I No. 20049 HET UITHOUDINGSVERMOGEN VAN POLEN. Hitler spreekt voor de oud-strüders. Nieuwe phase in de Poolsch-Russische betrekkingen begonnen. De ramp van de Thetis. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Omsingelingspolitiek van 1914 gelijk aan die van thans. bergambacht, bekken wou de, bodegraven, boskoop, GOUDERAK, HAASTRE WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJKCHT, MOORDRECHT, Elkmodel voor elt Iraispori wil door oos Jiliwrl, faas, Gouwe 188 Maandag 5 Juni 193978e Jaargang MOERCAPELLE, Daladier wenscht geen nieuwe avonturen. >uite tien ons Bureau: MARKT 31. GOUDA en en Redactie Telef Het totaal aantal dooden bedraagt 99. BINNENLAND. al buitengewoon vlug, aangezlen het hier heeft om het hoofd te bieden aan het dier: Bestaat het buitenlandsch I E» i Wijziging Spellingbesluiten binnen kort te verwachten. Ifstandig Meisje gevr. niet den de 16 jaar. Aanm. m r Bleekerssingel 56. Leerling Kapster aagd. J. de Jong, Groenendal 8. r Waschmanden en Fietsmanden Nieuwe Markt 28, uis te huur R. v. Cataweg '5 in zeer goeden staat. bevr. FIuw. Singel 64. ■vraagd Meisje, 14 j. als Tulp op Bewaarschool, min. Doelestraat 12. wijze, met den Sovjet-Russischen rug gesteun vrede en vrijheid in Polen zou kunnen handhaven, blijkt men het men” tenslotte zullen verkiezen boven eenzijdige oplossingen, welke voor Euro pa catastrophaal zouden kunnen blijken. voeren en kondigde de spoedige afkondi ging aan van een wet tot verdediging van het Fransche gcjzln. koop Jon srensfietsje voor d 5—9 jaar. bevr. Stevensatraat bordrecht. Ex-Koning Zog naar Versailles. Havas seint uit Versailles, ex-koning Zog van Albanië heeft het kasteel de la Maye, waar verleden jaar de Hertog en de Hertogin van Windsor hebben ge logeerd, voor drie maanden gehuurd. Men verwacht de Koninklijke familie hier tegen het einde van de volgende week. en paar luchtige ?renmolliers vanaf 2.45 i Kalmeijer, St.Anth.atr. 6. Robinson Zomerschoenen •n Jamboree-sandalen Kalmeijer. St.Anthjtr. koop een Heeren- en ensrjjwiel en Stofzuiger» en 125 V. alles prima, sthaven 61. slechts en sol ider js vai |n. soorten Bloem- en Groen den. Bloemenmag. ,.Dc St. Anthoniestraat 9. Ie soorten Koolplantdn: n-, spruit-, cappertjes- witte-, Bredaadie-, te-, boere-, groene savoje- en koolrapen 40 ct. p. 100. per 50 en 15 ct. ner 2F- >emenmag. „De Lelie", St. Anthoniestraat 9. De duiker, die het eerste contact tot stand had gebracht met den onderzeeër, heeft de volgende verklaring aan de pers: i Toen ik den bodem bereikte, die met Nog meer Poolsche Joden uit Duitschland verjaagd? 24.000 zullen vóór einde Juni moe ten vertrekken. De corr. van de News Chronicle te Warschau meldt: 24.000 Poolsche Joden zullen uit Duitsch land gezet worden of in' concentratie kampen’worden gebracht. Dit bericht werd Zaterdag ontvangen door het Joodsche hulpcomité te War schau. Men zegt, dat 4000 Poolsche Joden reeds bevel hebben ontvangen Duitsch land te verlaten en nog 20.000 zijn ge waarschuwd, dat zij zich gerëed moeten maken voor het einde van Juni te ver trekken, daar zij anders zullen worden opgesloten of uitgezet. Van de 16.000 Poolsche Joden, die op 28 Oct. 1938 uit Duitschland werden ge zet, zijn er nog 3700 in het kamp in Nie mandsland te Zbonszyn. De fondsen van het hulpcomité, dat hen verzorgt, zijn geheel uitgeput, zoodat men gedwongen is de voedselvoorziening stop te zetten. Men tracht de Poolsche regeering te be wegen stappen, te doen in Berlijn om nieuwe uitzettingen te voorkomen. Ongeveer 2500 Poolsche Joden zullen uit Slowakije gezet worden. Zij krijgen een maand tijd om te vertrekken. legenheden. Vandaar dan ook, dat met het bijeen brengen van de bij het afdeelingsunder- zoek op den voorgrond gekomen opmer kingen, het werk van de commissie van voorbereiding nog allerminst gereed is. Zij zal, gelijk gebruikelijk, zelf ook wel het noodige aan nog in haar midden rijzende gedachten hebben te verwerken en voorts zal naar alle waarschijnlijk heid bovendien nog nader overleg met de regeering gewenscht blijken te zijn. Alles te zamen genomen, zal dan ook zeker wel niet.veel eerder dan tegen het eind van deze maand het voorloopig ver slag over de belastingontwerpen het licht kunnen zien. Er zit immers aan den ar beid die voor zulk een verslag over ont werpen als de onderhavige noodig is, zoo veel vast, dat het verbazingwekkend zóü wezen, Indien het V.V. vóór, dan pas na eind Juni gereed zou komen. Daarop is het de beurt van de Regee ring, die natuurlijk evenzeer een paar weken tijd zal behoeven voor haar me morie van antwoordmen kan er van op aan dat zij een lijvig en heel wat proble men aanroerend verslag te beantwoorden zal krijgen, terwijl zij zich zeker van een materie als deze niet met een Jantje van Leiden er af zal kunnen noch willen maken. t Uit een en ander volgt derhalve, dat er van openbare behandeling van de belas- ting-ontwerpen door de Tweede Kamer, vóór deze met vacantie gaat, geen sprake zal kunnen wezen. Tenzij men zou mee nen, dat het parlementaire debat over deze wetsvoorstellen best in de honds dagen kan plaats vinden! Waarschijnlijk zal echter niemand, Regeering noch bur gerij, daarop prijs stellen En zoo ligt het dus voor de hand, dat de Kamer van honderd pas in het nieu we zittingsjaar aan de openbare behan deling van den ontwerpen zal toekomen. Doet zij dat in den loop van October dan kan zeer zeker ook de afdoening door de Eerste Kamer nog tijdig genoeg geschieden om de ontwerpen met 1 Jan. 1940 rechtskracht te doen hebben. Duitsche autobus door trein gegrepen. Twaalf personen gedood. Nabij het station Wulfsen bij Hamburg is op een onbewaakten overweg een auto bus door een locomotief gegrepen. De autobus werd vijftien meter meegesleurd en volkomen vernield. Twaalf personen werden gedood, negen zwaar en vijftien licht gewond Enkele zwaargewonden verkeeren in levensgevaar. Politieke klingen en dq pers te War- I schau antwoorden op de overhandigde l nota’s, dat Polen het recht heeft het aantal van zijn douane-inspccteurs uit te breiden of te verminderen en niet mev Dantzig over zijn rechten zal discutee- ren, De Kurjcr Warsawskl schrijft, dat de sendat van Dantzig met een maniak achtige hardnekkigheid zijn briefwisse ling met den commissaris-generaal van Polen voortzet om Berlijn en de natio- naal-socialistische partij bewijzen van zijn activiteit te geven, De Senaat zou een nieuwe spanning fusschen Polen en Dantzig willen teweeg brengen door nieuwe elschen te stellen, doch die heb ben voor ons, aldus het blad, slechts een humoristisch karakter. Indien de senaat dreigt de functionarissen van het Pool sche commissariaat in „quarantaine” te plaatsen, zal niemand deze dreiging voor ernstig opvatten. Dat alles wordt slechts gedaan om de opwinding te laten voort bestaan. Maar de Duitsche afweerpolitiek is grondig veranderd. Hitler is Zonflagochtend per vliegtuig te Kassei aangekomen, waar hy op een bijeen komst van oudstrijders het woord heeft ge voerd. Na betoogd te hebben, dat Duitschland in 1914 geen enkel belang had by het ontkete nen van een oorlog, zeide Hitler: Het vre desverdrag van Versailles heeft daarente gen laten zien, wat de werkelijke oogmer ken waren van de toenmalige Britsche en Fransche omsingelingspolitici, namelyk het rooven van de Duitsche koloniën, vernieti ging van den Duitschen handel, van de Duitsche bestaans- en levensvoorwaarden, en vernietiging van iedere Duitsche politie ke machtspositie. Het waren derhalve des- tyds dezelfde doeleinden als die welke de Britsche en Fransche omsingelingspolitici Thans is bekend geworden, dat er zich °°k thans nastreven. aan boord van de Thetis nog een ver- J tegenwoordige!- van Vickers Armstrong bevond, zoodat in het geheel 99 personen bij den ondergang van de duikboot om het leven zijn gekomen. Het reddingswerk voor de Thetis duurt voort. Het kan echter nog eenlgen tijd duren, alvorens het schip aan de opper vlakte is gebracht, aldus wordt medege deeld in een verklaring die de admirali teit gisteren heeft uitgegeven. Tevens wordt daarin gemeld, dat een volledig uverklaard, dat de regels van De Vries J een gansche schare van zeer belangrijke, en Te Winkel inzake geslacht en voornaam- J woordelijke aanduiding zouden worden her- steid en dat de commissie-Fockema An- «oud^he KunsUtopp.,, ■ellaan 84. .topt alle .cheu- sn, mot. en brandgaten. wordt in Poolsche politieke kringen medegedeeld. Men acht deze nota’s wei nig ernstig. Alleen de Poolsche regeering kan en over oordeelen of zij haar func tionarissen terug wil roepen en het ver zoek om het aantal Poolsche dpuanë- inspecteurs te beperken wordt onbegrij pelijk en ongerechtvaardigd genoemd. Indien het aantal Poolsche inspecteurs is uitgebreid, dan is dat omdat de Dan- zigcr douanebeambten de instructies, welke zij van de centrale Poolsche leiding hebben ontvangen, niet hebben uitge voerd, terwijl de douane van de vrije stad deel uitmaakt van de Poolsche douane. Tot nu toe heeft de Poolsche regeering zich beperkt tot het aannemen van de nota’s en, heeft zij hierop niet geant woord. nECK, de Poolsche minister van Bui- D tenlandsche Zaken, heeft den nieu wen ambassadeur der Sovjet-Unie ont vangen en een langdurig onderhoud met hem gehad. Daarmede begint een nieu we phase in de PoolschRussische be trekkingen. Men mag aannemen, dat het van 1932 dateerende PoolschRussische pact, dat sedert November 1938 door de bekende gemeenschappelijke verklaring van Warschau en Moskou weer volledig van kracht is, verder zal worden ver stevigd. Polen heeft meer dan ooit belang bij het behoud van den vrede èn bij het be houd van een vriendschappelijke verhou ding tot de Sovjet-Unie om in den rug gedekt te zijn. Op haar beurt hecht de Sovjefr-regeerlng er klaarblijkelijk groote waarde aan, met de Oost-Europeesche randstaten, van Turkije tot Finland, goede betrekkingen te onderhouden om op die wijze te beschikken over een bol werk van staten aan de Westgrens der Sovjet-Unie. De reis van Potemkin van Turkije via Sofia, Boekarest en War schau terug naar Moskou was een der belangrijkste uitingen van dit Russische streven. Als middel-groote mogendheid, welke nog slechts aan het begin staat van de industrieele ontwikkeling, noodzakelijk om een groote; mogendheid te kunnen worden, heeft Polen behoefte aan een langdurig tijdperk van vreedzame ont wikkeling Zullen zijn buren het daar voor den tijd laten? Voor de Sovjet-Unie toont men zich in Polen met den dag minder bevreesd dan voor den Duitschen „Drang nach Osten”. Nagenoeg alle Pool sche politieke leiders hebben zich ver zoend met het denkbeeld, dat eerst uiter mate gevaarlijk werd geacht Russische - - hulp te aanvaarden. Wanneer men op die dat zij waarschijnlijk het „geven en nc- llritan n....I1. winti’* fnnolnft,. 1 linnen schoentjes vanaf 45 cent hij Kalmeijer, St.Anth.wtr. koop een goed onderho#* esloten Bakfiets, oed als nieuw bij J rijk, Onderweg ?2, Moercape,le’ Elastieken Kousen uitstekende kwaliteit «t- 1 2.—, p. p. 3 50. ok aan huis te ontbieden. 3656 L. Tiendeweg 5 hook K. Tiendeweg. PIRASÏRO SNAREN JAGER. Westhaven 20. MHffi WW enz. s Zomerschoenen 2.65-2.95-3.50.3.95 Kalmeijer, St.Anth.wtr. I koop een electr. Waach- ine, in goeden staat Wl Kamper Raadhuis*# i, Reeuwijk. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den nrils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger.1 Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. et adres voor reparatie en •ouwinden is by J. Hoekse!, mmer- erf Metselbedrijf, Boelekade 128. •d werk, scherp conc, prjjxei gevaar van bolsjewistische besmetting noodgedwongen lichter te schatten dan ooit tevoren het geval was. Zelfs komen in Polen pan-Slavische beweging naar voren, en spreekt men te Warschau van een gemeenschappelijk front van Sla vische volkeren tegen het pan-Germa- nisme en van ’n bevrijding van Tsjeschen en Slowaken van.de Duitsche voogdij. Hoe lang zal Poleh de huidige span ning kunnen verdragen? Het land heeft thans een mlllioen man onder de wape nen, en het breidt zijn materieele oor- logsuitrusting uit met een koortsachtige haast. Daarmede eischt de weermacht schatten geld. -Toch zijn deze lasten min der zwaar dan men denken zou, en voor Polen nog steeds dragelijk. De Poolsche soldaat stelt minder elschen wat' uitrus ting en verzorging betreft dan de (ver wende) West-Europcaan. Voor het dicht bevolkte Polen beteekent de mobilisatie van een mlllioen manschappen geen ern- stigen druk op de arbeidsmarkt. En voor de uitbreiding van de materieele oor- logsuitrusting kan Polen gebruik maken van de 4üo mlllioen zloty, welke daartoe door de bevolking ter beschikking zijn gesteld, terwijl Warschau zeker zal kun nen rekenen op Franschen en Britschen linancleelen steun Hoezeer Polen, om de stap van mid del-groote naar groote mogendheid té doen, ook behoefte moge hebben aan vrede, het is wellicht langer en beter in staat de spanning van den „bloedeloo- zen” oorlog-ln-vredcstijd te verdragen dan met de Tsjechen het geval bleek. Zal ook Polen door „Slavische zenuwen” be zwijken voor de dreiging van den Duit schen expansie-drang? Vooralsnog zijn bede partijen zoo sterk én zoo kwetsbaar, waren gegaan, zullen vandaag naar hun bases tcrugkeeren. De bergingswerk- Belastingontwerpen vóór de vacantie niet meer in de Kamers. Commissie van Voorbereiding nog niet gereed. JHoogstwaarschijnlijk zal er van open bare behandeling van de belastingont werpen door de Tweede Kamer, eer deze met zomervacantie uiteen gaat, niet I meer komen. Ofschoon op den derden Dinsdag van September 1938 de Millioe- nennota de indiening van de ontwerpen aankondigde, is de regeering hiertoe pas overgegaan op 2 Mei j.l. Reeds drie we- Het ennetje keert terug. Naar wij vernemen, is binnenkort een wijziging te verwachten van de Spellingbe- 1 sluiten 1934 en 1936, welke wyziging zal gaan in de richting van hetgeen de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft aangekondigd in zyn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer inzake de begrooting van 2 1 dienstjaar 1938. onderzoek belichaamd. Naar ons ter oore komt, zullen de regels 5 en 6 van het besluit van 1934 door nieuwe voorschriften worden vervangen. (Regel 5 betreft den naamvalsuitgang by lidwoorden, voornaamwaarden, by voege lijke naamwoorden of daarmede gelijkstaan de verbuigbare woorden; regel 6 betreft de voornaamwoordelyke aanduiding van zelf standigheden). Het is nog niet bekend, of de Regeering na afkondiging van het Koninklijk besluit er toe zal overgaan de nieuwe schrijf wijze in de van haar uitgaande stukken te bezi gen, dan wel de totstandkoming van de aangekondigde wet op de schrijfwijze der Nederland^che taal zal afwachten. In ie/erVeval zal het besluit op de examei^ vaq dezen zomer niet van toepas- sing zjj hebben gedaan, werd dit van de hand gewezen. Zij die ons aanbod van de hand we^en, wilden ons tegelijkertijd het recht ontzeggeh, met anderen samen te wer- weigerd hebben, is het, die zij omsinge- j ling noemen. Welk duidelijker bewijs zou- - --- - ripn 9-.il nmr kunnen men van hun stre- zaamheden zullen door de Cammellaird- J werf verzorgd worden. Zoo men dus de neiging heeft, het evenwicht en den vrede in Europa te be dreigen, hebben wij alle reden, ons vast beraden tegen zulke avonturen te verzet ten. Wij zeggen neen op agressie, op autaxchischc tyrannic, op ideologisch fanatisme, op elschen van zoogenaamd levensruimte en wij zeggen neen op alles wat geweld en ruwheid is. Wij zeggen ja op elk streven naar goede verstandhou- ding en loyale samenwerking, op aiies i wat zou kunnen leiden tot een hervat- ting van het oeconomische verkeer over de geheele wereld en tot een billijker verdeeling van de grondstoffen. Daladier verklaarde tenslotte, dat de regeering In het binnenland een politiek soms in de verbeelding? Zij7 drie mil- tot vergrooting van het geboortecijfer zal - aan voeren en kondigde de spoedige afkondi- diep ingrijpende wetsvoorstellen betreft, welke elk op hun beurt reeds betrekking ..„J dat de commiasie-rockema au- tebten op_’ene van eenvoudige aange- dreae de vraag zou onderzoeken, in hoe- nHFTPPHr verre wyziging van deze regels in de toe afgelegd komst wenschelyk zou blyken. j In de thans aanstaande wyziging der Spellingbesluiten is het resultaat van dit kiezel bedekt was, vond ik den onder zeeër en begon op den wand te kloppen. 1 Ik kreeg onmiddellijk antwoord. Maar de slagen schenen te worden gegeven door mannen, die spoedig uitgeput raakten. Ik werd door de zee voortdurend van de duikboot afgedreven en toen mijn ka meraden en ik weer naar beneden gin gen, konden we geen enkele verbinding tot stand brengen. •r bruiloften en partijen 3EMARKTRESTAURANT T. V. d. Hondel, N. Markt, J. A. Bredie, Middelant- straat 19 fherry Kano, geheel msho- iets moois 85.—, achtwerf Reeuwyk.’ e üeiBve 1VÜU1VI up .ivav. j.a. ivvvuu ua.a. zijn departement voor het ken later, op 23 Mei, vond het afdee- lingsonderzoek plaats. Dat was eigenlijk By deze gelegenheid heeft de minister o.m. ’r' EISCHEN VAN DANZIG ZULLEN NIET WORDEN IN GEWILLIGD. Nog geen Poolsch antwoord op de overhandigde nota’s. Polen zal de elschen van Danzig, ver vat in de beide nota's welke Zaterdag zijn overhandigd niet inwilligen, aldus daat voor de verdediging van onze rechten. Zoo de Britsche omsingelingspolitiek al dezelfde g&bleven is als voer den oorlog, dan Is daarentegen de Duitsche afweerpoli tiek grondig veranderd. Ik heb er zorg voor gedragen, dat alles, dat ook maar eenigszins met de staatsleiding te maken heeft, voor honderd procent een man daat kan zijn. Mocht ik echter bemer ken, dat de houding van eenigerlei per soonlijkheid zulk een toets niet kan doorstaan, dan zal deze, wie het ook is onmiddellijk van zijn post verwijderd worden. Wy hebben de plicht, de natie tot het uiterste tot afweer en haar afweerkracht te sterken. Ik verwacht, dat deze politiek van versterking der Duitsche 'afweerkracht in het by zonder door de oude soldaten ge steund wordt, De betooging, waaraan door 300.000 le den van den Nationaal-Socialistischen bond van oud-strtfders werd deelgenomen, werd o.a. door talryke buitenlandsche gasten bygewoond, zooals den Japanschen ambas sadeur, den voorzitter van den Italiaan- schen bond van oud-strijders, verscheidene leiders van den Hongaarschen Bond van oud-strijders, den Spaanschen generaal Qu'feipo de Llano, alsmede oud-stryders- delegaties uit Bulgarije en Slowakye. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan Cr.„ M.' b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren? Onxe bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Admimstratie latere 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de (etorguig por looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. De Fransche regeering voert een „politiek van nationaal belang”. Samenwerking is geen omsingeling. In een, door de radio uitgezonden rede voor het bestuur der socialistische radi- cale partij, begon Daladier met te wijzen op de veranderingen, die zich onder de tegenwoordige regeering in Frankrijk hebben voltrokken, o.a, de toeneming der productie, de verbetering van de po sitie der valuta en de vergrooting van de tenheid des lands. Hij verklaarde, dat de regeering een „politiek van nationaal be lang” voert, welke niet bij klassen steun wekt, doch bij alle levende krachten, der natie. Naar aanleiding van de kritiek op de maatregelen, die de regeering genomen heeft om het hoofd te bieden aan het van buiten komende gevaar, zeide Dala- dier: Bestaat het buitenlandsch gevaar t Hoen buitenlandsche soldaten, die- de overzijde onzer grenzen gemobiliseerd zijn, plotseling geesten geworden? Nie mand zou redelijkerwijze kunnen vol houden, dat het gevaar niet bestaat. -Na te hebben uitgeweid over de resul taten, die de regeering met haar flnan- clceele en oeconomische politiek heeft verkregen^ behandelde Daladier den bultenlandsch-politieken toestand. Na verklaard te hebben, dat alles doet hopen op een spoedig en gunstig besluit van de thans aan den gang zijnde inter nationale onderhandellngen, zei de pre- *nier: „Ik zeg en herzeg, dat Europa de *eus heeft tusschen samenwerking en overheersching. De Fransche regeering heeft alles gedaan en doet nog alles om Europa in staat te stellen, gelukkig te u»en in vriie samenwerking. Doch tege- Hlkertijcl wil ik de wereld geven, dat yMikrijk in het eerste gelid staat van he mogendheden, die zullen verhinderen, Hat Europa geleid wordt naar de rampen 3 w evolg van machtsondernemingen. Wij 2ijn voor samenwerking, hetgeen aet tegenovergestelde van omsingeling is. uoch telkens wanneer wij een schrede sedaan hebben op den weg der samen werking, heeft men ons met een geweld- jaaige actie geantwoord. Telkens wan neer wij een aanbod tot samenwerking I Ik zie, zoo vervolgde Hitler, in de her innering aan de vie^ jaren oorlog, die ik het geluk heb gehad zelf mede te maken slechts een reden tot vast vertrouwen in mijn Duitsche volk en als soldaat ook in mijn eigen persoon. Deze jaren maken my in mijn diepste binnenste, in het bewustzyn van de ver schrikkingen van den oorlog, even vrede lievend alsook vastbesloten, in de overtuh ging van de waarde van den Duitschen sol- WUJUl UCiatlU gcixicxu, VClll ÏV11UU15 onderzoek zoo spoedig mógelijk zal wor- j den ingesteld. De Koning heeft een telegram gezon- den aan den eersten lord der admirali teit, waarin hij verzoekt zijn sympathie 1 te betuigen aan de verwanten der omgc- j komenen. Hitler heeft den Koning van Engeland mede namens het Duitsche volk telegra fisch zijn deelneming betuigd met de ramp van de Thetis. Ook de Fransche minister van /narine heeft den Franschen marine-attaché te Londen telegrafisch verzocht, uiting te geven aan de deelneming der Fransche marine met de ramp van de Thetis. t Alle schepen der vloot, die naar de ken. Deze samenwerking, welke zij ge- plaats van den ondergang der Thetis weigeru ncuuvu, ia neu, uie zij ling noemen. Welk duidelijker bewijs zou den zij nog kunnen geven van hun stre ven naar hegemonie?

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1