Ik hèb gekozenArkadi. XtlÜK en daar had het landen na tuurlijk geen moeilijkheden opgeleverd. ÏÏa. ioiouA 's ewondS Een nieuwe regeling voor onderling ruilverkeer met Duitschland buiten de clearing om. Beurs van Amsterdam. 2. Of de regeering stappen, heeft ge daan, en zoo ja, welke, om tegen het be trekken van Nederland, zonder de Ne- derlandsehe regeering daarin op eeni- gerlei wijze te kennen, in onderhande lingen tusschen andere mogendheden, te protesteeren? 3. Wat het resultaat van zoodanig eventueel protest is geweest? De 750ste retourvlucht BataviaAmsterdam Gistermiddag keerde uit Batavia op Schiphol terug het K.L.M.-vliegtuig „Gier", bestuurd door gezagvoerder A. Viruly, die eenlge weken geleden met dit toestel voor de 750ste Indië-vlucht van Schiphol vertrok en thans eveneens met de „Gier" de 750ste retourvlucht vol tooide. Aan boord bevonden zich bij aankomst te Amsterdam o.a. zes alleen-reizende dames. Bovendien had tot Athene de Ameri- kaansche heer Lee de reis meegemaakt, als onderdeel van een poging om in een twintigtal dagen een reis om de wereld te maken met de gewone commercieele luchtlijnen, een mogelijkheid, die is ont>- staan sedert eenige weken geleden de Amerikaansche clipperdienst over den Atalantischen Oceaan is geopend. De heer Lee had per vliegtuig door de Vcreenigde Staten gevlogen, was vervol gens met den China-clipper overgesto ken naar Hongkong, vandaar met de be staande luchtlijnen naar Nederlandsch- Indië en per K.L.M naar Europa, waar hij aanvankelijk tot Schiphol bad willen vliegen. Te Athene®was hem gebleken, dat hij beter daar een der Engelsche vliegbooten van Imperial Airways kon nemen naar Marseille om daar aansluiting te krijgen op den Amerika anschen trans-atlanti- schen clipper, die van Marseille naar New York vertrekt. Het bezoek van minister Funk Aan de Zuiderzeewerken, Na een reis over den Afsluitdijk en door een gedeelte van Friesland is gis teravond om ongeveer I half 8, de Duit- sche minister van oeéo^omische zaken dr. W. Funk, te Nijkerk op het buiten goed Salentein van onzen gezant te Ber lijn, jhr. mr. H. M van Haersma de With aangekomen. Op den Afsluitdijk had het gezelschap in het Pavailjoen bij het monument kof fie gedronken, waarna in hotel De Wijn berg te Sneek een Friesche koffiemaal tijd werd gebruikt. Van de Lemmer ai brachten twee mo torbooten van den Rijkswaterstaat het gezelschap door den toekomstigen Noord- Oostpolder naar Kampen waar vandaan per auto werd doorgereisd naar Nijkerk. Nadat de gasten zich eenigen tijd met de familie van onzen gezant hadden on derhouden, vereenigden zich allen aan een diner, waaraan behalve het gezin van den gezant en minister Funk met zijn echtgcnoote en zijn Dult&che amb tenaren mede aanzaten graaf. J. von Zech Burkersroda, de Duitsche gezant in Den Haag, de ministers Vah Buuren en Steenberghe met hun echtgenooten, dr. H. M. Hirschfeld, directeur-generaal van handel en hij verheid, ir. De Blocq van Kuffeler, directeur-generaal van de Zui derzeewerken, dr. Schwedler, mr. C. J. M. 'Schaepman, van het departement van buitenlandsche zaken, mr. Teppema van het departement van oeconomüsche zaken en de burgemeester van Nijkerk, de heer Z. Bruins Slot. Om haif U keerde minister Funk met zijn gevolg naar de residentie terug. L. W. Brants, f In den ouderdom van 72 jaar is in Den Haag overleden de heer L. W. Brants, oud-ontvanger der registratie en domei nen. De heer Brants is geboren te Maas tricht op 23 October 1866. Op l April 1893 werd hij benoemd tot adjunct-commies bij de registratie en domeinen. Op 17 Juni 1906 werd hij ontvanger dei registratie en domeinen te Boxmeer. Achtereenvolgens oefende hij het ambt van ontvanger uit te Venlo. Sliedrecht, Groningen, Gouda, waarna hij als zoodanig op 1 April 1925 te Rotterdam benoemd werd, waar hij bleef tot hij in 1932 eervol uit 's lands dienst ontslagen werd. De teraardebestelling van het stoffe lijk overschot zal geschieden morgen op Laat ons tevreden zijn met wat wij kunnen, en niet bitter worden, omdat wij zoo weinig vermogen.* FEUILLETON. Een roman uit het hooge Noorden door AGATHE POGNER. Nadruk verboden. 42 Toen er genoeg over het voorval ge praat was. verlangde grootmoeder, dat Pelka een brief aan Maria zou schrijven om haar, zooals dat behoorde, hartelijk te bedanken voor al die mooie dingen. Pelka bedacht zich dan ook niet lang en schreef: „Lieve Maria, die dingen zijn heel mooi, ik kon eerst haast niet gelooven, dat alles voor mij was, maar Arkadi zei. dat liet allemaal voor mij was Grootmoe zegt, dat je een heel goed mensch moet zijn, omdat je me al die dingen hebt gestuurd en me heelemaal niet kent. Ik heb voor mij zelf een halsketting gemaakt en een armband en voor Arkadi een horloge ketting. Grootmoe is juist bezig bloemen te maken en Arkadi maakt ook bloemen. /Ik heb Arkadi mijn lievelingspop ge geven, omdat hij zulke groote, droevige oogen heeft, net als Dobrcz. Hij gaat heel veel op Jacht. Als zij niet op jacht gaan, dan slapen ze. Grootmoe zegt ik moet de groeten doen en Arkadi zegt ook ik moet de groeten doen Kom ons de begraafplaats Oud Eik en Duinen, des middags te twaalf uur. Landbouw bedrijf sregeling. Bezwaren importhandel buiten landsche granen tegen het wets ontwerp. Het Comité van Graanhandelaren, de Vereeniging Amsterdamsche Graanbeurs, de Bond van Nederlandsche Graan- en Zaad-importeurs, de Vereeniging van Tusschenpersonen bij den Handel in Granen en aanverwante artikelen, en „Veragra" vereeniging van agenten ?an buitenlandsche huizen in granen en aanverwante artikelen, hebben een adres gericht aan de Tweede Kamer, met be trekking tot het ontwerp Landbouwbe drijf sregelingwet. Dit wetsontwerp, zoo zeggen adressan ten, die den importhandel in buitenland sche granen vertegenwoordigen, zal een bron kunnen worden van verdere onder mijning van de vrije ontwikkeling van groote gedeelten van ons bedrijfsleven en op dien grond zouden wij het toejui chen, indien dit gntwerp niet tot wet werd verheven. Voor het geval echter, dat de Tweede Kamer, ondanks de daartegen bestaande bezwaren, niettemin toch welwillender tegenover het ontwerp mocht staan, zou den zij willen verzoeken, van verschil lende opmerkingen kennis te nemen. Daarin komen namelijk verschillende passages voor, welke tot de gevolgtrek king leiden, dat bij de samenstelling van het ontwerp uitsluitend gedacht is aan producten w den Nederlandschen bodem. „De ondergeteekende denkt b.v. aan het geval, dat er een "bedrijfsregeling met betrekking tot een landbouwproduct is, waaraan producenten, handelaren, verwerkers en misschien ook exporteurs deelnemen." De vrees voor de verbindend te verkla ren bedrijfsregelingen wordt mede inge geven door onzen twijfel aan de juist heid van 's Ministers inzicht, dat de re gelingen steeds zullen uitgaan van de bedrijfsgenooten zelf. feraai"dt:bestelhng^\4n Dr. G. C. van Balen Blanken. Bekende fisuur in West-Friesland. Te Wognum is gisteren op de algemee- ne begraafplaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van dr. G C. van Balen Blanken, een der meest bekende persoonlijkheden in West-Friesland. Ge durende vele jaren oefende hij de dok terspraktijk in Spanbroek uit. Hij was o.m. oprichter en 50 jaar voorzitter van den Nederlandschen Korfbalbond, voor zitter van het Historisch Genootschap Oud-West-Bhiesland, oud-voorzitter van de afdeeling Opmeer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Uit een der bekendste West-Friesche geslachten gesproten, bracht hij zijn ge- heele leven in zijn geboorteplaats door. Zeven en veertig jaar was hij als dokter werkzaam te Spanbroek om in 1927 naar Bovenkarspel te verhuizen. Ver uit de omgevöng kwamen de patiënten naar hem toe want hij wist zich als medicus een grooten roem te verwerven. Tijdens den rouwdienst, welke vooraf werd gehouden en welke door honderden belangstellenden werd bijgewoond, zijn door tal van sprekers de groot* verdien sten van dr. Van Balen Blanken ge schetst. Namens het Historisch Genootschap Oud West Friesland, waarvan dr. Van Balen oud-voorzitter en eere-voorzitter was, herdacht burgemeester Kikkert van Purmerend wat de overledene voor dit genootschap is geweest. Dr. Pinxter van Wevershof vertolkte de gevoelens van de afdeeling West Friesland der Ned. Mij voor Geneeskunde, waarvan dr. Van Balen Blanken jarenlang aan het hoofd stond, de heer Meyer van Hoorn bracht den dank over namens de Ziekenverple ging De Villa aldaar, welker bestaan voor een groot deel aan dezen pionier te dan ken is geweest. Van de overige sprekers noemen wij nog den heer J. Schenk van Bersinger- horn, die namens de kolfwereld den overledene huldigde voor diens buitenge wone verdiensten als voorzitter van den Nederlandsohe Kolfbond. Velen traden hierop nog naar de kist om van hun dankbaarheid jegens dezen toch eens opzyken! Daar zouden we blij om zijn. GeJfcet van PELKA". Grootmoeder betuigde haar tevreden heid over den brief en daarna schaar den wij ons rond de tafel om een beetje „Ark van Noach" te spelen. Volgens de spelregels moest elke medespeler telkens dat dierengeluid nabootsen, waarop Zijn nummer viel. Mijn nummer viel op een hen en ik be gon zoo opgewekt te kakelen, dat Rodion en grootmoeder de tranen over de wan gen liepen van het lachen. Ja, er gebeuren nog wonderen- En het grootste wonder is de mensch! 31 Augustus. De zee brult! De zee tiert! De zee raast! Het is, of hij millioenen stemmen heeft geleend en daarmede zijn ontem bare woede ten hemel slingert Er ligt iets grootsch. iets verschrikkelijks, Jets adembenemends in dit gebrul. Iets, dat den mensch weer terugwerpt in de oer tijd, toen het water op aarde nog alleen- heerscher was en de geest der eeuwig heid beschermend daarboven zweefde. De zee huilt! De zee brult! De toorn heeft haar wateren zwart gekleurd. Als zij zich verheffen en weer dalen, ont waart men sinistere, duistere diepten en als zij zich openen, spuwen zij heele ber gen in woede geboren schuim. Drie dagen reeds brult het en huilt het. In deze drie dagen ben ik haast niet van den oever weggeweest. Steeds weer moest ik naar deze stemmen luisteren, grooten Westfries, die als arts zoowel als organisator een zoo groote reputatie had verworven, te getuigen. Na dezen plechtlgen dienst werd de kist, welke met een schat van bloemen was bedekt, grafwaarts gedragen. Nadat ds. Mulder het Onze Vader had gebeden, dankte een zoon voor de be langstelling. Mengelberg naar Londen. Naar wij vernemen zal proi. dr. Willem Mengelberg in het komende seizoen in de maand Januari, te Londen eenige concerten van de B.B.C. dirigeeren Nederlandsche musici naar Indië. Met de Rheingold is vroeg uit de hoofd stad naar Lugano vertrokken de Neder landsche musicus en componist Piet Ketting, die op 10 Juli des avonds te 20.30 uur M.E.T. voor den omroep Srizzere- Italia een concert zal geven, dat door alle Zwitsersche zenders zal worden uit gezonden. Te Lugano zullen zich bij hem voegen de hoboïst Jaap Stotijn en de fluitist Johan Veldkamp, waarna het drietal via Genua naar Nederlandsch-lndië vertrekt voor het geven van een serie van 21 con certen in verschillende deelen van den Archipel, georganiseerd door den bond van Nederlandsch-Indische kunstkrin gen. De reeks concerten begint op Su matra, o.a. te Medan, en te Padang, waarna een tournee door Java wordt gel maakt. Het eerst te Batavia, daarna naar Makassar op Celebes en naar Bali, en vervolgens weor op Java te Soerabaja, Solo. Dj op ja, Semarang, Tegal Cheribon en tenslotte drie concerten te Bandoeng en drie te Batavia. Bovendien zal.de heer Rilt Ketting op uitnoodiging van den bond van Neder- landsch Indische kunstkringen, een tien tal lezinge» op verschillende plaatsen geven. Het trio zal in den loop van Octo ber naar Nederland terugkeeren. 110-jarig bestaan Grenadiers en Jagers. Kon. Militaire Kapel in het Kurhaus. Ter eere van de jubileerende regi menten: een feestconcert, een tap toe en... vuurwerk. Een hoogtepunt in*, de feestelijkheden ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan der regimenten Grenadiers en Jagers was ongetwijfeld het concert van gister avond in het Kurhaus, uitgevoerd door de Koninklijke Militaire Kapel en wel willend aangeboden door den comman dant van het regiment Grenadiers De Kurzaal bood een f eestelij ken aan blik door het fonkelende goud. het war me rood van de ceremoniecle of gekleede tenue der officieren, en de fraaie avond toiletten van de hen vergezellende dames Zeer vele autoriteiten gaven van hun be langstelling door hun tegenwoordigheid blijk. Na het concert in de Kurzaal had op het terras te tien uur een taptoe plaats, eveneens door de Kon. Militaire Kapel, o. 1. v. kapt. dr. C. L. Walther Boer. Een gedeelte van het terras en de muziektent waren afgezet voor autoriteiten, officie ren ën genoodigden met hun dames. Maar ook daarbuiten was geen plaatsje meer onbezet; reeds lang van te voren had men er plaats genomen, genietend van den praéhtigen zomeravond en. van de drukte op den boulevard. Op de brug van het Kurhausterras had zich in middels de kapel opgesteld en weldra weerklonken tromgeroffel en taptoe dei- tamboers, gevolgd door „Wilt heden nu treden" uit Valerius Gedenckcklanck. Taptoe hoornblazers, koraalfantasie, tap toe infanterie 1815 (thans taptoe der Kon. Marine) en „O. Heemskerck" wer den achtereenvolgens uitgevoerd, waarna vroolijke marschmuziek met tamboers en hoornblazers waaronder altijd wel een van de beste en aardigste zijn en blijven de Huldigingsmarsch van Walther Boei en de GrenadiersmarschTurf in je ran sel, waarbij geen rechtgeaard grenadier kan blijven zitten! - het muzikale ge deelte van den avond besloot. Het vuurwerk. Nauwelijks waren de laatste plechtige tonen van het Wilhelmus verstorven, of de lichten op het terras werden gedoofd. Ook op de hotelterrassen en op den bou levard werd het allengs duister; alleen in de lucht waren enkele breede licht- naar die dreunende stemmen van een uit haar boeien losgebroken natuur. Hoe hoog ik ook ging zitten, steeds kwam het water tot mijn voeten. Kom. ik zal je dragen- lokte het. Ga op mijn rug zitten, dan draag ik je door de oneindigheid! Het lokt en lokt! En ik houd mijn ooren dicht. Ik vrees mijn zwakheid. Ik vrees, dat ik mijn armen zal uitbreiden om mij met een Jubelkreet in zijn om helzing te storten. En. het zal me als een overwinnaar wegdragen om mij later ergens aan land te werpen. Maar zonder ziel, want deze zal de oneindigheid dan in zich hebben opgezogen... Drie dagen reeds raast de storm. Sinds twee of drie dagen is de boot onderweg, die de kolonisten weer op ons eiland terugbrengt en alle benoodigde levens middelen voor ons aan boord heeft. Toen ik het vorige jaar hierheen voer, was de zee volkomen stil. Bij die ge legenheid maakte de kapitein van het schip de opmerking, dat zich ongetwij feld een gelukkige sterveling onder de passagiers moest bevinden, want dat hij nog nooit zoo'n rustige en mooie reis had gehad. Ik vroeg hem, of er dan werkelijk nog gelukkige menschen op de wereld be stonden, waarop de kapitein na een klei ne pauze antwoordde: Ja. er bestaan inderdaad gelukkige stervelingen maar de aldus bevoorrechten weten dit zelf niet, want met het geluk is het gesteld als met het slaapwandelenAls men het zich bewust wordt, is het ook reeds ten strepen zichtbaar, een net van zoeklich ten, waarbuiten het vliegtuig bijna geen uitweg vinden kan. De café's en hotels hebben ongetwijfeld goede zaken ge maakt; het was weer eens een ouderwet- sche vuurwerkavond! Défilé voor H. M. de Koningin. Hedenmorgen hebben de Grenadiers en Jagers in de van Alkemadelaan voor H. M. de Koningin gedefileerd. Nederl. Aannemersbond. Jaarvergadering in I)en Doelen. Gistermorgen is in Den Doelen de jaarlijksche algemeene vergadering van den Nederlandschen Aannemersbond en Pa troonsbond voor de Bouwbedrijven in Ne derland begonnen. Na een beBioetiiigswoord van den voor zittel- van de afdeeling Rotterdam, den heer J. P. van Eesteren, waarbij hij de beteeke- nis van de Maasstad schetste, sprak -lo Bondsvoorzitter, de heer G. Elfferieh, een rede uit, waarin hü zeide, dat de verhou ding tusschen werk en bedrijf iets heter is geworden ten opzichte van 1937. De aan- bestedingscijfers geven, na aftrek van 31 millioen gulden voor de Zuiderzeewerken en de Maastunnel, voor 193R een vermeerde ring van 20 millioen te zien. Het totale be drag van aanbestede werken bedraagt vo.r het afgeloopne jaar 127 millioen. Het aan tal gegadigden voor aanbestedingen blijft te groot! deze toestand eischt dringend ver betering. De regeering heeft het bedrijf verzwaard met extra belastingen tot een bedrag van 25 r/r met bet gevolg, dat de kosten van de bouwwerken zullen stijgen. Het onttrekken van werk dopr de werkversc'.iaffingspolitiek wordt door de speciale commissie behandeld en zoo mogelijk voorkomen. Medewerking van alle leden is echter dringend noodzake lijk. De werkloosheidscijfers vertoonen eer. verbetering; aan goede vakarbeiders is er soms zelfs een tekort. Het leger van onge schoolden blijft echter bestaan. Gezamenlijk moeten wij trachten, door onderling overleg en door versterking van den Bond, bet bestaan van de leden moge lijk te maken. Verslagen en verkiezingen. Na deze rede werden de notulen goedge keurd, deed het bestuur eer.ige mededeelin- gen van internen aard en kwamen de jaar verslagen aan de orde, welke na eenige be paling werden goedgekeurd. Daaruit bleek,, dat het aantal afdeelingen met vijf was ver meerderd tot 110 en dat het aantal leden met 121 was gestegun van 2672 tot 2793. De balans sloot met een batig saldo van 6714.64*/,. Tot leden van het hoofdbestuur werden herkozen de heeren J. Lindenbergh C-.n. (afd. Zeeland) M. van Hoogev^st (afd. Utrecht) en J. H. Kreyenveld (Md. Over ijssel) en bij enkele candidaalstelling geko zen de heeren C. Blaauboer (afd. N -Hoi- land Noord), I'. A. vsn Wijnen Jr. (afd. Z-Holland Zuid), Jac. van Dun (afd. N. Brabant) en W. H. Jentjens (afd. Lim burg). Tot leder, van het dagelyksch bestuur werden in de plaats van de heeren J. v Dun en H. A. Looyen, die zich niet herkies baar hadden gesteld, na stemming en her stemming hadden herkozen de heeren C. van Leeuwen te Rotterdam en Joh. W. Hof straat te 's-Heerenberg. Na deze verkiezingen vereenigden de aanwezigen zich aan een gemeenschappelij ke lunch. GEMENGD NIEUWS. Watervliegtuig op Rijnaak gestort. Stuurhuis en kajuit werden ver nield. Geen persoonlijke onge lukken. Op den IJssel bij Kampen Is een wa tervliegtuig. afkomstig uit Dq Mok met de kenteekeiien L. 6. in botsing gekomen met een Rijnaak, die midden op de rivier in de richting van den Ketel voer. Het toestel was omstreeks half vier op gestegen ter hoogte van de gemeenterei niging en ongeveer loc meter achter het schip losgekomen. Men vermoedt nu, dat het vliegtuig vlak bij het schip, toen het einde. Eergisteren in alle vroegte is Nikita weer met alle beschikbare honden en sleden naar de Walvischbaal gegaan. Ik heb hem heel lang nagekeken, toen hij vertrok. Wat zal hij mij brengen? 23 September. Mijn huis is niet meer mijn huis, mijn rust niet meer mijn rust en mijn hart niet meer mijn hart, sinds hlein-Fedja tegen aller verwachting ln onze baal is teruggekeerd en met dien terugkeer alles op zijn kop heeft gezet. Gisteren was het drie weken geleden ik zat juist in de allerbeste stemming aan mijn werk dat lk de drie welbe kende schoten vernam. Mijn pen neer smijten, een geweer grijpen en naar bui ten rennen, was het werk van 'n oogen- blik. De volgende seconde had ik het wapen geladen en drie maal achtereen ging het: Pang! Pang! Pang! Daarop wierp ik mijn geweer over den schouder om de thuiskomenden tegemoet te gaan, maar reeds vaji verre zag ik, dat er meer dan drie personen in de slede zaten Nog had ik echter mijn verrekij ker niet te voorschijn gehaald, of daar klonk reeds Fedja's heldere stemmetje: Oom! Oom! Daar zijn we weer! Zij waren het werkelijk, Katja en haar jonge zoon. Ik reikte hun de hand ter begroeting. Daar heb je verstandig aan gedaan, Katja. door weer bij ons te komen. In plaats van te antwoorden, glim lachte ze, terwijl ze verlegein naar Ty- chon keek Uit den blik, dien deze haar nog geen voldoende hoogte had, op zij is geschoven door een rukwind, die over den IJsseldijk kwam. Dc bestuurder trachtte nog het toestel over het schip te trekken, doch een der drijvers raakte het achterschip, zoodat het vliegtuig neerstortte. Het kwam op de stuurhut en de kombuis terecht, die totaal werden vernield. De stuurman van de boot, diens vrouw en zoon, wisten zich bijtijds buiten ge vaar te stellen. Slechts dc jongen kreeg lichte verwondingen. De twee inzittenden van het vliegtuig, de bestuurder, de kor poraal-vliegtuigmaker Bakker en de waarnemer G. J. Coppens, slaagden er in, uit het toestel te klimmen, zoodat zich geen persoonlijke ongelukken voor deden. Bakker had lichte verwondingen in het gelaat. De schade, die werd aangericht, was zeer ernstig. Op het achterschip was het een verwrongen hout- en ijzermassa met daartusschen vernielde stukken hiusra&d Van het vliegtuig werd de rechterdrijver weggeslagen en de motor geheel vernield. Het toestel is na de botsing gezonken. Deskundigen uit het vliegkamp De Mok, die spoedig met een ander vliegtuig ar riveerden, stelden een onderzoek in. Vallende paal treft tram. Man ernstig, eenige dames licht gewond. Laschapparaat ontploft. In de Utrechtschestraat in Amsterdam reed fisteren om ongeveer half negen een vrachtauo. die geladen was met een aantal lange palen en balken. Hoewel er op de stapel iemand zat, die de vracht in de gaten moest houden om ongeluk ken te voorkomen, kon deze man toch niet verhinderen dat ter hoogte van de Prinsengracht een der palen los schoot en van den wagen rolde. Op hetzelfde moment kwam uit de andere richting een motorwagen met een open bijwagen van lijn 1L Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden vernielde de vallende balk eenige- ruiten van den motorwagen, waardoor twee dames door glasscherven werden gewond, terwijl een der einden van de paal tegen het hoofd stootte van een 32-jarigen passagier, afkomstig uit Valkenswaardf die in den open bijwagen zat. De stoot was dermate hevig dat het slachtoffer met ernstige hoofdwonden in het Binnengasthuis is opgenomen. Ook de twee dames werden naar dit zieken huis overgebracht. Na verbonden te zijn, konden zij naar huis terugkeeren. Ongeveer terzelfdertijd ontplofte ln een electrische laschinrichting. aan de Rechtsboomsloot een ijzeren vat, dat in reparatie was. Een 51-jarige lasfcher, dje met een electrisch laschapparaat aan het vat werkte, kreeg hierbij ernstige hoofdwonden. Hij is in het Binnengast huis opgenomen. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek naar de- oorzaak ln. Bedrag van 55.000 verduisterd. Directeur van een verzekerings maatschappij te Haarlem in arrest. De Haarlemsche recherche heeft ln zijn woning te Zandvoort den 67-jarigen heer C. E H. van H., directeur van de verzekeringsmaatschappij het Spaarhuis in liquidatie, aan de Gedempte Oude Gracht te Haarlem, aangehouden. Een vanwege de Verzekeringskamer ingestelde controle had aan het licht ge bracht, dat er ln de boeken van deze maatschappij was geknoeid en bij het naar aanleiding hiervan ter hand ge nomen onderzoek, bleek, dat de directeur zich reeds eonige jaren lang belangrijke bedragen uit de kas had toegeëigend. In totaal heeft hij een bedrag van 55.000 verduisterd. Hiervan is slechts 1800 en een auto over Dit bedrag en de wagen zijn in beslag genomen. De directeur is naar Haarlem overgebracht. Bij zijn ver hoor heeft hij een volledige bekentenis afgelegd. Van H. is in bewaring gesteld. Noodlanding in Hengelo's centrum. Duitsch vliegtuig had benzinegebrek Geen persoonlijke ongelukken. Donderdagmiddag werd de aandacht van de bewoners van den Hengeloschen Esch, een der nieuwe, dicht bewolkte wijken van Hengelo, getrokken door een zeer laag vliegend toestel, dat klaarblij kelijk wilde landen. De bestuurder scheen echter geen goed plekje te kunnen vin toewierp. begreep lk, dat beiden het al lang eens waren. Ik gaf hun dus de pro viandkamer om in te wonen wij had den gelukkig genoeg houf om een nieuwe te bouwen en Fedja nam Tychon's vroegere slaapplaats in. 's Avonds, toen ik buiten op de bank voor het huls zat en geïnteresseerd naar de snelle vlucht der meeuwen staarde, kwam Katja ietwat schuchter naar mij toe. Is er wat, Katja? Ze keek me een oogenbltk vragend aan, terwijl ze met al haar tien vingers langs haar grasgroen schort wreef. Daar na kwam het hooge woord er uit: of Semjon niet boos zou zijn, dat ze alweer zoo spoedig Tychon's vrouw was gewor den? Integendeel, stelde ik haar gerust, hij zal er blij om zijn. dat het Je weer zoo goed gaat Hij zal in het graf stellig veel meer rust hebben, als hij weet, dat zijn kind weer een goed tehuis en een verzorger heeft. Ik heb het ook alleen om den Jon gen gedaan. Tob er dan maar verder niet over en kijk moedig ln de toekomst. Zij knikte mij dankbaar toe en ging weer in huis terug. Ik keek haar lang na, mij verwonde rend over haar trage, zware schreden en haar gebogen houding, die ln niets meer aan de eens zoo levepslustige Katja her innerden. (Wordt vervolgd). den. Eindelijk scheen hij een goed plekje te hebben gevonden, en wel ih een weide bij de Twentsche Centrale. Op het laat ste moment trok hij zijn machine echter weer op, en hij vervolgde zijn tocht. Hij kwam echter niet ver meer. In de Mr. P J. Troelstrastraat kwam hij met den rechtervleugel van de machine tegen een boom, en dit was te veel. Met een har den smak, die de bewoners uit hun hui zen deed loopen, kwam hij op een onbe bouwd stuk grond neer. De bestuurder zag kans om nog net even voor den val uit de machine te springen, waardoor hij zoo goed als ongedeerd bleef. P° machine werd echter zwaar be schadigd. De draagvlakken werden zoo goed als geheel afgerukt, de bladen van den propeller braken en de neus en de motor liepen ernstige averij op. De politie was met den burgemeester, den heer mr J. A. H. J. van der Dussen, spoedig ter plaatse. De machine werd onder bewaking gesteld, en de bestuur der werd naar het politiebureau meege nomen. Het bleek een militaire vlieger te zijn, afkomstig uit Mecklenburg (Duitsch- land). Hij was, met een anderen vlieger, op weg geweest van Hagenau naar Mun ster doch hij was den koers kwijt ge raakt en had wegens gebrek aan benzine een noodlanding moeten maken. Zijn collega had het vliegveld Twente weten JAARVERGADERING NEDERL. ROODE KRUIS. Ledental gestegen van 17.000 tot 22.750. De eerste ondervoorzitter van het Neder landsche Roode Kruis, mr. W. J. baron van Lynden, heeft vanochtend de algemeens vergadering van het Roode Kruis, welke in Dordrecht is gehouden, geopend met het voorstel telegrammen van hulde en ver knochtheid te zenden aan H. M. Ie Ko ningin en aan de voorzitster Prinses Ju liana, die aan de jaarvergadering niet kon deelnemen. Baron'Van Lynden gaf uiting aan zijn blijdschap Nederlandsch Indië en Curasao 1 wederom vertegenwoordigd te zien, Neder landsch Indië door dr. J. W. Meyer Ran- neft, oud-voorzitter van het Nedeilands h Indische Roode Kruis en Curasao door den heer W. H. Winkel, oud-bestuurslid van de afdeeling Curasao. Voorts verwelkomde hij dr. P. H. van Roojen, vertegenwoordiger van den Kon. nationalen bond het Oranje- Kruis. Vervolgens herdacht spr. het overlijden van prof. G. J. W. Koolemans Beynen, eeie- lid van het Nederlandsche Roode Kruis. Dt aanwezigen brachten staande een stille hulde aan hem, die zooveel voor het Ro.;'l- Kruis heeft gedaan. Het Roode Kruis is vandaag de gaat vat. de afdeeling Dordrecht, aldus venolgde spr., een afdeeling in de oudste stad van Holland. De eeuwen door heeft zy den druk van het water weerstaan en is tegen dezen druk in gegroeid. Dit beeld van strijd tegor. aanhoudenden druk in, maai bekroond door dt overwinning, wordt teruggevonden i:» het zegel van de in Dordrecht bekende Augustijnen-kerk. Het zegel stelt een palm boom voor met een plank, die daarop rust omringd door de spreuk Pressa Valentioi (door den druk des te sterker). Het Roode Kruis, geboren te midden var. oorlogsgeweld en oorlogsleed, bestemd on v onden te heelen en te voorkomen, is don alle tijden heen in zijn groei belemme.r. door den* druk van geweld. Geweld in velci lei vorm maar dat steeds zal blijven heer rchen, zoolang de boodschap van vrede aarde door de menschheid niet is gehoon althans niet is begrepen. Daarom zal het Roode Kruis zyn wortels moeten slaan in de diepte, m de harten de menschen, door steeds en steeds opnieuw in en door zyn arbeid te verkondigen du liefde tot den naaste. Gelouterd door dezen stryd, zullen zyu vruchten zijn die van den eeuwigen vrede, een vrede die niet van beneden maar van boven komt, aldus besloot*baron Van Lyn den. Stijgend ledental. Vervolgens bracht de secretaris-generaal, mr. dr. F. W. Donker Curtius, namens het hoofdbestuur verslag uit van de verrichtin gen en den toestand van het Roode Kruis over 1938. Het ledental over 1938 toont een bemoe digende .stijging, n.l. van 17.000 in 1937 lot 22.750 in 1938. In 1938 kwamen voorts tien nieuwe afdeelingen tot stand, waardo># het aantal afdeelingen steeg tol 129; oprich ting van nieuwe afdeelingen ih zes plant een werd voorbereid. Het aantal transportcolonnes bedraagt thans 62. Ontvangst ten st idhuize. Nadat de huishoudelijke agenda was af gehandeld, werden de leden van het hoofd bestuur en de afgevaardigden van de afdee ling officieel ten stadhuize ontvangen. De burgemeester van Dordrecht, de heer J Bleeker, heette de aanwezigen namens h»-t gemeentebestuur welkom. Mr. W. J. baron *'an Lynden sprak in zyn antwoord als wensch uit, dat Dordrecht, de oude Merwe destad en thans de stad, die door de aller nieuwste brug aan het noorden en iiet zui den van ons vaderland is verbonden, mope toenemen ln bloei en groei en dat zij steed - in vrede bevestigd moge worden. Na het noenmaal gaf de afdeeling Dordrecht van het Roode Kruis een demon stratie van de tranaportcolonne op de ri vier. STADSNIEUWS. m tot '/t uur vóór zonsopgang zijn geluidssignalen verbo- -* den: knippert dan mat de toplichtenals attentiejein Jk GELUIDSSIGNAAL VBRBOPÊlTi^f AGENDA. Thai ia-Theater: De avonturen van Tom Savoyer en Het perfecte alibi. Réunie-Bioscoop: Als vrouwen verliefd zyn en Bandieten der woestyn. Zondag 10.30 uur: Proces met gesloten deuren. Woens dag 2 uur matinee. Schouwburg-Bioscoop: Vreemde kostgan gers en Ik ben de wet. 8 Juli .Collecte Vereeniging Zorg voor geestelyk misdeelden. 8 Juli 2.306 en 7—9.30 uur Markt. Jubi leum-uitvoering Turnkring Gouda en om- GOUDA, 7 Juli 1939. Werkloosheidscijfer blijft dalen. Aanzienlijk verschil met vorig jaar. Het totaal aantal geregistreerde werk zoekenden bedraagt momenteel 1722, van wié 1693 geheel werkloos zyn. Vergeleken met de vorige opgaaf is het werkloosheidscijfer dus wederom gedaald, ditmaal met 63. In het totaal cijfer zyn 29 vrouwen op genomen .zoodat het aantal mannen 1693 bedraagt. Van hen zijn 509 in werkverschaf fing geplaatst. Op hetzelfde tydstip van het vorige jaar bedroeg het werkloosheidscijfer nog 2051; een aanzienlijk verschil dus. Momenteel zijn ingeschreven: aardewerk industrie 67, typografie 32, bouwbedrijven 335, chemische nijverheid 30, houtbewerking 86, kledingindustrie 39, lederbewerking 12, metaalnijverheid, scheeps- en rijtuigbouw 119, papierfabricage 16, textielnijverheid 48, bereiding voedings- en genotmiddelen 105, sigarenindustrie 97, landbouwbedrijven 66, handelsvertegenwoordigers 54, pakhuis- en schippersknechts, koetsiers, chauffeurs 208, transportarbeiders 79, verzekerings wezen 1, vrye beroepen 9, kantoorbedienden 26, onderwijspersoneel 2, huiselijke diensten 14, ongeschoolde fabrieks- en andere ar beiders 277, personen (geen handarbeiders) zonder voorkeur voor een bepaald beroep 0. Route optocht Turnkring. De Turnkring Gouda en Omstreken, die Zaterdag van half 3 tot 6 uur op de Groote Markt turnwedstrijden zal geven, zal om 6 uur een optocht houden met alle deelne mende vereenigingen, waarbij twee muziek corpsen hun medewerking nullen verleenen. De route hiervan is als volgt samenge steld; Markt West- en Noordzijde, Korte Tiemleweg, I.ange Tiendeweg, Karnemc'.k- sloot, IJssellaan, Burgemeester Martens- slraat, Doelenstraat, Westhaven, Veerstai, Buurtje, Kerkhoflaan, Prin3 Hendrikstraat, Wachtelstraat, Bolwerk, Kattensingel, Rij weg, Hoogstraat, Markt, waar om ongeveer 7 uur de stoet zal arriveeren om met een keurig samengesteld programma een aan vang te maken, dat op pl.m. half tien met de prijzenuitreiking beëindigd zal worden. Besmettelijke ziekte. In de afgeloopen week werd ten st ui- huize een geval van besmettelijke ziekte roodvonk aangegeven. Zwemwedstrijden in de Gem. Zweminrichting. Maandag 10 Juli zullen in de Gem. Zweminrichting aan de Houtmansgracht zwemwedstrijden worden georganiseerd door het Gewest Zuid-Holland. In verband daarmee zijn de zwemtijden in de inrichting gewijzigd. De heeren zwemmen nu van 56 uur, waarna de in lichting verder alleen voor de wedstryd ge opend blyft. Tegen auto gereden. Bij de Rabatbrug ter hoogte van de Turf- smgej is gistermiddag een 15-jarige wiel rijder, die een vriendje achterop had en slingerend over den weg reed, tegen een auto uit Zeist gereden. De jongen kre'g schaafwonden aan het rechterbeen. De fiets werd aan de voorzijde beschadigd. Botsing tusschen auto's. Op de Wachtelstraat is gisteren een truck met oplegger uit Middelstum, die de Roode brug was opgereden en terug mo 'st voor een tegenligger, bij het afrijden van de brug tegen een stilstaanden vrachtauto uit Putten gebotst. Dit voertuig kreeg be schadigingen, welke ter plaatse zyn gere pareerd. De schade is onderling geregeld. Bij duikpoging lAkneld geraakt. Meisje breekt een been. In de Stedelijke Zweminrichting aan de Houtmansgracht heeft gistermiddag he't 11-jarig meisje J. Oskam, wonende op het Nonnenwater, haar linkerbeen gebroken. De zwemster wilde van de tribune af dui ken, waarbij het been tusschen de tribune en de omrastering van net hek bekneld raakte. Nadat dr. J. Kroondijk de eerst, hulp had verleend, is het meisje p'-r auto van den G.G.D. naar het Van Iterson zie kenhuis gebracht. Wedstryden om kampioenschappen Zwem- kring Gouda. 13 Juli 7.30 uur Nieuwe Schouwburg. Uit voering kinderkoor Chr. zangvereeniging Hosanna. I 16 Juli 10 uur Veemarktterrein. Afmarsch 25 K.M.-wandeltocht Tumkrjng Gouda en omstreken. 17 Juli 7.30 uur De Zalm. Verkooping nota ris J. van Kranenburg. 19 Juli. Collecte Vereeniging tot versprei- ding der Heilige Schrift. SPORT EN WED! EN. 8 Juli 2.30 uur Cursusgebouw Paradijs. Officieele opening tentoonstelling werk stukken en teekeningen vakcursussen werkloozen. 8. 10. li en 12 2—5 en 7—9.30 uur Cursus gebouw Paradijs. Tentoonstelling werk stukken en teekeningen vakcursussen 10 Juli, 7.30 uur. Stedelijke Zweminrichting. UIT DEN OMTREK. STOLWIJK. Verkooping burgerwoonhuis. Het burgerwoonhuis staande aan de Goudscheweg en toebehoorende aan den heer J. Zuidervliet te den Haa'g is onder hands verkocht aan den heer J. Verdoold alhier. Gevonden. Een kraansleutel van auto. Te bevra gen by L. Verdoorn, Tentweg 13. BOSKOOP. Benoeming nieuwe directeur Rijkstuinbouwschool. Bij Kon. besluit van 1 Juli is met ingang van 16 Juli benoemd tot directeur van en leeraar aan de Rijkstuinbouwschool te Bos koop Dr. E. F. Jacobi te Leiden. Rijkspostspaarbank. Aan het postkantoor we-d gedurende de maand Juni ingelegd 40.715.77, terugbe taald 29.739.71. Het laatste door dit kan toor uitgegeven boekje diraagt het /num mer 6498. OUDERKERK a. d. IJSflBL. Examen onderwjjzer. De heer W. Vermeer is aan de Kwe"k- sthool met den Bijbel t? Rotter l-.m ge. slgagd voor de akte l.o. REEUWIJK. Candidaatsexamen wis- en natuurkunde. De heer T. J. v. d. Weel is aan de Rijks universiteit tei Utrecht geslaagd voor het candidaatsexamen wis- en natuurkunde, hoofdvak chemie. De neer v. d. Weel slaagde cum laude. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. Motorschip „Oscilla". Nieuwste tankboot vo«r de Konink lijke Shell. Op 4 Juli 1939 werd met het m.s. „Os-il- la" een goed geslaagde proeftocht op de Noordzee gehouden. Het is een nieuw tankschip met draagvermogen van 9.100 ton, gebouwd door de firma C. van der Giessen Zonen's Scheepswerven voor rekening van de Ko ninklijke Shell. De firma Van der Giessen Zonen heeft reeds een aantal schepen voor de Konink lijke Shell-groep gebouwd, waaronder twee schepen met een draagvermogen van 12.600 ton, de „Maja" en de „Magdala'*, afgeleverd in 1932, voorts de „Erodona" en „Onoba" groot 9.100 ton, afgeleverd in 1937/1938. Deze schepen zyn uitgerust met door Werkspoor gebouwde Dieselmotoren met llrukvulling; deze motoren zyn zeer be- dryfszeker en geven uiterst economische yes uitaten wat betreft laag dagelyksch brandstofverbruik en onderhoudskosten. De hoofdmotor der 9.100 tons schepen ontwik kelt 2800 P.K. voor een dienstsnelheid van 12 myl. De „Oscilla" is gebouwd volgens de plan nen en ontwerpen van de opdrachtgevers en speciale zorg is besteed aan de verbly- ven der opvarenden, in verband met den dienst in de tropen en in koude klimaten. Het schip voldoet aan de hoogste eischen van Lloyd's en de Nederlandsche en Ned. Ir.dische Schepenwet, alsook aan de spe ciale wetten van de verschillende landen, waar het schip laadt of lost. In den namiddag werd het schip overge nomen door den heer C. Zuiver, Marine Superintendent van de Koninklijke Shell. Behalve de heer Zuiver waren aan boo'-d de heeren ir. van Rijn van Alkemade, de Klerk, Udema, Stam, van Schagen, Mulder en Kuiken van de Koninklyke Shell, de heeren Becker en Schuringa van de Scheepvaartinspectie, de heeren Van der Weel en Willemse van Lloyds Register, ir. df Groot van het Dep. van Defensie, mr. van Hattum, gemeente-secretaris, de heer Soetekouw, wethouder van onderwys, ir. Kop, directeur G.E.B., de heer Mink, archi tect, allen te Enschedé, en de heer Voute- link, voorzitter van de examen-commissie \oor machinisten in den Haag, benevens een gezelschap van 24 personen van de Po lytechnische Studieclub der Bataafsche I't- troleum Mij., onder leiding van den heer Schuller tot Peursum. De bouwwerf en Werkspoor waren vei- trgenwoordigd door de heeren C. van der Giessen Azn. en G. J. Lugt. De proeftocht werd door fraai zomerweer begunstigd.Na een geanimeerde lunch werd onder algemeene belangstelling de werf vlag gestreken en de vlag der Konink lijke Shell in top geheschen. MARKTBERICHTEN. De Botcrnoteering. De heffing en steunuitkeerir.g op boter, is, o houdens tusic ientyd^che wyziging, voor du week van 6 tot 1.) Juli vastgesteld op 60 cent per k.g. (onveranderd). Deenache Boternoieerlng. De officieele Deensche boternoteering is vastgesteld op 222 kronen is 87 cent. WATERPOLO. Alle G«Z.C.-zeventai1en winnen. Aantrekkelyke wedstrijden. De Goudsche Zwemclub heeft zich gister avond in de thuiswedstryden tegen Zwem- lust uitstekend geweerd. Alle drie zevental len wonnen, zoodat G.Z.C. volkomen revan che nam voor de in Utrecht gespeelde ont moetingen en dit zelfs met rente deed. Im mers zy behaalde alle zes punten, terwyl de wedstryden in Utrecht voor Zwemlust vyf punten opleverden. Het succes viel voor het eerste der Gou wenaars op een gloeiende plaat, want het was de eerste overwinning, die het team dit seizoen boekte. De G.Z.S.-ers hebben zich nu de kans verschaft nog van de onderste plaats weg te komen, waartoe de Vier re3- teerende wedstryden gelegenheid bieden. Het spel van gisteravond heeft in elk ge val goede hoop gegeven, want het vlotte ditmaal in de Goudsche gelederen uitste kend, er ging van het zevental veel meer kracht uit dan in de vorige ontmoetingen. Het was een levendige kamp, frisch en vlot en aantrekkelijk om te volgen. Na het uit- zwemmen bleek al spoedig, dat Zwemlust sneller, doch dat G.ZjC. met een sterker of fensief gevaarlyker was. Den eersten tyd ging het gelyk op, waarby beide doelen aan doorboring ontkwamen, dat van G.Z.C., om dat de lat redding bracht en dat van Zwem lust, omdat een vrye kans onbenut werd gelaten. By den volgenden aanval hadden de gasten succes (01), maar al heel spoe dig was het gelyk, toen samenspel tusschen de gebr. Tybout met een treffer van C. Ty- bout besloten werd (11). De Gouwenaars smeedden meteen het ijzer, in korten tyd brachten Beek en Tok uit vrye positie den stand op 31. Ook in de tweede helft was het een felle stryd. Met een keurig schot maakte Zwem lust er 32 van. Het ging nu spannen. G. Z.C. gooide er een schepje op en toen C. Tybout zwaar gehinderd inschoot (42), begon de zon der overwinning op te gaan. Toch ontstond nog een hachelyke situatie, die echter verrassend afliep. Een der Gou wenaars werd wegens wegzwemmen uit het water gezonden, maar, terwyl men een doelpunt voor de numeriek sterkere Utrech tenaren verwachtte, was het juist G.Z.C. die scoorde. Uit een vryen worp sloeg Tok den bal in eens fraai door (5-^). Zwemlust hap oo khet laatste woord (54J) en met deze cyfers beklonk G.Z.C. de alleszins verdien de en luide toegejuichte zege. Ook de tevoren gespeelde wedstryden waren pittige partijtjes, waarin bleek dat G.Z.C. over eenige jonge spelers met aan leg beschikt. G.Z.C. 3 klopte Zwemlust 3 met 31 en G.Z.C. 2 bleef Zwemlust 2 met 20 de baas. Het was voor de Goudsche Zwemclub eer. zeer succesvolle en voor het talrijk publiek een aantrekkelyke polo-avond. VOETBAL. Goudsch elftalCursisten jeugdteam. lA.s. Woensdagavond 7.15 uur wordt op het OJytnpia-terrein een wedstryd gespeeld tusschen het Goudsch K.N.V.B.-elftal en het K.N.VjB. cursisten jeugdelftal district Gouda. RADIO-PROURAMMA's. Zaterdag 8 Juli. Hüversum'l, 1875 en 414.4 M. VARA- Uitzending, 10—10.20 v.m. en 7.30—8 VP RO: 8— Gramofoon (C.a. 8.16 Berichten); 10.Morgenwijding; 10.20 Voor arbeiders in de continubedryven; 12.— Gramofoor (C.a. 12.15 Berichten); 2— Causerie „Door China langs onbekende wegen 2.20 VARA- Kmderkcor „De Merels" en gramofoon; 3.— Reportage; 3.30 VARiA-orkesti, 4.30 Esperanto-uitzending4.50 Gramofoon; 5.30 Filmland; 6.— Orgelspel; 6.28 Berich ten; 6.30 Gramofoon; 7.VARA-Kalendsr; 7.05 Felicitaties; 7.10 Politiek radiojour naal; 7.308 Cursus „Langs steden en dor pen"; 8.05 Herhaling SOS-Berichten; 8.07 Berichten ANP, VARA-Varia; 8.20 VARA- orkest en soliste; 9.— Puzzle-uitzendingt 9.15 Esmeralda 9.40 Orgelspel; 10.15 Ra- diotooneel; 10.30 Berichten ANP; 10.40 Souvenir-orkest; 11.1012 Gramofoon. Hilversum II. 301.5 M. KRO-Uitzending. 4—5 HIRO: 89.15 Gramofoon (C.a. 8.15 Berichten); IC.Gramofoon; 11.30 Godsdienstig half uur; 12.Berichten; 12.15 KRO-orkest; Gramofoon (C.a. 1.15 Berichten); 1.20 Vervolg concert; 2.Voor de jeugd; 2.30 Gramofoon; 2.45 Kinderuur; 4.— Gramo foon; 4.05 Causerie .Juist in tijden als deze"; 4.25 Gramofoon; 4.30 Berichten; 4.35 Gramofoon; 4.40 Causerie „Spreken in vreemde talen"; 5.— Mandoline-orkest „Sempre Avanti" (5.155.30 Filmnieuws); 5.45 KRO-Nachtefcaaltjes; 6.15 Gramofoon; 6.20 Journalistiek weekoverzicht; 6.45 Be richten, gramofoon; 7.Berichten; 7.15 Causerie „Volkskracht en Volksweerbaar heid"; 7.35 Actueele aetherflitsen; 8.Be richten ANP, mededeelingen; 8.15 Meditatie met muzikale omlijsting; 8.35 Gramofoon; 8.45 Gevarieerd programma; 10.30 Berich ten ANP; 10.40 Causerie „Het onverganke lijke rijk" (met muzikale omlijsting); 11.10 12 Gramofoon. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Voor het geheele land: Aanvankelijk be trokken tot zwaar bewolkt met tijdelijk lichten regen; later opklarend met kans op lichte buien; koel weer; matige wind uit Zuid tot Zuidwest. LAATSTE BERICHTEN. DEN HAAG, 7 Juli. Vanochtend heeft de Duitsche Rijksminister Dr. Walter Funk, de vertegenwoordigers van de Nederlandsche Pers in het Duitsche Gezantschapsgebouw ont- vanjgen en een toespraak tot hen ge houden, waarin hy zeide dat de on derhandelingen welke door Minister Steenberghe en Dr. Hirschfeld met de Duitsche Regeering zyn gevoeld, thans zoover zijn gevorderd, dat bin nen afzienbaren tyd de grootste moei lijkheden voor het onderlinge ruil verkeer tusschen Nederland en Duifschland uit den weg zullen zyn geruimd. Buiten de clearing om zal een ruim en veel vrijer handelsverkeer worden geschapen. Spr. is overtuigd dat de wil daar toe bij de Nederlandsche Regeeiïng besitaat en hij is er zeker van dat spoedig al(geheele overeenstemming zal zyn bereikt. Het beroep van Jhr. von Bönning- hause/n ongegrond verklaard en afgewezen. ALMELO, 7 Juli. Het Ambtenarenge recht te Arnhem, dat voor de afdoening van de zaak von Rönninghausen te Almelo zit ting heeft gehouden, heeft heden in deze zaak uitspraak ge laan. Het Ambtenaren gerecht heeft het beroep ongegrond ver klaard en afgewezen. Boerderij en woonhuis afgebrand. Totale schade van ongeveer zeven duizend gulden. Een door onbekende oorzaak ontstane brand heeft te Arcen een boerderij en een woonhuis ln de asch gelegd. Het vuur brak omstreeks halfdrie uit in de schuur van den landbouwer M. van Megen. Weldra hadden de vlammen, aangewakkerd door een krachtigen wind. de boerderij bereikt. Naar alle kanten greep het vuur om zich heen, zoodat na eenigen tijd ook het aangrenzende woonhuis van de familie J. Siderlus werd aangetast. De inmiddels verschenen plaatselijke brandweer restte nog slechts de taak zich te belasten met het be schermen van de aan de andere zijde der boerderij gelegen arbeiderswoning van he gezin Reutelingsperger. De inboedel van de boerderij ging grootendeels ver loren, die uit de woning van Siderlus kon voor een groot deel in veiligheid worden gebracht. Zoowel de boerderij van den landbouwer Van Megen, als de woning van de familie Siderlus brand den tot den grond toe af. In de woning, welke de brandweer onder haar bescher ming had genomen, werd slechts water schade aangericht. De totale schade zou omstreeks zeven duizend gulden bedragen. Zij wordt door verzekering gedekt. WISSELKOERSEN. 6 Juli. 7 Juli. Officieel. Londën 8.81% 8.82% Berltfn 75.60 75.60 Parys 4.99% 4.99% Brussel 32.02% 32.02% Zwitserland 42.48 42.47 Kopenhagen 39.37% 39.40 Stockholm 45.42% 45.45 Oslo 44.62% 44.65 New-York 1.887,# 1.887». BEU RSO VERZICHT. Ir de wisselmarkt was heden geen tee- kening gekomen. De affaire was even kalm als de laatste dagen en van veranderingen was vrywel geen sprake. Zoo lang de po litieke situatie hier te lande niet tot klaar heid is gebracht, zal de wisselmarkt waar schijnlijk wel een onbelangwekkend voor komen behouden, tenzy natuurlijk de bui tenlandsche politiek de gemoederen in be roering zou brengen. Op de contante markt werden de volgende koersen genoemd. Britsche ponden 8.81% k 8.82. Amerikaan sche dollars 1.88%, waarby het Nederland sche egalisatiefonds nu en dan kleine pos ten afgaf. Fransche francs 4.98% a 4.99%. Belga's 32.00 a 32.04. Zwitsersche francs 42.45 a 42.49. De Scandinavische deviezen waren volkomen onveranderd. Duitsche marken waren 75.52 a 75.58. Duitsch zil vergeld en Duitsch markpapier geldt iets, hooger en werd resp. vernomen tegen circa 29 en circa 26%. Op de termynmarkt kwam echter dé on zekerheid omtrent de politieke situatie hier te lande tot uitdrukking in een grootere ap preciatie van het pond sterling. Het Britf sche devies werd zoowel op 1 maand als op 3 maanden met agio verhandeld. In üe termijnnoteeringen van de overige buiten landsche munteenheden waren geen noe menswaardige veranderingen gekomen. De effectenhandel was onbeteekenend. De koersen waren bijna ongewijzigd. De Phi- lipa-aandeelen werden ex-dividend 11 pro cent verhandeld en waren, hiermede reke ning houdende, goed gedisponeerd. De Ame rikaansche waarden werden tegen ongeveer de vorige slotpryzen afgedaan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2