'4 h Gouda Massage ement 50 CENT, «en, Eelt, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoüde, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEvVATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ei\z. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen Geen gewijzigde politiek ten aanzien van China. '4 AN GELD IET! VERKLARING VAN CHAMBERLAIN OVER DE OVEREENKOMST VAN TOKIO. Verdere besprekingen, in Tok^o. Kan er nog deze hoelieai n <r* wnrrtan Wereldconferentie Christen-Jeugd te Amsterdam. Zeventig landen vertegenwoordigd. No. 20092 Dinsdag 25 Juli 1939 78e Jaargang I engt het overige en gri Jn voor lyks elk bedrag „Om doeltreffend te zijn moet de mo- IMUNT SNEEK trekking op ‘Sjanghai en Koelangsoe, doen zy geldt slechts voor Engelsche onderdanen en belangen en heeft geèij beteekenis voor de rechten en belangen vain andere natio- ijalfteiten. 1 te ge- üet Hiuig moet de verzekering van den reele herwapening den steun van de ge heele wereld ontvangen”, aldus Roose velt. Hoover zegt in zijn telegram o.m.: „Sinds jaren leeft de wereld in een atmosfeer van tegenstrijdige opvattin gen. Het is van nu af aan onze plicht arbeidsterreinen te zoeken, waar een ge meenschappelijke actie vorm kan aan nemen”. Het wereldcongres over moreele her wapening zal te Del Monte gehouden worden van 21 tot 31 Juli. King Hall’s brieven hebben veel succes. Honderdduizenden Duitschers luis teren naar de B.B.C. Thans zijn ongeveer 40.000 brieven van King Hall in drie series in vele en zeer BOODSCHAP VAN H. M. DE KONINGIN OPENINGSZITTING. er r— werd heden. Teneinde den weg te effenen lijke b de Prh wordt elke bewoner van Danzig verplicht zyn eigendommen en onroerende goederen voor onbepaalden tyd en zonder schadeloos- stelling, ter beschikking der overheid te stellen. Het decreet vergemakkelijkt voorts de requisitie van woningen en auto's. De maatregelen worden geïnterpreteerd als vallend binnen het kader van de re- militarisatie der stad. De Poolsche douane-beambte Budzie- wics, die op 20 Juli j,l. aan de Poolsch- Danziger grens door een Danziger doua nier werd gedood, is gisteren te Skarszew Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de poétkantooren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef Interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal t'3.15. MOREELE HERBEWAPENING. Groole bijeenkomst in Hollywood. Verscheidene duizenden, personen, die 25 landen vertegenwoordigen, hebben te Hollywood deelgenomen aan de inleiden- de vergadering van het congres over mo- verstoren. De overeenkomst heeft ook be- NIEUWE ARRESTATIES IN. HET GEBIED VAN DANZIG. Twee vérstrekkende decreten van den Senaat, De Danziger Senaat heeft twee decreten gepubliceerd: lo. wordt de politie gemach- tigd van' eiken burger te eischen, zonder onderscheid van sexe of ouderdom, deel te I nemen aan werken Van openbaar nut; 2o. n.uig nan in urie series in veie en zeer uiteenloopende Duitsche kringen ont vangen. Personen in Duitschland, die over oen groote kennissenkring beschikken, heb ben vernomen, dat deze brieven het on derwerp van ernstige besprekingen zijn, niet alleen onder de intellectueelen, aan wie de brieven in het bijzonder zijn ge richt, doch onder alle lagen der bevol king. Het effect van deze brieven is, dat de vrees voor een mogelijken oorlog on der de ontvangers ervan en onder hun vrienden nog is toegenomen. In dezelfde mate is de belangstelling voor de bul- tenlandsche couranten toegenomen, ter wijl eenige doorgaans goed Ingelichte personen het aantal Duitschers, dat mo menteel ’s avonds naar d,e radio-uitzen- dingen van Engeland luistert, op ver scheiden honderdduizenden, schatten. De politie Is tot nu toe sléchts in staat geweest aen zeer klein aantal van deze brieven van King Hall te onderscheppen, daar deze aan de enveloppen niet te herkennen zijn: sommige zijn met de hand met inkt of potlood geschreven, andere met de schrijfmachine in ver schillende soorten, kleuren en grootten van enveloppes. accoord neergelegde formule. Op de hem vervolgens gestelde vraag, of hy de verzekering wilde geven, dat er niets overeengekomen zou wordey bij de komende onderhandelingen, dat na kunnen toebrengen aan de Chi- dat de roep van het Evangelie: „Ut om- nes unum sint (opdat allen éen zijn) een roep is, die in deze tijden tot ons jonge menschen komt ais een speciale roeping. Moge God U op Zijn wijze zege nen: gedurende de conferentie en als U de resultaten van de besprekingen in uw eigen land zult terugdragen.” Doodsche stilte heerschte er in de zaal, toen Prins Bernhard, daartoe uitgenoo- digd door den voorzitter van de confe rentie, dr. W. A. Visser ’t Hooft, het spreekgestoelte besteeg om de boodschap van onze Vorstin, die in 't Nederlandsen was gesteld, over te brengen en om mede namens Prinses Juliana een hartelijk woord van welkom en van sympathie te spreken. De groote zaal van het Concertgebouw was tot op de laatste plaats bezet. Op het podium zaten de 400 afgevaar digden uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, met in de hoeken de vertegenwoordigers der Zuid-Amerikaan- sche stateh, jonge mannen en vrouwen met blanke en zwarte huidskleur. In het midden der zaal hadden de circa hon derd Franschen en Britten, die in nog grooter aantal waren verschenen en ver tegenwoordigers van nog vele andere na ties plaats genomen, terwijl links in den hoek de kleine, tengere figuren der Chi- neezen en de Japanners de openingszit- ting bijwoonden. Zeventig nationaliteiten waren in het gebouw vertegenwoordigd en men kan niet genoeg met nadruk op deze groote en grootsche manifestatie wijzen, want nog nimmer is er in de wereld een con ferentie gehouden, welke een meer in ternationaal karakter droeg dan deze. Van de balustrades ook de balcons waren geheel bezet hingen de vlaggen van tientallen naties; boven het podium, tegen het orgel, hing een groot doek met als opschrift: „Christus victor”, en tegen de speeltafel van het orgel was op een achtergrond van rood, wit en blauw een groot ppöU'et van de Koningin aange bracht. Toej leid dj com|i« orj dj teneinde den weg te effenen voor bespre kingen over Tientsin, kwam de Britsehe regeering bijgevolg tot overeenstemming met de Japansche regeering over de in het PRINS BERNHARD SPREEKT DE DEELNEMERS TOE. In een plechtige, indrukwekkende ope- ningszittmg van de eerste Wereldconfe rentie van Christelijke jeugd, die 1600 jonge christen-mannen en -vrouwen uit i0 landen bij elkaar brengt, heeft Z. K. H. Prins Bernhard gistermiddag in het Concertgebouw in Amsterdam de volgen- j^cie boodschap van H. M. de Koningin voorgelezen: „Het is Mij een genoegen U, die uit alle deelcn der wereld zijt samengestroomd, thans in mijn land vereenigd te weten. Mijn goede wenschen vergezellen U bij uwe werkzaamheden. Moge het der jeugd van de geheele wereld gegeven zijn door gemeenschappelijk overleg en gezamen- lijken arbeid, te streven naar de oplos sing van de problemen, die in deze moei lijke tijden niet alleen de jeugd, maar de geheele menschheid bezighouden. Dat in de dagen die voor U liggen de geest, door welken Christus in eiken mensch doordringt en die alle tegenstellingen en problemen tot oplossing helpt brengen, U allen tot richtsnoer zij." Pri«s Bernhard aan het woor«- it Prins Bernhard deze Konink- podschap had voorgelezen, sprak lts in het Engelsch als volgt: ie namens Prinses Juliana verwel- kon^ik alle afgevaardigden uit ongeveer 70 landen op de eerste wereldconferentie «an Christen jeugd. Temidden van de donkere wglken, die ons in deze dagen omringen, is het voor jonge menschen moeilijk met het gevopl van verantwoor delijkheid voor hun eigen leven en voor het leven van hun medemenschen op te gloeien. ^^ewetenschap, dat de Christenjeugd vanue geheele wereld afgevaardigden heeft gezonden naar Nederland om^uit- disking te geven aan hun hoop, hun wjWm in het Christendom te vlifeen het Ware Licht, waarin alle problemen ge zien moeten worden, vervult ons met „neen" geantwoord. Het kabinet, aldus Chamberlain, draagt ook geen kennis van de mogelijkheid, dat hierover besprekingen zullen worden begon nen om den vrede te 1 van deze besprekingen niets bekend, noch wist een andere minister, behalve de bij deze zaak betrokken minister, hier iets Van af. Het is niet de bedoeling van de Brit- sche regeering besprekingen van dezen aard te beginnen. Op de vraag van Harris (Lib. Opp.) ant woordde Chamberlain zelf gaarne te willen weten wie verantwoordelijk is voor de ont hulling dezer besprekingen. Chamberlain zeide verder geen enkel by- j zonder nadeel te zien in deze particuliere bespreking, welke van persoonlyken aard -j was tusschen Hudson en een Duitschen re- geeringsambtenaar. Het kwaad indien er sprake is van kwaad aldus Chamberlain, zit in de onthulling aan de bladen van het geen is gebeurd. koopen. „Er was ons bij de grens begraven. Er waren duizenden belangstellenden; vijftig kransen dekten de baar. Het P.A.T. meldt uit Danzig dat de Dan ziger politie 136 Poolsche studenten, van 18 j tot 20 jaar, heeft gearresteerd omdat zjj*1 illegaal de grens waren overschreden. De studenten hielden verblijf in een zo merkamp te Wierzyca in het district Kar- tuzy. Tijdens een excursie verdwaalden zy en overschreden zij per ongpluk de grens. De gearresteerden werden naar de politie- gevangenis te Danzig overgebracht; zij moeten *allen voor het gerecht vterschynen. De Poolsche spoorwegarbeider Potrykus, die enkele dagen geleden was gearresteerd, is na een summier proces veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf wegens „be- leedigende kreten” aan het adres van de Hitler- jeugd. De Duitscher Rieschke is veroordeeld tot vyf maanden gevangenisstraf omdat hij niet geantwoord had op den groet „Heil Hitler”. De man was lid van «de .Centrum party. Voort^ arresteerde de Danziger politie den Poolschen spoorwegarbeider Jankowski, die de functie vervulde van stationschef van het Weichselbahnhof aan de haven. Tijdens een huiszoeking by hem had men twee Poolsche kranten gevonden. te Tientsin. Op de vraag van Arthur Henderson, van de labouroppositie, of de concessies niet in feite een de facto erkenning zullen vormen van de Japansche souvereiniteit ten aanzien van deelen van China, die thans onder con trole staan van de Japansche gewapende macht, antwoordde Chamberlain ontken nend. - Op de vraag van Greenwood, of er «eni ge wyziging, welke ook, is gebracht in de’ Britsehe politiek jegens China, antwoordde Chamberlain: „Neen”, waaraan hij toe voegde, dat de verklaring geenerlei wijzi ging insluit in de Britsehe politiek in China. De besprekingen van Wohltat. Na verklaard te hebben dat er voor het oogenblik geen sprake was van toekenning eener leening aan Duitschland, heeft Cham berlain, op de vraag of de Britsehe regee- ring kennis had gedragen van de mogelijk heid van besprekingen van dezen aard en »of de regeering voornemens was bespre kingen te openen, die zouden kunnen lijken een poging om Hitler om te koopen, ten einde den vrede te „koopen” met tweemaal reele herwapening, ofider voorzitterschap» van dr. Frank Buchman. Talrijke tele grammen, waren ontvangen, o.m. van Roosevelt, Hoover, Henry Ford, den Brit- schen minister van binnenlandsche za- ke$, sir Samuel Hpare, den Britschen I minister van luchtvaart,sir Kingsley Wood, voorts ministers van Canada, gon- verneurs van 30 Amerlkaansche staten, den Poolreiziger admiraal Byrd en Brit- sche geleerden en opvoeders. Allen geven i hierin hun waardeering voor en hun ge- i loof in de beweging voor moreele herbe- I wapening te kennen. In zijp, telegram zegt Roosevelt, dat het program betref- fende moreele herbewapening niet zal nalaten het gevaar van een gewapend j conflict in de wereld te verminderen. doeltreffend te ziin moet de ma- MÏWEWMT ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj: 1—6 regels I 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkrmg: 1—6 rektsls f 1.66. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-ad/ertentiën de helft van den nrtts. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer f 0.60. Op de voorpagina 60 hooger. Adverlentiën kunnen worden ingeionden door tuMchenkomst van «oUede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daag» vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde ran opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingek bij contract tot zeer gereduceerde» prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Prins Bernhard, die werd bege- oor de leden van het organisatie- j, in de zaal verscheen, speelde het het Wilhelmus. Er volgde een ln- ikwekkend oogenblik, toen het orgel fet bekende lied: „Groote od, wij loven J” irizette, dat staande werd meegezon- gen door allen* die lp de zaal aanwezig waren. De Zwitser H. L. Henriod, voorzitter van het organisatiecomité, sprak vervol gens een inleidend woord, waarna hij de leiding van de'conferentie overdroeg aan den Nederlander dr. W. A. Visser 't Hooft, secretarisgeneraal van het voorloopig comité van den Wereldbond van Kerken. Dr. Visser 'L Hooft richtte in zijn toe spraak een wcford van welkom tot de ge- noodigden, fn het bijzonder1'tot Prins Bernhard, en verder tot minister de Bruine, de wethouders van Amsterdam, de heeren dr. E. Boekman en Jacq. Rus tige, den commandant der maritieme middelen te Amsterdam, kapitein ter zee N. Rost van Tonningen, den hoofdcom missaris van politie, den heer Versteeg en de vele andere officieele belangstel lenden waafbij talrijke autoriteiten op kerkelijk gebied, o.m. de aartsbisschop van York. Spr. gpodigdc hierna Prins Bemhard uit de^Koninklijke boodschap voor te Iqgen en zijn toespraak te houden. Nadat de Prins hieraan gevolg had ge geven, gaf dr. Visser 't Hooft den hoogen bezoeker de verzekering, dat de bood schap van de Koningin in de harten der deelnemers een diepe echo heeft gevon den. We kunnen niet dankbaar genoeg zijn zoo zeide spr. dat onze confe rentie, dip tot titel draagt „Christus Vic tor” gehouden mag worden in een land, welks regeerende Vorstin meer dan eens en onlangs nog in een indrukwekkenden oproep tot dit volk 'en tot andere naties haar eigen vertrouwen hééft uitgespro ken in de woorden „Christ avant tout”. Ook gaf spr. namens de deelnemers uiting aan zijn groote dankbaarheid voor dé woorden, die de Frlns mede namens Prinses Juliana had gesproken. Hij ver zocht den Prins de eerbiedige groeten der deelnemers aan Prinses Juliana ove» te brengen. Minister prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine, heeft de conferentie hierna ge opend. DE CAMPAGNE DER W IERSOHE TERROISTEN. Zouden hulp uit buitenland krijgen. Labour steunt wet op geweldpleging. Minister Hoare heeft in het Britsehe La gerhuis verklaard in het bezit te van «en betrouwbare inlichting, dat de caih- pSgne der lersche terroristen door buiten- lanosche organisaties met aandacht wordt gevolgd en metterdaad wordt gestimuleerd. Sir Samuel Hoare heeft deze verklaring grooten moed. Ik ben er van overtuigd, afgelegd jby de indiening in tweede lezing van het wetsontwerp tot voorkoming van geweldpleging. Hoare voegde aan zyn me- gistermorgen en gister- dedeeling toe, dat het niet in het openbaar rerloop hebben gehad. In belang zou zijn nadere inlichtingen te ge- .ui ‘gistermiddag werden ven. Het Hu«s moet de verzekering van den openhartig de* meeningen gewisseld minister aanvaarden, dat het geen mate- 1 v,nTTzU»iivin<r vnn nrrlfi Fti Ino-zp verdenkine-en ziin. trphaseerd on 1 op i praatjes, doch omlynde conclusies op grond van betrouwbare gegevens. Met het oog op deze rapporten» over bui- tenlandsohe kuiperijen en een ondervinding van zes maanden, welke doet zien, dat het terrorisme grooten omvang kan aannemen, kan het parlement volgens Hoare niet met een gerust hart uiteengaan zonder de by de wet toegestane machtmiddelen te verstek ken tot handhaving van de orde. Na gespfbken te hebben over een docu ment dat de politie in handen was gevallen, I waarin de plannen voor de campagne van I de lersche terroristen werden onthuld, zei- 'ede Hoare, dat sedert Januari 57 aanslagen i van terroristen waren voorgekomen te Lon- den én zeventig in de provincie, JN het Lagerhuis heeft Chamberlain den tekst medegedeeld van de overeenkomst, die te Tokio tot stand is gekomen tusschen Arita en Craigie. Deze tekst luidt alsv olgt: „De Britsehe regeering erkent ten volle den huidigen toestand in China, waar vijan delijkheden op groote schaal aan den gang zyn. Zij neemt er nota van, dat zoolang die staat van zaken voortduurt de Japansclu; strijdkrachten in China bijzondere behoef ten hebben ten aanzien van het behoud der eigen veiligheid en der handhaving van de openbare orde in de onder haar controle staande gebieden, en dat zy al die oorzaken of daden dienen te onderdrukken of uit den weg te ruimen, welke hen zullen be lemmeren of hun vyand ten goede zullen komen. De Britsehe regeering heeft niet het voornemen eenigerlei daden of maat regelen te begunstigen, welke nadeelig zou den kunnen zyn voor het bereiken van bovengenoemde doeleinden door de Japan sche troepen en zy zal gebruik maken van deze gelegenheid om haar politiek in dit opzicht te bevestigen door het aan de Britsehe autoriteiten en de Britsehe onder danen in China duidelijk te maken, dat zij zich moeten onthouden van dergelyke da den en maatregelen.” Over de onderhandelingen die tot dit accoord geleid hebben, zei de premier: Alvorens zou worden begonnen met de onderhandelingen over een regeling van den toestand in Tientsin, gaf de Japansche regeering uitdrukking aan de opvatting, dat wanneer vorderingen gemaakt wilden worden by de opheffing van misverstanden en de vestiging van betere betrekkingen, het van essentieel bèlang was, dat „de ach tergrond erkend werd, waartegen men den toestand in Tientsin moest zien. Dit, zoo vervolgde Chamberlain, had niets uit t sche regeering jegens Chin$, doch feitelyke kwestie. Er heden aan den gang in‘China Kan er nog deze maand een beslissing^worden Verwacht? Sub-commissie van deskundigen is thans aan het werk. Na de Britsch-Japansche bespreking van gistermiddag heeft J^et inlichtingenbureau van het departemem van buitenlandsche zaken een communiqué uitgegeven' van den volgenden inhoud: „De tweede def Britsch- Japansche besprekingen is gisteren gehou den van 16 uur tot 18 uur 20. De gedach tenwisseling was gewijd aan een algemeene bespreking van aangelegenheden betref fende de handhaving der veiligheid en open bare orde in Tientsin. Er deden zich een r aantal punten Voor, waarvan opheldering te staan met de politiek der Brit- der details noodjakelyk werd geacht. Deze -;_.j Was een i~‘— J Er (waren vyandelyk- I corrfmissie, bestaande uit generaal-majoi China op groote 1 Piggott, Tanlaka, majoor Herbert en majot schaal. Het Japansche leger moest voor- Ohta. De commissie komt vanmorgen om 9 uur bijeen. De eerstvolgende voltallige byee^komst zal plaats vinden zoodra de commissie rapport heetf uitgebracht.” Van gezaghebbende zyde verluidt, dat de besprekingen van gistermorgen en middag een vlot ve-’-'-y de bijeenkomst van gistermiddag werden VJÜ ene. - J--'J betreffende de handhaving van orde en looze verdenkingen zyn, gebaseerd vrede en de politie diepten inTjentsin. I praatjes, doch omlynde conclusies op g: waarbij geen opgewonden >list!mssie ont stond. Sommige dag,W«<fénvoorspellen, dat nog in den loop' van Juli de conferentie van Tokio tot een vriendschappelijk besluit zal worden gebracht. De minister van buitenlandsche zaken, Arita, heeft de Japansche zoowel als de Britsehe gedelegeerden uitgenoodigd voor een dejeuner op heden. Tegenover de Japansche en buitenland sche pers heeft de Britscthé ambassadeur, Craigie, verklaard, dat de Britsch-Japan- j sche overeenkomst niet alleen van toepas- sing is op Tientsin, maar jip alle andere deelen van China, die onder Japansche con trole staan. Hy voegde er aan toe, dat de overeenkomst geen verandering brengt in de politiek der Britsehe regeering, die nooit de bedoeling heeft gehad de verrichtingen der Japansche strijdkrachten, in China te i belemmeren of de veiligheid der Ja^nnew in gevaar te brengen en de orde in lm door Japan gecontroleerde deel van China te deel zou neesche valuta of aan de rechten van Groot-Brittannië óm credieten te ver- leenen aan de Ghineesche regeering voor welk doel dan ook, antwoordde Chamberlain bevestigend en voegde daaraan toe, dat 'de besprekingen be perkt blyven tot plaatselyke problemen punten zullen besproken woVden door een ')or groote Piggott, Tanlaka, majoor Herbert en majoor zieningen treffert voor zijn eigen veiligheid en de handhaving van de apenbare orde in de bezette g^ieden en» was derhalve ver plicht tot het nemen van maatregelen oml zorg voor te dragen, dat geen nadeer toegebracht aan deze aangelegen-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1