ODKT Oe Internationale I WatertentoonstellinB TE LUIK IT EEN idperk: OUWEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, MEUWERkSk, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen De Kabinetscrisis. iker A LEF. 2290. Toch is er nog geen aanwijzing voor een stap in de richting van een oplossing. DE TOESTAND IN DANZIG SCHIJNT WAT VERBETERD. Het Chr. Nationale Zendingsfeest. a sa“»‘ >urg.f één maal en wel op van GOUDA naar LUIK voor 3.35 3e kl. voor 4.95 2e kl. jjs is en r Engeland zou China steunen. De Thetis-ramp. No 20076 Donderdag 6 Juli 1939 77e Ja*r8T«ng Belangrijke besprekingen. 70-OUl feitfalen. r de Westfalen* n het Munsterland. uchlwegen. ei stemming volgen. Engelscli scheepsofficier in China gearresteerd. De Japanners hebben den eersten offi cier van een te Hankau in China liggend Britsch koopvaardijschip, den Engelschman Winterbottom, gearresteerd wegens belee- digend optreden. we, anderzijds oen reactie opgewekt. Er is een af keer tegen het Westen ont staan, waarvoor de kolonisccrende mo gendheden een oplossing moeten vinden. Oost en West zullen weliswaar nooit tot een organische volkseenheid worden ver- Bezoek van de Koningin. Dr. Colijn over de geestelijke behoeften van Indië. Heen en terug. I. h. geh. jaar door. id van nhard SauerUnd ilg.l.twemb.l.nulUchl. >wb.InhlV«rkabnM>t. Ajnsterdam-C., elk verband Westfalan, Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Japan bombardeert Tsjoengking. Vanochtend hebben ongeveer dertig Ja- pansche vliegtuigen enkele malen lucht aanvallen ondernomen op de Chineesche stad Tsjoengking. Hoewel weinig menschen- levens te betreuren zouden zijn, moet aan zienlijke matcrieele schade zijn aangericht. De Voorzitter van de Eerste Kamer, Baron de Vos van Steen wijk door H. M. de Koningin ontvangen. H. M. de Koningin heeft hedenmor gen den voorzitter van de Eerste Kamér der Staten-Generaal, Mr. W. L. Baron de Vos van Steen wijk op den Ruigenhoek ontvangen. is de groote gebeurtenis die ieder gaarne wil zien. DAARVOOR BIEDEN WIJ DE GELEGENHEID. ZONDAG 23 JULI a.s. loopt bij voldoende deelname EEN EXTRA TREIN RECHTSTREEKS Zie verder de achterzijde van dit blad. 'tJsüI uwburqstad. monumentaal slad- 1 met de burchten in het Huhrgebied. ;n tochtjes. Rathaua, TeL 3941. n hakken 1.30 hakken 1.10 T|E toestand in Danzig schijnt voor het oogenblik verbeterd, doch hij kan slechts gewapende vrede worden genoemd. Aan beide zijden wordt gezegd: „Wij zijn sterk wij kunnen wachten", doch er is geen aan wijzing voor een stap in de richting van een oplossing. Vandaag zal Foerster de gouwleider voor Danzig, op een partijdag het woord voeren. Met belangstelling ziet men zijn redevoe ring tegemoet. Men acht het niet waar schijnlijk dat zy een meer opbouwende toon zal hebben dan de vorige. Afdeeltngen van den Poolschen arbeidsdienst zijn in de huurt van Gluckau aan de grens der Vrije Stad aangekomen, waar zij thans verster kingen aanleggen. De financiecle maatregelen van gisteren worden toegeschreven aan vroegere firtarf- cieele decreten, waarbij allo buitenlandsche valuta in Danzig moesten worden ingewis seld tegen (Danziger) guldens. De aldus verkregen buitenlandsche valu ta werden naar Duitschland gezonden. Deze maatregelen hebben eenernstigen twijfel «doen rijzen over de uiteindelijke veiligheid van den gulden en de spaargelden. dat persoonlijk contact tusschen d noordelijke staatslieden het ntu maken alle moeilijkheden snel t komen. Dr. H. Colijn door H. M. de Koningin op den Ruigenhoek ontvangen. Hedenmorgen deelde het A. N. P. mede, dat Dr. II. Coljjn zich heden morgen naar H. M. de Koningin had begeven om H. M. mede te deelen, dat hij de hem verleende opdracht tot vorming van een Kabinet, welke door hem in beraad was gehouden, niet aanvaardde. Nader wordt ons door het A.N.P. uit den Haag gemeld, dat boven staand bericht niet geheel juist is, dat Dr. Coljjn hedenmorgen aiteen aan H. M. de Koningin rapport heeft uitgebracht omtrent de besprekingen met de voorzitters der 6 Kamerfrac ties. Kardinaal Innitzer krtfgt politie-bescherming. De Weensche pers maakt geen melding van de incidenten, welke zich hebben voor gedaan tijdens de herderlijke reis van kar dinaal Innitzer. Zoowel kerk als staat wil den bestaanden wapenstilstand niet hebben. Officieel wordt ten sterkste ontkend, dat de hetoogingen door nation^al-socialistische autoriteiten werden georganiseerd en men spreekt over spontabe betoogingen der be volking. Teneinde nieuwe incidenten te voorkomen, zullen politie en gendarmerie den kardinaal op diens reizen bescherming verleerien. Daarom moet de concessie van Tientsin worden geïsoleerd. De Japansche militaire autoriteiten in Noord-China verklaren, dat ongeacht de vraag of de Britsch-Japansche besprekingen zullen worden gehouden te Tokio, Tientsin of Londen, de bedrijvers van anti-Japansche acties in ieder geval uit Tientsin moeten worden verwijderd. Verklaard wordt, da', generaal Tsjang Kai Tsjek in het binnen land- van Zuid-China nog steeds hulp ont vangt van Groot-Brittannië en de Sovjet unie en dat zulks bewezen kan worden. Gemeld wordt, dat Tsjoengking zich nog steeds hulp verzekert door tusschenkomsc van de buitenlandsche concessies. Daarom acht men het van essentieel be lang, dat de concessie van Tientsin wordt geïsoleerd of dat men er het Tsjang Kai Tsjek karakter aan ontneemt, daar de steun der Britten aan de nationale regeering naar men zegt de militaire operaties der Japan ners tegen deze regeering in den weg staat. De woordvoerder van het departement van buitenlandsche zaken heeft, volgens Reuter, aangeduid,, dat de Britsch-Japan-, sche conferentie over Tientsin waarschijn lijk niet voor de volgende week zal begin nen. De datum zal worden vastgesleld, zoo voegde hij hieraan toe, na aankomst van de Japansche militaire gedelegeerden uit Tientsin, die Vrijdag in Tokio worden ver-* wacht. Intusschen wordt de Britsche bij stand aan Tsjang Kai Tsjek veroordeeld in resoluties, die aangenomen worden door po litieke partifen en vele ogenbare lichamen, die aandringen op een krachtige houding bij de komende besprekingen. INCIDENT TUSSCHEN POLEN EN OEKRAINERS. Kwestie thans rijp voor definitieve oplossing? Te Brzekany in Oost-Galicië heeft zich gisteren een incident voorgedaan tusschen Poolsche politie en drie Oekrainers. De po litie verlangde, dat de Oekrainers hun pa pieren zouden toonen, doch de mannen vluchtten in een huis. Toen de politie hier- wilde binnendringen ,werd zij met schoten ontvangen. In den strijd, werd een politie man en éen Oekrainer gedood. De chef van de Poolsche politie leidt persoonlek het onderzoek. Naar aanleiding van dit incident meldt de „Kurjer Polsky”: t>e Oekrainsche kwestie is rijp voor een definitieve oplossing. Polen heeft zich steeds bereid verklaard, haar te regelen op basis van de drie volgende punten: 1. De Oekrainers moeten de Poolsche souvereiniteit aanvaarden. 2. Zij moeten dezelfde plichten op zich Koningin Elisabeth van België incognito te Luik. Koningin Elisabeth heeft gisteren incog nito een bezoek gebracht aan Luik. Tegen den middag kwam H. M. aan. Zij gebruikte het middagmaal ten huize van baron de launoit eh begaf zich vervolgens naar de tentoonstelling. Het nieuws van de aanwezigheid van ue Koningin verspreidde zich snel en het pu bliek verzamelde zich op de plaats waar IreJ de hooge bezoekster verwachtte te kunnen zien. Schoolkinderen die op de tentoonsteL b'ng waren, vormden een eerehaog. De Ko ningin werd overal hartelijk toegejuicht. smolten, doch verzoening moet mogelijk zijn en niet teruggedcinsd mag worden voor de vervulling eener goddelijke roe ping. Veel wordt bereikt door verhooging van de stoffelijke welvaart, doch de wor- telvraag is de geestelijke aanpassing. Bij de geestelijke aanraking moet in het oog worden gehouden, dat wij niet zijn in Noord-EuWa met zijn technische ont wikkeling en zijn zoo vermaterialiseerd leven. De Westersche invloed heeft in geeste lijken zin vaak ontwortelend gewerkt. Zoo ontneemt het Westersche neutrale onderwijs den Oosterling wel zijn naïeve religieuze voorstellingen, doch geeft hem daarvoor niets terug. De oplossing is niet te vinden in een teruggrijpen naar de oude godsdiensten van Indië. De eenlge werkelijke oplossing is, den Indlschen volken met de Westersche cultuur ook den wortel van die cultuur, het Chris tendom, te brengen. Zonder dat kan de kloof tusschen ras en ras slechts dieper worden. De Regeering steune het Zendings- onderwijs. Wie is nu verantwoordelijk voor de verspreiding van het Christendom in In dië? Zending is geen directe regeerlngs- zaak, zij is wel de directe roeping van het Nederlandsche volk, voorzoover dat volk gehoorzaam buigt voor het zendlngs bevel van den Christus. De overheid kan positief bijdragen tot den zendingsarbeid door het wegruimen van belemmeringen en het steunen aan dat gedeelte der zen- dingswerkzaamheid, welke overeenkomt j met wat de overheid zelve acht tot eigen taak to behooren. Met name het zen- dingsonderwijs verdient dien steun, om dat het niet alleen een stuk overheids taak overneemt, maar ook omdat het aan een schrijnende geestelijke behoefte tegemoet komt. Daarom moet dit onder- BRITSCH KONINGSPAAR NAAR BRUSSEL. Dr Koning en de Koningin van Engeland zullen in October een officieel bezoek bren gen aan Brussel. In. een officieele verkla ring van Buckingham Palace werd gezegd, dat de Koning en de Koningin met vreugde de uitnoodiging van Koning Leopold hebben ontvangen en gaarne hieraan gevolg zullen geven. Gisteren is op het landgoed de Raap horst bij Den Haag het Christelijke na tionale zendingsfeest gehouden. Des middags heeft de Koningin een deel van de bijeenkomst bijgewoond. Om vier uur kwam H. M. op het terrein aan. Zij begaf zich te voet naar de spreek plaatsen en heeft daar, nadat het be stuur aan Haar was voorgesteld, ge luisterd naar de rede, welke dr. F. J. Fok- kema heeft uitgesproken In het -gevolg van de Koningin be vonden zich freule D H. van Tets, eerste hofdame, mr. J. H. L. J. baron Sweerts de Landas Wijborgh, kamerheer en ma- jaar H. J. Phaff, adjudant van de Ko ningin. In de ochtendbijeenkomst heeft dr. H. Colijn gesproken over „De geestelijke be hoeften van Indië". Dr. Colijn betoogde, dat het Christen - domdom de eenige waarachtige synthese is tusschen het Westen en het Oosten. De vraag naar wat de geestelijke behoef ten van Indië zijn vindt haar antwoord in het zendingsbevel„Gaat hoen in de geheele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen.” De aanraking van de Indische volken met het Westen heeft eonerzijds oen streven naar overneming van hc't nieu- -- Het Hof brengt Woods hulde voor zijn gedrag. Reuter seint uit Londen dat bij de voort zetting der verhooren betreffende den on dergang van de Thetis, de stoker Arnold, de laatste man, die uit do duikboot ontsnap te, het'Hof heeft verteld óp welke wyze hij uit de gezonken boot was ontkomen. Hy be schreef hoe hy een verschrikkelyken lucht stroom voelde, toen het ongeluk gebeurde en hoe vier mannen, twee manneiï van de vloot en twee employé’s van de Camméll Laird, er niet in geslaagd waren te ontko men. Hy voegde hieraan toe, dat, toen de ontsnappingskamer leeggepompt werd, wa ter naar de belangrijkste motoren of naar het schakelbord stroomde, zoodat een rook wolk opsteeg. .Hy dacht, dat de rook het gevolg was van een kortsluiting, die uitge brand was. Zyn eigen ontsnapping beschrijvende, verklaarde Arnold, dat toen hy uit het luik kwam, hy vastraakte aan een paar haken, maar dat hij er in geslaagd was zich te be vrijden. Arnold had er geen iélee van, waar om de andere mannen niet na hem uit de duikboot zijn gekomen. De getuigenverklaring van Arnold volgde op die van Woods, die gisteren zijn mede- deelingen beëindigde na ruim zes uur in het getuigenbankje te hebben vertoefd. De z. g.n. „testcocks”, die aangebracht zijn op de deuren der torpedobuizen en die er toe dienen om na te gaan of de buizen volge- loopen zijn of hiet, kwamen herhaaldelijk ter sprake. Woods zeide, dat hij het mogc- lyk achtte, dat de „testcock" van buis no. 5 geblokkeerd was door de stof, waarmede de buis inwendig was bestreken. Voorts werd gesproken over de vier proe ven,.die genomen kunnen worden om na te gaan of de torpedobuizen water bevatten of niet, waarbij de opmerking werd gemaakt, dat, wanneer Woods een van deze proeven genomen had, hy wellicht bevonden zou hebben, dat de torpedobuis niet leeg was, maar vol water en onder druk stond. Op de vraag waarom hy de achterdeuren van de buizen geopend had, zeide Woods, dat hy den eersten luitenant in kennis wil de stellen van den toestand der buizen en dat hy zelf wilde zien of zy droog waren. Wanneer hy met een zaklantaarn had kun nen kijken, had hy kunnen zien of er water sy pelde door den voorsten dop. Woods voeg de hieraan toe, dat hy vroeger een geval had gekend, waarin deze lichtelijk lekte. Voor Woods de getuigenbank verliet, bracht de president van het Hof hem hulde, zeggende: ,,Het Hof waardeert ten zeerste de zeer duidelijke wijze, waarop gij Uiw ge tuigenverklaringen hebt afgelegd. Het eeni ge oemmentaar dat ik wil geven, is, dat gif Gistermiddag is op het paleis van den president te Warschau een belangrijke con ferentie gehouden door Moscicky, Smigly Rydz en Beek. Het verluidt, dat gesproken is over maatregelen, die genomen moeten worden met betrekking tot militaire voor bereidingen in Danzig. De Britsche zaakgelastigde Norton heeft een bezoek gebracht aan Beek op het mi nisterie van buitenlandsche zaken. Het verluidt, dat hy in kennis is gesteld van het beslui*" dat de Poolsche regeering heeft genomen van het overleg van Berk met den Poolschen ambassadeur te Londen. Men gelooft, dat dit besluit spoedig een concreten en z'^htba^e, vorm za1 aanne mer. doch de officiede wogi cl voerde.- heeft gisteravond verklaard; „Wy kunnen gten aanwijzing geven over de maatregelen, waartoe besloten is". Remilitariseering gaat voort. Uit Poolsche bron verneemt Havas, dat de werkzaamheden tot remilitariseering van Danzig voortgaat. Naast dte dokken van Schichau zyn thans ook de „dokken Zwitsersch radiostation afgebrand. Tn het radio-station Schwartzenburg te ‘Bern is vanochtend door onbekende oorzaak brand uitgebroken, tengevolge waarvan het verwoest is. Duitschland verlangt goede voegen in Tsjechië. De DuitscHe autoriteiten hebben aan de 'regeering te Praag medegedeeld, dat zij voor dient zorg te dragen, dat alle hoofd wegen, die van strategisch belang zyn, voor 1 September a.s. in goeden staat verkeeren. Treedt consul-goneraal te Berlijn af? Naar verluidt zou de Nederlandsche con- sul-generaal te Berly'n, de keer M. J. van Schreven, voornemens zijn binnenkort zijn ontslag te vragen. Hij zou niet uit den con- sulairen dienst treden, maar een andere b»> nemen als de andere staatsburgers. 3. Zij moeten afzien vna alle geheul met vijanden van Polen. Het blad verklaart dan verder: Op deze voorstellen antwoordt men van Oekrainsche zijde met schoten cn stappen bij de Duit- schers te Praag en te Danzig, terwijl het blad voorts meldt, dat de leider van de S.S. in Oost-Pruisen en Danzig, Rediess, zich in verbinding heeft gesteld met de vertegen woordigers van de Oekrainsche minderheid. van Danzig" begonnen te werken voor de herbewapening van Danzig. Op de werk plaatsen is een begin gemaakt met den bouw' van zes pontons, die waarschijnlijk gebruikt zullen worden voor overgangen over den zijarm van den> Weichsel, den No- gat, die de grens vormt tusschen Oost-Prui- sen en Danzig, waarover slechts een brug ligt, op Poolsch gebied, te Tezew. Om de voorbereidingen geheim te houden, heeft de leiding- der dokken van Danzig gisteren honderd arbeiders van Poolsche nationaliteit ontslagen en de Poolsche arbeiders, die de Danzigsche nationaliteit hebben, gewaai- schuwd, dat zy hun betrekkingen over twee weken zullen verliezen. Gelijk bekend is be zit Polen 50 pet. der aandeelen in de dok ken van Danzig. De rest behoort aan de Vrije Stad. Krachtige houding van het vrede», front. Dobry Wieczor, zoo bericht Havas uit Warschau, schrijft in een hoofdartikel: De Duitschers zullen ten slotte moeten begrij pen, dat de verantwoordelijkheid voor een voortduren van den tegenwoprdigen toe- j-stand, met alle onvermijdelijke gevolgen daarvan, bij het Derde Ryk ligt. Indien men dat niet wil begrijpen, zal de vastberaden houding der goedgewapende staten die den vrede willen, er wel toe noodzaken deze politiek te wijzigen. De door Duitschland begonnen actie welke een moreele uitputting beoogt, duurt nog voort, hldus het blad, doch wy staan aan een keer punt van den internationalen toestand. Het vredesfront heeft snel bewapend en bet is tot nu toe in het defensief gebleven. Thans is de toestand veranderd. De kwestie Danzig werd de toetssteen voor de hecht heid van het vrédesfont welks krachtige houding Berlijn tot nadenken moet stem- Tiien. Berlijn moet niet vergeten, dat iedere bedreiging van Danzig noodzakelijkerwijs op de Poolsche bajonet moet stuiten. Zekere feiten, zooals bijv, de #aankondi- ging van de aankomst te Danzig van den kruiser Königsberg zou op de neiging wij zen de betrekkingen tusschen Polen en Duitschland te normalisee*en; deze feiten blijven echter zeldzaam en zy zyn zeer on voldoende. Zoolang het rijk niet afziet van zijn imperialistische plannen zal Europa daarom moeten waken met de w’apenen in de hand. niet genoeg gezegd hebt over de zeer moe dige wijze, waarop gij U na de ramp hebt gedragen." ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: L—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEBEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Halifax naai Moskou? De „Daily Express” meldt, dat het naar aanleiding van een door de Sovjet-regec- rfog geopperd denkbeeld mogelijk is, dat Halifax zich binnenkort raar Moskou be geeft om de onderhandelingen over het nict- aanvalspact te bespoedigen. Men jVerwacht, verant- ‘lijk zal >oven te ikt minder gas en ismiddelen meer te zeep en ouder- iverbodig. Rinso i UI :1e was is het motto iet heeft genoeg de wasl U heeft te weken; nu is koken. Een was- t is eenvoudig en coop. De nieuwe acht in Rlnto ikkelt een over- van werkzaam n, dat het goed wit maakt, telkens eer U het kookt. fiOllDSGHË ÜIUIAM.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1