Groote Seizoen OPRUIMING ■•1 Bcihlrncinn NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ZATERDAGMORGEN 9 UUR begint onze Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen f ONGELOOFELIJKE KOOPJES Markt 9 n wringt. ‘ische OP 375 i alle iken. DE POOLSCHE REGEERING BLIJFT TROUW AAN EEN POLITIEK VAN VREDE. nu ver ft 6,15 f draai ingen naand. IU 25 I I „Wij hebben er gteii belang bij Duitsche medeburgers te hinderen, maar hebben ook geen enkel motief om tigen souvereiniteit te verminderen.” BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK r- --— 730.000.000 millioen puli' sterling ybor BritscncS bewapening. No. 20083 Vrjjdag 14 Juli 1939 78e Jaargang - MOERCAPELLE. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Een „jjZeren long” van Nederlandsch fabrikaat. I. i maar lol hebt medewerking van- e CIRCUSCLOWN en PARTNERIN. >11. WILLY “7 JSLS*'*"' NA SMIDT Engeland roept twaalf duizend reservisten op. en Redactie Telef. UITSLUITEND ONS BEKEND PRIMA GENRE Hieraan moet U profiteered! 19 JULI GEEN ZIGHTZENDFNGEN. OVEN 14 JAAR. ienteeren wy de 3RD eukë' wijsjes, de 4 ITCLUB HALL. jdag '14 t.m. 20 Juli GOUDA ÖCK DEN EN OPNA- OYDON. gebeurtenissen. VERKOOP A CONTANT. 2 uur FEESTMATINEE voor iederen leeftijd. begroeting ingediend volgens welke 380 mill, voor de verdedigii|g door mid del van predleten moest worden verkre gen. Door dè laatste extra-uitgaVen fs deze som echter aanzienlijk gestegdm. 7 DAGEN! “s van het «ene film en BROWN in R i.. propaganda-afdeeling van het Foreign Office en' dat de Britsche minister van buitenlandsche zaken. Lord Halifax per soonlijk, niet alleen dezen brief kent, maar zelfs als peetvader van den brief kan worden aangezien. Het Duitsche Nieuwsbureau gteeft dan een uittreksel uit den brief weer. Gezien het feit, dat deze brief in opdracht van .^officieele instanties is vervaardigd en verzonden, zoo gaat het nieuwsbureau voort, is gisteren van dr. GoebbeM; in de I Voelkischp Beobachter een artikel ver- I schenen, getiteld „Antwoord aan Enge land", waarin hij uitvoerig stelling neemt tegen den bedgelden brief. Toen hij tn pnrfpfnfitllp ti werd belast, was hij eerst 54 jaar oud. Als student ijverde hij bij het uitbreken van den Wereldoorlog voor Italië’s deel neming aan, den strijd aan de zijde der Geallieerden; toerr de oorlog uitbrak trad hij in dienst als soldaat, doch werd al spoedig bevorderd tot officier. Na dep Wereldoorlog hiqld hij zich bezig met politieke en sociale studiën, en trad daarbij al spoedig too tot Mussolini’s fascistische beweging. Bij de beroemde „marsch naar Rome" bevond Grand! zich in de onmiddcllijkg nabijheid van Mus- 'solini, die hem benoemde tot luitenunt- generaal der fascistische militie. Daarna bekleedde hij* vele belangrijke ambten: t - vice-president der Kamer, onddr-staats- secretaris van biijnenlandschc zaken, en sedept 1925 ohder-staatssecretaris van, buitenlandsche zaken. Als zoodanig werd Hij belast mot belangrijke speciale mis sies, voerde besprekingen met Strose- mann, Briand en Austen Chamberlain, Ulsméde met de Grleksche, Turksche e.a. regeeringen. Als „reiziger in vriend schap” trad hij op als Mussolini’s rech terhand voor het aanknoopen van be- langrijke politieke betrekkingen Financiering van uitgaven van jWM millioen pond sterling door schatkisr biljetten en leeningen. De fin. corr. van het Alg. Hbid. deelt mede, dat Sir John Simon in het Brit sche Lagerhuis, heeft gezegd, dat de be- wapeningsuitgave» leeningen noodzake lijk zullen maken Van niét vêel utilidor dan 150 mill. Voorts deed de minister de belangrijke n^ededeeling, dat waarschijnlijk ’150 mill, van de bewapeningsuitgaven ge vonden moéten worde'p door de uitgifte van schatkistbiljetten, terwijl de rest ad 350 mill, zal moeten worden verkregen door middel van een. nUUwe verdedi- gingsleening. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Interc 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal wafcr de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. (HHIkSCIl E (OillAXT. E BIOSCOOP GOUDA. rPROGRAMHU elegenheid van het IRIG BESTAAN. VARIED DondenUg l Met -o— dringfi het in het laboratorium te Eindhoven cftzeord: onze res instrument, lucji xiij ui lot-a uuui tuuoaumu iitcu uc millior*,",*‘ portefeuille'van buitenlandsche zaken j pulair is geworden ond^r den naam „yze- Jong", heeft met .dezen Amerikaan j zorgen, -* -n*1-ZOU Zw lucht in de „Ijzeren long” zou kunnen wor den in- dn uitgelaten. Dat is hem gelukt. want ^emakkelijk, zonder groote inspanning kan men pompen aan den balg. Een ver pleegster kan het zeer goed uren volhou den, wanneer het noodig moent zyn. De verzorging van den patient. Toen dit vraagstuk was opgelost, kon Ir. Aninga -zyn aandacht volkomen richten op de mogelijkheden van een zoo goed moge- Ijjke verpleging. Bij alle tot nu toe toegepaste systemen, in Amerika, zoo goed als in Engeland en Zweden, was het onmogelyik den patient, zoo lang hy in den respirator is, te ber€i- men }jjj den patient komen, om hem -te behandelen of te werzorgen, dan moest men hem zijn kunstmatige ademha ling ontnemen. Fred.. Smite kan bijvoor beeld één uur per dag buiten zijn „ijzeren long”, maar dit zelf-ademen kost hem de grootste inspanning. Bjj de respirator van Philips kan de dok ter óf de verpleegster tijdens de behande ling bij den patiënt in de cabine worden ge laten. spieren niet meer funotionneeren, kan ademhalen, eenvoudig omdat er voor" hem wtf dt „geademd”. - ’Want dat is tie merkwaardigé sensatie van wie in de „yzeren long” ligt: als hy zelf ademt, tegen het rythme van het ap paraat in, gaat het uiterst moeilyk; wie den adem inhoudt, krygt niet het minste adem- gebrek, omdat er voor hem wordt geademd. •Van de verschillende systemen die be staan, heeft Philips zich, op advies van prof. Royons uit Utrecht, gehouden aan het Temming te verwekken. Gezien het feit, flBt deze brief in buitengewoon veel 'Exemplaren naar Duitsehland. werd ge zonden, hebben wij aldus het D.N.B. in Londen nadere inlichtingen laten inwinnen naar 'de eigenlijke herkomst van dezen brief, waarvan het resultaat vèrbluffend was. Bizonder goed Ingelichte en ingewijde kringen hebben n.l. vastgesteld, dit de heer „Stephen King-Hall” in het geheel niet do particulier is voor wien hij zich uitgèeft. maar dat hij daarentegen, in dienst staat van de onlangs opgerichte, onder leiding van Vansittart staande eind van de maand de schepen wger in de rserve zullen zyn opgenomen. Chamberlain zeide nog, dat de revue o-ver •li30 schepen zal worden gehouden, welke zoowel slagschepen als zeer- kleine oorlogs- schepep zullen omvatten. Het besluit van de admiraliteit om 12.000 reservisten op te roepen, is een logisch ge volg van het besluit om het gebruikelijke .verlof een maand te vervroegen. De oefe ningen van de Homefleét zullen de bruik baarheid der manschappen op de proef stel len en in het by zonder de schepen, die uiter aard een langere përibde in dienst zullen moetdh zijn dan de oefening der militaire - reserve duren zal. Dg diplomatieke redacteur van Reuter verneemt, dat de fcchepen, die uit de reserve gehaald sullen worden, omvatten: een slag schip, een vliegtuigmoederschi'p, vier krui- sereskaders va.n vier schepen elk, eensrpü,- nenveger, een da^troyer-depotschip, vier flotieljes destroyers ep vier onderzeeërs. - Men herinnert er aan, dat'de admirali teit zijn toevlucht tot een gelijken oefe- ningsmaatregel genomen! heeft in 1924, toen een percentage reservisten opgefoe- pen werd voor oefening met dg hojpefleet. mill, geraamd tegen oorspronkelijk 580 mill. staan, dat het gebied van Danzig ge plaatst zou worden buiten de Poolsche douanezone en nog minder dat een 1 „Anschulss" van Danzig by Duitsehland jerwezertlykt zou kunnen worden. Zoo b.yft dé Poolsche regeering, tVouw aan politiek van vrede, in volledige over eenstemming ihet Engeland en Frankryk en lla. Plec^tige waarschuwingen van den Bntschen premier aan Duitsehland, steeds ereid deze probleiyon te bestudeeren door nyddel van onderhandelingen, welk? zich voltrekken in een vreedzame sfeer. Even eens t jt*w**v*cxv V Ml DVUXlUVi igheid weigert de Poolsche regeèring ied» aspect aanneenit van een van ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgiringj 1—3 regels 130, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: L—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prijs. Liefdadig heids-ad vertentiën de helft van déa dtüs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elk^eegel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Adverientiën kunhen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen', teneinde van opname verzekerd te zyn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingeR bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen woftien berekend naar plaatsruimte. GRANDI’s TERUGROEPING UIT LONDEN. 3 „Weggepromoveerd"? Grandi, eens de jongste minister van buitenlandsche'zhken in ons werelddeel, sinds Juli-1932 ambassadeur van Italië te Londen, gaat de Britsche hoofdstad ver baten. Hij wordt, al dan niet tégen zijnj zin, door zijn benoeming tot minister van justitie „weggepromoveerd" uit Londen. Grand! was in Britsche politieke en society-kringcn een geziene figuur, en zelfs in de dagen der hevigste spanning tijdWis den Abc^ijnschcn oorlog en ge durende het afgeloopen’ veelbewogen jaar, heelt hij niet aan populariteit bij* dë Britten ingeboet. Welke beweegredenen hebben geleid tot Grandi’s terugroeping, uit Londen, waar deze benoeming tot minister vafl. justitie practisch op neer komt, is niet bekend., Het is waarschijnlijk, dat Ciano heeft weten door te drijven, dat te Lon den* een ambassadeur zal komen, die van gansclxer harte de as-politiek en de I DuitschItaliaansche samenwerking voorstaak In dit geval zou Grand! indcr- „weggepromoveerd”, hetgeen aflK toch wel met zijn instemming rajKBBDmi zijn geschied in zooverre dat prettig voelde in het EngeJ- en de laatste jaren meer Londen vertoefde. Boven- KK||M^KKcer wel mogelijk, dat Grancii ^^^^^^B^jrugkeert naar Rome, om inzet van zijn groot per- een tegenwicht te vormen politiek, waarmede hij zich n^^HTeel kan vercenigen Grand! is in I Italië populair, cn er is geen enkele aan wijzing voor, dat hij niet langer het ver trouwen en de vriendschap van Mussolini zou genieten. Grand! heeft andere op vattingen over de BritschItaliaansche verhouding en over de legende der Brit sche „omsingelings"-politiek, dan in de uitermate pro-Duitsche kringen van Mussolini's schoonzoon opgeld doen..Ove rigens is hei opmerkelijk, dat steeds meer geruchten <Je rönde doen, dat Mussolini den laatsteft tijd remmend zou hebben ingegrepen in gevallen, waarbij Ciano aan de Duitsche wenschen naar de mee- Oorspi>onkelijk had de minister een ning van den Duce al te veel zou zijn lornnHno- inoraHianrl urnlVr» tegemoet gekomen. Rome zorgt in ieder, geval deze week voor verrassingen: de „liquidatie" vajl Zuld-Tirol, de uitwij- .thans de terugroeping van Grandi, zelfs j •nnriAr dnf. dif t.nvnrnn nan dn Rritschr eanigen nadruk ^ieeft ir. B. M. Wol- principe van Drinker, d-w-z. het geheele 11- chaam van den patient in den respirator, uitgezonderd het hoofd. I De oonstructeur van het' toestel, ir. J. B. Aningjj, had eenige technische details te geworden ond^r den naam „jjze- overwjnnen. Het belangrijkste was wel te n, dat wanneer de electrische stroom zijn uitgeschakeld, door handkracht den toestand in Danzig en dat er een ge- dachtenwis&ling gevoerd is, waarbij- de ver klaring van Chamberlain in het Lagerhuis van Mlaandag j.l. ter sprgke is gekomen. Men verwacht hier niet, dat de besprekingen zullen leiden tot een verscherping van den toestand. Beperking van den invloed der gees- tdykheid. De Danzigsche autoriteiten hebben een reeks maatregelen.genomen om den invloed der geestelijkheid op de bewoners van Dan zig te beperken. De senaat der Vrije Stad heeft besloten de godsdienstlessen op de Danzigsche scholen op te heffen. Deze les sen zullen vervangen worden door lessen in de natiorthal-socialistische leer. Religieuze boeken morgen nóg slechts in enkele boek winkels die daartoe een speciale vergun ning hebben, verkocht worden. Honderd Gestapo-mannen naar i. Danzig. Uit Donzig meldt het Poolsche persbureau Pal, dat een’ nieuwe afdeeling Gestapo, on- gqyeer honderd man, in Danzig is aangeko men. Deze mannen zullen dienst doen by het toezicht op de militaire werken. De Poolsche bladen melden, dat de Duit sche burger Bfuno Wohl uit het Memelge- bied‘en zyhtwaalf jarig» «oon 'door steenr worpen gedood zyn en door een bende na- tionaal-socialisterp Wohl had geweigerd' toe te treden tot de nationaal-socialistische partij. Hij had toestemming gekregen om zich in Zweden te vestigen. rende lachsucces r humor in deze andere! MERVILLE IR TREACHER STON FOSTER KARLES D. E’ ok achter d. Tr.ïi, uit programma: GSTUDENTEN oneel IARET-REVUE onder motto: U’RINS- -MUSICALS overtreffende lachaucw. Carré L EN DE FLESCH ?1 onder leiding van- BARTHLY. looi- het REUNIE -eum-orkest. retelling een feest vaat as. 1 BOVEN 14 JAAR, af 25 cent I FielnenataUing. ICHTEND 10.30 >*ell en Benny Good ie band jwood Hotel voor iederen leeftijd. 15-30-40 et. i van Philips te Eindhoven gezegd: onze respirator, het dat door d«n Amerrkaanschen millionnair Fred. Smite, ook jn ons land po- _r is ge- -r - reu niets te maken. Eenige maanden geleden drong de hoofdinspectie voor de Volksge zondheid er op aan, dat een zoo groo*. mo- .gelyk aantal ziekenhuizen ëen „ijzeren long” moest aanschafften. De hoofdlnspec- ti$ stelde zich met Philips in verbinding en Philips construeerde een respirator, welke alle thans bestaande overtreft. Hoe hij werkt. |p het principe is begrijpelijkerwijs geen verandering gebracht. Dat is eenvoudig ge noeg: het periodiek* teweeg brengen van een onder- en een overdruk in de ruimte, waarin zich de patient bevindt, heeft tenge volge, dat een patient wiens ademhalings spieren nieit meer funotionneeren, kan «h I ken. Wil(|e #£)e kalme atmosfeer, die op het oogenblik in Polen heerscht, trekt aldus een Havas bericht bijzonder de aandacht van diploma tieke en journalistieke kringen in Warschau. De Poolsche pers wijdt er nadrukkelijk op, dat de regeering nog steeds bereid is de geschilpunten, die haar van de Duitsche re geering scheiden, de kwestie Danzig en den corridor, te regelen langs den weg van on derhandelingen in een vreedzame sfeer, waarby iedere uni-laterale oplossing zou zijn uitgesloten. Politieke kringen in Warschau herinneren in dit verband/ aan de redevoering van Beek van 6 Mei j.l., waarin hy verklaarde, dat opdat het woord „vrede" een volle we^rke- lyke waarde zou krygén, twee voorwaarden vervuld moeten worden, n.l. vreedzame be doelingen en vreedzame methoden van ac tie. Wanneer men de beide voornaamste ge- schilkwesties tusschen Polen en Duitsehland in het. licht van deze opvattingen bekykt, worden de limieten van een eventueele re geling duidelyk afgebakend. De in politieke kringen te Warschau al- gemeeh aanvaarde opvatting is, dat ten aanzien van de corridorkwestie de Poolsche regeering bereid is, voorstellen te bestudee ren, die er toe strekken het Duitsche ver- Keer door Pommeren en Oost-Pruisen te vergemakkelijken, o.m. op het gebied der wegen. Maar het is natuurlyk volstrekt uit gesloten,, dat. de regeering ooit een vraag in overweging zou kunneij nemen betref fende instelling dwars door hêt Poolsche wojwodescha# Pommeren van een ex territoriale 'Duitachiê autostrada, die vol gens berichten uit Duitsche bron bijna 20 k.m. breed zou hebben moeten zyn. Het Poolsche standpunt te dien aanzien is zeer iuidelyk: „Wy hebbèn er geen enkel belang by de Di/it§che^ medeburgers te hin deren in hun verbiildmgén met de, Geste lij ke provincies. Wij hebben echter geen en kel motief om onze souvereiniteif té. ver minderen op ons eigen gebied." Wat Danzig betreft verklaart men boven dien, dat deze kwestie weinig ruimte laat, voor een compromis. Aan den eepeh kant kan de Duitsche meerderheid <ler vrye stad Xich Vi-yelyk ontwikkelen van nationaal, cultureel en ideologisch stalidpunt gezien, zij bezit haar regëering en haar party be stuur; aan den anderen kant kan Polen de kvyestie Danzig slechts beschouwen door zich te stellen op het gfebled der Poolsche rechten en handelsbelangen. Het kan njef toestaan dat deze in welk opzicht ook be perkt worden. Overigens echte? zou men de mogelijk heid' onder oogen kunnen zien van een compromis op juridisch plan voor-een van de positie van Danzig als -.gaven worden "voor l»9-194o"op 730 Vrye Stad. De Poolsche regeering heeft Duitsehland op 2<i Maart reeds aangebo den gezamenlijk het bestaan t» waar- i borgen van de rechten der Vrye Stad. Op dit aanbod is geen antwoord ont- vangen. Ook hier zal Polen nooit toe- Groote vloot- en luchtoefeningen in Augustus «n September, waaraan I schepen uit de reserve deelnemen. In 'het Britsche Lagerhuis heeft Cham berlain medegedeeld, dat 12.000 by de re-^. serve geplaatste gepensionneerde vlQotoffi- cieren en manschappen tegen 31 JuM.zy»* opgeroepen om deel te' nemen aan de vloot- en luchtoefeningen, die in Augustus ep September gehbuden zullen worden. In zyn mededeeling verklaarde Chamber- lain, dat teneinde het grootsb mogelijke voordeel te trekken uit de gecombineerde., vloot- ent lucjhtoefeningen in Augustus en September, en teneinde daardoor de' doel treffendheid der vloot te bevorderen,’ rege lingen worden getre^fen, waarbij schepen, die thans in de reserve zijff, 'zullen deelne men aan de oefeningen. Verwftcht wordt, dat de oefeningen onge veer zullen duren tot de derde week in Sep tember en dat de reservisten weer naar’* huis zullen kunnen gaan, wanneer aan het zing der vreemdelingen uit dit gebied en tonale _2CBef2_ «onder dat dit tevoren aan de Britsche r. regeeringi waarbij hij wai geaccredi teerd, was aangekondigd. Grandi heeft zijn land vele malen bij belangrijke besprekingen en conferenties vertegenwoordigd 1929 door Mussolini met de Actieve Britsche propaganda in Duitsehland? Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uft Berlijn: De laatste weken wordt Duitsehland overstroomd met een .vloed van schijn baar particuliere brieven, die per post uit Engeland kortien. Al de!ze brieven worden geschreven om te trachten het .Duitsche volk tegen zijn leiding op te zetten. Eerst onlangs werd weer een groot aan tal brieven ontvangen van „Stephen Klng-Hall”. die zooals het D.N.R. zegt, „op domme manier” tracht den „Lle- ben deutschen Leser" te bereiken om zoo trouw aay zijn politiek van standvas- x in het Duitsche volk een defaitistische onderhandeling, die het van een intimidatie- of chantagepoging den kant van Duitsehland. Zy zal nooit duimbreed wyken in de verdediging haar rechten en vitale belangen. Bespreking bij Hitler. orstèr en Zaske, de chef -van de propa ganda, zijn door Hitler ontvangen ty'dens iun bezoek aan Duitsehland. Beiden werden Bisteren Danzig terugverwacht. Er is mets bekend omtrent ^len inhoud der be sprekingen, doch men gafcoft dat de nat.- 8oc. leiders rapport hebbeijuitgebracht over

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1