]OKT KEN r EEN jperk: IUWEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEvVATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen MONETAIRE MAATREGELEN TE DANZIG. :elig adres. 1939 ENGELAND EN FRANKRIJK HEBBEN EEN DOEL: Overheersching van Europa door geweld vermijden. i Politieke situatie in Europa wordt steeds onaangenamer voor de kleinere, neutrale mogendheden. No. 20075 Woensdag 5 Juli 1939 77e Jaargang De raipp Vlln de Thetis. BINNENLAND. vacantie gaat oop van onze voor MISTELTJE. Vestf alen. >r de Westfalen* d. luchtwegen. „Zij begrijpen volkomen den aard der uitdaging en zullen er het hoofd aan bieden”. :i|d.h. geh. |aar door. ind van •rnhard Terwijl Nederland, België en Zwitserland pver een met den dag aan kracht winnend militair apparaat beschikken, dat handha ving der neutraliteit desnoods kan afdwin gen, en daardoor een sterke praeventieve NTWERKEN en hel tyünslerland. >uwburgstad. monumentaal stad- al met de burchten In hel ftuhrgebled. eik tochtjes. t, ffathaus, Tel. 3941. D „50 MILLIOEN BEHOOREN ONS” BEWEERT JAPAN. De Chineesche zilvervoorraad te Tientsin Onder het opschrift „de 50 millioen dol lars van China” schrijft do Japan Times, dat de Japanneezen op de a.s. Britsch-Ja- Pftnsche conferentie den Britten zullen vra gen aan het regiem van Peiping den zilver voorraad uit te leveren ten'bedrage van on geveer 50 millioen dollars. Den laatsten tijd zyn geruchten in om loop, dat een belangrijk gedeelte van dezen zilvervoorraad in het geheim met een Britsch oorlogsschip uit Tientsin is verzon den. Ook zegt men, datjte Britten wel on der een of ander voorwendsel de uitlevering van, het zilver zullen weigjeren, Volgens het blad behoort het zilver aan de filialen van de Chineesche bank en de Verkeersbank te Tientsin, welke banken-zijn toegietreden tot de Chineesche Federale Reserve Bank. Deze bankenhebben hun zilvervoorraden afgestaan voor bankbiljetten. De Britsche regeerlng heeft in geen geval meer recht het zilver te houden, dan de Japansche mi litaire autoriteiten te Sjanghai op grond van hun militaire rechtspraak 'hebben IcA •in beslagneming van Britsch kapitaal, dat bij eenige Chineesche Bankinstellingen is gedeponeerd. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring- 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertenties in het Zaterdagnumme’' 20 bijslag op den prijs- Liefdadigheids-ad/ertentiën de helft van den nrifs. INGEZONDEN MEB'EDEELINGEN1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpa’jina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingea bij contract tot zeer gereduceerden Prijs Groot® letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI. GOUDA bö onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onse bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—5 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS :pe- kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging pw looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. de genomen militaire maatregelen. In dit verband meldt men, dat het ver voer van wapenen en munitie naar de ka zerne van Langfuhr voortgaat, doch op klei ner schaal dan de laatste dagen. Een ge- deélte van de -rnupitie schijnt reeds te zijn opgeslagen aan de monding van den Weich- sel te Holm. De vacanties der 2500 studen ten zijn vervroegd. In gewone omstandig, heden beginnen deze vacanties 15 Juli, alle studenten hebben zich voor medische keu ring moeten aanmelden. cl minder gas en imiddelen meer zeep en ouder- /erbodig. Rinsa UI Ie wai it het motto van ct heeft genoeg Ie waal U heeft te weken, nu is koken. Een was- t is eenvoudig en :oop. De nieuwe acht In Rinso kkelt een over- van werkzaam n, dat het goed wit maakt, telkens eer U het kookt. flOOSCHECOIRINT. 1/ijken, terwijl het op den langen duur een kracht zal zijn. Onze gelijkheid van doelstelling wordt thans gesteund door gelijkheid van politiek^ voorfcekomen. Had hij begrepen,, gelijk hij hetgeen aan ónze ententb een diepere, bin- - dender beteekenis geeft dan ooit te voren.1, Dit deelgenootschap tusschen Londen en Pakijs berust niet op eenigerlei formeele artikelen van een vereeniging. Niet de min ste opmerkelijke trek er van is, dat er geen geschreven tekst bestaat. Het deelgenoot schap is noch zelfzuchtig noch exclusief, doch bereid, zooals wij gezien hebben, om op te tredei» ten behoeve van anderen, die hun onafhankelijkheid bedreigd zouden kun nen zien. Sprekende over de militaire krachts- n spanning van Engeland, legde Hore Be- lisha er den nadruk op, dat de keuring der eerste 50.000 dienstplichtigen aan het licht heeft gebracht, dat ruim 97% geschikt was voor den militairen dienst. Wat zijn dat voor artsen, die ons verval afkondigen? zoo vroeg spr. De sterkte van het Britsche leger, geregelde en hulptroepen, zal voor het volgende jaar om dezen tijd ruim enn millioen manschappen bedragen, welk aan tal voortdurend stijgen zal Hieruit zal blijken, hoe goed wy het Fransche stard- pi.nt zijn gaan begrijpen. Tenslotte verklaarde Hore Belisha, dat .diepgenesteld in onze belde volkeren ze kere opvattingen leven, die door de’gene- n.ties zijn overgeleverd en verrijkt, n.l. op vattingen betreffende gedragsnormen ten aanzien van menschelyke waarden. Wij hebben de overtuiging, dat het een verraad zou beteekenen, wanneer wy die niet be hoedden. Deze opvattingen en de hardnek kigheid waarmede zy vastgehouden zullen worden, vormen een bewapening voor ons, die nog hechter is dan staal Wij koesteren dezelfde idealen, wy zijn vrienden, wij zijn sterk en wy zullen schouder aan schouder staan”. ,udLl m oord. Hoor» SJ Sa.erland rdh«rb.Inl4V»rltBlir«»»'t- Amsterdam-C., elk verband WestfJ ppoedig daarna deed, dat een boegdop open moest staan, dan zou hij mogialijk in staat zijn geweest de handle in werking te stel len om dien te shiiten. Voortgaande beschreef Woods de wa.i hopige pogingen, die gedaan waren om de overstroomde ruimen te bereiken door de voerste Davis-ontsnappingskamer om de deur te sluiten. Den volgenden morgen riep kapt. Oram vrijwilligers om hem te vergezellen naar de oppervlakte. Woods meldde zich aan en juist voordat zij de deur van de ontsnap- pingskamer sloten, hoorden zij schoten af vuren waaruit zij afleidden, dat een oorlogs schip zich in de nabijheid bevond. Toen de schoten weerklonken, werd in de duikboat gejuicht, zoo voegde Woods hieraan toe. Woods en Dram ontkwamen zonder moeit»-. Woods Verklaarde nog, dat de eerste stoker Arnold toen hij door het kijkgat van de kamer keek, hy vonken en rook zag. Het getuigenverhoor wordt voortgezet. DANZIG STAAKT DEN DIENST DER BUITENLANDSCHE LEENINGEN. £)E Bank van Danzig heeft gisteren een verordening gepubliceerd, waarin wordt medegedeeld dat tot nader order de beta ling op den dienst der buitenlandsche lee- ningen wordt stopgezet. Het betreft met name de leening van de stad Danzig van 1925 op het tabaksmono polie de leening van 1927 der havencom missie, de tramleening van 1927, de leening van het lucifersmonopolie van 1928 en de pond sterling-leening voor de Jiaven en tramspoorwegen. Het kapitaal dezer verschillende leenin- gen is grootendeels van Engelschen, Ne- derlandschen en Amerikaanschen oorsprong. Voor het overige voorziet hetzelfde decreet in een sluithfg der aan vreemdelin gen toebehoorende rekeningen bij de bank, die voortaan slechts over hun geblokkeerde deposito’s kunnen beschikken met machti ging van de Bank van Danzig. Deze maatregelen hebben echter, geen betrekking op de Poolsch-Danziger finan- ciee-le betrekkingen. Duitsche kringen te Danzig motiveeren deze maatregelen niet de vermindering der havenontvangsten ten gevolge van de „handelspolitiek van Polen, welke Gdynia ten koste van Danzig begunstigt”. In werkelijkheid schijnen deze maatrege len te zyn genomen, zoo meldt Hev#s, om de Bank van Danzig in staat te stellen bij te dragen aan de toegenomen financieele behoeften der Vrije Stad ten gevolge van j[)E Britsche minister van oorlog Hore Belisha, heeft gisteravond aan het jaar- Hiksche diner van het genootschap Frank- ryk-Groot-Brittannië een redevoering uit gesproken, waarin hij o.m. het volgende zeide: Het centrale doel van ons streven is steeds identiek geweest, ofschoon wij dat doel langs verschillende wegen nastreefden. Engeland en Frankrijk hebben beide ge tracht een overheersching van Europa door geweld te vermijden. Frankryk ging daarbij te werk met het systeem der bondgenootschappen. Enge land aan den anderen kant is traditioneel gekant geweest tegen het aanvaarden van verplichtingen. De Fransche politiek is ge- lechtvaardigd door de harde lessen der ge beurtenissen, die ons eveneens gedwongen hebben de Fransche vooruitziendheid te er kennen. Er bestaat waarlijk en werkelijk een Fransch-Britsche politiek, die in ge meenschap van gees| wordt geleid. Het is vellicht een kenmerk van de veerkracht onzer democratie, dat wij in staat zijn ones lyebruikelijke opvatting zoo door en door aan te passen aan gewijzigde omstandighe den. Moge de geheele wereld weten, aldus Hore Belisha, verder dat onze beide landen volkomen den aard der uitdaging begrijpen, die ons wordt geboden en dat zy er het hoofd aan zullen bieden, wanneer dat noo- dig is, met vastberadenheid. Het zou de meest doodelijke aller dwalin gen zijn voor de Waarnemers en nog meer voor de belanghebbende partijen, wanneer zy verkeerde gevolgtrekkingen zouden ma ken uit het feit, dat de omstandigheden ons in het defensief hebben geplaatst. Aang?- zien wij geen agressieve bedoelingen 'heb ben, kan het initiatief niet in de eerste plaats aan ons zijn. Dat zóu voor den op- pervlakklgen toeschouwer zwakheid kunnen eeuwenlang te ly'den gehad onder „Duitschg en Russische pogingen tot dan wel feite- lijke overheersching. Zij hebben gedurende deze twintig jaar, waarin zij zich verheu gen in een vry en zelfstandig bestaan, steeds met den grootsten argwaan vooral bun Ooster-buurman, den Russischen com- murdstischen kolos, gadegeslagen, en met name de Finnen, hebben van den aanvang af de meest uitgebreide militaire maatrege len genomen om hun onafhankelijkheid te gen een aanslag var. Russische zijde te ver dedigen. Zoo is het begrijpelijk, dat deze staten er niets voor gevoelen, hun vryheid en on afhankelijkheid „gegarandeerd” te zien juist door dien staat, welk» zy het meest Wantrouwen! Men beschouwt in de neutral'*, kleinere mogendheden deze garanties” al« een paard van Troje. Aanvaardt men wel bewust deze „garanties”, dar. verleent men in zekeren zin den garandeerenden sftiat of statengroep een recht tot interventie, en verzwakt men het vertrouwen in zijn wil tot zelfstandigheid en neutraliteit bij den anderen staat of statengroep Zrfo wordt men dan'van lieverlede betrokken in het politieke pokerspel der groote mogendhe-, den, en als op een kwaden dag een geweld dadig conflict zou uitbreken, zou men groo te kans loopen op een praeventief optre den van een der beide of zelfs van beide statengroepen. werking heeft zooals door wijlen gene raal Snijders meermalen zoo treffend is be toogd en de Scandinavische staten [door hun ligging begunstigt! worden, zyii de Baltische staten uitermate zwak. Natuur lijke grenzen met de Sovjet-Unie ontbre ken, hun geringe bevolking enkele mil- lioenen over een oppervlakte vele malen grooter dan Nederland en België Ikan deze grenze/i slechts zwak verdedigen, )hun economisch bestel is zwak en uiterihate kwetsbaar. Thans vormen de Baltische staten Huns ondanks een factor van primaire beteke nis bij de Britsch-Fransch-RuBsische be- fcprekingen over een „anti-agiressiefront1’ te Moskou. Het lijkt er wel op, dat Engeljand en Frankryk bereid zijn het Kremlin Izyn zin te geven, en zonder zich te storen aan de bezwaren der Baltische staten tegen op- gedrongen garanties de Baltische staten] in dit garantie-systeem -te betrekken. Hoe valt dit te rijmen met de Britsche bewering, (lat Groot-Brittannië als „vriend en beschermer der onafhankelijke, kleinere Europeesche mogendheden” optreedt? aldus vraagt nien thans aan Duitsche zijde. En men verwijt te Berlijn aan ^Londen, dat blijkbaar vóór dc Britsche regeering, die vastbesloten lijkt om tot eiken prijs met Moskou tot een 0c- coord te komen, de wenschen en belangen der kleinere neutrale mogendheden slechts een uiterst ondergeschikte rol spelen. Uit de jongste berichten uit Moskou over de besprekingen van Molotof met de Britsche en Fransche vertegenwoordigers valt op te maken, dat Londen en Parys ten aanzién van de „garanties”voor de Baltische stil ten en wellicht ook voor de overige reutralen de Russische zienswijze aan vaarden en den Russen voldoening willen schenken. Daarmede zal de politieke situa tie in Europa voor deze kleinere, neutrale mogendheden nqg weer onaangenamer won den. t yOOR de kleinere, neutrale Europ^sche mogendheden, waartoe zich ook Ne derland rekent, wordt het er niet ge makkelijker op, nu de tegenstellingen tus schen „totalitairen” en de „democratieën” zich weer scherper toespitsen. Wat Neder land betreft, vergete men overigens niet, dat wy als koloniale en zeevarende mogend heid een veel belangryker rol spelen en een veel zwaarder taak hebben dan men uit den hestheiden omvang van het Rijk in Europa zou mogeii afleiden. Ten aanzien van de' tegenstellingen tusschen de as Rome—Ber- jl)n eenerzijds en de leden en aspirant- leden van het „anti-agressiefront” ander zijds, neemt Nederland overigens in begin sel eenzelfde positie in als België, Zwitser land, de Scandinavische en Baltische staten- al deze kleinere, neutrale mogendheden wenschen hun neutraliteit, hun zelfstandig heid, hun onafhankelijkheid te bewaren en zij wenschen niet betrokken te worden ïn geschillen en/of conflicten, ’waarbij zy geen enkel rechtstreeksch belang hebben. Van daar een alleszirfs begrijpelijke verontrus- ]ng der kleinere Mogendheden over even- tueele opgedrongen „garanties”, welke het gevaar doen ontstaan, dat deze landen te gen hun wil betrokken worden by rfe door allen evenzeer betreurde conflicten tusschen de groote Europeescho mogendheden. Vooral de Baltische statèn zitten <r, letterlijk en figuurlijk, „leelyk tus schen”. Immers, genieten landen als Ne derland en Zwitserland, alsook de Scandi navische staten, het genpt van een onge- ropte reputatie van langdurige neutraliteit, onafhankelijkheid en zelfstandigheid, met de Baltische staten alsmede Finland ligt de situatie geheel anders. Deze staten zijn eerst zelfstandig geworden na den Wereld.- oorlog, en de volkeren, die er wonen, de innen, Esten, Letten en Litauers, hebben Als reddingsvaartuigen ter plaatse waren geweest.. Verklaringen van kapitein Oram en luitenant Woods. Tijdens het .onderzoek naar de ramp van de „Thetis” heeft kapitein Oram als zyn meening te kennen gegeven, dat, als de reddingsvaartuigen binnen een paar uur ter plaatse waren geweest, de opgesloten man nen zonder twijfel nog gedurende den naeht hadden kunnen ontsnappen. De boei, die de „Thetis” nadat zy op den bodem was ge- stooten, naar de oppervlakte had giezonden, had de begeleidende sleepboot volgens Oram moeten zien. Voorts is het ,als een duikboot niet bin nen den vastgestelden tyd het sein geeft, dat zij aan de oppervlakte komt, altijd een zaak waaraan terstond aandacht dient t« worden geschonken en als de sle^pbooten om 17.40 uur bericht hadden ontvangen, dat de duikboot niet aan de oppervlakte was gekomen, hadden zy wellicht om 20.30 ter plaatse geweest kunnen zyn. De red dingspogingen waartoe om 20.00 uur beslo- ten was, hadden, als de reddingsvaartuigen ter plaatse waren geweest, onmi4dellyk uitgevoerd kunnen worden, daar op dat oogenblik de atmosfeer in de duikboot nog goed en de bemanning krachtig was. Oram gaf toe, dat de omstandigheid, dat er in plaats van de normale bemanning, meer dan 100 man aan boord waren, tengevolge had, dat men slechts 24 uur om te ontsnap pen had, in plaats van 48 uur. De minister van Financiën was heden- midd.ag aanwezig toen luitenant Woods, een der overlevenden van de „Thetis” en de „eenige man, die weet wat er gebeurd is”, toen de duikboot zonk, zyn getuigenverkla ringen aflegde. Woods zeide, dat toen het water binnen drong door de torpedobuizen „eenige tijd verspild werd met het sluiten van den wa terdichten deur”. Dat kwam door dat hy een matroos te hulp snelde, die van de voe ten geslagen werd en die in gevaar ver- keerde te verdrinken. Woods moest hem helpen, voor hij den waterdichten deur sloot. Woods verklaarde voorts, dat hij er zoo van overtuigd was, dat de boegdoppen gesloten waren, dat hij de meening was toegedaan, flht er een buisbreuk moest zyn De vervanging* van werkende dienstplichtigen door werkloozen. Uiteenzetting van minister Van Dijk. Op de vragen van het Eerste Kamerlid Van Vessem met betrekking tot de ver vanging van werkende dienstplichtigen door Werkloozen heeft de Minister van Defensie als volgt geantwoord: Art. 32 van de Dienstplichtwet volgens den gewijzigden tekst, laat buitengewone oproeping in, geval van oorlog, oorlogs gevaar en andere buitengewone omstan digheden toe, voor zoover de kroon dit noodlg acht. Bij Kon. besluit van 10 April 1939 (Staatsblad nr. 182) is de oproeping noodig geacht van al het personeel, be stemd voor buitengewone oproeplng- ultwendige veiligheid, zoodat de oproe ping van leder, die daarbij is ingedeeld, berust op bedoeld art. 32, Het indeelen van dienstplichtigen bij deze groep is niet eenhandeling, die eens voor al heeft plaats gehad. Integendeel, het al of niet behooren tot deze groep is in gewone omstandigheden voortdurend, dag aan dag, aan wisseling onderhevig. Er is geen aan de wet ontleende reden aanwezig, waarom dit proces zou moeten stilstaan, nadat1 een oproeping heeft plaats gehad. Voor een deel en op ahde- ren voet gaat dit proces dan ook in de tegenwoordige omstandigheden door. Zoo zijn onderscheidene dienstplichtigen, die aanvankelijk niet behoefden op te ko men, alsnog opgeroepen, toen dit noodig bleek voor het bezetten van sommige posten. En zoo komt in geval van ver vanging de bestemming voor de „B.O. U.y.” voor den met verlof gezonden dienstplichtige te vervallen en wordt de vervanger alsnog daarbij ingedeeld. Noch de letter, noch de geest van art. 32 der Dienstplichtwet staat hieraan in den weg. Het is niet juist, dat de verdediging der grenzen in de eerste plaats aan werk loozen wordt opgedragen; het aantal op geroepen werklooze dienstplichtigen be draagt thans ongeveer 15,7 pet van de totale sterkte der troepen, welke zijn be last met de grens- en kustbeveiliglng. Maar ook al ware dat anders, dan ligt in het buitengewoon oproepen van werk looze dienstplichtigen geenszins opgeslo ten een discriminatie ven de beveiligen de taak. Bij acuut gevaar, hetwelk aan leiding geeft tot een algemeene mobili satie, worden alle beschikbare krach ten voor de verdediging des lands opge roepen; zoolang zulks niet het geval is, dient, voor zoover mogelijk, rekening te worden gehouden niet alleen met mili taire, maar ook met sociale belangen. Belde belangen worden gediend door buitengewoon opgeroepen dienstplichti gen, die In de burgermaatschappij noode kunnen worden gemist, te vervangen door werklooze dienstplichtigen, die daar door tot nuttigen arbeid worden be- stenid Het is een onjuiste stelling, dat aldus „elke andere arbeid” den voorrang zou hebben boven de militaire taak; het gaat het er om, dat de een in dezen tijd de bevélligdende taak slechts kan ver vullen met het brengen van een groot sociaal offer, terwijl vgor den ander van een sociaal offer geen of nauwelijks sprake is. Aahgezlen van persoonlijke vervanging waaronder te verstaan de methode, waarbij men zelf voor een vervanger heeft te zorgen geen sprake Is, is er reeds uit dien hoofde geen gelijkenis met het vroegere remplacantenstelsel; sterker spreekt nog, dat de dienstplich tige, die vervangen wordt, verplicht blijft tot opkomst onder de wapenen wanneer zulks noodig wordt geacht, zooals bij al gemeene mobilisatie, terwijl de rempla- (?ant zijn vrijstelling van den dienstplicht had gekocht. Op de vraag of de Minister bereid is, een regeling te ontwerpen ter tegemoet koming aan ernstige moeilijkheden voor de werkende dienstplichtigen, antwoordt de Minister, dat dit onderwerp in studie is, waarbij wordt aangeteekend, dat zich hierbij groote moeilijkheden voordoen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1