RY T i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT,vSSSPÏ NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen *er 1 EF. 2290. ■hoon hoven. „Danzig breidde slechts zijn politietroepen uit 39) ING de kabinetscrisis NOG NIET OPGELOST. Japan verwacht, dat Groot-Brittannië zal medewerken aan de instelling van een nieuwe orde in Oost-Azië. „ENGELAND IS TSJANG KAI .TSJEK TE GOED GEZIND.” Slowakije ontevreden. s is en hakken 1.30 takken 1.10 Britsch-Russisch overleg. Dinsdag 4 Juli 1939 lond. hoogste bedrag in tyd van het rSVEEN, Op een de oudste dan meer plaatsing op ingesteld, den Neder- jfen cels. uitgeeft, eft in haren Dr. Colijn bij H. M. de Koningin. Nieuwe besprekingen met de fractie-voorzitters Dr. H. Colijn heeft hedenmorgen een bezoek gebracht aan H. M. de Koningin op den Ruigenhoek te Sche- veningen, teneinde H. M. verslag uit te brengen van zijn gevoerde bespre kingen, welke nog niet het gewensch- tte resultaat hebben opgeleverd. Dr. Colijn heeft thans de voorzit ters van de zes grootste fracties in de i weede Kamer tot een bespreking uitgenoodigd op Woensdagmiddag a.s. ng regelmatig peltje voor don zult U de heer- gewone middel 'ende Invloed, t zenuwen uit» sterkende wer- nde opwek- op Uw geest... nervositeit ver- rgie neemt toe, hoogd. U zult gaan voelen, 0o«r Tonicum Iddel bij «lapte, inning, nervo* tel na ziekte, kers en drogle- «te flacon f2.26. naar land ver- ran den vertegenwoordigers van de Tirool- sche bevolking heeft medegedeeld, dat zij naar Duitschland moeten emigreeren. De genen, die weigeren te gehoorzamen, moe ten hun woonplaats overbrengen naar Zuid- I talie. Dr, Coigns moeilijkheden Geen katholieke medewerking. Het wordt in parlementaire krin gen uitgesloten geacht, dat dr. Colyn er in slagen zal de medewerking van Katholieken in een nieuwe regeering te verwerven, of hij zou moeten te- rugkeeren tot de formule van 1937, volgens welke de landsverdediging en de bestrijding van de werkloosheid gelgke financieele rechten hadden. Zoowel met een parlementair als met een extra-parlementair kabinet zal dr. Colijn de Katholieken tegenover zich vinden. Dezen stellen zich op het minimumprogram van minister Hom me, aangeboden bij het samenstellen van de voorloopige begrooting 1940. Evacuatie in Foetsjau geregeld. dollar, vrede. De nationale schuld is met 3.274.792.096 dollar toegenomen tot een ongekend totaal van 40.439.532.411 dollar. Uit Hydepark: President Roosevelt heeft een wet onderteekend, waarbij het ministe rie van oorlog wordt gemachtigd ongeveer 294 millioen dollar te besteden voor de luchtmacht. Hiermee is het programma van den president tot het uitgeven van 552 mil- l;oen dollar voor de landsverdediging vol tooid. De schatkist byna leeg. De toestand in Slowakije schijnt vol gens berichten in de Times steeds on gunstiger te worden. Vele Slowaken geloo- ven, dat het met hun onafhankelijkheid wel dra gedaan zal zijn. Verdeeling tusschen Duitschland en Hongarije schijnt de eerst volgende stap te zullen worden. Thans komt men tot de erkenning nu het te laat is! dat de Tsjechen toch veel goeds in Slo wakije tot stand hebben gebracht (wegen, scholen, ziekenhuizen enz.). Voortdurend nemen de anti-Duitsche gevoelens toe. Over al worden anti-nazi-denionstraties gehou den. Zelfs onder de Duitsche minderheid treft men anti-nationaail-socialistische gevoelens aan, vooral in de steden, waar een Duitsch garnizoen is gelegen. Het pan-slavisme be gint zich te laten gelden. Het publiek stelt veel belang in en koestert veel sympathie voor Polen. Zij, die veel van Duitschland verwacht ten, zijn teleurgesteld; de beloofde wape nen zijn nooit gekomen, wel de Gestapo! Het Duitsche toeristenverkeer in Slowa kije blijft miniem. Het moeilijkste probleem is evenwel de chaotische economische toestand; de schat kist is bijna leeg. Slowakije is op _weg naar een inflatie. De kroon is al 40 in waarde gedaald. Voortdurend stijgen de prijzen. Groote hoeveelheden grondstoffen en levensmidde len zijn naar Duitschland gebracht (o.a. 27.000 wagonladingen tarwe). Vele fabrie ken zijn door de Duitschers gesloten om concurrentie met de Duitsche industrie te voorkomen. Kostbare machines zijn in be slag genomen. De werkloosheid is echter gedeeltelijk ver holpen doordat 05.000 Slowaaksche arbei ders werk hebben gekregen- in Duitschland. De militaire situatie is onduidelijk, doch alle berchten maken melding van een voort durende infiltratie van de zijde van het Duitsche leger. werkt aan de instelling van een nieuwe orde in Oost-Azië. Een woordvoerder van het Japansch de partement van buitenlandsche zaken heeft, naar Reuter uit Tokio bericht, verklaard, dat de datum, waarop de Britsch-Japanscht diplomatieke onderhandelingen over Tien. tsin geopend zullen worden, nog niet is vastgesteld De Britsche en Japansche con sulaire atnbtenaren zijnuit Tientsin aange komen, De vertegenwoordigers der Japan sche militaire autoriteiten eijn echter nog riet gearriveerd. Zij worden morgen ver wacht. De woordvoeder voegde hieraan toe, dat de agenda der onderhandelingen nog niet is opgesteld. Amerika’s Staatsschuld boven de 40 milliard. Ruim 3 milliard stijging in hel afgeloopen jaar. Uit Washington wordt gemeld, dat de re- goering gedurende het belastingjaar eindi gend 30 Juni heeft uitgegeven 9.268.338.030 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. trouwbare berichten er pp wijzen, dat uit gebreide maatregelen van militairen aard 1n de Vrjje Stad ten uitvoer worden gelegd. Groote en toenemende aantallen Duitsche onderdanen zijn kortelings in de Vrije Stad, uiterlijk als toeristen, aangekomen en een piaatselyk defensiecorps wordt gevormd onder den naam Heimwehr. De Poolsche regeering heeft van de Duit sche regeering mededeeling ontvangen van het bezoek van den Duitschen kruiser Kö nigsberg aan Danzig voor een tijd van drie dagen, vanaf 25 Augustus. De Poolsche regeering deelt den Senaat in Danzig me ie, dat zij geen, bezwaar ziet tegen het bezoek. De Britsche regeering handhaaft nauw con tact met de Poolsche en Fransche regeern- gen ten aanzien van de ontwikkeling van den Danzigischen toestand. op nadere vragen zeide In antwoord op nadere vragen zeide Chamberlain, dat de Britsche regeering dc houding der Paolsche regeering moet waar- deeren (toejuichingen). Op een vraag naai de wettigheid van de pogingen om Danzig te versterken, verklaarde Chamberlain dat h(f deze vraag* gaarne schriftelyk zou ont vangen. Critiek op het parlement. De handhaving van het wapen-embargo door het Huis van Afgevaardigden wordt door de ochtendpers streng afgekeurd. De New York Times schrijft: „Op dit critieke oogenblik der wereldaangelegenheden be hoorde de Amerikaansche politiek geen stilzwijgende uitnoodiging te richten tot de aanvallers. Een waarschuwing aan de mo- <elyke aanvallers, dat Amerikaansche wa pens en munitie ter beschikking zullen staan van hun tegenstanders, wanneer deze ■worden meegesleept in een wettigen verde digingsoorlog, zou het gewicht van den Amerikaanschen invloed doen gelden, waar bet behoort te zijn, ten gunste van onze eigen veiligheid evenals van het respect voor ons zelf, d.w.z. aan den kant van vrede, recht en internationale orde.” ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den priÏB. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingex bjj contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. VIJF GEMEENTEBESTUREN IN PROTECTORAAT AFGEZET. Regeeringscommissarissen benoemd. Het D.N.B. meldt uit Praag dat de rijks- protector von Neurath een verordening van den volgenden inhoud heeft uitgevaardigd: 1. De stedelyke vertegenwoordigingen in Boheemsch Budweis, Briinn, Tglau Mora- vië, Ostraiwa en Olmltitz worden onmiddel- lyk ontbonden. 2. Tot regeeringscommissarissen wor den met ingang van heden benoemd: voor Bnünn de redacteur Oskar Judex; voor Iglau dr. Leo Engelmann; voor Moravisch Ostrawa dr. Hinner; voor Olmütz de advo caat dr. Czermak. 3. De voor Boheemsch Budweis door de landsoverheid te Praag als regeeringscom- m’ssaris aangestelde drukkerychef Joseph David bltfft tot nader order in functie. 4*. Het uitschryven van nieuwe verkie zingen in deze gemeenten moet vooraf door den rjjksprotector worden goedgekeurd. 5. De algeheele bevoegdheid, die volgens htt in het protectoraat Bohemen en Mora- vic geldende recht toekomt aan de gemeen- t< lijke organen, mett name aan den burge meester, de wethouders en den gemeente raad, gaat terstond over op de nieuwe aan gestelde regeeringscommissarissen. 6. De ontbonden gemeenteraden, de col leges van ^wethouders, die tot dusver in functie geweest zijnde burgemeester en an dere gemeen t ('-organen. moeten zich on- middellyk van iedere ambtsbezigheid ont houden. Uitgebreide militaire maatregelen. Engeland in nauw contact met Poolsche regeering. J)E Poolsche commissaris-generaal te Dan zig, Chodacki, die de vorige week naar Warschau was gegaan om rapport uit te brengen, is naar de Vrije Stad terugge keerd. Met spanning verwacht men een ver klaring van den commissaris-generaal ten aanzien van de beweerde inbreuken op de Danzigsch-Poolsche overeenkomst door dc r.at.-soc. autoriteiten, ofschoon men htft waarschijnlijk acht, dat een dergelyke ver klaring rechtstreeks uit Warschau zou ko men. In Warschau heeft het gerucht de ronde gedaan, dat de Pooleche regeering een In Krachtig, bewoordingen gesteld verzoek om vrrklarlngen zal zenden aan den Danzlg- senen senaat, met betrekking tot de aan komst in Danzig van Duitsche „toeristen en munitie. Intuaschen blijft Danzig aan de opper vlakte kalm. In een interview heeft de Vol- kenbondscommissaris Burckhardt heden aan Reuter verklaard, dat ieder streven ge richt wordt op handhaving van den vrede. Hij legde den nadruk op het gevaar van onjuiste berichten, die naar h(j zeide een verwrongen beeld geven van de gebeur te- nissen in Danzig. Er hebben hier geruchten de ronde gedaan, opgekomen naar aanlei ding vaneen artikel in het voornaamste Poolsche dagblda, volgens welke Polen oen vrijcorps zou gaan vormen tegen Danzig. Hiervan, is echter geen bevestiging,- van Poolsche noch Duitsche zijde ontvangen. De Danziger Vörposten, het officieele nat.-scc. orgaan, herhaalt vandaag nadrukkelijk, dat Danzig slechts zyn politietroepen uitgo- breid heeft bij wy’ze van voorzorgsmaat regel. Op vrpgen over Danzig heeft Chamber- lain in het Lagerhuis verklaard, dat be- VAARWEL, MIJN LAND TIROL”. Diplomatieke berichten uit betrouwbar? bron melden dat Hitler ook een oplossing voorbereidt van het vraagstuk der Duitsche minderheid in Italië. Hij zou niet meer of minder willen dan een overbrenging van een groot deel der 250.000 vroegere Oosten rijkers in Zuid-Tirol naar het Duitsche rijk. Reeds zouden Duitsch-Italiaansche onder handelingen over deze aangelegenheid in Rome loopende zyn. Een officieele bevesti ging van dit bericht is evenwel nog niet verkregen. Wel hebben Zwitsersche toeris ten, die van een weekend in de Italiaansche provincie Bolzano terugkeerden, medege deeld dat daar een zeer groote consternatie heerscht onder de Duitsch-Tirolers. De „Zürichpr Zeitung” weet zelfs al te berich ten dat de Duitsche consul-generaal in Me- In Foetsjau en Wentsjau. vraag over den toestand in Foetsjau en Wentsjau heeft Butler in het Lagerhuis geantwoord dat regelingen ge troffen worden voor de evacuatie van de Britsche onderdanen, die Foetsjau wen- schen te verlaten. Ofschoon cr geen Britsch schip op dit oogenblik in de haven l‘gt hebben de Japansche vlootautoriteiten toegezegd vrye passage tedatep aan dege nen, die willen vertrekken tot 6 Juli. Wat den toestand in Wentsjau aangaat, verluidt, dat de buitenlandsche «gemeente het voornemen heeft daar te blijven. Butler gaf toe, dat hetgeen geschiedde, op een blokkade neerkomt en dat de Britsche .regeering tegen deze blokkade een protest heeft ingediend. In antwoord op een vraag betreffende Tientsin heeft Butler verklaard, dat de Britsche ambassadeur in Tokio instructies heeft gekregen om de Japansche regeering or van in kennis te stellen, dat iedere op zettelijke uitbreiding van de slechte behan deling van Britsche onderdanen het succes van de komende onderhandelingen in Tokio in gevaar moet brengen. DANZIG VRAAGT ZICH AF: WANNEER EN HOE INLIJVING? Tusschen 20 en 30 Juli. Te Berlijn verbreidt zich al meer en meer het gerucht, dat Hitler voornemens zou zijn als „eereburger der Duitsche stad Danzig” tusschen 20 en 30 Juli een bezoek aan de stad te gaan brengen. Naar Bremen, waar de kruiser „Lützow” Zaterdag van stapel geloopen is en waar een nieuwe „Adolf Hitler-brug” in ge- •bruik werd gesteld, ging de Führer op zettelijk niet heen, daar hij zijn krach ten voor de eerstvolgende weken zooveel mogelijk wil sparen. In verband met deze gespannen situ atie vestigt men de aandacht op het feit, dat de Poolsche minister van buitenland sche zaken, Beek, zijn verlof heeft on derbroken en plotseling naar Warschau is teruggekeerd. Voorts zijn sir Howard Kenpard, de Engelsche gezant te War schau en zijn Fransche ambtgenoot, Charles Noel uit Warschau vertrokken om te Londen en Parijs verslag uit te brengen van de huidige situatie. Te Berlijn wordt het in toonaangeven de kringen voor onwaarschijnlijk gehou den, dat er in een der eerstvolgende we ken een militaire actie van Duitsche zijde ten opzichte van Danzig en den Poolschen Corridor zal worden onder nomen. Wel geeft men toe, dat het stre ven naar definitieve aansluiting van Danzig bij het Derde Rijk onophoudelijk wordt voortgezet. Men geeft in regeeringskringen open lijk toe, dat Duitschland zijn uiterste best zal doen, Danzig „heim ins Reich” te brengen. Maar een oorlog tegen de halve wereld zoo verzekert men na- drukkelük heeft niemand hiervoor over. Merkwaardig genoeg publiceert de na- tionaal-sociallstische „Danziger Vorpos- ten” een oproep aan de bevolking der stad „om Juist in de eerstvolgende weken kalmte tè bewaren, waar het er om gaat, de vrijheid te herwinnen. De dag der bevrijding zal in ieder geval komen, doch het stijdstlp wordt (nogmaals) door den Führer bepaald.” GOUBSGHE COURANT. Nieuwe conferentie in het Kreml. Molotof overhandigt antwoord op jongste Fransch-Britsche voorstellen. De Britsche ambassadeur Seeds, zijn Fransche collega Naggiar, en de Britsche deskundige Strang hebben gisteren in het Ifreml wederom een onderhoud met den Russischen volkscommissaris van buiten landsche zaken, Molotof, gehad, dat ruim 90 minuten duurde. Bij deze gelegenheid overhandigde Molotof de Britsche en de Fransche vertegenwoordigers het antwoord der Russische regeering op de jongste L’ritsch-Fransche voorstellen. Omtrent den inhoud daarvan is gt&n mededeeling gedaan .Na afloop der confe rentie hebben StVang, Seeds en Naggiar op de Britsche ambassade overleg gepleegd. Havas meldt omtrent de besprekingen na der uit Moskou: Er zyn nog geen by zonderheden over de Engelsch-Fransch-Russische besprekingen die nog niet schijnen te zyn afgeloopen, be kend. Molotof hefeft gisteren de mondelinge «1 merkingen, die hy over de nieuwe voor stellen formuleerde, bevestigd. Gisteren leek het er op, alsof Molotof zich minder terughoudend betoonde, doch men weet nog niet welke uitlegging men aan deze houding moet geven. De Russische autoriteiten hebben in een eergisteren gepubliceerd communiqué ei hun voldoening‘over uitgesproken, dat de Engelschen- ®a de-Franschen dit keer voor stellen hebbeh gedaan zonder het woml nieuw van ironisch bedoelde aanhalingstee kens te voorzien en zonder te insinueerer., dat de voorstellen een vooruitgang betee- kenen. Deze constateering is evenwel onvol doende om den indruk te raden, welke door de nieuwe voorstellen is gewekt. Minister-president Chamberlain, aldus meldt Reuter nog uit Londen, heeft heler ir hét lagerhuis medegedeeld, dat de Brit- sche regeering ieder oogenblik het Russi sche antwoord op de jongste Fransch-Brit sche voorstellen verwacht. De premier wei gerde echter zich verder over de onderhan delingen te Moskou uit te laten, hetgeen hij Ir* dit stadium niet raadzaam achtte. De houding van Amerika. Graaf Potocki, de Poolsche ambassadeur in de Vereenigde S^ten, die op weg Londen en Warschau te Plymouth aan is gestapt, heeft tegenover Reuter klaard, dat htf met zijn regeering de hou ding van Amerika ten aanzien van den Europeeschen toestand zou bespreken. Hy voegde hieraan toe; Ik kan niet zeg gen, of de Vereenigde Staten neutraal zou den blyven ingeval de moeilijkheden te Dan zig tot een Europeeschen oorlog zouden leiden. De cijfers van de stemming over het geamendeerde neutraliteitsontwerp z(in echter hoogst belangwekkend en ik geloif dat er een algemeene Amerikaansche nei ging uit blijkt, zich in een Europeeschen oorlog te mengen. DE a.s. Britsch-Japansche besprekingen, welke op instignatie van Groot-Brittan- nie te Tokio zullen worden gehouden, be- oogen een plaatselyke regeling voor Tientsin tot stand te brengen. Daarom zal Groot-Brittannië worden verzocht wijziging to brengen in de houding van de Britsche autoriteiten in de concessie van Tientsin ten aanzien van de kwestie der handhaving vsn vrede en rust ter plaatse, zoowel no pens vraagstukken, welke noodzakelijk wor den geacht voor het bestaan van het Japan- c-che leger. De woordvoerder van het Japansche leger, die over deze aangelegenheden sprak, legde den nadruk op de belangrijkheid der a.s. bespreking. De Japansche autoriteiten te Tientsin hebben volgens den zegsman uit zelfverdediging krachtige maatregelen genomen. Volgens de Britschp opvattingen beoogt de Japansche actie, de wettige be langen van Britsche onderdanig in China uit te schakelen of de belangeaj van derde mogendheden in China te Schaden. De Britsche autoriteiten ter plaatse voeren echter openlik een politiek, welke gunstig gezind is jegens Tsjang Kai Tsjek, en be tonnen duidelijk een vijandige gezindheid jegens Japan. Het Japansche leger heryft riet bedoeling de belangen te schaden van derde mogendheden, die met het Japansche Itger samenwerken of goeden wil jegens Japan- betoonen. De a.s. besprekingen te Tokio hebben ten doel, de anti-Japansohe gezindheid in de Britsche concessie' van Tientsin te doer verdwijnen. Dit zou evenwel slechts kunnen worden bereikt indien de goede gezindheid jegens Tsjang Kai Tsjek vrijwillig wordt opgegeven en indien Groot-Brittannië mede

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1