uwe ren -±85 jkste uit- maa| jg nat istrecht PRIJZEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRE WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enr. NIEUWERKERK, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk cht, moordrecht, moercapelle, Ko. 20055 78e Jaargang MOORDRECHT, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Een nieuwe muur van Aken tot Bazel. I I op het VJfssingsche strand, 'ngelukt: Drie dooden. DE WESTWALL DE VERDEDIGINGSLINIE VAN DUITSCHLAND. PIER NT per rol. KLAVER 4 INSSINGEL 131 HEUVEL 'x^TErnstig vliegongeluk F.K. 43 vejfoiu Italiaansche luchtmacht in Spanje omvatte 6000 man. ,Er zijn thans officieele gegevens bekend gemaakt over de medewerking van de Ita liaansche luchtmacht tijdens den Spaan- schen burgeroorlog. Stefani geeft hierven het volgende overzicht; Maandag 12 Juni 1939 (101 MIEUIIRAM. ,26DVEebE?T3“:re™l Dr. Todt spreekt te Trier. alood van zenden toeschouwers brak een ware pa- dit 4 alles zal doen om de daders te vinden en te bestraffen. hij niet aan dat len behoorde, want museert JV^OER. :rkt orkest. üsdagen. Kleine Betuwe” kleuren cadeau, r de vele IAASTRECHT. Stranden toestel veroorzaakte panischen schrik op het Vlissingsche strand. 11 JUNI.' i, dat, om het NE BETUWE” oten. [ermis in tengewöoö collectie in ïnen. Zeer iringen in w-J en Het schit- indwerksy- 4.90 Kunstig handschoen- >dieus. In fijn 150 vooraanstaande Tsjechen ge arresteerd. Het onderzoek der Duitsche autoriteiten naar den moord op den Duitschen politie man heeft nog geen resultaat opgeleverd. Evenwel heeft de Duitsche politie des nachts 150 personen gearresteerd, waar onder een plaatselijke redacteur van de ,,Ceske Slovo” het orgaan der oude partij van Benesj, alsmede verscheidene advoca ten, artsen en financiers. Voorts heeft de politie een huiszoeking gedaan bij het secretariaat'van de Nationale Solidariteit te Kladno. De bevolking ziet met bezorgdheid den vernielde 40 toestellen op vliegvelden. H»*t^ aantal neergehaalde Italiaansche toestellen bedroeg 86. Het personeel dat gedurepde de krijgsverrichtingen is bezweken bedroeg 175, en dat der gewonden 192. Minister Serrano Suner en de leden 'an de Spaansche Militaire missie zijn Zaterdag door Mussolini op het Palazzo Vepezia ont vangen. Tevens waren bij de ontvangst tegenwoordig de Spaansche ambassadeur hij het Quirinaal, de Ttaliaansche ambassa deur tc Burgos, de onderministers van oor log en marine, Pariani èn Cayagnari ’ten de chef van den staf van de fascistische mili tie generaal Russo. De Ttaliaansche pers bericht, dat graaf Ciano, zich einde Juni naar Spanje zal be geven, teneinde het bezoek vay den Spaan- schen minjister van binnenlandsche zaken aan Rome te beantwoorden. Mussolini heeft thans’ hooge decora ties verleend aan de generaals Bastlco, Bergonzoli en Gambara, die de Ttaliaansche legioensoldaten in Spanje hebben aange voerd. Zaterdagmiddag omstreeks vier uur, toen duizenden personen op het zonnige strand te Vlissingen vertoefden, heeft zich te midden van hen een drama af gespeeld, dat een ware pandek verwekte. Een gesloten lesvliegtuig, dat zeer laag boven het strand vloog, stortte tijdens het nemen van een bocht op enkele me ters afstand van het zonnebad neer. Men j hoorde een plof en onmiddellijk daarop sloegen de vlammen uit het vliegtuig op. I De drie Inzittenden kwamen, zooals later bleek, in de vlammen om. Onder de dui- piaats^des Schouwburg te Madrid door ontploffing verwoest. Gisteravond is een voorraad ontplofbare stoffen, welke in den koninklijken schouw burg waren opgeslagen, geëxplodeerd. Drie soldaten werden ernstig en een Rental voorbijgangers licht gewond. Er ontMcnd bfti brand, welke op de belendende percee- Ien*overslöeg, doch die in den loop van den avond werd gebluscht. De schouwburg werd volkomen verwoest. De oorzaak zou aan een ongeluk te wijten zijn. Het militaire personeel dat aan de cam pagne deelnam bedroeg bijna 600(1 perso nen, het civiele personeel ruim 300 perso nen. De luchtmacht voerde 87.000 vljchter uit en wierp twaalf millioen kilogram ont plofbare stoffen uit. Zij trof 224 „roode" schepen, haalde 900 vliegtuigen neer en Rustige dag voor het Engelsche koningspaar. Koning George VI en Koningin Elisabeth hebben gister den dag rustig doorgebracht als gasten van president Roosevelt in Hyde- park. Gistermorgen woonden zij een gods dienstoefening bij in de kleine dorpskerk, terwijl daarna een picnic gehouden werd| in het park. De middag werd doorgebracht zonder officiêele plechtigheden. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745.Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per bezorging per looper geschiedt. had het ongeval echter slechts mate- rieele schade ten gevolge. De plaats waar het vliegtuig is neergestqrt 'is thans door de politic afgezet, teneinde de deskun digen in de gelegenheid te stellen een onderzoek naar de oorzaken van het on geluk in te stellen. Korten tijd na het bekend worden van de ramp hebben K.L.M.-officials zich j naar Vlissingen begeven evenals de in-* specteur van den Rijksluchtvaartdienst, de heer Van der Heyden, die zijn werk- lerzock van de \jufaaaa. lau uw uugciuK inet de „Nach tegaal” op Schiphol in den steek liet, geen wijziging brengt, .aldus United Press, zal hij per trein naar Moskou reizen, zoo- cat de Britsch-Russische besprekingen dan op zijn vroegst aan het einde van deze week hervat kunnen worden. De Engelsche ambassadeur te Parijs, Phipps, zal nog eenige dagen te Londen blijven, zoodat hij nog niet op zijn post zal zyn teruggekeerd, als de Britsche ambas sadeur te Rome, sir Percy Loraine, in de hoofdstad arriveert. In gezaghebbende kringen verklaart men, dat de aanwezigheid van beide ambassadeurs slechts een samen loop van omstandigheden is. Het blijft intusschen nog een vraag, wat Chamberlain en Halifax met hun tegemoet komende redevoeringen ten opzichte van Duitschland en Italië 'voornemens waren. In niet-officieele kringen, aldus United Press, houdt men vol, dat beide Britsche staatslieden reeds bij voorbaat een over haast optreden van Duitschland willen voorkomen, voor het geval het Britsch- Fransch-Russische pact gesloten mocht worden. Het is bekend, dat de Britsche regeering thans bijzondere aandacht schenkt aan den gespannen toestand te Danzig. In dit verband ziet men in het feit, dat Strang nu juist niet met het snelste verkeersmiddel naar Moskou reist, een tee- ken, dat de Britsche regeernig de aange legenheid opzettelijk met een week heeft willen vertragen, in de hoop, dat de span ning dan wat verminderd is. op wachtmeester Kniest te Kladno te heb ben gepleegd. Het signalement wan Cesak wordt gepu bliceerd met het verzoek hem te arresten ren en zijn arrestati? te melden aan de gendarmeriepost te Kladno. Vrijdagnacht is een Tsjechisch politi*- ,man gedood in een twist tusschen Tsjechi sche en Duitsche politiemannen te Nochod in hbt Noorden van Bohemen. *»In een ’s avonds gepubliceerd communiqué wordt 'gezegd, dat de Tsjech door een schot werd gedood. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Duitsche en Tsjechische autoritei ten gezamenlijk. Het incident wordt toege schreven aan een reeks betreurenswaard!ge gebeurtenissen. De Rijkspjotector heeft op dracht gegeven het* onderzoek yiet de meeste gestrengheid en snelheid te houden. Alle personen, die erby betrokken zijn, wor den in hechtenis gehouden. De bemiddelingspogingen en het optre den van Tsjechische bevolking, alsmede dc maatregelen van de regeering van het Pro tectoraat maken het den Rijksprotector mogelijk, na afloop van den vastgestelden termijn, 10 Juni, af te zien van de maat- districten van Aken en Saarbrücken in het verdedigingssysteem betrokken. i Interessant is het te hooren, dat men bij dit enorme werk ook rekening gehouden heeft met bepaalde psychologische facto ren. De vertrekken der grootere vesting werken zyn zoo ingericht, dat de beman ning niet aan een gevoel van beklemming en bedruktheid wordt blootgesteld. Ja, men is er zelfs toe overgegaan de ruwe beton nen wanden met een in warme kleuren ge houden specie te bepleisteren. Ondanks deze by de uitvoering van het werk in acht ge nomen zorgvuldigheid heeft men het wel haast verbluffende tempo, waarin de „Westwali" in gereedheid werd gebracht, kunnen volhouden. Men moet voor de vestingpioniërs, die het terrein moesten bestudeeren en de plaats aangeven, waar de verschillend^ verdedigingswerken zouten komen te lig gen, ongetwijfeld bewondVing hebben. Van de ervaringen, in de defelsieve veldshgen van den Wereldoorlog opgAiaan, heeft men hierbij ten volle gebruik gemaakt. De ont werpers en botwers van den „Westwali” hebben de vele variaties in de landschsps- vormen aan hun doel dienstbaar gemaakt, overal slechts het principe volgehd, zoo dicht, als de gestddheid van het terrein het toestaat, de gr«s te naderen. Het is moeilijk te zeggen, wat meer verrast: de dichtheid van het net van verdedigings werken, de diepte van de linie of de pre cisie, waarme» de afweerkrachten der ver schillende verdedigingswerken elkaar aan vullen. Hier zyn geen „doode hoeken” meer, in welker bescherming de aanvaller zijn dce1 kan naderen omhet ten slotte met een snellen fsprong tr te overrompelen. Ieder stukje van hef voorland, dat van prikkel draadversperringen en machinegeweernes- ten .voorzien is, wordt minstens drievoudip. frontaal en van de beide zijde flankeerend, door.het vuur bestreken. En zou eens een perie^van zware treffers een verdedigings werk „geliquideerd” hebben, dan ontstaat er nog geen bres in het verdedigings systeem, want de bedreigde positie wordt wederom frontaal <en in de flanken be- heerscht door den volgenden g®rdel van ver dedigingswerken, zoodat de aanvaller by de poging, naar voren dringen, van den regen in het drop zou.geraken. Overigens staart men zich aan Duitsche zijde by de scholing der vestingtroepen niet blind op de afweerkracht der verdedigings werken. De actieve tegenaanval met bet doel, niet slechts af te weren, maar den vijand te vernietigen en in ieder geval het voorland geheel te zuiveren, is het* alpha en omega van te tactische opleiding der grenstroepen. Deze opleiding tot de actieve verdediging schakelt de mógelijkheid uit. dat de volmaaktheid van de vestingwerken de bezetting tot een slechts op het defen «sieve gerichte passiviteit <zou laten ver vallen. Wanneer men zich nu voorstelt, welk een uitwerking in talrijke gevallen in do groote defensieve slagen van den Wereld oorlog één enkel, in een granaattrechter op gesteld machinegeweer kon hebben, kan men zich misschien een begrip maltn van de strijdkracht van een troep, die in de vei lige dekking van een dergelijk verdedi gingswerk het beslissende oogenblik kan afwachten. Hier hebben zy hun bed, waar in zy kunnen uitrusten, evenals in de ka zerne. Hier Tièhben zij, betér dan in de kazerne, eigen bronwater in huis, hier ademen zij. gefiltreerde lucht in en zou, het buiten de lucht vergiftigd zijn door gassen, dan zorgen bepaalde apparaten er voor, dat geen atoom van het gevaarlijke gas binnen dringt. Hier hebben zij hun eigen keukens, electrische centrale, telegraaf- en telefoon verbindingen met de buitenwereld. Hetgeen over deze nieuwe Duitsche ver dedigingslinie aan de Westgrens bekend is geworden, wettigt de opvatting dat deze vestingwerken minstens gelijkwaardig zyn aan de Franache Maginot-linie. kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal watr de Franco per post per kwataal 3.15. yóór^de twee bestaande verdedigingslinies achter Aken en Saarbrücken dus Westelijk van deze steden is een derde verdedigingslinie gebouwd. Langs de ge- heele Westgrens, i an Aken to* Zwitserland, is onafgebroken doorgewerkt aan den ..Westwali". De geruchten omtrent belang rijke schade, die de „Westwali” geleden zou hebben ten gevolge van den hoogen water stand, zyn niet in overeenstemming met do waarheid, zoo sprak Dr. Todt, de inspec- teur-generaal der Duitsche autowegen, die tevens in bijzondere opdracht belast is ge weest met het uitvoeren der versterkings- werken in het Westen en Oosten. „Engelsche en Fransche bladen”, merkte dr. Todt ironisch op, „hadden in den laar sten tyd bericht dat de inspectepr-gene raai er niet meer Was. De „Westwali" zou niet bruikbaar zijn en derhalve zou dr. Todt naar Spanje gestuurd zyn. De wensch was daar weer de vadei \an de gedachte. Voor I loopig was hij, dr. Todt, nog altijd op zijn plaats en met hem waren de kameraden op het werk. Zy waren niet by hoog water weggedreven, integendeel, er i kwamen er dagelijks nog meer bij. In October beval de Führer, dat de achter Aken en Saarbrücken voltooide verdedi- ^lingslinies met een nieuwe, nog sterkere linie vóór deze steden aangevuld moesten worden. Sedert October heeft men aan deze nieuwe linie met dezelfde energie en met hetzelfde succes gewerkt als in het afgeloo- pen jaar»aan de eerste en tweede linie Oos- telijk van deze steden. Aan de op zichzelf reeds zeer sterke en diepe stellingen was dus onderwijl een der de toegevoegtj, die bijzonder weerkrachtig wm. Echter niet alleen voor‘deze beide ste den, zeide Todt, „maar langs de geheüe Westgrens heeft de verwenschte inspecteur met zijn „Westwali "-arbeiders zyn onsym- pathieken arbeid voortgezet. De „Westwall",’die reeds verleden jaar geraad kwam, is over de geheeld lengte, tot bij Bazel, met zeer sterke verdedigingswerken aangevuld. „Via den zender van Straatsburg”, zoo yervolgde dr. Todt, „was het bericht de wereld ingezonden, dat de verdedigingswer ken êan den Boven-Ryn voor een groot deel niet meer te zien ware#. Bij de laatste stij ging van het Rtfn-water waren ze er niet meer.” Dr. Todt betuigde den zender van Straatsburg zyn bfyzonderen dank vodr de erkenning van de blijkbaar geslaagde ca mouflage der verdedigingswerken. ■Dij al deze leugens," zoo zeide spreker, >.had men te doen met een bijzonder ge vaarlijke misleiding van het Engelsche en Fransche volk d(^t»r pers en radio. De arme kerels aan den anderen kant moeten on kundig blijven van de sterkte van onzen „Westwali”, opdat zy, wanneer het tzoo mocht uitkomen, er gemakke|yker toe te brengen zijn er tegen storm te loopen. Wnn- fleer men echter de waarheid omtrent de vreeswekkende sterkte dezer krachtigste en modernste verdedigingswerken ter wereld san den ly've zal ondervinden is het te laat voor een correctie op deze berichtgeving. Zooals men zjch zal herinneren heeft dë Hijkskanselier eenige weken geleden de ge weldige verdedigingslinie aan de West grens geïnspecteerd. Naar aanleiding van dit bezoek publiceerde de Duitsche pers tal v*n bijzonderheden, die een goeden kijk geven op den gigantischen omvang van dit werk. Deze Duitsche verdedigingslinie, de ..westwali" genoemd, omvat meer dan H.Ö00 pantser. en betonwerken. De stelling staal en beton omvat drie, op sommige Plaatsen zelfs vier linies en bereikt ern ‘■’epte van 50 kilometer. Volgens deskundi gen zou de „Westwali" veertig maal ster ker zyn dan de Siegfriedlinie van den We reldoorlog. Sinds de herfst zyn ook te JOSEPH CESAK DE DADER? De moord op den wachtmeester te Kladno njgpom politieke redenen ^-^x-****^gepleegd. Huiszoekingen, en arrestaties vooraanstaande Tsjechen. Het Tsjechisch Telegraaf Agentschap bericht, dat een gevaarlijk inbreker, Joseph Cesak gepaam^, verdacht wordt den moord r.». Kniac*- fr> TClndnn fn hpli- avnAxcn wcoviivuwvio uian wi» niekstemming Is. Vrouwen en melfles liepen gillend heen en weer, anderen I stonden door t I hij had zijn vrouw laten weten dat hij «i onware i ^oor een Zeeuwsche vereeni- ging voor Luchtvaart, met het sport vliegtuig dezer vereeniging, uit Haam stede zou worden gehaald Toen de pa niekstemming op het strand was verdwe nen, ontstond onder de badgasten diepe verslagenheid, die slechts getemperd werd door de zekerheid', dat het vliegtuig, als hejBets eerder was neergestort, als hfct midden in het zonnebad was terecht giekomen, tientallen slachtoffers zou heb ben gemaakt. We hebben enkele oogge tuigen gesproken,-die vliegtuigbestuurder zijn. Zij deelden med®, dat het toestel, terwijl het in de bocht lag, te weinig snelheid had en dat het daardoor is af gegleden. Een der slachtoffers, de heer ^gestelden termijn voor de opsporing der moordenaars voorbijgaan. Sommige win kels zijn gesloten. De straten zijn verlaten. *)e bewoners vermijden de plek van de mis daad, waar een enorm bloemstuk is ge plaatst, dat geflankeerd wordt door twee soldaten. Op straat hebben zich eenige incidenten voorgedaan. De soldaten noodzaakten de voorbijgangers hun hoed af te nemen. Van nacht kon men schoten hooren: er werd n.l. geschoten op open ramen. De Duitsche chef van het district Kladno heeft bepaald, dat de boete van 500.000 kronen welke aan de stad is opgelegd, eenerzijds voor 80 procent door de Joden en anderzijds voor 20 procent door de aan- han&e?»i van Benesj betaald moet worden. Op aaiiwijzing van de moordenaars staat thans edn belooning van 150.000 kronen Sprang per trein naar Moskou; Hervatting der besprekingen op zijn vroegst einde dezer week. M.De Britsche diplomaat, William Strangi. die vandaag,/naar Moskou zou vertrekken, heeft Zondag zyn laatste instructies ont, vangen van den minist^b van Buitenland- sche Zaken, lord Halifax. 1 Iiflien Strang in zijn huidige plannen -6 re£lS 165 'elke remmeer f 0.80 Advertentlën in het Zaterdagnummer 20 MlBlag op den prijs IWdadigheids-advertentien de helft van den prils INGEZONDEN MEDEDBEL1NGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst s^ede Boek handelaren, Advertentiebureau^ en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Gewone advertenties en ingezonden mededeelingex bjj contract tot zeer gereduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. plaats vastgenageld. Enkele toeschouwers hadden de tegenwoordigheid' van geest te trachten de vlammen met zand te dooven. Toen daartoe eenmaal het voorbeeld was gegeven, stroomde van alle kanten hulp toe en na eenigen tijd was men het vuur meester. De brandweer, die gealar meerd was, hoefde slechts even water te geven. Zoodra men het vliegtuigwrak kon naderen stelden tientallen handen pogingen in het werk de inzittenden te bevrifden. Dit ging echter met groote moeilijkheden gepaard, want het toestel was met den neus in het zand gestort en de gesloten cabine was vrijwel geheel in gedrukt. Eindelijk, na het breken van de I vleugels en nadat de cabine uit elkaar Van Tijen, is enkele weken geledeh, door was geslagen, kon één der slachtoffers, het nemen van een bocht met te weinig die geen teeken van leven meer gaf, tus- snelheid, op Texel ook afgegleden Daar scjien de wrakstukken worden wegge- - - - haald en naar het ziekenhuis Bethesda i worden overgebracht. Toen kon tevens worden vastgesteld, dat zich in het toe- j stel nog twee personen bevonden. Men heeft echter nog zeer lang »moe£èn wér- termyn, iv juni, ai ve iwii van ue NUMv voordat1 regelen, welke te Kladno zouden worden bergen genomen. Minister-President Elias heeft een .-be zoek gebracht aan staatssecretaris Frank om mede te deelen, dat de Tsjechische Re- iivu 11VU - ------ geering den moord te Kladno betreurt en lestoestel P.H.—A.J.K. was van de K LM. zaamheden bij het onderzoek van de J-J— dat OP Schlphoi met als bestuurder O. oorzaak van het ongeluk^»* I Faber uit Amsterdam, en R. van Tijen «- het gelukte deze lijken te Aanvankelijk was het niet doenlijk de slachtoffers te identlflceeren. Uit het log- J boek, dat intact was gebleven, bleek, dat het neergestorte vliegtuig het Koolhoven te Vjissingen, leerlingen van de Rijks- opkfding voor verkeersvlieger, voor een oyèrlandvlucht naar Vlissingen was op- géstegen, en dat een tusschenlanding in Haamstede had gemaakt. Ten slotte bleek het derde slachtoffer de 24-jarige havenmeester fan het vliegveld Haam stede, A. D de Visser, te zijn, tot voor j kort te Vlissingen woonachtig. De beide a leerling-vliegers, ongevaer 19 jaar oud, I wiaren niet gehuwd. I De heer De <isser was een half jaar i geleden in het huwelijk getreden en hij was op 5yeg naar zijn vrouw, die bij zijn ouders irt Vlissingen logeerde Een tragische bijzonderheid- Als tragisch» bijzonderheid geldt, dat zijn vader Wt na het ongeluk op de onhells arriveerde. Hoewel toen de naam van zijn stiefzoon reeds werd genoemd, nani deze tot dc inzittendf

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1