URY e, it én wringt. De Internationale Watertentoonstelliofi TE LUIK dat rdrijft eert jrkt >rd V 8 iten. Gouda NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen DE VERKLARING VAN CHAMBERLAIN. „Geen nieuwe elementen in het geding”. paarbank? i ctnsche es nu ver- laf f. 6,15 met dpaai- fwringer er maand. ir in alle zaken. De kwestie-Danzig. De uitwijzing van vreemdelingen uit Zuid-Tirol. Jaargang Buitengewone militaire maatregelen eischen 100.000 per dag. Woensdag 12 Juli 1939 No. 20081 van I Zie verder de achterpagina van dit Blad. ►f waterleiding, niën. latere schepen van hetzelfde type den bal- Het Heen en terug. en veiligheid, particulier, voor ERLIJK. tanschaffingsprijs, onderhoudskosten, uiteiiyk. met 0.15 kosten p. p. voor deel nemerskaart en programmer is de groote gebeurtenis die ieder gaarne wil zien. ZONDAG 23 JULI loopt EEN EXTRA TREIN Doodstraf op overtreding van deviezenwetten. In de wetgevende vergadering te Rome is een wetsontwerp ingediend, waarby de doodstraf kan worden toegepast op ernstige overtredingen van'de deviezenwetten. Deze straftkan evenwel alleen worden uitgespro ken tegen hen, die tegenover buitenlanders of buitenlandsche mogendheden ernstig de nationale econonlie hebben benadeeld. Van deze personen zullen tevens alle bezittingen verbeurd worden verklaard. In andere ge- vallen zyh de straffen gevangenisstraf en pware boete. Alle misdrijven van deze soort zullen worden berecht door bijzondere recht banken tot bescherming van den staat. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.1b. Een verslaggever van United Press heeft met verscheiden inwoners gesproken. Het feit, dat zooveel branden uitbraken, wordt hierdoor verklaard, dat de Spaansche huis vrouw omstreeks 11 uur het middageten pleegt te bereiden. Z1 Op grooten afstand van het plaatsje vindt men brokstukken van meubels en tal van doode huisdieren. De verwoesting is volko- ilang regelmatig elepeltje voor den IJd zult U de heer- ongewone middel levende Invloed, Uw zenuwen uit» versterkende wer» lamde opwek- ed op Uw geest... n nervositeit ver- terg Ie neemt toe, erhoogd. U zult »r gaan voelen. Door Tonicum middel bij slapte, panning, nervo* - ratel na stekte, lekors en drogls- >bele flaconJ225. Nieuwe ‘Wapentransporten in de vrije stad aangekomen. Wederom zijn wapen- en munitietrans- porten, dCa. handgranaten, te Danzig aange komen. De voorraden, welke over het alge- - - --*t worden niet alleen opgeslagen op de Schichauwerf, doch ook in dé gebouwen van de electrische centrale en het gemeentelijk abattoir van de Vrije Stad. RECHTSTREEKS GOyDA naar LUIK voor 3.35 3e kl. voor 4.95 2e kl. J De Engelsche pers over den vast beraden toon van Chamberlain’s rede. De Maandag door Chamberlain afgelegde verklaringen over Danzig worden in de Lon- densche pers gunstig ontvangen. Alle bla den, van welke richting ook, wijzen op den vastberaden toon, welke uit de woorden van den minister-president s^rak, en welke geen twijfel aan de voornemens van Engeland overlaat. ‘De „Times”, schrijft: Thans is geen en kel misverstand mogelijk. De Britsche re geering is er zeker van en de andere regee- ringen deelen die meening, dat de onvoor- waardeljjke inlijving van Danzig by Duitsch- land het Europeesche evenwicht volkomen zou verstoren. Geen enkele wieg welke tot onderhandelingen leidt, is gesloten. Doch thans, evenals in het verleden, zou men zich met geweld verzetten tegen elke poging naar een regeling met geweld. De „Daily Telegraph” schryft: De Nazi’s zijn eens en voor altijd gewaarschuwd, dat indien zy in Donzig een Putsch onderne men, onder welk voorwendsel ook, zij een uitdaging bullen doen, welke de volkeren van Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen als één man zullen a^njiemen. De „News Chronicle” wijst op den goe den indruk, welke de woorden van Chamber- lain in diplomatieke kringen gewekt heb ben. De Britsche regeering, zoo besluit het blad, kan niet nfeer terugdeinzen kan niet meer aarzelen. DE HEL VAN PENARANDA. Steeds stijgend aantal dooden en gewonden. De ontploffingsramp te Penaranda, by Salamanca is nog veel gjfooter dan aanvan kelijk werd gemeend. Volgens de laatste be richten wordt <iet aantal dooden op 150 en dat der gewonden op 1500 geschat; 500 ge wonden verkeeren in levensgevaar. Het door de civiele autoriteiten ingesteL de onderzoek heeft het nog niét mogelyk gemaalt, de oorzaak der ontploffing vast te stellen. Men veronderstelt, dat de opeen- hooping van ontplofbare stoffen op een ver hitte plaats funest is geworden. Hoe het zij, Penaranda ligt ongeveer ge heel in puin. Duizenden zyn dakloos gewor den. Het zwaarst getroffen is het stadsdeel bij het station aan‘den spoorweg van Sala manca myir Avila. Het station is wegge vaagd. De klok van het verwoeste raadhuis is stil blyven staan op 19 minuten over 11. pp de plaats van de explosie heeft zich een krater met een doorsnee van 400 meter gevormd. Men moest dezen kuil onder wa ter zetten, aangezien zich op 50 m. afstand een intact; gebleven opslagplaats bevindt. De kracht van de ontploffing was zóó groot, dat men haar zoowel te Salamanca als te Avila kon hooren. In het stadje heerschte een ontzettende hitte, want tal van huizen raakten in brand en er was niet voldoende water om alle branden te blusschen. gewoon, dat een schip een i vertoonde. Het onderzoek oortgezetJ Het*bergingsschip Zero, dat de vorige weejj^èjien storm a/ery had opgeloopen, is iQiersteld en zou hiermoedelyk vandaag weer naar de plaats/van de ramp vertrek ken. last iets te verzwaren. By den eersten proef- duik ging alles heel langzaam te werk, zoo- dat het de veiligste duik was, die ooit met een boot werd gemaakt. De boot moest heel licht zijn, zoodat zij' aanvankelijk niet wil de duiken. De commandant moest dan ge leidelijk de tanks vullen, totdat het schip uvvuc uuwuiwn. 1/e verwoesting is Voiko- dook- Het is gebruik de lanceerbuizen te men. Een trein die juist stilstond by het 1 vullen om een behoorlijke ballast te krygen -x-i..- Op een proeftocht. Als de buizen vol zyn behooren de boeg<|oppen gesloten te wor den. Een vaartuig mag nooit naar zee gaan met de boegkleppen geopend. Dezelfde getuige zei, dat de trimchit een lijst is, waarop de voornaamste ballasttrim staat aangegeven. Deze gebruikt de eerste officier om na te gaan, hoe het schip zoo snel mogelyk kan duiken. By het maken van een duik maakt hij aanteekeningen over het water, dat in de tanks wordt gelaten en aan het eind van den duik gaat hij opnieuw den ballast na. Op die manier worden even- tueele fouten hersteld. Het papier, dat op den proeftocht aan den eersten officier ter hand was gesteld, was niet de gebruikelijke trimchit, doch een ly’st, waarop aangegeven stond, hoeveel water er zich in de tanks bevond bij' het vertrek. Het was best mo gelyk, dat de heer Robinson, de opzichter van de werf aan boord van de Thetis, niet had geweten, dat volgens deze lyst de lan ceerbuizen 5 en 6 gevuld moesten zyn. Deze getuige zou hebben aangenomen, dat de- geen, die op de trimchit geschreven had dat buis 5 vol was, getuige was geweest van het laten volloopen van de buis. Hij had in zoo’n geval na willen gaan, of dit inder daad het geval was, dan zou hij het ventiel boven op de buis gebruikt hebben om te zien, of er lucht in was. Deze getuige ver klaarde nog, dat hy een slagzy gely'k de Thetis had bij het vertrek voor den proef- toch zou hebben gecorrigeerd; het was in- tusschen niet ongewoon, dat een schip een dergelyke slagzij wordt vandaag voort} ran spliede Boek vóór de plaatsing ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den.bezorgkring): 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst v handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngea by contract tot zeer gereduceerden prfis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. van dat volk het vastgelegde recht en het goede geweten geven om onzeker van de volledige ondersteuning van het Duitsche ryk, zonder ophouden vast te houden aan hun zekere doel en niet langer in den zin van Versailles een object te blyven van volksvreemde politiek. De verklaringen van Chamberlain over Danzig nemen een groote plaats in de Ita- liaansche bladen in. De bladen onthouden zich echter van het leveren van recht- streeksch commentaar. Slechts wordt op gemerkt in de uit Londen gedateerde tele grammen, dat de rede van den premier niet geweest is wat men kon vyeezen, gezien wat men hier de oorlogszuchtige betoogin- gen der Britsche politiek der laatste jaren noemt. station Penardanda, werd weggeslingerd en de spoorweg werd over grooten afstand ver nield. De regeering heeft eenige troepenafdee- lingen naardf geteisterde stad gezonden om het reddin^Stverk te bespoedigen. Er worden nog vele personen vermist. De gerieeskun- dige dienst heeft strenge maatregelen ge nomen om elk gevaar van epidemiën te voor komen. HÉT ONDERZOEK INZAKE DE THETIS. Deskundigen aan het woord. Gisteren is het onderzoek inzake de The tis voortgezet met het hooren van technici. De eerste getuige, een van de menschen van de werf, had op 1 Juni den diepgang van de Thetis buiten boord gemeten, waarby bleek, dat er eenige slagzy was naar bak boordzijde, waarop men besloot den ballast eenigszing te wijzigen. Niettemin was by een tweede meting even voor het vertrek van de Thetis er*Tfeg altijd eenige slagzy aan bakboordzijde. Dd getuige had toen tot een van de öpzichterd gezegd, dat men mis schien de stuurboordfanceerbuizen kon vul den om de slagzij /eg te nemen. Deze ge tuige deelde ook mee, dat dadelijk nadat Caimmell Laird een verzoek van de admira liteit ontvangen had om verschillende be- noodigdheden voor het by staan van de The tis in wde te brengen, maatregelen daar toe waren genomen, welke des middagé om streeks vyf uur gereed waren, dat wil dus zeggen den daJ na het ongeluk. Een deskundige, tot voor kort in dienst by Vickers en «igns^in dienst van de ad miraliteit ,die het opzicht had gehad by de proeftochten van verscheidene duikbooten, door Vickers gei^terd, zei, dat het gewoon te was om de e^Fe duikboot van een nieu we klasse heel' licht te ballasten, doch by Qhamberiain’s verklaring over de Britsche politiek inzake Danzig en de Duitsch- Poolsche wrijving was niet sensationeel, maar heeft onmisk.nbare beteekenis als di plomatiek instrument. De Britsche premier legde evenzeer als dezer dagen Lord Hali fax den nadruk op de bereidheid tot „pra ten”, maar hy deed dit op vastberaden wy'ze en met de stellige verzekering, dat eenzij dige oplossingen van de kwestie-Danzig niet zullen worden aanvaard. Een vreedzame re geling van het probleem der Duitsch-Pool- sche betrekkingen en inzonderheid van de kwestie-Danzig is mogelyk, maar niet langs een anderen weg dan die van onderhandelin gen tusschen gelijkgerechtigde partijen en niet onder dreiging met geweld. Zoo heeft Ghamberlain, in een uiterst rustig en zake lijk betoog, de hoofdlynen der Britsche po litiek inzake de Oost-Europeesche proble men helder in het licht gesteld. Deze rede heeft zeer veel, maar geen al gemeens instemming kunnen vinden. Uit Frankrijk en Polen, ook uit de Vereenigde Staten, wordt gemeld, dat Chamberlain’s woorden veel indruk hebben gemaakt. Men twijfelt thans ook in Duitschland, te <»r- deelen naar de perscommentaren, niet mebr aan de stelligheid van het Britsche voiA- nemen, Polen krachtig te steunen, ook al tjualificeert men aan' Duitsche zyde dezen steun als uitvloeisel van de „omsingelings- politiek”. Voorts stelt men vast, dat de rede van Chamberlain geen nieuwe elenu»ten in het geding heeft gebracht, hetgeen wel juist is, doch de kern van de zaak niet raakt. Deze Duitsche critiek ziet over het hoofd, al dan niet bewust, dat het ook niet gaat om „nieuwe elementen”, maar om definitief vastleggen der posities en... van de ver antwoordelijkheid. De „Danziger Vorposben” levert uitvoe rig commentaar op de rede van Chamber lain. Het orgaan merkt o.ip. op dat de bewe-. ring van Chamberlain, volgens wien de vol- kenrechtelyke grondslagen van Danzig noch onlogisch, noch onrechtvaardig zyn, weer legd wordt door de ruim honderd conflicten tusschen Danzig en Polen, die jaarlijks in Genève werden behandeld. De oude taktiek van Warschau, n.l. de aardrijkskundige lig ging van Danzig aan de monding van de Weichsel vder te stellen als motiveejing van Polens aanspraken, wordt duidelijk weerlegd door de volkomen verwaarloozing van dezen stroom do^r Polen en de Weinige beteekenis van de Weichsel voory de Poolsche scheepvaart. Aan den anderenXcant weten de Danzigers heb best, Waarom zy opgenomen willen worden in Duitschland. Daarby zijn niet alleen ideale redenen van invloed, maar ook materieele. Men verwacht in Danzig een alle gebieden omvattende j meen over zee worden aange^voerd, uitbreiding van het economische lefen en men is gaarne bereid af te zien van de voor- deelen van de transito-overlading in de ha ven, die voor de bewoners van de Vrije Stad tegenwoordig zoo goed als geen voordeel GOIINJIE MHRAiM. kan hebben. De Nederlandsche Reisvereeniging heeft ‘dan ook geen aanleiding gevonden bijzon dere maatregelen te treffen voor het toefis- tenverkeer naar 'dat gebied. op dit mo ment een groep Nederlanders onuerweg naar Zuid-Tirol, die morgen de grens moet pas- seeren en men verwacht geen moeilijkheden. Men heeft tot dusverre dan ook het plan het reisplan (er zyn 35 reizmi naar Tirol met ongeveer 1000 personen) gewoön te la ten doorgaan. De corr. van het AJg. Hibld. weet nog te melden dat de provincie Bolzano vooi^oopig gesloten is voor het verblijf van vreemde lingen, onverschillig van welken landaard. De doorreis echter blijft vryelyk toestaan. Veelmoeilyker dan het geval van de toeris ten is dat van in het genoemde gebieij ge vestigde vreemdelingen, pnde» wie vry veel Nederlanders zijn. Het ministerie gaf te kennen, dat deze gevallen stuk voor stuk en met de grootste welwilMfcdheid zullen wor den onderzocht. De redenen va* de betrokken maatrege len zyn, naar'men den gezant mededeelde, van politieke* en militairen aard, zonder dat men daar verder op inging. Onze per soonlijke meening blyft, dat deze redenen verband houden met {le voorziene wijziging in de ethnografische samenstelling van de provincie en met het a.s. vertrek der Duit sche minderheden. afwerpt... Bij' Engeland en Polen gaat het niet om Danzig, maar om de Engelsche omsinge- lingepolitiek, waarvoor Polen zich ter be schikking stelt, en waarvoor Polen van En-* geland een blanco wissel heeft ontvangen. De twistpunten Danzig en corridor zyn niet eerst in 1939 ontdekt, maar bestonden vanaf de onnatuurljjke grensafbakening. Een internationale aangelegenheid vormen zij slechts in zooverre, dat het wereldge weten en de wereldgerechtigheid reeds veel eerder een' herziening van deze ónmogelijke wiilikeurfjfe verdeeling in het Duitsche Oos ten eigener beweging hadcten moeten na streven. De Deutsche Politisch-Diplomatische Kor- respondenz wydt, naar het D.N.B, meldt, een beschouwing aan de redevoering van Chamberlain, wakrin opgemerkt wordt, dat <iien in Engeland, waar men toch iets van blokkade meent te weten, niet ernstig wil aannemen, dat, met of ‘zonder Danzig, Duitschland niet in staat zou zyn om Polen van uit zee hermetisch af te kunnen slui ten. De oplossing door een overeenstem- ndng van het Danzigsche probleem had «aar Duitsche opvatting juist dergelyke eventualiteiten voor altijd uit’den weg moe ien ruimen. Voorts wy'st de Korrespondenz ®r o.m. op, dat de beloften der Geallieerden en dus ook van Engeland in de Lansingnota van 5 November 1918 aan de Duitsche natie zyn gegeven en ook den Danzigers als deel Zonder de aanschaffing van materiaal en uitvoering van werken. Op vragen van het Eerste Kamerlid Van Vessem betreffend^ de kosten der buitengewone militaire maatregelen heb ben de ministers Colijn en Van Dijk het volgende geantwoord: Medegedeeld kan worden, dat bij het instellen van de kust- en grensbeveili- ging paarden en auto’s, welke volgens de organisatie tot de gevormde onder deden behooren, „in gebruik” zijn ge vorderd, waarbij de duur der vordering uiteraard niet kon worden bepaald. Het aantal paarden en auto’s, c(at vol gens de oorlogsorganisatie tot de ver schillende troepcnafdeelingen behoort, is aangepast ^an de taak van die afdee- lingen op het gevechtsveld. Toen na een aanbal dagen bleek, dat zonder de voorzichtigheid uit het oog te verliezen vpor de algemeen bevei ligende taak onder de gegeven omstan digheden met minder kon worden vol staan, is op 22 April jl. bevolen, dat bij de verschillende onderdeden slechts aantal paarden en auto’s in gebruik mocht worden behouden, dat voor de uitoefening van den dagelijkschen dienst strikt noodzakelijk was. De overige paar den en auto’s zijn aan de eigenaren teruggegeven. Ten tijde van het vaststellen van de prijzen, welke bij „vordering in gebruik” ten hoogste mochten worden besteed, werd aangenomen, dat deze vordering slechts van zeer korten duur zou zijn: of wel de grens- en kustbeveiliging zou bij een gunstig verloop der inter nationale gebeurtenissen weder spoe dig kunnen worden opgeheven of wel bij ongunstig verloop zou na het in stellen van de grens- ,en kustbeveiliging de algemeene mobilisatie volgen, lp welk geval zou worden overgegaan toj. „vorde ring in eigendom”. Het werd daarom tegenover de eigenaren billijk gracht om in de prijzen voor „vordering in gebruik” ebn zekere vergoeding voor bedrijfs schade te verdisconteeren. Toen bleek, dat de grens- en' kustbe veiliging geruimen tijd gehandhaafd zou moeten worden, is bevel gegeven de aan vankelijk vastgestelde vorderlngsprijzen te herzien. In dit verband dient te worden opge merkt, dat naast de klachten, welke den minister vay Defensie van derden be reikten over te hooge vergoedingen, een groot aantal klachten zijn blnnengeko- mefi van hgn, wier paarden of auto’s waren gevorderd, dat de hun toegekende vergoeding te laag werd geach* De kosten van de buitengewone mili taire maatregelen, zoilder de aanschaf fing van materiaal en uitvoering van werken, kunnen op heden gemlddil^per dag zeer globaal op 100.000 worden ge raamd De provincie Bolzano gesloten voor het verkeer van vreemdelingen. Aan de buitenlandsche diplomaten, die op het ministerie van buitenlandsche zaken op heldering kwamen vragen over het uitwijzen van vreemdelingen uit de provincie Alto Adige, werd medegedeeld, dat dit besluit is genomen om politieke en militaire redenen. Verder werd medegedeeld, dat alleen de vreemdelingen, die tydelyk hier verblijf houden, meerendeels touristen, opdracht hebben het gebied binnen 48 uur te ver laten. De vreemdelingen, die permanent hier wonen, grootendeels hoteleigenaars, krygen gemakl^elyker voorwaarden. In buitenlandsche kringen te’Rome wordt dit besluit druk besproken en men vraagt zich af, welke de diepere oorzaak hiervan is. De Neue Zürcher Zeitung te Bern bericht, dat de Zwitsers,' die het uitwyzingsbevel heb^ien ontvangen ter plaatse blyven en nieftwe bevelen af te wachten. Klaarblyke- lyk hoopt men een uitstel te verkrygen, voorafgaande aan een grondige diplomatieke bespreking. Het blad is ook van oordeel dat het uitwyzingsbevel jn verband staat met het ontwerp tot deportatie van de bevolking. Aangezien de Duitschers drie maanden tyd hebben gekregen om de provincie te verla ten, -veronderstelt men, dat de overige vreemdelingen me«r rigoureus behandeld zullen worden- Blykens by hét departement van buiten landsche zaken ingekomen ambtsberichten van H. Ms. gezantschap te Rome, is de pro vincie Bolzano voor verblyf van alle vreem delingen tot nader order gesloten. Doorreis' zonder oponthoud is toegestaan. Bijzondere gevallen van Nederlanders in de provincie Bohano domicilie hebbend zullen door de locale autoriteiten met welwillendheid wor den behandeld. Alle andere provincies, ook de aangrenzende Trento en Belduno blijven voor verblijf beschikbaar. Toeristenreizen gaan door. Naar van de zyde van de Nederlandsche Reisvereeniging wordt medegedeeld, heeft deze vereeniging voltymen zekerheid ver kregen dat het toeristenverkeer in Zuid- Tirol vrygebleven is en gewoon voortgang

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1