^0056 No. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Landmacht-organisatie wordt veranderd. HET SUEZ-KANAAL EN DE ITALIAANSCHE EISCHEN. Italië ng Engeland de voornaamste, „gebruiker”. r ra als practisch [del. Vestigingswet voor klejn-’ bedrijf t^ordt ingrijpend herzien. -*b$Tk.b. i platen mét de de gzwtgren zich den mét de legpla- honderden stukjes O „Japanners werken zich steeds dieper in de moeilijkheden.” Dinsdag 13 Juni 1939 78e Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRE WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJKCHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, com- uiteraard conservatief I ijn de volgende benoemin^n ilme schaal toepassing zou vinden: tijd. tiMteh. |aar door. f» 9 :hts enkele van l derf om tyerstellen- liet, *dat ook'* id van Be- ijraken, dat hij overjas heeft. kosten ges in het gelijk de Kamer luchfwégen. Westfalen. or de Westfalen* 3 van Koophandel en fabrieken te vetleenen vergunningen het geval is, een it h;j bjj zich heel/ met de bouwblok- oo, steeds verdWy- ekens. I, dat onschatbare is het bedtafeltje, )tjes op de 'dekens i waarop het frer- i maaltijden opge- n en waaraan het Men kan deze bed- doch ook zeer ge en houten dienblad anden rand, waar- viér hoeken houten iet geheel kan met leurd worden en is ckelijk afneembaar al niet telkenmale dokken zullen niet erdwijnen, alles is ohder het bereik tere kinderen kun- >p hót^jafeitje leg- nindervermoeiend ^id te’verschaffen, Ük is, indieij men ihutynliiddel in den feitje beschikt, alestent wordt af- !ii vliegen 'voorbij, id zich behoeft ,te 8»«<irl»nd ontrol. cw«tnb.l.Duliisbl. heeft verschillende A’ door te maken en zijn, hoe beter dit if hebben ze door- nze kinderen bele- i tweede maal. -aren w« na vaak it de beterschap in- e patiënt met den te worden. ’Het in te ervhlen en on- kt het: „Wanneet an?” Moeder moet geduld raad weten einde te voorkomen tl te zeer gaat ver- t lastig en humeu- en het MUnst^rl qu wb urgjtadT - monumentaal stad- dal met de burchten i tn hel Ruhrgebied, en tochtjes. t, Rathaus, Tol. 3941. Thans vooMoopig een aanvullende regeling metbe talking tot de f inancieele gevolgen. Vijf gulden voor een vergunnings- - aanvrage. 1 Ingediend is een wetsontwerp tot, wij ziging der Vestigingswet Kleinbedrijf ’37. Aan de toelichting ontleencn wij: Bij het in werkSng gingswet Kleinbedrijf 11 Abonnementen worden dagelijks aangenomen dan ons Bureau: MAR1JT 31. GOUDA bij onze’ agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400.' ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. pr 4e z;g- minist rijn bescheiden,y n .Economische Zaken *V6T _e«n Vredesdivisies worden legerkorpsen, brigades worden divisies, artillerie- brigades worden opgeheven. Bij Kon. Besluit van 1^ Mei 1989 is vastgesteld de „samenstelling van de Koninklijke Landmacht op voet van vrede”. In verband daarmee is een nieuw boekwerk„Vredesorganisatie” op de. Landsdrukkerij ter perse.N De organisatie der lanckpachc wordt bij dit Koninklijk besluit ver anderd. De hoofdzaken dezer hervor ming komen hierop neerde hqidige 1 h(vredes) divisies worden legerkorp sen. De brigades worden divisies en de lichte brigade wordt lichte divisie. De anilleriebrigades worden opgehe ven en de beide regimenten van elke brigade worden over de divisies ver deeld, zoodat er bü elke (nieuwe) di visie één komt. Door deze hervorming zal er niet alleen de oorlogs- en de vredesorgani satie, maar ook nauwere samenwer king tusscïfTn de verschillende wa pens, met name de artillerie en de in fanterie, worden bereikt. s Bij de legerkorpsen zal een „leg’er- *I<6rpsartilleriecommandant” gaan op treden. Men verwacht dat deze func ties 'aanvankelijk door de huidige commandanten der artilleriebrigades zullen worden vervuld. In verband met dg reorganisatie van <1« fandïnacht geschied: en uit hun tegenw.r voor de ze billük ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgknng: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingek bij contract tot zeer gereduceerden prfjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. zóó i voor.--- vestJgingseischen afgekondigd, terwijl yocJ vijf andere takken een. tijdQlijk ves- ..jtigifgsverbod Wan kracht is. Uit deze spoedige toepassing blijkt wel, hoezeer genoemde wet in een dringende behoefte voorziet. Mede heeft dje toepassing tot gevolgAgehad, dat de minister van Eco- nomi 1 over' de t( 9 Juni 1939 zijn benoemd aangesteljióonder eervolle ontheffing iige betrekking, tot com mandant van het Je legerkorps, de generaal- majoor jhr. J. Tk^Althig won Geusau, com mandant dei^JWvisie; tot com/rtWrant van het He legerkorps, len laten,zich veel leren. Kralen wor^ geregen, met plas- lei voorwerpen ;jes wonfenxfitge- vindingrijk^ geest - iders te bedenken, i T 1 touw zetten, nia^ v^U( ne aanvallen onMaRei ners uityte puttemlj^o beschrijvolijk op onS volk, "oor..den vrede, wi3 door velen onneembaar werd geacht, verloren, doch uaj zullen den oorlog voortzetten met olverminderde vastbe radenheid”. dplaarswereld teweeg zal brengen, het zou willen koopen. Misschien komt het dus* nog wel*eens te^ug, net als de „Giocond^f die in Augustus 1911 gestolen, ruim twee jaar weggebleven is.- Maar voor het oogenbiik is deze diefstal dan toch voor het Louvre groot verlies. De lirecteur Henri Verne die reeds her- haaldeltfk op uitbreiding van dk credieten voor de bewaking heeft aang^drongen, vindt zijn stelling dat die onvoldoende was, er afdóènd Hoor bevestigd. „Thetis” zal drie weken nog op zeebodem rusten. Onferzoek eers^ nadat het ^ampschip gelicht zal. zijn, verklaart minister Chamberlain. Minister Chamberlain heeft ih het Lager huis verklaard, dat het lichten van de Thetis” voorloopig is^litgesteld, teneinde nieuwe werktuigen aan te brengen, Ver moedelijk zal het twee of drie weken duren, alvorens ^pt benoodigd^ materiaal /ter plaatse zal zijn. Fletcher, een lid van de- l^boUr-party, Vroeg den premier of hij zich er wel gvan btwust was, dat de openbare mee’ning Ver- v.'Uphtte, dat de „Thetid’’ in ieder geval zou worden gelicht e» $lat het buitengewoon pijnlijk ztfu zijn, wanneer men njet zou sla gen in het lichten van dit schip, .gezien het succes jn het lichten door particulieren 'van dp uitgeleverde Duitsche oorlogsschepen? w|lke te Scape -Flow tot zinken iwaren ge bracht. Chamberlain antwoofdde, dat do, regeering verwach| dat de „Thetis’* gelicht #zal worden. Vérder zeide hij, datjift^pnder- zbek naar de oorzaken van de ra/npr'niet zal worden gehouden, voor' het zboVer zal zyn. Het onderzoek zal’ worden geleid door rech ter Bucknill, bijgestaan door' drie exp’Ms 1 als assessoren. wordt dan door een particulier belang mogelijk is. Italië eischt, dat de kanaalrechten tot op een vijfde worden verlaagd, een bedrag dat volgens Italiaansche becijfering voor het gf zette onderhoud en de stelselmatige ver betering van het kanaal voldoende is. Nog radicaler is de eisch, dat de Suez-kanaal- maatschappy vervangen’ wordt door een internationale commissie, die de taal; heeft de overtollige saldi overeenkomstig hot aandeel dat de verschillende naties in het kanaalverkeer nemen,' te verdeelen. In het bestuur zou dan ook Italië moeten wor<Jen opgenomen. Wellicht zijn deze eischen te radicaal. Men zou ze op ’t eerste gezicht zelfs als revolutionnair kunnen bestempelen. Ten slotte heeft in deze,wereld de initiatiefne- 'i mer het recht op voordeel van zijn pioniers arbeid en ondernemingsdurf. Aan den an deren kant is het Sucz-kanaal een deige- lijke onmisbare internationale doorvaart geworden, dat de gedachte aan particulier bezit daarbij welhaast absurd lijkt, en dat pen redelijke verdeeling van de winster over de gebruikers gansch niet zonderling aandoet. Indien de Franschen, zooals zij herhaa'ldelijk betoogd hebben, eischen van Italië, in zooverre zijn en de eer van Frankrijk niet te na ko men, een open oog hebbe^ dan zullen zf ook deze zijde van de medaille dunkt ons onbevangen hebben te bekijken. ntimischen cn militairen ophouw van zijn »ieuw veroverd bezit, in hoofdzaak door het Suezkanaal hlijft^yervoeren'. Bc door de maatschappij gehe^n rech- tón zijn reeds vèrschillendB malen Verlaagd, ftftar Italië voelt zich desondanks nog ovei* WtigYWaar belast. Warneer men be|jpkt &t m \J937 ftalië alleeij reeds mee» ‘dan d^rdA deel van d» totale inkomsten vb» Suez-maatschappii betaalde een be drag ftet* name van 350 mifiioeh francs Ifah mdn' zicheenigermate in 'den'gedach tengang van de'Italianen verplaatsenen minstens mag mfen v.etwrrchteiï dat' oeze z®ak pens ruimer bekeken en onderzocht te lafeox trachten verder op te rukken, doch hetvoordeel? dat zij daarpij be halen, beteekent sleohts een uitputting van. hun krachten en gepn blijvende winst. Zij zijn er niet in geslaagd de Chl- neesche natuurlijke hulpbronnen of het Chinecschtf volk in hun macht te Krij gen. ^ij werken zidh dieper in do moei lijkheden. Zij zijn sterk begonnen en wordensteeds zwakker, terwijl Chink wint aan eenheid en organisatie. De Japanners hektjen meer dan dertig ^divisies in China, toch deze strijdkrach- ten zijn Verspreid an worden! vaprtdurénd verontruift door deWhinecsche guerilla- troepen uJmie geregelde t/oepen. „Opjhct oogenbiik, aldus de generaal, gebruik ik een derde van mijn ih/in- schappen het front. De rest wordt verdergepéfend en neemt rust achter het frópt. Zoo neemt ons leger steeds in ‘gevechtskracht toe, hoewel onze wape ning slechte» is. Wij zijn vastbesloten de Japanners'” verslaan. Wij suilen leen groote aanvallen pp *"Jen een reeks klei- 2ren om de Japan- -Qft oorlog legt een on- een grooten last stem verheft zich rij hebben Hankau.^at Josg bij 20 man die met gratjp van wdige st^f- de generaal-majoor W. F. Sillevis, mandant der He divisie; tot commandant van het 11e legerko’ps, de generaal-majoor A. A. van Nijnatten, commandant der IHe divisie. Tot commandant van het IVe legerkorps, H.MS. adjudant in buitengewonen dienst, de generaal-majoor A. flR. van den Bent, commandant der IVe divisie. Tot inspecteur der cavalerie en der wieL ry'ders, tevens commandant der lichte divi sie, de generaal-majoor H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, inspecteur der cavalerie tevens commandant der lichte brigade. tot commandant der Ie divisie, de kolonel W. F. K. Bischoff van Heemskerk, com mandant van de brigade grenadiers en ja gers (Ie infanteriebrigade); tot commandant der He divisie, de kor net dr. mr. J. S. Barbas, commandant van d» He infanteriebrigade; tot commandant der IHe divisie de kolo nel L. H. Kraak, commandant van de TTIe infanteriebrigade; tot commandant der IVe divisie, de ko lonel L. J. Rieber, commandant van de IVe infanteriebrigade tot commandant der Ve divisie, de ko - lonel M. de Jong, commandant van de Ve infanteriebrigade; tot commandant der Vie divisie de kolo nel C. P. Brfickel, commandant van de Vie fc «f anteriebrigade. Tot commandant der VHe divisie, de ko lonel F. B. Af. J. Jansen, commandant van dc VHe infanteriebrigaje. tot commandant der Vllle divisie' de ko lonel A. <(e Vries, commandant vhn de Vllle Infanteriebrigade. Voorts zijn eervtl ontheven uit hun te genwoordig co|flmarido, de kolonel R. P. J- van d$n Berg van Saparoea, commandant 'van de Ie artilleriebrigade; de koloryel I. M. P. A. Qu^dekker, com mandant van de lie artilleriebrigade; de kolonel C. de longh, commandant van dc Ille artillerieJbrigade; de kolonel A. G. Lagerweij, ^omma'ndfcnt van de IVe artillerie-briagde. Hun strijdkrachten worden verspreid en voortdurend verontrust door China’s Ongeregelde en geregelde 1 troepen. Een speciale Reuter-correspondent heeft een onderhoud gehad n^et generaal Li-Tsjoeng-Jen, den commandant wan Kwangsi, In diens-geheime hoofdkwartier in Midden-China. Dc generaal zeide on- der meer: „De Japanners zijn er tot dus verre niet in geslaagd de Chineesche hoofdmacht te vernietigen. Zij hebbflB daarvoor nu nog minder kans en wij zijU niet voornerfiens hun dc gelegenheid te bieden. Ongetwijfeld kunnen l!k -Japan ners steden innemen, maar, tarwijl zij verder oprukken, verliezen zij de steden, die achter hen liggen. Door het zenden van versterkingen naar een streek ver- zwakkerf zij een andere, die dan in onze s handen valt”. Zoo is het, aldus vertelde Li verdelg Vegaan, toen dc Japanpcha troepen na. qe bezetting van het bergland v^n Ta- p\h oprukten naar Hoepeh. De Chinee- zen ylelen toen in de streek van Nant- Zijn de eischen onredelijk? PNKELE dagen geleden heeft de Raad van Beheer der Suez-Kanaal-Maat- schappii te Parijs een vergadering gehou den, waarin de Fransche president felle en duidelijke woorden heeft gesproken en met groote beslistheid de Italiaansche eischeh, welke'Wlij zoo ongeveer als de eischen, van plunderaars en inbrekers teekende, ver wierp. Deze woorden klonken dengeen, ‘die de totalitaire staten als veeleischend en brutaal heeft leeren kennen, als nfoedig en moedgevend in de ooren. Moedgevend om dat de wereld er verkeerd zou uitzien, als pien maar aan eiken eisch, hoe onrë^elijk ook, zou moeten toegeven, wijl hij onder steund wordt^door dreigen^nten van wa pengekletter. Evenwel elke medaille heeft een keer- 'lide. Ttam^ook hkr. Wanneer de Italianen eischen zbuden stellen van algemeen be lang, die door het particuliere belang wor den teruggewezen, omdat het zich op de politieke» tóacht van bepaalde staten kan beroepen, <Jan wordt de zaak wel eenlgszins anders. De maatschappij bovengenoemd is een Instelling,'die goettóg^jg*.gedreven wordt door particulier kapitaal. Teï^cht is deze vennootschap een der meest winstgevende ondernemingen van de geheele wereld ge- noenid. Men den%é slechts aan d^div?dendT uitkS^ringenydie in 1933 30Q millfwn francs 'téliepen, it? 1936 gestegen wareh tot 400 millioen, terwijl ze in 1939 niet minder dan 900 millioen gedroegen! In de halve eeuw van haar bestaan heeft’ d"e maatschappij^ niet minder dan *ave«l®iaal het kajlitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het grootste deel van deze enorme winsten is toegevoégd aan Engeland en «Frankrijk, aan het eerste vooral, dat over ongeveer 50% van^het aandeelenkapitaal beschikt, terwijl in Engeland de aandeelen goeddeels staatseigendom zijn behooren de Fransche aandeelen meereudeels tpfr het particulier bezit. De eigendom van de'ze aandaelen. een winstgevende zaak, en een zetel jn den Raad van Beheer i* niet alleen een eervolle, maar ook een lucratieve functie. Van <le 32 personen, waarpit het bestuuf bestaat, lijn er' 10 Engelsdhen, 19 Franschen, twee Egl/pteparen en Hollander. Deze gegefens^ zyn ontleend aan- fio ^Frankfurter Zeitpng. die zich 'uiterayd 'gaatne achter de Italiaansche eischen plaatst, maar die terwill^ daarvA haar le zer» tóch geen flagrant onjuiste cijfers on-« der dfe oogen zal zetten, f Het blad vermeldt alleen niet dt puitsche reeders in den Raat ,-hfer vertegenwoordigd z(ln. f Voor Ralië wérd de kwestie pas recht acuut tjjdens den oorlog in Abessinië, (oen het al zijn troepen en oorlogstuig door het Suez-kanaal nhjfr het strijdperk moest ver- voeran.’ Daar Kngelariti het ondanks alle bedrijvigheid nopens de sanctiès niet waag de tot sluitih^ van het Suezkanaal voor, de Italiaansche transporten over'te gaan hetgeen ook in 'strijd wafe geweebt met de in 1888 te Gonstantinopel gesloten conven- ptic hadden Parijs en Toonden prompt hfv fiuroptste profjjt van de enorme Italiaansche transporten. De statistieken bewijzen, dat deze inkomsten, na beëindiging van den^ oorlog, slechts weinig zij'n gesloi j£ho~ lWÖ!n reeds na kosten tijd charing met betrekking tot ÖE^siiig’ kon beschikken reervaring/nu heeft punten in de aan het lichtgebracht, waarvan etering gewenscjit zou zijn, zoodat cwn herziening eerlang aan de orde zal moeten komeri. Een der gelijke herziening welke reeds een onderwerp j,Van VQor- dnderzoek aan het 'departement vaii Economische Z&ken uitmaakt,, za| waar schijnlijk van meer vèrstrekkenden aard zjjff. I i Het onderhavige wetsontwerp evenwel heeft in do ceilste plaats ten. doel, een aanvullende regpling te treffen met be trekking tot de ïinancleelc gevolgen van de toepassing der wet, Het komt den ^minister gewcnscht voor, de totstandko ming daarvan niet te vertragen door het voorstéllen van wijzigingen op punten •vén principieel belang, maar I;dj geeft er de voorkeur aan, een daaKtoe^trekkend afzonderlijk wetsontwerp op een later tijdstip in te dienen. Wel lijkt het den minister gewenscht, van deze gelegen heid gebruik 'te maken om enkele tech nische wijzigingen in de wet aan te breni sjang bjnnen, bezetten Kauan én heb- ben thans N^itsjajig omsingeld. Indien de "Japanners hue aanvullen staken, voc trachten wij heii a^n tof .vallen of we 1 cio< succes hebben -of nïbt^ De Japajpners Ynoeten,Jjm hun positie te behouden en, het wygf ouwc^i van hun volk ongeschokt SCHILDERIJ VAN WATTÉAU UIT HET LOUVRE BESTOLEN 'De „Oil^rschillige" op klaarlichten dag mét lijst al meegenomen. Een zeer brutale diefstal heeft Zondag •te Parijs in het Louvre plaats gehad. Ge bruik makend van de drukte, die er Zon-^ dags pleegt te heeu^chen,’heet een handige dief zich megst^r gemaakt yan*^en klein schilderij van Watteau: „1 ’Indifferent” ge naamd, dat zich met een aaptalandere wer ken uit de Fransche School d$r 18e eeuw in de salie la<Caze bevond. Het .schilderij, dat 26 c.m. Vfeed’is, stelt voor een joitgem mar een diabolo speelt en is, doo«#de g’ de houding, de bewonderehswa^di uitdrukking en de zorgvuMige afweging der tinten en nuances een van de meester werken van W:\tteali,’zelf epn van de albr- ffl^tsten der Fransche l^te eeuw^rs. diefstal is Zondag ck^-eeks vier-uuj: ontdekt toen een kwaker die eenige zalen vbor zijn rekenjng had, by het binnenkomen - -r_, constateert^, dat de plaats van het schilde- oorlog, slechts weinig zij'n geslonken, daai% s^ij£je ledig was .Terstond werden*maatrege- Italiö de transporten, noodig voqr den eco-je* genomer^om de deuren te sluiten en al< degenen, die het museum verlieten te on derzoeken, maa’r dit leverdd geen resultaat op. De man was ftükbaör reeds verdwenen. .Hjj had het schilderij met lijst en al mee- gcnoWn en heeft daartoe de ijzerdraden waarmede het, zooals alle andere stukken aan den muur was vadtgemaakt, moeterf doorknippen. De afmetingen ijraken, dat hli het gemakkelïjk onder een kunnen 'verbergen'. Het zalf zeker uiterst moeilijk sijn een •beroemd |oek als dit aan dpn man të bren-v geh en «jen kan nauwelijks aannemen-tiet een bonafide Verzamelaar, na de opschtjid-^ ding die deze diefstal in heel de; kunsthan- gen, die het' principe daarvan geenszins zulleh -aantasten, doch'de toepassing be langrijk zullen vergemakkelijken. Artikel 12 van de Vestigingswet Klein bedrijf 1937 bevat de beptflng, dat de Kamers van Koophandel en Fabrieken, ter bestrijding van de drosten, welke aan de uitvoering dezer wet zijn verbonden, ter zake van elke inged(ende aanvrage é^n vergoeding kunnen heffen van ten hoogste tien gulden. Behalvo^bij de Ka mers worden echter ook vbfc aanvragen om’Vergunning ingediend bij het Depar tement van Ecbnomische Zaken^ - - Het is naar deSmeening vanjOTL Mi- treden der Vesti- nister gewenscht, dat de betWkmien, gingswet Kleinbedrijf 1937 was nauwelijks evenals met betrekking tot dedoor de te voorzien, dat zij reeds zoo spoedig op i Kamers -.jime schaal toepassing zou vinden: veïleenen vergunningen neu gevaa i», reu Icht bedrijfstakken zijn thans reeds billijke vergoeding van kosten betalen. -- j ”Wanneer nu voorSjtelt, het bedrag, ver- I schuldigd voor de behandeling .van een. aanvrage, te bepalen op 5.—, dan ge- looft hij dat, gelet op den arbeid, die met de behandeling Van een verzoek gemoeid is en het belang, dat voor den betrokkene er mede verbonden is, dat bedrag eerder aan den lagen dan aan den hoogen kanc 4 is en dat hierdoor zeker geen drukkende last wordt gelegd op het bedrijfsleven. 9 Hetzelfde geldt met betrekking tot het instellen van beroep tegen beslissingen van de Kamers van Koophandel en Fa brieken. XDok hier zou, naar de minister meent, een bedrag van 5.— ter bestrij ding van, de kosten kunnen worden ge heven. Echter komt het Ijem voor, dat het billijk is, dat restitutie van vergoede ’^clüedt, wanneer de aanvrager lijk Têsteld en de beslissing van van^ Koophandel vernietigd wordt. a Bij de toejtassing van de wet» hééft zich de behoefte doen gevoelen aan zeke- 're overgangsmaatregelen, in het bijzon- s der voornïnj, wier leeftijd, het alsnog volgen van onderwijs en het afleggen van examens bezwaarlijk m^ikt.'-doch «wier jarenlange ervaring een ^waarborg kan bieden voor deskundigheid. Tot 'd4t doel $)ijn in hot leven geroepen - oft wordt in-dekpraktijk een nuttig ge bruik <S^naaktvapr 4e z;g. mlnistórieele verklaringenAaftzijn bescheiden,/waar bij 'dé minster vr- -- ',~1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1