G ‘KM' NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREDEN 1 I X— 78e Jaargang OUDERKERK, ÓUQeVv^ STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ihijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Dit blad vei R' A RADIOREDE VAN CHAMBERLAIN. ENGE Het Poolsche leger. LVEN 38. jl No. 20073 Maandag 3 Juli 1939 Een boodschap van koning George aan de vrijwilligers van den nationalen dienst overgebracht. luziekschool de beun; esthaven as. !r ’het, DE BRITSCH-TURKSCHE OVEREENKOMST. jjleefttalië belaijg bjj Danzig? ien. Kleiweg" 101, 1 heeft uiterst Brtysch-Turksc de ■zei uur heeft p 32 W. L. kippen, in ïg, 90 cent per stuk, •edeelten. vegv19, Zevenhuizen. t zich aan Dagmeisje, Brieven letter C. aan liein, Nieuwerkerk a achine - Uurwerkrepa- oh. Wiezer, Mosstraat a Akkeren. ar Benedenhuis, Korte aat, 1.90. Krugerlaan 31. last Jrooj Iet v raar M. u. 142. de of forten v denkbaar voortreffelijke tank laarvele het materiaal in te Jongen of Leerling H. van Meurs, Sla- rswoude. aar de Plassen. 10 u., 2 u.,‘ 4 u. vanaf imelksl. A.s. Woensdag maf de Kleiwegbrug. [dienst Rondvaart, Tel. 8195. - pryzen betaal ik voor ten, tevens Duiven ge- v. Vliet, Tollensstr. 56. rijles 1.50 per ial Garage, irkt 27, Tel. 2986. W.” Accumulatoren, en Motorverlichting Weurman Bogen cusiuum oi eisen voor toeiols, Wa iVKMPE, 1 louberUtran dres voor vuren-, beu. eikenhout, ’oetinua, Kaam 142. paratie van Rietmeube- nanden, N. Markt 2d, G. NIEUWVELD. DR. A. R. ZIMMERMAN OVERLEDEN. Oud-burgemeester van Rotterdam. Oud-commissaris-geveraal van den iderp D. v. gel 23. Het binjden vain jaarganger igd: net Meisje, boven v.g.g.v. singel 44 B. latraat 2. sett a ar ,ite| tot jen Z dar kali i' ing te ^regelen., 1 veert dlze mil verfdarihg, dat en H hfH ar uw ’gI dewfl ooiS f de 19 geeW dUfffl vootó U da eknei :els <H< »rd door 138, Tel. gd Jongens, 14 jaar fabriek T, Visser en nhuizen Z.H. aangeboden Snel- an hetzelfde adres aste, beide zoo goed Joh. Stolk, Bode rk a. d. IJssel. jd net Dagmeisje, en nacht. J. P. v. Parallelweg D 77, jrk a. d. IJssel. Uiterst mobiel en ingesteld op den „bewegingsoorlog”, United Press meldt uit Warschau: Op een bevolking van rond 34 mil hoen kan Polen 4 mil Hoen man in het veld bren gen, zonder dat daardoor eenig wezenlijk nadeel voor de nationale volkshuishouding uit voortvloeit. Frankrijk 41 millioen in woners kan dit aantal niet bereiken, en Duitschland 79 millioen kan welis waar piéér mannen oproepen ,doch is niet in staat, zooals Polen, 2 millioen man met volledige dienstplicht-opleiding op de bc-e.i te brengen. Het Poolscbe leger is in de eerste pl mts ingesteld op een „bewegingsoorlog”, daar een lucht meer Kunststoppags, \j topt alle pchou- I I aanleiding van deze reizen werden geschre- ivaiiu vvylwift’ it ||e Brifis^M 4o|isinge)ii^{.poliLCn. larval op ffljUjitscqand er| neutraal be^rdei :ieke situatie zdÉechte1 kpipei, Kippenvoeders. 1 graan, speciaal ge per pond 5 ct. per 10 t. Legmael 5 ct. p. pd„ •0 ct. Keizerstraat 16, 759. E. J. Wientjer. en het zonder vrees leerden. Verder werd gebeden voor de zeven pre dikanten, die zich nog in arrest bevinden en voor allen, die getroffen ztfn door de verschillende decreten en andere maatrege len. n ijl jd wqinig| It| liaanhche Ipors er) ageij-ftd op de ihwTuirksrhe _T..„ -^aar_ ide >rrEngeland |pfi|sch-Tu'rksqh By dézoiltaliaadse.cv 1 "“ib^eve#, èp jaagstiikktn De siljati^i.^ dan oök, v»n ItaliaafhschstJèndi uitermate gecompBceqrd naain, W Italië heeft behoefte aai/ eej 1 ijdperk van vreedzame dhtwfli istelling piet 'de thep- hebben opgesield o>er te >pdat gelffli recht geschiedt, doch Ihandhaawi blijfti. .ffierijef ztyi «ij aiizig uit té. levereéWin Pol^n, dan geven aan den wensch van de ge- ,nauwp|- iezisj dan Int bezien, Ih onadngp- r i langdurig Heling, dat is zoowel! door den Italijaarisohën Jconh'z als door Mussolini in opzienbarende rede- voeringen beklemtoond. Abess’nie verslindt enorme kapitalen, welke eerst oyer langen tyd hun rente zullen1 kunnen opbrengen. Militair en economisch is Italië kwetsbaar der dan zijn as-paütner, het Duitsche ftyk, dat een afgerond geheel vormt na ‘de inlij ving van Bohemen en Moravië. Het Ita- Haansche volk tenslotte lijkt weinig inge nomen met de Duitsche voogdij, en voelt zich waarschijnlijk innerlijk nauwer \er- bonden met het Fransche Latjjnsche zuster volk dan met de Pruisische vrienden. Welk belang heeft Italië bij een Euu peesch conflict, ontstaan over een zuiver Duitsche aangelegenheid als de kwestic- Danzig? Kan Rome hopen bij een algemeen conflict de vervulling van eigen wenschen te kunnen bewerken? Heeft het zooveel vertrouwen in den afloop van een ooriogs catastrophe, dat het daarvan een verster king van de Italiaansche positie in de Mid- dellandsche Zee en een verg rooting van het Afrikaansche Imperium zal durven hopen Men zal er te Rome toch niet blind voer zyn, dat zoowel ter zee als te land op vele fronten zou moeten worden gestreden, ei het thans verworvene in de waagschaal zou moeten worden gesteld. En welk een prijs Abonnementen bjj onze agenten O4ze bureaux i litetc 2745. 5ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, pet week 17 cent, overal waar de waren en hiertoe dragen de vrijwilligers van den nationalen dienst bij, waarvoor zij al onze dankbaarheid verdienen.” Na deze boodschap van den Koring zeiue minister-president Chamberlain nog dat «rij op het oogenblik in een moeilijken en ge vaarlijken tijd leven. Engeland is een vreed zaam land en verlangt met niemand te twisten. Niemand moet zich evenwel ver gissen en veronderstellen, dat wy niet in taat zijn onze geheele kracht: in de schaal te werpen, wanneer dit noodip zou blijken om een aanval, hetzij op onszelf, hetzij op hen, welker onafhankelijkheid wij beloof hebben te verdedigen, af te weren. istraat 155 kan direct t worden nette «Huis* 30 40 jaar. inenten cavalerie enjnO escadrons verken ners. 1 De Poolsche cavalerie beschouwt men in deskundige kringen Jals wellicht het beste en krachtigste wapen in een land met zoo weinige en zeer slechte wegen, waar het zware DÜitsche materiaal wellicht zou vast- loopen, terwijl de bewegelijke cavalerie er z;ch vrij kan verplaatsen. Er gaat in Polen een grapje over den Duitschen ambassadeur von Moltke. Toen deze met Rydz Smigly de parade gadesloeg, merkte hij, bij het voorbijtrekken der tanks, op: „Waarvoor heeft Polen tanks noodig? Het heeft toch geen wegen?” „Neen, maar Duitschland wèl”, was het antwoord... zoo zegt men. Wat de luchtmacht betreft, deze is uit gerust met veel modern materiaal, even eens uit eigen land. Het aantal toestellen wordt geschat op 1300, met nog evenveel in reserve. De productie ervan wordt boven dien versneld en men hoopt erop, dat Enge land en Frankrijk materiaal ter beschik king kunnen stellen. Uiteraard is dit volkomen onvoldoende om het op te nemen tegen de Duitsche luchtstrijdkrachten, doch eerstens hoopt Polen op den steun van Engeland en Frank rijk, met name ook. dat een gedeelte van de strijdkrachten dier landen in Polen ge- stationneerd wordt, en in de tweede plautr heeft Polen slechts weinig steden, welke een goed doelwit vormen aanval, terwijl Duitschland kwetsbare punten heeft. Twee zwakke punten. Polen heeft strategisch twee zwakke punten: het heeft, in de eerste plaats, een totaal van 30 pCt. aan minderheden, die, t itgezonderd de Duitsche, wel achter dt regeering staan, doch die niettemin een dubieuze factor zyn. In de tweede plaats is er de geografische ligging. De corridor er. Silezië, in feite de geheele Westelijke grens, is uiterst kwetsbaar en zou waar schijnlijk binnen een minimum van tyd doof den vijand overschreden worden. De Pool sche industrie en de kolen en ertsdistricten liggen voor een belangrijk deel bedenkelijk dicht binnen het bereik van den Duitschen aanval. Men heeft zijn uiterste be:*. ge- daan, het centrum des lands industrieel meer te ontwikkelen en ook de krachtbron nen te exploiteeren voor het opwekken van dectriciteit. s défilé gade te slaan van de vrijwilligers van den nationalen dienst. Het ie voor onu een zeer indrukwekkende demonstratie van Ien geest van dienen, welke thans overal in het land bestaat en welke zich uit in de .astberadenheid om het land In staat te maken het hoofd te bieder, aan iedere nood zaak wat de opofferingen of ongemakken hiervan ook zullen zijn. Onze civiele ver- dedigingsmacht is thans gevestigd. De op roep is beantwoord en de vrijwilligers zyn teeds aan den arbeid. Tk wensch, dat zij weten hoezeer ik hun geest bewonder en ik wensch ook mijn er kentelijkheid te uiten voor de vrouwen, die veel van hun huiselijk leven opofferen cir hun echtgenooten in staat te stellen hur avonden door te brengen in den nationaler dienst. Ik ben er zeker van, dat de vrijwil ligers, zoowel mannen als vrouwen, zich beloond voelen door de overtuiging dat ..i‘ meehelpen het land sterk en veilig te hou den. Bij het voorbymacheeien van de vrij willigere kon ik niet nalaten te denken aar de laatste toevoeging aan onzen veydedi gingsdienst, de jonge mannen in de nieuwe militie, wier vroolijk en onmiddellijk bc antwoorden aan den oproep heeft getoond dat zij de groote traditie van den dieist waarbij zy zich hebben gevoegd, waardig zijn. Ik dacht ook aan de reservisten ei manschappen van het territoriale leger, die uit hun werk zijn geroepen en uit hun hul zen, om de verdedigingswerken te bezette. Jlet land is al deze menschen dankbaar t ook het personeel van het geregeld leger en de hulpdiensten die hun verantwoorde lijkheid krachtig dragen. Gij weet, dat al onze maatregelen niet ten doel hebben een Oorlog uit te lekken, doch om den vrede te bewaren. Nog hopen wij, dat de landen mogen leeren tezamen in broederschap en harmonie te leven. Wy zyn evenwel vastbesloten niets ongedaan te laten om de veiligheid van het land te be- Hlziu inteer, conflict voor een gewelddadig döprgedreVen expansie moeten woeden be- (t&ld! J fl Hetzelfde geldt voor duitschland. Bferlijn hjlwyst door zijn militaire maatregelen! aan Mfrst- en Oostgrens, en door de .grooté mi- llJrJre activiteit in Dan^gf da$ .het wfederJ ymp een militaire basis gfereed wil hebhei. het gefechil met Pole|, als |e tyd ..JPJP” [Is, te ^repelen., De Duifoclie regèering iftoti- mihtaire «nflatregelen met! def Duitschland be<ii4i^d woydt, s$hé Jo|i9ingelir\|p3fpoli|iek” ievaar van een ai K zou jonaken, lên nuchter i lidigf^ politieke situatie tt ndere! conclusie kunnen L van een aanval op1 Duitsöhlandïk K sprake zijn. Geen volk iij» lEurop| *e bereid. Duitschland zelf, met l hfeur voor militaire machtsantplocj i en Mjn gebruik van.'bedreiging m,et geweld bij politieke besprejeipgen, schept, daardoor gedeeltelijk zélf de;gespannen sfiwr, waar over het zich thans beklaagt en' waarddof het zich thans bedreigd verklaamf Of meent iemand in ernst, datlde Brit sche arbeiders en de Fransche laMboüwers hun leven zouden willen opofferen anders dan in een hun klaarblijkelijk opffitdrongen oorlog? Tijdens de nachtelfike Besprekin gen te Berlijn, welke hebben gelety tot de irlyving van Bohemen en Moravië in het Duitsche Rijk, stond de Duitsche lucht macht gereed op het eerste teeken Praag te bombardeeren; dat is van Duitsche zyde niet geloochend, integendeel, de rol van de luchtmacht ié later openlijk en officieel ge prezen. Ér was echter in het huidig voor jaar toch waarlijk geen sprake van, dat de Tsjechen voor Duitschland een zoodanig ge vaar vormden of zelfs konden vormen, dat het Duitsche Rijk zich bedreigd moest ge voelen! Kan men het de Polen thans euve’ duiden, dat zij, zelf paraat, zich aan het lof der Tsjechen spiegelen Het leven in een moeilijken en gevaarlijken tijd. JN zyn aangekondigde radiorede over dei. nationalen dienst heeft Chamberlain ge zegd, dat gistermiddag in Hydepark ten défilé is gehouden van de vertegenwoorJi- gers van den nationalen dienst voor hunne majesteiten de Koning en de Koningin Mannen en vrouwen, uit alle deelön van Ipt land, hebben hun diensten aangeboden vooi (ie nationale verdediging. Deze parade is iets nieuws in de Britsche geschiedeni-_ aangezien het voor het earst is, dat de viele verdedigingskrachten worden erkend i'lf, een definitief deel van de organisati tot de bescherming van het land. Dit is dc natuurlijke ontwikkeling, welke een gevolg is van de erkenning dat de moderne oor log niet langer een conflict is, dat beperkt is tot de legers der besrokken landen. In deze dagen van btyjchaving is ook d burgerbevolking in de vuurlinie en het is eb plicht var iederen burger mede te werkt1 aan de verdediging. Daarom werd aan al.ei gevraagd, wat men kon doen en welke rol m<m kon spelen in den nationalen dienst I w antwoord is gegeven en in enkele maanden tyd zijn ongeveer een en een kwart millioen vrijwilligers toegetreden tot allo onderdeelen van de verdedigingsmacht. Na de vrijwilligers geprezen te hebben, zeide Chamberlain, dat iederen dag welke voorbygaat een nieuwe perfectiorieering ziet van den nationalen dienst. De Weten schap van hetgeen reeds is geschied moet het vertrouwen in de geschiktheid om d< toekomst het hoofd te bieden met kalmte er, gelijkmoedigheid doen toenemen. Chamberlain vervolgde: Ik behoef hier aan niets met eigen woorden toe te voe gen, want ik heb een boodschap des Ko nings voor u en hierin zegt Zyne Majesteit; „Het is een groot genoegen, zoowel voor my als voor de Koningin, vanmiddag het Ds. Niemöller twee jaar gevangene. Indrukwekkende dienst van de Be- lijdende Kerk. In de Sankt Paulskirche te I.ichterfeld, de westelijke voorstad van Berlijn, is een indrukwekkende dienst gehouden ter her denking van den tweeden verjaardag van de gevangenschap van ds. Niemöller, die zich nog in een concentratiekamp bevindt. De dienst werd bygewoond door tweedui- zend personen en zeventig predikanten uit de verschillende provincies. Een van hen hield een preek over den apostel Petrus in de gevangenis. In alle parochies van de Belijdende Kerk werden gebeden gestort om God te vragen te hulp te komen, niet alléén in de kerken werd gebeden, doch ook in de huizen, zoo zeide de predikant. Deze dag moest een dag zijn, waarop He Belydende Kerk niet alleen treurde, doch ook vervuld was met trotsch en dankbaarheid, dat God wederom mannen heeft geroepen, die het Evangelie beleden grenzen een loopgravon- 'Voor langen duur on- Het Poolsche leger is idMt een cavalerie, die nf Europa is. De normale ifiin, doch óp dit oogen- Idffiinstens een millioen ‘fgapenen. En al deze .Wg gevestigd pp re De samenstelling. Het normale leger bestaat uit 30 infan- tf-rie-divjsiep. Duizenden daarvan vferrich- ten dag in d»g uit eindelooze oefeningen jn de voorsteden van Warschau, en den ganschen npcht oeferjeni de zoeklicht-&fdee- lingen met hun modepe materiaal, den hemel boven, de stad Ifffastend met tallooze bundels licht. W Er zyn 2 Hjerg-dividjes, 30 divisies lichte en 10 zware artillerie afdeelingen, w: eigen land vervaardigd is, voorts 40 regi ,k «n zeep 5 at. gsavonds van 5—8 en f enadags van 25 uiir 1 oeibaden i lü CENT. na overtrekken, geheel ioorgestikt vanaf 2,25. mabnek, Gouwe 130, ia Carrier met gesl. baje, muiter oi kruidenier/1 7 pers. Autö’a met en I iur, binnen- en buiten. Centraal GaAige, Larkt 27, t(|. 2986. dekken en Dr A R ZIMMERMAN t Op 70-jarigen leeftijd is te Velp over leden dr. A R Zimmerman, oud-burge meester van Rotterdam, oud-commissa- rls-generaal van den Volkenbond in Oostenrijk. De heer Zimmerman werd op 19 Jan. 1869 in de hoofdstad geboren. Na het gymnasium daar tpr stede te hebben doorloopen, heeft de thans overledene te Leiden rechten gestudeerd. In 1894 pro moveerde hij tot doctor in de rechts wetenschappen op een dissertatie „Over internationale arbitrage”. De ambtelijke loopbaan van den heer Zimmerman begon in 1894 met zijn be noeming tot adjunct-commies aan de Provinciale Griffie van Zuid-Holland. Reeds in 1896 verliet hij Den Haag, we gens zijn benoeming, op 27-jarlgen leef tijd, tot gemeente-secretaris van Dor drecht. In dien tijd reeds viel de aan dacht op zijn groote bestuurskwaliteiten. Toen dan ook in 1899 het burgemeester schap van Dordrecht vervuld moest wor den, benoemde de i-egeering den 30-jari gen gemeente-seemaris tot dit ambt. In 1906 trad de heer s’Jacob af als bur gemeester van Rotterdam. Tot zijn op volger werd benoemd dr. Zimmerman, die in dit ambt gelegenheid kreeg, zijn gaven als magistraat verder te ont plooien. Onder zijn bewind zijn verschei dene groote werken tot stand gekomen. Wij herinneren slechts aan den aanleg van de Waalhaven. De toevoeging van den Hoek vanÊHolland aan het grond gebied van Rotterdam vond eveneens in deze bestuursperiöde plaats. Daarin viel ook de uitbreiding van de stad in het Westen (Boschpdlder, Oud-Mathenesse, Spangen, Beukelisdijkkwartier). In de binnenstad herinneren de boulevard, fyelke van den Coolsingel is gemaakt, en het stadhuis aan burgemeester Zimmer man. Voor het thans in uitvoering zijnde Bosch- cn Parklaan werd vóór den oor log reeds het initiatief genomen. In 1922 trad dr. Zimmerman af als burgemeester van Rotterdam. Hem werd in dat jaar door den Volkenbond de eer volle taak opgedragen als commissaris- generaal het toezicht te houden op do financieele reconstructie van Oostenrijk. In 1926 was dit werk in hoofdzaak vol tooid Hij heeftlzich toen te Brussel ge vestigd. Van 1927 tot 1932 maakte hij rei zen naar Amerika, waar zijn aanwezig heid voreischt werd wegens zijn voorzit terschap van ce Anglo-Mexican Claims Commission. Zi n dagbladartikelen,wel ke mede naar Amerikaansche ven, zijn gebundeld en verschenen onder den titel: Amerika, Italië en Nederland. De laatste ja ren van zijn leven was de heer Zlmmermhn te Velp gevestigd. De thans overledene was ridder in de orde van den Néderlandschen Leeuw, commandeur ih de Orde van Oranje- Nassau cn drager Van verscheidene hoo- ge buitenlandsche onderscheidingen. ^liei soorten en muziekfc res voor ÜTÈhoodgietérB- M a Electricitöt Jan Spee, J ilestr. 12, TO1. 2826, Pünlylt fn, eelt at brilt ipynloöi Adache' J 84. stopt alia ^ebsu* not. en brandgatan. idrea voor reparatie en ringen islbjj J. Hoekspl, ter- en Metselbedrijf, A| ekado 128, Tel. 3683. ‘l erk, scherp cone, pry zen I •r HOUT, TRIPLEX en BOARD dres bjj N. VERDOUW, 1 enslngel 9 - Tel. 2961. j voorraad, lage prijzen, I N.S.D.A P. 'J’E DANZIG. Terug tötj riuiltschland Gouwleider FSrstdj! heeft gisteren een rede gehouden aan liet pinde van feen con gres van de N.S.D.A|P. jn he.t district Dan- ziger Werder in het|stadje Tiegerihof. Hij z< ide o.a., dat de omsjjngellngjsfnogendhedcii bereid} zijn, in tege rieën, tfwelke zij zéll 7elfbe|temmingsrec.4t der volkeh, oorlö^g voeren, opdat geffli recht geschiedt, d' onrechtj^handhaafld blijft!. .ffif’i’ijej- ziy. bereid jDanjzig uit té. leveremian Polpn, gevolggeven adi» den wensch van <le heele H^olkingAan Donzig tei? Duitfechlaud terug KMeeererte 1 1 'j Hieron hebbfen| alle Danzigfers ’en Duit- schersi.01 Gr&otf0uitschlahd de cpncluoie gctjlokWMi. dat? ijtadi anders ovel’Mjft dan *zicn inste^en bp|het standpunt van^ewfkl, ‘dat worcÉ jngèn^nen door Engeland? ert ?ijn bondgenoten. Onder luid a’p^aus verklaarde1 de spre. ker, dat de Danzigers tferug willeb to‘ Duitschland tefitekeererEen Joordlvan den Flührer legt pij de Danzigers meer ge wicht in de schaal dan alle oorlogggehiiil en alle ophitsende leugens, ter wereld. In Dan zig behoeft niemand zich uit zyn evenwient tc later, brengen, geen bedreiging Van Polen kan Danzig schrik aanjagon. Wanneer Je Führer Danzig de vrijheid zal brengen, dan zal de Duitsche bevolking als één man staan in yzeren trouw aan wat dpn Führei van haar verlangt, offers niet ailleen aan goed, doch ook aan leven. Incidenten worden vermeden. Reuter verneemt, dat op Duit^ch gebied langs den corridor het graan ryp of groen vmrdt gemaaid en dat in allerijl prikkel draadversperringen worden opgericht Iedereen neemt nauwkeurig de bevelen, welke zoowel aan Duitsche als aan Poolsche zijde zyn gegeven tot het vermijden van ook de kleinste incidenten, in acht. Te Danzlg is de toestand uiterlyk kalm, doch de spanning blijkt uit de massa In de kazernes samengepakte mannen en het dril len van de nieuw aangekomenen, het op stellen van luchtdoelgeschut op den Bis- schopsheuvel, het koortsachtige bouwen aan barakken en versterkingen en het in het geheim gedurende den nacht aanbrengen van munitie. In Poolsche kringen beweert men evenwel, dat men alles weet en niet vertrouwen af kan wachten. De nationaal* socialisten verklaren, dat zij geen duistere bedoelingen hebben. Zaterdagavond heeft men van Zoppot den verlichten optocht van Poolsche oorlog.-, schepen, koopvaardijschepen en visscheis- vaartuigien gadegeslagen, welke het hoogte, punt was van het Poolsche eucharistische congres, dat te Gdynia is gehouden. voor veel hooger. ien worden ingezonden door ntiebureaux en onze agenten ingekomen, teneinde van randen worden berekend naar plaatsruimte. wellicht^ de beste sterkte ïs blik "Ajevinden ’zi&ff man i Frankrijk 'geprikkeldheidié bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drtfs. INGEZONDEN MEDEDEE^INGEN: 1-4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voèrpajina X Zo— Advr>ntiën Minnen worden ingezonden door tusschenkomst van sobede Boek handelaren, Adve&tiebureaux en onze agentet en moeten daags vóór de plaatsing ÏÏThlt Bureau zin ingekomen, teneinde ran opname verzekerd te zin. Gewone advertdhtiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerden prfls Gtoote lette# en -- --H-i--|r lang<j, jochtig^ gri irdediging 1 maken? uiterst mobiel en var. .SOlfiMnO méér ondèj döjl troepen hebben grens. i wérden dagelijks aangenomen'aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA enJ loopers, den boekhandel en de postkantooren. ziln dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef jtri^ening 48400. H per wees cent, tjfezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. fj 1ME den laataten 1) jd wpinim val. jbóu in, een conflict vo zich doet) hoorei;. .Dp J™ linnnhrho Snnis B'rlnnro’pdrAVoii ovnnnoio t schérp gerj aget sehe ep Franse! overeenkomsten, en verheft ftans^en v[ai schuwende stem jegens Egjmté, <|at dui( lijk neigingen toomt aan een,jcloor 4 en Frankrijk gesifeund Egjfp^sch-Tu'rksqh .blok d^el’ te nfmeii. E" 'l 1 crenrikkeldheidié met echter Rome beeft feverWde gijoote i eer internationalen politick’ nidi lijks zijn stem veiwieven. oök, van Italiadj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1