Camera’s LTIJD DE DOMO.) NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWUÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. enz, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen ENGELAND EN JAPAN. Chamberlain over de a.s. conferentie te Tokio. Gouda, nfabriek Bedreiging Reeuwijksche en Sluipwüksche Plassen :n afdrukken. :ugestraat64 U TEGEN IR (B.0.) No- 20086 Dinsdag 18 Juli 1939 - ,7ge Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Luchtpost over den Ocehan. Hitler zou streven naar een vreedzame oplossing van dê kwestie-Danzig. .*.7'ujTi op ƒ23.50 - 27— J „32— -77736— „Eischen van vreemde mogendheden kunnen geen verandering brengen in de Britsche politiek”, atóus de premier in het Lagerhuis. Slfchts ruim 20.000 H.A. moeras- en waterland in Holland en Utrecht. L” E CAMERA, huis. tikorrel). T RIDAX. oot geeft door B. O. ul vandaag nog een NIEUWE CONFERENTIE OP HET KREML. Londen heeft wederom instructies naar Moskou gezonden. De Britsch-Fransche besprekingen met Molotof zjjn gisteravond te zes uur op hpt Kremlin voortgezet. Havas meldt uit Londen, dat de minister president in antwoord op een vraag heeft verklaard, dat nieuwe instructies aan den Britschen ambassadeur te Moskou, Seeds, zyn gezonden. De premier weigerde echter iets naders omtrent den loop der besrpekingen mede te deelen. Op een vraag, of hij Woensdag ten verklaring zal afleggen, antwoordde Cham. berlain, dat hij niets kon beloven. De premier antwoordde tenslotte ontken nend op de vraag, of hy de verzekering kon geven, dat het parlement niet op recés zou gaan vóór het einde der Britsch-Russische besprekingen. Autosnelweg over Brennerpas. Verbinding Berlijn-Rome. Havas seint uit Berlijn dat men op het oogenblik aan beide kanten van de grens Italië-Duitschland, bezig is met den aan’ëg van een autosnelweg, die-een directe ver. binding zal vormen tusschen Rome en Ber lijn over den Brennerpas. In Berlijn wordt vernomen, dat de noodige credieten voel het Italiaansche gedeelte verleend zijn. Aan Duitsche zijde mankeert de yerbinding van München naar den Brenner nog. De werk, zaamheden zullen echter, zoo zegt men zeer actief worden uitgevoerd. Nog dit jaat zullen prestatie-autor^ices tusschen Berlijn en Rome worden georganiseerd, waaraan door Duitsche en Italiaansche wagens zal worden deelgenomen. met haar samen te werkenter bereiking van het gestelde doel. In Hainau. Hedenmorgen zijn de Japansche marine- etnheden geland op een punt ten oosten Van Kanen, een strategisch belangrijk punt op het westen van Hainan .Des middags be zetten zij de ommuurde stad. Het zou op aandringen van Mussol. p zijn, dat van beide zijden getracht zou wolf den, met elkander weer op althans „norma len voet” te komen, zoodot het weer mo- gelyk zou worden, langs dlplomatieken weg met elkander te verkeeren en te onderhan delen. Zooals bekend, is de'verhouding tusschen Engeland en Duitschland vrijwel ondraag lijk geworden. De .papieren oorlog’* is daai wel het beste bewijs vdn. De perscampagne, welke door de open brieven van Stephen King Hall aan de Duitsche bevolking (ei Is alweer een derde brief rondgestuurd) is ontketend, kan ^lechr« herinneringen aar den oorlogstijd oproepen. De woede en ver ontwaardiging daarover in Duitsche regec- iingskringen zyn onbegrensd. moera, Japansch marine-officier te Sjang hai, heeft de Britsche autoriteiten hiervan in kennis gesteld en verklaard, dat Japan bereid is schade te vergoeden. Te Kalgan is de Japansche krijgsraad bijeengekomen ter behandeling van de aan klacht van spionnage, welke is ingediend tegen den Britschen militairen attaché in China, kolonel Spear, die sedert 26 Mei door de Japanners gevangen wordt gehou den. 1 Prins Paul van Joego-Slavië te Londen gearriveerd. Hertog en Hertogin van Kent ter begroeting op station aanwezig. Prins-Regent Paul van Joego-Slavië en Prinses Olga zijn to Londen aangekomen vaar zy op Victoria station door den Her tog en de Hertogin van Kent werden be groet. Het prinselyk paar begaf zich on. middellijk naar Buckingham-Palace, waar het voor eenige dagen de gast zal zijn van den Koning. Het voornaamste doel van zyn bezoek aan Engeland is, te bewerken, dat de cre dieten en bewapeningshulp die aan Polen, Turkije, Griekenland en Roemenië zyn ver leend, ook zullen worden uitgebreid tot Joego-Slavië. In Joego-Slavië zegt men weliswaar, dat er op het oogenblik geen reden is tot onge rustheid, doch het is bekend in diplomatieke kringen te Belgrado, dat Hitler en Musso lini tegenover het probleem staan, of Duitschland een weg moet krygen tot de Adriatische Zee, welke Mussolini als Ita liaansche invloedssfeer beschouwt. Indien Hitler aanspraak maakt op be paalde rechten in Triëst, zoo zegt men, dap zal de Duce aanspraken maken op compen saties, die dan wel ten koste van Joego- Slavië zouden gaan. Van Joego-Slavische zijde wordt opge- merkt, dat het land geen gevaar uit dien hoek loopt, daar Mussolini nimmer zal toe staan, dat er inbreuk gemaakt wordt op de belangen van Joego-Slavië door Duitsch land, daar dit ten nadeele van Italië zou zyn. Aan den anderen kant merkt men in politieke krigen op, dat een dergelijk argu ment tenslotte geen waarde heeft, daar de traditioneele politiek van de as, die gericht is op wederzydsche expansie en samenwer king dergelijke onderlinge tegenstellingen onmogelyk maakt. De gedragslijn, welke Prins Paul, naar men gelooft, zal volgen, wordt hem inge geven door den wensch, zoolang mogeliik neutraal te blijven, zonder de as-staten te provoceeren. Intusschen zou hij de militaire paraatheid van het land verhoogen. In politieke kringen te Londen hecht men veel waarde aan het bezoek van prins regent Paul, meldt United Press. Tijdens het bezoek van den prins aan Berlijn vrees de men in Engeland dat Zuid-Slavië geheel zou t reken met de Balkan-Entente en zich meer naar d<‘ „as” zou wenden. Dat prins Paul nochtans zich, niet definitief een aan- hanger van de „as”-politiek heeft ver- I klaaru, maakte echter een goeden indruk. Al is het bezoek aan Engeland niet officie toch hoopt men dat in het bijzonder de ko ninklijke familie, met wie de prins zeer be vriend is, hem eraan zal herinneren, dat bij^ hechte vriend» chapsbanden met Engeland heeft te onderhouden, het land waar h’j zoolang ewoond heeft. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. HET RAPPORT VAN CRAIGIE TE LONDEN IN STUDIE. Tweede Britsch-Japansche bespreking uitgesteld tot Woensdag. Het Japansche ministerie van buitenland sche zaken heeft medegedeeld, dat het on derhoud, dat minister van buitenlandsche zaken Arita, gisteren zou hebben met den Britschen ambassadeur Graigie tot Woens dag is uitgesteld. Craigie heeft( tot nu tnc namelyk nog geen nieuwe instructies uit Londen ontvangen. De diplomatieke medewerker van Reuter verneemt, dat het rapport over de voorbe reidende besprekingen tusschen den Japan- schen minister van buitenlandsche zaken Arita en den Britschen ambassadeur te Tokio fcraigie, te Londen is ontvangen en door de Britsche regeering wordt bestu deerd. Een datum voor een volgende be- '•preking is nog niet vastgesteld. De Japansche regeering heeft den Brit- fchen autoriteiten te Sjanghai haar veront- fchuldigingen aangeboden voor de schade, die de kanonneerboot „Falcon” tijdens den luchtaanval op Tsjoengking van 6 Juli heeft geleden. Vice-admiraal Naokini No- JN het Lagerhuis heeft minister-president Chamberlain in antwoord op een vraag betreffende den toestand in het Verre Oosten allereerst verwezen naar het tc Tokio uitgegeven communiqué betreffende het bezoek van ambassadeur Craigie aan minister Arita van Zaterdag j.l. Vervolgens verklaarde hij, dat de datum voor de offi- cieele opening der onderhandelingen in Tokio nog niet is vastgesteld. Er zyn vele verklaringen in de pers ge publiceerd, zoowel in Japan als in Enge land, volgens welke de Japansche regeering een fundamenteelen ommekeer zal eischen in de politiek der Britsche regeering. in het Verre Oosten als voorwaarde voor hei openen der onderhandelingen, zoo voegde Chamberlain hieraan toe. Ik zou het gaarne duidelijk willen maken, aldus de premier, dat Groot-Brittannië niet aldus zou willen er. kunnen optreden ten aanzien van zijn buitenlandsche politiek, op grond van e'schen van een vreemde mogendheid. Even min heeft de Britsche regeering eischen van dien aard van de Japansche regeerh e. ontvangen. Verbetering in toestand te Tientsin. Naar de meening van den Britschen am hassadeur te(Tokio zou de officieele Jnphn- sche houding meer correct beschreven wor den als de wensch, dat Groot-Brittannië zou trachten de Chineesch-Japansche vijan delijkheden te zien met meer begrip voor Japan’s moeilijkheden en voor den Japan ’chen kant van de zaak. De Britsche'regec- ring deelt de opvatting van Craigie, dat het tocRchriiven aan de Japansche regeering van bedoelingen, die in feite zouden kun nen blijken ongegrond te zijn, slechts zou leiden tot benadering van het de •>’<’erhandelin^en. De plaatselijke toestand in Tientsin aldus ging Chamberlain verder, is thans over het algemeen beter geworden en le^ensmidde- lenvoorraden komer. nu in foldoende hoe veelheden binnen, terwijl behoorlijke hoe veelheden melk verkrijgbaar- ztfn. Anti-Britsche betoogingen worden In verscheidene steden in Noord-China gehou den en er is eenige schade aangericht aan zendingsgebouwen in Sjansi. Wat de Japansche bekendmaking aan gaande beperking van den toegang voor schepen van derde mogendheden in China’s havens betreft, zeide Chamberlain, dat de '■nderhandelingen tusschen de Britsche en de Japansche autoriteiten thans goede vor deringen maken. Wat kol. Spear betreft, zeide Chamber lain, dat met het oog op den klaarblijkelijk onbevredigenden aard van een dergelijk op treden als tegenover den kolonel is begaan, Ciaigie de krachtigste stappen heeft ge daan, waarbij geëischt werd, dat een Ja- par.sch sprekende Britsche officier toestem ming van de Japansche regeeringi zou krij gen om naar Kalgan te gaan. Naar de diplomatieke redacteur van Reu ter verneemt, werden de opmerkingen om trent het rapport van Craigie over zyn on derhoud d.d. 15 Juli met Arita waarschijn lijk t og gisteravond naar ‘Toxlo geseind. Sociale massa vraagt bije*nroeping van parlement. Domei meldt uit Tokio; Het bestuur der party van de sociale massa heeft minister-president Hiranoema eer. petitie overhandigd, waarin een buiten gewone zitting van het parlement in ver band met de Britsch-Japansche besprekin gen gevraagd wordt. In de zitting zou te genover de wereld de vaststaande Japr.n- ache politiek ten aanzien van de nieuwe orde in Oost-Azië moeten worden geprocla meerd. De partij heeft, om de regeering te steunen bij de besprekingen met Engeland én de anti-Britsche actie in het geheele land, de Minseito, de Seybekai en de min- derheidspartij Kokoemin Domei voorgesteld (idlKSlHI UHIlAVf. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l5 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’- 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drils. INGE7X)NDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.25, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en'moeten daags vóór de plaatsin» aan het Bureau zijn ingekomen, teneihde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Britsche dienst wordt in Augustus geopend. Tanken in de lucht. Od 5 Augustus wordt, naar gemeld wordt, de Britsche wekelyksche luchtpost dienst over den Atlantischen Oceaan ge opend. Het eerste toestel zal dan op 6 Augustus in Montreal aankomen. De dienst in omg'keerde richting vangt aan op 9 Augustus. Gevlogen zal worden met een verbeterd type Empire-vliegboot. De aan vulling van den benzinevoorraad der vlieg- booten zal geschieden met bommenwerpers, die ingericht zijn als tanktoestellen, na het 1 vertrek der vliegbooten van het Shannon- 1 vliegveld in Westelijke richting en Botwood op New-Foundland in Oostelijke richting. Dat de opening van de luchtlyn niet eerder geschied is, vindt zyn oorzaak in het feit, dat uitgebreide proefnemingen we- daan zyn met het aanvullen van den ben zinevoorraad in de lucht. De Imperial Air ways heeft thans de overtuiging, dat deze proefnemingen succes hebben opgéleverd. Er zullen drie vliegbooten op dë lyn ge bruikt worden, n.l. Declyde.jde Catbot en de Caribou. Voorloopig zullen geen passagiers, doch uitsluitend post worden vervoerd. Over en kele njaanden, wanneer de groote vliegboo ten in dienst genomen zullen worden, zai men ook kunnen overgaan tot het vervoe ren van passagiert.. Führer zou daarvoor plan hebben opgesteld en aan Förster hebben meegegeven. Te Berlyn heeft men het bezoek van den gouwleider van Danzig, FXirster, aan Hitler t»> Berchtesgaden, met de grootste belang stelling gevolgd. In goed ingelichte kringen heeft men thans den indruk, dat de resul taten van deze conferentie zeer positief zijn geweest. Men gelooft hier algemeen, dat Förster, die heden naar Danzig is te ruggekeerd, instructies van Hitler by zich heeft „voor een vreedzame oplossing”, van het vraagstuk. In dit geloof wordt men versterkt dooi d< opvallende verandering van toon in de Danziger bladen. De agressieve houding, v.elke zij tegenover'Polen hadden aangeno men, is veel verzwakt en ofschoon er geen positieve bevestiging van te verkrjj*gen is, schijnt het waar te zijn, dat officieren en manschappen van de S.A. en S.S. voor het eerst verlof hebben gekregen voor een tyd \an op zyn minst een paar weken. Het is niet bekend wat Hitler’s plan in houdt. Mer. gelooft, dat hij er op uit is een regeling te vinden voor onderhandelingen, waarbij hij echter tevens zal staan op wij ziging vaik het statuut van de Duitsche minderheden in Polen. De manier, waarop de kwestie van Zuid- Tirok wordt opgelost, heeft zonder twijfel invloed gehad op de betrekkingen tusschen Duitschland en de Duitsche minderheden in het buitenland. Officieel wordt nog slechts verklaard, dat de emigratie van Duitschers uit Zuid-Tirbl „geheel vrywilligj” zal ge schieden, maar stilzwijgend wordt toege geven, dat een „ingrijpende oplossing” voor deze kwestie moet worden gevonden. D<> Duitsche minderheden in andere landen bo- grijpen heel goed wal met de Zufd-Tirolers gaat gebeuren en menrelooft, dat de Dutl- sche regeering daarom 4al trachten de min derheden elders gerust te stellen door een poging te doen de positie van de Duit- Echers in het buitenland te verbeteren. Steeds vaker hoort men hier uiting geven aan de meening, dat Duitschland niet van plan is van Danzig zelf een kardinaal ge schilpunt te maken. Het blijft de vraag, of i'lleen maar het statuut van de Vry'e St door onderhandelingen zal worden geregeld of dat het geplaatst zal worden in het ka der van een meer algemeene poging om tot een verdergaande regeling te komen. Helgoland is verboden grond. Vreemdelingen mogen er zelfs niet in de buurt komen. Reeds sinds eenige maanden is de toe gang var. Helgoland voor alle vreemdelin gen verboden, met het oog op de verster- kingswerken, welke op het eiland worden op gericht. By decreet van den minister van binnen- landsche zaken worden thans, volgens'Ha vas, nadere aanwijzingen gegeven. Duit sche onderdanen boven de 15 jaar moeten voor het verblijf op het eiland in het bezit zyn van een officieel identiteitsbewijs met foto. Vreemdelingen mogen er niet aan wal gaan en zich evenmin ophouden aan boord van schepen, welke er aanleggen. Het is verboden er te schilderen, te teekenen bf te fotografeeren. Voor bewoners van het eiland kunnen speciale vergunningen wor den uitgereikt. Eigenlijk parallel met de geruchten over Danzig loopen die over een bemiddeliny (van derde zyde tusschen Berlyn en Londen. De derde zijde, dit is zonneklaar, moet na tuurlijk in Italië gezocht worden. De berichten over de toekomstige bestem ming van het recreatiegebied van de Reeu- wyksche en Sluipwyksche Plassen luiden den laatsten tijd allesbehalve geruststel lend. Er heeft een adres in Reeuwyk gecir culeerd, waarin eert pleidooi voor droog legging werd gehouden en dit adres is, na door 700 ingezetenen geteekend te zyn, aan de Regeering gezonden. Op dit adres heeft de minister van sociale zaken geantwoord, dat met den meest mogelyken spoed de on- derhandeüngen met de betrokken instanties worden gevöerd om tot uitvoering van een gedeeltelijke drooglegging der plassen te komen. Natuurlijk zit het comité van actie tegen de drooglegging niet stil. De argumenten, welke eenige jaren tegen de drooglegging werden aangevoerd, gelden ook nu nog in verminderde kracht. Immers, als werk- a erruimingsobject beteekent de droogleg-» ging heel weinig, terwy'l te verwachten is, dat velen, die er van de watersport, de vischvangst en de jacht bestaan, hun brood dreigen te verliezen. Het droevige lot van Giethoorn moge tot voorbeeld dienen! Men kan thans opnieuw tot een groote actie besluiten. De werkelijk belanghebben den bij het behoud der plassen hebben reeds een .adres aan de regeering gezonden. Deze kwestie moet echter uit de locale1 sfeer worden gehaald om de factoren van algemeen belang, zoowel by het behoud ais by de drooglegging der plassen in het ge ding, in het juiste licht te kunnen beschou wen. Er is sinds 1910 toch wel heel wat ge beurd, onze kennis van de stedebouwkundi- ge ontwikkeling en van den bevolkingsgroei van ons land is vermeerderd, wy hebben ge- zen hoe de neiging tot ontspanning buiten en vooral te water, zeer is toegenomen, wy staan ook voor de taak om een groote werk loosheid te bestrijden. Men moet deze plassen dus waardeeren in verband met deze nieuwe feiten. Voor al I onze plassen is dit nu geschied op de jong ste jaarvergadering van de Commissie voor i het Vechtplassengebied. Wy weten nu ook, over welke béperkte ruimte het Nederland- sche volk beschikt wat betreft de recreatie mogelijkheden te water en wat betreft de flora en fauna. Enkele cyfers mogen dit verduidelijken. Het areaal plassen en moerassen voor Zuid- en Noord-Holland en Utrecht is groot ongeveer 21.000 H.A. De veelzijdige waar de er van bljjkt uit het volgende: i Als natuurmonument bleef behouden 700 U.A., namelijk het Naardermeer plus enkele zeer kleine perceeltjes in Noord-Holland. In vervening zyn 900 H.A., de Vinkeveen- sche Plassen, tevens gedeeltelijk geschikt voor recreatie. Voor de scheepvaart en re creatie komen in aanmerking 770 H.A., na- melyk het Nieuwe Meer, Braassemer Meer, Kager Plassen, Alkmaarder Meer en Bleis- wjjkache Maren. Dan volgt een categorie, welke gebruikt wordt voor recreatie, water voorziening, zandwinning en vuilstorting, totaal 5800 H.A. Voor vuilstorting wordt een klein gedeelte gebruikt. Tot deze categorie behooren het Kinsel- meer (by Amsterdam), de Dieën (id. in Waterland), de Diemer Plassen, Amstel- veensche Poel, de Spiegelpolder, het Wyke Blik, Loenerveensche Plassen, Vuntus (in de Vechtstreek), de LÖosdrechtsche Plassen, Breuvelerveensche Plassen, Westeinder, ge deelte van Reeuwyk en de Kralingche Plas sen. Sommige zijn ook zeer belangrijk uit een oogpunt van flora en fauna.' Met drooglegging worden bedreigd 4760 H.A. te weten de Eilandspolder (by, de Schermer), de Veenlanden by Landsmeer en Oostzaan, Zaanland, de Vechtplassen by Kortenhoef, Tienhoven en Westbroek, da Botshol, de Noorderbuurtsche Polder -bij Nieuwkoop, een gedeelte van Reeuwyk. Voor tie toekomst van de eerder genoem de plassen en moerassen bestaat niet het gevaar, dat zy verdwijnen, gedeeltelijk wordt er een qndere bestemming aan ge geven. Onzeker is de toekomst voor 8050 H.A., namelyk voor de Veenlanden bjj Jisp en Wormer, Ankeveensche Plassen, Maarsse- veen, Nieuwkoop en Langeraar. Wij zeggen niet dat zij zullen worden ingepolderd, doch men weet ook niet absoluut zeker, dat zy behouden blijven. Het aantal bewoners der plaatsen, lig-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1