i s i I)e Kinderbtjslagregeling. TENT00NSTELLING „HET LEGER" Vergelijkend overzicht der Verkiezingen in 1935, 1937 en 1939. Uitslag van de verkiezing van de leden voor den Gemeenteraad te Gouda op Woensdag 21 Juni. $4 6 g a Ik hèb gekozenArkadi. De uitslag- der Raadsverkiezing. *4 2 3! Beurs van Amsterdam. De samenstelling van den nieuwen ge meenteraad is geworden; 2 Lib. (thaijs 2), 5 S.D.A.P. (4), 0 Oemeentebel (1), 2 A.R. (3>, 2 C.H. (i), 2 Staatk. Ger. (2). Gekozen zijn; p. C. Streefkerk, W. Schouten (a.r.); P C. van Capcllen, J. Schouten (lib.); B. Blokland, F. L. van Vliet, mej. A. Leusink, H. Th. van Beek, W. v. Ede (s.d.); A. van Duist, G. Brou wer (c.h.); S. Moerman, J. de Groot (st. ger.). KRIMPEN A. D. LEK. Bij üc gisteren gehouden verkiezing is de samenstellingen van den nieuwen ge meenteraad geworden: 5 S.D.A.P. (4), 2 Gem. bei. (3), 2 AR. (2), 1 C.H. (0), 1 Staatk. Ger. (2). Gekozen zijn; L. v. Duyvendijk, P. Bui telaar, C. Schutter, P. Liedorp en J. Brand (s.d.); M. Verhoefi (c.h.); J. van Vliet en Ant. Dogberom (g.b.); A. Groe- neveld Jr. (s g.)C. Groeneveld en A. Vermeer (a.r.). OUDEWATER. Bij de gisteren gehouden verkiezingen is de samenstelling van den nieuwen ge meenteraad geworden: 1 S.D.A.P.» (l), 1 Uemeentebel. (2), 1 A.R. (2), 2 C.H. (i), 6 R.K. (5). Gekozen zijn: J. p. van Doornen, A. W. Moesman, G. A. Schoonderwoerd, C. J. van Vliet, A. Vermeij en A. Gielen (r.k.) G. v. d. Lee (gem. belang), D. van Maa- nen (a.r.); J. Prins (s.d.); H. Schouten en mr. C. H. Verhagen (c.h.). OVERSCHIE. De samenstelling van den gemeente raad is geworden: 1 Lib. (l), 3 S.D.A.P. (3), 2 A.R. (2), 4 C.H. (5), 2 R.K. (2), 1 N.S.B. (0). Gekozen zijn: mr. N C. v. Mastrigt- (lib.); A. Rodenburg, J. v. d. Kooy, J. v. d. Zwaai en P. Graveland (c.h.); G. J. Bcrtou, A. J. Poelman en C. D. Heykoop (s.d A. A. Hegge en J. P. Manschot (r.k.); W. K. Scholten en J. Klijnsmit (a.r.); J. de Ligt (n.s.b.), RIJSWIJK. De samenstelling van den gemeente raad Is geworden: 3 Lib. (thans 2), 2 V.D. tl), 2 S.D.A.P. (2), 2 A.R. (2), 2 C.H. (2), 5 R.K. (6) (waaronder l Kath. Dem), 1 lijst-H. ter Hall (thans Neuteraal 2). Gekozen zijn: ir. P. Stempels, L. J. van Dijk en c. W. VoUgraff (lib.)H. J. Blom en R. Zomer (v.d.); H. H. Heinrichs en B. H. Stokman (s.d.)mr. P. Wessels en J. H. Dolman (a.r.); D. Visbach en Joh. in 't Houdt (c.h.)C. H. Smulders, F. J. G. Spieksma, mr. A. A. M. H. v. d. Ven, C. Verlaan en med. drs. W. C. M. Kla- sens (r.k.); H. J. ter Hall en Chr. Sable- rolle (neutr.). SCHOONHOVEN. Bij de gisteren gehouden verkiezing is de samenstelling van den nieuwen ge meenteraad gewordenl Lib. en V.D. te zamen (thans 0), 2 S.D.A.P. (3), 1 Gem. bel. (2), 2 A.R. (3), 1 C.H. (1), 2 R.K. (2), 2 Herv. Kiesver. Gekozen zijn: A. Bezemer (v.d.en 11b.); C. Peerbolte en Ger. van Os v. d. Abee- len (s.d.); P. van der Hek (gem. bel.); S. van den Oever en jhr. W. H. v. d. Poll (a.r.); R. Bron (c.h.); A. C. A. Deeren- berg en H. J. Adrlaens (r.k.); P. W. Wou denberg en P. v. d. Beuzekom (herv. kiesvereen.). WASSENAAR. De samenstelling van den gemeente raad is geworden: 3 Lib. en V.D. (thans 3 en. 1), 1 S.D.A.P. (1), 1 A.R. (1), 2 C.H. (2), 5 R.K. (5), 0 Nat. Herstel (2), 3 lijst- Ruys (0). Gekozen zijn: Ir. H. H. t)resselhuys en A. Boictel (lib.);, mr. G. de Groot (v.d.); mr. C. C. O. van Haren, A. J. van Bem- melen, H. G. Hendriks en J. J. van Duu- ren (r.k.); J. W. Boender (s.d.); C. J. Breedvelt (a.r.)G. J. van der Stoel en dr. P. J. ïdenburg (c.h.); D. T". Ruys, J. I, F.'C. van der Vis en O. F. Leise (lijsfc- Ruys). TELEGRAFISqp WEERBERICHT. De Bilt seint: Morgen toenemende bewolking, regen en onweersbuien met aanmerkelijke af koeling, zwakke tot matigen, tijdelijk krachtlgen oostelijken tot noordelijken wind. Het ontwerp Kinderbijslagveizeke- ring met 66 tegen 22 stemmen aanvaard. De Tweede Kamer heeft gisteren de artikelsgewijze behandeling van het ont werp kinderbijslagregeling voortgezet. Dr. Vos heeft zich daarbij terdege ge weerd. Jammer genoeg werd zijn actie niet met succes bekroond. Noemen wij allereerst het amende ment, dat in een loongrens van drie dui zend gulden wilde voorzien. De liberale afgevaardigde wilde namelijk de kinder bijslagen beperken tot die gezinshoofden wier j aarlij ksch arbeidsloon dit bedrag niet te boven gaat. Minister Romme ont raadde echter het amendement Het zou niet passen in 't systeem van het wets ontwerp. Het amendement werd verwor pen met 47—43 stemmen. Vóór het amen dement hebben in hoofdzaak de linker zijde benevens de heeren Van der Zaal, Van Dijken en Wagenaar (alle drie a.r.) en de beide chr.-hist, mevrouw Mackay- Katz en de heer Weitkamp gestemd. Volgens het voorstel der Regeering, zal de kinderbijslag beginnen bij het derde kind. Nu het hier een regeling tep be hoeve van groote gezinnen betreft, wilde dr. Vos de tegemoetkoming slechts voor families met vier of meer kinderen doen gelden. Dit is de gebruikelijke rege ling bij kinderbijslagen in het vrije be drijfsleven. En vooral: de kosten van het ontwerp zouden erdoor met 40 pet. zijn verlaagd. Ook stelde de liberale afge vaardigde voor de leeftijdsgrens waar boven geen kindertoeslagen zullen wor den verleend te fixeeren op veertien in plaats van op vijftien jaar. De Minister oordeelde ook deze wijzigingen niet in de lijn van het ontwerp. De Kamer heeft beide amendementen verworpen. Zooals men zich herinnert, worden vol gens het Regeerlngs-ontwerp de kinder bijslagen uitgekeerd volgens een oploo- pende schaal, verdeeld in vie* klassen, welke verband houdt met de hoogte van het loon. De heer Drees (s.d.) wilde nu bij amendeering bereiken, dat een vaste eenheids-som per kind zou worden ver strekt. Dit bedrag wilde hij fixeeren op 15 cent per dag en per kind. De Kamer heeft het echter met 57 tegen 32 stem men verworpen. Vóór het amendement hebben de liberalen, de s.d.a.p., de com munisten, de n.s.b. en de christen-demo cratische heer Van Houten gestemd. Ook over het in dit wetsontwerp, uit drukkelijk vastgestelde verbod van pre- mieverhaal op den, arbeider, heeft men nog grondig van gedachten gewisseld. Dr. Vos wilde de mogelijkheid daartoe ten minste open laten, terwijl de anti revolutionaire heer Smeenk de verbods bepaling geschrapt wenschte te zien. De zaak zou dan kunnen worden geregeld volgéns overleg tusschen werkgever en arbeiders. Nadat dr. Vos zijn wijzigings voorstel ten gunste van het amendement van den heer Smeenk had teruggetrok ken, is ook dit laatste door de Kamer verworpen. Vermelden wij ten slotte, dat men in den aanvang van den middag al weer naar aanleiding van een amendement- HOUTRUST I DEN HAAG 1 TOT EN MET 16 JULI 1939 Geopend 10-22 u 's Zondags 13 17 u. Toegangsprijs 1.0.30 (m*tinb*gnPv n.d b«i) DOORLOOPEND SCHIETWEDSTRIJDEN PER SPOOR NAAR DEN HAAQ MET QOEDKOOPE RETOURKAARTEN Vos zeer langdurig over de taak van de bedrijfsraden bij dit ontwerp heeft gedebatteerd. Het wetsontwerp is ten slotte met 66 tegen. 22 stemmen goedgekeurd. Tegen de Liberalen, de N.S.B., de V.D., de Staatkundig Gereformeerden, bene vens vier leden van de rechterzijde en een gelijk aantal van de S.D.A.P. In de Eerste Kamer zijn de acht wet ten voor oorlogsgevaar of buitengewone omstandigheden goedgekeurd. De vroe gere Oostenrijkschc gezant Alexich is thans Nederlander en een der onzen ge worden. De Wet Autovervoer Personen wie denkt er in dezen snellen tijd nog aan „wilde bussen? is goedgekeurd. En minister Van Boeijen zag zijn vol hardende pogingen aangaande het Cen trale Vluchtelingenkamp met succes be kroond. Duitsche credieten voor Rusland? Naar verluidt, zou Duitschland zich vrij plotseling weer bereid hebben ver klaard, om aan den principieel zoo scherp bevochten Sovjet-staat, Rusland, belangrijke credieten te verleenen. Reeds zouden er tusschen Moskou en Berlijn besprekingen worden gevoerd over eco nomische vraagstukken van actueelen aard. Naar men zich zal herinneren, werden enkele maanden geleden ook reeds soort gelijke onderhandelingen gevoerd, maar zij liepen tenslotte op een, negatief resul taat uit. Ditmaal hoort men spreken over een crediet van 250 miliioen rijksmark en de economische overeenkomst zou zich uitstrekken over de eerstvolgende vier jaar. Ter bevordering van een, gunstig re sultaat zouden vooraanstaande Duitsche industrieelen reeds deelnemen aan de besprekingen en binnenkort verwacht verwacht men van Duitsche zijde in een officiéél communiqué hiervan een nadere toelichting. MARKTBERICHTEN. Veemarkt Gouda. 22 Juni. Aanvoer in totaal 970 stuks, waarvan 35 slachtvarkens. Vette 2425 ct. per pond. 320 magere varkens 2535, 498 biggen 1015, Geldorsche 1518, 1 rund, 47 nuchtere kalveren 510, 65 lam meren 56.50, 5 bokken en geiten 25, 1 paard. Handel mali». Kaasmarkt Gouda. 22 Juni. Aanvoer 399 partijen. Prijzen; le kw. met r.m. 24—25,50, idem 2e kw. 21—23, zware tot 28. Handel goed. Cri sisaftrek 8.2 cent. BOTER: Aanvoer 298 ponden. Prijzen: Goeboter 70—75, weiboter 65—70 ct. per pond. Handel vlug. ETElRlEiNAanvoer 107.500 stuks. Prezen Kipeieren 8.85—3.50, eendeieren 2.60— 2.80 per 100 stuks. Coöp. Zuid-Hollandsche Eierveiling G.A. te Gouda. 22 Juni. Aanvoer 175.000 kipeieren. Prijzen: 56-58 K.G. 3.35—3.40, 58-60 K.G. 3.40—3.45, 60-02 K.G. 3.45—3.60, 02-70 K.G. 3.603.90, bruine 58-70 K.G. 3.504.10, kleine eieren 3.10—3.30 per 100 stuks. Eendeieren. Aanvoer 1000 stuks. Prijzen: 2.40—2.70 per 100 stuks. Gem.raadGem.raad IV. Kamer Prov. Staten 1939 1935 1937 1939 S. D. A. P 5372 4448- 4967 5155 R. K. Staatspartij 3735 3016 3474 3703 Prot. Christelijke Groep A. R. en C. H. Unie 3562 2800 3574 3256 N. S. B 368 535 Vrjjzinnige Groep Lib. Staatspartij en V(8D. 2183 1219 1558 1957 Communisten 184 356 355 Economische Groep 381 999 Rev. Soc.Arb. Partij 103 77 Christ. Dem. Unie 489 404 461 405 Staatk. Geref. Staatsparty 443 422 596 723 Herv. Ger. Staatspartij 58 25 Andere partijen 109 56 Totaal aantal geld. stemmen 16165 16247 Van onwaarde en blacon 613 652 Totaal uitgebrachte stemmen 16778 16899 Bij de hierboven genoemde cijfers bestaan de stemmencijfers van de Protestantsch-Christelijke groepen uit die welke bij de Kamer- en Staten verkiezingen zijn uitgebracht op de A. R. Partij en de C. H. Unie gezamen lijk (1937 Kamer: A.R. 2863, C.H. 711; 1939 Staten: A.R. 2246, C.H. Ufl.0). Evenzoo bestaan de cijfers van de Vrijzinnige Groep uit die van de Liberale Staatspartij en de V. D. samen (Kamerverkiezing 1937Lib. 936; V.D. 622; Statenverkiezing 1939: Lib. 1113, V.D. 844. Aan de Gemeenteraadsverkiezing 1939 is niet deelgenomen dooi N.S.B., Communistische Partij, Rev. Soc. Arb. Partij en Herv. Ger. Staats partij. STEMBUREAU 1. Stadhuis 2. Gr. van Prinstererschool 3. School B, Regentesseplantsoen 4. St. Josephgebouw, Gouwe 5. School 6, Keizerstraat 6. Restaurant Veemarkt 7. School 1, Jeruzalemstraat 8. School 2, Elisabeth Wolffsttraat 9. Centrale Kopschool 10. Pr. Jirtianaschool 11. School Paradijs 12. Openb. U.L.O. school B. M.singcl 13. Rijks H.B.SJ 14. Ambachtsschool 15. Soc. „Ons Genoegen" 16. Bewaarschool Regentesseplants. 17. School 7, Eerste Schoolstraat. 18. School 8, Pr. Hendrikstraat 19. Openb. Bew.school, Lethmaetstr. 20. Westerschoo}, J. v. Lennepkade Totalen :c? t O. K/1 u 0 S.D.A.P. u te te vA- cd co 74 195 161 121 221 186 168 114 165 166 192 145 224 165 141 213 206 139 230 163 157 291 283 217 467 89 148 188 316 210 264 237 250 178 83 190 138 133 225 256 313 211 161 244 221 428 128 199 506 184 139 397 191 169 439 135 125 463 143 164 u <X CL s <D O 202 141 82 153 43 111 81 76 30 180 115 167 142 151 239 69 43 62 36 60 13 24 14 16 17 15 22 28 21 24 32 35 36 10 23 36 39 36 25 20 6 31 21 is IJ 7 13 30 17 23 44 11 25 17 36 35 22 28 18 27 31 33 8 16 10 22 33 22 7 25 31 29 27 17 21 16 12 9 1 11 682 757 572 706 614 713 699 947 782 966 973 693 726 975 945 911 945 892 779 27 34 14 10 36 19 27 33 37 29 25 27 29 18 26 43 40 30 46 Ongebruikte bekivoamheden zijn even nutteloos voor den eigenaar, als het goud, voor den gierigdard. j FEUILLETON.j Een roman uit het hooge Noorden door AGATHE POGNER. Nadruk verboden. 29 Lang hield ik het ook in huis niet uit. Ik glipte weer in mijn pels en kwam juist op het gunstigste oogenblik om getuige te zijn, van een zeldzaam schouwspel: de driekleurige, ilitsende stralen van het Noorderlicht bedekten den hemel geheel en in liun bidden stond in rustigen glans de gouden maan. Het Noorderlicht geleek nu een beval lige danseres, die de plooien van haar glinsterend cn schitterend gewaad nu eens hier-, dan weer daarheen wierp en alle moeite scheen te doen de oude maan uit haar door niets te verstoren even wicht te brengen. Twee volle uren duur de deze dans; toen werd de stralende sluier plotseling opgenomen en het vol gende oogenblik was de danseres ver dwenen. Alles leek eensklaps even, koud en ver laten. Ik kroop dichter tegen de honden aan, die op mijn gewone plaatsje in de sneeuw een weldoende warmte afgaven. Onge dierte hadden ze toch niet. Daarvoor was het bij ons te koud en te ongezellig. Plotseling moest ik hardop lachen. Als nu een van die elegante jongedames, met wie ik vroeger zoo vaak had gedanst, eens kon zien hoe ik me onder de hon den thuis voelde! Waarschijnlijk zou ze zich dan nog wel eens bedenken, alvo rens mij haar met brillanten getooide vingertjes voor een handkus aan te bie den. Ik dacht na. Had ik vroeger werkelijk eens schitterende uniformen en als spie- j gels glanzende laarzen gedragen? .En plichtsgetrouw mijn nagels gepolijst? Ongelooflijk! De charmante jongedames bewogen zich op dit oogenblik waarschijnlijk we- derom op de tonen van een of andere verlokkende melodie. Anderen zouden I haar ten dans leiden. En ik lig hier uiter lijk veel overeenkomst vertoonende met een beer op twee pooten Maar inner lijk voe! ik mijn ziel huiveren, al&f de hemel zijn poorten geopend heeft en mij vergunde een blik in de eeuwigheid en de oneindigheid te slaan... 25 December. Veertien dagen lang ben ik nauwelijks op bed geweest. Veertien dagen lang hebben we in angst en zorg geleefd, maar tenslotte is dit alles verkeerd Jn groote blijdschap over dit eene feit: Wadim is gered- j Als ik er nog aan denk, hoe zij hem dien avond thuis brachten! Ik had Juist het laatste woord in mijn dagboek ge- t schreven en de gebruikelijk streep er onder gezet, toen ik de drie welbekende 1 schoten hoorde. Verheugd stak ik de lampen op, zette den waterketel op den driepoot en ging naar buiten. Maar de konden kwamen niet als gewoonlijk luid blaffend aange stormd en mijn metgezellen riepen mij niets toe. Langzaam, heel langzaam kwamen zij naderbij. Zij droegen een last. Eerst, toen zij dicht voor mij ston den, herkende ik dien last: het was Wa dim! Zijn oogen gloeiden in koorts; hij ijlde voortdurend en herkende niets en nie mand. Terwijl wij hem ontkleeden en hem op mijn bed legden, omdat het in mijn kamer iets rustiger was, vern&m ik, wat zich had afgespeeld. Zij hadden, toen ze mij wilden volgen, een kudde rendieren pntmoet en onmid dellijk de achtervolging ingezet. Juist, loen Nikita den haan van zijn geweer wilde overhalen, sprong een der honden tegen hem op, de kogel doorboorde Wa- dim's hand, waarmee deze zijn geweer richtte en stuitte daarna op het borst been af. In verband met de strenge kou de hadden zij hem niet gedeeltelijk dur ven ontkleeden om naar de borstwond te zien. Zij konden niet veel anders doen dan de ernstig geblesseerde hand voor- loopig met een zakdoek verbinden en daarop zoo spoedig mogelijk naar huls te gdan. Aanvankelijk was Wadim nog flink meegeloopen, maar langzamerhand hadden zijn krachten hem in, den steek gelaten. Hij moest ondersteund en later zelfs gedragen worden. Ik waschte de wonden uit en bekeek 709 791 586 741 650 732 726 980 819 998 998 720 755 993 971 951 985 922 825 926 ~5372 3735 3563"' 2183>l 489 443 381 16165 613 16778- Hij keerde zijn gezicht naar den nra«r en sprak langen tijd geen woord. Daar na slaakte hij een diepe zucht. Waarom hebt u mij niet laten ster ven? Het zou zoo mooi zijn geweest te sterven zonder het te beseffen. Ik had er geen idee van, dat je wll- i de sterven. En daar hij slechts kramp achtig zijn oogen dicht kneep, liet ik er met nadruk op volgen: Ik dacht Integen deel, dat Je nog iemand in de wereld be zat, die voor je leven vreesde. Wederom haalde hij diep adem. Ik heb nog een oude, gebrekkige moeder en... Ik ben niet nieuwsgierig, viel ik hem in de rede. Alleen één vra^g zou ik nog wel graag beantwoord willen heb ben. j Vraagt u maar. Wat ben Je vroeger geweest? Hij kromp verschrikt ineen. Héb ik daar in koortsaanvallen over gesproken? Nee? Niet? Dan zou ik er liever over zwijgen! i zooals Je wilt! Ik riep Tychon en Nikita, opdat zij hun kameraad met zijn herstel zouden kunnen gelukwenschen. Daarop floot ik mijn honden een haastte mij naar bui ten. ik verlangde met smart naar wat frissche lucht. Toen ik terugkwam, bleek Wadim uit mijn kamer te zijn verdwenen. Op tafel echter lag een stukje papier, waarop slechts drie woorden waren geschreven. Hartelijk, hartelijk dank- ze nauwkeurig De blessure aan 't borst- I been was ongevaarlijk en zou waar schijnlijk wel spoedig geheel genezen, maar de gewonde hand gaf me te den- ken. Ze was rood en reeds ernstig ge- wollen, evenals de arm. Slechts door on middellijk ingrijpen zou Wadim's levert, gered kunnen worden, i Toen deed ik iets, wat ik van de dieren i in de wildernis had geleerd: ik zoog de i wond uit. Ik zoog en zoog en gevoelde walging noch afschuw; ik zoog zoolang tot mijn krachten mij in den steek lie- ten. Den patiënt scheen deze behande ling goed te doen; zijn ademhaling werd beduidend rustiger. 1 Veertien dagen lang verpleegde ik hém. Ik rustte niet, voor hij mij weer met hel dere oogen aankeek. Dat was dan giste ren voor het eerst het geval. Deri nacht daaj-voor had hij lang en onafgebroken geslapen en dit geruststel lende verschijnsel deed mij tot Dobrez zeggen; „Let eens op, vandaag zal hij zijn oogen openen en zich verwonderen, dat wij belden aan zijn bed zitten!" En. zoo gebeurde het ook Wadim ontwaakte, rekte zich uit en keerde zich om en om. Hij keek naar mij, vervolgens naar mijn bed en ten slotte naar den kalender en toen be greep hij alles. Zijn gezicht kreeg weer eenige kleur en zijn oogen glansden, als of er tranen in stonden. Ben ik lang ziek geweest? Twee weken. Zoo lang? Twee weken is niet veel, antwoord de ik. Een Jaar heeft er twee en vijftig. (Wordt vervolgd-) STADSNIEUWS. GOUDA, 22 Juni 1939, De nieuwe Raad meer naar links georiënteerd. Be gisteren Behouden stemming voor do „rkieiing van 21 leden van den Gemeente- „»d heeft tot resultaat gehad dat alle af tredende leden ziir, herkozen behalve de |,Mr P. D. Muylwük, en de heer H. M. van Triet. Eerstgenoemde had zich niet meer beschikbaar gesteld en in diens plaats is lis a.r. üd gekozen de heer A. van den Berge. De heer Ven Triet heeft niet het vereisehte stemmental gehaaid en is danr- door uitgevallen. Als nieuw lid van den Raad is gekozen heer A. S. van Wijnbergen, die eandi- dsat gesteld was dnir de gecombineerde poep van I.iberulen en Vrjizinnig-Demo- ■aten. Voor de volledige uitslagen zoowel die in élk der 20 atemdistricten als in de drie kies kringen, waarin Godda is verdeeld cerwij- re» w(j naar de elders afgedrukte staatjes. De nieuwe Raad zal met September dus als volgt worden samengesteld; S.D.A.P. 8 leden; W. Sanders, J. N. van Dantzig-Melles, 11. Maaskant, J. Polman, J. H. Prevoo, J. S, van Soest, F. Stalenbeij, H. van Soest. R.K. Staatspartij 5 Iqden- C. H, Koemans, A. Heel-kens, Ja.-. P. M. A. Engelhard, W. J. Mifldel- DE VOLLEDIGE UITSLAG IN DE DRIE KIESKRINGEN LIJST 1. Prot. Chr. Groep (A.R. en C.H.) 5 leden E. A. Folet (a»r.), Albs. van Wijk (a.r.), J. K. Begeer (c.h.), A. v. <1. Berge (a.r.) D. C. van Esschoten (c.h.). Vrijzinnige Groep (Lib. en V.D.) 3 leden: Mr. H. P. C. M. de Witt Wijnen (Lib.) C. A. M. Spruyt (Lib.), A. S. van Wijn- ■rgen (V.D.). De beteekenis van deze raadsverkiezing is dat het kiezerskorps zich heeft uitge sproken voor ee* meer naar links georiën- tterden Raad. Dit blijkt allereerst uit de n:'et-herkiezingi van den vertegenwoordiger van de Econ. Groep Van Triet^.wiens plaats i door den vrijzinnig-democraat Van Wijnbergen wordt ingenomen, hetgeen een versterking is van de linkerzijde in den Raad. Het blijkt ook uit de toenemingen ier stemmencijfers die op de verschillende partijen by deze verkiezing zijn uitge bracht. De samenstelling van den Raad is yebieven 11 Jinks 1 0 rechts. Percentages van 1939 en 1935. Wij geven hier de in 1939 en in 1935 uit- t&rachte stemmencijfers in percentages van het totaal aantal stemmen weer. 1939 1935 S.D.A.P. 33.23 31.18 R.K. Staatspartij 23.10 21.11 Prot. Chr. Groep 22.04 19.6P Vrjjz. Groep 13.50 8.53 C.D.U. 3.03 2.83 Staatk. Geref. P. 2.74 2.95 Econ. Groep 2.36 6.99 Overige partijen 0 6$4 Van het totaal aantal kiezers voor den Gemeenteraad Kieskring I 5340, Kieskring II 5610 en Kieskring III 7021, de giemeente In haar geheel dus 17971 stemgerechtigden, rjjn ter stembus opgekomen 16779, waar van 613 stemmen hetzij door blanco da'n wel door waardeloos maken van het stem biljet, van onwaarde zyn verklaard. Het aantal kiezers dat niet is opgekomen bedraagt dus 1192, of nog geen 7f/r. Wan neer men rekent dat onder dit aantal tal van kiezers zijn, die door afwezigheid of door ziekte niet in stuat waren aan de stemming deel te nemen, dan mag dit per centage zeer gering worden geacht. Er is reer druk gestemd. De vaststelling; van den uitslag. Voor de vaststelling van den uitslag moest eerst de kiesdeeler worden be paald: het totaal aantal geldige stem men gedeeld door 21 (het aantal leden van den Raad). De kiesdeeler 769 1721 wees allereerst 6 zetels toe aan de S.D A.P., 4 aan de R.K 4 aan de Prot. Chris telijke Groep en 2 aan de Vrijzinnige Qroep, in totaal 16. De toewijzing der nog overblijvende 5 zetels geschiedde door toepassing van bet stelsel der grootste gemiddelden. Dat lemlddelde wordt verkregen dooraan elke lijst bij het bij eerste deeling toc- lewezen aantal zetels één bij te' teilen en dat cijfer te deelen op het aantal gel dige stemmen van elke lijst. Het 8.D.A.P.- gemiddelde werd dus verkregen, door deeling van hun stemmental door 7, de R.K. door 5, de Prot. Chr door 6 en de Vrtjz. door 3. Nadat op deze wijze de eefi- ste restzetel was toegewezen, moest op hieuw het gemiddelde worden vastge steld, telkens voor den volgende rest zetel. Zoo verkregen achtereenvolgens de 8D.A.P. eerst l, de R.K. 1, de Vrijz. 1 en de Prot. Chr. 1, waarna de laatste rest zetel aan het toen overblijvende hoogste gemiddelde van de S.D.A.P. werd toege- Dit stelsel van de grootste gemiddel den geeft aan de grootste partijen de meeste winstkans. Hoe kleiner het aantal bij de eerste jjerdeeiing toegewezen zetels bedraagt, d®« te grooter is de kans dat aan groe- wn. die slechts driekwart van den kies deeler behalen, ook een plaats kan wor- dén toegewezen. Sanders van Dantzig-Melles Maaskant Polman Prevoo van Soest J. S. Stalenberg van Soest, H. Uitenbroek Huisman de Vries den Edel 6 X 6 Beunk 1 de Heide-v. Veen 1 6 1 Verboom 6 Van Zyl •1' 1 Gibbon 3 3 Lommerde 10 10 Sass 13 13 Totaal 1196 1526 2650 5372 LIJST Koemans 1183 1088 1269 3540 Heerkens 21 13 12 46 Dessing 2 2 4 Engelhard 4 5 12 Middelweerd 21 13 30 64 'Eykman 9 13 11 33 Imbens 3 5 2 10 Vonk-v. d. Meer 3 3 2 8 Fennet 7 1 ■1 9 Roos 1 3 4 van der Pol 2 1 3 Verby 1 1 de Lange de Vos 1 1 Totaal 1266 1141 1338 3735 LIJST 3. PoLet 881 993 1044 ,2918 van Wijk 26 30 22 78 Begeer 83 117 70 270 v. d. Berge 41 38 16 94 van Esschoten 9 15 20 44 van Vliet 20 23 27 70 Vedboom 5 4 6 14 van Die 2 8 5 van der Linden 4 3 5 12 Smit 5 5 van Mensch Pzn. 7 7 Nieuwveld 13 13 Prosman 4 4 Teeuwen Sr. 5 5 Kruithof 6 6 Van Cahp 5 5 v. d. Bank 6 6 'Both 6 6 Totaal 1094 1240 1228 3562 LIJST 4. Mr. de Watt Wynen 712 626 581 1919 Spruyt 11 ,7 7 25 van Wijnbergen 23 29 29 81 Jonker 29 16 25 70 Turion 10 3 1 14 Prummel 4 7 2 13 Dr. Reek 10 7 4 21 Bokhoven-Kezier 6 8 13 Amesz 2 2 1 5 Teekens 3 3 1 .7 v. d. Torren-de Vooys 3 3 den Boer 6 6 Paris 2 2 Bruynjé 3 1 4 Totalen 813 710 660 2183 LIJST 5. van der Brug 112 169 182 463 Poot 4 2 2 8 Roskam I 1 2 de Groot 1 3 4 Bakker IJaselstyn Jr. 2 4 6 de Gruijl 3 3 6 Totaal 121 179 189 489 LIJST 6. Reparon 91 125 155 871 Kamermans 10 10 17 37 de Wit 6 11 4 21 van Herk 2 2 5 9 Zoeteman 1 1 Krikke 2 1 Totaal 110 150 183 443 LIJST 7. van Triet 137 131 71 339 Molenaar 5 4 11 20 Revet Sr. 6 3 2 11 Aalfs 5 3 3 11 Totaal 163 141 87 381 Opbi cnest actie Jeugdleeszaal. We publiceerden eenige weken geleden reeds dat de eerste pr(js van de verloting voor de Jeugdleeszaal op no. 13 gevallen was. De gelukkige winnaar was een Gou wenaar, die de waardebon van 250 reeur, lieeft omgezet in inkoopen bij Goudscbe winkeliers. Het z»! onze lezers echter belang inboezemen om te vernemen wat bet eind resultaat is van de werkzaamheden van het damescomité. De prikkaarten en de verlo ting en schenkingen hebben, verminderd met onkosten en prasuitkeeringen, opge bracht 1201.12. Dit bedrag is door het comité overp»- maakt aan het bestuur van de Openbare leeszaal. Dit bestuur zal nu zoo spoedig mogelijk werk maken van een geschikte lokaliteit. Daarna zal het damescomité nog aanbleven voor de verzorging van inrich ting enz. Wij brengen gaarne nog eens de dank over van de leden van het comité aan alle stadgenooten die op een of andere man'er hebben bijgedragen tot het slagen \an deze sympathieke actie. FILMNIEUWS. Thalla-Theater. „Helden der tropen" Vanaf Vrijdag a.s. zal in het Thalia- Theater worden vertoond „Helden der tropen" een der nieuwste films van de Metro Goldwyn Mayer met Robert Mont gomery, Virginia Bruce en Lewis Stone in de hoofdrollen. Het is een aangrijpend verhaal uit het leven der Amerikaan- sche legionarissen in Cuba. De film werd gemaakt naar de roman „Gele koorts van Sidny Howard en Paul de Kruif. Deze prachtige film, die nog nergens in ons land werd vertoond, en waarvan het Thalia-Theater de première heeft, wordt voorafgegaan door „Geheime in lichtingen", een spannende detective roman. Schouwburg-Bioscoop. „Het monter van Frankenstein" en „Kerels der zee". De Schouwburg-Bioscoop brengt deze week twee hoofdfilms. Allereerst draait „Het monster van Frankenstein", een sensatloneele griezelfilm met Boris Kar- lcf in de titelrol. Verder „Kerels der zee" met Charles Blckford, Barton McLane en Tom Brown in de hoofdrollen Het is eveneens een zeer spannende rolprent, waarvan men in ademlooze spanning zal genieten. Réunie Maurice Chevalier. Réunie_Bioscoop brengt deze week Mau rice Chevalier, den chansonnier van wereld reputatie, in de film „Lachend door het leven", een vroolijk verhaal, waarin de be roemde Franschman met zijn glimlach en zijn charme nieuwe veroveringen maakt. Ook in het tweede hoofdnummer, Moe ders jongen", een treffend werk, speler, be kende filmsterren, hier Kay Francis en Dickie Moore. Zondagochtend wordt voor het eerst in Gouda vertoond „My old Kentucky home". In de matinee van Woensdag gaat het lachsucces „De schrik van htft garnizoen". Voor verdere bijzonderheden raadplege ,en de advertenties. Tweede Volksconcert Stedelijk Orkest. L Het Stedelijk Muziekcorps, directeur de neer F. A. Gregoire, geeft op Zondag 25 Juni om 4 uur n.m. het tweede volksconcert in het Houtmansplantsoen. Het programma luidt als volgt: 1. Tm Zigeunerlage, Marsch M. Ouheit. 2. he Secret de Pierrot, Ouverture, F. Popy. 3. Donausagen, Wals Jul Fucik. 4 Stanchen J. Heijkens 5. Concertino C. M. v. Weber. (Solo voor clarinet) 6. Guillaume Teil, fantas^ G. Ros&ini. 7. Mr. Dr. Verkerkmarsch, F. A. Gregoire. (le uitvoering). Wedvludrt postduiven. Zondag 18 Juni hield „Het Westen" een wedvlucht vanuit Beaune afstand 560 k.m. Jn concours 97 duiven. Los 6.10 uur. De volgorde van aankomst luidt: W. Mo lenaar 1, 4; Rapis en Versteeg 2, 13, 17, 26, 28; W. J. de Haan 3 22, 27,' C. P. J. Boer 5, 7, 10, 11, 21, 29; J. v. d. Meer 8, 9, 12, 15; P. Tom 6, 18, 30; W. C. Luijnenburg 14, 24, 32; H. Goedhart 16, 31, 33; 9, J. Buurema 19; W. J. Erberveld 20, Aankomst eerste duif 1.40.04, laatste duif 2.16.25 uur. Zondag 25 Juni 's morgens van 7 tot 8 uur bestaat er gelegenheid jonge duiven in te korven voor Berkenwoude in het lokaai Turfmarkt. AGENDA. 25 Juni 10 uur Stadhuis, School 2 Elisabeth Wolff straat en School 7 Eerste School- straat. Openbare vergaderingen hoofd stembureau kieskringen 1, II en III vooi vaststelling uitkomst. 24 Juni Collecte Stichting Steunfonds van de Vereeniging tot bevordering de. be langen van tuberculose-patiënten in Ne derland. 23 Juni 8.30 uur Schaakbord. Vergadering vandeelhebbers Onderlinge Brandverze kering-Maatschappij Gouda. 26 Ju: i 8 uur Soc. Ons Genoegen. Leden vergadering. 27 Juni 8 uur Stadhuis. Vergadering van den gemeenteraad. 29 Juni 3 uur O.N.A.-voetbalterrein. De monstratie Politiehonden Dressmircluh Gouda. 30 Juni Collecte Vereeniging tot versprei ding der Heilige Schrift. WADDINXVEEN. Gemeenteraad. Sniepweg krijgt gas en water De gemeenteraad kwam Dinsdagmiddag onder voorzitterschap van burgemeester P. A. Troost in openbare vergadering bijeen Wethouder Herfst' en de heer v. d. Berg waren wegens ongesteldheid afwezig. Op diens verzoek werd aan den heer W. J. A. F. R. v. d. Clooster baron Sloet tot Everlo in verband met diens benoeming tot burgemeester van Duiven, eervol ontslag - verleend als ambtenaar van den Burgerlij ken Stand en als agent der arbeidsbemidde ling. Van den minister van Onderwijs, Kun- fiten en Wetenschappen was bericht ingeko men, dat het aantal onderwijzers aan elk der beide opfenbare scholen is bepaald op drie buiten het hoofd. De reeds bestaande toestand is hiermede dus bekrachtigd. Naar aanleiding van het in de vorige raadsvergadering aangenomen voorstel otn B. en W. te verzoeken een onderzoek in te stellen inzake de wenschelijkheid tot bij bouw aan de Hervormde school aan den Onderweg, deelde de voorzitter mede, dat B. en W. het onderzoek nog niet hebben voltooid. Het college j» niet voltallig en bovendien hebben Gedeputeerde Staten het raadsbesluit tot het in bruikleen geven van twee lokalen van school B «an de Hervorm de Schoolvereeniging nog niet goedgekeurd. Gedeputeerde Staten wachten tot de defini tieve telling van het aantal leerlingen be kend is. Overigens heeft de gemeente architect reeds een onderzoek ingesteld. Hij adviseert de onderwyzerswoning af ie bre ken en twee lokalen bij te bouwen. De kos ten zjjn geraamd op 13.000. In handen van B. en W. om prae-advies werd gesteld een verzoek van éen aantal Industrieelen aan de Zuidkade om vrijstel ling van leg-es voor het berijden van de Zuidkade met auto's. Vastgesteld werden de balans en winst er. verliesrekening van de woningbouwvei- eeniging „Waddinxveen" over 1938. De winst- en verliesrekening sluit op een totaal van 41.988.12 met een winst van 1572.89. Zonder hoofdelijke stemming werd aan. genomen het voorstel tot het afsluiten van een vrijwillige ongevallenverzekering voor het personeel van den luchtbeschermings- dieqfit en het brandweerpersoneel bij de Centrale Werkgevers-risicobank te Amster dam. Eveneens vereenigde de raad zich met een voorstel tot uitbreiding van het perso neel ten kantore der gemeente-bedrijven en daartoe een crediet van 500 per jaar toe te staan. Op dit aanvangssalaris zal tot leerling-klerk worden benoemd de volontair G. v. d. Krans en wel te rekenen met in gang van 1 April j.l. Voorts werd besloten tot demping van het van mevr. G. van Dort Kroon aange kocht slootje aan den Kerkweg. Het is de bedoeling een straat aan te brengen en deze als voetpad by" den openbaren weg te voe gen. De kosten zijn geraamd op 2200. Aangenomen werden verder het voorstel om een crediet van 1400 beschikbaar te stellen voor de verbetering middels betege ling van de speelplaats der M.Ü.L.O.-school en het voorstel tot verhoogdng van den be- grootingspost voor den luchtbeschermings dienst met 500 ten behoeve van de aan schaffing van verschillende benoodigdhe- den. Ook ging de raad accoord met het voor stel om het schoolgebouw naast de Gere formeerde kerk, dat was afgestaan aan de Vereeniging Christelijke inrichting voor M.U.L.O., in bruikleen te geven aan de Ver eeniging voor Christelijk nationaal school onderwijs, nu de Vereeniging Christelijke inrichting voor ft^U.L.O. als gevolg van de aangegane fusie in de Vereeniging voor Christelijk nationaal onderwijs is opgeno men. Het betrof hier een zuiver formeel* aangelegenheid, maar niettemin werd bij dit weinig belangrijke punt geruimen tijd stilgestaan. De heer v. d. Hee diende een amendement in inzake een verlaging van den rentevoet van de waarborgsom, maai bet amendement werd verworpen, nadat was medegedeeld, dat de waarborgsom hier niet in het geding is, omdat het hier geen stichting van een schooi betreft, maar wij ziging van een bestaanden toestand. ij het debat heeft de voorzitter dec wensch uitgesproken, dat het nu eindelek uit zal zyn met de schoolkwestie en gezegd, dat het hoog tijd wordt dat in Waddinxveen de schoolvrede terugkeert en dat men elkaar dient te verdragen. Aangenomen werd het voorstel tot ver plaatsing van de hevel door de sloot largs den Onderweg, waarvan de kosten zyn ge raamd op 375. Eveneens werd aangenomen het voorstel rm den Sniepweg van gas en water te voor zien. De kosten zijn geraamd op l2jT>9 by uitvoering in eigen beheer en op f 11.009,15, indien de uitvoering niet in eigen beheer geschiedt. De voorzitter dee'- de mede, dat het werk niet in eigen beheer uitgevoerd en dus aanbesteed zal worden. Er zullen zooveel mogelijk Waddinxveen- sehe arbeiders worden tewerkgesteld. Ten slotte vereenigde de» raad zich met het voorstel tot wijziging Ter begrootiu 1939 voor het burgerlijk armbestuur en m'-t het voorstel tot wijziging der gemeente- begrooting. De voorzitter deelde nog mede, dat het in tyn bedoeling ligt vóór zyn vacantie een raadsvergadering te belegden, waarin ir Van Traa van het Instituut „Stad en land schap van Zuid-Holland" een uiteenzetting zal geven betreffende het uitbreidingsplan naar aanleiding van de ingekomen zeven bezwaarschriften. In besloten zitting behandelde de raad hierna eenige verzoeken om ontheffing van schoolgeld, welke werden ingewilligd. het oogenblik de kampioen van het vor'g jaar n.I. A.A.V. '36 uit Alphen a. d. lt(jn dc leiding direct gevolgd door Vires et Ce- leritas uit Gouda. In de reserve-atdeeling zal vermoedelijk Achilles 2 als winnaar uit deze competitie komen. De te verwerken nummers zullen zijn. Heeren: 100 meter hardloopen, 400 meter hardloopen, 800 meter hardloopen, 4 x 100 meter estafette, hoogspringen, verspringen, kogelstooten, speerwerpen. WATERPOLO. G.Z.C. 3 geklopt. Het derde zevental van G.Z.C. heeft gis teravond voor de competitie te Schoonho ven tegen S.Z. en P.C. 2 gespeeld. S.Z. en P.C." won met 3—2. RADFO-PROGRAMlVfA's. Vrijdag 23 Juni. Hilversum I, 1875 en 415.5 M. Algernon Programma, verzorgd door den KRO: 8—9.15 Gramofoon (om 8.15 Berichten); 10.—Gramofoon; 11.30 Bybelsche causerie, 12.— Berichten; 12.15 P. Wijnappel's stryk-ensemble en gramofoon; 1.45 Gramo foon; 2.— Orgelconcert; 3.— Gramofoon; 4.30 KRO-orkest; 5.15 Gramofoon; 5.30 Pe- regrinos-orkest (6—6.20 Land- en tuin- bouwcauserie en c.a. 6.30 Berichten); 7.— Berichten; 7.15 Causerie „Enkele kanten van het vreemdelingenvraagstuk"; 7.35 Gramofoon; 8.— Berichten ANP; 8.15 K RO-orkest, KRO-Melodisten, Jodel-Trio en rolisten; 10.— Gramofoon; 10.30 Berichten ANP; 10.40 Cabaret-programma; 1112 Gramofoon. Hilversum II, 301.5 M. 8— VARA, 10 VPRO, 10.20 VARA, 12,— AVRO, 4.— VA RA, 7.30 VPRO, 9— VARA, 10.40 VPRO, 11—12 VARA: 8.— Gramofoon (C.a. 8.16 Berichten); 10.— Morgenwijding; 10.20 'Declamatie; 1040 Zang en piano; 11.10 Declamatie; 11.30 Esmeralda; 12.- AVRO-Amusements- orkest (om 12.35 Berichten); 12.45 Gramo foon; 1.15 De Palladians; 2.Discocause- rie; 2.45 Ensemble Jonny Kroon "en gramo foon; 4.— Gramofoon; 5.— Voor de kinde ren; 5.30 Gramofoon; 5.45 VARA-orkest; C.28 Berichten; 6.30 Letterkundig overzicht; 6.50 Gramofoon; 7— VARA-Kalender; 7.05 Cyclus „Reizen en trekken"; 7.23 Berichten* ANP; 7.30 Berichten; 7.35 Cyclus „De be- gigselveklaring van de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme"; 8.— Klarinet en piano; 8.30 Causerie „Vrijzin nige Protestanten in andere landen"; 9.— Jack de Vries' Internationals en solist; 9.30 Radiotooneel; 9.45 Orgelspel;; 10.30 Berich ten ANP; 10.40 Avondwijding; 11.— Gra mofoon; 11.30 Jazzmuziek (gr.); 11.55—12 SPORT EN WEDSTRIJDEN. ATHLETIEK. 3e Competitiedag G.A.C. Zaterdag en Zondag zullen op het G.S.V.- terrein te Gouda de nummers worden ver werkt voor den 3en competitiedag der Goudsche Athletiek-Commissde georgani seerde competitie. In deze kamp heeft op LAATSTE BERICHTEN. De verjaardag van Dr. H. Colijn. Radio-gelukwensch door Z.Exc. dr. J. J. C. van Dijk. Nu dr. H. Colijn kden wensch te kennen heeft gegeven, op zijn verjaardag niet het voorwerp te zijn van eendgerlei pu blieke huldiging en daardoor velen de mogelijkheid ontbreekt, om den jarigen minister-president persoonlijk geluk te wenschen, heeft Z.Exc. dr. J. J. C. van Dijk, minister van Defensie, zich bereid verklaard, zich tot tolk van allen te ma ken en via de N.C.R.V microfoon een eenvoudigen gelukwe.nsch tot dr. Colijn te richten. Deze gelukwensch zal heden om 19.45 uur worden uitgezonden. WISSELKOERSEN. 21 Juni. 22 Juni. Officieel. Londen 8.82 8.84% Berlijn 75.60 75.58 Parys 4.99% 4.99% Brussel 32.03% 32.04 Zwitserland 42.47% 42.47% Kopenhagen 39.37%^ 39.35 Stockholm 45.45 45.42% Oslo 44.32% 44.32% New-York 1.88% 1.88% Beursoverzicht. Gezien het feit, dat dezelfde factoren, die dezer dagen de wisselmarkt beheersch ten, nog onveranderd van kracht zijn, was er ook geen wijziging gekomen in de houding, die de markt hedenmorgen aan nam, In de koersen van de buitenland- sche deviexen was dientengevolge prac- tisch geen wijziging gekomen De markt droeg een onbewogen en stil karakter en had een zeer vlak verloop. Het Nederlandsche egalisatiefonds moest in lichte mate door afgifte van dollars intervenieeren, aangezien het Amerikaansche devies op de markt 1.88| noteerde. Het pond sterling werd op nieuw vernomen op 8.813 en bleef zich hierop bewegen. Trouwens, fluctuaties en variaties van eenige beteekenis ble ven volkomen achterwege, hetgeen het weinig belangrijke aspect weerspiegelt dat de deviezenmarkt hedenmorgen ver toonde. Ook ae overige wissels waren niet noe menswaardig veranderd. Parijs werd vernomen op 4.99 j, Brussel op 32.02 04, de Zwitsersche frans op 42.46 a 48 en de rijksmark op 7555 ti 60. Op de termijnmarkt bleven de notee ringen volkomen onveranderd. Het effectenverkeer had een weinig geanimeerd verloop en de stemming viel betrekkelijk tegen. De berichten over het Japansche ultimatum te Swatau, waarin terugtrekking van de buitenlandsche schepen wordt geëischt, raid een ongun stige uitwerking. De koeren waren niee- rendeels iets lager gedisponeerd, en de affaire was van geringe beteekenis.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2