liger. -1 tfo. 20051 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Ml De onderhandeling-en met de Sovjet-Unie. Na den oorlog komen de moeilijkheden. Douglas DC 2 bij lesvlucht neergestort. PIUS XII EN DE VREDE. Het Vaticaan streeft naar strikte onpartijdigheid en objectiviteit. kdie w 2a j -Woensdag 7 ^mi 1939 78e Jaargang UERGAMBA(HT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRE WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. fllEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJKCHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, Hitler spreekt tot het Condor-legioen. itand tegen een passeerde toevallig per auto een zware hersenschudding heeft opge- op het huisje gestort. Een troep militai- rouw met over heden uitvoert ikt van de tech- die haar ten ten slotte zelfs :hts kinderspel /an jaren heeft imisbaar weten Ier meest prac- ilen geworden, eenvoudig is het ’de machine die g behoeft. Noe- snoer! Inplaats, ;ig uit den stek- t er meestal op trokken, valt op ige herhalingen aagt over het is zich niet be- oorzaak is. Het ikken is tevens en eerder dan ng behoeft. In ie stofzuiger da- t, komt het voor eenmaal in de digd wordt, in- itig iedere week een niet al te reggezet, plaatst juranten. tijden noodig, j schoonmaken*, idig moet laten Militair wachthuisje verwoest. Eén soldaat gedood, drie gewond. Bemanning gered. igenomen en ning-Keizer en den Duce werden geestdrif tig toegejuicht. de emaille dek- ene en gele uit en binnenkant, e besparing van igemaakte spjj- jediend worden, gekookt, afge- larna in de pan die erg slinken a, spinazie enz. )te pan voorge- dekschaal over- Voor kleine ge- hillende soorten lail schalen bra- a. Advertentie] handelaren, L het Bui“n immr ues weer j£ OATOAN N<ET* RAOlON is ENORM VERLAAüO IN PRU0 EN «osr NU MMglgCENT'j politiek van Pius XII beweegt ijker, me«’>- omvattend, veelzydiger schijnt te zijn, ver moedelijk voortspruitend uit de overweging dat de concordaatspolitiek het conflict met het Duitsche Rijk niet heeft kunnen ver hinderen, en ook de moeilijkheden niet kon afwenden, welke zich n. a. v. de fascisti sche rassenwetten met Italië voordoen. In de kringen van het Vaticaan zegt men, dat de Paus geen enkele gelegenheid onge bruikt wenscht te laten om met de naties die dwars willen, toch weer houdbare rela ties aan te knoopen, Zoo wordt verteld, dat Pius XII aan Hitler bij gelegenheid van diens 50en geboortedag een eigenhandig ge schreven boodschap hiy’ft gezonden, die zeer goed werd opgenomen. Niettemin 'heeft de recente poging van het Vaticaan om de moeilijkheden tusschen Duitschland en Polen te beslechten geen succes gehad /en de campagne van dn „Osservatore Ro- tnano” tegen het natioraal-socialisme is op nieuw voortgezet. Met Italië worden de moeilijkheden ecb- ter allerminst op de spits gedreven. De on vereenigbaarheid van de fascistische ras senwetten met de in het concordaat var, 1929 vastgelegde gelijkstelling van rel', gieuze en burgerlijke huwelijken wordt met principieel toegespitst. De actueele geval len doen zich m Italië met name zoo zel den voor, dat een beslissing heel goed vooi elk geval afzonderlijk genomen kan wei den. het Oostzeevraagstuk thans de eenige moeilijkheid is, doch vèrmoedelijk zal deze moeilijkheid wel uti den weg geruimd kun nen worden, hetzij door diplomatieke on derhandelingen, hetzij door directe bespre kingen. De Financial Times bericht dat een nieu we nota zal worden gericht tot de regee- ring der Sovjet-Unie. Mórgen zal zonder twijfel de tekst van deze nota door het ka binet worden aangenomen. Het blad meent te weten, dat de voornaamste moeilijkheden geregeld zijn. Het blad zoekt de regeling van het Oostzeevraagstuk in een verklaring van de Oostzeestaten, dat zij zich tegen een aanval zullen verzetten, waardoor het anti- agressie-verdrag in werking zal treden. het noodzakelijk te achten, dat de invoer wordt verminderd en de 'productie wordt opgevoerd teneinde den ui|voer te vergroo- ten. Op deze wy'ze moet qen bron van de viezen worden gevonden yen economische vrijheid. Ten slotte zeide 'hij„ons devies moet zijn: „produceeren, produceeren, pru- duceeren”. Britsch militair attaché een spion, volgens Japanners. Kolonel Spear en luitenant Cooper van spionnage in de Japansche lin’es beschuldigd. Kolonel Spear, de Britsche militaire atta ché in China, en luitenant Cooper, een offi- cier-tolk, die te Kalgan door de Japanners Worden gevangen, gehouden, worden vcl- gens een Domei-telegram beschuldigd van spionnage. Zooals men zich zal herinneren verdwaal de kolonel Spear by een tocht langs het Chineesche front en kwam achter de Japen- sche linies terecht, waar hij werd gearres teerd. Luitenant Cooper, die hem was gaan zo> - ken, onderging hetzelfde lot. De Japanners hebben de Engelsche autoriteiten tot nu tot verhinderd met de gevangenen in con- s tact te komen. Legionairs terug in het vaderland. Militair schouwspel te Napels Gisterochtend vroeg is de ontscheping der Italiaansche legionnairs uit Spanje be gonnen. Zij duurde drie uren. Koning Victor-Emmanuel arriveerde om half elf voor het défilé. De stad is geheel versierd. De troepen werden op het uitgestrekte bavenemplacementen opgesteld. Om elf uur begon het défilé in tegen woordigheid van den Koning-Keizer, Mus. solini, Ciano, den Spaanschen minister Sumer, en tal van autoriteiten. Het défilé omvatte 22.000 man en weid met groot gejubel door de dichte menschen- menigte begroet. Het Italiaansche en Spaansche volkslied weerklonk en de Ko Streven naar een oplossing, die alle partijen bevredigt. De Britsche pers beschouwt het ant woord van de Sovjet-Unie op de Fransch Britsche voorstellen als een stap in de goe de richting en blijft optimistisch ten aan zien van de onderhandelingen. De Times schrijft, dat men aan Britsche zijde poogt een oplossing te vinden, welke allen bevre- digt. Inzake de Oostzeestaten kent Engeland talrijke punten van overweging: ten eerste* de Oostzeelanden hebben zelf verklaard, dat zij bij voorkeur geen garantie zullen krijgen, tenzij sprake is van een unilaterale verklaring, zooals bijvöorbeeld ten aanzien van België is afgelegd. Ten tweede: Engeland heeft reeds het grootste deel van de westgrens van <k Sovjet-Unie gegarandeerd door de overeen komsten met Polen, Roemenië, Turkije, en het heeft zelfs aangeboden de geheele west grens van de Sovjet-Unie te garandeeren. Ten derde: de Oostzeelanden zyn reeds gegarandeerd door de Fransch-Britsche voorstellen welke reeds door de Sovjet- Unie zijn aangenomen, waarin wordt over eengekomen, dat de drie landen overleg zullen plegen in geval een staat in Europa een beroep op hen doet tot het beschermen van haar neutraliteit, welke in gevaar zou zijn. De Times besluit met de opmerking, dat Hoe Franco zijn taak wil uitvoeren. Gistermiddag heeft de Nationale Raad van de Phalanx een vergadering gehouden. Van de 50 leden van den Raad waren 48 aanwezig. Een boodschap van den secreta- iis-generaal, Fernando Cuesta, en van Franco werd voorgelezen. De secretaris generaal bracht hulde aan den Caudillo e.i verklaarde, dat Phalanx blindelings aan lijn orders gehoorzaamt, waarna de leden van den Raad den eed aflegden steeds Franco te zullen gehoorzamen. Franco verzocht vervolgens krachtige hulp om den staat op te bouwen volgens de nationaal-syndicalistische theorie van de phalanx. Hij zeide, dat na den oorlog, welke de aandacht van de Spanjaarden in beslag heeft genomen, de economische en admi nistratieve moeilijkheden komen. Het natio nale Spanje werd door de wereld miskend en kreeg geen buitenlandsche credieten. De grondslagen van het werk zijn soberheid er discipline. Tegenover, het nationale Spanje stonden de enorme reserves aan goud en deviezen van het land en een bijna volko men. afwezigheid van vertrouwen in het buitenland. Toch heeft het den toestand verbeterd door zyn voortdurende overwin- ningen en de gelukkige maatregelen van den wordenden staat. Franco leverde critiek op de langzame wijze waarop de overeenkomst van Berard met Jordana, de grondslag voor de betrek kingen tusschen Frankrijk en Spanje, wórdt vitgevoerd, hetgeen fnuikend is vooi de Spaansche economie en hij voegde hieraan toe, dat in Engeland een groot deel van de bankwaarden bevroren blijven, tengevolge van het voortbestaan van een weldad’g- heids-instelling welke door de Rooden werd opgericht in de laatste dagen voor hun vlucht. Vervolgens sprak Franco over een „ge heim offensief tegen Spanje, dat wordt ge leid door hen, die de afschuwelijke misda den in het gemartelde Spanje hebben aan gemoedigd. geholpen door de internationale vrijmetselarij.” Franco verklaarde dat men zich gereed moet maken zich te verdedigen en weer stand te bieden aan de omsingeling. Verder besprak Franco de economische en financieele situatie van Sponje. Het Is noodzakelijk Spanje opnieuw op te bouwen en de nationale revolutie doeltreffend te maken door het lot van den middenstand en de armen te verbeteren. Hij verklaarde (of schuilhut), dat 24 M. hoog Is, werd - 1 - loopen, J. Tamboer, die rtbfracturen en. een buikperforatie heeft gekregen, en de milicien Prins, die een onderbeenfrac- tuur opliep. Omtrent den toestand der gewonde militairen, die in hefWilhelminagasthuis a A.-j verne men-wij, dat de milicien Willem Kwaks --- Z™-er zeer ernstig aan toe is. De overige gewonden Van Heeringen, C. A. Prins uit Amsterdam en Jan Tam boer uit Apeldoorn, verkeeren buiten ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den nrtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regelmeer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. .tien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerde» prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Bij het maken van een lesvlucht is gisteren het K.L.M.-vracht-vliegtuig „Nachtegaal” (PH—AKN een DC 2- boven den Schipholweg afgegleden. De rechtervleugel raakte een hek en knapte gedeeltelijk af Vervolgens ramde de ma chine een wachthuisje van de Luchtdoel- artillerie, waarin zich vijf soldaten be vonden. Een der soldaten wist door een raam te ontkomen; van de vier anderen werden twee zwaar en twee licht gewond onder het gewicht der machine en de brokstukken van het vernielde huisje. Een der soldaten is in het Wilhelmina- gasthuis overleden. De vier inzittenden van de „Nachtegaal” konden onmiddel lijk, bevrijd worden en kwamen er zon der verwondingen af. Van de vliegina- chine zijn de vleugels en de cockpit ge deeltelijk vernield. Met Shitslaar als instructeur-vlieger, Bielfeld, leerling, Vliegenthart mecani cien en een marconist, was de „Nachte gaal”, welke niet meer als passagiers vliegtuig gebruikt wordt, docli dienst doet op de nachtlijn voor den vracht- dienst naar Londen, opgestegen voor een oefenvlucht, waarbij gestart werd op één motor. Eenige ooggetuigen hadden den indruk gekregen, dat men moeilijkheden kreeg met den motor, waarmede van Schiphol gestart werd, zoodat er pogin gen werden gedaan den tweeden motor op gang te brengen, hetgeen niet onmid dellijk zou zijn gelukt. Het toestel kon dus geen hoogte krijgen en gleed pnmid- dellijk boven den Schipholweg af en wel naar het tarweveld van den heer D. Knibbe, dat tegenover Schiphol langs den Schipholweg ligt. Eerst botste de in de volle zon felglan- zende machine tegen een houten hek van een toegangsweggetje naar het land van Knibbe en tengevolge van dezen slag brak een stuk van den rechtervleugel af. De machine maakte nu een slag van pl.m. 180 gr. en stortte recht op het on- geyeer 25 M. yenler gelegen wachthuisje wonden"”r‘iin“'de" milicien Wi Kwate. dié (nf snhiiiihiitA Hat. 94 1VT hrwvo is urnrH volkomen vernield. Met haar linkervleu gel rukte de machine het dak van de hut af en dit dak bleef op den vleugel liggen. De rest van het gebouwtje werd j volkomen in elkaar gedrukt onder het volle gewicht der zware machine j Met een hevigen klap was het vliegtuig te Amsterdam zijn opgenomen, óp het huisje gestort. Een troep milital- men wij, dat dr fen had Juist den berm aan den Schip- uit Oudkarspel, holweg verlaten, waarlangs nu de lam geslagen machine was gestreken en der- halve op het nippertje aan een groot ge- vaar ontsnapt. In de hut bevonden zich vijf militairen, soldaten van de Lucht- doelartillerie. Zij zijn daar gewend aan motorengedaver. Maar toen een hunner even opkeek, zag hij plotseling het drei gende gevaarte op het huisje afstormen. De man sprong onmiddellijk door een raam naar buiten en kreeg slechts een schram aan het voorhoofd. De vier andere soldaten konden helaas niet wegkomen, zij werden onder de in stortende massa bedolven, onder de plan ken der muren en onder het gewicht der machine. De soldaten van den troep, die even tevoren langs den dijk had gelegen, snel den dadelijk toe om alle mogelijke hulp te verleenen, de omwonenden kwamen toeloopen, en tevens militairen en per soneel van Schiphol. De vier inzittenden van de machine die met haar „neus” tegen den berm van den Schipholweg was blijven staan en gelukkig niet in brand was gevlogen, terwijl de cockpit niet al te zwaar be schadigd werd konden via het nood- luik zonder veel moeite bevrijd worden. 1 Militairen tilden staart en vleugels zooveel mogelijk op om de vier soldaten uit het huisje te bevrijden. Ook dit ge lukte vrij snel. De vief slachtoffers wer den op het veld op stroozakken gelegd en weldra was hier ook militaire genees kundige hulp ter plaatse. Twee soldaten bleken zware inwendige kneuzingen te hebben gekregen, de twee anderen waren niet zoo ernstig gewond. Alle vier war den naar Amsterdamsche ziekenhuizen overgebracht. Kort nadat het ongeluk gebeurd was, --- -- Z. K. H. Prins Bernhard, die dadelijk stopte en zich naar het veld begaf, waar de ma chine lag Eenigen tijd bleef Z K. H. hier de werkzaamheden van militairen en brandweer volgen, waarna de Prins zijn reis weer voortzette Een der slachtoffers overleden. Na overbrenging naar het Wilhelmina- gasthuis is een der slachtoffers, de mili cien Leusink, die een schedelbasisbreuk had opgeloopen, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, overleden. De andere ge- De Italiaansche rassenwetten. gNKELE dagen geleden heeft Paus Pius XII het Kardinalen-college ontvangien, aat hem kwam gelukwenschen met zyn naamdag, by welke gelegenheid de Paus gesproken heeft over den stap, door hem in het begin van de vorige maand ondemo- en in het belang van den vrede. Hy herin nerde eraan dat deze stap door de betrok ken regeeringen welwillend was bejegend, en erkentelijkheid wekte by de volkeren, nadat zooals de Paus er aan toevoegde, dit optreden van het Vaticaan buiten zijn toe doen om publiek geworden was. „Wij willen ook niet verzwijgen aldus vervolgde Pius XII dat nog andere in lichtingen, die wij in verband met den ge- melden stap ontvingen, nopens de gezind heid en bedoeling van invloedrijke staats lieden, wien Wy daarvoor zeer dankbaar zyn, onze hoop deden groeien, de hoop no melyk, dat de overwegingen van zuivere menscheljjkheid ,het bewustzijn van onont wijkbare verantwoordelijkheid jegens God en de geschiedenis, het oprechte oordeel over de ware belangen hunner volkeren, voldoende kracht en gewicht in de schaa» zullen leggen, om de Regeeringen tnt do den te prikkelen, die kunnen leiden tot een duurzamen vrede, welke de vrijheid en de eer der naties waarborgt, en die de werke lijke en psychologische weerstanden, welke M tegen dit streven verzetten, verzwak ken of uiteindelijk overwinnen een om standigheid die ons den weg heeft openge laten tot nieuwe bemoeiingen en nieuwe*: Over". Het is niet onwaarschijnlijk de laatste suggestie geweest, welke een Engelsch blad tot het voorbarig bericht inzake nieu we stappen van het Vaticaan tot behoud van den vrede heeft verleid. Hoe het 'Ij. dit bericht is van ernstige zijde tegenge sproken, en men zal voorloopig moeten &annemen, dat het bewuste blad, de .Dailv Mail", slechts een gedachte tot uiting heeft gebracht, waarvan wellicht de wens«h vav, duizenden de vader is geweest. In dit verband is het goed kennis to 'an een ')<’s<’bouwing in een neutra?’ Zwitsersch blad, de Neue Züricher, over do pauselyke activiteit van de laatst? maan n, waarin vooral gewezen wordt op de stokte onpartijdigheid en objectiviteit, waarnaar de nieuwe Paus sinds Zijn benor. m'ng blyk geeft te streven. f Dank der Duitsche natie voor neutraliteit in wereldoorlog. Hitler heeft bij de plechtigheid ter eere van den terugkeer van het Condor-legioen een toespraak gehouden, waarin hij o.m. zeide: In den zomer van 1936 hadden inter nationale .krachten in Spanje het vuur var. een revolutie opgepookt, die er toe bestemd (was niet alleen Spanje, doch Europa in puin en asch te leggen. Ook d? Christelijke democratieën hadden zich niet ontzien tet dat doel wapens, brandstof en z.g. vrijwil ligers te leveren. Een vreeselyk dreigend lot verhief zich boven het Europeesche con tinent. De oudste cultuurlanden in Europa schenen in gevaar. Uit Spanje zelf hadden tienduizenden Duitschers moeten vluchten. Hun have en goed is een prooi der vernF- t'ging geworden. Velen zyn vermoord. V'a* de Duitschers zich daar in een moeizamen, langen, redelyken levensstrijd als basis van hun bestaan hadden opgebowd, werd in enkele weken verstoord en vernietigd. Duitsch eoorlogsschepen, die ik op het hulpgeroep onzer volksgengoten direct raar Spanje zond, probeerden te helpen door althans, zoo goed als het ging, de b“- scheming van lyf en leven op zich te ne men en het transport van onze volksgenoo- ten naar het vaderland mogelijk te maken. Toen verhief zich in dat land steeds dui delijker een man Franco die er toe geroepen scheen, naar het bevel van het eigen geweten, te handelen voor zyn volk In Juni 1936 heb ik besloten de bede om hulp, welke die man tot my richtte, in te willigen en hem zoo lang en In zoodanig* mate te helpen als de overige wereld den binnenlandschen vyanden van Spanje haar steun zou geven. Daarmede begon het nationaal-socialis- tische Duitschland aan den strijd voor de wederoprichting van een nationaal en on afhankelijk Spanje, onder leiding van dez^n man, actief deel te remen. Ik heb dat be volen in de erkenning daarmede niet alleen Europa, doch ook ons eigen vaderland voor een latere dergelijke catastrophe te kun nen bewaren. Ik deed dat echter ook uit diep medegevoel voor het lijden van een land, dat eens in den wei^ldoorlog, ondanks ,alle dringende pogingen van de zy'de van Engeland neutraal bevriend was gebleven. Ik heb daarmede den dank der Duitsche natie betuigd. Dit geschiedde verder in vol ledige overeenstemming met Italië. Het was voor ons allen smartelijk jaren lang over uw strijd te moeten zwijgen. Ik heb toen echter de gedachte gehad u na het einde van den oorlog in het vaderland de ontvangst te bereiden, die dapjjere zegevie rende soldaten verdienen... Het geheele Duitsche volk groet u in trotsche vreugde en hartelijke verbonden heid. Het dankt/echter ook diegenen die als soldaten lijf, leven en gezondheid in den dienst van deze opdracht hebben moeten geven en het dankt ten slotte de achterge blevenen, die hun zoo dappere manner en zonen thans als slachtoffer beklagen. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Oae bureaux rijn dagelliku geopend van 9—uur. Administratie en Redactie Teief latere 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal WMr de kwr«iag p« looper «nschledt. Franco per post per kwataal 3.16. “int Miik geeft te streven. Brenals het geval is geweest bii h»t Wrtdicaat van Beiwdietus XV tüdMis d’n were doorlog, toen elk der strijdende par- ,en poo^<' 'Jen oppersten R.K. kerkvor.-t partij te maken, heeft men than': geprobeerd kardinaal Pacelli, eenmaal tot aus uitgeroepen, te brandmerken met een Paald stempel. De groote democratische Wra begroette in hem een democratisch po- 1..lcus' de fascistische pers onderstreeptn '■ijn autoritairen geest en zyn hiërarchische ’P'-attingen. Evenals Benedictus indertijd tot benlc ^«ende groepen afstand nam, schijnt /jUR geenszins van plan te ^yn ^bepaalde verwachtingen van een del yen tegemoet te komen Zyn wezenlyl jop-am heeft de nieuw geroepen Paus ter- °nd na sluiting van het conclave beken... ^aakt door te zeggen dat de menschelij n,aat8chappy door een drievoudigen vre n’°et Wor<ien gestut, met name den vrede net geweten, dien in de gezinnen tn 10,1 tosschen de naties. Latere redevoerin bouwden op deze gedachte, die tegen machten der vernieling het begin T der Christelijke moraal plaatst, voort Weer troept de Paus zich op der. «el a d’e hechts door gerechtigheid, her Kik kf Ol^e en toepassing van de Christ *- barmhartigheid is te berèiken. self1 ,8scben heeft de Paus in het Vaticaan grijpende hervormingen in *t leven tent *vn’ in bet teeken staan van de- Mitl v at'P’ en °°1< ‘n de buitenlandsche km v v?" het Vsticaan doen zich eenige I er»elyke symptomen voor, die duiden L| a’ afwliWnK van het voegtre F Pius XI namelijk hield zich algeheel I tande concordaatspolitiek, terwijl de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1