NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 'VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen SPANJE ALS BONDGENOOT. Zal een economisch verdrag door een politiek tractaat gevolgd worden /5« BW) Minister van Boejjens bemoeiingen voor de vluchtelingen. Spanning groeit in Tientsin. ti ju jurk tik. die jou 78e Jaargang jfo. 20057 Woensdag 14 Juni 1939 03 10337 1 Uit 1573 80 356J !78o in Ml Ook België neemt Joodsche vluchtelingen op. Verblijfsvergunning voor 250 opva renden van de ..St. Louis”. De Belgische regeering heeft besloten. 250 opvarenden van de „St. Louis” voor leopig in België toe te laten. De onderhoudskosten voor deze joodsche vluchtelingen zullen worden gedragen door een Joodsch comité in de Vereenigde Sta ten. deren en zeker een vorm van inmenging, welke dit land zelf niet zou dulden. Binnen kort zullen de politiediensten uitgebreid wordep. Tenslotte zeide de minister-presiderfb dat, de regeering haar plicht zal weten te ver Vullen voor de binnenlandsche veiligheid en de verdediging van de grenzen. De rede van Pierlot werd luide toege- iuicht. WWR UESWEET JE DAT DAN MET’RAQlONlS ENORM VegUWüO IN PRUS EN KOST [?\HU MAAR iSCE/in Weder ongerustheid over lot van Schuschnigg. Volgens de „Evening Standard” maken de vrienden van Schuschnigg zich den laat- sten tijd ongerust over diens lot. Sedert eenige weken heeft zijn vrouw, die hem voor dien eens per week mocht bezoeken, htm niet meer gezien. moest worden betrokken, de aldaar on- I dergebrachte vluchtelingen door hun overbrenging naar het centrale kamp er I aanmerkelijk op vooruit zullen gaan. In verband met defensiebelangen zou Helle- I voetsluis voor inrichting van een meer duurzaam verblijf overigens hoogst on geschikt zijn. Maar onderhandelingen duren voort, hoewel nieuw incident de situatie heeft verscherpt. Britten te Tientsir- !0iua 10895 50flb het Vlaamsche vraagstuk en door het con tact, dat bestaat tusschen Vlaamsche stu denten en de Duitsche jeugd. Ward Hermans, die door Piérard was ge noemd, repliceerde en zeide, dat hij steeds bereid is geweest voor een commissie van onderzoek te verschijnen om getuigenis af. tv leggen inzake de „Utrechtsche verval- schingen” en hij voegde hieraan toe, dat hy en zijn vrienden „Nederlandsch voelen". Nadat nog Balthazar het woord had ge voerd, antwoordde de minister-president. Hij verklaarde, dat België niets wil doen; wat schade kan berokkenen Aan de goede betrekkingen met andere landen, doch de rouvereiniteit van België moet onaangetast blijven. De regeering zou In haar eersten plicht tekort schieten, indien zij zich zwak toonde. België wil geen vreemden ipvloed ondergaan, vanwaar deze invloed ook komt, tenzij deze invloed bijdraagt tot verhooging ivan het cultureele peil van België. Zekere feiten, waarvan de sprekers mededeeling hebben gedaan, zijn het onderwerp van be sprekingen met naburige landen geweest. De overige feiten, welke de regeering niet bekend waren, zullen nader worden onder zocht. Het is niet toelaatbaar dat vreemde lingen zich bemoeien met de overtuiging van Belgische onderdanen en men moet vertrouwen dat de regeering inmenging door een vreemd land zal weten te verh’.n- Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA IjD onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. 2 305 9 752 7 1159 7 1573 4 186.. 4 203 J 0 23f 1 2553 3 278a 1 80bl l 341a 3 388.1 J 429 3 4613 3 4874 l 5253 18 3 5992 I 6190 1 6464 6882 1 70:*5 i 7319 i 7579 l 772a I 8126 l 8299 8574 8318 9052 9344 9612 9806 10177 10382 lOoOO 10743 11083 11406 11609 11876 12209 12539 12865 13253 13537 13830 14092 14387 1469 i 15066 15378 15659 18082 1628D 18805 17094 17313 17433 18114 De Joodsche bijdragen- Dat de opvatting van den Minister, volgens welke particuliere bijdragen voor de instandhouding van het vluchtelin genwerk zoo lang mogelijk behooren te komen van ras- en geloofsgcnöoten on juist, zelfs kwetsend voor de Joden zou zijn, aanvaardt de Minister niet. Hij heeft zich er van vergewist, dat in voor aanstaande Joodsche kringen zijn op vatting volkomen wordt gedeeld en dat dit punt aldaar als een oerezaak wordt beschouwd. Overigens zal daarnaast voor het blijk geven door de Nederlandsche volksgemeenschap, dat zij het beleid der Christelijke naastenliefde ernstig meent, ruimschoots plaats zijn. Commissie van Toezicht en Bijstand De Minister stelt zich voor, voor het kamp in te stellen een commissie van toezicht en bijstand, samengesteld uit vooraanstaande personen op het gebied van hjet vluchtelingenwerk, in hoofdzaak door de comit'é’s zelf aan te wijzen. De taak van deze commissie ligt in haar naam besloten. De Minister meent, dat langs dezen weg aan het particulier Ini tiatief -voldoende invloed wordt gesteven om de vrees, dat de particuliere offer vaardigheid-door de oprichting van een centraal kamp sterk zal verminderen, ongegrond te doen zijn. Mbn vergete trouwens niet, dat de thans in gebruik zijnde tehuizen evenzeer onder leiding en toezicht der Regeering staan. Formeel verandert de situatie derhalve nret. De Minister sluit zich gaarne aan bij de verschillende leden, die de hoop uit spraken. dat zijn, gunstige financieele verwachtingen niet zullëh worden be- schaamd. Absolute zekerheid daarom trent kan hij uiteraard niet bieden. Hij wenscht niettemin te herhalen, dat, toen hij in het laatst van 1938^met ver tegenwoordigers van het Joodsche comité over het vluchtelingenvraagstuk handel de hem nadrukkelijk is toegezegd, dat het comité de volledige financieele aan sprakelijkheid op zich neemt. Dit comité is alsnog volledig bereid financieel al de zorgen op zich te nemen ,voor zoover het die kan dragen. Indit verband moet hij mededeelen, dat 'hem uit een recente briefwisseling met het Joodsche Vluchtelingencomité is gebleken, dat dit'thans tegen een for- meele garantie van het genoemde bedrag van 5 a 6 mMlloen gulden eenige beden.- king heeft. Nochtans heeft hij oppieuw de toezeg ging van dit comité ontvangen dat hei in alle opzichten met de Regeering wil medewerken, en dat de Joodsche ge meenschap zoolang’ als maar eenigszins mogelijk is alle kosten, aan de verzor- De Britten te Tientsir hebben besloten njJ» vastberadenheid de Japansche blokkade van de concessie te verdragen, die heden zou beginnen. De toestand is ernstig, doch in. de concessie voelt men meer woede dan vrees. Afdeelingen infanterie van het Brit- sche leger patrouilleeren in vrachtauto's langs de grenzen van de concessie. In het Lagerhuis heeft de onderminister van buitenlandsche zaken, Butler, gezegd, ten aanzien van den toestand te Tientsin, dat volgens opvatting van de Japansche autoriteiten het Britsche antwoord niet bevredigend was en derhalve maatregelen, waren genomen de concessie te isoleeren. De toestand is ernstig, doch de onderhan del ingen duren nog voort en men hoopt een regeling tot stand te brengen. Omtrent de voorgeschiedenis deelde nü mee, dat op 7 Juni door de Britsche auto- liteiten te Tientsin een waarschuwing was gepubliceerd, dat ieder die de neutraliteit «er concessie schond, aan de door Japan beoogde Chineesche autoriteiten zou wor den uitgeleverd, of uit de concessie zou worden uitgewezen. Het geval van de vier Ohineezen echter, die door de Japanners van den moord op Tsjeng-Sji-Kang worden beschuldigd, da teerde van voor deze proclamatie. Deze mannen werden door de Britten tydelyk aan de Japanners uitgeleverd, om onder vraagd te kunnen worden. Zij legden toen bekentenissen af, die zij echter herriepen, zoodra zij weer aan de Britsche autoritei ten overhandigd waren. Daar de tegen hen aangevoerde bewijzen onvoldoende waren en zij tot hun beken tenissen gedwongen zouden zijn door fol teringen, voelden de Britten zich niet ver antwoord hen definitief uit te leveren. Inmiddels is de situatie echter verscherpt door een nieuw incident. De Engelsche majoor Law is gisteren te Tientsin aangehouden. Hy wordt er van beschuldigd foto's te hbeben genomen een verboden zone. „DUITSCHE INMENGING ONDULDBAAR”. Vlaamsch nationalisten gewantrouwd. De Belgische Kamer heeft een interpel latie van de heeren Piérard en Baltha-.ar (sociaal-democraten) behandeld, betrek king hebbende op het optreden van dp na- tionaal-socialistische party in België. Piérard zeide, dat* zekere personen alt het Derde Ryk naar Eupen zijn gekomen om te spreken. Hy achtte het ontoelaat baar, dat officieele Duitsche vertegenwoor digers zich bemoeien met de religieuze of politieke overtuiging van Belgische onder danen. die Duitsche firma’s vertegenwoor digen en hen met repressaille-maatrege’en bedreigen, wanneer zy Joodsch .personeel in dienst houden. Spreker verlangde van da regeering, dat zij hiertegen zou proteste ren bij den Duitschen ainbassadeur. Vervolgens zeide Piérard, dat de Duit sche propaganda zeer actief is. In verschei dene deel en des lands zijn vlugschriften verspreid, waarin het nationaal-socialisti- sche bewind wordt opgehemeld; emigran ten worden door agenten van de „Gestapo” bespionneerd. Ook toonde spreker zich ver ontrust door de belangstelling die sommige Duitsche sprekers aan den dag leggen voor Centrale Kamp had en heeft instemming van Joodsche vluchtelingencomité. Dit heeft thans wel bedenking tegen fonneele garantie van 5 a 6 millioen gulden. Diep begaan met het lot van de hun land verjaagde, volkomen ontwrich te slachtoffers, heeft de minister van Binnenlandsche Zaken zich van den eer sten aanvang af op het standpunt ge steld, dat dit vraagstuk uit een zoo soe pel en humaan mogelijk standpunt moest worden benaderd. Elke maatregel, welke door hem. met inachtneming van de vei ligstelling van de belangen van ons eigen volk, met betrekking tot de vluchtelin gen is genomen, is ernstig zoowel aan dit standpunt als aan het welbegrepen be lang der vluchtelingen zelf getoetst. Hij heeft zich voor deze menschlievende zorg groote moeite gegeven en persoonlijk^ toegezien, dat voor de vluchtelingen, voor zoover hij daarvoor de verantwoor delijkheid draagt, werd gedaan, wat redelijkerwijze onder de gegeven moei lijke omstandigheden mogelijk was. Aldus verzekert de minister in ^jjn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer Inzake de begrootingsverhooging ten behoeve van een vluchtelingenkamp, waarbij hij vooropstelt zijn teleurstelling dat hem bij de behandeling van het vluchtelingenvraagstuk een bureaucra tische geest wordt verweten. De Minister kan tot zijn voldoening mededeelen, dat het Joodsche Vluchte lingencomité verklaard heeft zich, be houdens het uitspreken van enkele desi derata op ondergeschikte'punten, met den gedachtenopzet van het centrale kamp ten volle te kunnen vereenigen. Het valt, behoudens ten” aanzien van de categorieën ouden van dagen en uit gesproken invaliden, niet a priori te zeg gen. wie wel en wie geen mogelijkheid tot emigratie zal hebben. De emigratie mogelijkheden wisselen. Men kan niet voorspellen, hoe zij over eenigen tijd zul len zijn. Het aanwezig zijn van verwan ten in andere gebieden, oefent in menig geval èn op de begeerte èn op de moge lijkheid naar elders te vertrekken in vloed uit. Doch het staat vast, dat, hoé die kansen zich ook zullen ontwikkelen, et zooveel mogelijk gebruik van moet worden gemaakt. De opneming in gezinnen van de daar voor 'in aanmerking komende catego rieën jonge kinderen en ouden van dagen is door den Minister met kracht ter hand 'genomen. Echter blijkt het zelfs bij beperking tot deze categorieën uiterst moeilijk, een voldoend aantal gezlnnAi, die waarborg geven voor een goede, meer duurzame verzorging, bereid te vinden. De Minister is overtuigd, dat, gelet op de gebrekkige inrichting’ van het tehuis, dat te Hellevoetsluls bij gebrek aan beter in dien zin, dat wij andere volken tot hot nationaal-socialisme willen „bekeeren”. De Jiationaal-socialistische revolutie wil zeer, in tegenstelling tot andere omwentelingen, haar ideeën enkel en alleen in den Duit schen „Lebensraum” tot uitwerking bren gen. Het nationaal-socialisme is noch ideo logisch, noch organisatorisch een export artikel. En als ergens iemand zich er op beroept, dat hij de opdracht heeft als niet-Duitscher in een niet-Duitsch land het Duitsche na- tionaal-socialistische programma in den vorm van de stichting van een partij of iets dergelijks te verwezenlijken, dan is dat een partij-politicus, die het niet heel nauw neemt met de waarheid. „DUITSCHLAND WIL GEEN ANDER VOLK TOT HET NATIONAAL-SOCIALISME BEKEEREN”. Rijksminister dr. Frank spreekt te Kopenhagen. Ter gelegenheid van een bezoek aan Ko penhagen, op uitnoodiging van den voorzit ter van het „Deensch Jurjdisch Verbond” dr. Reitzel-NielSen, heeft de Rijksleider va den nat.-soc. „Rechtswahrerverbund” Rijksminister dr. Frank gisteravond een lezing gehouden, Waarin hy er in verband r.iet het onlangs gesloten niet-aanvalspa tusschen Denemarken en Duitschland den radruk op legde, dat het bij deze overeen komst om meer dan een juridisch formeele handeling ging daar de»twee volken, dit door veel gemeenschappelijke historische, cultureele en soeiale ervaringen zyn ver bonden, achter deze handeling staan. Dr. Frank zette aan de hand van de vyf fuudamenteele waarden der nat.-soc. wet geving, t.w. ras, bodem, arbeid, rijk en eer de volkomen verandering uiteen, welke de „Führer" op* rechtsgebied voltrokken heeft en nog nadruk bewust een voltrekt. Daarbij legde hjj er den op, dat ieder Duibscher zich er van is, dat het werk van Adolf Hitler zuiver Duitsch en uitsluitend Duits h werk is. Niets is verder van ons, aldus dr Frank, dan dat wij andere volken zoude» willen d\ngen binnen de sfeer van orize ideologie. Wat nuttig was of zal zyn voor het Duitsche volk, deugt nog volstrekt niet onvoorwaardelyk voor een ander volk. Wy voeren in het buitenland geen propaganda, Tanger: Eén „neuralgisch” probleem. JJITLER heeft Wohltat naar Spanje ge zonden om economische onderhandelin- gen met de Regeering van Franco te voe ren. De militaire hulp, die de Duitschers op diens verzoek aan Franco hebben geboden, moet thans van de zijde van Spanje het is volmaakt logisch beantwoord worden met een tegemoetkomende geste op econo misch gebied. Men kan zich afvragen, of de Duitschers er niet wat vlug bij zyn, ge zien het feit, dat de „vrijwilligers” nauwe lijks in hun „Heimat" zyn teruggekeerd, gezien ook het feit, dat Franco volgen- eigen verklaring, voor groote economische er. politieke moeilijkheden staat immers: regeeren is niet hetzelfde als oorlog voeren evenwel, zaken zyn zaken, en de eerste klap is ook op commercieel gebied aen daalder waard. Wohltat is de man, die niet lang gele den het economisch verdrag met Roemenië heeft weten af te sluiten, dat door de Duit schers ten zeerste wordt geprezen. De Duitschers worden niet moe er op te wijzen dat dit verdrag zich niet baseert op den toestand, zooals die is, maar integendeel oen perspectievischen tendenz heeft en niet de wordende situaties rekening houdt. Iets •nieuws dus op dit gebied. Wohltat schijnt iemand te zyn, die ge duld aan voortvarendheid paart, twee eigenschappen die voor dergelijke onder- handelingen van groote beteekenis zyn. Het zal hem weliswaar gem&kkelyker vallen met het innig-bevriende. Spanje, dat nog overvloeit van dankbaarheid, tot een vlot vergelijk te komen dan met een Balkan- itaat, die jarenlang vrij sterke Frapsche impathieën heeft gehad, zü 't ook met an dere denkbeelden over Rusland dan de Westersche democratie. Wanfteer Duitschland een economisch afgezant zendt, teneinde eey levendige uit wisseling van goederen te verkrijgen Spanje bezit ertsen die voor de industrie van het Duitsche Rijk onmisbaar zijn’ - i» het begrijpelijk, dat mer zich van andere zijde afvraagt, of op een economisch vvr- dyig niet spoedig ook een politiek en n*Jli- tair bondgenootschap zal volgen. De Duit schers zelf steken niet onder stoelen of hsnken, dat een economisch verdrag tevens politieke aspecten var beteekenis opent. De Prankf. Zeitung had afgeloopen Zondag Mn artikel over de ontsluiting van Roeme- niü, waarin het blad de vraag opwierp of ^menwerking zooala daar was bereikt, wel resultaat kon opleveren zonder een politie ke overeenkomst. Voor twijfel achtte het Had alle reden aanwezig, indien men van veronderstelling uitging, dat een gro >te Puropeesche oorlog voor de deur stond. Kan men echter hopen aldus schreef het blad letterlijk dat de vrede behouden blijft, dan is het geenszins uitgesloten, op fcn weg van economische samenwerking Mn nadere relatie te scheppen», die tejjslotte ®ok politieke vruchten af werpt. Wordt het Roemenië duidelijk, dat men met df Duitschers goede zaken kan doen, dat ze wompt betalen en alle afspraken, ook de Kfringste? strikt nakomen, dan kan het ge lukken, stap voor stap politiek terrein t winnwn. De reis van den §paanschen minister miner naar Rome heeft duidelijk bewezen. ook de vriendschappelijke betrekkingen ™«chen Spanje en Italië (het Vaticaan ncltfis) geenszins van fictieven aard zijn. Sommige Franscher-bladen hebben er wel rr’nR op gezinspeeld, dat deze -vriendschap tten reëele basis had voorloopig heaft ontvangst van Suner in Rome wel het ’gendeel bewezen. Dat de Westersche democratieën met 8|tusoogen de ontwikkeling der feiten vol- Wn. laat zich denken. Vooral voor Frank- ii de toekomstige houding van Spanje kwestie van groote beteekenis. Het is Wbleken uit de jongste rede van Bonnet, at hij niets liever wil dan met het huidige Panje de vredelievendste betrekkingen GO U1ISL1IIUIIHAM. 92 1001 31 1775 44 271* 20 3561 25 4661 51 523l 99 60S 47 702 34 779 00 862 41 924 77 989 4 10419 04 11010 79 11380 J6 11948 90 13360 10 1417.1 13 14850 )2 15329 10 16173 14 1685) >6 17794 '7 18342 2 1908U 10 19896 9 207y ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den DrMp. 1—5 regels IJO. elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den be^r«kring INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezoiyien mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. onderhouden. Van andere, totalitaire zijde, is er al bij meer dan één gelegenheid op gewezen dat Frankrijk op een gansch an dere situatie bedacht moet zijn: inplaats van een neutraal indifferent Spanje met linksche sympathieën, een sterk nationaal Spanje met uitgesproken rechtsche neigin gen. Franco heeft zich het is Le Tenins die het met spijtigheid opmerkt al met een zekeren ijver de terminologie van de totalitaire staten eigen gemaakt. Het Fran- sche blad blijft echter de hoop behouden dat de individualistische aard van het Spaansche volk zich niet gemakkelijk met uitheemsche ideologieën zal verzgenen. Dit moge waar zijn, maar het is mogelijk zich de totalitaire methoden eigen te maken, zonder nu juist de beginselen met huid eh haar in den Spaanschen staat over t« planten. Franco heeft al verontwaardigd gedaan tegen Frankrijk dat zekere verdragen zou saboteeren. Het schijnt, dat er een nieuw obstakel op den weg naar mogelijke vef# zoening is gerezen in den vorm van het ..neutrale" Tanger. Ook Spanje heeft zijn natuurlijke aspiraties aldus Suner in Rome, en uit een artikel in de ..Espana”, een Spaansch blad dat in Marokko verschijnt, blijkt, dat een van Spanje’s eischen in de r.aarte toekomst zal zijn een opheffing van het Tanger-statuut. Volgens dit statuut wordt de Tanger-zöne stad en have», be stuurd door een internationaal bestuur, waarin naast Franschen en Spanjaarden ook Italianen, vertegenwoordigers van an dere staten plus een aantal Mohammedanen en Joden zitting hebben. „Espana” betoogt nv dat tijden^ den Spaanschen burgeroorlog de haven van Tanger allerminst neutraal is geweest, maar integendeel onder de hce- oe van Frankrijk het roode bewind stelsel matig heeft gesteund. Spanje iwniint nu het standpunt te zullen innemen dat het „inter nationale” Tanger een voortdurende bedrei ging vo'rmt voor het Spaansche protecto raat over Marokko. Daarmee wordt het aantal problemen in en rondom de aan vraagstukken toch a’ zoo rijke Middellandschp Zee nog met een vermeerderd! Men spreekt zelfs al van een .neuralgisch probleem”, wat beteekent dat het met de gevoel s zen uwen van de Spaan- ache politiek samenhangt. Piinlijk dus er gevoelig!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1