!S rru r’s NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKJE^ BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. s enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen „Niet te dicht bij de grens.’ naar LUIK. I u i I lureau: met 1 Geen immigratiequota in Palestina volgende zes maanden. - Gouda, enfabriek DE UITWIJZING DER VREEMDELINGEN UIT ZUID-TIROL. No. 20082 Donderdag 13 Juli 1939 78e Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEvVATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN^ Is Triest afgestaan aan het Derde Rjjk Britsch-Japansche besprekingen op de lange baan geschoven. De Kabinetscrisis. IHL.. yZijn aaXjyjjzlngen vpor ^iat meerdere redenen, waaronder allereerst de volgen- de drie aanleiding hebbeji gegeven tot het tegen de vreemdelingen gerichte uitwijzlriksbeluit, dat men dan als volgt zou kunnen beschouwen: Onenigheid over Slowaaksche maatregelen. I 99 I •l dat de Japansche regeering geheel ‘buiten de waarin hij het nhli-Rritsche pnmnacrnp staat, die in geheel kankiHa I waaronder 300 pi- Italië volgt. In het bijzonder gingen die- ►et voor ON ihet POORT Inemers i in het Tentoonstelling, lectief paspoort van trein 6.57 >tterdam en bij rom aangedaan. IK GOUDA ‘e reizen inlich- Zeer felle anti-Britsche agitatie. De woordvoerder van het Japansche Mi nisterie van buitenlandsche zaken heeft ver- klaard, dat omtrent de agenda der komen de Britsch-Japansche besprekingen pas een en machines, welke noodig zijn om den oogsj binnen te halen. Daarvoor zijn dit jaar ii^ Ooift-Pruisen 20.000 man van dén arbeids dienst opgeroepen. Koch, de gouwleider van Oost-Pruisen, Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantdoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 1? cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.16. Reuter. Geraamd wordt, dat de totale be- ^Ift manning der deelnemende vliegtuigen 1000 pers een El -- - 1 ganisatie 'oogst zijn Behalve zijn rJ41r« Oost-Pruisen bini werk eveneens opgeroepen en hebben voor dat doel, een extra-verlof van acht dagen gekregen. gen in de hersenen en in de polemieken, aan gene zijde van de Alpen. Sedert *téenige dagen maakt de FranschBrlt- sche pers groot rumoer naar aanleiding van, zekere uitwijzingen uit Bolzano en omgeving en wijdde de „Daily Telegraph” een uitvoerig artikel aan dit onderwerp, waarin eerst werd gezegd dat vier mo gendheden té Rome den eisch stellen dat men een verklaring zal geven van de uitwijzingen uit Alto Adigê.” Na deze inleidende woorden maakt dey„Giornale d’rtalla” een vergelijking tusschen de wijze, waarop Italië een zeker aantal vreemdelingen uit, de provincie Bolzano heeft uitgewezen, en de wijze, waarop men in Frankrijk vele Italianen het ver blijf in Frankrijk ontzegt. De „Giornale d’Italla” vindt dnt de getroffen maat regelen in Alto Adige dan ook veel min- dor ernstig zijn, daar aan do vreemde lingen niet het recht ontnomen wordt zich in Italië op te houden en -hun bovendien door dezen maatregel in hun bedrijfsleven geen schade wordt toege bracht Eigenaardig is de laatste zin, waairn gezegd wordt: „In de meeste ge- 1 vallen zullen de vreemdelingen zich kun- 1 nen vestigen in andere Italiaansche ge bieden, minder dicht bij de grens.” Hier wordt dus nogmaals de indruk gewekt, dat het verblijf aan de vreem delingen wordt ontzegd daar de provin cie Bolzano een grensprovincie is Deze redeneering gaat natuurlijk in het geheel niet op als men bedenkt dat het verblijf 1 van vreemdelingen in andere grenspro vincies op geenerlei wijze wordt bemoei lijkt. I Havas meldt uit Berlijn dat bevoegde kringen aldaar verklaren geen st-ellirig te willen nemen tegenover de maatarege- l len #er Italiaansche regeering Het be- treft een kwestie die welke uitsluitend tot het domein dezer regeerihg behoort. Havas verneemt uit Bratislawa, dat drie- „on Kot* niirlo rpff voor de LI 1939 omsingeling door de democratische landen. Men meent te weten dat Grandit zelf er meer “p «mw e geplaatst naar Washington, doch dat Mus- (lOUkSlilE (DIIIAM ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel melr 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MELEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hit Bureau zyh ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertehtiën en ingezonden mededeeiinge*. bjj contract tot zeer gereduceerde» Prijs Groote letters en randen worden berekend naar fplaatsruimte. militairen aard, en wordt de activiteit van vreemdelingen, die In de provincie Bolzona woonachtig zijn of daar als toe risten verblijven, als oorzaak genoemd van de getroffen maatregelen. 1 Nu is in do Italiaansche bladen nog met geen enkel woord gerept over de met r Duitschland getroffen overeenkomst L aarfgaande dé emigratie der Dultsch sprekende pevolking van het betrokken 1 gebied, enfdus zal het het Italiaansche publiek niet zoo heel gemakkelijk vallen J te begrijpen, welke activiteit die „ele- menten, behoorende tot West-Europee- sche naties”, dan wel hebben ontplooid. Zij zullen allicht denken aan splonnage of iets dergelijks. Voor het niet-Itallaan- L sche publiek wordt echter door het re- geeringscommuniqué de zaak wel weer duidelijk en de veronderstelling, die reeds dagen geleden werd geopperd, wordt thans bevestigd. De in de provin- 1 cic Bolzano verblijf houdende vreemde- lingen hebben blijkbaar op een dusdanl- 1 go wijze hun medegevoel tot uiting ge- 1 bracht met de bevolking, welke binnen kort haar geboorteland zal mogtén ver laten, dat zij bij deze bevolking de ge- 1 voeleps hebben versterkt onrechtvaardig te zijn behandeld. Het Italiaansche blad „Giornale l’Ita- lia” schenkt thans ook aandacht aan de maartégelen met betrekking tot de be- woners van Zuid-Tirol. Het blad schrijft: „De korte, maar duidelijk preciseering zal er töe bijdragen, de zaak duidelijk te maken, en een beetje helderheid te bren- personen zal omvatten, loten. Verklaard wordt, dat de toestellen vluch ten zonder tusschenlanding zullen maken. Het is echter niet waarschijnlijk, dat ztf I verder zullen gaan dan de zuidelijke gren zen van Frankrijk. De zonder tusschenlan- ding afgelegde afstand zal vermoedelijk grooter zijn dan het vorige maximum van 1200 mijl. De plannen voor een spoedig be zoek van Fransche bommenwerpers aan Engeland vorderen ook. Een speciale verslaggever van de „Excelsior” in Zwitserland schrijft, dat gisteren te Zürich Verlichten bin nenkwamen*, volgens welike Italië ‘dp haven van Triest voor den tijd van tien jaar aan Duitschland zou hebben verpacht. IRiitschland zou toestem ming hebben gekregen, te Triesf nieu we silo’s en groote dokken te bouwen en het zou voornemens zijn er een luchtvaartbasis aan, te leggen. Ook zouden er scheepsibouwwerven wor den opjgenicht. Zeker is, dat? de Duit- schers op het oogenblik in de haven van Triest groote werken uitvoeren. Sedert de inlijving van Oostenrijk werd de geheele uitvoer vén dit land ovet Hamburg geleid en heeft Triest 1.200.000 ton tan zijn vervoer ver loren. ne evacuatie van Britsche onderdanen uit f de provincie Honan naby zou zijn, zulks met het oog op de toenemende anti-Britsche I stemming by de Chineesche 'burgers. Te is een mónsterbetooging gehouden i van odgeveer 2000 s'fcoorwegeïRployé’s, die formeel een anti-Britsche Liga hebben op gericht ter versterking van het anti-Brit sche front. Volgens een telegram uit Sjanghai heeft i Wang Tsjing Wei, die* verleden jaar uit de Chineesche nationale regeering werd ge- stooten wegens uitgifte van een manifest, k” kat sluiten van vrede met Japan bepleitte, in zyn krant een verklaring ge publiceerd, waarin j^j zegt bereid te zyn de jordetykheid op zich te nemen voor '*de redding van China .indien daartoe nog wakkeren, kenmerkte de woordvoerder als 1 Naar van semi-officieuze zyde uit Tokio u;; ..arViaorri» vnnrto nno-. wor(jt gemeld, hpeft de onder het Japansche ministerie van binnenlandsche zaken res- sorteerende directie der politie aan alle de- gegeven, anti-'Britscihe bijeenkomsten toe te I laten, aangezien |deze, naar de meening d<y autoriteiten de spontane uiting zijn van ji/t volksgevoel. De bijeenkomsten zullen de orde evenwel niet mogen verstoren. aanschQ maatregel getroffen. Het zijn voornamelijk personen, die bij het vreemdelingenverkeer in Zuid-Tirol zijn betrokken, hetzij als pension- en hotel houders, hetzij als gasten voor* langer tijd, die van dit radicale'Italiaansche besluit het slachtoffer) worden. Want slachtoffers vallen hier: wat zal er te recht komen van het vermogen, dat velen dezer vreemdelinge^ in hun onder neming, hun, pension oi hotel hebben gestoken? Vanzelfsprekend hebben de regeerln- gen der staten, welker ohderdanen door t de Italiaansche maatregel worden ge/’’ troffen, nadere inlichtingen gevraagd te Rome, en zullen ongetwijfeld verdere stappen worden gedaan Het zal echter 4 wel niet veel baten, want de berichten over de uitwijzing zijn definitief van ka rakter en de vreemdelingen moeten van daag reeds het betrokken gebied in Zuid- Tirol verlaten. Volgens uit Zwitserland ontvangen berichten mogén zij slechts hun-lijfgoed en oienig klein geld meenemen; al het andere moeten aij achterlaten. 1 Welke verklaring valt té geven voor Zeen zoo radicale maatregel, welke eenige ■^honderden vreemdelingen treft, onder in ook van staten, waarmede Italië MMjtéel geen onkel geschil heeft? Er de internationale horizon eenigszins verhel derd is. Men wijst er overigens op, dat niets er op duidt, dat Grandi niet langer MussolinTs volle vertrouwen heeft. Buitenlandsche diplomaten t betreuren Grandi’s terugroeping ten zeerste eh,het- zelf> gevoel schijnt vrifw^J zeker te heer- schen op het ministerie yan buitenlandsche zaken te Rome. Omtrent de opvolging van Grandi als’ ambassadeur te Londen, vernemen wy van betrouwbare zyde, dat, hetzy de Italiaan sche gezant te Berlijn Attolico, hetzy Cia- no’s ^wagër, graaf Masistrati, naar alle waarschijnlijkheid den post ziïllen verkrij gen. Men rekent echter, nog op de mogelijk heid dit de vacature niet onmiddellyk zal woidep vervuld. iet den geest vant het verdrag.’ ’he parlementscommis^e, die Te veel medegevoel met de emigreerende bevolking. 4 z^EEN halve maatregelen, is tegen- (j woordig het devies te Berlijn cn Rome. Hetgeen de as-mogendheden doen, doen zij gaarne grondig. Allereerst Is de liquidatie” van ’t probleem der Dultsch sprekende bevolking van Zuid-Tirol, dat sedert den wereldoorlog binnen Italië is gelegen, daarvan, een kras voorbeeld. Radicaler oplossing van dit probleem dan de gedwongen algehcele verhuizing dezer Dultsch sprekende bevolking (zoowel Duitsche als Italiaan sche staatsburgers) naar het Duitsche Rijksgebied is moeilijk denkbaar. En thans brengt een tegen de.bultcnlanders gerichte maatregel de „oplossing” voor een probleem, dat nauw met de eerstge noemde kwestie samenhangt! De-vreem de-„pottenkijkers” in Zuid-Tirol zuUqn nog vóór de Öuitsch sprekende pevolking zal moeten verhuizen, d|t'gebied hebben te verlaten. Meercndeels Zwitsers, doch ook Nederlanders, Franschen, Bel- gen cn Britten Worden, door deze Itall- Dr. H. Colyn opnieuw Kabinets- formateur. 4 De Regeeringspersdienst meldt dat Mr. Dr. D. A. P. N. Kooien aan H. M. de Koningin heeft verzocht van de opdracht tot het vormen van een nieuw kabinet te worden ontheven. H. M. de Koningin heeft daarop aan Dr. H. Colijn andermaal opgedragen een Kabinet te willen vormen. Dr. H. Colijn heeft s^an H. M. de Koningin verzocht deze' niejiwe op> dracht in beraad lb\iogen houden. „beleedigend”. Hy verklaarde voorts nog, dat hy niet beschikte over inlichtingen om- trent zulke „onbelangrijke” zaken als hèt incident te Tsingtao, waar gisteren steenen partementale politie-autoriteiten naar het Britsche consulaat-generaal wer- I gegeven, anti-'Britscihe byeenkom; den geworpen. Volgens een Japansch bericht uit Kaifeng wint in‘de kringen der vreenylelingen re Kaifeng de meening veki, dat een algemee- NÖ^GROÖTÊR~BRiTS OEFENVWCHT IN VOORBEREIDING. De totale bemanning van de deel nemende vliegtuigen wordt op e duizend man geraamd. De Italiaansche gezant in Londen. Grandi benoemd tot minister'van Justitie. De Italiaansche ambassadeur ,te Londen, j Grandi, is tot minister van Justitie be- noenjd. Grandi volgt als zoodanig Solmi op, die voor benoeming t<\t senator aan den Koning is voorgedragen. j Omtrent de officieele aankondiging, vol- gens welke Grandi is benoemd tot minister ^van justitie in opvolging van Arrigo Sol- mi, die afgetreden i^en. tot senator is be- j ue ctu j A.UVI1, ue guumnuv. kzwov Iiueniu, spreeiu. nreu, 111 ue Krmgvu uer wei- lucht- t heeft in een toespraak verklaard: terwijl een ingelichte buitenlanders te Rome als zyn j wilde opwinding tegen Oost-Pruisen aan- en een losgebarsten internationale Eurgnees wyst Oostwfeen door zijn geweldige or- voor het binnenhalêb van den wil tot vreedzamen opbouw. ’de arbeidsdienst, aldus Koch, „y.i 14.000 studenten uit alle deelen d'es ryks gëkomen om t* helpen den oogst in' p.jmen te halen. Ambtenaren partyfunctioBarissen werden voor dit Verklaring van MacDonaH in het Lagerhuis: Besluit een gevolg van illegale immigratie. in het Britsche Lagerhuis heeft Mac-Do- nald medegedeeld dat het aantal' illegale immigranten in Palestina onlangs zoo groot is geweest, dat ik, aldus MacDonald, thans den hoogen commissaris machtiging heb verleend aan te kondigen, dat geen immi gratiequota zullen worden uitgegeven voor de volgende zes maanden, d.w.z. van 1 Oc tober tot 31 Maart 1940. Of er na dien datum een hervatting zal komen van de immigratiequota moet af hankelijk van de dan he^schende omstan digheden ten opzichte van. de illegale im migratie zyh. MacDonald, die deze verklaring aflegde in een schriftelyk aptwoord op een vraag van den conservatief Sutcliffe, zette uit een, datMe regeering by zonder verlangend ib hulp Ite verleenen by >le vestiging^ van Joodschf vluchtelingen uit Midderi-Eiffopa en dat derhalve speciale voorzieningen zyn getroffen voor de toelating van de vluch telingen. Gedurende de laatste paar mhanden ech ter is een georgaiAeerde poging in het werk gesteld om dfe Jiehoorlyke regeling <fer immigratie te doen mislukken door haydel in illegale immigrarftqn. Aangezien velen dezer immigranten Joden zyn uit Polen en Roemenië, bedreigt deze beweging to£ op zekere hoogte de Britsche pogingei^om de vluchtelingen' te helpen. De Britsche regee ring, 100 voegde MacDonald hieraan toe, is vastbesloten deze -poging om* de wet van Palestina een nederlaag' te doen lijden te-' gen te gaan een poging, die in ieder ge- val de verbittering in het land d»4 voertal verbroken" duren. De aantallen illegale immigranten,1 - - dië in Palestina blyl^te, worden, naar men weet, afgetrokken van de toekoms|kge quo ta’s legale immigranten. Gemotoriseerde oogsttiwinen in Oos>-Pruisen. Van den arbeidsdienst zyji 20.000 man opgeroepen. Veertienduizend studenten helpen. „Gemotoriseerde oogsttreinen”, georgani- sen,. zyn gisteren voor den eersten keer te i JviiKn- in knzlrilf <rAStAlri Dn trpmof.ori# Hoofdplln, Klespiin. h°ipe“bEbI •Itijd posder ol cachot van Mljnhardt. Miinhardt'» Poeder» per «tuk 8 et Doo* 5 0. Cachet», genaamdMijnhard tje«" 2 rt^0ctDoo«50ct premier. j Dr. Kirschbaum, secrtaris-generaal van zei in een bij- j heb ben gestreden onder het wachtwqprd auto- thans strijden onder het watehtwoord revisionisme”. In dezelfde bijeenkomst Wlloofde de Slo- ^rys op had gesteld, te worden over- waaksche afgevaardigde Holly, dat alle Slo- waken, die met geweld van Slowakije ge- soligii besloten heeft, dat de beste oplossing scheiden zijn, spoedig tot den Slowaakschen was, Grandi een portefeuille te geven tot staat zullen terugbotsen. 1. Reptesaille-maatregel voor en uiting Van wrevel over de berichten, we|ke in bet buitenland, met name in de Engelsche bladen zijn verschenen over de rfcaijtle der Diyltsch spre kende bevolking dn Zuid-Tirol op hét besluit tot gedwongön verhuizing naar het Duitsche Rijksgebied. Vele En gelsche bladen bevatten dealer dagen ver slagen van gesprekken met Tlrolers, die zeggen zich desnoods mefigeweld tegen de verhuizing te zullen Wrzetten. Deze berichten en, het daaraan vastgeknoopt commentaar der wereldpers hebben Ro me en Berlijn waarschijnlijk op een gevoelige plaats gekwetst. V^^ezer berichten waren afkomstig uitflptser- sche bron, en werden toegeschreven of althans geweten aan ig Zuid-Tirol woon achtige ^witsers. 2. Voorzorgsmaatregel in yer- band met de wrevelige stemming der Dultsch sprekende bevolking van Zuid- Tirol, welke %lch misschien zelfs in on lusten of opstandige bewegingen der ongeveer 200.000 getroffenen zou kurfnen uiten. 3. AT weerm aatregel van buiten landsche berichtgeving en van splonnage in een strategisch uitermate belangrijk gebied. Mochten de as-mogendheden ooit besluiten tot vervoer van troepen onderling, dan zouden deze in hoofdzaak moeten worden verpllaatst via den Bren- nernas. Hoewel aanvankelijk niet te zeggen was welk motief in hoofdzaak de Itali aansche regeering tot dit vérstrekkend besluit heeft gebracht, is thans gebleken uit het regeeringscommuniqué dat het nier betreft een maatregel van politiek- Driehonderd politici, o.w. Hodza gearresteerd. De leiders van de Duitsche mihderheid in Slowakije hebben volgens een bericht in de Times hun ^fke^ring geuit over twee maatregelen, die thans door de 'Slowaak sche regeering worden overwogen en welke de positie van de in Slowakije wonende Duitscher^ zou verzwakken en derhalve in ’stryd zouden zyn ynr2 J*“ 1 Durtsch-SJowaaksche De Slowagkscli een onderzoek Jnstelt naar plaats-eljjke be- stuursvraagstukken, heeft voorgestel, Slo wakije in zeven ♦districten te verdeelen. Ieder district zou een eigen gouverneur krij gen, die over belangrijke bevoegdheden zou beschikken. De Duitsdhens beweren, dat de grenzen *der districten opzettelijk zoo zijn getrokken, dat de eenh^d\vamde Duitsche groepen wordt verbroken. Qok hebben de Dui^schet^ bezwaren ingé bracht tegen het wetsontwerp op het bur gerschap, waarbij" dit automatisch alleen \ou worden verleend aan personen, <die op' 30 September, 1918 in SlAvgkye woonachtig waren. Hierdoor zouden veel Sudeten-Duit- schers, met inbegrip van Karmassin, den Duitschen staatssecretaris, staatlooee bur gers worden. t Inmiddels zijn Duitsche tegenvoorstellen- ingediend, waarbij bijvoorbeeld Bratislawa wordt gescheiden van het district waarin het ligt, ten einde den Duitschers aldus een 'groot aandeel in het bestuur ,te geven. Voorts voorzien <fe Duitsche tegenvoorstel len in de oprichting van een speciaal Duijach bestuursorgaan voor plaatselyke Duitsche troepen; in de wet op -het burgerschap zou w, <u. .we.., rot .s I i*’1!.""*1'” noemd, spreekt men. in de kringen der wel- borden gewijzigd in o Jr.Havas verneemt uit Bratislawa, dat drie- meening uit, dat er reeds eenige weken ge- honderd politici van het oude regiem „we- o ruchten gingen, volgens welke Grandi er geus corruptie” zyn gearresteerd. Onder hen seschen oorlog voorspelt, be-' hoogen prys op stelde van zyn post als am- bevindt zich ook Milan Hodza ',de vroegere h-» A». bassadeur te Londen ontheven te worden in 7-1*"* verband met het feit, dat hy versclrÜ van Dr. Kirschbaum, secrtaris-generaal I meeting had met bepaalde personen in de Slowaaksche volkspartij, zei in eer Rome over de buitenlandsche politiek, jjie inkomst te Bratislawa; „Zooals wij Italië volgt. In het bijzonder gingen die ben gestreden endr- -- meendngsverschillen over de zoogenaamde nomie,* moeten wy Tokio beslissing zal worden genomen nadat Crai- gie een onderhoud met Arita heeft gehad. De Britsche ambassadeur zal Arita waar- schynylk eerst de volgende week ontmoe ten. De woordvoerder van het ministerie van buitenlandsche zaken heeft voorts verklaard ahti-Britsche campagne staat, die in geheel China gevoerd wordt. Een vraag, of aan genomen kon worden, dat de Japanners de verantwoi anti-Britsche campagne in de door de Ja- 1 panners bezette gebieden van China aan- '*een weg open staat. waken, die met geweld cii xyii, öj. staat zullen terugbotten. nseerae oogsttreinen georgtuu- Er worden plannen ontworpen voor een 1 seerd doof den arbeidsdienst Van Oost-Prui- tweede vlucht van Britsche bommenwer- sen,, zyn gisteren voor den eersten keer te I pers op nog grooter schaal dan gisteren Sensburg in bedryf gesteld. De gemotorj(| boven Frankrijk. Deze tweede oefenvlucht 1 geerde treinen bevatten alle instrunïentea zal zeer spoedig waarschynlyk reeds de j en machines, welke noodig zyn om den oogst volgende week gehoudén worden. Hoe- binnen te halen. Daarvoor zyn dit jaar iiV wel het juiste aantal toestellen nog niet is Ooift-Pruisen 20.000 man van dén arbeids<y vastgesteld, zullen toch meer machines aan dienst opgeroepen. I de vlucht deelnemen aldus verklaarde een ambtenaar van het ministerie van 1 vaart tegenover een vertegenwoordiger van JS, W half

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1