:5 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. pannen Ml... sig misschien op irden”, boog i niet jd HaW* “De Gemeenteraadsverkiezingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve en Feestd: j j I POLEN EN »)AN2| „Met Gods hulp zal het vraagstuk-D^ vreedzame wjjze geregeld i* aldus minister Franft *T Netelige proyemenJ N°. 20058 Donderdag 15 Juni 1939 78e Jaargang NIEUWERKERk, OUDERKERK, OCDEWATER, REEUWIJK, SCHbONHOVEN. STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I-j_ stdajgen Blokkade van Tientsin. Interpellatie over aftreden mr. de Wilde a.s. Vrijdag. De militaire wetsontwerpen goedgekeurd. I Istratie en Redactie Tjilef een [t In neer en meer aan Jij. en 11844 resolutie zou steunen. 17 f i.Hij d InAofJ hoi |?ar|hn Het vertrek der „Normandië onderging door dit incident vertraging. De internationale arbeidsconferentie heeft met 90 tegen 2 stemmen een resolutie aan genomen tot het uitstellen van de behande ling van het vraagstuk tot beperking van Prins Boudewijn van België laat een schip te water. Gisterochtend is op de werf te Hoboken het passagiersschip Baudouinville bestemd voor den dienst op den Congo, te water ge laten in tegenwoordigheid van koning Leo pold en prins Boudewijn. Het schip is 16j )eef| l< nel Liberalen handhaven zich in Leiden, Arnhem en Utrecht. Verliezen voor de S.D.A.P. in deze gemeenten. In Hengelo en Zwolle liberale ze tel winst. Beslag gelegd op bagage van Marlene Dietrich a.b. „Normandië. .Wegens belastingschuld. Vertrek van het schip uit Amerika vertraagd. Reuter meldt uit New-York dat enkele minuten voor het vertrek van de „Norman- Kamer i tup ontjtvej teilen, nl 1 im verft tofestand, buil .eera^h, In |srd, leen sool h ell ||le W ïstersch^ democratie! iize nietjj over ons zondfr1 HÏjudus e DUitsqhe pers, heeft V sluit» het‘zich cent, overal waai- de 8.15. PIJN Z»KT/ 2305 3733 1041 1341 1745 1198 1442 1633 1827 >138 1262 1678 >881 1178 1681 043 333 505 650 812 082 377 473 787 113 138 J87 )48 127 Uitstel van beperking van arbeidsduur. Resolutie te Genève aangenomen. »ou 49J 821 1069 135 157 185 208 241 verrichtte de doopplechtigheid met de woor- den: „Ik geef u den naam Baudouinvil’e” I De koning en de kleine prins begaven zich vervolgens aan boord, waar een noen- maal werd gehouden. Het schip zal 15 Juli voor zijn eerste rtis vertrekken. 343 372 406 424 4510 6016 5283 5709 602U 6434 6723 7020 7321 7726 7850 81ÖJ 8560 8748 0074 9500 9830 0141 0426 0617 0815 1101 1299 1530 1750 5 999 1 1966 1 2628 3391 l 4313 J 5176 5686 F 6679 I 7475 I 8489 9222 10281 I 10749 I 11579 12122 12947 130f8 13981 14512 16392 17298 18001 18 19 20 dië” naar Europa Amerikaansche agenten beslag legden op de geheele bagage van Marlene Dietrich aan boord van het schip. Als reden werd opgegeven het niet be talen van 284.000 dollar inkomstenbelasting, j welke de filmster verschuldigd was voor hetgeen ztf in Engeland met haar films had en waarvan haar agent geen op- veld, mevr. C P. Braggaart—de Does, M. G. Verweij, mevr. J. C. de Cler—de Bruijn A J. Jongeleen, J. H. Schüller, C. Snel, C. Koole, A. Carton, H. Oostveen. R.K. Staatspartij: Th. B. J. Warner, A. F L. M. Tepe, Th. M. W. Bergers, H. Om bert, J. A. M. van Oijen, H. F. A. Don ders, H. L J. Tobé, A. van Dijk. Chrlst.-Hist. Unie: Jac. Wilbrink, P. J. Idenburg, D. van der Kwaak, F. J. Groot Enzerlnk, Joh. de Groot, jhr. L. H. N. F. M Bosch Ridder van Rosenthal. Antl-Rev. Partij: C. Beekenkamp, D. Parmentier, F. Elkerbout, J. Veenendaal. ,1 PoleiM -jiandscl» (heeft gewijzigd. lieljH plachte v£' 4^.6' pii .ivoï^ ,ïf®ijsdn' e blokv(>i»m^f7buit|l i it-uisiii iJgL, 4H ue biaiti van ueiejj uigc- kondigd. Tusschen 18 uur en 6 uur is alle I verkeer op de rivier verboden. De Britsche consul-generaal heeft de I Britsche scheepvaart-maatschappyen aan geraden tydelyk alle verkeer op de rivier te staken in verband met de 'moeilijkheden, welke de Japansche autoriteiten maken. De Japansche en Chineesche autoriteiten oefenen, volgens Domei, een strenge con trole uit op de grens van de Britsche ne- deretting te Tientsin, waardoor het normale verkeer tot een vijftigste is beperkt. Terwijl de politie de personen, die de grens willen overschrijden, nauwkeurig onderzoekt, wordt door luidsprekers gezegd: „Het sp(jt ons, u z chten kwistig sterking? Dai attevermogen „dure” gevol- [evoelen die wie Sanatogei^ Hij kan putt/ jt geen last v| lust en andere} epter van zi<jh- •"leer mcM ydjli |d Mmen. L 1 !of dl Tientsin ligt, is de staat van beleg afge- 10 a i. «11a 1 I den arbeidstijd in industrie, handelsbedrij ven en op kantoren. De Fransche gedelegeerde Justin Godard EN 20en Februalri rede, waarin ihjj lettji it vo& Europa te zjjnuln de sUtémbei- 1 i;an het v<^ig ja4 b»< ?dski -4het fe> Alt er iwgruitri rvn jb» n" wasjltpgei hmmdglMijk ’genfcakt rfii Duita nlpejlijkheden nul Pol«fi B'»ll’’di. X^-èld had kÖnn<w(^ielpfe|i.OTian^J|i zaken wel gansctf'Undew Weer d eeii van, dj? onw»nibKpO puil ■>P8, cn de betrekkingen rriet, 1 o| cld/iot om eïiEnaby nfet vrieö|)i i moeilijkhedM cultjjineeren1 G ooger.blik in het cttnflidt otfer d°ë I dofaane-beambten. Dolen l'neemt .ft strikt afwijzend standpunt' in tegen] etychen die van de zydf van (Dada gesteld. Polen beroept rich op dep diq het indertijd officiéél verkregen1* (heeft 1 en wenscht daarvkn geen duimbreed t<i wjjken. Het is eenzelfde standpunt als mi nister Beek niet lang geleden tegenover de Duitsche eischen heeft ingenomen, een antwoord waarop de officieels repliek 'van Du’tschland nog steeds achterwege is ge bleven. Polen weigert niet alleen aan den eisch van Danzig te voldoen, het heeft integen deel besloten het aantal Poolsche douajnc- icspecteurs in de Vrije Stad te v^rhoooen. De officieuze „Korrespondenz” in Berlijn roemt dit inmenging in de souvereine rech ten van de Vrije Stad, en betoogt dat Polen den opzet heeft Danzig in een „onderhori gen staat" te veranderen. In Warschau zou men zich vergissen, aldus bedoeld orgaan, indien men meende, dat Danzig zich de ver mindering van zijn souvereiniteitsrechten van Poolsche zijde zou laten welgevallen, daar hierdoor alleen de beslistheid‘groeien val, waarmee de Vrije Stad aansluiting wi het Rjjk zal eischen. Het is, gezien deze uitlatingen du'delyk genoeg, dat het Duitsche Rijk moreel ach- lei Danzig staat, en den Duitschers in hun verlangen om weer naar het Rjjk terug te keeren, zooveel mogelijk zal ondersteunen. Men kan nog op andere uitlatingen in deze richting wjjzen. Gouwleider Forster heeft dezer dagen bij een „sportfeest" in Danzig gehouden verklaard, dat de 400.000 Duitschers in de Vrije Stad niet anders ver duld te verliezen. ^ij moeten evenwel, zoo wordt in de pro clamatie gezegd, waken over hun daden en *o«rden, voorzichtig zijn en waardig als» zonen van een groote mogendheid en ver- trouwan stellen in de kunde en de kracht van de Japansche autoriteiten. Staat van beleg afgekondigd. ®«uter mei !t: Op de Hai-rivier, waaraan lit zijj binnen afzienbaren tijd 1 I van «iet Duitsche ^jjk wor- véji-Lipinskl is 4|n bewijs, pkrtjjen op|(hêt oogenblik WW- ettaxjr staan. Dit is weer LI* mpj)-kwaai<lj|j5'> geWurténis- ihr.in^ hand zijm waimr— - >eide, ze Woodik 1 Irkejljjkc" foed| Let dagljc |w|jt de .«K'hujd fnge^ aaki buitel Fm ifwk 3 Cl. 13 *tvk* 50 ct. II) Apothrter» «n Oroglitan. Arnhem. Gekozen rijn: S.D.A.P.. M. Rademakcrs, J. Bronkhorst, K. van der Weijden, J. Veenstra, mevr. H. T. Werk hovenDijkhuis, J. E. S. Holthaus, A'. Bennis, P. van Rees, D. W. van Hattem, H. Zollinger, mevr. R. van Dijk—Lub, J. Klaver. R.K. Staatspartij: J. J. W. IJsselmui- den, C. G Matser, H. M. A. Klompé, A. Nijenhuis, jhr. mr. F. J. M. van Nispen tot Sevenaer, J. W. H. M. Meijer, mr. J. P. Bervoets, H. G J. van de Sand, J. C. Driever, W. C. ten Hoedt, W F. Boshou wers. Anti-Rev. Partij: C. Smeenk, J. N. van Munster, M. Fokkens. Chrlst.-Hist. Unie: H. den Breejen, J. W. U. Doornbos, A. van den Ham. Comm. Partij: R. J. Brugman. Vrijz. Dem. Bond' P. Ribbius, B. Israel. Lib. Staatspartij: Mr. B. H. Everts, dr. J. P. van der Marei, mr. S. Rink. Leiden. Gekozen zijn: S.D.A.P.: D. A. Zware straffen op „ras-delicten”. Arische afstamming legt verplich tingen op. De Italiaansche rogeering heeft, voort gaande op den weg der raswetgeving, een wetsontwerp op de „zuiverheid van het ras” ingediend. Volgens dit ontwerp zal iedere Italiaan- verdiend v-.. sche of buitenlandsche „Ariër”, die mis- 1 gaaf had gedaan, bruik maakt van de rechten, welke zijn Italiaansche of Arische afstamming hem zelfs uit, dat Pommeren in een tijdperk meter lang en 20.60 meter breed. De prm« van 1000 jaar gedurende 699 jaren Poolsch en slechts 363 jaren Duitsch bezit is ge weest. Hoe het zy de partijen staan scherp tegenover elkaar, en het is te hopen dat de Duitsche minister van justitie Frank, gelijk krijgt die bij een officieel bezoek aan Ko penhagen tegenover een journalist ver klaard heeft: „Met Gods hulp zal het vraag- stuk-Danzig misschien op vreedzame wijze geregeld worden”. Doch dat woordje „mis schien” maakt een verraderlijken indruk... I vachten di hi der# écl den opgenrift^., Het IreertW^j |jevi ,hoe schenk reeds tegfflp van een itl sen, d|e alti van de paranj i en RwaarvW) nimmer'gefte D[ï DyitJcl g< pwkkélde ijl sir« verlêdi lit iel volkonj zichil eerst oj| tH.njyjek, ver, omM) lidten "ilt nnv| Pol^die^riu!|p<' U Uding volkomen laten, varen, sluip het zich r^*r het JWjeste^s ’he blok, en legt het zelfs den onderhandelinigen tus; chep het Westen Rusland geen stroobreed in den weg. De Fransche bladen, wijzen er echter op, dat Duitschland hier precies dezelfde tak- tiek toepast als bij Sudeten-Duitschland en Tsjecho-Slowakije. Het maakt daarbij weer ftan de leuze „Lebensraum” gebruik, maar vergeet dat ook Polen hier dezelfde eischen kan laten gelden. Immers, zoowel Danzig nli- de 'corridor vormen onmisbare factoren in het, bestaan van Polen, en een uitweg naar de Oostzee is voor Polen een levens kwestie. WanTieer Duitschland zich op historische rechten beroept, mer^t Le Temps op, dat Danzig en de corridor in den loop der eeuwen afwisselend Duitsch en Poolsch ge bied geweest zijn. Het Fransche blad rekent Abonnementen worden dageltjka aangenomen aan ons Bi’ b|j onto agenten en loopers, den boekhandel en de postkar* Cfoze bureaux z|jn dagelijks geopend van 96 uur. AdrW latere 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per wJ bssorging por lobper geschiedt. Franco per post per kw j 1 1938 hieM |tjt|er j - "ze* i ^Jnzig opgehouden hadijeen „n«[*talgisch" jöht vo& Europa te zljnfêln de Sèptèmbcr- itöand van het vf^ig jaivt bwrcht^ij hulde nWn Pils^edski -4,Biet feft, tfftt eiMlidertijd IflgPoleheen ^nfjtn” v^as had ki de il [n de Inzig [flvan |z ijnjl he |scha ir de-* Ub’n Sten, Waarde in een rede, die aan de stemming Zwolle, dat In elk van deze gemeenten 1 êns.'u '^'Tasrtrmo^ 1 voorafging, dat ook hij als vertegenwoor- een zetel voor deze partij gewonnen Is. i doch het is onvermijdelijk voor het onder- diger van de Fransche vakvereenigingen de drukken van de communisten, die in de Britsche nederzetting een operatiebasis heb ben gevestigd.” De Japansche autoriteiten hebben verder verklaard, dat zjj bereid zjjn toestemming te geven voor het vervoer van levensmid delen naar de Britsche concessie. H alleen uitp fw uidhoudin U4/ geheugte iet ^anatogi - met df plichten, welke djaaruit voortvloeien, wor den veroordeeld als schuldig aan een „mn- slagjlip het prestige van.het ras". Aan het zelfde delict |iaken zich inboorlingen whuldig,r/die ee^ Italiaatjsch borger belee- digen |n ft|jn kwaliteit vkn vertfegenwoordi? ger va,n (iet Italipanschef ras. De gewone straffeïi jAvorden verzwaard, wanneer ■’en1 Ariër zicfl aMnj^en delict Schuldig mqakt in j| tegenwódrdighiid of mei hulp van ëen in- Sboorling. 1 H Buitengewoon zware dtrtiffen tot de ïdi'odstraf toe worden' opgelegd aan de i lAriër, die een inboorling "tot misdrijf aati- fJzet oftdfh schuldig maakt aan bedrog te- M' no)w jinboorlingen, gevangenisstraffen van* een rot, vjjf jaar zjjp vooralen voor Jeji Ariëfydie bletrekkiygep onderhoudt met'in» landtjdhé vröuWep in ïtiliaaripch (kk»t- jAfnlm. Ariërs, di^ vvortduiend 'voor 'in» Jboorlfihgen gereserveerde plaatsen bezoeken ’nf <lr||nk^n 'v°r<kln aangetroffen in het by- züii jiminbooriPlgen, zullen kunnen v^or- fdeii^^y^aft met zes möapden en 2000 lire van Fafeci enQ Corpóraties er|> aangencttnen, rfat de lèhiigt wegens "nol itieke re- ju .iew iW vripplmmet' den ij||üernationalen «otestdnd, buileniandsche hoogleeraren en «leerai^h, die fuhetjes bekleeden aan univer- Biteiten en nwdjlelbare schalen,'over de greAs tg zetten.’ In Leiden wist zij haar zetel te behou- den, in Utrecht de 2 zetels en in Arnhem haar 3 zetels. In deze plaats is het per centage, uitgebracht op de liberalen, van 7.77 op 9 34 gestegen. Voor de S.D.A.P. leverden deze verkie zingen een gevoelig verlies op: in Leiden verloor zij 2, in Arnhem eveneens 2 en in I Utrecht 1 zetel, waarbij haar percentage I in deze gemeenten met circa 3 daalde; van ^ck, J. J. van stralen, T. Groene- in Utrecht zelfs met 3.69. Ook de Vrijz. Dem. Bond heeft winst behaald. In Arnhem, waar deze partij niet in den gemeenteraad vertegenwoor- dlgd was, bezit zij thans 2 zetels, in Lel den en Utrecht klom zij met 1 zetel winst tot 2. De R.K.fcStaatspartlj wist zich in Leiden en Arnhem te handhaven, doch Utrecht leverde een verlies op van één zetel. De Chr. Historische Unie won al leen 1 zetel in Arnhem, waar de Herv. Geref. Staatspartij uit den raad ver- I dwijnt. GOlimiE UIHUM. !au: MARKT 31. GOUDA oren. J I*rodamatie tot de Japansche bevolking. De Japansche consulaire, militaire en marlne-autoriteiten te Sjanghai hebben vol gens Havas een proclamatie gericht tot de Japansche bevolking van deze stad, waarin wordt aangespoord de kalmte te bewaren. Hieraan wordt toegevoegd, dat zich onlangs complicaties hebben voorgedaan in de con- cwsie* van Amoy fKoelangsoe) en Tient- »in. Deze kwesties zjjn nog niet geregeld, doch de geheele wereld volgt met aandacht de eeriyke en loyale wijze waarop Japan deze kwesties heeft aangepakt. In Sjang hai neemt de activiteit van de anti-Japan- 8che elementen en de aanvallen op de Ja pansche bladen geleidelijk af, doch nog veel blijft te regelen alvorens een definitieve op- lowing zal g|jn gevonden voor hert, vraag stuk van de internationale concessies. De Japansche autoriteit®11 bereiden het terrein voor, teneinde de maatregelen te nemen, welke het meest geschikt zijn om het vraagstuk op te lossen. De Japansche bewoners van Sjanghai stooten zich iede- ren dag weer aan het vraagstuk van de bui- tenlandsch^ concessie en beginnen het ge- Grootste veiligheid bij tie kleiiish’ linancieelé offers, f De Tweede Kamer heeft jhet wetsont werp' wijziging van de Dienstplichtwet, evenals de beide ontwerpen, waarbij het o^der de wapenen blijven van opgeroe- pén dienstplichtigen en het In werke- lijken dienst houden van dienstplich tigen worden geregeld, zonder hoofdelijke stemmj Aam hande| I heer van u ,i mpcye Zaken, A a. i.fl yoorzltter nlstws, naar aanleidli^' yan den/pan den minister van Financiën, overl|jp oorzaken en de gevolgen daar-, volgen beleid van het kabinet. De ^Voorzitter, deélt mede, da| de r^geerjng, voor zoover hem bekend, niet voornijpnens was eigenetf beweging over het onderwerp inlichtingen te verschaf fen. Hij is van oordeel, dat de Kamer kwalijk het tQekfbmstige regeerlngsbeleld, voor Èoover daarvan, niet reeds door uitingen der regeering zelve op eenlger- lei wijze is gebleken, tot voorwerp van een interpellatie kan maken. Daarom gaf hij den heer Wijnkoop in overweging zijn verzoek om inlichtingen te beperken tot de oorzaken van het aftreden van den minister van Financiën en de daar uit ontstaan zijnde gevolgen. De heer Wijnkoop (comm.) laat de be treffende passage vervallen. De Interpel latie zal gehouden worden Vrijdag 16 dezer bij den aanvang der vergadering. Aan de orde Is: Wijziging van de Dienstplichtwet. Onder de wapenen blijven van dienst plichtigen. In werkelijken dienst houden van dienstplichtigen. De heer Zandt (Staatk. Geref.) kan het eens zijn met de versterking van de defensie, doch acht den weg daartoe niet juist in verband met de ongelijke lasten, die op de bevolking worden gelegd. Spr. is van oordeel, dat de tweejarige dienst tijd wél in practijk zal worden gebracht, daar het latente oorlogsgevaar blijft voortduren. Spreker heeft bezwaren tegen den lediggang, die het gevolg za* zijn van den langen diensttijd Het zal ook van groot belang zijn, dat de dienst plichtigen weten, hoe lang de dienst zal duren. Spr. bepleit maatregelen om te zorgen, dat de dienstplichtigen na afloop van den dienst werk kunnen krijgen. Hij be pleit voorts vergrooting van het contin gent met verkorting van den eersten oefenlngstijd. Spr. hoopt voorts, dat de militairen, 'die onder de wapenen wor- ADVERTENT1EPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj: t—6 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den pr|Js. Liefdadlgheids-advertentiën de helft van den ürifs. l_5 regels f 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den beznrgkring: INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpand1» b0 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z|jn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te z|jn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingea by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. den gesteld om hun vakbekwaamheid te onderhouden. 1 Spreker geeft den minister In over weging een maatregel te treffen, om de dienstplichtigen in staat te stellen zoo veel mogelijk het verlof In het gezin te kunnen door brengen. De heer Wijnkoop (comm.) zegt voor stander te zijn van *en weermacht ten bate van vrede en onafhankelijkheid. Alvorens den minister aan het woord te laten komen, voerden nog vijf afge vaardigden het woord bij de behande ling van de militaire ontwerpen Van dezen verklaarden, zich tegen de hee- ren Wijnkoop (Coinm.) en Van Houten (C DU.). De heer Bajetto (R.K.) kon na genoeg geheel met het dlenstpllcht-ont- werp Instemmen Met eenlge reserve kon den de heeren Zandt (Staatk. Geref.) en Amelink (C.H.) zich er mede vèreenlgen. De minister van defensie, dr. J. J. C. van Dijk, wees er In zijn rede o.m op, dat Het dienstplichtontwerp beoogt een groo- tere vredessterkte te verkrijgen. Het stel sel, dat vergrooting van het contingent beoogt, heeft veel aanlokkelijks, doch riien was gedwongen een stelsel te kiezen, dat de grootste veiligheid bracht bij de kleinste financieele offers. Wat de oproeping van oudere lichtin gen betreft, merkte de minister op, dat dit een gevolg was van de In 1936 ge maakte voorbereidingen. Bovendien zou door vervanging door jongere lichtingen de organisatie van het veldleger in ge vaar zijn gebracht. De minister deelde mede, dat In verband hiermede In de toekomst de jongere lichtingen niet eerder bij het veldleger zullen worden ingedecld, dan wanneer de wettelijke termijn, waarin de oproeping mogelijk is, voorbij is. Tot slot bestreed de minis ter de bezwaren tegen de huidige rege ling der lucht bescherming. Hij achtte het zeer juist, dat de staat de behulp zame hand biedt, wanneer particulieren het initiatief nemen tot bescherming van hun bedrijf. Immers het is ook een staatsbelang, dat deze bedrijven niet vernietigd worden. De heer Albarda (S.Ddiende hierop een motie In, waarin de Kamer verklaart dat de zorg voor de verdediging tegen luchtgevaar bij het rijk behoort en dat de beslissing of objecten verdedigbaar zijn, niet afhankelijk mag zijn van de bereidwilligheid van de eigenaren van die objecten om vrijwillig bij te dragen in de kosten daarvan. Deze motie werd, nadat zij door den minister ontraden was, verworpen met 44 tegen 25 stem men. Het amendement-Albarda, dat beoog de den duur van de machtiging tot 1 Ja nuari 1942 te bezperken, werd vervolgens, nadat het door den voorsteller op aan drang van den heer Schllthuls (V.D.) was gewijzigd, zoodat de duur tot 1 Ja nuari 1944 wordt beperkt, aangenomen met 38 tegen 32 stemmen. had de resolutie toegelicht. Zij was onder- teekend door de gedelegeerden van Frank rijk, de Vereenigde Staten, België, Dene marken en Noorwegen, landen, welke steeds X voor internationale regeling van den ar- j I beidsduur hebben geijverd, De feiten hebben de voorstanders eener dwongen tydelyk van het principieele stand- gehad, hebben voor de Liberale Staats- c 1....... rtorfii xmnirra Ii'inot rrnhrn (>>-> t- 'y hni-nllr j De verkiezingen, welke gisteren in I regeling echter ge- eenige groote gemeenten hebben plaats punt af te stappen; zij spreken de hoop uit, partij eepige winst gebracht. Zoo berelk- dat deze periode kort zal ztfn. Jouhaux ver- ten ons medcdeelingen uit Hengelo en ing goedgekeurd. i de orde kwam allereerst de be ing v|an verdoek van dtn 'ijnkoop om verlof tot het richten „vlagen dan rien minister van Alge- nllnlster vap Financiën vhn den Raad van mi- i, naar aanleiding' yan het aftre- an den mdnist speciaal over het eventueel te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1