JRY jbek goudsche courant -ia Twèede blad IE Kiest eieren voor uw geld Middagslaapje of niet GOUDA IRCUS Vrijdag 9 Juni 1939 „Boefje” een veelgezocht filmonderwerp. De spoorwegfilm in wording. Filmnleuws. de Amerikaansche wekt er! •taan te danken aan den huidigen Aangezien de Duitsche regeering, iur ANNY ONDRA verend lachsucces. dan 8012 millioen stuks, waarvan een groot deel uit het buitenland moest tevens een vriend Is van den Pastoor van Kirch feld. Er ontstaat een groote sympathie tuö- schen den pastoor en Annerl. Als Annerl een mooi gouden kruis cadeau krijgt van den pastoor, grijpt Wurzelsapp deze ge legenheid aan om den Pastoor verdacht te maken bij alle bewoners van het dorp. in zooverre, dat om aan alle laster een einde te maken, de Pastoor overge plaatst wordt naar een andere plaats. Het vertrouwen en de genegenheid zijner superieuren heeft hij echter ten volle be houden. Als de Pastoor van, zijn gemeente af- PLEIN 3 'SSCHEN 2 MARKTEN over het natuurlijke product van onze Barnevelders, Wyandottes, Leghorns en hoe zij verder mogen heeten, want er gaat toch niets boven een heerlijk, versch ei 1 Robert Baylor aan de s*art. vervanging in het Fedora-nummer'. Het Variété-agentschap Allmers, dat by Melk eiwitpoeder kan zeer goed zijn, maar Onze Nederlandsche huisvrouwen u economischen toestand bij onze Oos- telijke naburen. In het afgeloopen hebben gehoord jaar bedroeg het verbruik van kip- naar men weet, den invoer zooveel mogelijk beperkt, teneinde de binnen- landsche geldmiddelen niet te ver zwakken, heeft* de wetenschap zich op dit probleem geworpen en daarvoor, naar het schijnt, een bevredigende oplossing gevonden langs den hier boven aangeduiden weg. Ongetwijfeld een uitkomst voor het Duitsche volk Immers eiwit is een van die voedings stoffen, welke ’t menscheljjk lichaam niet kan ontberen. Zooals men weet, antwoord: „100.000 dollars”. Brusse meende een oogenblik waanzinnig te worden. Hij vond het toch wel wat heel erg veel en beschei den veranderde hij dé dollarwaarde in guldens en voor de „wereldfilm- r^chten” van „Boefje” vroeg hy 100.000 gulden. En verwachtte nu niets anders, dan dat de Duitsche uit- middeling van fredora Eerst nadat het Ieder moet uitvinden wat hem het best bekomt. De ervaring leert, dat de meeste menschen wel tot op zekere hoogte bekend zijn met verschillende hygië nische regelen en voorschriften, doch er zich niet naar gedragen. Daar is b.v. het middagdutje: moet men na het eten een slaapje doen of niet? Het antwoord is niet zoo eenvou dig, want de vertegenwoordigers van de wetenschap zijn het er zelf niet over eens. Terwijl de eene partij een kort slaapje na den maaltijd aanbe veelt, acht de andere het een afkeu- renswaardige gewoonte en merk waardig genoeg kan elk der beide partijen de juistheid van haai’ opvat ting met de resuutaten van experi- Ynenteele onderzoekingen staven. Daar is om te beginnen de proef van een dierenarts. Nadat hij twee jachthonden hetzelfde voeder had ge geven, sloot hjj den een op, terwijl hij den ander mee op jacht nam. Des avonds onderzocht hij den maagin houd van beide honden. Bij den hond, die gerust had, bleek de spijsvertering volkomen te zijn, bij den ander daar entegen, die den geheelen middag ge- loopen had, was het voedsel nog niet verteerd. Hieruit zou dus de conclusie te trekken zjjn, dat voor een volledige spijsvertering rust noodig is. Zoo haastig mag men echter niet met zijn oordeel zijn, want een twee de proef leeert het volgende: een BRANIE IN OXFORD met Robert Taylor. Thalia-theater. De knapPe> sterke en zeer met zichzelf inienomen jonge student, Lee Sheridan, de trots van een Hoogeschool in qpn klein stadje in de Vereenlgde Staten, komt in het bezit van een studiebeurs voor Car dinal College, aan de Oxfordsche Uni- verslteit. In den trein tusschen Londen en Ox ford maakt hij kennis met drie studen ten, Paul Beaumont, Marmaduke Wa- vertree en Damsey Deze drie jongeman nen moeten niets hebben van Lee’s ge bluf en verbeelding. Bij aankomst aan de ünlversiteit bakken zij hem dan ook een poets, tengevolge waarvan Lee per ongeluk den Rector een trap geeft. Van dit oogenblik af vat de Rector antipa thie tegen hem op. Lee, die in den trein werd voorgesteld aan Molly, het charmante zusje van Paul Beaumont, krijgt nog dezelfde dag ruzie met deze jongedame. Voelend dat hij thans reeds Oxford en zijn bewoners tegen zich heeft Ingenomen, besluit hij maar weer te vertrekken. Scatters, zijn kamerdienaar, wijst hem echter op de waardigheid der Universl- teit en weerhoudt hem van de uitvoering van zijn plannen. Korten tijd later neemt hij deel aan een wedstrijd in hardloopen, welke hij tot Paul’s en Wavertree’s ver wondering glansrijk wint. Lee moet deelnemen aan een estafette loop tegen Cambridge, maar omdat hij juist tevoren in een andere wedstrijd heeft geloopen, wijst de trainer Paul tot zijn plaatsvervanger aan. Als Paul’s beurt om. te loopen gekomen is, duwt Lee hem opzij, en loopt in Paul’s plaats, daar Oxford anders waarschijnlijk verloren zou hebben. Ofschoon de race daardoor door Oxford gewonnen wordt, ergeren allen (ook Molly), zich aan het onspor tieve optreden van den Yankee en dien avond wordt hij door de studenten in het openbaar* vernederd. Maar het duurt niet lang of de Ameri kaan toont zich een ware sportman, hij wordt in zijn eer hersteld. De gevierde Robert Taylor is de jonge student. Jon47»%m 12 n 58 40 16.” I ^fer0&f I?5 PU$p««-nd 1« lijk en fascineerend beeld van de enorme ontwikkeling der spoorwegen in hun honderdjarig bestaan, geac centueerd nog door imponeerende reusachtige spoorwegbruggen, die voor de treinreizigers de veilige ver binding tusschen de oevers van Neer- lands groote rivieren zyn. Ook het >iassavervoer der Spoor wegen I* internationale voetbal wedstrijden e.d. komt aan de beurt en ten slotte wordt het oog gestreeld door fraaie natuurbeelden van ver over de grenzen, waar de luxe treinen met gemakkelijke slaap- en eetge-. legenheid ons veilig en geriefelijk brengen. En zooals we in het begin hoorden, dat in bijna drie kwartier van Am sterdam naar Haarlem kan worden gereisd, zoo hooren we aan het slot een stem, die over de plannen van dezen tijd spreekt, waarbij gewag ge maakt wordt van eventueele electrifi- catie van internationale trajecten en van de luttele uren, waarin men groote afstanden per trein overbrug gen kan. Hans Jaray als de pastoqr van Kirchfeld, l*neda Kicnara ais nei Wiener Sangerknaben. Schouwburg-Bioscoop. en stoomtreinen geven een duide- MENSCHEN, DIEREN EN SENSATIES. Reunie-Bioscoop. Midden in de maand kondigt het circus Sarrasani een nieuw sensatienummer aan. Op de leclamebiljetten wordt de naai- van den tygerdompteur overplakt met ’n strook waarop in groote letters de naam „Fedora” voorkomt. Gedurende de ochtendrepetitie is Carlo, die naast den artist Robert Hansui een hoofdattractie van het programma vormt, door een van zyn nieuwe tygers aan Bevallen en zwaar gewond. Op het laatste oogenbhk is het Hansen gelukt zjjn vriend mt de klauwen van Sultan, een prachtige Bengaalsche tyger, te redden. Door een ge lukkig toeval vindt men een waardevolle - Pracht Programma. jd»g t/m Dinsdag RRY PIEL in Dieren SeMalla. Y CLYDE in er, hoe gekker 5 K.M. Afstandsmarsch eschermingsoefening Korte Akkeren. g boven 14 jaar. iCHTEND 10.30 trm in de landeche Zee voorziet de moedermelk reeds bij den zuigeling in deze behoefte. Het eiwit in het ei vormt de stof, die wij in verschillenden vorm tot ons nemen (in vleesch, visch, brood, groenten, enz.) tot opbouw en onderhoud der cellen in het menschelijk organisme. Het is te eenenmale onontbeerlijk. De redeneering, welke men bij de bereiding van „Milei” in Duitschland heeft gevolgd, is dezeeiwit moet de mensch hebbenin eieren is het ona, om economische redenen te duur, dus moeten wij het ons op andere wijze verschaffen. Daarin is men nu blijk baar geslaagd, door het af te scheiden uit af geroomde melk (die tot dusverre als vrijwel waardeloos werd be schouwd en. o.a. veel als veevoeder werd gebezigd) in poedervorm over te brengen. „Milei” moet dit voordeel heibben boven andere melkpoeders, dat het niet alleen voor bakken, doch ook voor soepen, gebak, puddingen enz. kan worden gebruikt en dus een niet on aanzienlijke besparing vormt, wan neer men rekening houdt met den in verband met het seizoen soms vrij hoogen prijs van versche eieren. Wij maken er hier melding van, omdat het een nieuw bewijs vormt van de vindingrijkheid onzer Qoste- lijke naburenmaar, ondanks de ver moedelijk zeer goede eigenschappen van „Milei” kunnen wij het toch niet anders beschouwen dan als „Ersatsz als vervangmiddel, waartoe men in tijd van nood zijn toevlucht zal ne men. Bovendien is het geen export artikel, zoodat wij het hier wel niet zullen zien. Onze Nederlandsche huisvrouw zal zich evenwel gelukkig achten, dat zij ruimschoots de beschikking heefr toen hij het opende. Van films had hij niet zooveel verstand en van „we reldfilmrechten” had hjj nog nooit gehoord. Of hij honderd of duizend gulden moest vragen, wist hij even min. Toevallig had hij in Amerika kennis gemaakt met een journaliste, wier man in Etollywoodd als scenario schrijver werkzaam was en die zelf locomotieven diesels, electrische- het draaiboek, zijn waarborgen, dat aanbod drie maanden in beraad te 1 aan „Boefje” recht zal worden ge mogen houden, teneinde de onderhan- daan en de film gelykwaardig zal delingen met de Amerikaansche worden aan den roman. Carl Zuck- mayer, een kunstenaar, die op zijn kan men zich voorstellen, wanneer men bedenkt, dat het in de dagen was dat de Charlie Chaplin-film „Het Jochie” (The kid) zijn triomftocht 1 rond de wereld deed. In die dagen be zocht ook Jackie Coogan, die de rol van „het jochie” vertolkte, Europa. En het was tijdens zijn bezoek aan Berlijn, dat een Duitsche uitgever, die juist „Boefje” in een Duitsche vertaling had ontvangen, hierin een prachtige rol voor Jackie Coogan zag. Terstond werd aan Brusse telegra fisch gevraagd, -hoeveel hij voor de „wereldfilmrechten” voor zijn roman moest hebben. gelijk zijn, om in minder dan drie van Amsterdam naar Haarlem te reizen? We maken dan het vertrek van den eersten trein van Amsterdam naar Haarlem mee en een zenuwachtige en in spanning verkeerende menigte is er getuige van. In scherp contrast met dit alles doemen dan de moderne beelden op van dezen tijd met zjjn machtige, snelle machines. De verschillende types treinen en „Boefje” zal dan eindelijk verfilmd worden „Eindelijk”, want, zooals M. J. Brusse, de schrijver van dezen veel gelezen roman (18 herdrukken en meer dan 55.000 exemplaren^ ver telde, ontving hij in de laatste 20 ja- ren gemiddeld om de twee maanden een voorstel om „Broefje” te verfil men. Telkens rezen er echter verschil lende bezwaren, die Brusse deden be sluiten om niet op deze aanbiedingen in te gaan. Reeds meer dan 20 jaar geleden bestonden er ernstige plannen om een Nederlandsche film met „Boefje” als onderwerp te maken. Dat was in den tijd, dat Binger in Haarlem een bloeiend Nederlandseh filmbedrijf had gesticht, die o.a. films opleverde met Louis Bouwmeester en Henri ae Vries in de hoofdrollen. Meer dan vermakelijk was het ver haal, dat Brusse deed over het eerste uaai aanbod, dat hem van Duitsche zijde vertrokken. Wat dit niet het geval I gewerd om de „wereldfilmrechten" te geweest, dan waren toen de onder- 1 verknopen. Hoe lang dat geleden is, I handelingen te Berlijn beslist tot een kan men zich voorstellen, wanneer gOe(j €jnde gevoerd. Drie maanden lang leefde Brusse Binnenkort zal in Nederland in cir culate worden gebracht de Spoorweg film „Honderd jaren”, waarin zal worden uitgebeeld het moment waar op de eerste trein vertrok en hoe het spoorwegbedrijf zich in den loop van honderd jaar heeft ontwikkeld. In den aan vang zal men zich bevin den op een der oude karakteristieke grachtjes van Amsterdam. In de rui me kamer van een patriciërswoning zjjn drie heeren bijeen. Het is om streeks 1839 en een stem zegt: Binnen een jaar zal het dus mo- Brusse keerde in die dagen juist ----- -- van een reis door Canada terug. Het kwartieren 4 telegram was reeds een week oud, toen hii het onende. Van films had 1 DE PASTOOR VAN KIRCHFELD. Schouwburg-Bioscoop. Er Is bruiloft in Kirchfeld. Iedereen is vroolijk gestemd, alleen Wurzelsepp, die ipet zijn oude moeder in een oude berg hut woont, houdt zich afzijdig Jaren ge leden heeft hij een huwelijk willen slui- 1 ten, doch de Kerk verbood hét wegens het feit, dat de bruid een gescheiden vrouw was. Wurzelsepp is nu een in zich- zelf gekeerd man, haatdragend. Zijn -- - i moeder Is een in haar geestesvermogens ook reeds eenige scenario geschreven gekrenkte vrouw. i De pastoor van Kirchfeld, een jonge Deze verdachtmakingen hebben succes man, is zeer geliefd bij zijn parochianen - en dit wekt de afgunst op van Wurzel- sepp, zoodat deze probeert de pastoor zooveel mogelijk tegen te werken. Annerl, een jong knap meisje, zal in dienst treden bij den Pastoor. Zij is hem aanbevolen door haar biechtvader, die x i- scheid neemt, geschiedt dit, ondanks al les, onder groote belangstelling en liefde van zijn parochianen. Want hij heeft be wezen tot een daad van groote liefde en zelfopoffering in staat te zijn. Persoon lijk zegent hij het huwelijk in van An nerl met een eenvoudigen jongen uit haar omgeving. zullen vermoedeljjk nog niet, of slechts zeer vaag, Lo- V*O „Milei”. Wat is „Milei”? Dit is peneieren in Duitschland niet minder ^nvoudig een poeder, dat het eiwit uit af geroomde melk bevat (Milch- eiweiss). Dit product heeft zjjn ont- worden ingevoerd. in een roes Van rijkdom, voelde zich by na millionnair. Drie maanden lang had. Brusse besloot, haar om raad te wachtte hij op een cheque van 100.000 vragen. En prompt kwam op zjjn te- gulden, een kapitaal^dat hjj zich rtau- legram het Amerikaansche beknopte weljjks kon voorstellen. Toen kwam de koude douche, een zakeljjk briefje uit Amerika. Jackie Coogan moest naar school en voorloopig zou er van filmen niets komen. Uit was de schoo- ne droom! Doch de belangstelling voor „Boef je” bleef onverminderd aanhouden, doch nimmer werden de voorwaarden gesteld, waarop Brusse zijn toestem- gever een onderzoek naar zjjn geest- 'ming tot verfilming kon geven. Thans vermogens zou doen instellen. is het echter wel zoover gekomen. 3 maanden bijna millionnair. Namens als Carl Zuckmayer voor het Tot zjjn verrassing luidde het ant- scenario, van Kurt Alexander voor woord heel anders. Men verzocht het aanbod drie maanden in beraad te het engageeren van het nummer zyn be- “!JJ"”_ verleend heeft, ziet het optreden met eenige angst tegemoet. nummer aangenomen is, hoort Allmers van zijn compagnon, dat Ro bert Hansen nooit met het Fedora-nummer in één programma wil optreden en zelfs zjjn contracten hiervoor verbreekt. De oorzaak van deze houding kent echter niemand. Het eerste optreden van Fedora is wer kelijk een sensatie. De toeren, welke de beeldschoone artiste aan het hoogtrapeziuin verricht, worden door het publiek met adem- looze spanning gevolgd. Na het verbluffen de sloteffect kent de bijval geen grenzen. Dit sloteffect bestaat daaruit, dat een heer vanuit zyHn loge een schot lost. ’Met een kreet stort zij neer in het donker van de manege. De schijnwerper volgt haar en be schijnt haar eenige seconden later op een tweede trapezium, die laag over de manege zweeft. Hopkins, de assistent van Fedora, lost het schot, dat het teeken is voor de gewaagde sprong. Niet alleen het publiek volgt de verrich tingen van Fedora met ademlooze span ning achter het gordijn, dat de manége afsluit, staat Robert Hansen en heeft geen oog van de mooie artiste af. Het verwachte protest blijft echter uit, want Hansen is weer onder de bekoring gekomen van de schoofte vrouw, met wie hij vele jaren zelf is opgetreden. Harry Piel, de bekende filmacteur di? men in lang ni-et heeft gezien op het witte doek, speelt de rol van Hansen. -met de Amerikaansche maatschappij voort te zetten. Doordat Brusse het telegram zoo laat ontvan- gebied de evenknie van Brusse ge- gen had, was Jackie Coogan en zijn noemd mag worden, heeft zich zeer manager reeds weer naar Amerika enthousiast over het boek uitgelaten en als zijn overtuiging uitgesproken, dat de film ongetwijfeld een groot succes zal worden. Dat er met hooge verwachtingen naar de film „Boefje” wordt uitgezien, dat is zeker.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1