NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ie. OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen ENGELAND EN JAPAN. -i In Singapore worden belangrijke Fransch-Britsche besprekingen gevoerd. No- 20064 Donderdag 22 Juni 193978e Jaargang De Gemeenteraadsverkiezingen. Zetelwinst voor A.R. en Vrgz. Dem. Economische levensruimte. Frankrijk’s economische herleving. tuur. i „Hammam" Lu, JL>vJ17Lj<.Tlv2x V x>lNDv/0Xvv7v7± vlv7U JL71j1V/x1x, XlZx.£xkJ A ivu V'ii x, vx»xzx»xjv>xxx, v van B. C. Franke. Th. J. Thijssen, B. de Vries, van le vrouwen op fljjden te voor dooi* haar be- met een stuk gewikkeld is en ie niet bepaald uitstekend om imuleeren, ter- aam soepel en egenheid, dit ihtigen en bd- oote, donkere vijftig treden de hooge mu- i damp op en ige oogenblik- itmosfeer, het en het gewir- line gestalten, oopt af en aan eremmers, die •ige licht. An- md en worden n warm water S.D.A.P. Te Groningen en te Ede wint zij een zetel. In verschillende andere plaat sen verliest zij echter. DEN HAAG. De namen van de gekozenen zijn: W. Drees, M. Vrijenhoek, L. Buurman, W. de internationalen toestand. Deze verandering van gedachte in Frankrijk wordt het duide lijkst geïllustreerd door de houding van den secretaris-generaal van de C.G.T. Jouhaux op de internationale arbeidsconferentie te Genève, waarop deze de ontwerp-resolutie steunde, ten doel hebbende de kwestie der vermindering van arbeidsuren uit te stellen wegens der landen ter beveiliging van hun nationale veiligheid en ter bescherming van hun vrij heid”. S.D.A.P. verliest in de hoofdstad 3, in Rotterdam 2 en in den Haag 1 zetel. 3 N.S.B.-zetels in Amsterdam. 1 rink verliet een zetel; een der commu- nistische zetels gaat aan de rev.-soc I over. Nationaal Herstel had bij deze ver- terug. Te ’s-Gravenhage verliest de S.D.A.P. eveneens'en wel een zetel, die naar de comm. gaat. De liberalen handhaven I comm")H. J. F. M. Sneevliet (rev.-soc.) p. ten Hoorn, ds. mr. L. C. W. Ekering, W. J. G. Thomass (ils.b.); De Hartogh (wild). om de grootste vloot te woord te staan die elke andere mogendheid naar het Verre Oosten zou kunnen zenden”. De Russische vloot treedt, vergeleken by de Japansche, op het tweede of derde plan, hoewel de Sovjet ook maar weinig laat doordringen van de vernieuwingen en uitbreidingen die zij haar schepenvoojraad heeft laten onder- ■gaan. Men heeft wel eens beweerd, dat Japan een reus is op leemen voeten, maar de on gelooflijke eenheid van dit volk de natuur lijke autarkie, welke een blokkade geen zin •zou geven, de sterke groei van de bevolking er. het soldateske Jtarakter, zijn alle facto ren die het „Land van de Rijzende Zon” tot een allergeduchtst tegenstander maken. Het. zwakke punt blijft zijn financieele toe. stand, maar de geschiedenis van de laatste jaren heeft bewezen, dat oorlogen onder veel moeilijker economische omstandighe den dan thans in Japan, met succes kunnen worden gevoerd. Zou echter Amerika op een goeden dae besluiten den invoer van zijde uit Japan stop te zetten en zouden de Europeesche staten overgaan tot een boycot van Japan sche artikelen, dan zou een toestand kun nen ontstaan, waartegen het leger, dat zoo wel in politiek als economisch opzicht in Japan de leiding heeft, niet meer opgewas sen ware. BERGSCHENHOEK. Bij de gisteren gehouden verkiezing is de samenstelling van dne nieuwen ge- Blitz-Bonn, C. Woudenberg, B. H. Sajet, y. z-< -mmu t mv-diccon R dn Vries. A. de Jong, P. van Eek, J. J. van. der Vel de, J. Bommer (-1L.. -- - 3 Lib. (thans 3), 2 S.D.A.P. (2), 3 A.R. (3), 2 C.H. (2), 3 R.K. (3). Gekozen zijn: D. Veerman Jr„ H. Ha ring en L. Grootendons (a.r.); J. DELFT. De namen van de gekozenen zijn: A. Don, J. A. Lausberg, G. J. ten Vel den, J ’t Hart, P. Stek, H. A. den Ouden, A. van der Windt, W. Bonthuis en S. van der Velde (s.d.)M. P. Kramer, L. J. van Buitenen, c. J. A. van Rijt, C. J. J. van Koppen, Max Zomerdijk, Jos. Verhuist, P. Th. Oostendorp, J. Bottelier, J. Buhler en G. Ph. A. van Dam (r.k); J. Brink man, B. van der Tas, W. Boot en P. Saar- berg (a.r.)C. Koster en J. Naaktgeboren (c.h.)ir. S. H. Stoffel en ir. F. P. O. van Loenen Martinet (lib.); dr. P. Zandt (s.g.); J. H. Rippe (gem. bel.); W. Meijer (comm.); ir. A. Blok (v.d.). geen bediende haar dochters we een klein zes, dat bezig handig te mas- elpen de vrou- massage, want i het zweetbad van dit laatste en wordt druk jts schijnt zoo ,n het opheffen 1, als „een Ma- Men ziet al- s op haar beurt ende masseert! en baden, dat g neemt, wordt egin het geheele ette leemsoort en. Men maakt an met gewoon vrouwen geven aan rozen- of ,Rassoel” houdt cht en verleent retinte vrouwen izien. uldig worden de vette substantie i maakt men het jlgens de hooge en zich naar de t langzaam aan het warme bad gewennen; en m haar meeste le hand hebben ten, wordt eerst k gedronken en an het hoofd tot baar hebben ge- mannen, veria- adhuis en nemen >r met een: ,»ge' De Poolsche nuntius op het Vatikaan. Mgr. Cortosi, de Nuntius te Warschau, is te Rome aangekomen .Hij begaf zich on- middellyk naar het Vatikaan, waar hij werd ontvangen door den kardinaal-statssecre- taris, kardinaal Maglione. Vervolgens had De Duitsche bladen ontveinzen zich niet, dat In het plan om van Port Darwin over Ceylon en de Christmas-eilanden tot Singa pore een net van vestingen en' munitiefi brieken te spannen, die zich wederzijds aan. vullen en steunen, een indrukwekkende ge dachte ligt, en dat het opnieuw de veelzij dige on moeilijk uit te putten reserves van 't Britsche Imperium onthult. Maar, aldus de Frankf. Zeitung, dit plant onthult nor méér, n.l. de wondbare plekken van het Rijk, waarin de zon niet ondergaat. F?n by'na onneembare vesting is mooi, maar bet ia te weinig wanneer voldoende soldaten ontbreken., om deze positie werkelijk actief dienstbaar te maken. Concreter gezegd: Singapore zou voor een bepaald eilanden rijk in het Verre Oosten heel gevaarlijk worden, indien het de steunbesis ware vor een Britsche vloot, talrijk en sterk genoeg, om van deze zijde uit den vijand de toe gangswegen te versperren. Edoch, zoo gaat het Duitsche blad voort, deze vloot is er niet. Wat de Britten in het Verre Oosten bezitten, mag dankbaar zijn als het nog net op ty'd onder de bescher ming van de kustbatteryen kan vluchten. Nimmer zal het in een emstigen oorlog op ïichzelf kunnen rekenen, maar steeds al na enkele dagen hulp uit het moederland moe ten eischen. En zal dat moederland de ge- Wenschte hulp kunnen zenden? Het Duit- whe blad beantwoordt deze vraag op de bekende manier: Engeland heeft zich in Europa zelf op veel te veel punten vastge- legd, om de meerderheid van zijn vloot, in combinatie met de Fransche, vrijelijk naar de Stille Zuidzee te kunnen zenden. Vóór riif jaar ware dit nog mogelyk geweest, nv. na de sterke wapening van Duitschland Is bet dat niet meer. Het moge waar zijn, dat de Britten in 1941 kunnen rekenen op.een v1oot, die de helft meer slagschepen telt als d< huidige toch is de relatieve kracht van deze strijdmachten allerminst ver sterkt. CAPELLE A. D. IJSSEL. Totaal aantal geldige stemmen 3833 (in 1935 3471), waarvan op: Lib. 544 (426), S.D.A.P. 1318 (1144), Gemeentebelang 0 (270), A.R. 664 652), C.H. (333), Staatk. Ger. 705 (646). drinkkuren en en herhalen zich rter tusschenpoo- leesheer tot radi- toevlucht nemen. De verhouding in de Stille Zuidzee. JN Singapore, een der machtigste vestin gen van de aarde, komen deze dagen vertegenwoordigers van Engelsche en Fran sche strijdmachten in het Verre Oosten sa men, teneinde besprekingen te voeren, waarvan de strekking tot dusver strikt ge heim gehouden wordt. Het is niet zoo ge heim om aan te nemen, dat het hier betreft di coördinatie van de beide strijdmachten in het Verre Oosten in geval van oorlog Zoo goed als in Europa een innige militaire samenwerking tusschen Frankrijk en En geland tot stand is gekomen, die wel het duidelijkst tot uiting komt in het toekom stig opperbevelhebberschap van Gamelin over de legers van beide volken zoo goed zal ook een soortgelijke samenwerking ge zocht worden in het Verre Oosten. De ge beurtenissen in Tientsin maken de urgentie van deze samenwerking nog grooter. De Duitsche bladen weten er nog meer van te vertellen: een reusachtig verdedi- gingsstelsel zal geschapen worden, dat de geheele Westzijde van der Stillen Oceaan moet bestrijken, en waarin Singapore zelf de rol van machtigsten hoekpijler vervullen zal. Niets voor niets nemen ook vertegen- woorigers van Australië deel aan de onder- handeling; in dit deel van de aarde, dat alleen aan de Britten behoort, moet een be langrijke oorlogsindustrie worden gesticht, die niet alleen de Australische weermacht met kanonnen en vliegtuigen vóórziet, maar ook de bezetting van Singapore met oorlogstuig moet „voeden", wanneer in re- val van een langdurigen oorlog de voorra den op het schiereiland Malakka uitgeout mochten raken. DORDRECHT. De namen van de gekozenen zijn: J. Sandors, mevr. J. M. Smit—-Pieters, F. J. van der Worp, A. Feenstra, J. F. Heroma, H. Walther, H. van Es, H. de Munter, A. A. Gooijers en, W. van der Hilst (s.d.); C. M. Dicke H.Azn., N. H. Scheurkogel, H. Wetselaar, H. Neerings, G. Ch. Aalders, H. van Wijngaarden en Q J. Mulder (a.r.); H. van Gijn, I. van Huiden en H. G. van der Esch (lib.)M. Scheepbouwer en ir. E. C. Prins (gem. bel.)H. J. Dooremalen, L. E. W. Wou ters en Th J. P. van Hees (r.k.)N. de Visser en J. A. van Tilburg (r.k.); Smid, P. A. G. van Beek en mej. R. Roode (r.s.); W. A. Dogterom (v.d.). meenteraad geworden: 1 S.D.A.P. (1), 1 A.R (1), 3 C.H. (3), 1 K.R. (2), 1 Prot. Chr. Groep (0). 1 Gekozen zijn: C. Paul Pzn., G. Metse laar en J. de Leeuw (c.h.)J. C v. Burg v. d. Kaaden Joh. v. d. Berg (Pr. Chr groep.). MOSKOU ONVOLDAAN OVER DE NIEUWït VOORSTELLEN. Het Sovjetpersagentsohap Tass meldt uit Moskou: Ten aanzien van het bezoek, dat de Britsche en Fransche ambassadeurs, te zamen met Strang gisteren aan Molotow hebben gebracht, wordt een communiqué i gepubliceerd, waarin wordt medegedeeld* dat den Russisehen volkscommissaris voor buitenlandsche zaken „nieuwe” Engelsch- Fransche voorstellen werden overhandigd, 1 welke een herhaling vormden van de vorige I voorstellen van Groot-Brittannië en Frank rijk. Hieraan wordt toegevoegd: „In kringen van het Volkscommissariaat van buitenland- schfi zaken merkt men op, dat de „niéuwe” Engelsch-Fransche voorstellen geenerlei vooruitgang toonen vergeleken met de vo rige voorstellen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels MO, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek hanaelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Het liberale Wassenaar verloor een zetel. Schoonhoven zijn eenige vrijzin nige zetel, Oudewater een van de 2 zetels van Gemeentebelangen. In Zaandam verloren de liberalen de eenige zetel waarover zij beschikten. In Rotterdam komt mevr. Fortanier-- de Wit de liberale fractie van 3 tot 4 ver sterken ,de vrijzinnig-democraten komen I met een zetel in den Raad terug en ver liest de S.D.A.P. twee zetels. A.R. en R.K. winnen elk een zetel. De lijst-Van Sa menwerking. De buitenlandsche handel van I de spil met Zuidoost-Europa zonder Tur- I kye bedraagt 60 pet. De economisch-militaire besprekingen der beide bondgenooten zullen ook betrekking hebben op verkeerskwesties, in het bijzonder op de spoorlijnen in de Alpen. Men zal ver- I der zyn bijzondere zorg wy'den aan den Do- nau ,de Adriatische Zee en de toegangs- wegen tot het Zuid-Oosten. Het blad waarschuwt tegen „de Fransch- Engelsche omsingelingspogin^en in het Oos ten de Middellandsche Zee, xlc Zee en de Dardanellen. De drbeid van de spil op het gebied der grondstofefnvoorzie- j ning is „het antwoord op de wapeningsplan- nen van Londen, Parijs en Washington." GOUkSillE Uil RAM ROTTERDAM. De namen v*an de gekozenen zijn: A B de Zeeuw. Joh. Brautlgam, L. A. I Donker, R. J. Rijk. J. B. J. Ratte. A. KIe- vit, A. A Lührs, A. van Kranenburg. S. J Polak, J. Wacht, J. Meertens, C. Rot- mans Jr„ J. Vlsscher, mevr. J. Dekhuy- zen—Zeehuisen. N. C. Nauman, A. H. J. de Graat, J. Melk ep W. D. Bekklng (al len s.d.)F. L. D. Nlvard. H. E. van dati Brule, dr. C. M. Klelpool. F. Keesen, P. M Vlsmans, J Hendriks, mr. W. Ch. H. van Dillen, Th. W. Bastlaanse (allen r.k.); J. H. Donner, mr. T. de Jong Tzn.. mr. A. de Jong, J. de Bruin, A. den Boer Wzn.. mr. H. Bavtnck (allen a.r.); mr. Jacq Dutllh, L. de Groot, dr. J Ph. Backx en mevr. A. Fortanler—de Wit (allen (11b.)mr. F. A. Nelemans, mr. G. E. van Walsum. L. van der Lugt (allen c.h.)C. P. J. Schalker (comm.); A. Menist en C. W. Vrlns (belden rec. soc.),; ir. C. N. van Dis (staatk. ger.); Ir. A. Plate (v.d.) en G. van Burlnk (Boacza). De liberalen weten zich vrijwel te handhaven- of hun positie te verbeteren. In enkeie plaatsen verliezen ze een zetel, welke meestal naar de V.D overgaat Deze partij is vooral in Noord.-Holland aan de winnende hand (Den Helder van 4 op 7 zetels), al wordt niet overal het gunstige stemcijfer van de Statenverkie zing bereikt. X1U1V. VIVA, met A CIA AYCAv. X1VABUC I11CO 4 zetels koeren niet in den Raad terug, j De vermomde N.S.B. (Volk in Nood) kon het niet verder dan tot 1 zetel brengen. In de andere gemeenten boven 20.000 I zielen is de wind niet gunstig voor de ci TA A n —iwA UACUÖ, IVA. V AAJCiUKJvrv, aj. 1 J. Splesz, J. J. van Langen, D. van der Zee, mr. Tj. Mobach, L. P van Hameien, VOORBURG. De namen van de gekozenen zijn: W. R. Vermande en mr. G. C. J. Varen kamp (lib.); E. A. Meijer, G. Diender, H. J A. Bijlard, H. G. J. Koene en M. A. P. M. Steenhoven (r.k.); B. Th. Avenarius (n.h.)H. Slappendel, C. J. van Borren- dam en P. Huis (s.d.)H. J. Langevoort en S. Stemerding (c.h.); P. A Schreuder en mr. Y. Langhout (a.r.); C. G. M.For- mijne en drs. C. J. den Hartog (v.d.). in de nierstreek, thee zijn aan te zal ook pünstil- rschrijven. Ten- m urinebestand- s gezegd de niei- >veel mogelijk te oeding zoodanig de vorming van •d wordt. Fruit de voeding de vleesch komt kalfanier, hewe- zure spijzen zijn eltfk vloeistof is j de bekende mi- goede diensten k dubbelkoolzure Tendeloo en E. Bolt (beiden v.d.)L. I Seegers, N. Beuzemaker, DT Wijnkoop, L ring en L. Grootendons (a.r.)J. van Jansen, mevr. E. Teeboom—van West, u. Gelderen, W. C. van Kleef en W de Ruij- -- ter (lib.) A. Brand Pzn., H. A Boekraad en G. van Capel (r.k.); W. Kranenburg Sr. en Jac. van Wingerden (ch.); P. D. Noest en L. ’t Hart (s.d HILLEGERSBERG. De namen van de gekozenen zijn: A. J. Breed veld, W. van der Have en J. L. van der Pauw (a.r.); J. Spronkers, B. Mensen en A. Heus (s.d.); W. L. M. Daniels, A. H. J. Steeman en J. S. Bee mer (r.k.); J. W. Verbeek, P. H Dijks hoorn en L. Kolpa (c.h); J. J. Terwiel en W. J. Jongeneel (lib.); C. D. Fetter (v.d.); M> J. Janssen en M. J. J. de La haye (lijst-Janssen). he beschouwing in dit Duitsche blad ’We wat sterk gekleurd zün, toch legt zü Achilleshiel van het Britsche Rijk bloot. Bovendien heeft Japan, waaromtrent wei- ’“g concrete gegevens békend worden, zich 0 Matste jaren koortsachtig beijverd om een vloot tp scheppen, die „sterk genoog is de, J. Bommer (allen s.d.); mr. G. C. J. D kropman, W. Steinmetz, A. J. Dinge- j J^xenTJ- d®. Lee“w .(?*h^: maAs, mr. F H. C. van Wljck, Th. F. dc ^- Groot, J. G. M. Erftemeijer, J.^M. van Joh- v- d- Beig (Pi- BOSKOOP. Bij de gisteren gehouden verkiezing is de samenstelling van den nieuwen ge- W. C. Luberti, N. C. Boüma, geb. vafn Strieland, H. Neuteboom, C. P. Damme, CL H. P. W. van den Oever, Th. J. K. Kui ler, W. A. Rensen en H. J. Mollen (s.d.) ir. L. J. M. Feber, J. W. v. d. Akker, mr. H. W. J. M. de Jong, Th. M. Dresmé, mr. D. I. v. d. Oever, mej. M. Romme, F. N. V. Quant, J. Moeskops, ir. C. F. M. Duy- zings en J. F. van Bijsterveld (r.k.)jhr. mr. J. N. M. van Asch van Wijck, mr. dr. S. de Vries Czn., H. Smitskamp, J. A. Knetsch, dr. F. L. van Muiswinkel (a.r.) J. R. Snoeck Henkemans, A. Folmer, dr. le Aegeischc h q van Beusekom en C. A. Craijé (c.h.)prof. ir. C. L. van der Bilt, mr. W. Jonker, E. Polak en F. L. van der Leeuw (lib.)L L H. de Visser en A. van Dijk (comm.)J. H. Scholte (Volk in Nood)mr. A. M. Joekes, M. Joels Jr. en ir. J. Lely (v.d.). Duitsch-Italiaansche samenwerking. Het tijdschrift „Vierjahrsplan”, het offi- cfieele orgaan van Goerihg, wydt een arti kel aan de grondstoffenvoorziening Duitschland en Italië. Het blad betoogt, dat bij het militaire vefilrag een nauwe samenwerking op het gebied der oorlogseconoftüe niet mag wor den vergeten en dat beide landen alles doen om zich en elkander do noodige producten te verschaffen „in hun eigen economische ruimte". Dit streven zal nog met grooter kracht worden voortgezet- Duitschland kan geheel voorzien in Itajaaansche behoefte aan steenkool en dit land helpen bij het op richten v;t£ nieuwe autonome industrieën. Italië zou Wfrtschland zijde, hennep, huiden, kwikzilver, zwavel en wellicht nog andere producten kunnen leveren. In de behoeften, die dq beide landen niet zelf kunnen bevredigen, kunnen bevriende staten in Oost- en Zuid-Oost-Europa voor zien. Andere neutrale landen, zooals de Scandinavische staten, de Randstaten, Bel gië, Nederland en Zwitserland zyn, aldus het orgaan, landen, waar „de spil haar mi- litire economie kan completeeren”. De aan vullende voorziening uit het Zuid-Oosten is reeds begonnen door het verdrag met Roe menië en de Italiaansch-Zuid-Slavische sa- hy een onderhoud met de verschillende hoodfen van de departementen van de se cretarie. Mgr. Cortosi zou gisteren nog door Z. H. den Paus in audiëntie worden ontvangen. AMSTERDAM. De namen van. dc gekozenen zijn: S. R. de Miranda, J. W. Matthijsen, E. Boekman, F. van Meurs, mevr.. A. van Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waw de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.16. Gisteren hebben de verdere verkie zingen voor den gemeenteraad in Ne derland plaats gehad, waarbij zich hetzelfde heeft herhaald als bij de stemming voor de Provinciale Staten n.l.een terugval van de S.D.A.P. en in hoofdzaak een winst vooi' den -wnvuvcn AV1UCII UK ae o metaalindustrie, die in het afgeloopen jaar Dem. Bond. geruimen tijd een ernstige crisis door- I De S.D.A.P. verloor in Rotterdam maakte. Deze industrie maakt thans een te AmoforJnm q gestadig toenemenden „boom" periode door als gevolg van de bewapeningsorders. Eveneens van belang is de opleving in de bouwvakken, een van de industrieën die wellicht het meeste te lijden heeft gehad van de economische en sociale crisis der laatste jaren. Het indexcyfer voor deze in dustrie (1913 100), dat in 1938 gemid deld 61 bedroeg, is in April gestegen tot 77. Deze styging schijnt voornamelijk veroor zaakt te zyn (joor de kwijtschelding van belasting, waartoe minister Reynaud in hel I begin van dit jaar besloot en welke maat regel thans vrucht begint af te werpen. De maatregelen ter opheffing der 40-uri- ge werkwerk in beginsel slechts van ty- delyken aard welke sedert den zomer van 1938 zijn genomen, voornamelijk die welke vervat waren in de decreten van No vember 1938, hebben reeds een algemeene wijziging van den toestand veroorzaakt. De opheffing van de 40-urige werkweek wordt thans onvermijdelijk geacht, zelfs in links-politieke kngngen als gevolg van den kiezing niet meegedöngen. -xsi— x.._x_..j - -J—-- i Te Amsterdam verliest de S.D.A.P. 3 I zetels, de V.D. winnen er een, evenals de A.R. en de R.K Do liberalen hand- haven zich en verbeteren hun stemci/ïer van de jongste Statenverkiezing. De N.S. B. verwerft drie zetels. Chr. Dem., Nat. Herstel en middenstanders keeren niet „de opvoering van de bewapening j I zich, de V.D. komen van 1 op 3 zetels, i A.R. en R.K. winnen elk een zetel. De Herv. Ger. met 1 zetel en Nat. Herste met vrruuu, u. u. x»x. uhwu.-mv, Hardeveld, L. M. J. Raijmann (allen r.k.) Jac. Rustige, mr. W. F. Schokking, J. H. Meewezen (allen c.h.); prof. dr. R. H. Woltjer, jrof. mr. V. H. Rutgers, mr. A. D Roosjen (allen a.r.); Walrave Boissc- meenteraad geworden: vain. mr. K. Jansma, drs. G van den x t <k xi o o Burg (allen lib); mej. mr. N. S. Corry Tendeloo en E. Bolt (beiden v.d.)L. I Seegers, N. Beuzemaker, DT Wijnkoop, L den Bosch, J. H. Janzen (allen Opheffing van de 40-urige werkweek onvermijdelijk geacht. De verbetering van den economischen tcestand van Frankryk komt, aldus de Fi nancial News, tot uitdrukking in een stij ging van het aantal arbeiders. Op 1 Mei ven dit jaar waren er in de industrie, mijn bouw en handel 85.000 arbeiders meer te werk gesteld. De in de afgeloopen week ge publiceerde indexcijfers vertoonen denzelf- den hersteltendenz. De gunstigiste berichten komen uit de ir I De S.D.A.P. verloor in Rotterdam 2, in Amsterdam 3 zetels, terwijl in de hoofdstad de R. K. Staatspartij evenals de Anti-Revolutionnairen een zetel hebben gewonnen en de N.S.B. haar intrede in den Amsterdamschen Raad doet met 3 leden, overeenkom stig den uitslag van de stemming voor de Provinciale Staten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1