscherlj- kwestie. Tegen het einde van het afgeloo- ’)en jaar beschikte Japan over 384 perceo- De termijn van de conventie waarbij J)E nieuwe Dritsche duikboot „Thetis”, die ter hocgte'van Birkenhead proeven die ter hoogte van Birkenhead proeven hield, alvorens zij door de bouwers zou wor den overged ragen, wordt vermist met meer den zeventig man aan boord, daar behalve 6 officieren en 48 minderen, twintig leden van het personeel van de werf Cammel Laird, die het schip jjebouwd heeft en bo vendien nog verschillende experts van de admiraliteit de proeftocht meemaakten. De duikboot verliet de werf ’s ochtends om 10 uur met hoog water, begeleid dooi een sleepboot. Om half twee dook «y in de baai van Liverpool onder op vfjftig myl buiten Bir kenhead in de buurt van het Lichtschip van Bar, waar zjj om half vy’f weer aan de oppervlakte had moeten komen. Het schip werd echter niet meer gezien. Toen de „Thetis” uitbleef, werden alle oorlogsschepen in de buurt gealarmeerd en begonnen de eerste opsporingen. Ook van verder weg ylden dadelijk oorlogsbodems toe om te helpen bij het zoeken. Volgers ‘<de laatste berichten zou het schip in ongeveer 4Q m. water zijn gezon ken. Om 10 uur was echter by de admira liteit nog geen bericht ontvangen, dat de plaats ,waar de „Thetis” ligt, was vastge- steld. De „Thetis” is een schip van ongeveer .1500 ton en 80 meter lengte, behoorende tot het z.g. patrouflle-type. K rach t i ge opsporingsmaatregelen De bemanningen van 't eerste antiduik- bootflottielje en het zesde torpedojagers- flottielje, die te Portland gestationeerd zijn, hebben order gekregen zich terstond aan boord te melden. Acht torpedojagers ver trokken gisteravond ylt Portland naai- Bir kenhead en vijf schepen van het anti-duik- bootflottielje worden eveneens in gereed heid gebracht om te vertrekken. Een slfeep- boot met een duikboorofficier was by de oefeningen van he Thetis aanwezig en be vind' zich nog steeds ter plaatse, in de hoop ,lp te kunnen bieden. deze zaak geregeld werd, was echter reeds verstreken. Derhalve trad de Sovjet-Unic m onderhandeling met Tokio. Wy verklaar- >n werking te doen treden, en zoo deze den, aldus Molotof, dat een aantal percee- I vacclneerd, op alle ouders rust, is deze, I aat zij aan flen burgemeester een’onder- I toekende verklaring hebben over te leg gen, waarom de Inenting achterwege wordt gelaten. De tweede administratieve maatregel bestaat hierin, dat de burgemeester al degenen, die een verklaring hebben over gelegd, oproept om voor hem of een door hem aan te wijzen ambtenaar, alsmede oen door hem aangewezen deskundige, te verschijnen. Hij kan echter deze op roeping achterwege laten, indien de In de verklaring vermelde redenen geheel of gedeeltelijk van geneeskundigen aard zijn en tevens is overgelegd een verkla ring van een geneeskundige met wlen over de vraag van de Inenting overleg Is gepleegd, waarbij deze dit overleg beves tigt. De burgemeester is dus tot oproeping verplicht in de gevallen, waarin uitslui tend redenen van prlncipleelen aard In het geding zijn of waarbij het gaat om redenen van geneeskundigen aard zon der dat een verklaring van een genees- kundigev is overgelegd. De bedoeling van deze verschraling voor den burgemeester Is, in de eerste plaats om degenen, die opgeven zuiver princlpieele bezwaren te hebben, blijk te laten geven, dat het hun inderdaad met deze bezwaren ernst is, en voorts om voor hen, zoomede voor degenen, die meenen bezwaren van geneeskundigen aard te hebben, zonder dat zij daarover met een geneeskundige overleg hebben gepleegd, een uiteenzetting te doen geven van de geneeskundige beteekenis van de vacci natie, van den aard en den omvang der gevaren, welke aan het niet-vacclneeren en aan het vaccineeren verbonden zijn. 4 Met cie eventueele verschijning voor den burgemeester of den door hem aange wezen ambtenaar is de procedure defini tief geëindigd. Ten slotte Is de burgemeester ook tot oproeping verplicht van die niet hebben voldaan, aan de verplichting om liet be- I wijs te leveren, dat het kind, voordat l het den leeftijd van één jaar heeft be- lijke jalektenwet gehandhaafde bepalin- reikt, tegen pokken werd Ingeënt. 1 Uit het bovenstaande blijkt .reeds, dat het door de Staatscommissie voorgedra gen stelsel slechts twee verplichtingen kent, n.l. een verklarlngsplicht en even tueel een verschijningsplicht. Tegen overtreding van beide verplichtingen wordt straf bedreigd. vraag ontkennend wordt beantwoord. 2e. Of het wenschelijk Is dezejjepalln- gen *e doen vervallen, zonder^at tot eenige nieuwe regeling van de vaccinatie wordt overgegaan, dan wel 3e. O( het wenschelijk is ten aanzien de vragen onder le en 2e ontkennend, die onder 3e bevestigend beantwoordt: Zij Is daartoe gekomen, na voorlichting eenei' door tiaar uit haar midden, aange- 1 wogen is, n.l. het stelsel van den wezen medische sub-commissie. Hik aerecelden individueelen dran Met het ontwerpen van een aantal I door haai1 wenschelijk geachte wettelijke 1 voorschriften, houdt de staatscommissie zich nog bezig. Zij heeft echter gemeend, dat, waar haar definitief rapport niet zoo tijdig kon worden ultgebraèht, dat do totstandkoming van alle bedoelde wot- teltjke voorschriften vóór 1 Januari 1940 mogelijk zou zijn, althans ten aanzien van een punt waarop vóór dien datum een wettelijke regeling noodig Is, -reeds verslag behoorde te worden gedaan. Dit punt betrefï dc in conclusie van het rapport der medische sub-comfnlssio uit de staatscommissie genoemde opvoe- ring van den immuniteit van de Neder- j landsche bevolking, v»elkc opvoering al- t loor te bevorderen, van een jaar bereikt heeft, dan behoe- Veel grOOter schaal vnn wil err^nn onVnln fm-mallfölfr. fo ba thans ’t geval is. 1 j i rjoodig dc immunl- sche bevolking zóó j ven zij geen enkele andere formaliteit te vervullen dan het overleggen van het bewijs, dat de vaccinatie heeft plaats ge- had. Indien de vaccinatie op dat tijdstip ccITtêr niet is geschied, volgt een tweetal ■administratieve maatregelen, waarbij, dit xuvÜh uuüviijk vpgemvrki, de vrijiu-dd van de ouders om hot kind al dan niet te doen vaccineeren, volkomen onaangetast blijft. Dc plicht, die in het zooeven genoemde geval, dathet kind niet tijdig wordt ge- Het behoorde niet tot de oefeningen var de duikboot seinen uit te zenden, terwijl z|j onder water was en men vermoedde geen onraad, totdat zy om 16.30 uur nog niet aan de oppervlakte was verschenen. De barkas Vigilant, die met bergingstoe- stellen en duikermaetriaal is uitgerust, zal naar men verwacht drie uur noodig hebber om het punt, waar de Thetis verdwenen Is, te bereiken. Nader Wordt gemeld: De torpedojager Brazen bevindt zich thans op de plaats, waar de duikboot het laatst gezien werd. Vóór het invallen van de duisternis werd aan het opsporingswerk deelgenomen door militaire vliegtuigen, die het zoeken bij het aanbreken van den dag zouden hervatten. Het zesde torpedojagcr- Hottielje, het eerste mijnenvegcrsflottielje, de duikbooten Cachalot en Narwhal en (L kruiser Belfast, hebben zich met spoed op weg begeven om als mogelijkc hulp te ver 1oenen. In bevoegde kringen vreest men, dat do Thetis in aanvaring gekomen is met een tich onder water bevindend voorwerp, ten gevolge waarvan de electrische installatie buiten werking is gesteld. Naar gemeld wordt, bevinden zich ver scheidene wrakken op de plaats waar do Thetis is ondergedokeir. Een mafinedeskundigo meent te we*en, .dat de Thetis met honderd man aan boord 'over voldoende lucht zou beschikken om 36 uur lang onder water te blijven. Vier der inzittenden gered. Blykens later bericht is men er in ge slaagd de juiste plek te vinden waar de duikboot onder watej ligt. Men heeft ter stond pogingen aangewend om contact te krijgen met de bemanning die zich in het schip bevind. Het bleek dat allen nog ir leven zijn. Reeds gelukte het met het Davis Reddingstoestel twee leden der be manning en twee officieren te redden. Eer lid van de admiraliteit deelde mede, dal men gegronde hoop heeft 'allen te» redde» met het Davis toestel. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omatreken (behoorende tot den bexorglcring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentlën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdaxiigheids-advertentiën de helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentlën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingea b|j contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. len niet langer ter beschikking van de Ja panners kon worden gesteld uit overwe gingen van strategischen aard. Het Russi sche standpunt stuitte echter op groot ver zet van de zyde der Japanners. Na moc!- zame onderhandelingen werden 37 pereoe- len aan de Japanners onttrokken, in plaats waarvan zjj tien nieuwe perceelen op ande re plaatseil».toegewezen kregen. Hierna ku" de conventie voor een jaar verlengd wor den. X Deze overeenkomst met Japan over de visschery-kwestie is van groote politieke beteekenis, Ja meer omdat de reactionnairc kringen in Japan alles in het werk hebben gesteld om den nddruk te leggen op het politieke aspect van deze zaak, zelfs door dreigementen van allerlei soort te gebrui ken. Deze reactionnairc kringen hebben zich er eens te meer van kunnen overtui gen, dat dreigementen op de Sovjet-Unie geen uitwerking hebban en dat de rechten van de Sovjet-republiek nauwlettend be schermd worden. bij de wet van 31 December 1937 tot 1 Ja nuari 1940. Het is met het oog hierop Inderdaad van, belang, dat een nieuwe regeling van dc vaccinatie vóór laatstgenoemden da- j turn tot stand komt. De vraag, welke zich hierbij voordoet is deze, of voor het be reiken van het gewenschtc doe) een nieuwe wettelijke regeling noodig is, of dat kan worden volstaan met het doen herleven van de bepalingen waarvan de werking thans is opgeschort, door deze I schorsing niet te verlengen. De Minister van Sociale Zaken is met van do vaccinatie een nieuwe regeling te de staatscommissie^ van oordeel, dat, --- zeker zoolang er aan de vaccinatie nog gevaren verbonden blijven van den aard zooals die thans bestaan, dc beslissing over het al of niet’ vaccineeren uiteinde lijk bij de ouders moet blijven berusten. Hij heeft daarom met de staatscom missie zijn keuze bepaald op het tweede stelscH, dat door de staatscommissie pver- Ette lijk geregelden individueelen drang. Het stelsel van individueelen drang tot vaccinatie tegen pokken, dat in liet op blz. 1 vermelde wetsontwerp is aanvaard houdt in de eerste plaats in, dat van wege dc overheid aan alle ouders wordt aangeraden om hun kind, voor zoover daartegen uit gezondheldsoogpunt geen bezwaren bestaan, op den daarvoor ge- schikten leeftijd te doen Inenten. Deze raad wordt aan de ouders of per sonen, die over een kind de ouderlijke macht of voogdij uitoefenen, schriftelijk gegeven door den burgemeester der woongemeente van ’t kind, in de maand, waarin het kind den leeftijd van vier maanden bereikt. Laten de ouders hun kind vaccineeren vóór het den leeftijd Ingediend is een ontwerp van wet tot vaststelling van nieuwe bepalingen be treffende de Inenting tegen pokken. In de Memorie van Toelichting lezen wij: Het onderhavige wetsontwerp is vrucht van den^rl Januari ’«31 ---- j welke tot opdracht ontving te ondersjoe- I ken: ie. Of het wenschelijk is de bestaande bepalingen betreffende den vaccinatie- plicht, waarvan dc werking is opgeschort hetzij terstond, hetzij geleidelijk, weder leen kan geschieden door te bevorderen, dat onze bevolking on wordt gevaccineerd Deze conclusie luldti Het Is drlftgeo^r telt der Nederlands hoog op te voeren als met eerbiediging van bezwaren van geneeskundigen, religieuzen en ethlschon aard moge- 1 zij reeds dadelijk opgemerkt, de vrijheid lijk is Ter bevordering van de vaccinatie fcijn in ons land sinds vele jaren voorschrif ten gegeven, die tegenwoordig zijn neer- gezlegd in dc bij artikel 35 der besmette- ÜIRSGIE ÜHRAM. gen van dc wet van 4 December 1872 I houdende voorzieningen tegen besmette lijke ziekten. De werking van een deel van die bepalingen is echter sedert de wet van 11 Februari 1928 opgeschort •beid van de bij K B. van 26 1 Deze opschorting geschiedde laatstelijk inanctnlrin staatfinnmmiccia j bil do wet van 31 December 1937 tot 1 Ja- I -*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1