ie CEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 20062 78e Jaargang fl HAASTRECHT, nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Engeland moet den nieuwen toestand inzien. lit! jd pannen an... scht én wringt. boog i niet lectrische lines nu ver- 'anaf 6,15 of met draai- :htwringer 1 per maand. JAPAN VERLANGT ORDE EN RUST IN NOORD-CHINA. Aldus betoogt generaal Soegijama. aar in alle as zaken. MOERCAPELLE, enz. De Krakatau werkt weer. Dinsdag 20 Juni 1939 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, r.:oC.C7ZLL2 TT VlWU, 1)V7 171U<V1VÏTL V VZ V7V lylulVxX.XV, linnkJllVlUV.li waar de De de onder a f Weinig vriend- Ds. M. Niemöller. Voortaan slechts de helft van zijn salaris als pensioen. De „Times” verneemt uit Berlijn dat ds. M. Niemöller die nu reeds twee jaar in het concentratiekamp Sachsenhausen zit kennisgeving ontvangen heeft van een nieu wen tegen hem getroffen maatregel, ent hij, of hefer zijn gezin, voortaan slechts d>* helft van zyn salaris zal ontvangen, en we. bij wijze van pensioen; de (onder invloed .lydenisbeweging heeft dere maatregt, nieu- der regeering handelende) kerkelijke ruto- t dat de gezant den bouw van het Nederlandsche paviljoen in de Cité Universitaire tot een goed einde heeft weten te brengen en besluit: „hiermede heeft Loudon goed ge werkt voor het onderlinge begrip tusschen de jeugdige elites, het eenige pand van een waren vrede”. wie Sanatogen Hij kan putten jgt geen last van tlust en andere jester van zich- door Arita. Dit heeft aanleiding gegeven tot geruchten over een eventueele be middeling van de Vereenigde Staten, niettegenstaande de officieele houding van de Japansche regeering die e’ke bemiddeling van een derde mogendheid uitsluit. we verontwaardiging gev’ekt. hoot Connemara lag. De vlammen bereik ten' de vliegboot, voordat men er in ge plaagd was het vuur te blusschen, met het gevolg, dat ook de vliegboot in brand vloog en geheel vernield werd. Aan boord van de Connemara bevonden aich zes personen, n.l. drie technici der Im perial Airways en drie deskundigen voor de brandstofvoorziening. Een der laatstge noemde drie mannen wordt vermist, overige vyf bleven ongedeerd. De Petit Parisien over Jhr. Loudon. „Een der beste vrienden, Jie Frankrijk telt”. In een commentaar op de verleening van het grootkruis van het Legioen van Eer aan den Nederlandschen gezant jhr. Lou don, schrijft de Petit Parisien o.m.: De hoogste onderscheiding van onze na tionale orde eert de verdiensten van een der eminentste leden van hqt corps diplo matique te Parys, een der beste vrienden, die Frankrijk telt. Het blad geeft vervolgens een overzicht over de loopbaan van den Nederlandschen oud-minister van buitenlandsche zaken, die tijdens den wereldoorlog „alle hulpbronnen van zijn talent in het werk stelde” om de Nederlandsche neutraliteitspolitiek in over eenstemming tc brengen met de heimelijke sympathie voor de rechtvaardige zaak dei door den keizer aangevallen naties”. Het blad herinnert er aan, dat minister Loudon Nederland 80.000 Franschen en Belgen heeft doen opnemen, die vluchtten voor de terugtrekkende legers van Hindenburg. Het blad voegt hieraan toe: „in de legatie te Parijs ging jhr .Loudon voort nieuwe be wijzen af te leggen'van zijn gevoelens voor Frankrijk, dat trouwens van dezelfde' ge voelens jegens hem bezield is. vreemdelingen genieten zooveel schap in de Parijsche society”. Tenslotte wijst het blad er op, iet alleen uitput- Jw uithoudings- (Jw geheugen, met Sanatogen voerbeperking een ongewenschte toe neming van den invoer uit bepaalde lan den zou zijn te duchten, achtte de minis ter voortzetting der con^ingenteering geboden. De bestaande basistijdvakken werden edsel Het Prinselijk Gezin scheept zich on op de Piet Hein. Een enthousiast^, duizendkoppige menig te was er gistermiddag getuige van, dat het Prinselijk Gezin zich buiten de Water- poort te Gorinchem inscheente aan boord van het jacht Piet Hein, voor een boottocht van eenige dagen. Vrijdag a.s. zal de Prin- seljjke Familie op Soestdyk terugkeeren. In de ochtenduren ging door Gorkum het gerucht, dat de Piet Hein door deze ge meente zou komen en dit gerucht was aan leiding, dat urenlang hom'irden menschen in de omgeving van de Xortebrug en de Croote Merwedesluis stonden opgeeteld om iets van het jacht en weki-ht ook van het Prinselijk Gezin te zien te krijgen. Toen eindelijk het wachten werd beloond tn het snelle jacht omstreeks drie uur in de sluis lag, door honderden aanschouwd, bleek, dat de vorstelijke personen nie1 aan boord waren. Zy zouden zich pas ’j avonds inschepen met voor ons onbekende bestem ming. Den geheelen middag was het zeer druk, vooral buiten de Waterpoort en tegen zes uur had dc politie handen vol werk om het publiek op een afstand te houden. Men slaagde hierin echter niet toen de Konink lijke au toarriveerde. Men drong steeds naar voren en hierdoor konden slechts wei nigen iets zien van de kleine Prinses Beatrix en Prinses Juliana, die zich direct aan boord begaven. Het publiek juichte en zong, terwyl men nog wachtte op de komst van Prins Bernhard. Deze arriveerde pas tegen zeven uur, vertoefde nog eenigen tijd op den wal en maakte kennis met enkele officieele personen, o.a. den locó-burg*- meester, dr. Biegel en den commissaris van Politie, om daarna met de motorsloep van de Piet Hein, die inmiddels op stroom lag, te worden afgehaald. Kort hierop verdween de Piet Hein snel stroomafwaarts. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—uur. Administratie en Redactie Telef. [nterc 2746. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. KONINKLIJK PAAR KOMT DONDERDAG TERUG IN ENGELAND. Voorbereidselen voor de ontvangst. Enorme belangstelling verwacht. Familie-Reünie aan boord. Het schip, waarmee de Koning en Koningin van Engeland thans naar Londen terugkeeren, de „Empress cf Britain”, is de gevaarlijke ijsbergzone van de Atlantische Oceaan veilig gepasseerd. Donderdag zal het Koninklijk paar te Southampton aanko men; reeds nu maakt Londen zich gereed voor de ontvangst. Als de „Empress of Britain”, geëscor teerd door schepen van de thuisvloot, in Southampton aankomt, zoo schrijft de „Daily Mail", zullen vele leden van de Ko ninklijke familie het schip opwachten. Voor de reis naar Londen verder gaat, zal er aan boord een kleine familie-reünie gehouden worden: de prinsesjes Elizabeth en Mar- geret Rose zullen hun oudere begroeten, en ook Koningin Mary, de Hertog en Hertogin van Kent, de Hertog en Hertogin van Gloucester en de Princess Royal met haar echtgenoot, Lord Hazewood, zullen aanwe zig zijn. Op Waterloo station zullen behalve be- stuurderen van Londen, Chamberlain en do minister ter begroeting aanwezig zijn; daarna gaat de tocht naar Buckingham Palace. De straten, waar het Koninklijk paar door rjjdt, zullen niet door de overheid ver sierd worden; men laat dit aan de bewoneis zelf over. Daar de Kcning en de Koningin pas ’s middags om half zes in Londen aanko men, verwacht men een enorme belangstel ling. Vele werkgevers geven hun employés wat vroeger vry, opdat zij van den intocht getuige kunnen zijn. Tn het geheele land zullen feestelijkhe den georganiseerd worden om de terug komst van het Koninklijk paar te vieren. Men verwacht dat de belangstelling nog prooter zal zijn dan bij de kroningsfeesten. en. touw, 2e. van zakdoeken, 3e. van roggebloem en roggemeel. De beperking van den invoer van garen van hennep en van koord en touw werd bij K B van 24 April 1939 met in gang van 1 Mei 1939 vqpr het tijdvak van één jaar verlengd. Aangezien in geval van vrijlating van den invoer een toeneming daarvan, ge paard gaande met een prijsstrijd op de binnenlandsche markt, zou zijn te vree- zen, achtte de minister van Economische Zaken voortzetting dezer invoerbeper king, welke gunstig voor de Nederland sche industrie heeft gewerkt, geboden. Als basistijdvak werden opnieuw de jaren 1931, 1932 en 1933 vastgesteld. Het percentage werd gehandhaafd op 40 van het brutogewicht De beperking van den invoer van rog gebloem en roggemeel werd bij K. B. van 29 April 1939 met ingang van 1 Mei 1939 voor het tijdvak van één jaar wederom ingesteld. Het motje f voor de wederinstelling van deze jontingenteerlng was een scherpe daling van de prijzen van rog gebloem en roggemeel uit een bepaald land, evenwel zonder dat de prijs van de grondstof rogge met een aequlvalent be drag was gedaald. De invoer uit dat land nam dientengevolge sterk toe, waardoor de Nederlandsche maalindustrle op ern stige wijze benadeeld dreigde te worden. De minister was derhalve van oordeel, dat het gewenscht was, de inwilliging te bevorderen van het verzoek van de ge zamenlijke Nederlandsche meelfabrikan ten tot wederinstelling van de contin- genteerlng van roggebloem en roggemeel. Als basistijdvak werden de jaren 1937 en 1938 aangenomen, terwijl het propor tioneel percentage op 100 pct. van het brutogewicht werd vastgesteld. De beperking van den Invoer van zak doeken werd bij K. B van 24 April 1939 met ingang van 1 Mei 1939 voor een tijd vak van een jaar verlengd. Aangezien bij de opheffing dezer in- Vast materiaal tot 3000 meter opgeworpen. Mantri met motorboot gevlucht. Nadat in de laatste dagen de Krakatau et n verhoogde eruptiewerking had ver toond, zijn, volgens berichten uit Bandoeng, Zaterdagnacht explosies voorgekomen tot 9000 meter hoogte, de hoogste welke ooit geregistreerd zyn. De mantri, belast met het toezicht op den vulkaan, verliet Lang- eiland, het eilandje, dat vlak bij de Kra katau ligt, en begaf zich naar Pasaroean (Bantam, W.-Java). Gisteren werd vast materiaal tot 1000 meter hoogte geslingerd. Bovendien hebben zich vuurverschijnselen. voorgedaan. De werking gaat nog onver minderd voort. Aneta verneemt omtrent de verhoogde werking van de Krakatau nog nader uit Rangkasbetoeng; Gistermorgen te half ze ven zyn vry hevige erupties van de Kra katau waargenomen. De hoogte wordt op 1000 meter geschat. Gisteravond viel veel af-ch en vuur. Uit Bandoeng zijn enkele waarnemers aangekomen, terwijl het Hoofd van (jen Vulcanologischen Dienst, dr. Stehn, Woensdag wordt verwacht. De bevolking is niet óngerust. Direct gevaar is dan ook niet aanwezig. Een nader rapport van den Vulcanologi- schen Dienst luidt als volgt: De krakatau wierp vast materiaal uit tot 3000 meter hoogte. De waarneming van I-angeiland uit is verder onmogelijké De mantri, met de bewkaing belast, is juist op tijd van het destijds gevormde eilandje Anak Krakatau met een motorboot naar Langeiland ge* vlucht. Cxmtingenteeringen. i Wetsontwerpen ingendiend. Ingediend zijn wetsontwerpen houden de bekrachtiging van Kon. besluiten tot regeling van den invoer: ie. van garen van hennep en van koord i gehandhaafd "voor de bepaling der auto- i nome contingenten de jaren 1930 en 1931; voor de verdeeling der toewijzingen on der importeurs de jaren 1936 en 1937. Het percentage werd eveneens onver anderd vastgesteld op 50 van het bruto gewicht. FELLE BRAND TEISTERT ENGKLSCHE VLIEGHAVEN. Vliegboot der Imperial Airways een prooi der vlammen. Eén persoon vermist. Gisteravond is brand uitgebroken in de vlieghaven van de Imperial Airways, te Hythe (Hampshire), waar juist de vlieg- ichten kwistig sterking? Dat ratievermogen „dure” 4gevol- gevoel en die ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—6 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadlgheids-advertentiën de helft van den prtts. 1—5 regels f 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bjj contract tot zeer gereduceerde^ prfls Groote letters en randen woeden berekend naar plaatsruimte. PROTECTORAAT DE FACTO DOOR LONDEN ERKEND. Britsche regeering heeft Berlijn exequatur voor consul-generaal te Praag gevraagd. De onder-minister van buitenlandsche zaken, Butler, deelde gistermiddag in het Lagerhuis mede, dat de Britsche ambassa deur te Berlijn het exequatur heeft verzocht voor een consul-generaal te Praag. De re denen, waarom de icgceringi hiertoe is overgegaan zyn aldus Butler door s’’ John Simon in zijn rede van 21 Mei J.l, uit eengezet toen hy zeide, dtt het van groo; belang is or de regeerir.g een vertegen woordiger te Praag be hebben, die o.a. visa kan verleenen. Butler voegde hieraan toe, dat de regee ring zich wel bewust is, dat deze stap een erkenning de facto van den tegenwoordigien status van Bohemen en Moravië beteekert, doch dit beteekent niet, dat het Britsche standpunt«is gewijzigd. Alvorens het besluit te nemen, heeft Londen de regeeringen van Frankryk, Polen, de Vereenigde Staten en Rusland geraadpleegd. Tokio heeft opdracht dftvangen de zaak te bespreken met de Japansche regeering. Over het algemeen is de toestand niet duidelijk. De Britsche regeering kan niet yelooven, dat de Japansche regeering den toestand moeilyker zou willen maken. Een Britsche tegenspraak. De voorzitter van den gemeenteraad van de Britsche nederzetting te Tientsin, Tip per, heeft ontkend, dat de Britsche autori teiten een embargo hebben geplaatst op de Voorraden meel en graan in de nederzet ting. In de afgeloopen week zyn 150.000 halen meel en 10.000 balen rijst uit de Brit sche nederzetting uitgevoerd. 'Tipper voegde hieraan toe, dat de Japan ners wel weigeren Chineesche jonken met groenten toe te laten tot de nederzetting. CHAMBERLAIN HOOPT OP EEN REGELING. Een exposé van de feiten te Tièntsin in het Lagerhuis. In antwoord op vragen inzake Tientsin heeft minister-president Chamberlain in het Lagerhuis gezegd, dat blijkbaar het eerste verzoek om uitlevering van vier Chi- neezen is vertroebeld door eischen inzake dp algemeene politiek. Van de Japanscne regeering is geen formeele mededeelingi ontvangen en men hoopt nog steeds, dat een plaatselijke regeling tot stand zal ko men. De minister van buitenlandsche zaken hoeft een onderhoud gehad met den Japan- schen ambassadeur en de Britsche ambas sadeur en de Britsche ambassadeur te To kio poogt eveneens de zaak op te helderen. De Britsche regeering is verder in nauw contact met de regeeringen van Frankrijk en de Vereenigde Staten. Ook let de regee- o p op de reactie van het huidige conflict op de overige Britsche en interna tionale nederzettingen in China. De minister-president merkte verder op, «dat op 16 Juni een menigte, opgehitst door (Chineesche en Koreaansche agitatoren, zich Verzamelde tfoor de Britsche concessie te Tientsin. Een detachement van het regi ment lichte infanterie uit Durham werd ge- zondtfi om de Britsche politie bij te staan Toen de menigte was geslonken tot ong" veer 200 personen, werden de militairen teruggetrokken. De versperringen op de wegen tot de Britsche nederzetting blijven gehandhaafd, alle Britsche onderdanen worden aangehou den en in sommige gevallen zyn zij onwaar dig behandeld. Het invoeren van aan bederf enderhevige levensmiddelen en ijs wordt be moeilijkt door het langzame onderzoek en derhalve wordt slechts weinig aangevoerd, naar gemeld wordt is de aanvoer in de aan. grenzende Fransche nederzetting evenwel normaal. Op het oogenblik zijn nog geen maatregelen overwogen, doch nadere in lichtingen worden verzocht aan de plaatse- lijke autoriteiten. Op 18 Juni zyn twee Br'tsche kustvaar tuigen te Tientsin aangekomen zonder te zijn aangehouden of doorzocht. Over het al gemeen wórden evenwel Britsche schepen door de Japansche autoriteiten aangehou den. De Britsche consul-generaal te Tientsin heeft by zyn Japanschen collega gepro testeerd en ook de Britsche ambassadeur te ÜIBSUIÏ UIlllAM. liteiten hebben hiertoe re< eten besluiten, cmdat er, volgens de gereven motiveering, ge< i uitzicht op hervatting van de ambts bediening van ds. NiemÖHe is. In de be- Samenwerking nmgelijk als de hulp aan Tsjang Kal Sjek ophoudt. ftE opperbevelhebber van de Japansche strydmacht in Noord China, Generaal Soegijama, heeft de vertegenwoordigers van de pers ontvangen. Hy heeft verklaard, dat de Japansche autoriteiten niet de be doeling hebben zich met geweld meester te maken van de buitenlandsche nederzettin gen, doch zy zullen hun krachtige politiek handhaven totdat de Britten den nieuwen toestand in het Verre Oosten zullen hebben erkend en met Japan zullen samenwerken tot het opbouwen van een nieuwe orde. Op het oogenblik neemt het incident van Tientsin alle aandacht in beslag. Engeland voerde stelselmatig een politiek ten voor- deele van Tsjang Kai Sjek en de concessie van Tientsin werd gebruikt als basis voor deze operaties en als schuilplaats voor de anti-Japansche terroristen, die de finan- cieele en economische operaties van de nieuwe regeering te Peking deden misluk ken en de orde in Noord-China verstoorden Generaal Soegijama verklaarde verder, dat de Japanners de Britsche concessie te Tientsin hebben geïsoleerd om een einde te maken aan verstoren van de orde en om een mooi en aangenaam Noord-China op te bouwen. De Engelschen, zoo ging spreker voort zeggen, dat de Japansche autoriteiten het verkeer tusschen het Chineesche deel van Tientsin en de concessie controleeren om de belangen van derde mogendheden in China te schaden en als onmenschelijke maatregel zouden de Japanners het vervoer van le vensmiddelen naar de nederzetting onmoge. liik maken. Dit is evenwel een verkeerde voorstelling van de feiten en getuigt van een niet begrypen van den nieuwen toestand nan Britsche zijde, waar men de politiek rjnjf 8cherp ten gunste van Tsjang Kai Sjek wil voort- -L -- xetten en spreekt over aanranden van de Britsche belangen, wanneer deze politiek l ten gunste van Tsjang Kai Sjek niet won.t I geduld. Soegijama voegde hieraan toe, dat de Japansche autoriteiten alles doen om het vervoer van levensmiddelen naar de neder zetting te vergemakkelijken. Ten slotte verklaarde hy te hopen, dat de onderdanen van andere mogendheden en de Chineezen geduldig de moeilijkheden zullen dragen, welke het gevolg zyn van de isolhtie, voor de zaak van het herstel van orde en rust in Noord-China. Prikkeldraadversperringen stroom. Volgens Domei hebben de Japansche mi litaire autoriteiten aangekondigd, dat van Maandagavond 22 uur af de prikkeldraad vtrsperringen voor de Fransche en Brit- •che concessies onder een electrischen Btroom van 220 volt zullen staan. De Chi neesche groentenventers hebben besloten de Britsche concessie te boycotten en slechts tc verkoopen in de Japansche concessie on de Chineesche wyken. 1 Domei meldt verder, dat de Japanscl e wnsul.generaal te Tientsin het verzoek van den Britschen consul tot verzachting van dc controle op het verkeer en den aanvoer van levensmiddelen heeft afgewezen. Japansch-A merikaansche besprekingen. De Amerikaansche zaakgelastigde te Tokio, Dooman, heeft, volgens Havas in Het onderhoud, dat hy met den chef van de •fdeeling Amerikaanufche zaken van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken, Yoshizawa, heeft gehad, officieel de 'jangste verklaring van Cordell Hull, den Amerikaansche minister van buitenlandsche “ien, ter kennis gebracht van de Japar- irhe regeering. Huil heeft n.l. gezegd: „De consul-generaal van de Vereenigde Staten te Tientsin heeft zyn goede diensten aan geboden, voor het geval Groot-Brittannië en Japan hiervan gebruik willen maken. Onmiddellijk na het onderhoud met Yq^hizawa werd Dooman ontvangen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1