Ing ■EKS 5 5 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREJKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, M^^I^^HT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, 77e Jaargang enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen TERUG JAPAN BEREID NIEUWE CENTRALE REGEERING IN CHINA TE ERKENNEN. Verklaring van Hiranoema naar aanleiding van den tweeden verjaardag van het uitbreken van het incident in China JDIG... hoolschorten” 2 VE vijftig millioen pond meer voor exportcredieten. Crediet van Londen aan „vredesfront”. Britsche luchtmacht roept een aantal reservisten op. „Duiken van Thetis niet als riskant beschouwd.” De Kabinetscrisis. No. 20077 Vrijdag 7 Juli 1939 IE Gouda uur OF i A NALE OOST-INDIE. uitgebroken, een t taire vredl n bü: t.o. de Turfmarkt. R Invoering van wijzigingen in de Tariefherziening. Met ingang van 10 Juli- De regeerlngsdienst meldt: De veranderingen, welke ortlangs bij nota van wijziging zijn aangebracht in het wetsontwerp tot wijziging van de Tariefwet 1934, zullen ingevolge Kon. be sluit van 4 Juli jl. voorloopig in werking worden gesteld met ingang van 10 Juli aanstaande. Voor zoover de wijzigingen met betrek king tot de tariefposten 19 (bladmetaal), 81 (zeemleder), 106 sigarettenhulzen) en 153 (polsterstof) tot verhooging van het invoerrecht zouden leiden, blijft de toe passing achterwege. De minister van financiën heeft krach tens hetzelfde besluit regelen gegeven tot geheele of gedeeltelijk teruggaaf, on der bepaalde voorwaarden, van het ver schil tusschen het Invoerrecht, op of na 1 Maart 1939 geheven overeenkomstig het voorloopig in werking gestelde ontwerp van wet, en het invoerrecht hetwelk ver schuldigd zou zijn geweest indien de in de nota van wijziging opgenomen invoer rechten reeds van 1 Maart jl. af hadden gegolden De regeling op de teruggaaf betrek king hebbende, zal evenals bovenbedoeld Kon. besluit, worden opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 7/8 Juli a.s. Belanghebbenden zullen nadere inlichtingen hieromtrent kunnen beko men bij de inspecteurs der invoerrechten en accijnzen. Crediet van Londen aan „vredesfront”. Voor de financiering der defensie van Polen, Roemenië, Griekenland en Turktye, Volgens de diplomatieke medewerkers van verscheidene groote Engelsche dagbla den, heeft het Britsche kabinet besloten credieten voor herbewapening tot een totaal bedrag van honderd millioen pond te ver- leenen aan staten, die zijn aangesloten by het non-agressiefront. Men verklaart, dat Polen, Roemenië, Turkye en Griekeland alle om financieele bijstand hebben ge vraagd. Hun verzoek zal thans worden in gewilligd en de Engelsche steun aan deze landen, die tot nu toe liep over een bedrag van rond tien millioen pond, zal te dien ein de vertienvoudigd worden. De regeering zal onverwijld een wets ontwerp indienen by het parlement, dat haar zal machtigen deze credieten te ver- leenen. Het besluit hiertoe werd genomen, nadat het kabinet gisteren in totaal vier en een half uur had vergaderd, ’s Ochtends bijeen gekomen om den internationalen toestand te bespreken, moest het kabinet zijn zitting na twee en een half uur onderbreken voor de vergadering van het Lagerhuis, waar Chamberlain en Butler enkele reeds vermelde verklaringen over Danzig afleg den. Nadat de vergadering verdaagd was kwamen de ministers opnieuw bijeen. Tij dens hun besprekingen, die twee uur duur den, werd toen het besluit genomen tot dé groote financieele steunactie aan Polen, Roemenië, Turkije en Griekenland. Het wetsontwerp zal, naar verluidt, zoo spoedig worden ingediend, dat het, nog vóór het parlement in de eerste week van Augustus op reces gaat, kan worden aan genomen. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zün dagelüks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 3746. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15, De zelfstandigheid van Nederland. Vragen van mr. Van Vessem. Het Eerste Kamerlid de heer Van Ves sem heeft de volgende vragen gesteld aan den minister van Buitenlandsche Zaken: Is de minister bereid om in aanvulling op de 3 Juli jl. door den Regeeringspers dienst gepubliceerde officieele verklaring naar aanleiding van de berichten, vol gens welke Nederland zou zijn genoemd in de onderhandelingen, welke dezer dagen te Moskou zijn gevoerd tusschen afgevaardigden der Engelsche en Fran- sche refceeringen met de regeering der Sovjet-ynic, mede te deelen: 1. A^n wie en op welke wijze de regee ring j'het tradittöneele Nederlandsche standpunt, zich afzijdig te houden van de tegenstellingen, die op dit oogenblik in Europa bestaan, opnieuw heeft beves tigd”? Voor mobilisatie- en bewegings oefeningen in samenwerking- met leger en vloot. Het ministerie van luchtvaart te Londen deelt mede, dat voor de komende drie of vier maanden, bij wijze van oefening voor een proef-mobilisatie, een aantal reservis ten der luchtmacht is opgeroepen. Bepaalde eenheden der luchtmacht zullen in die periode voorts mobilisatie- en bewe gingsoefeningen houden, in samenwerking met leger en vloot; deze oefeningen vallen gedeeltelijk samen met de legermanoeuvres in Juli, Augustus en September. Aan het bericht wordt toegevoegid, dat de reservisten, die voor deze oefeningen onder de wapenen moeten komen, volgens den normalen gang van zaken in j^zen tyd voor de jaarlyksche herhalingsoefeningen opgeroepen zouden zün. Van de bijzondere volmachten by de wet op de reserve- en hulpstrijdkrachten van 1939 wordt hiervoor geen gebruik gemaakt. Het ministerie van oorlog deelt verder mede, dat de Royal Air Force reeds op 7, 9, 13 en 14 Juli oefeningen in groot verband zal houden in verschillende streken van Midden- en Zuid-Engeland. Reuter meldt nader van het ministerie van luchtvaart te hebben vernomen, dat be sloten is vijf eskaders militaire vliegtuigen l^aar Frankrijk te zenden, die op 14 Juli, den nationalen feestdag van Frankrijk, aan het défilé der weermacht zullen deelnemen. Hulde aan Arnold. In het vervolg van het getugienverhoor met betrekking tot den ondergang van do „Thetis" heeft vice-admiraal Tower, direc teur van de vlootuitrusting, verklaringen afgelegd. Hij zeide o.m., dat wanneer een onderzeeër zyn eersten duik maakt, dit waarschijnlijk de veiligste is, dien hij ooit maken zal, omdat hy opzettelijk in lang zaam tempo wordt gienomon. Er is dan nooit het voornemen om de dingen te over haasten en om zoo te zeggen is er minstens een overvloed van talent aan boord om het zeker te maken, dat alle voorzorgsmaatre gelen genomen worden. Er is geen sprake van, dat het duiken van de „Thetis” be schouwd wordt als riskant of gevaarlijk, want het geschiedde in Liverpool Baay in plaats van in Gareloch. Het laatste, wat men zich moet voorstellen, is dat de proef tocht avontuurlijk is. De verklaringen van den vice-admiraal volgden op die van Frank Shaw, den eeni- gen burger, die uit de „Thetis” is ontko men. Shaw sprak de theorie uit, dat de vier mannen, die verdronken in de ontsnappings- kamer, toen zij poogden den duikboot te ■verlaten „hun hoofd kwijtraakten” en het mondstuk van hun Davis-apparaat aftrok ken. Hij voegde hieraan toe, dat een der vier mannen, die hy hielp uit de kamer te trekken, nog leefde «en hem vertelde, dat hij het luik niet open kon krijgen. Hy dacht dat dit te wijten was aan het feit, dat zjj niet wachtten tot de waterdruk binnen de kamer gelijk was aan die er buiten. Shaw zeide het onverstandig te vinden vier man tezamen in de ontsnappingskamer toe te laten, aangezien er voor vier man met Davis-toestellen geen ruimte was. Voor hy de getuigenbank verliet, brach* Shaw nog hulde aan Arnold, met wien hy uit de „Thetis” ontkwam. „Wanneer hij er niet geweest was, denk ik niet, dat ik hier thans verklaringen zou kunnen afleggen”. gaarne hun aankoopen van Britsche goede ren vergrooten, doch staan tegenover econo mische problemen, die op het oogenbLk hun koopkracht op vrije wisselmarkten Streng beperken. Naar verluidt worden thans onderhande lingen geboerd met een aantal landen. Voorts verluidt, dat practisch het geheele bedrag van 60 millioen tan te voren is ge- earmarked. De onderhandelingen moeten echter nog voltooid worden. De transacties volgens deze wet zyn zui ver van handelfkarakter en dekken geen leeningen of voorstellen tot leenlngen, wel ke door de schatkist zullen worden behan deld. De regeering heeft ingezien, dat aan gezien de transacties zouden uiteenlaopen er. sommige zouden loopen over twee ande re over vier en nog afldere mogelijk over tien of vyftien jaar, de crediettermynen veel langer moesten zyn dan eenig indivi- dueel exporteur bereid zou zjjn aan te bie den. Het wetsontwerp bepaalt ook, dat, in geval van uitgifte van promessen door de betrokken regeeringen, welke, wanneer zij gegarandeerd worden door het ministerie ■van Handel op de markt verkocht worden, ijhet ministerie van Handel de bevoegdheid zal hebben de aldus gewaarborgde papieren op te koopen en in portefeuille te houden met door de schatkist voorgeschoten geld Men is van meening, dat dit een noodza kelijke bepaling is, omdat de langere cre- diettermijn het .minder gemakkelyk zou ma ken dergelijke papieren op de markt te plaatsen. Het ^ninisterie van Handel zal derhalve deze promessen opkoopen en ze weer op de markt brengen, wanneer zich de gelegenheid voordoet. Het wetsontwerp op de garanties voor overzeesche handel, waarvan de tekst spoe dig wordt gepubliceerd, stelt een verhooging voor van 10 tot 60 millioen pond sterling, zonder interest, voor credieten, die kunnen worden verleend door het ministerie van Handel in gevallen, waarin dit de overtui ging heeft dat het in het nationale belang is, dat dergelijke credieten worden verleend Men zal zich herinneren, dat, toen het vorige ontwerp op de exportcredieten werd ir-gediend? een nieuwe categorie van credie ten werd ingevoerd, n.l. credieten, waarbij het een nationaal voordeel was om ze te verl^enen. Deze credieten stonden geheel los van de gewone commercieele credieten. Alle garanties, die onder deze wet ge geven zullen worden, zullen worden gege ven op gezag van het ministerie van Han del. De interest, die niet in de credieten is opgenomen, zal varieeren volgens het ver schillende type van de transacties, men verwacht echter, dat hy in sommige ge vallen een belangrijk bedrag zal uitmaken* De waarborgen mogen alleen gegeven worden aan of ten voordeele van personen, die hun zaken drijven in het Vereenigd Ko ninkrijk. De regeering heeft besloten deze wet gevende maatregK^ te bepleiten, aangezien zjj gelooft, dat hij een belangrijk effect zou hebben in het stimuleeren van den export- handel, in het bijzonder met landen, die op het oogenblik belemmerd worden door eco nomische moeilijkheden, vele landen willen Hiranoema, dat hem geruchten hadden be- ir^ikt, dat de gevoelens Van Amerika jegens Japan verbeterd zijn of dat de houding van Amerika tegenover Groot-Brittannië oen wijziging heeft ondergaan, doch daarom trent is niets uit Amerika vernomen, hoe wel de premier wel gehoord heeft, dat de stemming in de Ver. Staten is verbeterd. Hiranoema voegde hieraan toe, dat de regeering niet overweegt een goodwill af gezant naar Amerika te zenden. Sprekende over 'de afwikkeling van het incident in China, zeide Hiranoema, dat in verschillende deelen van China nieuwe re geeringen zyn ingesteld, welke zoo krach tig zijn, dat eerlang een nieuwe centrale tegeering te verwachten is. rechten in China, doch voor het oogenblik kan niet definitief worden medegedeeld of een beroep zal worden gedaan op oorlogs rechten of niet. Ten aanzien van de betrekkingen tus schen Japan en de Vereenigde Staten zeide Besprekingen van H. M. de Koningin ten Paleize Noordeinde. H. M. de Koningin heeft gister middag omstreeké half zes den mi nister van staat, vice-president van den Raad van State jhr. mr. F. Bec- laerts van Blokland, en des avonds omstreeks acht uur den voorzitter der Tweede Kamer der Staten-Gene- raal, mr. J. R. H. van Schaik, op den Ruigenhoek ontvangen. Het onderhoud met den vice-presi dent van den Raad van State duurde bijna anderhalf uur, met Mr. J. R. H. van Schaik had H. M. de Koningin eveneens een langdurig onderhoud. De Regeeringspersdienst meldt ho denmiddag dat H. M. de Koningin in verband met de Ministerieele crisis, ter verstrekking van inlichtingen in gehoor heeft ontvangen Mr. Dr. L. N. Deckers. De Regeeringspersdienst deelt voorts mede, dat het in het voorne men van H. M. de Koningin ligt he denavond in het Paleis in het koord einde een bespreking te houden met de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, den vice-presi dent van den Raad van State en met den Minister van Staat Mr. D. Fook. De chef van' den Staf van het letger en den chef van de marinestaf zijn mede uitgenoodigd om de vereischte inlichtingen te verstrekken. Longpestexplosie in het Krawangsche. Eischte reeds 48 dooden. Aneta verneemt van ’t hoofd van de pest- bestryding te Batavia, dat in de dessa. Ma- jang, aan de Zuidgrens van het regentschap Krawang, ten Zuiden van de Pamenoekan en Tjiasemlanden, een longpest-explosie is uitgebroken* Ongeveer twee weken geleden is daar, waarschijnlijk van buiten af, een pest geval aangebracht. Zooals gewoonlyk heeft de eerste, niet direct als zoodanig herkende zieke, direct een aantal familieleden en be zoekers besmet. De infectie was zoodoende reeds in de dessa verspreid,, toen door het dessabestuur alarm werd geslagen. Op dat moment kon niet meer worden voorkomen, dat het aantal slachtoffers, door de reeds tot stand gekomen aanraking der menschen onderling, belangrijk toenam. Wel werden onmiddellijk maatregelen ge troffen om de infectie te localiseeren en uit breiding der ziekte te voorkomen. Zoo wer den de zieken door den dienst opgespoord, de sterfgevallen door doodschouw gecontro leerd; de contactpersonen werden geïso leerd, terWyl ook de lyders nog met anti- pest-serum werden ingespoten. Het bestuur was aeer diligent, doch haa met moeilijkheden te kampen, daar de be volking zeer is geschrokken en zich geheel afzijdig houdt. De noodige hulpkrachten voor den aanvoer van bouwmaterialen voor het opzetten van barakken, voor de begra fenis der dooden, enz., zyn bezwaarlijk te vinden. Groote steun werd echter ondervon den van de ondernemingen. Hoewel alle maatregelen zyn genomen, is de toestand als ernstig te beschouwen. Tc voorzien is, dat het aantal dooden nog aan merkelijk zal stijgen, omdat ongetwijfeld ^verschillende van de zeer talrijke, thans ge ïsoleerde, contactpersonen reeds besmet zijn. Alle pogingen zijn er op gericht om ver dere besmetting naar buiten te voorkomen. Men hoopt dat.de besmetting ni^t buiten de getroffen dessa is uitgezaaid. Het aantal dooden bedroeg tot en met 5 Juli reeds 48. Echter waren ér nog 16 zie ken, die allen zyn geïsoleerd. Opbouw van een nieuwe orde in Oost-Azië. Minister-President Hiranoema heeft naar aanleiding van den tweeden verjaardag van het uitbreken van het incident in Chi na tegenover persvertegenwoordigers ver klaard, dat Japan onmiddellijk een nieuwe centrale regeering in China zou erkennen, zoodra deze zou worden ingesteld en dat Mandsjoekwo natuurlijk z®u volgen. Hiranoema sprak vrij openlijk over de kwesties van de afwikkeling van het inci dent in China, de versterking van het anti- kominternpact, de Britsch-Japansche be trekkingen, in het bijzonder de besprekin gen te Tokio inzake Tientsin, de Ameri- kaansch-Japansche betrekkingen en het in cident van Nomonhan. Hiranoema zeide, dat er geen wijziging Is in de vastgestelde politiek der regeering met betrekking tot een versteviging van net anti-Komintem verdrag, welke in de toekomst zal worden voortgezet op eenzelf de wijze als in het verleden. Het gerucht was in omloop, zoo zei de premier zyn rede voortzettend, dat een commercieele of handelsovereenkomst zou zün gesloten tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie. De premier achtte het even wel onbegrjjpelyk, dat een overeenkomst of afspraak van politieken aard tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie zou zyn be reikt. Japan is van zins bijdragen tot den we reldvrede te leveren. Hiranoema is van meening, dat alle in ternationale overeenkomsten gebaseerd die nen te zyn op vreedzame gedachten, ge grond op moraliteit. Hij gaf te kennen, dat Japan mogelyk vertegenwoordigers zal lenden naar het a.s. congres der nationaal- aocialistische party in Duitschland. De besprekingen te Tokio. Sprekende over de besprekingen te Tokio zeide Hiranoema, dat deze in hoofdzaak be doeld zijn om de plaatselijke geschillen te Tientsin op te lossen. Het Britsche senti ment zal bewijzen een belangrijke factor te zijn bij een vriendschappelijke regeling der geschillen. De premier verklaarde, dat het voor Japan onmogelyk is samen te werken met eenig land, dat bezwaar maakt te gen den opbouw van een nieuwe orde in Oost Azië en probeert deze te obstruee- ren. De a.s. besprekingen hebben geen enkele beteekenis, tenzij Groot-Brittan- nië dat punt goed begrijpt. Daarom is een onmisbare voorwaarde een werkelijk begrip van de positie van Japan in het Verre Oosten. Dat is een zeer belang rijk punt. Japan gaat met vastberadenheid toort. Alle inmenging of obstructie moeten met alle middelen van de hand worden ge wezen. Indien Groot-Brittannië mocht weige ren op het voornaamste punt de opvat ting van Japan te erkennen, en daar mede de eischen van Japan te aanvaar den, zal er voor Japan niets anders overblijven dan de besprekingen af te breken. Japan eerbiedigt de rechten en belan gen van derde mogendheden in de bui tenlandsche concessie, doch Japan zal het onmogelyk achten samen te werken met derde mogendheden, die de positie van Japan en zijn wettige oogmerken weigeren te erkennen. Mocht een derde mogendheid den op bouw van de nieuwe orde in Oost-lAzië door Japan tegengaan, dan zal Japan een derge- Wke poging vastberaden bestrijden. Japan heeft geen bezwaar tegen een strikte neu traliteit van buitenlandsche concessies, doch tegenwerking van de Japansche mili- re operaties en van de pogingen den de en orde te handhaven, is onverzoan- lijk met een strikte neutraliteit van de bui tenlandsche concessies. Een gedeelte van de openbare meening In Japan bepleit een beroep op oorlogs- (lOUISLllE(OLRAXT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj: 1—6 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgknng: l—regels 1.56. elke regel meer f 0.80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prüs. Liefdadigheids-ad/ertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEBEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 60 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaüx en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün. Gewone advertentiën en ingezonden mededeetingea bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. 7 tot en met sdag H Juli A RD, BETTE DAVIS E HAVILLAND in 'EN VERLIEFD ZIJN dfilm: tige sensatie met en MAC CLARKE hr M DER WOESTIJN In werk, doch in (]P e der woestijn, wist hij n en mitrailleurs klein 1 krijgen... boven 14 jaar. vanaf 25 cent. Fietsenstalling. nilaire voorstelling van 25, 40, üq cent> TEND 9 Juli 10.30 zame filmwerk gesloten Deuren 2 uur MATINEE «deren leeftijd. w 3P

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1