ipüï LUIK Watertentoonstelling HAGELWIT GEKOOKT IN 2 MINUTEN SANATOGEN r GL D 23 JULI a.s. nieuw wasdag-tijdperk; Ar In kringen ÉÉN EXTRA TREIN RECHTSTREEKS VAN GOUDA NAAR LUIK MET DEZE ONTDEKKING BEGINT EEN ZEGGEN DE HUISVROUWEN GOUDSCHE COURANT Vrijdag 7 Juli 1939 WEKKERS A. A. DE MOL, Gouwe 147, Gebr. KAMPHUISEN N.V. De Botterdamsch Analystencursus Hotel-Café-Restaurant „ELFHOEVEN". THE BLUE BIRDS G. VAN BAREN, Reeuwijk. Dortmund Gronau Witten de mooi gelegen stad Osnabrück Bad Oeynhausen p,ul"- Lippe«Detmold Lüdenscheid gebergte Freienohl Winterberg Hohenlimburg AANGEBODEN: Diverse zeer goed onderhouden 2e hands wagens. GOEDHART DE BRUIJN, Telef. 96, Schoonhoven. HEEN EN TERUG 3.35 of 4.95 fyyflti aatwiake -vmn J-ia n MAGGI AROMA De boog kan niet altijd gespannen staan... IS Tweede blad De post bracht een mandje BetuwscEe kersen. Levenskracht door licht en lucht. Zomersnoei by vruehtboomen. Ambtenaren tot maandinkomen zonder borg. Wettelijk tarief. N.V. NATIONALE VOLKSBANK- GELDSCHIETBANK, Mauritsweg 3 Rotterdam (0.). Inlichtingen (postz. v antw.) afwikkeling schriftelijk. TlffiÉflb» Prö» per pot OFFICIEELE CRISIS.PUBUCATIE. Vlas oogst 1939. Met het oog op een eventueele steun regeling voor vlas van den oogst 1939, waarvoor tijdig taxatie van de opbrengst Is aangevraagd, wordt aan teler?, die hun vlas verkoopen, in hun eigen belang, in overwe ging gegeven onmiddellijk na den verkoop een verkoopbriefje aan de Landbouw-'Crisis- Organisatie, waarbij zij zijn georganiseerd, in te zenden. Indien zy hun vlas reeds mochten hebben verkocht, verdient het aan beveling, dat zij alsnog zoo spoedig moge lijk een verkoopbriefje inzenden. De ver koopbriefjes zijn op aanvrage bij de Land- bouw-Crisi8-Organisatie verkry gbaar. Verder wordt er de aandacht op ge vestigd, dat, voordat tot aflevering van vlas wordt overgegaan, een afleveringsformulier by de Landbouw-Crisis-Organisatie, moet worden aangevraagd, hetwelk na door den teler te zy* geteekend, onmiddellijk na de aflevering weer aan deze organisatie moet worden toegezonden. Telers, die vlas van eigen teelt in bewer king nemen, wordt, teneinde voor eventueele steun in aanmerking te kunnen komen, aan- l) geraden, hiervan zoo spoedig mogelijk ken nis te geven aan de Landbouw-Crisis-Orga- nisotie, waaronder zij ressorteeren. 's-Gravenhage, 6 Juli 1939. in alle pryzen, zoowel eenvoudige als luxe uitvoering, uitsluitend Junghans fabrikaat, dus prima. t.o. Turfmarkt. KLETSKOPPEN 30 cent pond ALLERHANDE PAIN D'AMANDE HEILIKMAKER alles 25 cent /2 pond LICHT en LEKKER. GEMAK GENOT VEILIGHEID door KNIGGE's Rijwielen VERBLUFFEND LAAG IN PRIJS. KNIGGE's Rijwielhuls L TIENDEWEG 71GOUDA. onder leiding vap Dr. W. Schut en Dr. C. Ris. Volledige opleiding voor CHEMISCH en I&INISCH (MEDISCH) ANALYSE Doorloopende dag- en avondcursus. Aanvang Examenscurgua 5 Sept. o k. Aanmelden: Ged. Glashaven 16, Rotterdam, Tel. 15317, na 17 uur: 37317. WEDEROM OPTREDEN VAN DE BEKENDE STEMMINGSBAND in den grooten verlichten tuin op ZATERDAGAVOND 8 JULI van onder leiding van BART I.TSSELSTIJN. Aanbevelend, De Eigenaar: -tDe Nabuur van Nederland noodigt 11 uit tot een bezoek aan zijn 38ad- plaat sen, 38erg en jtfoSsdiert THeeren 55 en historische Steden* De grootite itad van Westfalen. (500.000 inw.J wereldvermaard door de Westfalen» hallo en het voortreffelijke bier. StödL Verkehrsverein, Rathaus. Et<78beïien*waardige Industrie- en schouwburcstad. WVVllUIII VoorMn^aand^toonee^eroernd mijnbouwmuseum monumentaal stad- Blankenslaln - ■«•jHMuu.Hm.wui niuiiutueutaai uiau- huis - heerlUke plantsoenen: groot stadspark. Ruhrdal met de burchten Kemnade Doet voor studie- en gezelschapsiochten In het Ruhrgebied. 1 de Ruhr, voor herstel, weekeinde en tochtjes. .Inlichtingen: Stjfdt. Verkehrsamt, Rathaus, Tel. 3941, TEUTOBURGER WALD en zijn bergen, 1100 jaren historie in het stadsbeeld. T»nuwpl|n, Sp», Rheumahek, Kou on Maondbeiwaren een Mijnhardtje nem3n. 'er „uk J cl. - 12 „uk, 50 cl Rad lalriidan Hart 'heumatlek luchtwegen. oaa MlZUtien JJppta* StaaUbad Hart, zenuwen, rheumat, gewricht KuurtIJd. h. geh. Jaar door. SAUERLAND het geboorteland van Z. K. H. Prins Bernhard Bergitad 40U-6O0 M. Bosschen - Sport - openlucht baden. voelt U zich behaaglijk I inlichting. Kurvercln Tel. Ur. J00-8HM.BB,cKat«ldiiaPiu,g«b.nl.olc.tteI.I Luchlkuur- oord. Hoog. Sauoriend ïb.l.Du berg^bOMchrwatof Opanl.bad-jeugdbaib.InhVorkahri INLICHTINGEN: Duitsch Verkeersbureau, Kalverstraat 111, Amsterdam-C., elk Westfaalsch reis- en verkeersbureau en Landesfremdenverkerhsverband Westfalen, Dortmund. D.K.W. Spec, klasse '37 Cabriolet. D.K.W.-Meisterklasse '38 Limousine. D.K.W.-Meisterklasse '38 4-deur. FORD V-8 '34 direct van particulier, prachtige wagen. LA SALLE in schitterende staat, Sedan 1935-—36, 8 cyl. BESTEL CHEVROLET '32, met glas aan de zijwanden. CHEVROLET '30 Coach. CHEVROLET '35 Sedan de Luxe. CHEVROLET '35 Coupé. DIVERSE VRACHTWAGENS FORD V-8 en 4 cyl. VOOR VOOR EEN BEZOEK AAN DE SCHITTERENDE INTERNATIONALE Met de Directie der Nederiandsche Spoorwegen zijn wü overeengekomen bil voldoende deelname op ZONDAG 23 JULI a.s. een EXTRA TREIN te doen loopen van GOUDA via UTRECHT—DEN BOSCH—EINDHOVEN MAASTRICHT naar LUIK, teneinde ieder uit deze streken in de gelegenheid te stellen de wonderbaarlijke tentoonstelling HET WATER die thans te Luik gehouden wordt te bezoeken, voor een bedrag van een derde der normale reiskosten. De reiskosten zuilen bedragen heen en terug 3e klasse 3.35 e.i 2e klasse 4.95 met 0.15 extra voor programma en deelnemerskaart /onder verdere kosten voor bewijs van Nederlanderschap. Deze reis biedt de gelegenheid een geheelen dag van 's morgens 11 uui tot 's avonds 11 uur in de stad Ljlik en de Tentoonstelling door te brengen, waardoor ieder ook de grootsche avondverlichting ten volle zal kunne,, aanschouwen. Vertrek van Gouda v.m. 7.16. Vertrek van Luik c.a. 11 uur 's avond». itËr' Opgaaf van deelname moet geschieden uitsluitend aan ons bureau vóór 12 JULI a.s. Nadere inlichtingen aan het Bureau van dit Blad, MARKT 31, GOUDA. "DOET WONDEREN IN DE WASKETEL." „WU zij» de acheikundigen dankbaar", zeggen de huis vrouwen, en ze hebben gelijk. De scheikundigen deden proeven om Rinso niet alleen voor het weken, maar ook voor het koken van wasgoed geschikt te maken- Een 2-Minuten-Kookmethode! De nieuwe waskracht in Rinso, knappe deskundigen, kookt het i wit in minder dan geen tijd. Een wonderlijke ontdekking! Wasdag duurt nu korter en de huisvrouw krijgt meer vrije uren, kostbare uren! Zo voordelig Rinso maakt het goed witter in minder tijd. Ja, het geiift zelfs besparing in elk opzicht: tijd, geld en werk. 2 Minuten koken dat bespaart U uren werk In een benauwde atmosfeer. De was is dadelijk klaar. U gebruikt minder gas en U heeft ook geen extra wasmiddelen meer nodig. Hard boenen met zachte zeep en ouder wetse zeeppoeders is nu overbodig. Rinso krijgt het vuil er eerder uit dan UI Eén wasmiddel voor de hele was Het doet het wefk alleen. Dat is het motto van Rinso I Dit volmaakte product heeft genoeg reinigende kracht voor heel de wasl U heeft Rinso vroeger al gebruikt om te wekennu is het ook onovertroffen om te koken. Een was middel voor al het wrtrk dat Is eenvoudig en goedkoop. De nieuwe waskracht' in Rinso ontwikkelt een over vloed van werkzaam schuim, dat het goed hagelwit maakt, telkens wanneer U het kookt. WAST ZONDER VERDERE HULP Iff is Maggi's Aroma onontbeerlijk. Recept (dat altijd slaagt!) Doe door de olie en azijn wat Maggi's Aroma! Elke sla-saus maakt U beter met een tikje Maggi's Aroma! Léér inspanning - minder rust. Uw krachten kwistig gebruiken en niet zorgen voor extra versterking? Dat móet spaak loopen. Verminderd concentratievermogen - vergeetachtigheid - fouten - ziehier de „dure" gevol gen, behalve dan nog dat onbehaaglijke gevoel en die prikkelbaarheid. Hoe anders zou het kunnen zijn... Want wie Sanatogen gebruikt, kan inderdaad véél van zichzélf vergen. Hij kan putten uit extra reserves aan kracht en energie. Hij krijgt geen last van zijn zenuwen entobt niet met gebrek aan eetlust en andere klachten. Hij blijft meester van zich- zeil. Sanatogen voorkomt niet alleen uitput ting, het verhoogt zelis Uw uithoudings vermogen en versterkt Uw geheugen. U moest ook eens met Sanatogen beginnen H« Zenuwsterkend Voedsel O Een tikje „techniek" komt er bijaleer men de sappige vruchten op tafel heeft. Ervaringen van een kersen-rit met de P.T.T. De verjaardag van Z. K. H. Prins Bernhard en „kersenverzending"en de post in de boerderij. „Ie bunt laotel (Speciale berichtgeving.) zooveel belang als een verjaardag van 't Was in de vroege ochtenduren van .den 30sten Juni, dat de Post voor myn vrouw een expresse zending, 'n mandje Betuwsche kersen bracht, re gelrecht uit Dodewaard,* van den fruithandel A. Geurts, zooals op de kaart te lezen viel. Ze was er dolbly mee, maar tegelijkertijd ook een en al verwondering, toen bij opening bleek, dat de verzender niemand meer of minder was dan... haar eigen man, die bovenop de sappige vruchten een kaartje gelegd had: verzonden met de persenrit van de P.T/J?. op 29 Juni, s' avonds zeven uur. Tableau...! Een kersenrit van de P.T.T. door de Betuwe. Wat is dat? Meer dan eens was 't me reeds op gevallen, welk een geweldige drukte de Post te verwerken, heeft tijdens de Betuwsche kersencampagne: honder den en nog eens honderden mandjes, een Sinterklaastijd even^rdend. Bij nadere informatie bleek, dat voor deze verzending, enkele jaren geleden grooter dan thans, nu veel per A.T.O. en per spoor zyn weg vindt, bijzon dere maatregelen noodig zijn in dit „hoogseizoen", t.w. enkele dagen, waarop de kersen bij tientallen kilo's naar vele windstreken in ons land verzonden worden. Uit den aard dei- zaak brengt een dergelyk massaal postpakketten^vervoer extra 'besognes met zich, en een hiervan is belichaamd in de zooeven genoemde „kersenrit- ten". Arnhem - Heteren - Randwijk-Zet ten - Dodewaard - Andelst - Herveld- Valburg - Slijk - Ewijk - Oosterhout- Elst-Driel-Elden-Arnhem; 67 K.M. De route, welke op den verjaardag van Z. K. H. Prins Bernhard te 17.20 een auto der P.T.T. zou rijden, te be ginnen bij het Expeditiekantoor sta tion Arnhem. Door de vriendelijke be middeling van den heer Inspecteur der P.T.T. in Gelre's hoofdstad, is 't mij mogelijk geworden, dezen rit, waarop in genoemde dorpen de mand jes ingeladen en mee naar Arnhem genomen worden, mede te maken. Een tocht overigens, die een succes werd voor wat het aantal colli's be treft. ,,'t Zal vanavond best de moeite waard zijn, dat U meerijdt; er zullen d'r héél wat zijn", zegt Bloemers, de P.T.T.-chauffeur-reisgenoot. „U treft 't, goed weertje!" Doch de man had deze woorden nog niet gesproken, of in de verte, boven het Betuwsche landschap, kwamen donkere wolken aandrijven, en voor we goed en wel over den hoogen, bochtigen, hier en daar in erbarmelyken toestand ver keerenden dijk onze eerste stopplaats bereikt hadden, viel de regen in stroo men neer: kort, maar krachtig; blijk baar 'n voorbijgaande bui, want daar na is 't het mooiste zomeravondweer geworden. In Heteren valt de oogst nogal mee 24 stuks, die met een vriendelijk woord van den kantoorhouder in den ruimen wagen verdwijnen: onze eer ste vangst. Randwijk, met het kleine post-, telegraaf- en telefoonstation netje, blijft er beneden: achttien en Zetten ,dat vervolgens aan de beurt komt, heeft er nog minder: slechts elf. We houden hier even een nood zakelijke „pauze" en in dien tusschen- tijd lees ik voor een der ramen van t kantoor een „mededeeling voor het publiek", als volgt luidende: „Heden verjaardag van Prins Bernhard. Kantoor van den post dienst gesloten na 12 uut met uitzon dering van spoedbehandeling en ker- In het hoogseizoen is de verzen ding dezer vruchten minstens van een lid van ons Koninklijk Huis. „Ja, als we dat niet doen, dan zoue de karse bedarven, dat kan neet. 't Is noe allemaol eenmaol haostwark, me neer, maar daorumme zunt wie hier ook wel goeie Oranjeklaante. Gleuf maor geru I" Aan dit laatste behoeft men heusoh niet te twijfelen, 't is zoo! De groote hoeveelheid wordt in genomen: Dodewaard. Verder gaat 't weer, door het Be tuwsche land, (Jat thans schuil gaat onder bergen van overheerlijke vruch ten, dat zich daar als een vruchtbare en rijk-vruchtdragende strook tus- schen onze groote rivieren uitstrekt, en waar irf deze dagen de nationale driekleur overal langs den weg en in de bongerds wappert, ten teeken dat er kersen verkocht of wel gegeten kunnen worden. Ook wij zullen ons niet onbetuigd laten en ze ons in Do dewaard, een centrum in ons af tc leggen traject, goed doen smaken! Want dit dorpje is inderdaad een centrum: steeds werden en worden er de grootste hoeveelheden verzon den. Toen wij bij het eenvoudige kan toortje, dat in het landelijke Tien ge legen is, arriveerden, stonden er 42 mandjes keurig: gereed. „Het valt nogal mee", zoo zeggen we tegen el kaar, doch de kantoorhouder, een jo viaal en vriendelijk man, repliceert aanstonds: Geduld, geduld, steken jullie eerst maar eens van mij op; kom, 'n sigaar uut Dodewaard! D'r komen zoo dadelijk nog 54 mandjes bij van 3.5 en 7 kilo. Met 'n particu lieren wagen brengt Geurts van ,,'t Groenenwoud" deze vracht, waarna het ongewone schouwspel, dat de adreskaartjes in de open lucht afge stempeld worden, 't Aantal strook en, dat de verzender terugkrijgt, klopt: 54. Zes man zjjn in de weer geweest, om dezen vruchtenschat zoo spoedig mogelijk in de postauto te krijgen. Onderwijl hebben de beide inzitten den van dézen wagen... Enfin, u be grijpt het wel! Zij smaakten... naar meer, deze volrijpe, overheerlijke ker sen! Door het ongewilde oponthoud hier in Hien, rijden we vervolgens met een snelle vaart naar Andelst, dat er ons 16 meegeeft, waarna, even later, het eenvoudige en vriendelijk gelegen Herveld, met vijf stuks volgt. Het hierna komende poststation, Valburg geeft er 17 af. Dan wordt een plaatsje aangedaan, waar de P.T.T. ondergebracht is in een groote, welvarende boerderij: Slijk-Ewijk. Ik heb zoo'n idee, dat ae boeerderij hier nummer één is en de P.T.T. in de tweede plaats komt. Mis schien wordt er thans wel even een „postgeheim" verklapt, doch dit mo gen de betrokken autoriteiten niet al te zwaar nemen; als er nooit erger bekend wordt, dan zal 't met het on misbare postgeheim in ons land nog wel losloopenVader-postdirecteur, de vrouw des huizes, dochter, kleine kinderen, die nog juist voor de auto heen vliegen, een nijdig blaffende waakhond, staan den kersenwagen al op te wachten en we worden verwel komd met de vriendelijk bedoelde woorden: „Jullie zijt aordig laot!" Veel „vrachies" komen d'r intusschen niet bijmaar twaalf. Hoe vriendelijk overigens hier de ontvangst ook was, hoe graag we 'n tijdje waren blijven buurten, plicht roept en verder gaat het, den hoogen Waaldijk op, waarop in de nabije verte Nijmegen recht voor ons ligt, met z'n gigante Waal brug en de hoog zich in de lucht ver heffende schóorsteenen van de elec- trische centrale, zich in scherpe con- turen in de héérlijke, door de lang zaam naar de kim nijgende zon aftee- kenen. Het is dan kwart voor acht, en volgens postale berekening (en die zal wel nauwkeurig zijn!) zouden we omstreeks 20.20 weer in Arnhem te rug moeten zijn. Theorie en praktijk gaan dikwijls niet al te best samen, zoo ook hier. Eenige speling is even- Wel toegestaan. Tóch blijft de „vaart" d'r in: een klein oponthoud in Oos terhout: 9 kleine mandjes, die vlug op den inmiddels gegroeiden stapel ge zet worden en we rijden alweerrich ting Eist. Eist, eens bekend om z'n enormen afzet: thans minder dan voorheen. Maar 't loont de moeite nog: 25 mandjes. Inmiddels heeft postauto nummer 2, die hetzelfde tra ject aflegt, doch uitsluitend de brie venpost dezer dorpen meeneemt (met een enkel nakomertje kersen), ons reeds ingehaald. Tot straks! zoo klinkt het, als jullie ook in Arnhem komen, 't Doel ietwat spottend aan, maar 't is heusch niet zoo bedoeid, want wie de collegialiteit van de post mannen onderling kent, die weet wel beter. Goede kameraadschap, naast dikwijls heel hard werken onder hoo gen druk, dat is het kenmerk van dc post, waar men van hoog tot laag den goeden naam, die de P.T.T. in ons land bezit, tracht op te houden Eigenlyk als een vanzelfsprekend iets... Een kort praatje met den di recteur der P.T.T.. We zijn klaar me neer, en meteen klapt het portier achter me dicht. Nu komt het laatste aan de beurtDriel en Elden. Links af en we zijn zoo in Driel, dat er ons 13 meegeeft. Elden laadt er 18 inze gaan er nog maar juist byde wagen is boordevol met mandjes en kistjes van het beste Betuwsche fruit, dat bij U den volgenden ochtend in onge schonden staat op tafel zal prijken. Want de voorschriften luiden dat men een zorgvuldige verzending heeft na te leven. En toen ik mij in Arn hem kon overtuigen, dat hieraan ook werkelijk de hand gehouden wordt, toen daar die enkele honderden stuks met een bewonderenswaardige snel heid verwerkt werden, en voor de goede nachttreinen in orde gemaakt werden (ook nog voor den voortrein), toen zag ik, dat er allerminst mee „gegooid" werd, zooals men de post nog wel eens in de schoenen wil schui ven. In den posttrein gebeurt dit al evenmin. Ze worden behandeld, ver troeteld, als een pasgeboren kind! Het kantoor Arnhem staat al ge reed om ons op te vangen. „En waar blijven nou de kersen voor ons man nen?" „O, die moeten jullie al heb ben, die hebben we ergens per ex presse... op jullie gezondheid opge geten", aldus het antwoord, 'n Beetje kribbige repliek: „Nou, als je d'r maar niet teveel hebt gegeten!" En dan: „Zeg, Bloemers, d'r staat nog een mandje in den wagen, wat moet dat? Geef ze maar hier, dan zullen wij ze wel soldpat maken Bloemers heeft aan moeder-de vrouw gedacht: ze gaan straks mee naar z'n woning in Schaarsbergen en ze zijn bestemd voor van den winter, zooals hy zegt. „Inmaken, meneer, dan smaken ze ook best!" Met een handdruk en dank voor de prettige kennismaking en rit, neem ik afscheid van den man, die mjj in een paar uur door een van Neerlands schoonste landouwéji voerdehet ker- senland, waar gij, lezeres, misschien dezer dagen ook wel kennis mee ge maakt hebt of zult maken. Als dat zoo is, dan wensch ik u gaarne een smakelijk kersenmaal! Van de Post naar de huistafel, zie daar in het bovenstaande geschetst, wat de Betuwsche kersen ook door maken.. Het „technische" gedeelte van den laatsten tocht, alvoor zij ver dwijnen in onze maag. Een behande ling, welke met de meeste zorg uit gevoerd wordt, want wat des avonds verzonden wordt, dat is den volgen- dep ochtend overal in ons land op de plaats van bestemming. Men zou er bijna toe komen, om den Directeur- Generaal een mandje te zenden, ware het niet, dat de heer Damrpe tegen woordig zoo dikwijls buitenslands vertoeft voor postale aangelegenhe den. En ten slotte, hij is 't toch, wtén eere toekomt: een ander niet. De Di recteur-Generaal té nu eenmaaal de gróóte man by onze P.T.T. Voor me hangt, 'boven m'n bureau, een Engelsch schilderijtje: een meis- ke, blozend, gezond en wel, met een paar kersen: Cherries ripe! Aanzien doet gedenken en dus... Waarschijnlijk zullen ze me nu extra goed smaken! Zonnebaden sterken de huid. Gewoónljjk worden de openlucht- baden omstreeks Juni geopend, al thans de zeebaden, alhoewel de zeer „moedige" zwemmers in de eerste j zonnige voorjaarsdagen reeds den I sprong in het zilte nat wagen.,Er zijn j zelfs fanatieke zwemmers, die er niet I tegen op zien om nog van de zwem- I sport te genieten, wanneer een ys- j laagje het water bedekt en gewone i stervelingen dankbaar zijn voor een j warm omhulsel. De verwende en dikwijls overgevoe- f lige stadsmenschen krijgen reeds kip- pevel, bij de gedachte alleen aan zoo'n koud bad. Eenige eeuwen terug be hoorde het nog tot de gewoonte der Noord-Germaansche jeugd om weer en wind te trotseeren en het dagelyk- sche bad in de vrije natuur te nemen. De mensehelijke huid is sindsdien van geslacht op geslacht veel gevoeli ger geworden en pogingen tot navol ging zouden grooèendeels mislukken. De gevolgen van een onvoldoende functionneering der huid is een ver schijnsel, samengaande met overbe schaving en kenmerkt zich door ver moeidheid, gebrek aan werklust, sla peloosheid, vatbaarheid voor ver- koudheidsziekten, chronische catarre, storingen van den bloedsomloop, rheumatiek, huidaandoeningen enz. De menschen, die er het meeste be hoefte aan hebben om hun trage huid functies te stimuleeren tot krachtige De behandeling van vruehtboomen met snoeimes of schaar heeft „een tweeledig doel: in de eerste plaats dient zij om de kroon te vormen, doch in de tweede plaats om de vruchtvor- mende kracht van den boom te wek ken, indien deze langer dan ons lief is sluimerende is gebleven. Bij vele boomen staat de houtvorming in goe de verhouding tot de vruchtvorming; andere daarentegen vormen onmatig veel hout en blad zonder te bloeien, of wel zy bloeien overvloedig zon der evenwel tot vruchtzetting te ko men, of indien dit al geschiedt, dan vallen de vruchten vaak toch ontijdig af. Boomen, waarbij het evenwicht tusschen groei- en vrucht vormende kracht van nature aanwezig is, moet men zoo min mogelyk in hun on wik keling storen. Wel kan men de vrucht baarheid bevorderen door omstreeks St. Jan de zochte toppen der bladloo- ten Veg te knippen of uit te knijpen. ^Daardoor bevordert men de vorming der oogen die het vruchthout leveren. Het best is daarby aan de lange loten ongeveer acht bladeren te la'ten staan, zoodat de loten dus op 8 oogen wor den ingekort. Aan boomen met zeer zwakke blad vorming laten we daarentegen alles staan en zelfs zullen we trachten door bemesten en flink water geven de bladvorming in. de hand te werken. Het meest op zyn plaats is de zo mersnoei by boomen die al te weel derig in het hout groeien en daarby weinig neiging tct bloem- en vrucht vorming vertoonen. Hierbij worden de toppen der jonge loten niet een maal ingeknepen, doch men herhaalt deze bewerking. Gesnoeid worden sleehts de takken, die niet in een knop eindigen, en dus nog doorgroeien. Zy worden op drie a vier vol uitge groeide bladeren, wanneer het een zytak van den stam betreft, en op twee volwassen bladeren, als hij" op ouder vruchthout staat, ingesnoeid. Hoe deze zomersnoei moet (worden toegepast, en hoe de nieuwe scheuten die zich als gevolg daarvan vormen dan verder moeten worden behandeld als volgt: Na het wegnemen van deu top hebben zich -drie scheuten ge vormd, die weer tot op de onderste vork worden teruggesnoeid. Op den overbly venden tak laat men maar twee volkomen bladeren staan en op dezen ingekorten tak ontwikkelt zich dan krachtig vruchthout. werking, voelen er meestal het minste voor. Voor niet-geoefende zwemmers, is het niet raadzaam reedé zeer vroeg in het jaar in de open lucht te zwem men, aangezien het niet getrainde li chaam te sterk geprikkeld wordt, het geen tot ernstige stoornissen van de gezondheidstoestand aanleiding kan geven. Eén vorm van baden kan men ech ter zelfs 's winters voortzetten, na- de luchtbaden. Wellicht zullen er on der onze lezeressen zyn, die meenen, dat de lucht er alleen is om inge ademd te worden en, naarmate de lucht frisscher is, het benoodigde ge halte aan zuurstof ook grooter zal zijn. We ademen de uitgeademde lucht echter ook weer in en hiermede tevens het schadelyke, door het ver brandingsproces ontstane koolzuur; en daarom té toevoer van lucht van buitenaf steeds noodzakelijk. Licht en lucht moeten echter op het geheele lichaam kunnen inwerken, waardoor de huid beter zal gaay func- tionneeren en men zich krachtiger zal gaan voelen. De inwerking van het licht op de huid doet haar weer zuurstof opne men; bovendien zullen slechte stof fen, die zich in het lichaam bevinden, worden uitgescheiden. Lucht-lichtbaden bevorderen de vorming van roode bloedlichaampjes en prikkelen de witte bloedcellen tot meer energie. Licht werkt ook onmid dellijk op de huid in en dient'als af weermiddel tegen ziektekiemennaar gelang de huid gezonder is, zal zy haar functies beter kunnen verrich tten. De invloed van de lucht oefent, behalve een prikkeling op de huid, tevens een zachte massage uit, die echter afhankelyk is van de lucht stroom, waardoor een betere circula tie van het bloed plaats vindt, die haar gunstige werking meer doet gel den op de inwendige organen. Lichl- luchtbaden maken den mensch min der gevoelig voor temperatuursver schillen, hetgeen vooral voor vatbare gestellen van belang is. Het wonder der zonnebaden. We zouden zeker onvolledig zyn, indien wy niet tevens gewaagden van den heilzamen invloed van zonneba den mits deze verstandig worden toegepast. De warmte- en ultraviolet te sratlen werkeh in op de cellen, de bloedvaten, de zenuwen, het bloed, de iympha en andere organen der huid. Doch de invloed der zon bepaalt zich niet tot de oppervlakte, doch werkt op het geheele lichaam in, waardoor gezonde menschen meer arbeidslust krijgen en zieken verloren levens krachten herwinnen. Menigmaal grenst de werking der zon aan het wonderbaarlijke en brengt de zieken,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3