K l KAAS i r 4 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOl, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK. OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK.fflCHOONHOyEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. nu AOVEttrENTlEPRUS: Uit Gouda «n onutreken (behorende tot den beiorgkring) 1 No. 20069 A Gemeenteraad van Gouda. - ‘■y ei f iera mburg,£ Woensdag 28 Juni 1939 78e Jaargang JAPAN BEREID TOT OVERLEG MET ENGELAND. Voorstellen van de Japansche regeering. I W1 Strekking der Duitsche voorstellen aan Moskou. wfttr de «•old. - luchtwegen. I er maand, Alsvoren. sen, werden omgezet In kapitaals- I uitgebreid, beleeatncrnm ha» Hamalcaha DHlr 1 Dp R11RS t houten winkels. <uurll|d h. g#h. |iar door. rteland ven 1» Bernhard /orden ge- Lachlnatles |||eer gen ti - De De Het college heeft advies Maats, maar ook i geen opheldering en zü zün van niet overtuigd, ingewonnen bij nen zl| opwlï Chlnfc tb pa 'ftvcrl k .te 1 kiet-j gén ij n Westfalen, door do Woitfolen* en tiet Mümterland. Ie* ar h,-w tie li r rai i k»u(l ^•eerepm^é tot het ffistellei Verbod Vtijdeus dé a.aö j^Van L Seatal aid instellen fcestweè! OjiderhnndeliiiReit zullen te, Tokio jj)E genreen] Tot samen* dienst en in Opmerking* heer v. d. Bouw vin t •Nieuwe iopei Interi ring voorgcsteld heeft het Incident van Tientsin langs diplomatleken weg te To kio te regalen. Arita heeft daarop over leg gepleegd met den Japanschen mlnls- teer-presldent en de ministers van Oor log en Marine Er Is toen echter geble ken, dat nog verdere besprekingen noo- dlg zouden zijn en het Japansche ant woord zou eerst over enkele dagen kun nen worden verwacht Het achterhaalt thans deze lezing van zaken. Het blijft echter de vraag of Japan Inderdaad tot toenadering bereid Is IZW. Van 27 Fe- 18 Februari en 28 Ja- >de een De Herijk v hdra- zesteerb, [jzoodMi het mede, dat af? van gelul*1 net raa<j^ die in J Is ppgenJ listige opè| tWmensiu pr §en Ivol êrig(Aj|$j «ftihenil bruari,*aVond jat er ftiettemin fe nemén, dat lp 'I pnden dn te To- i I worden gedaanf ierhan-' ichouwburgstacT urn monumuntaal «tad- ïuhrdal met da burchten chttn In hal Huhrijabltd. Inde tn tucht)»». raamt. Rathaus, Tel. M4I. LD Abonnementen worden dagelftki aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Ome bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 3746. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, tper week 17 cent, overal bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal ft.15. S Alsvoren. Van ®e Commissie voor de Hoffman’s Stichting? „Volksgaarkeuken? een supple- toire begrooting, dienst 1938. Goedgekeurd. Van de arbiters in het geschil tusschen d( gemeente Gouda en de Maatschappij tot exploitatie der machtiging voor radio- distributie in Gouda „G.D.R.” N.V. inzake de heffing der NOZEMA-rechten. Voor kennisgeving aangenomen. Van Burgemeester en Wethouders van Gorssel, Moordrecht, Wognum, Hillegers- berg (tweemaal) en Apeldoorn declaraties ex-artikel 104 der L.O.-wet 1920. Betaalbaar gesteld. De heer POLMAN (s.d.) informeert of ook een adres is ingekomen van firma v. d. Steen inzake het staangeld voor de poffer tjeskraam. De VOORZITTER antwoordt, dat B. en W. met den heer v. d. Steen een bespreking hebben gevoerd en dat hierbij is overeenge komen den huurprijs in verband met de wijziging van de standplaats tot 250 te verlagen. De firma heeft daarop haar adres ingetrokken. AAN DE ORDE; Het voorstel tot benoeming van een lid der Commissie van toezicht op de Sterfelijke Musea, tevens Libryemees- ter. Benoemd wordt de heer G. J. van Willi gen, nummer één der voordracht, met acht tien stemmen. Twee stemmen waren uitge bracht op nummer twee, den heer Jac. Jon ker. Het voorstel tot fusie van de Gemeen tebedrijven van Gemeentewerken en van den Reinigings- en Ontsmettings- dienst ei^Jtet Marktwezen. De heer MiAAiSKANT (s.d.) heeft zich vier jaar geledén tegen de fusie verzet, om dat hij er geen voordeel in zag. Er kwamen geen feiten en geen cijfers op tafel, die de fusie zouden billijken. Dit zegt hij nog. Als men feiten en cijfers op tafel kan bren- geen, die het voordeel aantoonen, zal hij zich gaarne gewonnen geven, maar momen teel staat spr. er nog afwijzend tegenover. In Vlaardingen is een gefuseerd bedrijf, daar kost het 2-211 per jaar per inwoner, hier bij niet samengevoegde bedrijven 1.99. Ook in Bussum en Kampen is dit het geval. Spr. vindt het zeer onprettig een zoo ver dienstelijk ambtenaar als den heer Anemaet, den directeur van den reinigings- en ont- smettingsdienst en van het marktwezen, te moeten ontslaan. Het zou spr. verheugen als de raad eenparig tegen Ged. Staten zou zeggen van de fusie af te zien. De heer HJEERKiENS (rJc.) verwondert zich over het betoog van den heer Maas kant, omdat de fusie, als de raad er niet toe besluit, zal worden opgelegd. Van de sa menvoeging zijn al reeds voordeelen geïn casseerd, o.a. met den havendienst. De ge meente heeft geen andere keus en er blijft alleen over te betreuren, dat de heer Ane maet een bekwaam ambtenaar en een Sym pathiek chef voor zijn personeel, zal moeten worden ontslagen. Spr. zou het voorstel wil len aannemen en Ged. Staten het verzoek doen toe te staan, dat de heer Anemaet tot 1 Januari a.s. blijft, ten einde zijn opvolger in te leiden. De heer MIUYiLWIJK (a.r.) vindt, dat er weinig over het voorstel te zeggen valt, nu de samenvoeging opgelegd wordt. Het ver heugt hem, dat verschillende dingen de fu sie minder duur hebben gemaakt dan zij voorheen geweest zou zijn. Nog nooit) is het voordeel aangetoond kunnen worden en nu nog is de fusie een strop voor de gemeente. Spr. had liever gewacht tot de ineensmel- ting aan de gemeente geen geld meer zou kosten. Dan zou een verdienstelijk ambte- Dl'iwGraaf Ftórisweg-wtfk uitgesteld tot 1941. De Korte Akmren komt op de begrooting 1940. Sr Van Trietjjjver de gemeente-spaarbank. 8 juu|( h ig' bfléeftAkotftenM r thr. P.Jc^Mi Burgemeester lelt medeld: i deftheer ,D. C, I) d|r 1 Goudsqpe kar hij edh geluWig J left ondeagaitf. Wr. I j 11 de bes<wVOren'| poecKg henstei ^jrirxlen j t en| voor diens spoedi- 1 m rlad. zjjnJaanwezijg. irWkrgaderingen ttinjg en 628 Febi April worden gearresteerd. mededeeli^gen. i 1 Burgemeester en Wethouders deelen den Raad mede: dat Ged. Staten hebben medegedeeld de goedkeuring van het raadsbesluit tot aan koop van den polder Bloemendaai van de sluiswachterswoning met bjjbehoorend erf aan de Boelekade. Luchtkuur. •bil., plyel ,w.mbl.DulU.hl td.Jaugilhtrb. lalj V»rkibii»»i I 1, Amsterdam-C., elk rhsverband Westfalen, B is duidelijk nibuwe- ojrde"8ha Van de Vereeniging tob oprichting en in standhouding van de Goudsché Industrie ën Huishoudschool alsvoren. Alsvoren. Van W. van der Laak een vebzoek, hou dende beroep tegen een door B. en W. in getrokken bouwvergunning. Te' behandelen bij het betreffend punt der agenda. Van het bestuur van den Ned. R.K. Bond vah HoMI, Café en Restauranthouders en Slijters uit. Joseph’’ een verzoek, betref fende hejï adres1 van het Goudsch Drank- Veer<^mi$é tot het tystellen van een tap- Verbod ^tijdens dé a.sfl feestweek. Alsvoren. !t Goudsch Drantaweercomité een ïiabsiebetuigjngen betreffende hot IVan een tapverbod tijdens de a.s. Hrt vanffloldoende standing dte achten o|tt mi te'aaah' met Hie menschep aan wie het «tthuisj ook' plaatq bjedt, menschen, dié laelde kunnen permitteereqj nu eené fodaar te gaqfr vronén. De gemeente tar één taakt liefderijk en goed te 1 »|r een menschen Ije zorgen. pi in het rusthufe téyd i4, da® getracht iww te knakken eri af nanier, die j^neer dan ?ft voorts vertomen dat tgster eenvoudig weigert jfe, ite onderwérpen. Zjj tjjd wotf|lt, dat die Zoo hWam het, dat de Britsche liwestee- ■n in China in 1931, dtjs bij ddn aan- kder Japansche'invasie, een waarde p89 mlllloen gouddollar ha$d|n ‘ond toeft 'overigen* reeds 'll dp Ie plaats met inVesteflrlngen f g va|i 1137 niillioen .fcouddoll lt-Unle, de Ver, Staten cn Frj m vcM?l minde! aan^érülke in Cnlna geïjreosteeKl,|r' jpelij^ is, datWien zich (B pfogtofr niet zon opwiïiatJ _r_ ,10n situatlh imChintthate thahp ihet gevaU IsWan W sche ’buitenlandse iwl Delegmng pct. Bf 10' pet. ringt vanl var^Wflö mlllloen godddollar ha< paiïsntond toeft 'overigen* ”~'- tweMlt O hebéfe) I gCni W bcgrfffl nes y/agW i J spam* na zijn 60 kaaiwh eif Japan's program^ is duldelijl vbstlgihg vajx een ,.™buwe'orde”öl. Verre, Oosten is synaftiem met het t neören van den Westërsche|n inivloo voordeele van de Japanse'ne pOi- tleke en econo<n 1 sicfte, Iex|)Wl- s 1 e Vanaf de Mandsjjoerljsche exppdlï/e van 1931 heeft JapSn telkenmale met groote handigheid fcebruik gemaakt van de blnnenlandsche of ondet-linge moei lijkheden der Westersche mogendheden om zijn expansie voort te zetten Vét- overing van MandsjoerijeJn 1931 eco nomische en politieke crisis in. Engelan#, bezetting van Jehol in 1933 presidents- j verkiezingen in de Ver Staten; actie bij Peking en Tientsin in 1935 het Abes- j sijnsche conflict; expeditie volgend op de „incidenten” van 1937 - conflict tus I t alsvoren de goedkeurt-g schen „democratieën” en „totalitairen”. ten 10 wVw8*n«’ der b( Zoo heeft Japan étappe na étappe zijn' veroveringen voortgezet op de oogen- blikkcn, wanneer het wist dat de Wes tersche mogendheden, en in eerste in stantie Groot-Brittannle niet bij machte waren tn het Verre Oosten in te grijpen. Thans heeft Japan zijn veldtocht tegen Tsjang Kai Spek vrijwel gestaakt en legt het zich toe op de consolidatie van zijn verovering, vooral en in de eerste plaats zonder commentaar nota van de eerste drie punten, en herhaalde met betrek king tot het vierde de verklaring van Molotov, dat Rusland bereid is zijn han- del met Dultschland verder te ontwlk- De Russische vertegenwoordiger nam kelen. geen enkel feit verno- c is voor de leiding. Dit i regenten medegedeeld en tevens, dat W. het gewenscht achten de met het 1 proef nog eenigen tijd j van raadsbeslui ten tot wykiging der begroeting, dienst 1938. alsvoren de verdaging van de beslissing op het raadsbesluit tot wijziging der veror deningen op het beheer der onderscheidene gemeentebedrijven. alsvoren de goedkeuring van het raads besluit tot ruiling van aandeelen in de N.V. Maatschappij voor Gemeente-Crediet te Am sterdam in obligaties dier N.V. alsvoren de goedkeuring der raadsbeslui ten tot het voeren van een rechtsgeding te gen W. J. Adriaansz, tot het beslissen bü wyze van arbitrage van een geschil inzake de NOZEMA-rechten met de N.V. Maat- schappü tot exploitatie der machtiging voor radiodistributie in Gouda „G.D.R.”, tot ver huur van het woonhuis Varkenmarkt 23 aan den heer J. van Galen, tot verhuur van het woonhuis Gouwe 166 aan A. J. Kettler en tot aankoop van grond aan de Derde Kade. Een afschrift van het Kon. besluit hou dende verlenging der concessie tot heffing van doorvaartrechten aan het Reeuwyksche en Sluipwyksche Verlaat. Al deze mededelingen worden voor ken nisgeving aangenomen. De interpellatie van den heer Van Triet wordt toegestaan en aan de agenda toege voegd. INGEKOMEN STUKKEN. Van mej. J. G. de Mol een verzoek om eervol ontslag als onderwyzeres aan de O. L. school no. 8. Het ontslag wordt eervol verleend over eenkomstig het verzoek. Van den heer J. v. d. Griek een verzoek om eervol ontslag als leeraar aan de Han- delsavondschool met ingang van 1 Septem ber 1939. Alsvoren. Verhoudingen in „Huize Juliana”. Van het college van regenten van het rusthuis „Huize Juliana” het verslag over 19M Mevr. VAN DANTZIG (s.d.) heeft het in dit verslag getroffen, dat het niet goed gaat in het rusthuis, daar het echtpaar, dat indertijd toen het aan het hoofd van het Bestedelingenhuis stond, en toen allen lof verdiende, niet meer bü regenten in den smaak schünt te vallen. Spr. vindt dit jam mer en zü vraagt zich af waarom dit het geval was. Zü wjjst er op, dat het de taak van de gemeenschap is voor de ouden van dagen tet zorgen en daarvoor is het rusthuis in de eerste plaats. Men zegt dat de sfeer in het rusthuis niet goed is. Spr. heeft ge informeert! en hierby is gebleken, dat de verpleegden, voor wie het huis er in de eerste plaats is, nog vol lof zy’n over de leiding. Regenten schünen het echtpaar --- -r------ lil Ml»,— GOTDSCHE COBRANT. Dit blad verschijnt dapfelyks, behalve Zon- en l—5 regels 1 Mo, elke regel meer J 0.^. Van buiten Gouda en den beznrgkring: j 1—fi regels 1.56. elk? regel meer f 0.30 Advertentiên in het Zaterdagnumme- 20 büalag op den prfts. Liefdadigheida-advertehtiën de helft van den Drtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.26, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger. Adterientiën kunnen worden ingezonderi door tusschenkomst van snliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daagp vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. z Gewone advertentièn en ingezonden mededeeiingex bü contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Honderd jaar geleden werden in China do „verdragshavens” ingesteld, zij het toen nog alleen voor de Britten Welk een verandering in het uiterlijk van htt Verre Oosten heeft In dien tijd plaata gegrepen! In 1839 kon een Brltsch eska der oorlogsschepen, zeilschepen met naar huidige begrippen onbeteekenende bewa pening, door het simpele feit dat Wes tersche vuurwapenen, hoe gebrekkig ook sterker waren dan speren cn schilden, de opening van China afdwingen. Thans wordt de Britsche concessie te Tientsin geblokkeerd door zwaar bewapende Ja panners, die de concessie hebben om ringd met een clcctrisch geladen prik keldraadversperring I Een conflict over oplumhandel was de aarfleiding voor een Britsche expeditie in 1839, welke leidde tot de openstelling van vijf havenplaatsen, Amoy, Kanton. Foetsjau, Mlngpo en Sjanghai, voor de vestiging en het handeldrijven van Brit sche staatsburgerg. Ook stond de toen malige Kelzer van China het eiland Hongkong aan de Britten in eigendom af. Nog vele malen kwam het In de 19de eeuw tot conflicten tusschen de Chinee- sche regeerlng en de Westersche mo gendheden Strafexpedities bewerkten geleidelijk de openstelling van China voor den handel Na een Brltsch*—Fran- sche expeditie in 1860 werd de eerste groote handelsconcessie in Noord-China gesticht; Tientsin, de eigenlijke ha venplaats van Peking (Peiping) Langzamerhand ontwikkelde China z*ch öok van een uitbuitings- tot een aftet-gebled, met dit gevolg, dat de Brit- «ne export naar China in 1913 zelfs 15 mlllloen pond bedroeg tegen een Import fit China ter waarde van nauwelijks 5 mlllloen pond. Dit enorme handelsdeflclt had tot resultaat, dat de export naar China voornamelijk op credlet moest ge schieden, welke credleten na korter of vrijwillig dan wel gedwoh- ui ivapivaaio- beleggingen In het Hemelsche Rijk. ouüvIli.Kvn zuiieii le^ ionio worden gevoerd. p EUTER verneemt uit To^la dat dJJ lx Japansche Regeerlng twjse voorstel len heeft Irigediend als basis voor ftnder- handellngen mét de Brltsch regeerlng over het conflict te Tientsin Het eerste houdt ift, dat 1 e Britsche concessie te,Tlent6l|n niet Èal - 1 bruikt voor anti-Japansehe i van Chlneezen i Het tweede Is, dat de coi^esslp ni zal worden, gebruikt a,ls basis’’vóór st&m aan de Chlneesche valijta in Noord- China tegen, de valuta!, die dé Japanners trachten te voeren 1 r Men meent te weteft,.[dat (ie Britsche regeerlng onmogelijk fté^ tweede voorstel kan aanvaarden, doch goede reden is om aar* de komende uur te i kio een mededeellng zi betreffende -Met openerfi wan onderhan- dellngen te ^oklo v Intusschen',(‘heeft, naar Reuter meldt, de bevelhebber van het Japansche' gar nizoen te Tientsin, generaal Homma, den Japanschen mldaten, die de posten rond de Britsche nederzetting bezet hebben, opdracht gegdVen zich te onthouden van het „onwaard|g behandelen”i van vreem delingen Tot de vertegenwoordigers van de pers ring van gemeentewerken met reiifigings- én ontsmeüings- itwezen bèsloten^Geen tapvei ftoii tijdens de feestweek. Iveriie verhoudiigen in „Huize Juljnna”. Bei-o^p van den pk legen Aing vanjlbouwvergunrling toege'tvezen. jitAndere school iiw Graaf Fjiuisweg-wijk uitgesteld tot 1941. fflre schiiol in fcc va«-«ÏÏi.J—x j_ i.- Interpe^itóv<|p den IMer TSE genidenmkwu is|gisterav4i|<i openbare YarWd VooittittérqAtëj de Wif- tie 1 zig is seftoter suizen (Mét é.n jJpiJeA Wr' d£ wffc n !W*gen Ippor^oudeni^an dagen/ Zü heeft du* aueen hftMfefte aa|r een echtpaar, dat in Wit ‘die menschen te zorgen. 8pbo<>rdl dat pi in het rusthufe m v°<W|durende atr” 4 'AT<it <iö leidende ifvn JmatMn <op e^t1 ni flfrlijWis, Spr® jBF hoafdverpltfei :i®I aa$ de leicfln mepnt, dat het J vreuw ban het veritand wordt gebracht, dat t’ maar één leiding i8 en dat zy‘ die zal hebben te gehoorzamen. Spr. hoopt, dat B. ei^W. zullen gevolg geven aan het verzoek van spreekster om ook raadsleden in het col lege van regenten op te nemen, zoodat er een andere wind kan gaan waaien. En in het belang van de regenten, èn van het echt paar èn van de sfeer in het tehuis acht zü het noodzakelü'k, dat B. en W. zullen trach ten de orde te herstellen opdat de zaak weer loopt. Bovenal hoopt zü, dat aan regenten zal worden duidelük gemaakt, dat het zoo behoort te zyn ,dat één de baas is in het lusthuis. Wethouder KOEMANS (r.k.) verklaart, dat het verslag ook B. en W onaangenaam beeft getroffen. B. en W. hebben daarom een onderhoud gehad met het college van regenten, waarin is gewezen op den indruk en de schade van het prestige, die het verslag, dat toch open baar is, kan toebrengen. B'.“ Y' hebb™ in het onderhoud ook den mdruk gekregen, dat net echtpaar rijn taak naar behooren vervult bet tegendeel in het geheel xuv uc vet vuil ue puio zeide generaal Homma later- „Ik heb mijn manschappen opdracht gegeven voorzichtiger te zijn in hun methoden.” Hij voegde hieraan toe. dat nooit op dracht is gegeven om vreemdelingen bij het onderzoek uit te kleeden Hij ht?eft ook geen rapporten ontvangen, dat dit zou zijn geschied Eerder op den dag had Domei reeds gemeld, dat de Britsche ambassadeur te Tokio, sir Robert Cralgie, den Japan- schen minister van Buitenlandsche Za ken, Arita, in opdracht van zijn regee- j .•Irtr» hn» frtniHcrtk iron economisch. Strijd tegen de concessies on handclsvoorrechten der Westersche mogendheden is daarbij onder de ge geven omstandigheden een vanzelfspre kend te noemen actie der Japanners, die zich om oudtijds verworven „rechten” van derden in China niet méér bekom meren, dan noodzakolijk wordt gemaakt door de bereidheid der betrokenen, deze „rechten” te verdedigen Gaat deze be reidheid, met name te Londen, zoo ver, dat het uiterste economische en mili taire tegenactie ernstig wordt over wegen? En zoo ja, zou een dergolijke actie eenige kans van slagen hebben zon der de daadwerkclljke steun der Ver- eenigde Staten? En is deze mogendheid bereid in te grijpen? Het ziet er naar uit, dat voorshands op alle drie deze vragen ontkennend moet v'orden geantwoord, en de Japanners voorloopig vrijwel onge stoord voort zullen kunnen gaan met hun actie tot eliminatie van Westersche invloeden uit het Chlneesche economi sche en handels-leven. Garanties aan grenslanden en uitbrei- ding handelsbetrekkingen. De diplomatieke medewerker van de „Times” schrijft dat hij concrete inlich tingen heeft ontvangen over een stap welken Dultschland kort geleden bij Rus land heeft ondernomen. Door middel van een agent* van de spil werden aan een Russisch vertegenwoordiger vid* punten voorgelegd met het doel de betrekkingen tusschen Dultschland cn Rusland te „normallseeren”. In de eerste plaats weyd krachtig ont kend dat Dultschland bepaalde bedoe lingen had betreffend de Oekraïne Ko loniën staan nu officieel op het pro gramma en de Oekraïne zal met rust worden gelaten In de tweede plaats werd herhaald dat het antl-komintern-pact niet tegen Rus land was gericht en dat Dultschland en Rusland elkaar de verzekering konden geven hlet in eikaars blnnenlandsche aangelegenheden te zullen ingrijpen. - Ten derde was Berlijn bereid samen met Moskou de onafhankelijkheid te ga- randeere-n van alle staten tusschen Dultschland en Rusland, met Inbegrip van de randstaten en zelfsvan Polen, „zoodra de Poolsche kwestie is geregeld”. Ten slotte moesten de handelsbetrek kingen tusschen de twee landen worden den adviseur, den heer diens inlichtingen hebben verschaft. B. en W. hebben men /lat bezwaarly’k is aan B en echtpaar genomen voort te zetten. Spr. heeft zich afgevraagd cf men betere menschen kan wenschen. In laatste instantie hebben regenten toegezegd de proef te zullen voortzetten. Afgesproken is, dat spr. geheel onofficieel een onderzoek zal instellen. De regenten zullen daarbij alle medewerking verleenen. De wethouder hoopt binnenkort een bezoek aan de instel ling te brengen. Spr. heeft aan regenten ook duidelijk gemaakt, dat het tehuis er niet is in de eerste plaats voor pension, maar voor de verbetering van de huis vesting van de ouden van dagen, die de ge meente heeft te verzorgen. Overigens wijst spr. er op, dat men niet te kras moet optreden tegen de regenten die groote verdiensten voor de verbetering van de huisvesting van de ouden van dagen hebben. Intusschen zal spr er op toe zien, dat op het leidende echtpaar niet onver diend een blpam zal worden geworpen. De weinig vriendschappelüke verhouding tus schen het vrouwelüke hoofd en de hoofd verpleegster zal eveneens onderzocht wor- aen. Spr. verklaart er nauwlettend op te zul len toezien, dat er in het rusthuis geen dingen gebeuren, die niet door den beugel kunnen. Over de door mevr. Van Dantzig bepleite uitbreiding van het college van regenten met leden-raadsleden zal spr. bü v-Ün bezoek aan het rusthuis met regenten spreken. Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. Van de Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwys, het verslag over 1938.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1