WASCH STOFFEN I. ni lier Brug, Lijst |5| Eïï SPAAS ede blad Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, ^^enwoude, bodegraven, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLe, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, wAdDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 20060 78e Jaargang Zaterdag 17 Juni 1939 HET STOFFENHUIS et Nu óók in Gouda’s Raad Een Christen Democraat. EERSTE BLAD. Bedrukte Vistra Mousseline 26 et Cordeline kleurecht 27 ct. Mousseline f Krausel Crêpe 28 ct. VACANTIETIJD HEERLIJKE TIJD. Trekt uit en geniet. De Nederlandsche hotels in hoofdzaak op landgenooten aangewezen. SPRUTOL Hj oMe Dregllee Een nieuwe duikbootramp. Fransche duikboot verdwenen. Ditblad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Intarc. 27' Ie races’ BINNENLAND. rechtmatige eigenaars, doch verdeelde ze over alle exporteursI Dit geschiedde op advies eener commissie van zes per sonen, die te samen ca. 60 65 pct. van den bllkmelk-export naar Engeland In handen hebben! Niet alle zes lieten het recht boven het eigenbelang gaan, d5ch de meerderheid adviseerde tot onteige ning en dit advies werd door de Zulvel- centrale opgevolgd. Dit nummer bestaat uit twee bladen. MARKT 16 - GOUDA. controleert alles raken kan. i electricien uit heeft een «eer >ep: hij is spin- fabriceert een die met behulp ie veel van een ft, tot draden ztfn collega en •ekken zijn zoo t van echte te een acteur zijn d in het scherp- eidt moeten de het hotel-café en zyn geledingen. Het ligt in de bedoeling de tentoonstel lingsruimte zelve onder architectuur van Ir A. Vogel om te bouwen tot een hyper modern hotel, dat op bepaalde dagen geheel li: bedrijf zal worden getoond. De commis sie van voorbereiding van deze tentoonstel ling bestaat uit de heeren Th. N. van Stigt, voorzitter, B. T. W. Parson, dir. Kem pinsky, secretaris, en R. Belinfante, Dir Amstel Hotel, penningmeester. liet denken, dat oet, want naast irpschutter met gelijk met het >ssen flodder" Nu is de sorteering in onze waschstoffen afdeeling het grootst. Nu kan men kiezen uit een enorme sorteering van de nieuwste weefsels, de nieuwste kleuren en dessins. rit, Cabe, de oppasser i) een motorrijwiel na pet-soló het paard te >r dit voorval de held i. Hij is nu wel ge- epers in de Steeple- den wedstrijd biecht n ware identiteit als p. een aan vang. Peter roken, dat deze hem n een vrachtauto zal weg, welke parallel aject loopt. Dit alles ibe en zijn band spe- e lievelings-song van df loopt als <le beste !ig aan den kop. it en Dick Powell en er dqj||| ooit. Duitschland moet 50 millioen dollar betalen. Vergoeding voor in den oorlog aangerichte schade. In het Hooggerechtshof te Washington heeft rechter Roberts als scheidsrechter voor de gemengde Duitsch-Amerikaansche commissie voor de schadevergoedingen eischen tot een bedrag van ongeveer 50 mil lioen dollar ontvankelijk verklaard, welke tegen Duitschland waren ingediend wegens in den oorlog veroorzaakte schade. De rech ter zeide, dat hy de eischen ten behoeve van de Amerikaansche eischers tot een bedrag van 25 millioen dollar zou toewijzen uit de Duitsche fondsen, waarop het Amerikaan sche Departement van financiën beslag heeft gelegd. De eischen zijn ingediend naar aanleiding van daden van sabotage, die gedurende den oorlog gepleegd zouden zijn in de munitie fabrieken te Blackton en Kingsland. De rechter vernietigde de vorige beslissing ten gunste van Duitschland, waartoe hij aan voerde, dat sommige Duitsche getuigen zich aan meineed hadden schuldig gemaakt. De voornaamste eischers waren de Lahigh Valley Railroad Company, de Bethlehem Steen Corporation, de Canadian Car and Foundry Company en verscheidene verzeke- ringsmaaitschappijen. DE DUITSCHE RIJKSBANK ONMIDDELLIJK ONDER GESCHIKT AAN DEN FÜHRER. De Führer heeft de „Wet op de Duitsche Rijksbank” onderteekend, welke gisteren met het publiceeren in de staatscourant in werking trad. In een persconferentie heeft de minister van Economische Zaken en president van de Ryksbank FÜnk, een uiteenzetting van de nieuwe wet gegeven. By deze wet wordt de Rijksbank onmiddellyk ondergeschikt ge maakt aan den Führer en wordt het onbe perkt gezag van den staat over de circula tiebank hersteld. Dit brengt mede, dat al leen de Führer beslissingen kan nemen over byv. de hoogte van^het bedryfscrediet van de bank, het bedrag van de schatkistwissels e.d. Voor het onderhouden van de betrekkin gen tusschen de leidende persoonlijkheden van het Duitsche economische leven en de bank zal een „Beirat der Deutschen Reichs- bank” worden opgericht. De kapitaal-basis van de bank blijft als tot nu toe. Slechts Duitsche onderdanen kunnen aandeelhouder zijn. De goudvoor raad en de deviezenvoorraad" van de bank zullen op een dusdanige hoogte worden ge houden als noodig is voor de regeling van het betalingsverkeer met het buitenland en tot het handhaven van den koers van de Ryksmark. De aandeelen van de Rijksbank worden onttrokken aan de speculatie door de bepa ling, dat zij niet meer dan vyf procent mo gen opbrengen, de eventueele hoogere winst komt het Rijk ten goede. Het grondkapltaal bedraagt 150 millioen mark. Belangrijke beslissing voor den r exporthandel. Minister Steenberghe en Regee- ringscommissaris maken een einde aan de onrechtvaardige onteige ning van exportrechten, in casu van gecondenseerde melk in vaten. Niet langer meten met twee maten. Het is met zeer groote voldoening, zegt het Alg Hbld., dat wij kunnen mededee- len, dat minister Steenberghe inzake de vatenmelk-contlngenten een beslissing heeft genomen, welke in alle Nederland sche exporteurskringen, ongeacht hun branche, met groote belangstelling en met een gevoel van opluchting zal wor den vernomen, omdat zij ten einde maakt aan een ontoelaatbaren en on- rechtvaardigen toestand, die in feite neerkwam op onteigening van export rechten op advies van daarbij belang hebbenden. Voor den export van magere gecon denseerde melk naar Engeland, zoowel verpakt in vaten, als in blik, bestond een Engelsch—Nederlandsche regeling, welke inhield het vaststellen van een mini mumprijs en de verpllchtiné, om alles tc exporteeren via zeven, door de Zulvel- centrale aangewezen agenten-lmpor- teurs in Engeland, die dan op hun beurt verplicht waren, om de contingenten onzer exporteurs volledig uit te putten. Aangezien de minimumprijs voor con dens in vaten te hoog gesteld was en niet verlaagd werd, stokte de export hier van, doch de agenten moesten niet tem lp de vatenmelk-contlngenten van onze exporteurs af nemen. Toen het product ten slotte practisch onverkoopbaar werd, vroegen en verkregen zij toestemming van de Zuivelcentrale, om bllkmelk te mogen betrekken op vatenmelkcontln- genten, dus om van verpakking te mogen veranderen. De volgende stap was dat liet verplicht gebruik maken van de aangewezen agen ten en daarmede dus óók de gegaran deerde afname door dezen, voor de in vaten verpakte condens werd opgeheven. De te hoogeminimumprljs en dus ook de onverkoopbaarheid van vatenmelk, blééf echter bestaan. De exporteurs maakten zich echter geen zorg hierover, want zij dachten natuurlijk niet anders, dan dat het recht van omwisseling hunner vaten in blikmelk-contingenten, zooals dat was toegestaan geweest aan de agenten, nu op hen zélf zou overgaan. Immers buiten hun schuld konden zij niet ex porteeren, n.l. als gevolg van don te hoog gestelden minimumprijs! Dit nu werd hun door Den Haag geweigerd Om dat zij nu niets meer met hun contin genten konden doen, moesten zij deze ongebruikt weer inleveren. Daarna wis selde de Centrale ze toch om in blik- melk, maar gaf ze niet terug aan de .olonel, Ellen Parker, held en denkt, dat hy laar kleuren zal ver- n wedstryd. de stallen laat zien, ng los en Peter, door vanaf het dak op den schcrl ItSCh de hoofdrot speelt .Kunstzijde”. iw’burg-Bioscoop. zeer noodige vrijheid in dat bedryf. Alle bepalingen, welke in sterke mate afwijken van de gebruiken, welke in de naburige landen zyn ingeworteld, vormen een belem mering voor het vreemdelingenverkeer. De toerist ook de Hollandsche toerist houdt van vrijheid wanneer hy voor zijn genoegen uit is, hy mydt de plaatsen, waar het saai is en alles en nog wat aan banden wordt gelegd. De perspectieven voor de gewenschte verbeteringen zyn gunstig. De Ministers van Economische Zaken, van Financiën en van Sociale Zaken hebben hun medewer king daarvoor toegezegd, Horecaf zelft zorgt sinds enkele jaren voor de opleiding van geschoold personeel. Alle 39 leerlin gen, die daar hun opleiding genoten, zyn in goede posities geplaatst, wyl er behoefte is aan kundig mann^lyk en ook vrouwelyk personeel. Verwachtingen voer het reisseizoen. Voor het komend reisseizoen^ zyn de ver wachtingen voor bezoekers uit het buiten land niet groot. Voor het bezoek van land genooten is er eenig optimisme. Amerika trekt zün landgenooten door de groote ten toonstellingen te San Francisco en New- York binnen de grenzen, van Duitschland kan evenmin 'veel worden verwacht, zoo lang het reisverkeer tusschen Duitschland en Nederland niet vry is. Het thans door CHwt-Duitschland beschikbaar gestelde la‘- drag voor toeristenreizen bedraagt, evenals vorig jaar, maximaal 1.000.000, waarvan den Duitschen toerist die van de Duitsche reisregeling gebruik maakt, wordt toege staan per persoon 288.per maand tc Zomersproeten verdwijnen spoedig door 'n pot Een Horecaf-Tentoonstelling. In October 1940 zal in Amsterdam ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van „Horecaf” een tentoonstelling worden ge organiseerd, welke een beeld zal geven van restaurantbedrijf in al Aan boord bevonden zich 71 man. Volgens een telegram uit Saigon is de Fransche duikboot „Phénix”j> aan boord waarvan zich een-en-zeventig man bevin den, na een düikoefening niet boven water gekomen. Op het oogenblik dat het bericht ve Parijs werd ontvangen, was het schip reed| lan ger dan dertig uut onder water. Volgens Havas maakte het ministerie van marine des avonds om acht uur het volgende bekend: Er heerscht groote bezorgdheid omtrent het lot van de onderzeeboot der eerste klas se „Phénix”, thans gedetacheerd in Indo china. Na een langdurige düikoefening, die in den ochtend van 15 Juni ter hoogte van de baai van Cam Ranh werd gehouden, is de duikboot niet meer aan de oppervlakte ver schenen. De vlootstrydkrachten in het Verre Oos ten, alsmede in Indo-China gedetacheerde inarinevaartuigen, hebben onmiddellyk een onderzoek ingesteld, dat nog voortduurt, en waaraan watervliegtuigen van de marine- luchtvaart der kolonie deelnemen. Direct nadat het gewaarschuwd was, heeft het mi nisterie «van marine den toestand ter kennis gebracht van de familieleden der beman ning. De „Phénix”, die even groot is als de Brit- sche duikboot „Thetis”, liep in 1930 van stapel. De boot meet 1879 ton. Zy heeft een •lengte van 92 M. by een breedte van 8.20 M. De bovenwatermotoren ontwikkelen een kracht van 6000 p.k., waarmede een snel heid van 18 knoopen kan worden bereidt. De kracht der electrische motoren voor het varen onder water bedraagt 2000 p.k. en geven de boot een snelheid van 10 knoopen. De bewapening bestaat uit een kanon van 100 m.M., een yan 37 m-M-> een mitrailleur en 11 torpedolanceerbuizen. Van officieele Fransche zyde werd gis- Minister Colijn vraagt zijjt ambtgenooten 80 millioen te bezuinigen. De Minister-President Dr. H. Colyii beeft in antwoord op de vragen van den heer Wynkoop, gisteren nog gezegd, zy het niet met zooveel woorden, dat hij een soort ultimatum heeft gesteld aan die ministers, die regeeien met tekorten niet zoo erg vinden, dat bij de begroeting van 1940 80 millioen aan bezuinigingen zal moeten wor den gevonden. Dit ultimatum, geen verhooging van de gewone uitgaven over het totaal van 1939, loopt, naar uit de woorden van dr. Colijn uas af te leiden, deze maand af, en zoo kan dus binnen veertien dagen de beslis sing verwacht worden of het kabinet zün Lly’kbaar niet al te hechte homogeniteit heeft hervonden dan wel of den minister president niets anders zal zy"n overgeble ven dan aan H. M. de Koningin zyn ont slag er. dat van zün ambtgenooten aan te bieden. Onomwonden heeft de Premier onthuld waar de oorzaak van de ziekte schuilt. Reeds in Augustus van verleden jaar heeft de Minister van Financiën, gezien het toenmalige begrootingsbeeld, ernstig over heengaan gedacht. Het moment (de naderende opening van het nieuwe parle mentaire zittingsjaar) was echter niet ge schikt. Mr. de Wilde is toen gebleven, on der voorwaarde, dat de gewone uit gaven voor het volgende jaar die voor het loopende niet zouden overschrüden. Het normale accres en de toenemende uitgaven voor bestryding vrfn werkloosheid (ook on der de^ jeugd) moest dus „opgevangen” worden door besparingen. Ten einde nu tü- dig een overzicht te krijgen, heeft de Premier vroeger dan noraal, namelyk reeds eind April, de voorloopige begrootingscy- fers van zyn ambtgenooten verlangd. Welnu, hoewel a 11 e minister in Septem ber 1938 zich verbonden luidden ernstig te zullen streven naar inwilliging van het ver langen van minister de Wilde ,is men daar in niet geslaagd. Naarmate de uitgaven voor Defensie ste gen - over slagschepen was nog niet in het Kabinet gesproken, doch ook dit probleem riep om een oplossing moest er op an- >P DE RACES”, ■oss-filtn. - Reunie-Bioecoop. oorwendt de beroemde dall te zyn en in één i het seizoen, de Mary- e zal ryden, is daar in sportartikelen, rüklee- waar hy‘ werkzaam ge, te demonstreeren. zün bediende Franklin een groot hotel geno- •g. voor op de groote ordt op een fuif ge- n Kolonel Withering, Creepers, een prach- verteren. De bezoekers uit België verblijver meestal zeer kort. Uit Engeland zullen, naar verwacht wordt, dit jaar meerdere toeristen naar Nederland komen, daar ons land over het Kanaal meer en meer als toeristenland op den voorgrond treedt. Het Nederlandsch Hotel- en Restaurant bedrijf zal dit jaaf vooreen zeer belangrijk deel zün aangewezen op het bezoek dw gasten uit het eigen land. Velen zyn er ongetwyfeld, die het van belang achten dat het voor toerisme uitgegeven geld, onder de huidige verhoudingen binnen de grenzen blijft, waarbij komt dat de ervaring heeft geleerd dat ons eigen land niet duurder is dan elders, wanneer in den vreemde dezelfde eischen worden gesteld als hier. Het zyn in hoofdzaak de kleine verteringen in de lage valuta-landen, die eenig verschil uitmaken. Het reizen in eigen land wordt bovendien bevorderd door het A.N.W.B.-Horecaf rwerfbonstelsel, de week-end-retours dei Spoorwegen en door de verbeterde wegen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.26, per week 17 cent, overal waar de berging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA. b(| oase agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztfn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. latere. 2745 Postrekening 48400. G01MHE (01 RAM. têtevond laat verklaard, dat alle hoop :p redoing van de 71 opvarenden van de „Phé nix” moet worden opgegeven, nu de duik boot reeds 41 uur onder water is verdwe nen, terwül de voorraad versche lucht voor hoogstens 42 uur toereikend is. De beman ning komt voor het grootste deel uit Bretagne. JN den vacantietüd trekt ieder er gaarne korter of langer op uit, naarmate de tij 1 dsaivoor beschikbaar is en de beurs het veroorlooft, om in een andere dan de dage- Ijjksche omgeving verfrissching te zoeken voor lichaam en geest. Was het met vacnn- tle gaan vroeger een voorrecht, dat alleen de beter gesitueerden zich konden veroor loven, in de latere jaren is dat anders ge worden. De gelegenheid om uit te vliegen :r door de moderne verkeersmiddelen, door de organisatie van het reizen zoo s|erk toe genomen, dat het doorbrengen van vacan- tiedagen elders gemeengoed is geworden, waarvan ieder kan profiteeren. De Nederlander trekt er graag op uit, en nu de grenzen hem geen beletsel meer bie den, trekt hy ook naar andere landen, nok «1 is hij de taal van die landen niet of elechts ten deele machtig; de reisvereeni- gingen en de reisbureaux brengen hem overal waar hy wezen wil. Voor de zelf standige toerist is dat anders. Wie zonder geleider de grenzen overtrekt moet min of meer vertrouwd wezen met de taal van het land dat hy bezoekt. Maar er zijn zoovele Nederlanders, die de talen spreken, dat de trek naar het buitenland om daar den vaeuntietyd door te brengen, zeer groot i*». Is het in het algemeen toe te juichen dat de Nederlander de grenzen overtrekt om indrukken op te doen van landen en volken, om daarmede zün kennis en ondervinding te verryken, het is niet juist wanneer alleen de zucht om naar het buitenland te gaan gegrond is op de meening dat alleen over de grenzen te genieten valt, dat alleen andere landen natuurschoon hebben en kunstgenot bieden kunnen. Wie naar het buitenland trekt om er zich te verpoozen, moet zeker zyn eigen land eerst hebben leeren kennen. Er zün in ons eigen land zoo tallooze mooie streken, waar «-men ge nieten kan van bosch en hei, van zee en strand, er is in onze steden zooveel belang wekkends, dat men in andere landen tever geefs zal zoeken dat men gerust kan zeg gen dat ons eigen land een rükdom bezit van natuur en kunst, die altüd weer be koort. Het Hotei- en Reiswezen in Nederland. De omstandigheid dat in de latere jaren bet bezoek van buitenlanders aan Neder land In sterke mate is verminderd, ^erwijl het over de grens trekken van de Nederlan ders aanzienlük is toegenomen, heeft het hotel en restaurantbedrijf m den meest breeden zin in een zee/ moeilü'ke positie gebracht, waardoor vele van die bedryven het hebben moeten opgeven. Tn een persconferentie gisteren in Hotel „De Witte Brug" m den Haag gehouden, heeft de voorzitter van .Horecaf” er op gewezen dat het hotel en restaurantbedrijf in de latere jaren èn door het verminderd bezoek én door de enorme lasten, waar onder die bedryven gebukt gaan, gedo“md was ten onder te gaan. Door de actie sinds 1935 onder leiding van Dr. F. E. Posthuma, In samenwerking met het Ned. Vérbord van Werkgevers, de Kon. Ned. Midden standsbond en de Alg. Ned. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer gevoerd, is daarin eenige verbetering gekomen en is de Rfgeering het inzicht bügebracht dat ver achting van lasten noodzakelyk is om aan den noodtoestand een einde te maken. De w«g daartoe is betreden. Maatregelen tot bescherming van den naam hotel zün in wording, aan de vestigdng van niet bona fide bedrijven zal door de wet paal en perk borden gesteld, om te voorkomen dat het Roede bedrijf in discredit zou geraken; do Drankwet, die zoo talrijke belemmerende bepalingen bevat wordt door een Regec- tfnrscommlssie gnder de loupe genomen, Wn verruiming te krügen o.a. van het ven- gunnings- en verlofstelsel en van het kwel lende bepalingen, die het „Dansbesluit’' bevat. De Zondagswet van 1815 zal, indier bgar nieuw leven mocht worden ingeblazen, •en nieuw gevaar opleveren voor de zoo- ADTEBTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omatretan (behoorende tot den bezorgkring): 1—6 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertantiën in het Zaterdagnumzner 20 bijslag op dén prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1-4 regels ƒ2.26, elke regel meer 0^0. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiön en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeej gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ztjn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1