r ran wit rijze ffen .Dessing NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20061 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Telef. 2404. I MOET ENGELAND RUSLAND STEUNEN IN CONFLICT MET JAPAN? ii a.s. Veronderstellingen van Duitsche zijde over de stroeve onderhandelingen met Moskou. Britsche concessie in Tientsin heeft voedsel gebrek. erwarming Laatste rustplaats der „Phénix” gevonden. Maandag 19 Juni 1939 78e Jaargang Stijgende behoefte aan drinkwater in Zuid-Holland. ona Bureau: MARKT 31. GOUDA overal waar de prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. I JG 17 JUNI wodwom Ged. Staten herinneren in dit verband schausche persbureau twijfelt er niet een doelmatige drlnkwatervoorzie- beeld economische overwegingen toch I Nu is Danzig plotseling in het politie- middelen er waarschijnlijk op berekend gij aan het Rijk hangt. Wat wij in nève” toepaste. Thans blijven de regeering en- Jw AS werden. De minister gevoelt zich te Dan zig dan ook niet, alsof hij buiten de Duitsche grens is. Danzlgs cultuur spreekt overtuigend; tegenover dat vaststaande overgaan. Verschillende grondwaterbedrijven, in tiet bijzonder duinwaterleidingen, heb- in levensgevaar. Het geheele interieur van het café werd vernield. Vele gewon den renden naar buiten en zakten op straat ineen. Men gelooft, dat deze nieuwe aanslag deel uitmaakt van de reeks, die in de afgeloopen weken is gepleegd, en schrijft hem wederom toe aan de Tsjechische fascisten. De Tsjechische politie heeft van nog geen enkelen dader een spoor gevonden. Het incident van Nachod. Zaterdag is het proces tegen de belde Duitsche politiemannen, Bulla en Stehr, »en or, Jw EN, der de est iw. rekenbaar zijn. Het openbaar ministerie verklaarde nog enkele deskundigen op medisch gebied te willen hooren Het proces is derhalve tot Dinsdagochtend a.s. verdaagd. Verkeer tusschen Slowakije en h«t protectoraat gestremd. Het Slowaaksch Telegraaf Agentschap bericht, dat volgens mededeeling van de Duitsche legatie te Bratislava het ver keer tusschen Slowakije en het protec toraat en Bohemen en Moravië tot nader order is gestaakt. Deze maatregel zal niet lang duren. Op het oogenbllk wor den reizen in Slowakije slechts toege staan in zeer dringende gevallen. „2.05 0.25 per pak de Danzlgers rusflg in de toekomst blik ken, het nationaal-socialistische Rijk staat aan hun zijde. Deze rede van Goebbels werd telkens door luid gejuich onderbroken. dergelijke verplichting bloot te stel- cussies tusschen de Engelsche en Fran- sche regeering geleid hebben met het doel verdere vertraging der onderhande- lingen te voorkomen. 30/50 ƒ1.85 30/30 12/20 30^50 20/30 30/50 20/30 De huidige toestand. Na de vaststelling van de potuien heeft de voorzitter een inleiding gehouden over de huidige ziekenfondsverhoudin gen. Gezien de ervaring met de Mij. van Geneeskunst had spr geen groote ver wachtingen gehad omtrent het tot stand komen van een samenwerking. Daarom heeft het mislukken der pogingen niet teleurgesteld. Bij de toetreding tot de centrale commissie was het bestuur van oordeel, dat het de taak der vakbeweging is, de onderlinge ziekenfondsen te ver sterken zooals zij ook de coöperaties be vordert. Thans staan de vakbeweging 2.— 1.75 2.05 2.20 2.50 2.70 „'1.30 1.40 0.80 sancties. Men verklaart, dat een dergelyke houding niet tot de verwachte resultaten, maar juist tot een ernstige internationale crisns zou leiden, waarvan men zich de ont wikkeling maar al te .gemakkelijk kan voor stellen. In deze zelfde kringen ziet men de incidenten graag als een ideologisch con flict. De totalitaire mogendheden, aldus zegt men, gevoelen zich verplicht tusschen- beide te komen in ieder land, dat, zooals - vloed. Men voegt hier aan toe, dat de demo cratieën moesten trachten deze mentaliteit te begrijpen: Wat thans gebeurt, heeft zich voorgedaan in Midden-Europa en Oost- plaatsen langs de grens der concessie zijn Afrika, waar Engeland de „moraal van Ge- --,i-nève” toepaste. Thans blyven de regeering I te Londen en haar bondgenooten zich hard nekkig verzetten tegen de vrije ontwikke ling der Japansche politiek in China. Italië kan de houding van Japan slechts goedkeu ren. die een Tsjechisch politieman te Nachod j hebben gedood, voortgezet. Twee medici verklaarden, dat beide beklaagden toe- Het D.N.B. besluit dit bericht met te zeggen: Zooals ter inleiding reeds Is op gemerkt, is ons dit bericht thans door twee andere kanten, die als Nauwkeurig Ingelicht beschouwd moeten Worden, be vestigd. Men zal goed doen dit bericht met voorbehoud te aanvaarden. Het D.N.B. maakt voorts melding van een bericht, van het in Polen gevestigde agentschap Ate, waarin gemeld wordt, dat William Strang zich, na langdurige besprekingen met de Engelsche en Fran- sche ambassadeurs te Moskou, weer met Londen in verbinding zou hebben ge steld. Hij zou om nieuwe instructies ge vraagd hebben, met het oog op de re serve, die Sovjet-Rusland tegenover het ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme»- 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadigheida-advertentiën de helft van den Drtfs. 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingea bij contract tot zeer gereduceerden j ucu. öluwjii nviiuuexeu ui uiu veiuajiu eraan, dat de Haagsche Gemeenteraad 16 Januari j.l. in beginsel besloot tot den bouw van een tweede waterleiding, wel ke het water in of nabij Bergambacht zal onttrekken aan de rivier de Lek, van waar het water door een buisleiding naar de residentie zal worden gevoerd om via de bestaande duinwaterinstallatie te worden gedistribueerd. Dit plan (welks uitwerking en vol tooiing nog een aantal maanden zal vorderen) illustreert de leemte, waarin het onderhavige voorstel beoogt te voor zien. Er is namelijk grond voor de ver wachting, dat ook andere gemeenten op den duur water uit de Lek noodig zullen hebben, zoodat de nieuwe waterleiding bestemd kan zijn een gewichtige rol te vervullen in de drinkwatervoorziening van dit gewest. Waardeering voor het besluit van het gemeentebestuur van de resi dentie. Het gemeentebestuur van 's-Graven- hage heeit hiervoor van den aanvang af, het wordt door Ged. Staten met waar- deering erkend, een open oog gehad, doch de verantwoordelijkheid van het provinciaal bestuur voor de algemeene drinkwatervoorziening maakt het niet temin ongewenscht, dat een dergelijk groot werk, dat in belangrijkheid alle sihds 1924 in deze provincie opgerichte waterleidingbedrijven verre overtreft, kan worden tot stand gebracht en ge ëxploiteerd zonder eenige, op het belang eener doelmatige drinkwatervoorziening der provincie gerichte zeggenschap van Ged. Staten. Wijziging in de verordening. Daarom meenen Ged. Staten te moe ten voorstellen de artikelen 1 en 14 der hier bedoelde verordening zoodanig te wijzigen, dat in den vervolge voor elke cenigszins belangrijke wijziging of uit breiding op waterleidinggebied in het belang der algemeene drinkwatervoor- 1 ziening een vergunning van Ged. Staten vereischt zal zijn, waaraan de ter behar tiging van dat belang noodzakelijke voorwaarden kunnen worden verbonden. ke brandpunt gekomen en tot een inter- 1 nationaal strijdpunt verheven. Misschien meent deze of gene, dat in dergelijke tijden cultureele vraagstukken op den achtergrond moeten komen. Integendeel moet juist de cultuur getuigen tegen on verstand en leugen. De cultuur kan het gemakkelijkst de kortzichtige politiek weerleggen. I In het nieuwe nationaal-soclalistische Duitschland gaan opbouw der macht en der cultuur hand in hand. Eens werd Duitschland belachelijk gemaakt als het I volk van dichters en denkers. Daarna heeft men het Duitsche volk veracht'als militaristen, Thans zijn echter boek en zwaard de symbolen van geest en kracht van ons volk. Gij Danzigers wilt terug in het rijk, dit j bijzonder de bestaande waterwinnlngs- I hliilrt lilt ris cnnnt.nTlA hPO’PPRfprine' 1 rnlfi<lelpn Pr waarorhiinliiV r»r» hornVanrl zullen blijken te zijn Het steeds stijgen de waterverbruik als gevolg van de toe neming der bevolking en der zgn. water- Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan bü oBie agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per bezorging per looper geschiedt. kwartaal 2.25, per week 17 cent, Franco per post per kwataal 3.15. strenge maatregelen genomen ter verhinde ring van den voedsel aan voer. Vooral het 8®brek aan ijs wordt gevoeld, daar de tem peratuur tot ongeveer 100 graden is geste gen. Ondanks het protest van den Britsche» wnsuligeneraal hebben de Japanners hun discrimineerende maatregelen tegen de En- gelschen niet verzacht. Vele Engelsche» moesten achter aan de queues bij de ingan gen der concessies aansluiten, zelfs wanneer rij hun pas lieten zien. Honderden boeren, die producten bjj zich hadden, kregen geen toestemming de Britsche concessie te be treden. Te Tsinnwangtau, 125 mijl ten Noorden ysn Tientsin, is een Britsche torpedoboot- ■Mjiger aangekomen. Het vaartuig zal een langs de vacantieplaatsen in Noord- ‘Giina maken om een onderzoek in te stel en naar de veiligheid van de Engelsche onderdanen. Het zal ook een bezoek bren- ï®n aan Peitaiho, waar de Japanners een tolling van de vreemdelingen bevolen zou- (*n hebben. Domei meldt uit Tientsin dat vice-admi- raal Yarnell, commandant der Amerikaan- oche vloot in de Aziatische wateren, Dins- <toï te Tientsin zal aankomen aan boord. Van een oorlogsschip. Italië, aldus een Havas-bericht uit Rome, ’Jolgt de gebeurtenissen te Tientsin aan- ^ntig. in politieke kringen verheelt men ®®n zekere bezorgdheid voor eventueele Heeft Strang Londen nieuwe instructies gevraagd. U ET Duitsche Nwsbur. meldt uit Lon- den omtrent den achtergrond van de moeilijkheden in de Engelsch—Russische onderhandelingen van een hooggeplaat ste instantie uit toonaangevende krin gen in Londen de volgende opheldering te hebben gekregen, welke, naar het D. N. B. seint, overeenstemt met berichten, die het bureau van andere zijde in Lon- dep zoowel als uit Moskou ontvangen heeft. Het probleem der gar antie van de Bal- tische landen heeft slechts ondergeschik te beteekenis. Engeland is bereid, wan neer dat noodig is, de Baltische landen niet alleen tegen hun wil te garandee- ren, maar zelfs onder zekere Sovjet- Russische toezeggingen geheel op te geven. Dit is echter niet de beslissende elsch van Sovjet-Rusland. De Russische onderhandelaars eischen veeleer vooral een bindende Engelsche toezegging voor het geval, dat Sovjet-Rusland in den loop der nakoming van zijn bijstands- verpllchtingen in conflict mocht geraken met Japan, en bovendien een bindende Engelsche verklaring voor een onder steuning van Sovjet-Rusland in geval van een conflict met Japan. Ook daar toe zou de Eneglsche regeering in begin sel zich bereid verklaard hebben. Zij zou echter onder geen omstandig heden bereid zijn deze toezeggingen schriftelijk vast te leggen. Daarom tracht zij ook de Sovjet-Russische be zwaren door de uitzending van Strang naar Moskou op te heffen, om door hem nogmaals mondeling de betreffende Britsche toezeggingen te doen geven. Molotof zou echter onvoorwaardelijk vasthouden aan een duidelijke en on dubbelzinnige, schriftelijke vastlegging van de Britsche bijstandsverplichtingen in Oost-Azië. Men vreest thans in Loh- den zich door een bekend worden van geslagen. Dit feit zou tot levendige dls- een I len aan ernstige reacties in Oost-Azië, resp. zich door een dergelijk document in een onhoudbare afhankelijkheid Je gens Rusland te begeven. ZIEKENFONDSEN CONTRA MIJ. v?U^ NE ESKUNST. Pariteit eq vNje artsenkeuze. Samenwerking niet de vakbeweging. De Centrale bond van ziekenfondsen heeft in JaarbeursrestauHat in Utrecht haar 26ste algemeene vergadering gehou den, onder voorzitterschap van den heer I C. J. van Lienden, die in zijn openings- wQord melding maakte van pogingen om door rustig en bezadigd overleg een, toe- stand te scheppen, die het mogelijk maakt om op het gebied van het zieken fondswezen eenige ordening te scheppen, die spr. op dit gebied noodzakelijk oor deelde. dat oorspronkelijk slechts drie vför dagen zou duren, zal verlengen Intusschen werd in welingelichte krin gen te Parijs verkl Fransch—Russische normale wijze voortgang vinden. Men meent in de Fransche hoofdstad te weten dat de indruk, dien de Sovjet-Russlsche reactie op het memorandum, dat Strang I Donderdag overhandigde, heeft gewekt, 1 niet ongunstig is, al schijnt het evenwel, dat de leiders van het Kremlin hun standpunt in zake de kwestie van de Oostzee-staten niet aanzienlijk gewijzigd hebben. Een minder optimistische lezing goeft daartegenover de Parijsche correspon dent van United Press. Deze meldt dat uit de Zaterdagavond te Parijs binnen gekomen berichten uit Moskou gebleken is, dat Molotof op het punt der garanties voor de Oostzee-staten van geen toe geven wil weten, en dat hij de Engelsch- Fransche compromis-voorstellen had af- Dit moet de wereld begrepen hebben en de wereld moet ook uit het verleden heb ben geleerd, dat de Fuehrer geen holle woorden gojjruikt. Zij vergist zich op ge vaarlijke wijze, wanneer zij meent dat hij terugschrikt voor dreigementen of BOM ONTPLOFT IN CAFé TE PRAAG. 39 personen werden er door gewond- Vannacht is in het hoofdzakelijk door Joden bezochte café „Rlva” in de oude stad van Praag een bom ontploft, waar bij vier personen vrij zwaar en vijftien licht gewond werden. Reuter meldt nader: <ue wi ue nuup g^ieiu auuuvu ucuwu, Bij de bomontploffing in ’t café „Rlva” lanceerbuis kan niet goed gesloten geweest werden 39 personen gewond, van wie 7 zware verwondingen bekwamen. De meeste slachtoffers zijn Joden. Van twee der ernstig gewonden moesten belde bee- nen geamputeerd worden. Zij verkeeren soms zelfs een geheel andere wijze van waterwinning, noodzakelijk maakten. In dreigen deze moeilijkheden bij menige prise d’eau steeds grooter te worden, zoodat ook uit dien hoofde be langrijke nieuwe werken en zelfs een ge heel nieuwe wijze van waterwinning noo dig kan blijken. In verband daarmede vormen de be palingen over uitbreiding en wijziging van waterleldingwerken het uitgangs punt van de thans voorgestelde wijzi- ging. Als gevolg van de bestaande bepaling heeft het provinciaal bestuur geenerlel bevoegdheid ter verzekering van een doelmatige drinkwatervoorziening der provincie ten aanzien van de waterlei dingbedrijven van alle gemeenten boven de 10.000 inwoners, met uitzondering var. Wassenaar, tezameh ongeveer 90 pro cent van de bevolking van dit gewest tellende. Amerikaansch eskadercommandant naar Tientsin. Het voedselgebrek in de Britsche conces sie in Tientsin wordt steeds ernstiger. De Japanners hebben motorpatrouillebooten op China, bloot staat aan bolsjewistische» in de Hai, tegenover de vroegere Duitsche concessie, gestationneerd om te verhinde ren, dat vaartuigen, .geladen met groenten, in de concessie komen. Ook op andere 10.S5 per H.L. „17.— per 1000 K.G. 18.60 per 1000 K.G. >r binnen. 3” o. I. v. A. SIRRE. prachtige omgeving. Baren, Reeuwijk perH.L. periooiftj ƒ2.47 2.67 2.33 2.73 2.93 3.33 3.60 1*78 L75 men in het algemeen weer boven kan ko men. In de baai zijn geen gevaarlijke rotsen of klippen waargenomen. In ieder geval schijnt het wel zeker, dat ue duikboot slechts geconstrueerd was voor een diepte van honderd meter; zy had een druk ie verdragen van meer dan 10 k.g. per vierkante centimeter en het water moet da delijk de boot binnengestroomd zijn, waar door let lyden der bemanning verkort is ge orden. De boot vermoedelük voor waterdruk bezweken. Ter hoogte van Camrent heeft men vol gens een Reuterbericht uit Parys, op het water een olievlek waargenomen, zoodat thans bekend is, waar de „Phénix” gezon ken is. De boot moet meer dan 100 meter onder water liggen. Rondom deze plaats kruisen voortdurend twee kruisers en ver- scheidene andere marinevaartuigen; iedere poging tot redding van de bemanning of tot lichting van de duikboot is echter on- mogelyk, doordat zij zoo diep ligt. De commissie van onderzoek heeft geen gemakkelyke taak; men weet slechts, dat de „Phénix” by 'het duiken naar den bodem gezonken is. Er zyn verschillende oorzaken, die tot de ramp geleid kunnen hebben^ een zyn, doch dan heeft men de tusschenschot- ten kunnen laten zakken, avery kan de ma- noeuvreering verhinderd hebben, doch er ztfn dubbele stuurinrichtingen, waardoor DUITSCHLAND EN DANZIG. Goebbels spreekt te Danzig over het cultureele werk van de Nat.-Soc. Regeering. Minister Goebbels heeft te Danzig tot slot van de cultuurweek een rede gehou- - den over de geestelijke banden tusschen 1 tessfwcaassrs t ovuaüövitv p^iouuivau vwijicxv ei- uict aan," dat Strang zijn verblijf te Moskou, eeuwig en onveranderlijk zijn de gren- zen, die door taal, ras en bloed getrokken imuooviivu nciu U6 mur gen te Parijs verklaard, dat de Britsch— - ie onderhandelingen op ÜOIME (DlllAM. van ning der provincie noodig zijn. Ontbrak bij de totstandkoming der t verordening In 1924 nog In 112 gemeen- Duitsche karakter yan Danzig te betwis- ten een waterleiding, thans zijn van de zig niet tot het onderwerp van parle- I X1> WVilKC mentaire spiegelgevechten mag maken. I bevolking Mn .o TSan<»iar cnl in ar in Hoi" nrditio— avb. t w.qitm.ig JL/C grootste dier gemeenten, ’s-Gravenzande, zal binnenkort van waterleiding worden voorzien als gevolg van de toetreding tot de N.V. Westlandsche Drinkwaterleidlng- maatschappij, waartoe onlangs is beslo ten. Onvoorzien zullen dan nog zijn 11 gemeenten op Voorne en Putten Nu bijna de geheele provincie van 1 waterleiding voorzien is, aldus schrijven Ged. Staten ter toelichting van een thans voorgestelde wijziging der provin ciale verordening, beginnen echter an- dere vraagstukken van drinkwatervoor ziening in toenemende mate de aandacht te vragen en wel vraagstukken, waarop de provinciale verordening evenmin in elk opzicht berekend gebleken is, als de bestaande waterleldingwerken, In het Duitsche deelneming. De Führer heeft telegrafisch den Presi dent van de Fransche republiek Lebrun zijn deelneming betuigd met -Ie ramp van de „Phénix” 179 gemeenten dezer provincie nog slechts 17, welke tezamen nog geen 2 procent der j tellen, van een behoorlijke drinkwatervoorziening verstoken De De Fuehrer heeft het In zijn jongste rede j in den Rijksdag gezegd op een wijze, wel ke niet voor misverstand vatbaar is, toen hij verklaarde „Danzlg Is een Duitóche stad en zij wil terug tot Duitschland”. blijkt uit de spontane begeestering, waarmede gij mij als afgezant van den Fuehrer hebt begroet. Thans moet de verbondenheid van het bloed spreken van het volk van Danzig met het Groot beschaving stelt steeds hoogere eischen Duitsche Rijk ep ook de vastberadenheid aan de bestaande- waterleidingbedrijven, er moge van komen wat wil de on- waarvan sommige dan ook reeds tot be- verbreekbare trouw aan het gemeen- langrijke uitbreidingen hebben moeten schappelijke vaderland te bewaren. overeaan. „Weest overtuigd, dat ieder In Dultsch- land uw wenscheri kent en deelt en met gelijke trouw naast u staat, waarmede ben echter geen of slechts een zeer *be- gij aan het Rijk hangt. Wat wij in perkte mogelijkheid tot uitbreiding van Duitschland willen, Is eveneens duidelijk, hun watervang en zullen daarom, de Dp Fuehrer heeft, het in zlin ioneste rede eene vroeger, de andere later, naar an dere middelen ter voorziening In de steeds stijgende drlnkwaterbehoefte moe- 1 ten omzien. Bij het probleem der kwantiteit voe- i gen zich ook vraagstukken van kwali- telt. Sommige bedrijven zagen zich ten I aanzien van de hoedanigheid van hun water reeds voor groote moeilijkheden jl geplaatst, welke kostbare voorzieningen, 1 voor pressie kapituleert. Daarom kunnen xlrt nnnalonrn vi.cTIrr In Ho tnolrAmct KHlr— 1 de toekomst Voor vele gemeenten zjjn de mogelijkheden tot uitbreiding van de watervoorziening zeer beperkt. Gedeputeerde Staten willen voor eventueele wijzigingen in bestaande toestanden een vergunningsstelsel in het leven roepen. Lof voor het Haagsche plan. f In 1924 werd in Zuid-Holland de pro- geerlng. vinclale drinkwaterleidingsverordening Al wijzigen zich tijdelijk wel eens poli- vastgesteld. Daarbij werd het oprichten tieke grenzen, zoo sprak de minister, on hebben van een waterleidingbedrijf, het wijzigen of uitbreiden van water- leidingwerken en het uitbreiden of in- krimpen van het verzorgihgsgebicd van zulk een bedrijf afhankelijk gesteld van een vergunning van Ged. Staten, waar- - - aan zoodanige voorwaarden kunnen en onloochenbare feit kunnen bijvoor- worden verbonden als ter verzekering beeld economische overwegingen toch 1 4- slechts van zeer ondergeschikte beteeke- 1 nis zijn. In deze stad blijkt, dat 't dwaas- heid en onzin is, te pogen het zuiver- Duitsche karakter van Danzlg te betwis- 1 ten. Hier blijkt duidelijk, dat men Dan-

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1