?s 4, Gouda Massage nement 50 CENT, ►ogen, Eelt, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDIN^VEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ►rd V8 Gouda No. 20080 oot-toerisme. WAVEN 30. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen Atmosfeer maakt onderhandelen moeilijk. ten. - spaarbank? 15 >5 CHAMBERLAIN BEVESTIGT GARANTIE AAN POLEN. oensdag 31. otor. in de T. T. UCHTING Nieuwe besprekingen niet Molotof. Dinsdag 11 Juli 1939 77e Jaargang Vreemdelingen moeten Italiaansch Tirol verlaten. J !R voor de JULI 1939 moet voor en. uinschaffingsprjjs. onderhoudskosten. uiterltfk. BON met ASPOORT •eelneniers ten in het of waterleiding, miën. nat. soc. regime niet erkend hebben.” Na het congres begaven de Tsjechen en en veiligheid, particulier, voor 1ERLIJK. De Yanker Clipper te Southampton. De eerste der geregelde passagiersvluchten over den Atlantischen Oceaan. De Yankee Clipper is te Southampton ze ven en twintig en een half uur na het ver- hebben gehad, dat zij Italië zullen moeten verlaten en naar Duitschland verhuizen. De Duitschsprekende bewoners, die geen king van SAMENWERKING TUSSCHEN FRANSCHE EN BRITSCHE LUCHTMACHT. Onderhandelingen reeds in ver gevorderd stadium. De diplomatieke correspondent van Reuter verneemt, dat op het oogenblik een regeling wordt voorbereid voor de samenwerking tusschen de Britsche en Fransche luchtwapens Vernomen, wordt, dat de onderhandelingen hierover reeds in een vergevorderd stadium zijn. Het is duidelijk/aldus de correspon dent, dat het van de grootste waarde zal zijn, wanneer het personeel der twee ge noemde lughtwapens routine krijgt in lange afstandsvluchten over onbekend terrein. Britsche vliegtuigen zullen dan nonstop-oefenvluchten kunnen onderne men van alle Britsche bases uu naar plaatsen in Zuid- en Zuidoost Frankrijk. De regeling zal de nauwste samenwer king tusschen de leden der twee lucht wapens tot gevolg hebben en hen in staat stellen van elkanders ervaring te profiteered, terwijl zij tevens een goed inzicht krijgen in elkanders problemen. houden. Ook middelbare, hoogere of vak- i bevor- >pgericht. Ook zal in de opleiding van Slowaken zich naar het oorlogsgedenkbee- ken, waar Osusky, in tegenwoordigheid van talrijke delegaties van Fransche oud-stry- ders, een krans neerlegde. Voor het gedenk- teeken zeide Osusky: „Wanneer Frankrijk eens bedreigd mocht worden, wanneer zijn zonen het te hulp mochten snellen, zooals onze 'landgenooten in 1914, zouden wij ons voor Frankrijk opstellen en het toeroepen: present!” Congres van Tsjêchen en Slowaken te Bordeaux. De strijd zal niet gestaakt worden. De in het zuidwesten van Frankrijk wo nende Tsjechen en Slowaken hebben giste ren een congres gehouden te Bordeaux, on der voorzitterschap van Osusky, den gezant van het voormalige Tsjecho-Slowakye te Parijs. Met algemeenne stemmen werd een re solutie aangenomen, waarin gezegd wordt: „De Tsjechen en Slowaken in het zuidwes ten van Frankrijk verklaren plechtig, dat zy den aangebonden strijd niet zullen staken, voor zij de vrijheid en de onafhankelijkheid van de Tsjecho-Slowaaksche republiek her overd hebben. Wy geven uitdrukking aan onze erkentelijkheid jegens de Fransche regeering en alle regeeringen der democra tische landen, die met Frankrijk verbonden zyn, welke de militaire geweldsdaad van het trek uit New-York aangekomen en de pas sagiers van deze eerste van de geregelde vluchten over den Atlantischen Oceaan kon den aan land gaan. Tydens den overtocht bevonden zich der tig personen aan. boord, waarvan elf leden van de bemanning. Behalve de bagage van de passagiers werd nog een aanzienlijke mail meegevoerd. De publiciteitsagent van de Pan Ameri can Airways, Vandusen, verklaarde dat de vlucht zeer comfortabel was gewèe^t. Het moeilykste deel van den overtocht was het aan land gaan met een motorbootje te Sout hampton. luchtvloot in Parijs op den 15den Julj en om 10 bommenwerpers morgen voor den I luchtdag r.aar Brussel te zenden. De vol- I gende was de opening van besprekingen tns- I schen de Britsche en Fransche luchtvaart- ministeries tot het treffen van maatregelen opdat Britsche bommenwerpers een lange afstandsvlucht door Frankrijk zouden ma ken. EDEN OVER OORLOGS- EN VREDESKANSEN. „Ipdien wy de anderen kunnen over tuigen van onze vastberadenheid zal er geen oorlog komen.” Oud-iMinister Eden heeft in zijn kiesdis trict Leamington, in een redevoering ver klaard, dat in de internationale situatie geen wijziging ten gunste kan worden ver wacht, aleer alle regeeringen er ten slotte van overtuigd zullen zyn, dat iedere ver dere daad van agressie onvermijdelijk ge heel Europa in een conflict zal betrekken. Het einde der bestaande spanning zou volgens Eden slechts kunnen komen, wan neer zy die de verantwoordelijkheid Rebben, zullen begrijpen dat de dagen van roof en vernietiging in Europa voorbij zijn en zul len meedoen aan onderhandelingen over de vestiging van eenig stelsel van internatio nale orde. Het alteratief is de zekerheid dat Europa by een volgende daad van agressie in een oorlog zal worden gestort. De Britten zyn bereid samen te werken voor den opbouw van een dergelyke ordei Zij zyn bereid te onderhandelen, zoodra de bedreiging met wapengeweld is weggeno men, doch zij zijn even vastbesloten er voor te zorgen dat er voortaan geen aarzeling zal bestaan tegenover dreigementen en dat geen concessies zullen worden gedaan ^an geweld. De Britsche staatslieden hebben vandaag aan den dag slechts één taak en die is de regeerders en de bolken van Duitschland en Italië te overtuigen van de onwrikbare kracht van hun vastberadenheid. Indien wy dat kunnen doen en anderen kunnen over tuigen van wat wy weten dat de ware ge voelens van het Britsche volk zijn, zoo be sloot Eden, dan zal er geen oorlog komen. onroerende eigendommen bezitten, zouden 'oinnen drie maanden het land moeten ver laten, terwyl zy die onroerende goederen bezitten een periode van zes maanden krij gen om -hun zaken af te wikkelen. Hun eigendommen zouden door een gemengde ItaliaanschnDuitsche commissie worden ge taxeerd, waarna zy voor iedere 4.50 lire een Duitsche mark zouden ontvangen. Dit is zeer veel, wanneer* men bedenkt, dat de mark officieel L. 7.60 waard is. De boeren bevolking tenslotte, waarvan de emigratie blijkbaar veel meer bezwaren meebrengt, zou twee jaar tyd krijgen om zich op de verhuizing voor te bereiden; daarna zou men hen voor de keuze plaatsen zich óf in Duitschland óf in Zuid-Italië te vestigen. De zegsman verzekerde aan het Hbld. dat hy deze inlichtingen van de betrokken personen zelf had. een Ryksvereeniging plaatst het streven naar een regeling tusschen het Ryk en zyn ongenoode gasten op een nieuwen, duide- lijken grondslag.” Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Verdere voorstellen van de Sovjet- regeering worden bestudeerd. In antwoord op vragen betreffende de ondej handelingen in Moskou heef: Cham berlain in het Lagerhuis verklaard; Jat de Britsche en Fransche regeeringen verdere i.lgeoieene instructies hebben gezonden aan haar .vertegenwoordigers m Moskou en dat d'.zen thans twee nieuwe besprekingen heb- ’’eh gevoerd met Mo rof. Er zyn zekere veriere voorstelle.. gedaar. door de Sovjet- regeering, die thans bestudeerd worden. Op andere punten is het Russische antwoord nog niet ontvangen. In antwoord op verschillende vragen be treffende de Britsche houding ten aanzien van de Baltische landen en Finland bij de onderhandelingen in Moskou, heeft Cham berlain in het Lagerhuis voorts medegedeeid dat het de algemeene politiek is der regee ring om het respect voor alle souvereine staten te handhaven. In het by zonder is de regeering zich bewust van den wensch der Baltische landen en van Finland om hun on afhankelijkheid en neutraliteit te behouden en aangezien dit ook het doel is van de re geering, zal zy natuurlijk volledig rekening houden met deze overwegingen bij de hui dige onderhandelingen. De Fransche ambassadeur, Corbin, heeft op het Foreign Office een onderhoud gehad met lord Halifax. Men veronderstelt dat de gedachtenwisseling betrekking had op den laatsten staat der onderhandelingen in Mos kou. Uit Parijs 'meldt Havas, dat volgens in lichtingen, die gisterochtend in Fransche di plomatieke kringen verkregen konden wor den, het schijnt dat de besprekingen die Zaterdag en Zondag tusschen Molotof en de vertegenwoordigers van Frankrijk en En geland gevoerd zijn, de (beide standpunten nadar tot elkaar hebben gebracht. Het wordt echter waarschijnlijk geacht, dat de besprekingen nog eenigen tijd zullen duren. flïDWMMTr ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda ffn omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer f 0..25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 '^.dvertentiën in het Zaterdagnumme” 20 bijslag op den prijs. Lief dadigheids-ad vertentiën de helft van den Driis. INGEZONDEN MEDEDEELJJIGEfii: 1^-4 regels 2.25, elke, regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Adverientiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Waarom geen evacuatie der Duit- schers uit Danzig? De markies van Clydesdale stelde de vraag of aan Hitler het denkbeeld niet kon worden voorgeltegd, dat de methode die in Zuid-Tirol wordt toegepast, kennelijk ver plaatsing van de Duitsche bevolking, ook toegepast zou kunnen worden tot regeling1 van het Danzigsche probleem. Tevens stelde hij vóór Mussolini te verdoeken dezelfde be ginselen toe te passen in het geval Van Tunis. Butler antwoordde hierop, dat er geen officieele inlichtingen over Zuid-Tirol ter beschikking staan. Halifax is niet in staat zich een meening te vormen over de vraag, of dit denkbeeld kan worden toegepast in Danzig of Tunis. Butler voegde hieraan toe, dat meer gedetailleerde inlichtingen ben aanzien van de bevolkingsoverplaatsing noodig zouden zyn, alvorens een algemeene toepassing ér van zou kunnen worden voor gesteld. De conservatief Vyvyan Adams vroeg vervolgens of Chamberlain den minister van buitenlandsche zaken naar Moskou wilde zenden. Chamberlain antwoordde hierop ontkennend. Het zou namelijk in de bedoeling liggen Britsche en I x<**«>v..*. gen naar Polen te zenden nen Thans is ook bekend geworden dat alle buitenlanders die zich in de provincie van Bosen ophouden, binnen twee maal 24 uur deze provincie moeten verlaten. Dit geldt niet alleen voor Nederlanders en Zwitsérs, doch ook voor Engelschen. Verder moeten buitenlanders die zich in hotels of pensions ophouden en hun aantal is vry groot, vooral wat de Nederlanders betreft, die een groote voorkeur voor deze streek hebben j doch ook zy, die reeds geruimen tyd, soms tientallen jaren lang in het gebied van Zuid- Tirol wonen het land uitgewezen. De corr. van het Alg. Hbld richtte zien I voor inlichtingen o.a. ook tot Hr. Ms. ge zant te Rome, die van getroffenen tele grammen heeft ontvangen, en die in voort durend contact staat met het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Vreemd genoeg heeft men hem de redenen voor de betrokken maatregelen niet weten "mede te deelen, hoe wel de gezant verwacht dat er vandaag wel nader bericht van het ministerie zal komen. Waar van officieele Italiaansche zijde geen verkTaring over de zonderlinge maatregel gegeven worden, moet men zich op het ha- Niet alleen toeristen, doch ook zij die in deze streek wqnen. Berichten uit Tirol bevestigen dat tal van f Duitsche families in Zuid-Turol aanzegging j <ie voorgenomen emigratie der personen van De Britsche regeering is er zich van be wust, dat de recente gang van zaken in de Vrije Stad het vertrouwen heeft verstoord en dat het op het oogenblik moeilijk is de atmosfeer te vinden, waarin redelijk over leg mogelyk is. Tegenover dezen toestand blijft de Poolsche regeering kalm en de En gel sche regeering hoopt, dat de Vrije Stad met haar oude tradities wederom moge be wijzen, gelyk zij reeds eerder in haar ge schiedenis heeft gedaan, dat verschillende nationaliteiten er tezamen kunnen werken, wanneer haar werkelijke belangen samen vallen. Intusschen vertrouw ik, dat alle be trokkenen zullen toonen, dat zij vast beslo ten zyn te beletten dat de situatie te Dan zig tot incidenten zou leiden van een zoo danig karakter, dat de vrede in Europa er door wordt bedreigd. Deze voorgenomen veritaliaansching van Zuid-Tirol, die uit een zuiver practisch oog punt de meest redelijke wyze ly'kt om het vraagstuk der minderheden op te lossen, beteekent, dat -het Derde Rijk toestemt jn een regeling, waarby een oer-Duitsch ge bied voor de Germaansche cultuur verloren gaat. Een meer waarachtig Dui(sch land dan Zuid-Tirol, waar de legenden van Die trich von Bern en den Rosengarten ont- stonden, waar Burg Tirol en Schlosz Run- kelstein vgrryzen, zal men zelfs binnen dc Duitsche rijksgrenzen niet licht vi’nden. De bewoners van het land beschouwen zich zelf als de hoeders van het alleroudste Duitsche cu.tuurgebied en zijn trotsch op hun verle den, dat teruggaat tot in den mythischen voortijd. Ook de oudste Duitsche lyrische dichtkunst is hier, in het land van Walter von der Vogelweide ontstaan. Nieuwe verordening ten aanzien van de Joden in Duitschland. Zij worden ondergebracht in een „Nationalen Bond”. De rijksregeering heeft een nieuw be sluit het tiende afgekondigd met be trekking tot de positie der Duitsche Joden. De belangrijkste bepalingen daarxan zyn: de Duitsche Joden worden ondergebracht in een nationalen bond, welke recht persoon lijkheid heeft en den naam zal dr igen van „nationalen bond van Joden in Duit chland”. Deze bond zal ten doel hebben de emigra tie van Joden te bevorderen. Bovendien heeft hij tot taak zorg te dragen voor de opvoeding van jonge Joden en zich bezig te houden met het verleenen van bystand aan Joden. Alle Duitsche of van hun nationaliteit vervallen verklaarde Joden maken deel uit van den bond. Joden van buitenlandsche nationaliteit kunnen er lid van zyn. De bond staat onder toezicht van het ministerie van binnenlandsche zaken. Om zijn opvoedende taak te kunnen vervullen, zal de bond een aantal scholen moeten oprichten en onder houden. vok middelbare, hwgeie c scholen, welke de emigratie kunnen deren, zullen worden oj moeten worden voorzien in de opleiding van leerkrachten. Joden zullen slechts de scho len van den bond kunnen bezoeken. De bond zal aan behoeftige Joden steun moeten ver leenen, zoodat het rijk van deze zorg zal worden ontlast. Over de>ze nieuwe verordening schrijft de- „Viölkischer Beobachter”, „dat zy de orga nisatorische regeling van ’t Jodenvraagstuk belangrijk nader brengt. De aaneensluiting van alle ih Duitschland wonende Joden in chelijke terrein der veronderstellingen wa gen. Daarbij kan men als vaststaande aanne men, dat de maatregelen samenhangen met Duitsche afkomst uit geheel Zuid-Tirol. Men mag veronderstellen, dat de bevol- i het betrokken gebied over deze voornemens weinig enthousiast is. Het kan nu eenmaal niet anders of een bevolking, die sedert de vroege middeleeuwen in een zeker gebied woont, en die met den bodem is vergroeid, op een wijze als men wellicht in geen ander deel van Europa vinden kan, zal, wanneer zy op bevel van hoogerhand de geboortegrond ontruimen moet, daarop reageeren, al naar het persoonlijke karak ter der individuen, door verbittering, ver slagenheid, of hoe dan ook. Mag men nu veronderstellen, dat de Ita liaansche autoriteiten niet wengchen, dat vreemdelingen, vooral vreemdelingen die de Duitsche taal machtig zyn, in een dergeiyk moment van spanning in het betrokken ge bied aanwezig zyn en daar allicht door uit latingen de bevolking stijven in de gedachte van slecht behandeld te worden? Voor de bezittingen, die zy in hun land achterlaten, zullen zij een vergoeding ont vangen. Naar verluidt zal over omstreeks zes maanden de ontruiming beginnen en zoodra deze vertrokken zijn, zullfen de Duitsch spre kende Italiaansche onderdanen aan de beurt komen. Chamberlain heeft gistermiddag in het ^Britsche Lagerhuis naar aanleiding van vragen de' aangekondigde verklaring over Danzig afgelegd. De minister zeide: Ik heb reeds eerder verklaard, dat de re geering wat deze kwestie betreft nauw con tact handhaaft met de Poolsche en de Fran sche regeering. Ik heb op het oogenblik niets toe te voegen a^n de inlichtingen, die het Huis reeds zyn gegeven omtrent den plaatselyke toestand. Misschien echter is het nuttig, dat ik u een overzicht geef van deze kwestie, zooals de Britsche regeering haar ziet. Naar den volksaard ïs Danzig een byna volkomen Duitsche stad, doch de welvaart van zyn inwoners hangt in zeer groote mate af van den Poolschen handel. De Weiehsel is de eenige waterweg van Polen naar de Oostzee en de haven aan de monding is daarom van vitaal strategisch en economisch belang voor Polen. Een in Danzig gevestigde mogendheid, zou, wanneer zy dat wenschte, den toegang van Polen tot de zee kunnen blokkeeren en* Polen aldus economisch en militair in een worgenden greep kunnen klemmen. Zy, die destyds het Statuut der Vryë Stad hebben opgesteld, waren zich deze feiten ten volle bewust en zy hebben hun best gedaan de voorzieningen dienovereenkomstig te tref fen. Bovendien is er geen sprake van onder drukking der Duitsche bevolking in Danzig. Integendeel, het bestuur van de Vrije Stad is in Duitsche handen en de eenige beper kingen, die haar opgelegd zyn, zyn niet zoo danig, dat de vrijheden van haar burgers er door worden beknot. Ofschoon de tegen woordige regeling misschien voor verbete ring vatbaar is, kah zy niet worden be schouwd als in haar opzet onrechtvaardig of onlogisch. 'Men houde in het oog, dat de handhJling van den status quo door den Duitschen ryks- kansilier zelf gegarandeerd werd tot 1944 door het verdrag van tien jaar dat hy sloot met maarschalk Pilsoedski. Tot Maart 1939 schynt Duitschland van gevoelen te zyn ge weest, dat, al zou de positie van Danzig uiteindelijk ook herzien moeten worden, de kwestie niet urgent was, en dat het niet waarschijnlijk was dat zy zou leiden tot een ernstig geschil. In Maart echter, toen de Duitsche regee ring een voorstel naar voren bracht in den vorm van bepaalde wenschen, en dit .voor stel vergezeld deed gaan door een perscam- pagne, begreep de Poolsche regeering, dat zij weldra zou kunnen komen té staan1 tegen over een uni.aterale oplossing, waartegen zy met al haar krachten weerstand zou moe ten bieden. Zy zag de gebeurtenissen voor zich, die zich hadden voorgedaan in. Oosten rijk, Tsjecho-Slowakye en het Miemelgebied. Bijgevolg weigerde zy het Duitsche stand punt te aanvaarden en deed zelf voorstellen voor een mogelyke opl'ossing van proble men, waarby Duitschland geïnteresseerd is. Zekere defensieve maatregelen werden door o en genomen op 23 Maart en het antwoord werd op 26 Maart naar Berlyn gezonden. Ik verzoek htt Huis nauwkeurig de op eenvolging der feiten in het oog te houden. r is in Duitschland boudweg beweerd, dat het de waarborg der Britsche regeering was ie de Poolsche regeering heeft aangemoe- digd om over te gaan tot het optreden, dat ik beschreven heb. Men zal echter opmer en, dat onze garantie niet werd gegeven voor 31 Maart. Tegen 26 Maart was er zelfs geen gewag van gemaakt by de Pool sche regeering. De recente gebeurtenissen in Danzig heb ben onvermijdelijk de vrees doen opkomen, dat het in de bedoeling ligt om zyn toekoin- s ige status te regelten door unilateraal op- treden, georganiseerd met heimelijke metho- er, aldus Polen en de andere mdgendhedeti voor een voldongen feit plaatsende. Onder ergelyke omstandigheden zou, zoo wordt wel verondersteld, iedere actie, die door Po en zou worden ondernomen om den toe stand te herstellen, worden voorgesteld als een daad van agressie van Poolschen kant en wanneer de actie van Polen gesteund zou worden door andere mogendheden, zouden 2U beschuldigd worden Polen te helpen en aan te sporen tot het gebruiken van ge weld. BRITSCHE EN FRANSCHE LUCHTMACHTAFDEE LINGEN NAAR POLEN. Een opzienbarend plan. Geruchten in militaire kringen te Londen. In militaire kringen te Londen deed gis teravond het gerucht de ronde van een op zienbarend plan, aldus meldt United Press. Fransche fuchtmachtafdeelin- om daar te oefe- met de Poolsche luchtmacht. Dit plan, dat overigens nog niet in offi cieele kringen werd bevesbigl, wordt be schouwd als een van de volgende onderne mingen van de nieuwe politiek van Enge- 1 land en Frankrijk oun hun diplomatie te ondersteunen met een demonstratie van de kracht en paraatheid van hun zich snel uit breidende weermacht. De eerste stap op dezen weg was de be slissing om 52 van de nieuwste Britsche bommenwerpers te laten deelnemen aan een groote luchtdemonstratie met de Fransche

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1