bi NIEUWS- EN - 1 ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN WOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. - ïN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ri VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MÜ;d^i„ta.gel|ik8,h,h.lvez4.MFeg,Ma^ SSSÏ No. 20070 J BRITSCH MEMORANDUM AAN BERLIJN. •U in alle laken. n i trische s nu ver- f f. 6,15 et draai- i/ringer maand. I BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, én wringt. Londen bereid met Berlijn te onderhandelen over nieuw vlootverdrag. 4 ,1 3? Donderdag 29 Juni 1939 78e Jaargang [aven, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, - MOERCAPELLE. NIEUWERK^RK, OUDERKERK, OUDEWATEÊ, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ‘i wasChgoed. s en weten voor hi.4 {oed diet dejuijfj tnen, zoodat zjj oj bü aan/ j i i i kl 4 ac- BINNENLAND. en Pi Bernhard verjaart. Duitschland’s economische positie. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. H h'ClCARET.TE I I V* i zich niet van zouden H. M. de Koningin naar Soestdijk. H. M. de Koningin heeft zich vanmor gen per auto naar Soestdijk begeven. Alber tkunaal in Juli hersteld? Koning Leepold op de plaats van het ongeluk. Gistermorgen tusschen 10 uur en half elf heeft Konlng Leopold een bezoek ge bracht aan Hasselt en de dijkdoorbraak aldaar. Prinses Armgard op Soestdijk. Naar wij vernemen vertoeft Prinses Armgard thans, in verband met den ver jaardag van Prins Bernhard, op het Pa leis Soestdijk. De verjaardag van Prins Bernhard. Prins Bernhard heeft het bestuur van de Oranjevereenlglng te Baarn doen weten, dat hij hedenmiddag de zwem wedstrijden in de Eem zal bij wonen. Deze zwemwedstrijden vormen een onderdeel van het feestprogramma ter gelegenheid van den verjaardag van den Prins. ijERNHARD DER NEDERLANDEN. 1 De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Zwaar bewolkt met opklaringen, enkele plaatseiyke regenbuien, weinig verandering in temperatuur, meest matige fcuidweste- lijke tot Westelijken wind. Z. K. H. PRINS «voel voor humor i, want deze geeft meest alledaagsche lijft alle bittere ge- Op het ministerie van Openbare Wer- ken veronderstelt men, dat de oorzaak van het doorbreken van de dijken van het Albert-kpnaal ligt in den aard van het terrein ter plaatse. Dit is zanderig en zeer mul. [Bovendien werd op de plaats waar de dijkpn zijn gebroken, het kanaal gesneden door een beek. Verder werd medegedeeld, dat alles in het werk zal worden gesteld om de dij ken te horstellen, op dusdanige wijze, dat de inwijding van het kanaal op den vastgesteldenj datum en met het vastge stelde cerembnleel zal kunnen geschie den. Het he(rste|work is evenwel zeer om vangrijk; niet alleen moeten de doorbra ken worden gedicht, doch ook moet de rechteroever, welke doorweekt is en door de golven ovér een lengte van twee kilo meter is [me|?gesleurd, hersteld worden. Men hoopt tóch op tijd klaar te zullen komen. De feestén, welke te Luik gehouden zouden worden, zullen dus doorgaan en niets zal den optocht van schepen, welke het kanaal van Luik naar Antwerpen zouden afzakken, tegenhouden. De genie te Hasselt is druk bezig met het verhoo- gen van de voorloopige brug, welke over het kanaal werd geslagen op de plaats waar in 1938 de brug is ingestort. TWEEDE KAMER AANVAARDT CONCLUSIES RAPPORT OVER OSS. Minister Goseling’s beleid afgekeurd met 6228 stemmen. Na een vergadering van bijna zes uren heeft de Tweede Kamer met groote meer derheid de conclusie van het verslag der commissle-Schouten inzake Oss aan vaard. De eerste conclusie werd aangenomen met 62 tegen 28 stemmen; de geheele roomsch-katholleke fractie stemde tegen. De Kamer heeft daardoor uitgesproken, dat de feiten en omstandigheden, welke den minister van Justitie hebben geleid tot het nemen van den maatregel van 1 April 1938 ten aanzien van de brlgade- Oss der Koninklijke Marechaussee, dien maatregel niet rechtvaardigen, terwijl aan hetgeen nadien is gebleken in elk geval geen motlveerlng voor dien maat regel kan worden ontleend. Naar men weet, bestond deze maatregel daarin, dat genoemde brigade gelast is zich tijdelijk van opsporingsdiensten te onthouden. De tweede conclusie, waarbij de Kamer de nota van den minister voor kennis geving aanneemt, werd zonder hoofde lijke stemming aangenomen met de n.s.b. fractie tegen. De Kamer ging uiteen tot Vrijdagmid dag 1 uur. Algemeen zal de vraag thans rijzen: vrat nu? Zal de minister aftreden? Op deze vraag kan het antwoord niet anders luiden dan: nu is het uit! Dr. Bierema concludeerde uit ’s ministers rede hetgeen niet door den bewinds man weersproken werd dat de minis ter dus b 1 ij f t, de P.G. b 1 ij f t en aan de brigade der Marechaussee géén eer herstel gegeven wordt. Geen Joodsche apothekers in het Protectoraat. Onderwijzend personeel met vacantie onder de wapenen. De ministerraad in Bratislava heeft be paald, dat Joden in Slowakije geen open bare apotheken mogen bezitten en dat het aantal Joodsche assistenten in apotheken in overeenstemmingi moet zijn met hev per centage Joden onder de bevolking n.l. 4%. De professoren, leeraren en onderwijzers in Slowakije moeten gedurende hun vacan- tie onder de wapenen komen, om het tekort aan officieren aan te vullen, dat is ont staan doordat Tsjechen en Joden uit het Slowaaksche leger zijn ve'*wyderd. fjjze ouder te wor- tiïk levenskunst, die nd moet leeren be- ÜU1SU1E ttllHAVl. Inachtneming van de rechten van andere landen. Het voornaamste deel van het vlootver-- drag was het invoeren van een element van stabiliteit ter vermijding van een onnm ’’i- gen bewapeningswedloop. Vandaar dat de accoorden geen bepaling inzake eenzijdige opzegging bevatten, doch duidelijk alleen maar rekening hielden met beëindiging of wijziging door gemeenschappelijk overleg. Het accoord van 1935 was. naar uitdrukke lijk was verklaard, van permanenten aar-'. De eenige bepaling, afgezien van de bij zondere bepalingen ten aanzien, der du»k- bcaten, welke de mogelijkheid eener wijzi ging insloot, had betrekking op het geval van een krachtige verstoring van hef alge meen evenwicht in de bewapening ter zee en zelfs dan diende een wijziging al1 een nog maar te geschieden in overleg met de Brit- sche regeering. De Duitsche regeering voert niet aan, dat zulk een toestand in feite bestaat. Nog minder heeft zij de Britsche regeering uit- genoodigd, den toestand te bestudeeren, al vorens haar stappen tot opzegging te on dernemen. In het memorandum wordt verder ver klaard, dat de vroegere voorafgaande aan kondiging van de vlootsterkte, die de Brit sche regeering aan Duitschland heeft ver strekt, uitsluitend gegeven werd met he* doel, de bepalingen van het accoord van 1935 na te komen. Geen verdere vooraf gaande aankondigingen zullen noodig zijn, at ngezien zij slechts beoogden, Duitschland in staat te stellen, teh volle gebruik te ma ken van de quota van 1935, doch als Duitschland,niet langer gebonden is aan de in het accoord vastgestelde limiet van 35 R --- ËêSKAxA bijslag op den prijs. Liefdadlgheida-advertentiën de helft van den prils. WEER INCIDENTEN AAN DE POOLSCHE GRENS. Hebben de Polen een Duitsch vlieg tuig neergehaald? In de buitenlandsche pers zyr berichten gepubliceerd, volgens welke een Duitsch vliegtuig aan de Oostzee-kust door Pool.-ch luchtafweergeschut zou zijn neergehaald In bevoegde Duitsche kringen toont men zich ten aanzien hiervan uiterst terughou dend Te Berlijn wordt het bericht niet formeel tegengesproken, doch wel verklaart, men, dat het vJegtuig, waarvan hier sprake zou zi/n, normaal op Duitsch grondgebied is ge daald, zonder dat er eenig spoor van kogel gaten op te ontdekken was. Uit Warschau wordt gemeld, dat geen enkel Poolsch blad vandaag het desbetreffende bericht gepu bliceerd heeft. Het bericht is van Poolsche ey'de ook niet officieel bevestigd, terwyl Let te Danzig is tegengesproken. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Danzig: „Eenige dagen geleder heeft zich bij da grensplaats Lissau een nieuw incident voorgedaan. Een Oost-PruisisclK a ito, waarin vier personen zaten, passeerde deze plaats om over de brug by Dirchau doei oen Coridor naar Duitschland te rijden. Op het Poolsche bmggehoofd groette een der inzittenden een vrouw, die in een Duitsche auto voorbijreed, met de woorden Heil Hit ter. Op het bruggehoofd te Dirchau werd de Oost-Pruisische auto aangehouden ?n degene, die den Duitschen groet gebracht had, gearresteerd. Dei drie andere inzitten den werden gedurende vijf var vastgehou den en daarna gedwongen in de richting van Lissau terug te keeren, nadat men hun triptiek had afgenomen. bijslag op den prijs. Liefdadigheids-ad vertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de Voorpagina 50 hooger. Advertentie kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van .oliede Boek slarw Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing iet Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. wone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. pCt.,vk4n de Britsche Regeering langer gebonden achten 'aan haar vroegere aankondigingen, welke derhalve als verval len mqètejn worden, beschouwd. Zjw *!l>uitsehlanb bereid mocht zfyn, 0Vefti e?n ander accoord te onderbande- 1z'nMal de 'Britsche regeering gaarne aanwyzingeji ontvangen omtrent om vangt tn doel, w^ike de Duitsche regee- rijiB*voor zulk(ee^i Uocgord geschikt zou aditen. De Britsche regeering zou in het blMionder Iwiillpn weten: |j. Waijn«;,lr')naar i| ds- meening Dui,tschlani®i de I besprekingen rAqpten nlaMjvinden, en i I 'Hoe dfe Duitsche regeering zich J voorstelt t>e ghdindeeren, dat iedere in' demvórm van een opzeg- j yljig of wtfzigipg van het nieuwe UPjfd gedurende jlën geldigheidsduur de ö*dkeuring vari,, jbeide partijen weg- •aagt. I.h n aanzien van <jle militaire toezegein- door Gröot-Birittannië tjan Polen, ienië, Turkije en Griekenland gegeven, jdje nota er den nadruk op, „dat deze jnties slechts in v|rerkirig kunnen treden, m de betreffend^1 landei. door Duitsch- voet op Nederlandschen bodem zette af heeft hij te kennen gegeven, dat het Zijn wensch was te zamen met het Neder- landsche volk, te arbeiden aan den voor spoed en de welvaart van dat volk. Dat voornemen heeft de Prins met vasten wil ten uitvoer gelegd, en Nederland is hem daarvoor dankbaar. Zoo is het begrijpelijk, dat op den dag van heden, waarop onze Jonge, arbeid zame en sportieve Prins verjaart, de ge- lukwenschen van heel Nederland naar hem uitgaan, naar hem en zijn gezin, dat wij Nederlanders allen in ons hart hebben gesloten. Moge Prins Bernhard nog lange jaren voor Nederland gespaard blijven! STEEDS MEER WERKKRACHTEN VOOR DE VERSTERKINGEN OPGEëLSCHT. Het feit, dat men de werkzaamheden voor de versterkingen van de oostelyke en westelijke grenzen van het land intensiever ter hand gaat nemen heeft er toe geleid dat de Duitsche autoriteiten beslag leggen op een groot aantal arbeiders van de meest liiteenloopende beroeper. Deze week .lebben tal van employés in het restaurant- |n hotelbedrijf bevel ont vangen zich onmiddell'jk ter beschikking van de autoriteMen te stellen voor „werk zaamheden van dringenden aard voor den staat”. Verscheidenen van hen worden nu een kort medisch onderzoek naar de Pool sche grens gezonden om aan de versterkin gen te werken. Deze* radicale maatregel veroorzaakt een gevoelige schaarschte aan kellners in de café’s en restaurants en heeft de ontevre denheid opgewekt van de hoteldirectie-. Ook de kappers worden bij de maatregelen niet gespaard. Te Berlijn zijn degenen, die niet een of twee bedienden ter beschikking van het leger moeten stellen, zeldzaam. Voor typografen en ^rukkers gelden de maatregelen eveneens .Er zijn bedrijven, waar beslag is gelegd op 40% van het per soneel. Daarentegen hebben de nationaal-socialis- tische autoriteiten zich genoodzaakt gezien hun afkeer van de Joden te overwinnen, en Rem Röemi leij! ^ai ind, land zouden worden aangevallen”. CENTRUM VAjN SPIONNAGE IN BELGIe ONTDEKT. Officier van cjen generalen staf buitenlandsch agent gearresteerd. Het parket te Luik is een uitgebreide spionnage-zaak op het spoor gekomen en is er in geslaagd del voornaamste schuldi gen in arrest te stellen. Acht personen werden tot dusver (n hechtenis genomen, waaronder een officier van den generalen staf, die te Brussel woonde. Hy werd Zondagavond in zyn woning ge arresteerd, terwijl ue zes medeplichtigen Maandag in den loop van den voormiddag werden aangehouden. Onder hen bevindt zich een agent van een buitenlandsche mo gendheid, die de zaak op touw had gezet. Het onderzoek wordt voortgezet en men verwacht lat er nog meer arrestaties zul len geschieden. UET Foreign Office heeft gisteravond den tekst gepubliceerd van een memo randum inzake de opzegging door Duitsch land van het Britsch-Duitsche vlootverdrag, dut de Britsche ambassade te Berlijn aan Von Ribbentrop heeft overhandigd. Hierin wordt o.m. gezegd, dat men niet kan zeggen, dat, in welk deel van Europa Duitschland ook in een oorlog zou worden betrokken, Engeland altijd een voor Duitschland vijandige houding zou moeten aannemen. Engeland zou slechts dan een vijandige houding kunnen aanuemen, als Duitschland een daad van agressie tegen over een ander land zou begaan. Verklaar^, wordt verder, dat de in het memorandum der Duitsche regeering ge geven beschrijving van de Britsche poli tiek als een politiek van omsingeling vol komen ongemotiveerd is. Engeland heeft niet den wensch de ontwikkeling van den Duitschen handel xe belemmeren. Het memorandum vijst er op, dat reeds een aanzienlijk bedrag aan vrije valuta ter be schikking van Duitschland is gesteld voor de aanschaffing van grondstoffen. De Britsche regeering zou gaarne een bespreking zien over een verdere ver betering van Duitschland’s economische Positie, zoo slechts wederzydsch ver- tmuwen en goede wil geschape.' kunnen borden. De vaste wensch der Britsche regeering is, wel verre van aan te stu ren op een oorlog met Duitschland, het scheppen van Britsch-Duitsche betrek kintren op den grondslag van wederkee rde erkenning van de behoeften van de beide landen, natuurlijk met behoorlijke I I Prins Vandaag staan de vlaggen op den toren en waait van gemeente- en rijks- gebouwen en van tal van particuliere woningen de vaderlandsche driekleur ter eere van Prins Bernhard. In zeer korten tijd is de Prins er in geslaagd zich een geheel eigen plaats te verwerven in onze Nederland- sche volksgemeenschap. Bij geen belang rijke gebeurtenis op welk terrein ook mist men zijn eenvoudige on sympathie ke persoonlijkheid. In tal van groote lichamen op industrieel en handels gebied werkte hij zich in en vervult hij een besturende functie van beteekenis. Van de eerste oogenblikken, waarin hij 1 aanmaken, 'oor het ophangen, n geSt&en worddn itrpkeib Aahgezien T Btüij|fel opneemt, ikterl genomen wor- rhet goed réèds m |n manchetten og lijn voordat.zjj ii deze worden met «kookte stijfpël 2 Itoorden, 6 paar >verhemden rekent bond op te; Ir en vnejgt hieraan •el bort^, die men 0t watëilhieeft op- voorden de Istukken meest stijf moeten n men 'Jrgor de rest len. Klagen, man eken van overhem- et stijven over de m en vóórdat men rit möet men zien lat er gleen stijfsel zit, aangezien deze te ijzer zou gaan d, dat met rauwe wordt opgerold en doek eenige uren gordijnen, blouses, in bepaalde geval steen wordt ge- ruikt. Men rekent de soort van het ’4 pond op onge- ;er. Dikke stoffen j! op dan de dun zal ook hier de er- rmeesteres blijken le proefnemingen, wasschen stuk de leid te verleenen. met wat koud wa- e, voegt daarna de Iheid kokend wa mde. Men kan de lit een enkele mi- noodig is het ech- ■ebruiken van ge- t men de te stij- •or één onderdoni- f laten worden en ochten. 4 o om redeiicn van'stóat een zeker aantal van hen In dienst te nemen, vooral intellectuee- len ën«|roegere kooplieden, hetzy als inge- nieur.Witzli, jzooals meestal het geval i’, «qijs ^verkman of als loopjongen. CHAl^ERLAIN OVER TIENTSIN. Beimrekingen blijven bjcperkL Hot plaatselijke zaken. H In herBritsche Lagerhuis heeft minister president Chamberlain medegedeeld, dat ah gdvolg xan de besprekingen tussehen de Eritsqhp en Japansche I regeering, overeen is gekotnen, dat de onderhandelingen over Tieptsi)rt,,.tè Tokio zullen worden gehouden. In v<bhnd met <le besprekingen ver trouwt rap ‘regeering dat een einde zal zijn gekomeijlyaan het ontkleeden, fouilleeren en andere incidenten en in de gegeven om- standigripden achtte de regeering het niet nuttig He zaak voor te leggen aan den Vol- 1 kc-nbonft.l Nog [Steeds is de aan voer van aan be derf oniderhevige levensmiddelen gering on de plaajtselijke Britsche autoriteiten doen hun bedt hierin verbetering aan te brengen. By het passeeren van de Japansche wacht posten werden in totaal vijftien Engelschen gedwongen zich te ontkleeden, waaronder een vrouw, doch de laatste twee dagen is hiervan niet ireer vernomen. De vertegen woordigers van de Britsche en Japansche plaatselijke autoriteiten zyn uitgenoodigd mar Tokio te komen om deel te nemen aan de onderhandelingen. Men verwacht, dat de besprekingen zich zullen beperken tot de plaatselijke gebeur tenissen en dat indien de neutraliteit van de concessie gehandhaafd zal worden, de Britsche autoriteit niet zal worden aange tast. Ten aan zien van het Japansche verzoek, I dat alle buitenlandsche schepen uit Wen- I tsjau en Foetsjau zoiden vertrekken, heeft I Chamberlain gezegd, dat de Britsche con- sul-generaal te Sjanghai hierop heeft ge antwoord, dat de Japansche autoriteiten niet gemachtigd zyn zich te bemoeien met de bewegingen van Britsche schepen. Te Swatau blijft de toestand nog duister en de onderhandelingen tusschen* de plaatselijke Britsche en Japansche autoriteiten worden voort gezet. onnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA jze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. ze bureaux z|jn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Inteijc 2745. Postrekening 48400. S°^NEMEN7SPRUS: k’art4al f 2M’ p«r «Mk 1’ cent, overal wm d. betorging per looper geechieat. Franco per poet per kwataal f lift - -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1