I imp IDIO aar leren aar! ■GGEN! 1 W'I i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20068 u Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen UUR. I :E voor -Uw sal U zeker nt per ons. DIJK VAN ALBERTKANAAL BEZWEKEN. Modderstroom vloeit in de richting van Hasselt. vanaf 40.00. EL, Gouwe 81. manstraat. Roep om samenwerking weerklinkt te Kopenhagen. 'erg mbur^f Spanning houdt aan te Tientsin. „Onvermogen of onwil” in Duitschland Dinsdag 27 Juni 1939 78e Jaargang Groote plannen van de K.N.I.L.M. u portret, Jan van Henegouwen- I I in Weef falen. door de Westfalen. <enl« an hat Munsterland. teeld. luchtwegen. n.m.: „Heeft de tijd wel ooit luider om. en IS. (lelijke menschen.” heden elk een commissie van. economl- 64. UIS Burgrlietkade 34. aan de vreedzame veiligheid en de pro ducten der aarde. Ik zou dan ook willen voorstellen en het congres willen verzoeken, mijn voor- Het subsidie-contract met de K.N.I.L.M. dat de laatste keer voor drie jaar is aan men een tuurtijd. h. gah. [aar door. ■teland van is Bernhard financieele verhouding tusschen de In- 'I I Opening van het tiende congres der Intern. Kamer van Koophandel. N de Deensche hoofdstad is het tiende congres van de Internatioale Kamer van Koophandel plechtig geopend in tegenwoordigheid van Koning‘'christiaan Kroonprins Frederik, Kroonprinses In grid, de leden der Deensche regeering en van het diplomatieke corps. De voorzit- ter van het congres, Holger Laage-Peter- sen, heette de deelnemers namens de Deensche jgroep hartelijk welkom. De Deensche minister-president, Th. Stauning, sprak woorden van welkom namens de Deensche regeering. Hij zeide n.m.: „Heeft de tijd wel ooit luider om x samenwerking geroepen dan thans? Is de noodzakelijkheid van samenwerking ooit zöo groot geweest als thans? Zijn rlp toi’hniwhp mnrrolii IrhoHon vnnr ca— reld zijn ons te helpen bij het aanleggen van dezen toeg naar den vrede. De laat ste oorlog heeft ons vele dingen geleerd. Hij kostte 23 millioen menschen, 10 mil- üoen soldaten en 13 millioen burgers het leven, 224 millioen soldaten werden ge wond of vermist, 9 millioen kinderexi werden tot weezen gemaakt en 10 mil lioen menschen van hun haardsteden verdreven. Wij kunnen dat alles niet goed maken maar wij kunnen een herhaling verhinderen en wij kunnen plannen maken om het geld lie ver te gebruiken voor ophoudend werk dan voor doeleinden der verwoesting. De wereldoorlog heeft 238 milliard dol lar gekost en nog steeds moet de wereld betalen in den vorm van rente voor de schulden en de voorzieningen voor de invaliden en geesteszieken. Met dit geld had men den totalen invoer van alle landen aan suiker, tarwe, koffie, katoen, rubber, petroleum, nikkel, koper en tin in de jaren van 1914 tot 1939 viermaal kunnen betalen. 'Gedurende de laatste tien jaren zijn de uitgaven voor bewapening en defen sie zoo toegenómen, dat zij thans zes maal zoo groot zijn als in 1928. Volgens de beschikbare cijfers heeft de wereld fin 1938 meer dan 18 milliard dollar uit gegeven voor oorlogsvoorbereiding. Thans wordt 50 millioen dollar per dag uitge geven voor de voorbereiding van een nieuwen massamoord op de Jeugd. In- tusschen speelt de grootte der uitgaven niet de grootste rol. De militaire voorbe reidingen beteekenen ook een ontwrich ting van het géheele economische leven, dat in abnormale banen gedrongen wordt. Na het vorige congres is een commis sie benoemd onder voorzitterschap van mijn voorganger, dr. Fentener van Vlis- singen, die een practisch programma voor uitbreiding van den wereldhandel op de basis van den tegenwoordigen toe stand moest uitwerken. Deze commissie heeft in twee jaar alle mogelijkheden voor een oplossing onderzocht, voorstel len gedaan en plannen uitgewerkt. Maar aan het einde van deze twee jaar moest zij erkennen op een hindernis te zijn ge- stooten, die, wanneer zij niet zou worden 1 overwonnen, de ruïneering van net economische wereldleven beteekent: de Wapeningswed- loop. Wij moeten alle menschen oproe pen, een einde te maken aan de onge breidelde oorlogsvoorbereidingen. Er mag (.geen nieuwe oorlog komen, want hij zou het einde van onze beschaving beteeke nen. ad- *en b-Hooptf «ttwatnb.l.DullK hl l-jeuïdh«rb.InluV«rk.hr»*ial Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zün dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per bezorging per looper geschiedt. Franco per post per ichouwburgstad. urn monumentaal stad- Ruhrdal met de burchten chten in het Ruhrgebled, linde en tochtjes. rsamt, Rathaus, Tel. 3941. LD Wrijving; te Swatau. Britsche schepen keeren onverrichterzake terug. Te Tientsin is gistermiddag wederom een Britsche legerauto, die de concessie wilde verlaten om levensmiddelen voor de troe pen te halen, door de Japanners aangehou den. De wagen werd begeleid door acht on gewapende Engelsche soldaten onder com mando van een luitenant. Na besprekingen tusschen den Britschen officier en de Ja- pansche schildwachten mocht de auto na drie kwartier passeeren en de Japanners brachten tien ossen, die zij gerequireerd hadden terug. Deze bemoeiingen met Britsche troepen, die levensmiddelen gaan halen, wekt by de Britsche militaire autoriteiten te Tientsin bezorgdheid, naar verluidt hebben zij den Japanners by de afkondiging van de blok kade duidelijk gemaakt, dat stopzetting van den aanvoer van levensmiddelen voor de troepen beschouwd zou worden als gelijk staande met oorlog. 'De concessie heeft het gisteren wederom zonder melk moeten stellen. De autoriteiten van het Britsche ziekenhuis hebben den Ja- panschen consul-generaal medegedeeld, dat het leven van een Japan schen douane-offi- cier, die een melkdieet noodig heeft, tenge volge van het tekort aan melk gevaar loopt. De intimidatie van Chineesche winkeliers in de concessie duurt nog steeds voort. Men meent te weten, dat met ingang van 30 Juni Chineezen, die niet voorzien zij'n van een speciaal paspoort, niet meer tot de concessie zullen worden toegelaten. Verder is er nog steeds een krachtige campagne tegen de concessie gaande. In de Chinee sche stad worden aanplakbiljetten 'aange bracht, waarin de leden van dén bond van ricksja-koelies worden aangespoord de con cessie te verlaten. Bovendien wordt een krachtige anii-Britsche pampagne gevoerd, auto’8 metopBchj-jften en voorzien van luidsprekers rjjden door de Chineesche stad en door de Japansche nederzetting om pro paganda te maken tegen de Engelschen. Ook uit andere deelen van China komen berichten over anti-Britsche agitatie. Volgens mededeelingen van Engelschen, z°o meldt Reuter, die gistehen overzee van Tajingtuu zyn aangekomen, zyn daar gedu- flende de vier dagen, dat hun schip werd °Pgehouden, voortdurend groote anti-Brit- \sche demonstraties gehouden. Het belang rijkste van de betoogingen was een reus achtig portret van Chamberlain met |yn parapluie, dat steeds getoond werd zoodra de geestdrift scheen te verslappen. Het schip was optgehouden, doordat de koelies, die voor de lading werden aangenomen, steeds weer overreed” werden het schip te verlaten en voor de lading van Japansche schepe nte zorgen. De stroom van protesten over en weer houdt aan. Groote materieele schade. Ingenieur verongelukt. j^ABIJ Hasselt is gistermiddag de dyk van het Albertkanaal plotseling in be- weging gekomen en over een lengte van ongeveer 100 meter weggeslagen. De dyken zyn doorgebroken in de richting van Gent, op 150 meter afstand van de brug van Godscheid. De weiden zijn overstroomd. Tot aan de sluis van 'Hasselt, over een lengte van drie kilometer, zyn diepe voren van Ij tot 15 meter breed ontstaan. Aan de linkerzijde, in de richting van Hasselt, is de dijk over een leygte van 100 meter weggeslagen en de watermassa, wel ke zich over het land uitstortte, heeft een van de 'beide sluiswachtershuisjes, welke pas voltooid zijn, vernield. Een modderige jfctermassa stroomt in de richting van Wsselt. Ook de Demer is hierdoor buiten dc oevers getreden en de wegen worden be dt eigd. De gendarmerie en de bevolking Mellen alles in het werk om het vee, dat in het water rondzwemt, te redden. Op het moment van de ramp bevond Ir. Cougan, een Roemeen, zich met twee op zichters by het bedreigde gedeelte. Opeens kwam de dijk in beweging. Men hoorde nog even „Sauve qui peut” roepen, toen brak de aarden wal door en stortte zich het water in het zes meter dieper gelegen terrein ter zijde. De ramp geschiedde met ongelooflijke snelheid. In enkele minuten was de brug boven het sluiscomplex opengereten over een lengte van ongeveer 100 meter. IY. Cou gan werd door de geweldige Watermassa’s gegrepen, tusschen de aardmassa’s meege sleurd en gedood. 'Zyn lijk is later tegen een boom terug gevonden. sche deskundigen benoemen, die met vertegenwoordigers van regeering en economisch leven isen uitvoerig onder zoek-moet instellen ^aar het bedrijfs leven in het betreffende land, opdat vastgesteld worde, welke behoeften dit land heeft, wat het var^Midere landen zdu willen ontvangen enwat het ande ren landen In het algemeen belang kan bieden. De deur voor der. vrede staat open en het is de plicht van eiken weldonkenden mensch In elk^and ervoor te zorgen, dat zij open blijft. Het is mijn oprechte overtuiging, dat bijna alle menschen in alle landen be- Waarschuwende woorden tot Duitsche leiders gericht in een hoofdartikfi van de Times. De Times schryft in een hoofdartikel, „het onvermogen of de onwil van de leiden der Duitsche publieke opinie om rekening te houden met de waarde der duidelijke ver klaringen van Britsche staatslieden, en van de gevaarlykste ontwikkelingen in den ge- heelen internationalen toestand” te achtep. Het Engelsche blad schryft verder: „De verwondering van BethmajiHeilweg, dat Engeland in 1914 bereid was in den oorlog te gaan vooy wat hy een vodje papier be- liefde te noemen, zal niets, zijn vergeleken bij de verbazing van het Duitsche volk, ais een directe uitdaging der belangen van En geland of zyn bondgenooten het land tot oorlog zóu dryven. Men vertelt den Duitschers en Italianen Al gauw deden in de omgeving geruch- I ten de ronde, over meer menschelyke slacht- I offers, doch zekerheid daaromtrent was nog I niet te verkrygen. Er zyn vermisten, doch die kunnen door den schrik bevangen, te j ver gevlucht zyn. Gelukkig loopt de Demer op enkele hon derden meters afstand van het kanaal en kon de watervloed spoedig daardoor af vloeien. Maar hierdoor overstroomde het riviertje zelf en dreigde de watermassa Hasselt binnen te dringen. Het ongeluk geschiedde om vier uur. Te- I gen zes uur waren reeds ter plaatse de secretaris-generaal van Openbare Werken, Delmer, die men als den geestelykeh vader van het Albertkanaal beschouwt en de heer Lamdermont, directeur der groote werken van het betreffende vak, dat tot Luik be hoort. Het onderzoek naar de oorzaak is terstond aangevangen. Men vermoedt, dat de bodem, bekleed met klei, niet voldoende is gedicht. Hetgeen in dertijd ook het geval was met het Juliana- kanaal. Daar echter leidde dit niet tot een ramp. Het was overigens bekend, dat de bodem ter plaatse zeer slecht was en opge vuld moest worden bij den bouw van den dyk. De troepen houden de duizenden belang stellenden die per fiets of auto zijn komen toesnellen op ruim één kilometer rfstand van de groote bres in den dyk. Daarvoor .strekt zich een wyde modderpoel uit, waarin .de graanvelden vernield liggen en sommige huizen nog moeilijk te bereiken zyn. Enkele bewoners hebben zich inderhaast in veilig heid moeten brengen op hun zolders, want in minder dan geen tyd stond het water een meter hoog in de woningen. Een yisscher, die naby de Demer zat te hengelen, klom in een boom toen het water met groote vaart kwam aanzetten en kon zich aldus in veiligheid brengen. Nieuwe luchtlijnen in Oost-Indië ontworpen. Luchttaxidienst, voor het Gouvernement. Met het indië-vliegtülg „Reiger” zijn op Schiphol aangekomen Ir. Ch. F. van Haeften, directeur van het departement van verkeer en waterstaat In Ned.-Indié en reserve-majoor B. H. C. van Lent, hoofd van de afdeellng luchtvaart van dit departement. Werden zij Dinsdag bij het vertrek uit ïndië zoowel te Bandoeng als te Batavia door vele belangstellenden uitgeleid, ook op Schiphol waren vanmiddag vele voor aanstaande persoifen op luchtvaartge bied aanwezig om d<; beide heeren In het moederland te verwelkomen. Na de officleele Begroeting kreeg een aantal persvertegenwoordigers gelegen heid ir. yan Haeften en majoor Van Lent de technische mogelijkheden voor sa- 1 menwerking ooit in zoo groote mate aan- wezig geweest als thans het geval is? I Vertegenwoordigers van het economische leven uit bijna veertig landen moeten gezamenlijk de mogelijkheid hebben, ter- 1 rein te winnen voor de samenwerking tusschen landen en volken, want zij ver tegenwoordigen zelf een zoo belangrijk, deel van datgene, waarop de internatio nale samenwerking moet rusten en waaruit zij bestaat. Het is goed te we ten, dat concurrentie de samenwerking niet uitsluit. Dit geldt voor de afzonder lijke gemeenschap en cvenzoo voor de betrekkingen tusSchen landen o» volken. De president der Internationale Ka mer van Koophandel, de heer Thomas J. Watson, zeide te meenen. dat de we reld genoeg öpbrengt onj aan de behoef-, ten van alle menschen in alle landen te i kunnen voldoen, maar de capaciteiten der volken, de hoedanigheid van den voortdurend dat het Britsche rijk in een grond en de natuurlijke schatten zijn staat van hulpeloosheid en verval verkeert. Men vergeet, dat een bulldog, hoe zeer hy overproductie ontstaat, ook gesard wordt, niet blaft voor hy byt, raaar, 'als hij byt, laat hy niet los. De pers van Duitschers en Italianen is zoo vol van schreeuwende uitdagingen, dat de rustige gemaitgdheid der Engelsche redevoeringen verkeerd begrepen wordt. Het zal een ramp, omvatten het oprkhten van een ahimmium- fabriek bij Naupactou of Astacos, belde steden gelegen in de Ionische bocht tegen over Patras, en de oprichting van een stik- •Atoffabriek en een staalfabriek. Rijke bauxietvoorraad. Wat de aluminiumfabriek betreft, wordt d< plaats bepaald door den rijken bauxiet- \oorraad. Het bauxiet werd pas in de laat ste jaren ontdekt en uitvofer met kracht ter hand genomen. In het afgeloopen jaar be droeg de productie reeds 150.000 ton, welke bijna geheel werd uitgevoerd voor pen waarde van 50 millioen drachmen. De mo gelijkheden zijn nop; [mg niet uitgeput Steeds weer worden nieuwe voorraden gunstig gelegen voor het- vervoer, ontdekt. Reeds thans beschikt Griekenland over een naar verhouding goede aluminiumwaren- industrie. Een verdere invoer van alumi- rrumproducten is derhalve zoo goed als on- mogelijk geworden. Wat de stikstofindustrie betreft, is men van plan over te gaan tot een productie in het groot, en naar allH* landen van het Nabije Oosten te gaan ex- porteeren. Binnenkort zullen iiivloedrijire personen uit de Vereenigde State» te Athe ne aankomen om het reeds in details opge stelde verdrag te onderteekenen. Het groote project vgn de Acheloos-rivier vormt slechts een van het groote program der Grieksche regeering. Openbare werken van allerlei aard op het gebied der reguleering der rivieren, het droogleggen van moeras- B?n, het uitbreiden der verkeersmogelijkhe den. de bebossching en de indusfcrialisee- rmg van het land bevinden zich in het sta dium van voorbereiding, bestudeering of uitvoering, waarbij buitenlandsche hulp niet gemist kan worden. GROOTSCHEEPSCHE INDUSTRIE PLANNEN. Bouw van waterkracht werken, stikstof- en aluminiumfabrieken, Hulp van het buitenland kan niet gemist worden. Wanneer de voorteeképen niet bedreigen, schijnt Griekenland, het "Armste der Balkan, lander economische verrassingen voor te bereiden, aldus ds „Deutsche Bergwerks- ztg.’’. Het betreft hier een aantal groote projecten voor de explcntatie van de aan zienlijke waterkracht va» het land, tezamen met de oprichting vstn een aantal fn- dustrieën, waardoor het economische uiter- lyk van het land een aanzienlijke wijziging zou ondergaan. Volgens berekeningen van professor De- lyannis van de unlVersiteH van Athene, zou Griekenland in staat zyn, door exploitatie van de waterkracht per jaar ongeveer 2.6 milliard kilowatt te winnen, waarvan 760 millioen in Macedonië, 80 millioen in Tbes- salonië, 715 millioen in het overige Griek sche gebied, 386 millioen in den Peloponne-' sus en 225 millioen in Epirus. Tot de rivie ren, die bijzonder hiertoe geschikt zijn, be hoort de Acheloos in de provincie Acarna- r.ië, welke stroom reeds sinds eenigen tyd de belangstelling geniet van een Amen- kaansche financieele gtroep. Na vele jart.i van studie en moeilijke ortderhandelingen met de Grieksche regeering schijnt binnenkort tpt» de onderteekening van verdrag te zullen overgaan. Dit verdrag zoü voorfcien in het regulieren van de Afhe loos, het bouwen van drie stuwdammen en vergaande industrialisatieplannen, welke WIIILSIHE (lllilin. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (bèhoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels J^0, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 reyels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 bjjslag pp den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den üriis. INGEZONDEN MEDEDEELIN^pi; 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek hanaelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde ’’an opname verzekerd te zyn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerde» prijs Groot» letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. De nieuwe uitbreidingsplannen vragen uiteraard ook nieuwe kosten en het is wel het voornaamste doel van onze over komst deze financieele vraagstukken bij het opmaken van het nieuwe contract tot een oplossing trachten te brengen. De bedoeling is de nieuw geprojecteer de lijnen te vliegen met amphible-vlieg tuigen, toestellen dus, die zoowel op.het land als op het water kunnen starten en landen. We hopen Indlë zou dat erg prettig vinden deze vliegtuigen in Nederland te kunnen laten bouwen. vandaar naar Babo op Nieuw Guinea. Verder is er een lijn geprojecteerd, die de eerstgenoemde route kruist en die loopt van Menado'(Celebes)Makassar Edeh (Flores) naar Koepang (Timor) met een eventueede verlenging naar Dilly (Portugeesch Timor). Dan stelt de K.N.I.L.M zioh voor een luchtlijn te maken van Batavia óver Bil liton naar Pontianac (West Borneo) en terug over Slngaporè. En tenslotte over weegt men een verbinding te maken tus schen Batavia en Sabang over Oost- Sumatra via Benkoelen, Padang en Me dan. Zooals men weet bestaat roedel lijn Batavia—Medan, doch deze gaat^i Palembang over West-Sumatra. Naast deze groote geprojecteerde lijnen zijn er plannen een luchttaxidienst te onderhouden van Ambon naar de kleine eilanden in de omgeving, voornamelijk voor bestuursdoelèinden. f» De financieele regelingen «schen de 11VXU 11. Y cxxx xxai.iv'.xx vxx uxujuu* xxxx xjvuu enkele vragen te stellen omtrent het doel i K.NI.L.M. en de Indische regeering zijn vair hun overkomst j oP’bet oogenblik niet zoo, als gewenscht Ir. Van Haeften 'feekfe mede, dat hij is om dte maatschappij zekqr te stellen en zijn reisgenoot naa’r Nederland zijn zo<^ ir- Haeften verder. Oor- gekomen om met de betreffende instan-. spjonkelijk was het regeeringssubsid e, ties besprekingen te voéren over de 1 2’4 m^ar^Itoen de Australische iyn r en de verbinding met Saigon tot stand dlsche regeering en* de k“N.li.M.,”vwr- kwamen en de exploitatiekosten dus - grooter werden, moest het subsidie om hoog. Dat gebeurde trouwens ook, in 1938 -- kreeg de maatschappij 3 ton extra en dit jaar 5 ton extra, gegaan, loopt dit jaar af en nu er een 1 nieuw contract moet worden afgesloten, stuit men op moeilijkheden, die in hoofd zaak verband houden met de ontwikke ling van het blix-ienlandSch luchtverkeer in ïndië en de plannen om het blnnen- landsch luchtnet in onze Oost het vol gende jaar zeer aanzienlijk uit te brei den. In de eerste plaats bestaat het voor nemen de lijn SoerabajaMakassar (Celebes) te verlengen naar Ambon en ongelijk verdeeld, zoodat in tfele landen Het is onze be langrijke taak een manier te vinden om de overschotten te verdeelen en verkrijg baar te makeïl voor menschen in andere landen, die ze noodig hebben. De sterke landen verheugen zich door hun finan- -- cieele, industrieele en militaire hulp- namelijk op het gebied van de burger- bronnen in een grooter comfort en een luchtvaart, grootere veiligheid dan vele der jninder begunstigde landen. Op grond hiervan moetep, alle groote en machtige volken de verantwoordelijkheid op zich nemen voor een regeling der internationale vraagstukken op een grondslag, die Het' voor de geheele wereld zyn, als men geen nota neemt van Chamberlain’s en Halifax’s herhaalde verklaringen, dat geweld met ge weld zal worden beantwoord. Als het eenmaal zoover is gekomen, zal de daa voor onderhandeüngen voorby zyn. De gelukkige tijd van wederxijdsoh begrip aUeen mogellik maakt deel hebben en <roote welvaart voor de Europeesche - volken moet een droombeeld bljjven, totd»*-, zooals Chamberlain zeide, Duitschland zijn ongerechtvaardigde verdenking laat varen en toont, dat het oprecht wenscht deel tc stei nauwkeurig' te bestudesren', dat de nemen aan redelyke besprekingen met re- j zes of zeven leidende wereldmogelnd- week 17 cent, overal wa«/ de kwataal 8.15.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1