ZOO IETS MAAKTE U NOC NIET MEE Kleiweg 23, Gouda I STOFZUIGERS GOUDSCHE COURANT Vrijdag 14 Juli 1939 Tweede blad Buitengewone koopjes in alle afdelingen. Hood. U! Hei toapt stoctn! MET RAZENDE KOOPJES VOOR DE NIEUWSTE MODELLEN Dr. B. J. Broekhuizen SCHOENFABRIEKEN WAALWIJK Halfj. OPRUIMING LOEVE EEN GROOTE SORTEERING G. A. BEIiONJE, Lange Tiendeweg 96, Telefoon 2235. Hotel-Café-Restaurant „ELFHOEVEN". LEADER OF THE SWING DEVILS, G. VAN BAREN, Reeuwijk. Worden „mooie" kinderen steec\ gelukkige menschen l g-elukki F1LMNIEUWS. Technische formules aanschouwelijk voorgesteld. Met Vlammende r:~", I* Mr MF GENEESMIDDEL TEGEN HUlOflflHDOEHINGEN Te Leiden overleed ©en lang durig en geduldig gedragen ïyden de Heer JAC. OPPELAAB, in den ouderdom van 76 jaren. Waddinxveen: C. M. ,VAN DOiRT KPOON— VAN DER TORREN. Gouda: P. J. C. VAN DER TORREN— OOSTHOEK. Gouda: M. C. SFRTJÏJT VAN DER TORREN. Neven en Nichten. 13 Juli 1939. Zeldzaam koopje. Zeer fijn model in wit nubuclc. Enorm voordeelig =latteus en heerlijk luch- g. In rood wit en in rauw/wit Ver onder en prijs, nu in vele zeer fijne tinten, ook wit. Sensa tioneel lage prijs f 0In wit nubuck. Schitte rend model voor den ongelooflijk lagen prijs van Samoa's in prochtige rne uitvoeringen e kleuren. Grijp AFWEZIG tot en met VRIJDAG 4 AUGUSTUS- BEBÜIJ WINGSVOORSCHRIF1 EN. De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ingevolge artikel 43 juncto 37 der Woning wet ter algemeene kennis, dat op de Secre tarie der Gemeente^afdeeling Algemeene en Sociale Zaken, van 15 Juli tot en |net 12 Augustus 1989 ter inzage van een ieder zyn nedergelegd de ontwerp-voof schriften, betreffende de bebouwing van gronden, om geven door de Noothoven van Goorstraat, Derde Kade, Karnemelksloot, Tweede Kade, BellamyBtraat, Rhynvis Peithstraat en Hie- ronymus van Alphenstraat, begrepen in de saneering van een gedeelte der Boomgaard straat. GOUDA, 14 Juli 1939. De Burgemeester voornoemd, JAMES. vanaf Buitengewone aanbieding, schitterend Ll bewerkt schoentje, in blauw m. rood, London Tan en lak. 'n Reuze k koopie, a Kinder schoentjes m on beperkte keuze, thans met extra lag. ruim- prifzets. In wit en beige, zeer mooi. ^35^*^^C)rigineel en ejegant in Plateau stijl. In blauw met wit. Dat is „tegeef" Grieksche Sandalen met en zonder neus. Ook in wit. Spotprijs ^Zeer chic en sierlijk schoen tje, in blauw en wit, verbazend goedkoop maat 18 maat 18 tegen eelt en likdoorns, zal nimmer over troffen worden, door welk middel ook. 46 cent per doosje. Gedé Voetbadzout (6 cent. Gedé LikdooQppleister 46 cent. van RESTANTEN \indt U werkelijk KOOPJES bij GOUWE 145 - t.o. de Turfmarkt. Zeer soepele en*luch tige Heeren molière. In zwort en bruin. Excep tioneel koopje Van i Mk-^^Jrainleder, spor tief en bijzonder sterk Rubberonderwerk. Dat •s pas ruiden vindt U bü ZIE ETALAGE. Heden iets aparts. Optreden van de bekende Stemmingsband in de schitterend verlichte tuin op ZATERDAGAVOND 15 JULI van onder leiding van LEO P. HOOGHlilS, voorheen Pschor te Rotterdam. Aanbevelend, Ambtenaren tot maandinkomen zonder borg. Wettelijk tarief. N.V. NATIONALE VOLKSBANK- GELDSCHIETBANK, Mauiilsweg 3 Rotterdam (0.1. Inlichtingen (postz. v. antw.) el afwikkeling schriftelijk. Bijenvolk, werkl hard I leder van U moet 45000 bloemen van hun honing ontdoen om voor een 10 centt Ont bijtkoek van Hille de 60 honing te leveren die haar too heerlijk geurig, smakelijk en getond maakt! DEN HAAG VEENESTRAAT Hot zit ouders n^i eenmaal in het bloed om hun kjnderen datgene to doen berei ken of te doen genieten, dat voor hen niet mogelijk Is gewocst. ZU zien hun kroost gaarne Innerlijk en uiterlijk zoo volmaakt mogelijk Ouders kunnen er echter veel toe bijdragen om hun kindap ren op te doen groeien tot menschen, die het door hen voor oogen gestelde Ideaal benaderen, mits het binnen zekere gren zen la. Een verstandige opvoeding, goeds verzorging, doelmatige voeding cn leef wijze. gymnastiek, zwemmen zullen tot oen goede ontwikkeling van lichaam en geest bijdragen. Wanneer men kinderen In de open- luchtbnden ziet, dan valt het menigmaal op hoe gezond, krachtig en elastisch hun lichaam Mlch ontwikkeld heeft. Dat is a0 schoonheid die niet paradeert, maar dlrzoo prettig aandoet evenals de on gedwongen vroolljkheld en het onbezorgd genieten der jeugd. Men ziet ook meermalen kinderen, die opvallen omdat zU werkelijk ln alle op zichten, wat men noemt „moor zijn. Heel begrijpelijk vinden ouders dit aan genaam. zijn ln hun hart wel een tikje trotsch op hun kind, want in dergelijke gevallen zullen ouders dubbel voorzichtig zijn met hun opvoedingssysteem, opdat de schoonheid geen voetangel of klem wordt, waardoor het kind ln zijn latere leven struikelen zal. De oene tante spreekt ln het bijzijn der betrokkene over do mooie oogen, de andere prijst de mooie krullen, een derde roemt het mooie gezichtje! Zelfs vreemden blijven op straat wel eens stil staan, om Iets liefs tegen het mooie kind te zeggen. Langzamerhand went zoo'n kind aan de hulde van zijn omgeving en gaat het als Iets vanzelfsprekends bo schouwen, dat men notitie van hem of haar neemt, ls dit niet heel begrijpelijk? Verstandige ouders Zullen aan zoo'n ver heerlijking niet meedoen en zullen ook moeten trachten te voorkomen, dat de bmgevtng zich op niet al te uitbundige wijze tegen het kind uit. Helaas zijn er nog steeds ouders, die de dreigende ge- varen niet ln hun vollen omvang zien en zich gelukkig voelen door de hulde, die men hun kind brengt Zij voelen zich hierdoor min of meer verplicht om meer aandacht aan hun „mooie" kind te be- i, dad weJjsc' endci\J|!feede weJjbchellJk ls en gaan het eden dan andere klnde- steden, opvallendei ren. Komt zoo'n kind op school, dan heeft het meermalen een „Statiejur^" aan, die onmiddellijk opvaft en een deol der klas genootjes zal haar met epmgo nfguftst en een ander deol met bewondering be schouwen.. Ten slotte zal er toch steeds een kleino verwijdering komen, omdat het kind door zijn houding en dooi/ zijn kleeding de anderen niet aantrekt, en tenslotte voelt het zich buitengesloten. Zij kan met hflfMmoole Jurk en gekapte haren Immers nfwt naar hartelust met de anderen meespelen, vervult dus. slechts een toeziende^rol. Men verwondert eroich wel eëns over, dat vele menschen, die opvallend mooi zijn, geen bijzonder grootc feestelijke ontwikkeling bezitten, hetgeeh niet aan een gr'j&tter natuur, doch veel meer aan «en verkeerds opvoeding ls toe te schrlj- yen. Het minder knappe kind, dat door zijn uiterlijk niet opvalt, zal minder verwend en ontzien worden, doch op ncfrmalör wijze opgroeien, zal zich tevens gedron gen gevoelen iets te presteeren en men verwacht geen groote dingen, zooals van „Het mooie kind". Alles wat ouders, grootmoeders en tan- les van dit „arme" mooie kind verlangen is dat die schoonheid zich steeds meer ontwikkelen zal. Aan de practische zijde der dingen wordt slechts weinig aandacht geschon ken en daarom mislukken „mooie" kin deren zoo vaak. De om zijn uiterlijk ver wende jongen zal later te weinig capa citeiten blijken te hebben een positie ln de maatschappij tc veroverfen. Het mooie fhelsje moet ervaren, dat vele harer zelfs niet knappe vriendinnen reeds lang getrouwd zijn, voordat zij een levenspartner heeft gevonden. Boven de uiterlijke schoonheid staat het karakter en menigmaal blijkt hoe menschen die volstrekt niet „knap" van uiterlijk zijn een mooi Innerlijk leven hebben. Laten ouders het zich daarom tot eer sten plicht stellen om de goede eigen schappen van de aan hun zorgen toever trouwde kinderen tot meerdere ontwik keling tc bipngen. Vreupdc in cm weinig passende omgeving Een beeld uit de 20th Century Foxfilrn KOM JE OOK ACHTER DE TRALIES? („Up the River") Wat zijn Paardekrachten, Wy leven in een eeuw van techniek en verkeer. Daarom volgen wij met "meer dan gewone aandacht de ont wikkeling en de vervolmaking van het machinewezen der electrotechniek en van andere vakgebieden, welke noodig zijn voo# de verbetering van het verkeer te land, ter zee en natuur lijk door de lucht. Deze takken van verkeer stellen den vakman steeds weer voor nieuwe problemen. Wij lezen keer op keer van record vluchten van vliegmachines met mo toren, die uitgerust zijn met vele cy linders, machines, die een kracht van duizend en meer P.K. kunnen ont wikkelen. Afstanden van continent naar continent, die men zich nauwe lijks voorstellen kan, omdat ze elk be- 8xip te boven gaan, wordt tegenwoor dig afgelegd met een zekerheid van slagen, die grenst aan de regelmaat van een klok. Wy hooren hoe gigantische Oceaan- ïeuzen van stapel loopen, uitgerust toet turbines van 60.000 P.K., schp- Psn, die met een steeds toenemende snelheid de Oceanen doorkruisen. In het ketelhuis van een electrische centrale bewonderen wij de enorme kookketels ,de stoomturbine, waarin Kilowatt'* cn Atmosferen? door het overspringen van vonken oververhitte damp van ongeveer zes tig atmosferen wordt opgewekt. Dooi de duizenden omwentelingen in een minuut wordt in de aangeschakelde generatoren electrische energie opge wekt, die in Volt maal Ampère, dat is een kilowatt de eenhoud wordt aan gegeven. Zoo is ook de industrie in haar meest uiteenloopende takken aange wezen op het leveren van toppresta ties. Wie kan zich om een voorbeeld te noemen voorstellen, dat op den sta pel cylinder van een hydraulisch'? pers een druk kan-staan van duizend atmosferendat het geen luxe is om dat men zonder dit niet de groote prestaties kan leveren, die worden verwacht en noodig zyn voor het pro ductieproces. Wy noemen hier vervolgens enkele eenheden, die worden gebruikt, wan neer mon het over technische onder werpen heeft: atmosferen, paarden krachten, kilowatt. Den vakman zijn deze eenheden na tuurlijk bekend, voor hem spreken zo een duidelijke taal. Zjj zijn als het ware het gereedschap voor zyn werk. Voor den constructeur dienen deze Zij dichten naai een due hotel te rijden, doch belandden bij de gevangenis! Een scène uit.de 20th Century Foxfilm KOM JE OOK ACHTElt DE TRALIES AMERIKA—EUROPA VICE-VEUSA. Thalla-Theater. De oceaanstoomer „Progress" heelt een reis naar Europa aangevangen. Het schip ls vol. Talloozen voelen zich onge twijfeld aangetrokken tot de reis door het feit, dat zich aan boord een groot revue-cabaret gezelschap bevindt, dat dagelijks voorstellingen geeft, die via de radio worden uitgezonden. Chad Denby (Jack Benny) is leider van de .Atlantic Follies" met Sally March (Nancy Carrol) als ster van het gezelschap en voorts ndg bekendheden als Patsy Kelly, Mitzi Green. Frank Parker, Jean Sargent en... de Boswcll Sisters. Onder de passagiers bevinden zich Jimmy Brett (Gene Raymond) een knappe, Jonge en handige juweelendief, die zich als architect uitgeeft. Als helper „DE MISDAAD IN DE NACHTCLUB" vertelt van een Jonge man, Bob San derson. die verliefd is op Edith Stuart, de dochter van den president van do Great Western Telegraaf, maar hij voelt er niet veel voor om hiervan te profltee- ren en een goed betaalde betrekking bij zijn a s. schoonvader aan tc nomen. Hij wil zijn succes aan zichzelf te danken hebben en als hij niets anders kan krij gen. neemt hij tenslotte genoegen met het baantje van telegram-besteller. Op Edith's verzoek biedt mr. Stuart hem een betrekking van 120O0 dollar per Jaar aan. maar wederom weigert Bob en fir. Stuart, die den longen op den proef wil stellen, plaatst Bob in de nachtdienst, "zoodat hij Edlth niet meer kan ontmoe ten. Natuurlijk helpt deze oplossing niet; hoe het verder vergaat, de film zal het vertellen. in zijn bedrijt heeft hij Shortie <Sid Sll- vers) die hem uitstekende diensten be- Film en Cabaret in de Renuie-Bioscoop- wijst. doordat hij zich als steward op het schip heeft laten aanmonsteren Sally is zeer dankbaar, dat Denby haar op deze reis heeft meegenomen om als ster ln zijn revue op te treden, aangezien zij op deze wijze ontkomen kan aan de hardnekkige attenties van Lothcx. Het helpt haar echter niet veel, want Lother j is ook aan boord met Anny Rosson, die hevig verliefd op hem is en die hij niet heeft kunqen ontwijken. Terwijl het vroolijke leven aan boord zijn gang gaat en ieder verdiept ls ln zijn eigen werk en ambities, maken Jimmy De Directie van Reunle-Bioscoop heeft ter eere van het 8-jarig bestaan van dit bioscoop-theater een uitgebreid pro gramma samengesteld dat ditmaal tot en met Donderdag 20 Juli draalt. Als hoofdfilm werd gekozen KOM JE OOK ACHTER DE TRALIES? een dol-komlsche rolprent. Darby Randall is een 100 pet. Engelsch- man. Maar hij Is bovendien nog Iets meer, hij ls dol op een kaartspelletje. Wannegr hij aan boord van een der luxe schepen op den Atlantlschen Oceaan. en Sally kennis en die kennismaking be- l kennis maakt met Chipper Morgan en I gint teedere gevoelens wakker te roepen. met een zekeren heer Willis, komt het Maar Jimmy moge nog zoo verliefd zijn, er allicht van. dat ze gedrieën een par- hU vergeet niet goed het oog te houden tijtje maken. En al zou men misschien op die dames die in het bezit zijn van in den beginne denken, dat Darby Ran-J kostbare Juweelen en zijn slag te slaan, dall het verliest, in werkelijkheid wordt^ die meneer Willis zoowat uitgeplunderd, want Darby on Chipper Morgan zijn echte kaarthaaien en ze laten Iemand niet los, tot hij heelemaal loog 1st Ze maken hierbij echter één tragische vergissing. Deze meneer Willis ls hoogst toevallig van de politie en bij aankomst ln New-York draagt hij er zorg voor, dat het waardige tweetal secuur achter slot en grendel komt. De belden zullen enkele Jaren moeten doorbrengen in de Rock- well-govangonis en mr. Willis ls daarvan toevallig de nieuw benoemde directeur. Nu. Chipper Morgan en Darby Randall hebben heusch wel eens vaker eënlge jaartjes in Rockwell gezeten, ze weten er alles van cn ze kunnen zelfs waarde volle adviezen geven aan den nieuwen directeur, die er natuurlijk nog vreemd tegenover staat Het ls trouwens een ge noegen te zlon, hoe hartelijk oude vrien den Durby en Chipper begroeten, hoe blij ze zijn, hen weer te zien; Slim Nel son enJVischoog Conroy Memphis Jones en alles, wat daar nog meer aan zware jongens voor handen ls. De geest is nog altijd puik, daar in Rockwell, men gaat over en weer alleraangenaamst met elkander om! De film werd gemaulct naar den roman van Maurice Watkins. Ter eere van het 8-jarig bestaan van de Reünie-Bioscoop wordt door den heer v. d. Toorn thans reeds een overzicht ge geven van de verschillende films die in de komende maanden op het doek zullen worden gebracht, o.m. tal van Warner Bross-producten. De populaire Reunie-held James Cag- ney in de film „Jongens met smerige ge zichten". waarin hij wordt bijgestaan door Pat O'Brien, en „De verwaarloosde Jeugd-Jongens". vj>e filmheld Errol Flynn in de gekleur de avonturenfilm „Dodge City" met Oli via de Havilland, Claude Raims enz. Amerika's grootste tragedienne Bette Davis ln haar „Levensdans". Als oxtrti attractie Annie van Ees in „Boefje", (een City-Film). Van de City-Film zal verder vertoond worden „Het dierlijke in.de mensch" met ln de hoofdrollen Simone Simon en Jean Ga- bln; naar den beroemden roman van Emile Zol». „Gibraltar" met in de hoofdrollen Erich von Stroheim, Viviane Roi^Énce, Roger Duchesne „Ik heb den Graaf vermoord" met ln. de hoofdrollen Syd Walker en Ben Lyon. „De avonturierster" met in de hoofd rollen Edwige Feuillère en Jean Murat. „De Burcht der Stilte" met ln dc hoofd rollen Aimabella en Pierre Renoir. „De levensspiegel" met in de hoofdrol len Paula Wessely, Attila Hörbiger. letters moest op allo gevel» staan: Waar Gedézalf gebruikt wordt. is t met likdoorns gedaan. Bfl Apoth. en Drogisten ft 45 et. per cfpoa. wetten als grondslag voor de uitwer king van dè hem gestelde opgaven. Maar de leek heeft zelden een goede voorstelling van deze termen. De praktische formule voor een at mosfeer een maat van druk luidt: een atmosfeer is een druk van één kilogram- op één vierkanten cen timeter van een vlak. Wy kunnen de zen dn^ in de praktijk voelen ,wan- heer wy een houten staaf met een doorsnede vanjeen vierkanten centi meter, bezwaard met het gewicht van één K.G. op de hand laten steu nen. Dan eerst kunnen wy begrijpen Welk een druk staat op de keteiwan- den en de stalen cylinders Nkn een hydraulische pers! Wat is nu 1 P.K. en hoe legt men dezen term uit? Nu moet men even teruggaan tot James Watt, den eer- j sten constructeur van de stoomma- chine. Als technische formule voor de berekening van deze prestatie geldt: j 1 P.fc. met 75 mkg sec. Maar wat moeten wy als leek daarmede aan vangen? Even geduld, het zal ons duidelijk worden, als wys weten, dat i de arbeid van een paardekracht ver richt wordt, wanneer een last van 75 K.G. een meter wordt opgeheven en dat in den tijd van één seconde. De gemiddelde prestatie van een paard ligt echter lager. De geoefendévge- wichtheffer zal met gemak 75 K.G. in één seconde opheffen. En wie daar toe niet ln staat is. kan met de Helft volstaan, om een idee te. krijgen van de paardekracht die in dat geval na tuurlijk tweemaal zoo groot is. In het praktisch* leven van alledag is het vaak wenscHtelyk, dat wy van deze onderwam&n iys afweten. Den ken wij alleen maar aan den autorij der ,die achter het stuur van zyn wa gen zit. Welgemoed vliegt hij door het landschap. Nauwelijks hoorbaar wen telen de stangen en staven. Begrijpt hy de kracht, die zijn motor levert, wanneer hy weet, dat op eiken vier kanten centimeter van de zuivervlak- ken van een vier- of acht-cyl»nder een druk van 20 a 30 atmosferen moet worden uitgeoefend om de aandrij- vinsgkracht van zoo "eft zooveel paar dekrachten op te wekken? Aan een machine zien wij vaak een vliegwiel bevestigd., Waartoe dient dat wiel? Omdat het dan gemakke lijker gaat, antwoord iemand. En de ander verklaart: De machine zal dan beter op gang komen, maar in beide gevallen hebben zy niet overeenkom stig de realiteit gesproken. Het gaat er om dat het door de drijfstang ver- ooi-zaakte doode punt gemakkelijk kan worden overwonnen. Dit behoor de iedere autobestuurder te weten, want ook aan zijn machine is een der gelijk vliegwiel bevestigd. HET MYSTERIE VAN I)E JU 25. Willy Fritsch, Olga Tschechowa en Karl Schönböck in het „Mysterie van de JU 25''. ee nspannende film die vanaf hedenavond wordt gedraaid in de Schouwburg-Bioscoop. Verschillende opnamen werden gemaakt op Schiphol en het Britsche vliegveld Croydon.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3