0 WJiL I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMS1 KEKEN HAASTRE WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. STOLWIJKCHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, No. 20050 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen MET DE „KONINGIN EMMA” NAAR ENGELAND. I Het nieuwe motorschip van „De Zeeland” in de vaart. Interessant uitstapje naar Londen. e Showrooms nstraat 37 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, !s e I Dinsdag 6 Juni 1939 kdii Te). I8SBO prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. BINNENLAND. I houten rinkels. Op den eersten Au ingewijd. Zes jaren. t De brug, zooals wij^h bouw begon toen 1 ons Bureau: MARKT 31. GOUDA postkantooren. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda 15 regels 1.80, elke regel meer In dezen zomer zullen worden verpacht 24 boerderijen met een gezamenlijke op pervlakte van ca. 440 h.a. en wel 5 in de provincie Friesland, n.l. 2 nabij Rohel, 1 in het complex „Het Jongenshuis” nabij Appclsga, 1 nabij Hoornsterzwaag en 1 nabij Kooten, 12 in de provincie Gro ningen, waarvan 2 in de gemeente Groo- tegast, 8 nabij Tolbert en 2 in de ge meente Bellingwolde, terwijl 7 stuks zul len zijn gelegen in het land van Vollen- hove nabij Giethoorn (provincie Over ijssel). De bij de boerderijen behoorende gron den zijn van overheidswege in werkver schaffing ontgonnen, waarna ze gedu rende korten of langeren tijd zijn ge ëxploiteerd, zoodat de cultuurtoestind thans zoodanig is, dat ze in pacht kun nen worden uitgegeven. De aanbesteding van den bouw der boerderijen zal zoo spoedig mogelijk ge schieden, teneinde de gebouwen op 1 Mei 1940 in gebruik te kunnen nemen. Na ontvangst van de (in het prospec tus aanwezigei aanmeldingsformulieren zal een aanvang worden gemaakt met de selectie der pachters, waarbij even als in vorige jaren zal worden gelet op vakbekwaamheid, ontwikkeling, finan- cieele draagkracht, enz. maand, I. jWmAAR UES.WEET 1 j£ OAT OAN 1 N<ET» RAOïON iS ENORM VERLAM) IN PRIJS EN «>sr öl NU MAAR .5CENT' DE LONDON BRIDGE TE LONDEN. justus vah 1831 werd de nieuwe London Bridge over de Theems k voren was de eerste steen gelegd door den Hertog van York, iar thans kennen, is het werk van Sir John Rennie, die met den m Act of Parliament' was aangenomen, waarbij de kosten op 430.000 pd. werden vastgesteld. In werkelijkheid hebben zy twee millioen bedragen. Het nieuwe 116 M. lange en 14.33 M. breede nieuwe motorschip „Koningin Emma” van de Maatschappij „Zeeland”, dat een vaarsnelheid heeft van 23 mijl (42.3 K.M.) en een machinevermogen van 12.300 P-K. en zelfs staande op de roltrap, ondanks ai het gewoel om hem heen, onverstoorbaar zijn krant. way de gasten Wie op ëen trip als de^e slechts een en en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) - D.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: L5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den örifs. INGE7X)NDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerde^ Gevolgen van Colorado-kever. Duitsch invoerverbod wreekt zich >n het Westland. De maatregelen, welke Duitschland ge meend heeft te moeten treffen ter voor koming van besmetting met Colorado kevers heeft zich aan de Westlandsche veilingen reeds terdege doen gevoelen. Juist in de afgeloopen week waren er groote aanvoeren sla van den vollen grond, terwijl de rol van de glassla is uit gespeeld. De prijzen daalden dan ook plotseling tot ten hoogste 80 ets. per 100 kroppen, voor de mooiste, zware kroppen werd niet meer dan zegge één cent bé- taald! De binnenlandsche handel en de Engelsche export zijn lang niet in sta,at de aangevoerde hoeveelheden op te ne men en alleen aan de veiling te ’s-Gra- venzande draaiden 8.5 millioen kroppen sla door. Omdat bloemkool van den vol len grond óók niet meer naai' Duitsch land mag worden uitgevoerd, heeft men er in toegestemd, dat de Duitsche Ge- nehmigungen, welke voor bloemkool be stemd waren, werden overgeschreven op bosteen onder glas, die voor de besmet ting als ongevaarlijk wordt beschouwd. Hierdoor konden de prijzen van bospeen op peil blijven. Nieuwe aardappelen bleven nog op prijs, maar wanneer door l|et aanhou dende mooie weer binnen een week of veertien dagen de groote aanvoeren los komen, zijn de vooruitzichten somber. De export biedt al zeer weinig vooruit zichten: Duitschland is geheel verboden. België staat aan den aanvang van een ruimen eigen oogst en Engeland hoeft tot dusverre zich vrij traag getoond. Inmiddels blijft er gebrek heerschen aan de andere gangbare zomergroenten, die nog maar bij kleine hoeveelheden worden aangevoerd en zeer duur betaald worden. Ook het fijne fruit blijft uitste kend op prijs. Vóór de vacantie naar «le 3 entoons idling „Waar wonen wij?” Het hééle land in het Gemeentemuseum. De vacantles komen in zicht en ïK'l ziet er dit jaar naai' uit, dat, meer dan voorheen, het eigen land een plaats zal krijgen in de plannen voor uitstapjes on langere vacantie verblijven. De „drang naar het buitenland” heeft zóólang gehcerscht, dat er ternauwer nood gelegenheid overbleef om de schoon heid van het eigen land te leeren ken nen, een gemis, dat eerst in vollen om vang wordt begrepen, zoodra men er eens per trein, per auto of per fiets op uit getrokken is. Dan blijkt, dat men zich vele jaren ernstig tekort heeft gedaan en veraf zocht, wat dichtbij in even over vloedige mate kon worden genoten: prachtig landschaps- en stedeschoon on der luchten en in een sfeer, die uniek zijn in Europa. Het kost eenige moeite, het publiek hiervan te overtuigen, hetgeen een reden temeer is, om met onverminderde energie voort te gaan met de propaganda. Nu doet zich ditmaal voor de Haag- sche bevolking het verheugende feit voor, dat zij in haar eigen stad een kaleidos- copisch beeld kan krijgen van 't geheele landdat zij als het ware thuis een voor studie kan maken van wat, bij een ver blijf in eigen land, in de komende maan den het meest voor een bezoek in aan merking komt. Die gelegenheid vindt men op de ten toonstelling „Waar Wonen Wij?”, welke in het Gemeentemuseum wordt gehou den. Daar is Nederland geëxposeerd, daar ziet men zijn oude en moderne steden, zijn polders en bosschen, zijn duinen en heiden. Veel, wat anders het oog gemak kelijk ontgaat, en dat toch het genot van een tocht door bosch en veld, langs de wegen en de oude straten oneindig ver hoogt, wordt hier getoond. De flora en fauna behooren er toe, onze molens en hoe ze werken, oude, stille stadjes, die verdroomd liggen in het vlakke land. De mooiste plekjes laat de expositie ontdekken in de reservaten en zij wijst den weg, hoe ze te bereiken. De wijze, waarop hier dit alles wordt gedemonstreerd en geëtaleerd, is op zich zelf reeds een gang naar het Museum waard. Men zie er de prachtige collec ties foto’s op aan, de knappe diorama’s, de maquettes, o.a. die van het polder- complex met dé drie karakteristieke mo lens van den Driemanspolder onder Leid- schendam. Lustig draaien de miniatuur- molens op het dijkje langs het groene molenslootje. Elke zaal biedt nieuwe verrassingen. Het is een genot er rond te wandelen en wie daai' niet den prikkel voelt om al dat interessante schoons „in natura” te gaan bewonderen^ zal Nederland nooit kunnen waardeeren. Wij vestigen hier tevens gaarne de aandacht op de interessante Tentoon- stellingsgids, waarin behalve tal van waardevolle artikelen over verschillende, op de tentoonstelling betrekking heb bende onderwerpen, een aantal fraaie „wandelingen’in en om de Residentie voorkomen, welke toegelicht worden door duidelijke kaarten. Deze gids beteekent een waardevol bezit in de boekenkast. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de p Onze bureaux zfjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2746. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal wwr de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. De Maatschappij Zeeland, die sinds jaren met haar goede bootverbinding de Nèder- landers naar Engeland heeft gebracht en de Engelschen naar Nederland, zal met haar nieuwe voor den dagdienst speciaal inge richte mooie stabiele schepen ongetwijfeld ee’n veel grooter aantal toeristen naar èn van Engeland vervoeren dan tot nu toe het geval is. Allereerst omdat de zeereis van vyf en een half uur een verkwikking is en een genot en voorts omdat Nederland voor de Engelschen en Engeland voor de Neder landers zoo groote bekoring heeft. Land en volk hebben in menig opzicht overeenstem ming met elkander, maar ook groote ver schillen, ook in zeden en gewoonten. Het heeft, zeker in tyden als die we thans beleven, groote waarde, wanneer beide vol ken door een nauw persoonlijk contact, el kander meer leeren kennen en daardoor meer leeren begrijpen. Bevordering van het ver keer naar beide zijden van de Noordzee heeft daarom niet alleen toeristische beteekenis, daaraan is een veel verder strekkende be teekenis toe te kennen. Dat de Zeeland en de met haar samen werkende organen in Engeland en Neder land daartoe het hunne hebben gedaan, ver dient dank en hulde. by te wonen van het aflossen van de wacht by het St. James Paleis, het zyn maar en kele tipjes aangègeven van deze imposante stad, die als een sterke magneet aantrekt. En dat geldt niet alleAi Londen, maar ook het overige deel van •Engeland. Een ontstellend resultaat. De onderhandelingen over invoer van onze melkproducten in Enge land. Volle melkpoeder totaal geschrapt Het Handelsblad doet mcdedeelingen over het resultaat der ondcrhandclingen, welke te Londen door de heeren Louwes, Sparrius en Okkinga zijn gevoerd met de Engelsche regeerlng over den invoer daar te lande van onze melkproducten. Dit resultaat kan, zoo schrijft het blad, slechts met één woord worden getypeerd, nl. ontstellend. In vergelijking tot het kalenderjaar 1938 wordt de invoer van magere melk poeder en van volle gecondenseerde melk gehalveerd; die van magere condens wordt met een vijfde deel verminderd en die van vollen melkpoeder wordt ge heel verboden. Deze regeling gaat reeds in op 1 Juli as. dus over drie en een halve week. Men moet zich er derhalve over verwon deren, dat van officieele Nederlandsche zijde nog geen enkele mcdcdeeling aan het «bedrijfsleven is gedaan Immers de Nederlandsche zuivelindustrie moet hare productie reeds thans instellen op deze zéér ingrijpende verandering in export mogelijkheid! De invoer in Engeland, van Nederland sche volle melkpoeder, welke in ’t basis jaar 1932 nog 2400 ton bedroeg en vorig jaar reeds was beperkt tot de helft, dus tot 1200 ton, wordt thans geheel verboden Dit scheelt ons land dus, vergeleken bij vorig jaar een export van tien millioen kilo verwerkte melk! De invoer van gedeeltelijke ontroomde en magere melkpoeder, benevens karne melk- en weipoeder, welke vorig jaar 4820 ton bedroeg, wordt thans beperkt tot 50.000 hundredweigths per jaar, dat is dus tot 2500 tons of wel de helft. Dit scheelt ons dus den export van 25 mil lioen kilo verwerkte ondermelk, karne melk en wel. Voorts wordt de invoer in Engeland van Nederlandsche magere geconden seerde melk bepêrkt tot 800.000 hundred weights per jaar. Uitgifte nieuw ontgonnen pachthoeven. De regeeringspersdienst meldt: Evenals in vorige jaren zal binnenkort van staatswege oen aantal nieuw te bou wen boerderijen in pacht worden uitge geven op de onder het beheer van den rentmeester der staatsdomeinen te Zwol- le ressorteerende gronden in de 4 noor delijke provinciën. .,r vx.p MV.V O1UVI1UB veil Vil- kelen dag in Londen verblijft en dan in I vogelvlucht een blik kan werpen op het stadsbeeld en op enkele der tallooze merk- J waardigheden van histori^chen en van an- deren aard, en op de groote attracties, die J Londen biedt, voelt een gloeiend verlangen J opkomen om deze machtige wereldstad door een langduriger bezoek te leeren kennen. In den Tower alleen de kostbare kroonju- weelen te aanschouwen, de Westminster Abbey te zien en het kleurrijke schouwspel beneden door roltrappen. De flegmatieke Engelschman leest in de vo’gepropte trein, De ontvangst der Nederlandsche gasten in Engeland heeft blyk gegeven dat aan de overzijde van de Noordzee het bezoek der Nederlanders ten zeerste wordt gewaar deerd. In een geestige speech heeft de heer Gibson van de Londen North Eastern Rail- aan een maaltyd verwelkomd en hen er op gewezen dat Harwich niet al leen de toegangspoort is tot Londen, maar ook tot zoovele andere mooie gedeelten, waaraan Engeland zoo rijk is en wel in het byzonder het Meren district van Penrith, Kewick, Windermere etc. Yorks- h i r e, de S c h o t s c he hooglanden, het Zuidwesten van Engeland met de badplaatsen en het betooverende eiland Wight, dat de tuin van Engeland wordt genoemd. J|et in_de yaart komen van de twee nieu we motor- en mailschepen „Koningin Emma” en „Prinses Beatrix" is voor de Stoomvaart-Maatschappy „Nederland" aan leiding geweest om, in samenwerking me de London North Eastern Railway, de Tra vel Association of Great Britain Ireland en meerdere instatnties op het gebied van het toerisme en het reiswezen in Engeland, een aantal vertegenwoordigers van reis- bureaux en van de pers in Nederland uit te noodigen voor een tocht met het nieuwe schip „Koningin Emma” van Rotterdam uit slechts een vluchtigen indruk van krijgen: deze metropool, den terugtocht met ditzelfde j weldig, onafgebroken rijden de groote schin on via Vliocino-on hnia- bussen met imneriaals vaak in mee hot luierend in een dekstoel of op een rustbank, staand aan dek, starend over de golven tot aan den verren horizon, genie tend van zon en lucht, terwijl het schip licht deinend met groote snelheid de golven doorklieft, is het een zaligheid interes- 1 santer wordt het door het bezoek aan Lon den, dat na 1%2 uur sporens van Har wich wordt bereikt, de wereldstad, die op ieder, die er voor de eerste maal komt, een overweldigenden indruk maakt. Bij een kort verblijf in die metropolis kan men er alerhta «on vlnnhtio’en inrlrnlr vnn Urncren; I het is een wereld op zich zelf, waarin alles voortjaagt. Is het verkeer in de straten ge- bussen met imperiaals vaak in meerdere naar Harwich en vandaar per spoor naar Londen, om na een eendaagsch verblijf in schip te aanvaarden en via Vlissingen huis- waarts te keeren. I ryen met taxi’s door de lange straten naar Het is een goede gedachte geweest van de verschillende wijken der stad, waar al de „Zeeland" om op daze wijze bekendheid 1 naar den aard van dat stadsdeel en het uur te geven aan haar nieuwe schepen, welke er j van den dag, de drukte zich concentreert, op zyn ingericht om het toeristisch ver- I het groote vervoer der massa geschiedt keer tusschen Engeland en Nederland te door de ondergrondsche spoorwegen, waar van er meerdere boven elkander zijn ge bouwd. Onophoudelijk rollen de electrische treinen af en aan voor de perrons, waar slechts een enkele spoorwegman aanwezig is om inlichtingen te geven. Dat is trou wens niet noodig, want duidelijk staat aan gegeven naar welke stations de treinen loe pen. De treindeuren worden automatisch geopend en gesloten en ieder moet daarom zorgen direct in en uit te stappen, anders gaat men niet mee of rijdt men verder. Dat beteekent ook niemendal, want elke paar minuten komt er weer een andere trein. De, verschillende perrons zyn verbonden door een net van gangen en naar boven of 0I1ISIHE UilHIM bevorderen. Deze schepen, we hebben er reeds eerder een gedetailleerde beschrijving van gegeven, overtreffen in verschillende opxichten de thans in de vaart zijnde boo ten dezer Maatschappij, die reeds by hen, die de Noordzee meermalen overstaken, als voortreffelijk bekend staan. De „Koningin Emma” en haar zusterschip „Prinses Bea trix” hebben een grootere snelheid, de in richting ana boord, de salons, de dekken, toet vele beschutte gedeelten, alles is met goeden smaak verzorgd, zoodat het er gezellig uitziet, de accomodatie is perfect, comfort is er, zooals maar te wenschen is. Het is er aan boord zóó dat men er zich behagelyk en prettig voelt, waardoor men Tan de zeereis heerlyk kan genieten, ook wanneer het verblyï aan dek niet geraden 18, Dat het schip vast ligt op het water is Tan groot belang voor hen, die niet op froote schommelingen gesteld zijn en by 401 woelige zee geen zeebeenen hebben. De talryke gasten uit Nederland, die naar L°nden zijn getogen en de vele Engelsche genoodigden, die daarna aan boord van de «Koningin Emma” den tocht naar Neder- and meemaakten, waren op de vaart Har- ’«h-Vlissingen in volle zee getuige van a spannenden stryd tusschen het stoom pP „Mecklenburg” van de gewone lyn- «nst van de Zeeland, en het motorschip pningin Emma”, dat een tiental minuten wter van de kade te Harwich was vertrok- Ito -«Koningin Emma”, die 28% myl Pt, werd de „Mecklenburg”, die een snel- (1? van »de baas en zoo kon "Koningin Emma” aan de kade te Vlis- meren, vóór de „Mecklenburg” bin- n was. De race tusschen beide schepen erd door de passagiers aan boord met le- een t e- ^an8;stelling- gevolgd. Het was bii ?ypisch moment toen de beide schepen ■brac}ie^nPa88epren elkaar den v>aggengroet Jp- Is Zo° n trip naar den overkant al een ge- K.ZOU lAH oe UOKM <AL8 nirt WAS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1