MING EKOOKT en/ UDA NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VO' R GOUDA EN OMSTREKEN C HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. ÏINT EEN tijdperk; VROUWEN 1 No. 20093 Woensdag 26 Juli 1939 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen DE BRITSCH-JAPANSCHE OVEREENKOMST. Officieel heerscht vrede in China. BERGAMBACHT, BERKENWUUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDER. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOV „Binnenland. I STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dertig jaar geleden vloog Blériot over het Kanaal. Mht Blériot (lc vlaoM over ,t r MES bü Engeland: het R 7Ó-O1» r hier in het midden: I 1 iPERMUNT SMEEK van ons economisch lev^n even echt is als ons militair apparaat”. verluidt, geen- geld Engeland eischt, per ge- lec. een Rieden vari de spil "de beschikking hebben, het veiligst tegen aanvallen yi,td het Westen of’Noord-Oosten (E neutrale Zwitserland ligt in het' luchtaanvallen langs Zwitserl: grens moeten eerst dé Fransch-^ len!). Het testen. J Indien. dit juist is, was de héér Van Hoeven dan op dit congres aanwezig In caan-stad terug, waar hy gen. Franco, die dan een bezoek aan Rome brengt, zal ont- t vangen* Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau.' MARKT SI. GOUDA bjj onte agenten en loopers, den boekhandel en de poetkantooren. Onxe bureaux tlin dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef interc 3746. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bererging per looper geschiedt. Franc* per post per kwataal 3.15. tement van Sociale Zaken, namens de Nederlandsche delegatie, goede wenschen I zijn aangAodem? <7 J) I PAUSELIJKE ENCYCLIEK VERWACHT. a In Augustus of September. Over den vrede. Volgens den Romeinschen correspondent van de „Daily Telegraph” Mé. de Paus, die Maanda’g naar zijn zomerresidentie Castel Is het juist, dat op het 'eenige dagen geleden te Hamburg gehouden congres qer door het Duitsche „Arbeitsfront” ge stichte organisatie .JCraft dUrch Freude” op welk congres is medegedeeld, dat voor het komende jaar door den leider ,/ier geven „krachtige mannen en mooie ,'.be- vrnuwpn" rlnnr ripn hoor fl W. F. 3 van buitenlandsche Taken te Tsjoengking heeft naar Reuter sant een verklaring over het accoord te m Tokio, gepubliseerd. De Chineesche auton- yan ruim 41 K M het traject zoo heet het daarin, hebben den in- chicherj,_Croix-Hquet«hevilly. Hierna vernomeh van de formule, waarmee B1-Ot de vluoht over ,t Kana41i t„. ’.'n bereik, en dingt hy naar den prijs van 25.000 fr., door de „Daily Mail” uitgeloofd voor den eersten vliegenier, die het KanaAl oversteekt. HÜ roept de hulip van de Fransche regeering --St ■■y- Uitlatingen van dén heer G. W. F. van Hoeven. Het Tweede Kamerlid de heer AmeMnk heeft aan den minister van Sociale Za- Jtrapb ure uixup ---o in, die hem belooft, Igem gedurende zyn-po- <n'Tr„ tn Iw^rpleiden door den toroedo- ens zijn, dat de dien die er van levert. •r wordt. teiten, 'houd 5 de Britsche regeering heeft toegestemd als grondslag voor de conferentie te Tokio. Zij kunnen hun teleurstelling niet verhelen over de houding,, welke de Britsche regee- .ring thans ter/Conferentie van Tokio aan neemt. Regenramp in Noord-Italië. Men meldt uit Treviso,in Noord-Italië: Hevige regens ten overstroomingen heb- •ben aan den lag|bouw enorme schade be rokkend. Men rau De oogst op 10.000 hectaren zou verwoest zijn. V__.„ 2. 7 Lucia, Conegliano by Venetië en Susseg^po werdep zwaar getroffei^^ BELGIë’S BETOS BIJNA LEDIG. Amsterdamsche firma’s moeten bij- springen. In April il.l. voorzag men in Belgische refceefingskringen, dat het rijk een leening zou moeteil sluiten in Mei van dit jaar. Dit is niet mondig gebleken, daar de opbrengst der belastingen de laatste twee maanden is meegevallen. Anderzijds werd de uitvoering van sommige openbare werken vertraagd, zoodat de Belgische schatkist thans over een bedrag van 60 mWlioen francs beschikt. In Augustus komen echter vervaldagen, waarvoor dit bedrag verre van voldoende is. De Belgische staat zal d,us eerstdaags bij de een of andere leenbank moeten aanklop pen. Waarschijnlijk zal men zich opnieuw tot de Amsterdanische firma’s wenden, die staat, tot een blijvende betere verhouding Ite komen en of het thans getroffen ac coord in practyk in staat is de wrijving tus- schen Britten en Japanners in de bezette gebieden van China uit den weg te ruimen. TSJIANG KAI-SJEK TELEURGESTELD De maarschalk blijft echter onversaagd. Tsjoenking geeft den strjjd niet op. Maarschalk Tsjiang Kai-sjek heeft, vol gens een A.N.P.-bericht uit Tsjoengking, in een gisteren geèouden toespraak over het Britsch-Japansche accoord verklaard, dat Japan gedoemd is te -falen, wanneer het hoopt, dat China zich zal onderwérpen dooi toedoen van mogendheden, welke met Japan compromissen aangaan of wanneer het probeert verraders er toe te brengen het Chineesche bedrijfsleven in de war te OWWWU. UVVUUV 1VUUO -VOUgV J UX <711. stlireil. der grootste oorlogen uit de wereldgeschie- By betoogde, dat er geen sprake kan serland moet slechts het Zwarte Woud j worden overvlogen, doch in bejde gevallen i m^t Duitschland of Noord-Italië over de diepte worden overvlogen voor het wiuw, uau J doeTwordt bereikt; ép deze vluchten dreigt ^et ongewenscht moet, worden geacht, I de sterke verdediging door jachtvliegtuigen -■ - ’en luchtafweer-geschut. In beide gevallen dreigen bovendien flankaanvallen van de luchtmachten' van de spil uit Opper-Italië 1 of Midden-Duitschland den aanvalte^dpTi eskaders den terugweg af te snijden. zyn van eenige paral en met inzet van millioeneplegers, kan digen toestand in het zonder dat er officieel „oorlog'’ i *n Europa voor München. Te spreken een achtte hij onjuist. Wij gelooven niet, dat on'ze vrienden ons zullen verlaten, wanneer te hervatten, antwoordde Stanley, dat del' toestand sen van Maart had medegedeeld, n.l. dat de besprekingen geschorst waren met het oog op den politieken toesitand. DE ITALIANISATIE VAN i ZUID-TIROL. Een nieuwe lezing. 1 Een medewerker van .Der Bund (Bern) vertelt eenige weken geleden -- toen nog niemand van een verhuizing van de Zuid- Tirolers en van verwijdering van de buiten bad een gesprek te hebben gevoerd met een onlangs gepensionneerdeu officier van den Duitschen generalen staf. Die officier vertelde, dat sedert eenigen tijd te Berlijn i geruchten Miepen, dat |iet genueenschappe- lijke Duitsch-Italiaansche hoöfdkwartier in p Bolzano zou> worden ingeficht. De medewer- j ker van der Bund merkt op, dat voorzichtig- heid ten aan^ien van deze mededeeling ge- boden ile^c, doch na de beridhten over de maatregeren, welke in AUo Adige, getroffen ^en de volgende vragen igesteld^ worden, acht hjjj reden aanwezig nadfer te u«4- 4.u«4- ^„4- «wx-nA. treden in de militaire overwegingen, welke zijn zegsman ^anvoerde. qi Zuid-Tirol, zoo jeide de Duitsche officier, st is van alle* „ruimtfen”_waarover de mogend- C‘ e lucht uit organisatie het parool zal worden "ge len!). Het geven „krachtige mannen en mobie/.be- testen. Bij j valllge vrouwen”, door den beer G. W. F. id’s Zuid- i V¥1 Hoeven, referendaris aan het depar- i^liaansche Alpen worden' gepasseerd, wat kort na den start voor zwaarbeladen bomvliegtuigen j geen genoegen is. Ten Noorden van Zwit- Zwarte Woud kwaliteit als Nederlandsch ambte naar en directeur van den socialen Jeugd dienst? Is de minister v niet Man oordeel, dat ^et ongewenscht moet, worden geacht, dat de directeur van den'soclalen Jeugd dienst In zulk een nauw contact staat met een bultenlandsche o/gaplsatle, te genover wier beginselen en Idealen een rallenden. groot deel .van Van het Nederlandsche I volk sterk afwijzend staat? ging te doert begeleiden door den torpedo- I jager „Escopette”. Qp den 25sten Juli, ’s morgens in alle laMbouw enorme schade be- vroegte, is het sombere weer Louis Blériot sJSTekt van 15 miflioen lire, is riek, hjj heeft zirii ernstig aan één voet. 6»v vjj AA/.wv uicwaxc» 4.VU verwond. Indien hij -verstandig was, zou Vooral de streken Volpago, Santa hy van zijn poging afzien, maar uit ign oogen straalt meer vuur dan voorzichtig heid. Hij richt zich op met behulp van zijn krukken en men hyscHt hem aan boord van het vliegtuig. i Hy trekt er op uit om de zee (te overwin nen en vliegt op van Calais om in Dover te landen en de ongeloovige en verbaasde wereld te toonén, wat men toen reeds, kon verwachten van een in die dagen hoogst rudimentaire techniek, die echter gediend werd door moedige mannen. t Blériot heeft zich een plaats in de ge- schiedenis veroverd. Hij zal voor komende i generaties blyven: de man, die over het 1 Kanaal vloog; en toch was jiit heldenfeit ""Bij dieze luchtstrategische overwegingen komen overwegingen van arbeids-techni- schen en miilitair-politieken aard. Zuid- Tirol ligt ongeveer centraal ten opzichte van de vermoedelijk belangrijkste gevechts terreinen: Frankrijk, Polen, Balkan, Mid- dellandsche Zee. Wat Frapkrijk aangaat is daarbij te overwegen, dat het Fransch-Ita- liaansche front overeenkomstig de wet van den minsten weerstand waarschijnlijk het levendigst zal zijn en wat iPolen betreft mag mei! aannemen, dat de voornaamste aanval over Slowakije op Krakau zal z(jn gericht. Sprekende over de militair-politieke be- rekeiingen zeide de Duitsche officier den indruk te hebben, dat de gedachte, aan een preventef optreden in het Westen, waar door Nederland en Zwitserland bedreigd zouden zijn, opgegeven schijnt. Men hoopt, indien dan eok niet bliksemsnel in het Oosten $en beslissing af te dwingen, om daarna de Westelijke mogendheden door een grootscheepsch vredesplan te ontwapenen. Gedurende de^e periode is het zaak, dat het Italiaansche front legeft een Fransch of fensief st^nd 'houdt.. Voor het geval van een langeren duur van den oorlog schynt men tot een andere behandeling van d» neutraled te zijn besloten. Een bezet land worJFdoor de buitenwereld als vijandig ge bied beschouwt en kry'gt niets meer. Maar men hoopt via Denemarken, Nederland en zelfs Zwitserland grondstoffen en levens middelen te kunnen verkrijgen onder den druk van militaire successen. Als Zwitserland tot een bolwerk van de Duftsch-Italiaansche oorlogvoering dient, bestaat de verleiding Zwitserland’s neutraliteit' te schenden 4 slechts vóór de tegenpartij. Zuid-Slavië zou door de aanwezigheid \>n de Opperste Legerleiiung zijn geïmponeerd. Of ten slotte het Duitsch-Italiaansche hoofdkwartier op Italiaansche grondgebied Italië piet de laatste mogelijkheid, uit de spil te treden zou ontnemen? Daardoor zou begrijpelijk worden, dat Mussolini zijn bereidheid als een offer beschouwd waar voor hij een vergoeding wensdht. Hjj heeftfi ze reeds ontvangen: Italianisatie van hetj Duitsche Zuid-Tirol. Men ziet het^zoo besluit de medewerker/ vermoedens! t conflict-Tientsin minder beteekenis;&men nuu - *~o—-*• x.al zyn. De richten uit Tokio maken dit ook l<jk- v i Voor de Japanners beteek^nt fcritach- apansche accoord evenzeer een Succes als voor de Britten. Men kan deze overeen- Komst op vele manieren uitleggen. Men kan V een wyken van GrooUBrittannië voor e“n druk *n zjen> maar het kan zeer aannemelijk worden gemaakt, dat ae Japanners zich met zeer weinig hebben laten tevreden stellen. De waarheid ligt oqk hl*r in het midden: beide partyen hehbén op essentjeele punten hun wenschen inge- w*!hgd gezien. i gTte voordeel voor Japan is Hierin gen, dat yoortaan buitenlanders en met tten niet meer even simPel als ir- inm ren voor de Japanners de houding <rr-^en aannemen» niet te weten en te be- - LJPen’ Wat eiKenlyk de Japansche troe pen in China hebben te maken. „Er is toch “™ners geen oorlog? Japan letft toch in e,met China? Wat hebben dan Japan- sche troepen hier in China te maken... en te beve'en?” Deze voor de Japanners hoogst PUnlyke vragen zullen thans nietf meer Kunnen worden gesteld: de Britsche regee- nng handhaafd wel de fictie van den offi- ciw en vrede, maar erkent Wen niet-offi- ceelen omlbgstoestand. r Chamhêrlain heeft iy het Lagerhuis na- verk,aart. dat de algemeene ncmiynen der Britsche politiek in het Ven- te Oosten niet veranderd zijn en door deze I ritsch-Japansche overeenkomst niet ver anderen. Rechten geeft Engeland niet prijs, e betrekkingen met de centrale Chineesche egeering veranderen volgens deze Britsche tegeeringsverklaring niet van aad. Voor- aamste beteekenis van dit accood is voor dat weer zeer veel waardevollen UP is gewonnen. De toekomst zal moeten e ren, of aan beide zijden de wensch be- gebied der centrale Chineesche regeering I als in dgydoor de Japanners oezetie geme- i den, heoben ruimschoots hun deel gekre- Sprekende gen van de onaangename gevolgen van verklaarde Tsjiang, dat ondanks den jong- dezen niet-officieel erkenden, maar daarom sten val van den wisselkoers „<je grondslag niet minder reëeten oorlogstoestand. Maar zij hadden er belang by de fictie te hand- ons militair apparaat”. haven, volgens welke er formeel van „oor- I Hij gaf de verzekering, dat de Chineesche log” geen sprake is. Zoo kon het gebeuren, - dat Britten, zooals de voorlaatste ambas sadeur bij de Chineesche regeering, Sir Hughe Knatchbull-Hugessen, zwaar ge wond of zelfs gedood werden by een gewa pend conflict in een land, dat officieel in vrede leefde. Politiek en economisch heeft deze vredes-fictie tot zeer ingewikkelde verhoudingen en tot hevige wryvingen tus- sche.n buitenlanders, Japanners en Chinee- zen geleid. Door de gemeenschappelijke 4 Britsch- Japansche verklaring komt daarin in zeker opzicht yen verbetering. Voortaan erken nen de Britten, dat in China zooal geen oor- log, dan toch een oorlogstoestand heersoht, en zy verklaren zich bereid, daaruit de Con sequenties te trekken ten aanzien vah de buitenlandsch? concessies in de door 4 Ja panners bezette gebieden. Hoe verdter het conflict-Tientsin geregeld zal w/rden is van minder beteekenis; men majnnemen _a! dlt regelen 'Val zyn. DeiZSte be- zoo ongeveer de bankiers der Wetstraat zyh geworden. In Engeland is,^paar te krijgen. De Bank van met het oog op <le super-bewapeningen, alles voor zich op. (illUkSUlE (I)lllAM. ADVERPENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer f 0.80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 °h bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Driïs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerde^ prijs Gtoote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. gebruikt minder gas en tra wasmiddelen meer t zachte zeep en ouder- nu overbodig’ Rinso uit dan UI de hele was n. Dat is het motto vac product heeft genoeg heel de wasl U heeft kt om te weken; nu is >m te koken. Een was- dat is eenvoudig en goedkoop. De nieuwe waskracht in Rinw ontwikkelt een over vloed van werkzaam schuim, dat het goed hagelwit maakt, telkens wanneer U het kookt regeering zeer zeker de waarde van de na tionale munt zal handhaven, 'ten behoeve van wettige transacties buitenlandsche va-, luta zal beschikbaar stellen en gepaste maatregelen zal nemen om het hoofd te bieden aan den toestand. 'Ten aanzien van de buitenlandsghe va luta onthulde de generaal, dat Chinee- sche regeering reeds een gezonder en ra- tioneeder methode van controle in studie heeft, welke een grondige en definitieve oplossing van het vraagstuk beoogt. Over verderen Engelschen steun aan de Chineesche valuta is intusschen *in het La gerhuis gesproken. Gevraagd of de regee ring geen maatregelen zou nemen om een verdere depreciatie van den Chineeschen dollar tegen te gaan, aangezien de Brit sche lolitiek handhaving van deze valuta scheen te beoogen, antwoordde Sir John Simon dat dergelyke stappen op het oogen- blik niet overwogen worden en dat voor zulke maatregelen een nieuwe wet noodig zou zyn. >Ook het ministerie niet meer of minder opmerkelijk dan de vluchten van stad tot stad, die hy eenige maanden eerder volbracht had. Deze bijzon dere roem verwierf hij' echter door de po litieke beteekenis van de Kanaalvl,ücht. Toen Louis Blériot’s vliegtuig den Brit- schen grond raakte, veranderde plotseling de geografische poritie van Engeland: het was geen eiland meer! HET ENGELSGHE CREDIET AAN POLEN. Geen nieuwe ,handelsbesprekingen met Duitschland. De kanselier van dan schatkist Sir John Simon heeft in het Britsche Lagerhuis ver klaard, dat de besprekingen met de Pool- sche delegatie betrekking hebben op twee afzonderlijke punten. In de eerste plaats heeft de Britsche regeering aangeboden, uitvoerergdieten tot een bedrag van acht millioen pond te garandeeren. Ten aanzien van het tweede punt, de contante leeningen van Engeland en Frankryk aan Polen, is men er niet in geslaagd de voorwaarden zoo spoedig vast te stellen/ dat het huis vóór het reces de wetgevende maatregelen zal kunnen behandelen. Simon verklaarde verder, dat het de be doeling was, dat de exportcredieten den aankoop van oorlogsmateriaal in Engeland voor de Poolsche regeering zouden verge makkelijken. Men vroeg den minster, of Polen, indien het wapens noodig had, die Engeland niet kon levenen, aankoopen in de Vereenigde Staten of elders zou kunnen doen. iSimon antwoordde, dat Frankryk en 'Engeland volkomen bereid zijn Polen bij het aankoopen van munitie in andere landen te helpen, indien de voorwaarden daarvoor geregeld kunnen worden. Op de vraag, of er van de zy,jle der Brit sche regeering eenige moeilijkheid gerezen was tegen bet verstrekken van een deel der leening in goud of buitenlandsche valuta, antwoordde Simon, dat hij' er de voorkeur aan gaf geen gedetailleerde beschrijving van de moeilijkheden, welke van technischen aard waren, te geven. In het Lagerhuis heeft de minister van handel, Stanley, verklaard, dat geen amb tenaar van zyn departement of,van het de partement van overzeeschen handel of van dat yoor exportcredieteft een ontmoeting met Wohitat heeft gehad ty'dens diens be zoek. p«de vraag of het, als resultaat van dat bezoek,, in de bedoeling lag de Duitsch- Britsche handelsbesprekingen, die na de gebeurtenissen van Maart geschorst waren, +z' l”'’”r"tten, antwoordde Stanley, dat de IuviKuuiuag iraar zyn zoinerreaiueuue k_>u»vc' blyft zooals hij na de gebeurtenis- dandolfo is gegaan, daar zijn eerAe ency- cliek schry'ven, welk stuk over den volken- vrede zou handelen en de opvattingen van den. Paus ^/er’ zijn bestuur zou weergeven. Pius XII moet reeds eerder zulk^en stuk hebben willen uitvaardigen, maar «aar dit veel overdenking vereischt en de Paus het, ook met zijn vredesbemiddeling, al te vol- handig had, is er tot dusverre niets van ge- komen.' Men ..verwacht, dat 4e encycliek op 1<5S Augustus of op 8 September, by de - -v-o - feestdagenvan Maria, zal uitkoipen. landets uit Alto Adige eenig vermoedén j ff. September gaat de Paus naar Vati- Engeland erkent echter, dat de Japansche legers in China opereeren in oorlogstoestand. ^ETDEKiENlS heeft de gistenen gepubli ceerde Britsch-Japansche verklaring in zake den „achtergrond” van het Tientsin- conflict in hoofdzaak als erkenning door Groot-Brittannië van het feit, dat de Ja- pansdie legers in China openeeren ip oor logstoestand. Tot dusver wordt in China formeel geen oorlog gevoerd. Zoowel Japan als de centrale Chineesche regeering heb ben er belang by deze fictie te handhaven, omdat zy daarmede voorkomen dat de Ver eenigde Staten en andere mogendheden em- bargo-maatregelen nemen. Voor een verbod van wapen- en grond stoffenleveranties aan Japan en China zou, wanneer deze landen officieel in oorlog ge raakten, zoowel de juridische mogelijkheid als de practische noodzaak (kunnen) be- staan. Zoodat thans reeds eenige jaren een denis, over ongekend uitgestrekte fronten illeLtusshen den hui- Verre Oosten en dien München voor 'liet Verre Oosten-’. 3 hy onjuist. Wy gelooven niet, woeden, i. a heerscht. Buitenlanders in China, zoowel in het j'■“ale Chineesche regeering vncnueii un» zuikr ve Japanners tfezette gebie- WÜ staftd houden, zeide hij. ruimschoots hun deel gekre- Sprekende over het vraagstuk der valuta Groot pionier der luchtvaart. Dertig jaar geleden vloog Louis Blériot over het Kanaal... twintig jaar geleden vestigde een Fransch vliegtuig de verbin ding voor handelsdoeleinden tusschen Parijs en Londen. 1909 en 191% twee belangrijke data uit de geschiedenis* der commercieele aviatiek. Direct daarna werd, om deze eer ste luchtlijn ter wereld te exploiteeren, een maatschappij opgericht: de „Compagnie' Générale Transaérienne”, vervolgens de „Air-Union”.ten slotte de' „Air France”. ParysLonden, een der drukste trajec ten, werd spoedig het 'belangrijkste lucht- vaarttraject ter wereld. Van de ouderwet- eche JBréguet 14 kwam men tot de macWi- g»/Bloch 160, die in één uür en tien minu ten zestien passagiers in alle comfort over brengt. De gemiddelde snelheid van 120 K.M. is thans tot 300 K.M. gestegen... Toen Louis Blériot op 25 Juli 1909 het Kanaal van Calais naar Dover overstak, gold dit als „het hoogtepunt van de ver overing van het luchtruim”. Deze opzien barende gebeurtenis vond evenveel weer klank als de vlucht New-YorkParijs van Charles Lindbergh, die l^jaar later, in Mei 1927, plaats vond. Louis Blériot was ingenieur, rijker aan ideeën dan aan geld, en voelde zich tot de aviatiek aangetrokken, toen deze zich nog in <het beginstadium bevond. In dien tyd werd vóór de luchtvaart meer vermetelheid dan techniek, meer moed dan wetenschap vereischt: in één woord, een werkelyk dus in die dagen irrationneel en ongerijmd geloof in haar lotsbestemming was noo dig om iets te kunnen bereiken. Slechts zeer weinigenvoldeden aan deze vereisch- ten, toen Louis Blériot in het begin van deze eeuw op de eerste moeilijkheden «n hindernissen van dit probleem stootte., Dze «eerste vlucht rechtstreeks van de eene stad naar de andere deed Blériot be grijpen, wat men in de toekomst van de luchtvaart kon verwachten, en op dat mo ment begon hij te denken over een vlucht over het Kanaal. Met een buitengewonen moed zet hy zich aan den arbeid, en in het jaar 1909 construeert hy een toestel, waar mede hy van plan is, wonderen te verrich ten: een zwakke ééndekker, waarop hy een armzalige motor van 25 P.K. monteert, en waaraan hy in ééns zyn fortuin en zyn leven, zijn eigen goede naarn. en de roem vanjle Fransche luctvaart ging toe vertrou wen. Dit broze toestel was het resultaat van zijn stoutmoedigheid, herstelde fouten, zwijgzaamheid, van het risico, dat hy op** zich had durven nemen, van intuïtie en be rekeningen. Het is deu beroemde „Blériot XI”, samengesteld uit hout, zeildoek en yzer, waarin Louis Blériot het beste legde, wat in hem was.. In de maand Juli van het jaar 1909 is hij gereed; een vlucht met een passajji- j 'ukt en hij legt in 44 min. en 20 s< 1 aisvunu van riuiu «x,- heet het daarin, hebben den in- Chichery_Croix-Piquet^hevilly. I ject van 38 KjM., binnen zyn bereik,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1