iDelntBniatioiialB Watertenioanstellinfl TE LUIK Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 VACANTIE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPELLü, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Zaterdag 8 Juli 1939 No. 20078 Dit blad verschijntdagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ex i 5 Modelwasscherij 78e Jaargang Brflilmonn Verbind het aan het open water Een adres van V.V.V. Gouda aan den Minister van Sociale Zaken. HOUD HET PLASSENGEBIED ONGEREPT Zelfstandigheid. Snelle voltooiing der verkeerswerken in Gouda. Sluipwijk- i. ia vonden te kunnen mee de Redrijfswater moo macht als Regenwater /erd aangegeven: een :n een gouden halsket- middel voor het gevaar, dat uit een sterk ontwikkeld zelfstandigheidsgevoel dreigt, tegen zelfoverschatting en zelfgenoegzaam heid en tenslotte inschrompeling van eigen innerlijk leven. Heen en terug. tocht la Weet Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. reuwijk heeft tegen den de afd. Stein en tegen aan te Haastrecht, pro- naakt wegens het ver ens die lijdende waren de ziekte. n voorwerpen. eerden over de laatste en voorwerpen aange- -ingplaatje, terug bij X een vulpen, terug bij Zie verder de achterpagina van het Tweede Blad. iden werden vastgesteld in elke week des avonds et terrein van den heer sn worden verzocht zich t )t deelneming aan te mel- Ifi.vnnriAn Irnnnnn mm k uct neiuen, B6 Bremmer geb. Mulder, B na E Bulder geb. van gf lijke Stand. l Theresia, d. v. J. H. I. M. van Leeuwen. d. v. A. van der Star lt. Johanna, d. v. X Blonk. Eva, d. v. X Oostrom. Hendrika Kranenburg A. Reijneveld. an der Pol, 32 jaar, te Burger, 19 Jaar. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—6 regels ƒ1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op dén prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer 0.50. Op da voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK Halve contributie ƒ1. voor het 2e halfjaar. Donderdagsochtends van 1012 l uitlening. behoud van de Reeuwijksche en 1 sche Plassen. De vernietiging van dit gebied om daar in een object te vinden voor werkverschaf fing, dat tydelyk slechts een gering aantal handen arbeid zou kunnen bieden, maar door wegneming van den vischstand en verjaging van de toeristen op andere wijze arbeid en brood zou ontnemen en in do plaats zou stellen 'een landbouwstreek, wel ke niet in staat is aan nieuwe bewoners welvaart te verschaffen het verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken spreekt daarom trent op pag. 71 deze duidelijke taal; „De toestanden in de boomkweekerü-, land- en tuinbouw- en veehouderijbedrij ven (in Reeuwijk) b 1 y v e n nog steeds ongunstig. Op 31 Dec. 1938 waren 34 kleine boeren en tuinders in de steunregeling opgenomen. Het aantal gezinnen dat ondersteuning be hoeft, breidt zich in; deze branche steeds m e e#r ui t”. zou een daad zijn, welke èn het huidige èn de komende geslachten in financieele en in maatschappeiyken zin tot groot nadeel zou den zijn. Het is op bovenstaande gronden en voorts op de overwegingen tot uiting geko men in de vergadering van den gemeente raad van Reeuwijk op Vrijdag 30 Juni 1939, welke met 8 tegen 2 stemmen besloot geen adhaesie te betuigen aan eën verzoek tot uitvoering van het plan-Westhoff tot ge deeltelijke droogmaking dezer Plassen, dat door Reeuwyksche ingezetenen aan Uwe Excellentie is gezonden, dat de Vereeni- ging voor Vreemdelingenverkeer voor Gou da, opkomende voor de maatschappelijke belangen voor Gouda en omgeving in ’t al gemeen en voor die van het vreemdelingen kom blyft bestaan, en uit het maken van een tien meter breede betonnen brug ter vervanging van de houten brug. Gedurende dit werk, dat eenige maanden vordert, maar voor den winter zal gereedkomen, wordt de Goejanverwelledijk afgesloten en volgt het verkeer den Fluweelensingel. Na de verbetering van den Fluweelen- singel is ook de bestrating van den verbroe den Bleekerssingel te verwachten. De hier bij voor het verkeer te treffen voorzienin gen zijn eenvoudiger, daar dan tydelyk van de Boelekade kan worden gebruik gemaakt. Is de Bleekerssingel verbreed, dan vervalt het huidige eenrichtingverkeer Bleekers- singel-Boelekade en wordt de Bleekerssin- gel voor het verkeer in beide richtingen opengesteld. Met spoed zullen dus de verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd, die ten aanzien van de singels, den oprit naar den Goejanverwelledijk en den Goejanverwelle dijk een groote verbetering beteekenen, wel ke bij de weggebruikers ongetwijfeld vol doening en vreugde zal wekken. De passage door de stad is momenteel door de verschil lende in uitvoering zijnde werken niet ge- makkelyk, maar dit kan nu eenmaal niet anders, wil men een beteren verkeerstoe- stand krijgen. Juist daarom is het toe te juichen, dat de werken thans snel in «hun geheel worden voltooid. Goede wegen ook in de stad zijn voor Gouda van belang. Zij zullen er de vreem delingen gemakkelyker toe brengen onze stad te bezoeken en dat is toch stellig van beteekenis. In deze dagen ziet men hier voortdurend gezelschappen en hiervan pro- fiteeren de zakendoenden. Het verbeteren van de wegen zal het bezoeken van Gouda aantrekkelijker maken, wat een stimulans is voor het vreemdelingenverkeer met alle profijten daarvan. Na de verbetering van de singels rest dan nog het belangrijke tunnelwerk, dat er op zal aansluiten en eenige maanden later gereed komt, waarmede dan de geheele verkeersverbetering in onze staid haar «be slag zal hebben gekregen. niet hoog genoeg kan worden gesèhat. 2o.Behoud voor de Watersport. Op de verschillende plassen wordt watersport op vrije, zonnige dagen in steeds toenemende mate beoefend; c.a. 300 vaar, tuigen zjjn aan de plassen aanwezig, ter wijl er daarnaast nog van elders komen Op de Pinksterdagen worden op deze plas sen de nationale zeilwedstrijden gehouden. Voor de ontwikkeling van de watersport is dringend noodig een vrije toegang van de Gouwe naar de plassen, waarvoor door de gemeente Reeuwijk «een aam rage is inge diend, welke aanvrage wy met kracht on dersteunen. 3o. Behoud verkeer. De trek van vreemdelingen naar dit ge bied wordt steeds grooter. Blijkens mede- deeling van het gemeentebestuur van Reeu wijk in het verslag van de Kamer van Koophandel voor Gouda en omstreken over 1938 bedroeg het aantal bezoeken geduren de dat jaar c.a. 75.000, Daarenboven heeft ook Gouda als naburige stad door dit Plas- sengebied veel vreemdelingenbezoek. 4o. Om redenen van volksgezondheid. Er is in WestJZuid-Holland dringende behoefte aan een ruim ontspanningsoord in de vrije natuur, waar jong en oud zich lichamelijk en geestelijk kunnen verfris schen om nieuwe kracht op te doen. 5o. Voor de Drinkwatervoorziening. Blijkens het ingestelde onderzoek wordt ei beteekenis gehecht aan deze watergebie den voor de drinkwatervoorziening, nu het duingebied onvoldoende is gebleken voer den noodigen watertoevoer voor de groote steden. 6. Met het oog op de veiligheid in geval van een luchtoorlog. Het c.a. 900 H-A. groote plassengebie.l wordt geacht een uitnemende wijkplaats te bieden voor de bewoners by gasaanvallen, daar het water de werking van de gassen verkleint en te niet doet. Deze gronden welke meerendeels reeds eerder zijn toegelicht zijn ieder voor zich klemmende argumenten voor het ongerept ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal' ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bfl onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef. Interc. 2745. Postrekening 48400. prachtvolle keuze JAPONNEN en COMPLETS gekleed en sportief. Uni en gebloemde zijde, georgette, linnen, enz. ZEER LAGE PRIJZEN! is de groote gebeurtenis die ieder gaarne wil zien. DAARVOOR BIEDEN WIJ DE GELEGENHEID, één maal en wel op ZONDAG 23 JULI a.s, loopt bij voldoende deelname EEN EXTRA TREIN RECHTSTREEKS van GOUDA naar LUIK voor 3.35 3e kl. voor 4.95 2e kl. de voor het leven. Maar in dit zelfver trouwen, dit besef van eigen innerlijk leven en daarmee van de waarde j/an eigen oor deel en eigen bevindingen, schuilt ook een gevaar en wel de geringe invloed van an deren en van het hem omringende en de te geringe ontvankelijkheid voor alles wat aan die innprlyke wereld vreemd is, voor het anders gevormde en ^pders gestemde, voor het vreemde, en het te groot vertrou wen in eigen kracht. Dat gevaar behoef* zich niet te laten gelden, maar het is veelal, zy het vaak latent aanwezig. En het open baart zich vaak bij zeer sterke naturen zoo hinderlijk, dat de neiging tot overheersching optreedt en een samenwerking met anderen, die zich niet geheel onderwerpen, maar hun zelfstandigheid ïyillen handhaven, er ónmo gelijk door wordt. Deze geringe ontvanke lijkheid voor het andere wordt bovendien dikwijls tot een gevaarlijke zelfgenoeg zaamheid, die wel eens aan ons volk Verwe ten wordt en een overschatting van de eigen waarde. Het is als met alle en vooral juist met sterke eigenschappen; zy hebben de gebreken van haar kwaliteiten. En het is vaak moeilijk zich daarvoor geheel te vrijwaren. Maar zij, wier zelfstandigheids gevoel in een sterk innerlijk leven wortelt, zullen, wanneer dat leven niet te eenzijdig georiënteerd is, toch veelal over genoeg zame zelfcontrole beschikken om eigen fou ten te zien* en de waarde van anderen en van het vreemde te erkennen, en zich daar door voor invloeden van buiten open hou den. En dit is wel het beste voorbehoed- de uitspanning „défij !cnt een ververschlngZ i daar aanwezige heer t uit Den Haag, had ezetechap, dat hij denZ e den tocht meemat roeg een tractatie am i,' mes kregen een stuk c». - i sigaar. Bij deze eeleg“ den burgemeester cn 2 reeren toespraken rpOEN uit mededeelingen van de Engel- sche en Russische pers bleek, dat bij de onderhandelingen, te Moskou tusschen En geland, Frankrijk en Rusland over een ver drag gevoerd, Engeland aan Rusland had verzocht, wanneer Engeland de onafhanke lijkheid van Zwitserland en ons land, die voor Engeland en Frankryk van belang wa ren, te garandeeren, heeft onze regeering zich gehaast te Londen te doen weten, dat wy geen garanties van ons grondgebied van wie ook begeerden en ons volstrekt afzijdig wenschten te houden in de tegenstelling, die de groote mogendheden verdeeld houdt. Het kan betwijfeld worden, of het aanvaarden van ongevraagde garanties en meer nog het niet protesteeren .wanneer anderen ver klaren ons grondgebied te gandeeren, ooit kan uitgelegd worden als bet party kiezen voor de partij, die dat verklaart en of daar om het protest van onze regeering niet eenigszins gelijkt op het gebaar van iemand, die bang is zich aan koud'water te bran den. Maar deze regeeringsdaad wijst to?h niet alleen op een zekere in dezen tyd ve" klaarbare voorzichtigheid, maar ongetwij feld ook het verlangen onze ongerepte zelf standigheid te handhaven en op een sterk en fier gevoel van zelfstandigheid, vooral, wanneer men bedenkt, dat het niet de eer ste maal is, dat onze regeering deze zorg voor het behoud van onze zelfstandigheid uitspreekt, waar zij indertijd op een vraag van Engeland, Frankrijk en Duitschland, of we een garantie verdrag wilden accepteeren, geantwoord heeft: .,wy garandeeren onze eigene grenzen en onze eigene zelfstandig heid”. Er klinkt een onmiskenbare toon van, fierheid in deze woorden gesproken in e°n tyd, nu het gevaar de kleine staten van alle zijden tegengrynst. Het is dezelfde fierheid, die onze Koningin uitsprak toen zy zeide- „wjj willen ons zelf zijn en blijven”. Het is de liefde voor, de behoefte aan volstrekte onafhankelijkheid, die ons volk de eeuwen door heeft getoond en die in onze geschie denis zoo treffend tot uiting komt, een on afhankelijkheid, die ons volk de eeuwen door heeft getoond en die in onze geschie denis zoo treffend tot uiting komt, een on afhankelijkheid, die alleen volstrekt kan zijn en zich alleen kan handhaven, wanneer ze steunt op een onaantastbare zelfstandig heid. We willen ons zelf zijn, dat is een on miskenbare trek van ons volkskarakter, die zich ook in ons individueele leven open baart. Niet alleen als volk, maar ook als personen willen wy ons zelf blijven. Een sterk ontwikkeld gevoel van persoonlijke zelfstandigheid en als gevolg daarvan een sterk ontwikkeld gevoel van eigenwaarde onderscheidt ons van andere volken in het bijzonder ook van de aan ons toch verwan te Duitschers en plaatst ons in dat opzicht naast de Engelschen, die deze eigenschap pen ook in hooge mate bezitten. Dit sterke gevoel van zelfstandigheid als volk en als individu vertegenwoordigt een belangrijke kracht, maar heeft ook ernstige schaduwzijden. Men kan zeggen, dat een zoodanig zelfstandigheidsgevoel zelden zal voorkomen by wie zich zwak voelen en dus al een zekere kracht tot voorgaarde heeft. Die kracht wortelt gewoonlyk in een sterk ontwikkeldi eigen geestes. gn gemoedsleven. Wie zich als een persoonlykheid voel*, scherp onderscheiden van anderen en van het hem omringende, moet in eigen inner- lijk een wereld beleven, die hy als een eigene van andere zich onderscheidende er vaart. Het besef van deze innerlijke wereld geeft hem het zelfvertrouwen, dat een on- afscheidelyk deel is van het sterke zelfver trouwen en daarmee een onschatbare waar- JJET is onbegrypelyk dat in een tyd waarin de grootste gemeenten van ons land millioenen uitgeven om aan den rand van de steencomplexen, waarin de bevol king zit saamgeperst, door dtn aanleg van bosch en park en waterpartyen een oase te scheppen, waar de bewoners in de vrije na tuur kunnen ademhalen, er nog menschen zyn die weelde-oorden der natuur, die in de nabyheid van bevolkingscentra zyn gele gen, aan vermeende materieele belangen, ten offer willfen brengen. De actie welke er den laatsten tyd ge voerd is om het in het plan-Westhoff, uit een oogpunt van werkverschaffing, ge opperde denkbeeld tot droogmaking van een gedeelte der Reeuwyksche en Sluipwyk sche Plassen tot uitvoering te brengen en het onderzoek naar de wenschelykhe'.d welke van overheidswege daarnaar is inge steld,, doet zien, dat hoe onbegrypelyk der- gelyke gedachten ook mogen schynen, de werkelykheid dat deze zouden kunnen wor den verwezenlykt, niet voorby mag wofclen gezien. De Vereeniging voor Vreemdelingenver keer te Gouda heeft daarom .dan ook gemeend den Minister van Sociale Zaken onder wiens departement deze aangelegen heid ressorteert, met klem te moeten wijzen op de ontzaggelyke nadeelen welke van een gedeeltelyke droogmaking van Reeuwyk’s mooie Plassengcbied het gevolg zouden zyn, niet alleen voor deze streek zelve, maar voor geheel midden Zuid-Hol- land en de volksgemeenschap in haar ge heel. In het door V.V.V. aan den Minister ge zonden adres worden de volgende gronden aangevoerd waarom behoud van dit Plas- sengebied in zyn geheel als een noodzakc- lykheid wordt beschouwd. lo. Behoud van het Natuurschoon. Dit gebied is van een onvergelykelyke landschappelyke schoonheid. De plassen met de daarin liggende eilanden hebben in geheel Nederland hun weerga niet. Ze vor men een grooten schat voor de naby en verder af gelegen bevolkingscentra van West- en midden-Nederland, welker bezit en Sluipwyksche medewerking van gevraagd voor den aanleg venbindingskanaal van de Gouwe naar deze Plassen, conform de plannen, welke van de zyde van het gemeentebestuur van Reeu wijk, mede als een waardevol object voor werkverschaffing daarvoor zyn ingediend. Door den aanleg van dit kanaal kan de Minister werk verschaffen en mede helpen aan de ontplooiing van dit schoone gebied In het belang dezer streek, in het belang ook van de gansche volksgemeenschap. EEUW1JK. roene Kruis". stuur van de afd. Reeu- ene Kruis” is thans tot >emd mej. Meijer uit Am- ngang van 21 Juli a.s. zal Ingen afscheid nemen uit e Reeuwijk om zich dan ekking te vestigen In de dijk schoolreisje. Juli a.s. zal door de ver- sonderwijs” een school- emaakt met kinderen uit ssen van beide openbare uwijk. De reis is bepaald en Scheveningen. Idiiigsbrigade. rigade hield gisteravond van den heer Jac. van >-Gravenbroekschen Plaas dering onder voorzitter- heer Jac. van Roon. nd om bij de komende wederom demonstraties bespreking had tot ge- I voorloopig programma 1 De opgave tot deelne- I ms bevredigend, maar er L dat nog meerdere leden k i beschikbaar zullen stel- ing van een gevarieerd I >ddersioot gereden. Gouda, die op den Kor- n plas Elfhoeven móest en ijscowagen, kreeg een g, met het gevolg dat zij langs den weg gelegen 1. Door den koopman J. 3 ijscoventer werd zij op I :ken en bij de familie Kl. j ebracht, waar haar klee- nigd en zij gelegenheid I verhaal te komen. t terecht gekomen, tide in de afd. Sluipwijk, s een mand met bood- irde, werd op den Zoe- d. Sluipwijk aangereden tuto van den winkelier I Reeuwijk. duikelde hals over kop iets en al. V. wist zwem- e bereiken. De fiets werd Cht. De boodschappen rschade verloren gegaan. en onderzoek in naar de 60VD8CHË COURANT. verkeer in het byzonder», by den Mi nister heeft aangedrongen om niet over te gaan, op welke wijze ook, tot aan tasting van het gebied der Reeuwyk- sche en Sluipwyksche Plassen, do"h de medewerking van den Minister heeft gevraagd voor den aanleg van een Volgende maand wordt de oprit Flu weelensingel-Goe jan verwelle- dijk verbeterd. Daarna volgt bouw van nieuwe brug in den dijk tegenover stoomgemaal. Naar wy vernemen zal binnenkort wor den overgegaan tot verbetering van de ver keerssituatie aan het einde van den Flu weelensingel en op den Goejanverwelledyk tegenover het voormalig stoomgemaal van 'het hoogheemraadschap Rynland. De uitvoering van het werk is zoo ge regeld, dat eerst de oprit van den Fluwee lensingel naar den Goejanverwelledijk zal worden verbeterd. Reeds is men bezig met het aanvoeren van zand tot verbreeding van den oprit aan de zyde van de manege en ook pan den kant van het stoomgemaal wor den reeds voorbereidende werkzaamheden getroffen, waartoe de schutting is wegge broken. ‘Na de feestweek zal, aanvangende op 7 Augustus, de verbetering worden uitge voerd. De oprit wordt dan verbreed en be straat en tevens zal de bestrating geschie den van het van de Doelebrug naar den dyk loopende gedeelte van den Fluweelensingel, behoorende tot het singelwerk, zoodat dan een breede weg van Doelebrug tot Goejan- verwelledyk zal tot stand komen. Het werk houdt tevens in, dat over het terrein van het stoomgemaal een overklui zing zal worden gemaakt, waardoor men in de toekomst van den Fluweelensingel af in het Houtmansplantsoen zal kunnen komen. Op de overkluizing, dus tegenover de Flu- weelensingelgracht, wordt een gazon met een gezellig zitje gemaakt. De uitvoering van het verkeerswerk op den singel is gerekend op veertien dagen. Gedurende dien tyd zal de Fluweelensingel zyn afgesloten en het verkeer over den Goejanverwelledijk en de binnenstad worden omgeleid. Daar de passage over de smalle brug in den Goejanverwelledyk tegenover het stoomgemaal voor groote wagens be- zwaarlyk is, zal de gemeente vóór de ver- keersomlegging deze brug een meter bree der maken, zoodat dan het verkeer zonder moeilijkheden kan passeeren. Wanneer de verbetering van dén Fluwee lensingel gereed is, gaat Rynland zijn werkzaamheden aan den Goejanverwelledyk uitvoeren, die bestaan uit het leggen van I een duiker van den IJssel naar de 'kom tus- j schen dyk en voormalig stoomgemaal, welke I >ver den mooien tuv in goede welstand acht op wild. ie ligt voor belanghebben. een beschikking van den Economische Zaken met de openstelling van de In de verschillende pro- gerlijke Stand. Martinus Franclscus Jo- A. H. van Rooljen en P," JWD: P. W. de Mik en j, Hogervorst en A. Rade- Arie van der Helden, 86 -- ««xuiuCK, lanna E Bulder geb. van*^ »der biggenmerken. luden van varkens zon- r ijn van biggenmerken is ider v. d. W. alhier prci-W y naakt. elder O. die een varkc-' ider biggenmerk, werd verbaal opgemaakt, rkenspest. te ziekte onder de var- spest, breidt zich hoe uit In deze gemeente. gevreesde ziekte gecon- s varkens van den vee- Hcuvel in de afdeeling noodige voorzorgs- ultbreiding zijn getrof- voor het vreemdelingen-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1