NIEUWS- ENADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOÜDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT,'^MOORDRECHT, MOERCAPELLE. No. 20091 enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen BRITSCHE, FRANSCHE EN DUITSCHE MEENINGEN OVER DE KWESTIE-DANZIG. HET NIEUWE KABINET COLIJN. rugerlaan 211 peciale lesauto. □adjjnj, of of/r 9taan gaf dat er Zöndér Sevilla niets van Britsch-Japansche overeenkomst is Zaterdag onderteekend. Maandag 24 Juli 1939 78e Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, 28 Juli 4 'Keizerstraat W lossing te vinden”. ‘nmanden in alle maten, rof en fyn Mandwerk, es: Nieuwe Markt 28. Reparatie, Timmerwerk of Verbouwen Uw goedkoopste adres d. Laak, Walvisstraat 1. mer. en Bouwbedrijf. knagels? Het •wy'derd door Zr. uwe 138, Tel. 3281. Ohineezen maken. Prof. ir. I. P. DE VOOYS, is in 1875 te Gouda geboren, doorliep daar de H.B.S. en studeerde aan de IV- lytechnlsche School te Delft. In 1896 ver kreeg hij het diploma van werktuigkun dig ingenieur. Hij trad in hetzelfde jaar in dienst bij de inspectie van den arbeid eerst als adjunct-lnspecteur en later als inspecteur, In welke functie hij achter- roudsehe Kunststoppag*. liaan 84. stopt alle achea- mot- en brandgaten. adres voor vuren-, b*“’ n eikenhout, Postmus, Raam 142. rkelijk, een Rietenstoel zit heerlijk. ■es: Nieuwe Markt 28. Padvindersmol. 28-31 32-35 1.75, 36-39 L« [aaren’s Schoenhandel Vjjverstraat 10. A. Jongeboer, j Sophiasti Pijnlijk» eelt of De nieuwe Minister van Financiën, CH. W. BODENHAUSEN, is op 24 Juni 1869 te Leeuwarden ge boren en dus 70 jaar. In Nederland en in de koloniën is de heer Bodenhausen een bekwaam en krachtig organisator gebleken en iemand, op wien juist in pe riodes van moeilijk financieel beleid meer dan eens een beroep is gedaan. voor daBt, geopend] bruiloften en partijen 4ARKTRESTAURANT r. d. Hondel, N. Markt. Middellantstr 19. verhuren uitsluitend primo ms m. >en zonder chauffeur ge Weurman Tel. 3728. De Spaansche generaal Queipo de Llano in ongenade. Wat hij misdreef. Men heeft gelezen dat generaal Queipo de Uano, die zich tydens den burgeroorlog door zy'n radiopraatje eiken avond op denzelfden tyd een groote vermaarheid wist te verwerven (zyn drastische en ori- gineele taal had zelfs het oor van vele re- publikeinsche luisteraars), door Franco van zyn functie is ontheven. 5 huur geh. gerestaur. Hw slstr. Keurig in orde 4.75. -*vr. Krugerlaan 31. cht Gillet Motorrijwiel. I irage Weurman, Bogen’ 80. Koffergramofoon. irage Weurman, Bogén 30. Heeft U last van iten, eksteroogen, wordt Pijnig van Ai, letterkunde van den Indischen archipel in 1916. Dr. Schrieke vertrok toen naar Indië en was tot 1920 werkzaam als ambtenaar van de Indische talen. In 1923 werd hij aangesteld tot directeur van het museum van het Kon. genootschap te Batavia en een jaar later volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de volkenkunde en socio logie te Batavia. Na zijn verlof in 1934 ondernam hij verschillende studiereizen, meestal op onderwijs en talen betrekking hebbende; een ultnoodlging om als directeur van Financiën in Ned.-Indië op te treden wees hij van de hand, om in 1936 de be noeming te aanvaarden tot buitengewoon hoogleeraar aan de unlverslteit van Am sterdam, in de koloniale volkenkunde, waarna hij in 1938 directeur werd van de afdceling Volkenkunde van het Kolo niaal Instituut. KAMPEERTENTEN 1/3 v. d. prijs gloednieuw iets smoezelig van on« nstratie (op *t Wereld- oreeterrein) en reiscollec- Tenten- en Zeilfabrieken 5 INDIANA", Leveron- I^ger, Roode Kruis, Pad- idery, Kampeerterrein- itanten, enz. enz. Haitf- Zjjlweg 111, Rotterdam, ingei 85, Utrecht, Moreel- k 1, (Gebouw Spoorweg en). 3. Groot-Brittannië erkent de noodza kelijkheid voor Japan nadeelige en voor de Ohineezen gunstige daden onmogeljjk te .K.W. 4 pers. Auto, Meis- Jasse in prima st. v. part :oop. Br. no. 4853 bur. blad. De heer Bodenhausen studeerde be- lasungrecnt en was in diverse rangen bij ae Neacriandsche belastingen werkzaam, van iui4-1921 vervulde hu te Amster dam de iunctie van directeur aer ge meentebelastingen, en toen, op n leeftijd waarop sommigen al een beetje aan rust gaan denken, ging nij naar indië ais di recteur van Financiën, hij vernentte zijn arbeid gedurende de bestuursperiode van uouveriieur-Generaal Fock, toen bezui niging net parool was. Aan zijn bekwame leiding is de saneermg van indië's finan ciën in die dagen grootendeels te dan ken. In die jaren is net departement van Financiën zoo gereorganiseerd, dat het zich ontwikkelde van een traag organis me tot een door uitnemende krachten geleid goed geoutilleerd ambtelijk cen trum, welks inrichting en werking door de hoogste particuliere iinancieele auto riteiten werden geroemd. In 192t> werd den heer Bodenhausen ontslag uit die iunctie verleend. Óp 18 September 1929 volgde zijn be noeming tot lid van den Raad van Ned.- indle en in Januari 1931 werd hij geroe pen tot het ambt van vice-president van den Raad van Ned.-lndië. Dit ambt neeft hij tot 1933 bekleed. Incident in Zuid-Tirol. De correspondent van l’Oeuvre te Nice deelt mede van geloofwaardige Italiaansche reizigers, die Vrijdag te Nice zijn aangeko men, te hebben vernomen, dal; te Bolzano Italianen en Duitschers hebben gevochten. Te Milaan gaf de aanwezigheid van Duit schers meermalen aanleiding tot incidenten. Bijna iederen morgen moet de politie plak katen verwijderen, waarop men o.a. leest: De vjjand is niet aan den anderen kant van de Alpen, hjj is bij ons! Buitenlandsche bladen irf het bijzonder Duitschtalige Zwitsersche kranten die spraken van een exodus van Duitschers uit Tirol, zy'n door de Duitsche geheime staats politie in beslag genomen. DUITS. P ?r_akt?.kexamen8 en m - - Je«,Ur||.o' kophiastraat 35 Maandag aji., ,7? ven uur, Gebouw Dan» bs. Grisnigt VU" Hardena Ingeruildo Heeren^r? DE HEER C. VAN DEN BUSSCHE, de nieuwe Minister van Koloniën, werd op 2 Maart 1884 geboren te Bergen op Zoom? Na de H.B.S. te hebben afgeloo- pen studeerde hij van 1900—1904 aan de Hóogere Land-, Tuin- en Boschbouw- school te Wageningen en werd hij in 1904 naar Indië gezonden waar hij in dienst trad hij het Boschwezen. Na achtereen volgens vele rangen bij dien dienst te hebben doorloopen en nog eenlge bij zondere functies te hebben bekleed ging de heer V^n den Bussche in 1919 over naar het departement van Financiën, waar hij eveneens met bijzondere werk zaamheden werd belast. In 1924 volgde zijn benoeming tot thesaurier-generaal. Van 1926 tot 1932 vervulde de heer Van den Bussche het ambt van directeur, hoofd van het departement van Finan ciën, van 1933 tot 1936 was hij lid van den Raad van Ned.-Indië en van 1936 tot 1938 vice-president van dit college Volgens de Asahi Sjimboen is overeen gekomen: 1. De Britsche regeering erkent de fei telijke in China bestaande toestanden. 2. Groot-iBrittannië erkent, dat zoolang deze toestanden blyven bestaan, de Japan- sche strijdkrachten in China specifieke aan spraken hebben voor haar veiligheid en de handhaving van vrede en rust. Naar de Plassen «dag 10 u., 2 u„ 4 u. V1M| Kamemelksl. A.s. Woewd» I u. vanaf de Kleiwegbra, Bootdienst Rondvaart Tel. 3195. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. Interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Jhr. ir. O. C. A. VAN L1DTH DE JEUDE, oud-minister van Waterstaat, ondervoor zitter van de Liberale Staatspartij, heeft zich als waterstaatkundige een grooten naam gemaakt, niet alleen in Nederland, maar tot ver over de grenzen. Jhr. Van Lidth de Jeude werd 7 Juli 1881 te Tlol geboren, bezocht de H.B.S. en studeerde te Delft. In 1903 trad hij in dienst van den rijkswaterstaat. Onder zijn leiding werd het kanaal ’s-Hertogen- bosch—Drongelen gegraven. In 1909 nam hij verlof om naar Curasao te gaan voor het ontwerpen van een nieuw havenplan. Hij was in den Waterstaat reeds een bekend man, toen in 1913 zijn relatie ontstond met de Nederlandsche Maat schappij van Havenwerken. De Chinee- sche autoriteiten verzochten om een be kwaam ingenieur voor het ontwerpen van een havenplan te Chefoe. Terstond verzocht de directie ir. Van Lidth. de Jeude deze opdracht te willen aanvaarden. Gedurende een verlof van een jaar heeft hij een plan gemaakt, dat direct werd goedgekeurd en ter uitvoe ring aan de Nederlandsche Maatschap pij werd opgedragen. Jhr. Van Lidth de Jeugde is toen in dienst dezer maat schappij gebleven en werd in 1919 tot medelid der directie benoemd. Daarna zijn nog vele reizen gevolgd, naar het Verre Oosten, Ned.-Indië, Portugal enz. In het kabinet, dat in 1937 moest af treden, was hij als minister van Water staat een der krachlgste figuren, van wien valen het betreurden dat hij zijn belangrijken arbeid moest af breken. De definitieve samenstelling. rxr. H. Colljn heeft zijn vijfde kabinet U samengesteld en ofschoon de sa menstelling eerst morgen na de beëedi- ging door H. M. de Koningin officieel zal worden bekend gemaakt, deelt het A.N.P. thans reeds mede, dat het nieuwe kabi net er als volgt zal uitzien: Minister-President en Minister van Al- genieene Zaken, dr. H. Colijn; Mr J. A. N. Patijn, Minister van Bui tenlandsche Zaken; Mr. J. A. de Visser, Justitie; H. van Boeyen, Binnenlandsche Zaken; Prof. dr. B. J. O. Schrieke, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; C. W. Bodenhausen, Financiën; Dr. J. J. C. van Dijk, Defensie; Prof Ir. Is. P. de Vooys, Economische Zaken; Ir. M. H. Damme, Sociale Zaken; C. van der Bussche, Koloniën; 4. De Britsche regeering zal zich ont houden van alle daden en maatregelen, welke de volbrenging van bovengenoemde Japansche plannen zouden in den weg staan en zal duidelijk mededeeling doen van deze politiek aan de Britsche autoriteiten en on derdanen in China1 en er voor zorgen, dat deze insgelijks den toestand erkennen. Inmiddels slaan de Japansche militaire autoriteiten te Tientsin nauwkeurig de Britsche houding gade, wegens berichten uit Londen, dat de Chineesche ambassadeur aldaar tracht van Engeland een leening van drie millioen pond los te kry'gen tot stabilisatie van de Chineesche valuta. De Jlapansche militaire autoriteiten zyn van meening, dat indien de Britsche regeering nieuwe credieten aan het bewind-Tsjang Kai Sjek verleent, Engeland daarmede aan toont vast te houden aan zyn pro-Tsjang en anti-Japansche politiek, en dat derhalve de huidige onderhandelingen in Tokio doel loos zy'n. Dr. Ir. MARINUS H. DAMME, op 16 November 1876 te Breda geboren, is weinig Nederlanders onbekend. Hij im mers is, sedert 1925, directeur-generaal van het staatsbedrijf der P.T.T. en in dien ooit een bedrijfsleider zijn organi satie populair heeft weten te maken, dan is het wel de heer Damme geweest. Hij studeerde te Delft, was na beëindi ging van zijn studie eenigen tijd assis tent voor de natuurkunde bij den hoog leeraar Sissingh, om in 1898 als adjunet- ingenieur naar Ned.-Indië te vertrekken. Na alle rangen doorloopen te hebben, werd hij benoemd tot hoofd van den dienst van Staatsspoor- en Tramwegen. In 1925 keerde hij met verlof naar Neder land terug. In hetzelfde jaar volgde zijn benoe ming tot directeur-generaal van P.T.T. In deze functie heeft de heer Damme het P.T.T.-bedrijf feitelijk volkomen gereor ganiseerd en gemoderniseerd. Ir. Damme slaagde ér in, het bedrijf van een ver- BEROEP VAN KONING LEOPOLD OP EENHEID. Met het geweer aan den voet wenscht België baas in eigen huis te bleven. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der fabrieken van Ougre-Marihaye heeft koning Leopold een toespraak gehou den, waarin hy onder meer zeide: Ongetwijfeld heeft de internationale ho rizon niet de helderheid, welke wy wel zou den wenschen. Doch laten wy onze koel bloedigheid bewaren en vastbesloten zyn ons buiten ieder conflict te houden, dat geen aanslag op onze rechten beteekent. Met het geweer aan den voet wenschen wy baas in eigen huis te blylven. Meer dan ooit moeten alle Belgen begrij pen, dat het slechts door vereeniging van krachten, den wil tot samenwerking en den geest van broederschap mogelyk zal zyn de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien en de betere dagen af te wachten, die ons volk zal verdienen door het geloof in zich zelf. costnum ontvlekkan persen voor 1.— Roel of s, Walestraat 2. aaimachine - Uuurwerk- arateur Joh. Wiezer, M» raat 33, Korte Akkeren. uis te huur, Huur 2.75. 2 bevr. Raam 165. >ar<^ M«wen alünen u de Markt bfl M. Kortta cht over het Politiek™,. 3HOUWBURG-BIOSCOW 3750 'anaf Vrijdag 28 Ju|; t otste lach-flhn der laaUl. mi!! T ZIT IN DE LUCHT, het tooneel: Coos en Polly Speenhoff. uur een lach-orkaanl! espreekt vanaf Vrijdag itsen. Cassa open van 11 1 uur. Net Dagmeisje gd. 14, Boskoop. koop 4 hechte sollet ragens op sterke veeren In patent assen. Een iaat met cijferslot ma»1 1.96 M., breed 0.75 M-. 50 M. evr. bij Gebr. Teekens te jk bij Gouda. “•adhuis He dagen, zoowel als heeren, Prof. Ir. P. de Vooys zal, zoo verneemt de Crt. verder, eerst half Augustus zijn ambt kunnen aanvaarden, tot dien tijd zal dr. H. Colijn dit departement ad int. beheeren. De aftredende minister Mr. C. M.' J. T. Gosellng, Mr. M. P. L. Steenborghe en Ch. J. L. M. Welter zouden het voor nemen hebben hun oorspronkelijke Ka merzetel weer te bezetten. Hedenmiddag zal de eerste informeele bijeenkomst van de nieuwe ministers ter vaststelling van het regeerlngsprogram worden gehouden. Morgenochtend te half elf zullen de nieuwe ministers In het paleis Noord- einde door H. M. de Koningin worden ontvangen. De nieuwe minister van Onderwijs B. J. O. SCHRIEKE, is een expert op het gebied van onder wijs, koloniale vraagstukken en Ooster- sche talen. Hij werd 18 September 1890 te Zandvoort geboren, studeerde te Leiden en promoveerde tot doctor in de taal en j liesbrengend tot een winstgevend staats- bedrijf te maken, dat nu elk jaar aan de schatkist verscheiden millioenen bate brengt. begin te maken met de vermindering van de spanning en Duitschland t daartoe het initiatief nemen dan goed en wel, maar hierop moet de rest van de wereld blyven wachten”. De DaHy Mail schryït: „Hoewel woor den alleen geen wyziging in het gemoed kunnen aantoonen, zal de Duitsche verkla ring ertoe bijdragen de spanning nog meer te verminderen. De achtergrond van den toestand blijft, dat Hitler altjjd nog den terugkeer van Danzig wil. Polen antwoordt hierop met een onvoorwaardelyk „neen”. Maar geen enkel land wil oorlog over de Vrye Stad. Hiervan uitgaande, zal het den staatslieden mogelyk moeten zijn, een op lossing te vinden”. Fransch commentaar. Uit Berlijn wordt aan de Parysche Jour nal gemeld, dat de toestand ongewijzigd is- Het is duidelijk, dat hy” niet gewijzigd kan - - worden, zoolang de Duitschers niet bereid politiek is niet wankel en behoeft ook niet "op het kleinste punt herzien te worden. „De Boersenzeitung” schrijft: „Evenals het vorige jaar, toen het ging om de oplos sing van de Tsjecho-Slowaaksche kwestie, wordt Duitschland belasterd en worden de dingen zoo voorgesteld, alsof het van ons afhangt of de wereld een oorlog tegemoet gaat, of dat de vrede behouden blijft”. J}E algemeene opinie der Engelsche bla den is, dat de afgelegde verklaring van den woordvoerder der Duitsche regeering, volgens welke Hitler een inlijving van Dan zig zonder oorlog hoopt te bereiken, geen wijziging gebracht heeft in den toestand te Danzig. uit van De Daily Telegraph schrijft: „Het is te paganda vroeg om beteekenis aan de verklaring te 1 hechten. Indien Duitschland geen oorlog over Danzig wenscht, heeft niemand anders eenige reden om er een te wenschen of te verwachten. iDe redenen voor de verklaring van cieuse Duitschers verspreiden in de hoofd steden het gerucht, dat de kwestie-Danzig geregeld zal worden, naar de van Duitschland welverstaan, en zonder gewapend conflict. Dit gerucht maakt deel uit van een actie, welke de Duitsche pro- r-oZj, voert. Er bestaat echter geen „kwestie-Danzig”. Sedert twintig jaren be staat er een toestand welke op eenigerlei punt niet gewijzigd kan worden, of Polen moet daarover volkomen overeenstemming bereikt hebben met Duitschland. Welnu, gisteren blyven duister. Indien zy be- Polen zal zich leenen tot niets, dat zyn vi- teekent, dat Duitschland besloten heeft een tale belangen, zyn economische onafhanke- i-u--«4- van de 1 lykheid of-zyn veiligheid raakt, De Polen alleen kan I zijn in dit opzicht eensgezind en herhaald J kan worden, dat Frankrijk en Engeland volkomen getrouw zullen blyven aan de ver plichtingen, welke zy jegens hen op zich hebben genomen. Kwestie-Danzig in de Duitsche pers. iDe kwestie-Danzig besprekend en in ver band daarmede de opmerking van de En gelsche pers, schrijft de Deutsche Allge- meine Zeitung: „Het Duitsche volk in Dan zig en in het Ryk is er diep van overtuigd, dat hier geen sprake is van een oorlogs- kwestie, doch van een harden strijd om het recht, welks natuurlyk resultaat slechts de Duitsche oplossing kan zijn en geen andere. Niet Duitschland heeft om Danzig gemobi liseerd, doch Polen, niet Duitschland heeft van een onvermydelijken oorlog gesproken, doch Engeland en Frankrijk. De Duitsche Het is ditmaal zyn welsprekendheid ge- I weest, die hem parten heeft gespeeld. In Sevilla hield hy ter gelegenheid van den jaardag van den militairen opstand een Zijn standpunten met elkaar te verzoenen? i rede ten ^huize, waarin hy de roi dezer stad in deji oorlog hooglyk prees en te ver- rechtsche overwinning zou zyn terecht gekomen! „Wat zou er in Spanje zyn ge- wenschen beurd,” aldus Queipo, „indien iSevrlla niet gestadig voor mannen en munitie zou heb ben gezorgd?” Hy was overtuigd dat An- dalusië te kort wordt gedaan. „Andalusië ontwaakt nu en verzet zich ertegen dat het geen aandeel heeft in den roem. Het is de sleutel der overwinning geweest.” Queipo ging nog verder en verklapte dat genieraaf iMola op 19 Juni 1936 maatrege len had getroffen om de wyk naar Frank- ryk te nemen, maar Queipo’s radiorede had gehoord en had besloten weerstand te bie den. Franco vond blykbaar dat dit te ver ging en onthief generaal Queipo de Llano van zyn commando over het tweede militaire district (Andalusië). Generaal Andres Sa- liquet, commandant van het qerste district (Madrid), is reeds te Sevilla aangekomen om Queipo te vervangen totdat een defini tieve plaatsvervanger is benoemd. Het heet dat Qpeipo de Llano sedert ge- ruimen tyd oneenigheid met Franco had. De vorige maand evenwel maakte hij deel uit van de Spaansche militaire missie, die Berlijn bezocht.' Overeenstemming inzake „achtergrond” van Tientsin. „Ronde tafel” conferentie. Het momerandum inzake de overeenstem ming over de algemeene kwesties, welke dfcn achtergrond vormen van geschillen over-'lientsin, is Zaterdagavond ondertee kend door minister Ajita en den Britschen ambassadeur Craigie. De Engelsch-Japan- sche ronde tafel-conferentie zou heden te Londen aanvangen in de ambtswoning van den Japanschen onder-minister van bui- telandsche zaken, waar de afzonderlijke vraagstukken zullen worden besproken. Voornaamste onderhandelaren zyn Stp- matsoe Katoh, gezant met een speciale mis sie ten aanzien van China, Hikozo Tanaka, consul te Tientsin als vertegenwoordiger van de Japansche autoriteiten ter plaatse en de Britsche ambassadeur Craigie en ma- J°or C. A. Herbert, consul van Groot-Brit- tannië te Tientsin. De eerste zitting werd ook bijgewoond door generaal-majoor Akira Moeto, kolonel baboera Kawamoera, overste Kimihide vnta en majoor Seichi Ohta als vertegen woordigers der Japansche militaire autori teiten ter plaatse en generaal-majoor F. S. Piggott, militair attaché by de Britsche ambassade te Tokio. Een verklaring over de overeenkomst ten aanzien yan de algemeene vraagstukken, we ke de achtergrond vormen van het ge schil over Tientsin, zal heden gelyktydig worden afgelegd te Tokio en te Londen. Het rapport van Craigie over zyn jongste onderhoud met Arita is nog niet te Londen ontvangen, doch diplomatieke Engelsche knngen vermoeden, dat Chamberlain thans 1,1 ,&taat za* zVn ove* de Britsch-Japansche onderhandelingen een verklaring in het teerhuis af te leggen. Hierdoor treedt eer. zeker optimisme aan den dag en .men' ver- öelt niet, dat men goede hoop heeft bin nenkort een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd te zien, welke in de grondsla- gea ,Voor onderhandelingen worden vastge- 8t«ld, welke bet mogelyk zullen nlaken een a&nvang te maken met de officieele bespre kingen. Nederlandsch monument te Verdun. Aan Frankrijk aangeboden ter her denking aan de glorierijke verdedi ging van de stad. Het A.N.P. meldt uit Verdun: Ducos, vice-president van de Fransche Kamer, voorzitter van de Kamercommissie van onderwijs en schoone kunsten, heeft gisteren te Verdun voor de Saint-Paul- poort een monument onthuld, dat een N e- derlandsch comité aan Frankrijk heeft aangeboden ter herdenking van de glorie rijke verdediging van de stad. Het monu ment is een bronzen „genius der overwin ning”, vervaardigd door Auguste Rodin. Het symboliseert de heldhaftige zelfopoffe ring van hen, die de stad hebben gered en de uiteindelijke overwinning voorbereidden. Redevoeringen werden uitgesproken door Ducos, burgemeester Thiebaut van Verdun, baron van Lynden, vertegenwoordiger van den Nederlandschen gezant en mr. H. F. Doppler, voorzitter van het Nederlandsche comité. GOliDSIJIE ÜH11AM. ADVERTENTIEPRIJS:' Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda eri\den bezorgkrmg. 1-5 rebels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bilslag op den prtfs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den briïs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.25, elke, regel mfer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomtf vari aahede Bort handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelüig&k bij contract tot zeer gereduceorden prü8 Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. is duidelijk, dat hy” niet gewijzigd zijn rekening te houden met het Poolsche standpunt. Zoolang men die zekerheid niet heeft, moeten alle desbetreffende geruchten en verklaringen met de grootste voorzich tigheid beschouwd worden. Overigens wordt voortgang gemaakt met de Duitsche militaire voorbereidingen, die op 15 Augus tus a.s. haar hoogtepunt zullen bereiken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1