I LM I SR, NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwdüde, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht,moi^capelle, NIEüWERKERK, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk waddinxveen, zevenhuizen, Amerika zegt het handelsverdrag met Japan op. Als waarschuwing aan Japan bedoeld. l Dr. H. Colijn heeft aan H. M. de Kóningin het ontslag van het kabinet aangeboden. Een meerderheid van 55 stemmen tegen de regeering. Joodsch bezit te Danzig geconfiskeerd. Jff>. 20095Vrijdag 28 Juli 1^9 78e Jaargang Dit blad verschijntdagelükajöehalve Zon- en Feestdagen --------- Fransche generaal naar Moskou. enz. I gaat ng van :r hardï lo BINNENLAND. 03 IUNT SNEER !Ugd. laar laatste de kroonorde van Italië, commandeur In het Legioen van Eer van Frankrijk, grootofflcler in de orde van St. Sava van Zuid-Slavlë, grootofflcler In de orde van don Witten Leeuw van Tsjecho-Slowa kije, ridder vierde klasse in de orde van den Witten Olifant van Siam. Mr. E. N. van Kleffens. Onze nieuwbenoemde gezant te Bern, mr. E. N. van Kleffens, werd geboren te Hcerenvecn op 17 November 1894. Hij be zocht de gymnasia te Groningen en Den De heer Schouten (a.r.) bracht in her innering, dat het regeerlngscommunlqué ELERS. i ons 1038 gelezen van het EN het aftreden van minister De Wilde, een paar weken tevoren. Het parlement heeft voor ons aldus spreker groote waarde, daarvan ge tuigt onze geschiedenis. Die waarde ont leent het aan zijn beginselen. De antl- revolutionnalren zijn in het parlement gebonden aan hun beginsel, zooals Groen R.K. motie van afkeuring onderschreven door S.D.A.P., Vrijzinnig Democraten, Communisten en Christen Democraten. Ministers vergaderen in Kamergebouw. De Kamerzitting van gistermiddag. Het heengaan van Het heengaan van Bij de besprekingen zeide de heer Ker sten dat hij aan het spel van Rwjmsch cn Rood niet mee zou doen. Een motie den internationale!. haalde Maisky fiji. dat er geen sprake was van vrede tot lede ren prjjs. FVaimduschiD in brand. Tien leden der bemanning vermist. In het Kanaal is de Fransche tankboot „Sunik" in brand geraakt na qen aanva ring met het Zweedsche stoomschip „Gran- gesberg". Het Britsehe schip „Dartford". dat op de plaats des onheils aanwezig is, heeft 24 leden di r bemanning gered. Men vreest echter, dat tien personen vermist worden. telt te Leiden rechten studeerde. In 1918 promoveerde hij op een proefschrift over de internationaal-rcchterlijke betrekkin gen tusschen Nederland en Japan van 1605 tot den huldigen tijd. Van. 1919 tot 1920 was hij verbonden aan het Volkenbondssecretartaat, van 1921—1922 bij het secretariaat van de dl- I rec tie van de Koninklijke Shell groep te 1 Londen. Sinds 1922 is hij werkzaam bij het departement van bultenlandsche zaken, eerst als souschef van de afdee- ling juridische zaken, daarna, sinds. 1927, ais souschef van de afdeeling dlploma- kunnen dragen bij de plannen inzake steunverleenlng en cn bij loyale mede- e leeftijden. 1 i OSCOOP GOUDA Jlhi <»:nmEWEEK Iraclic-Proirrainmn. VARIÉTÉ BRENT e Ainerikaaiwehe Mc. HUGH in; LS der Marina U een uitbundig UCCESt in „Hoy Doktor11 EEL: van Film, Variété geheel nieuws voor iété-Attractie van formaat /•gebond King BLACK) i lachsucces Vagebond, erking door het EST-ORKEST. ven 14 jaar. senstalling. taf 25 cent. i kabinet duidelijk heeft doen uitkomen. Op den achtergrond van het aftreden van minister De Wilde en van de daarop gevolgde kabinetscrisis staat In elk ge val de flnancleele politiek. Bij de Inter- peHatle-Wijnkoop Is wol gebleken, dat minister De Wilde zijn ontslag heeft ge- 1 nomen wegens verschil van opvatting omtrent de wijze van dekking der Uit gaven voor defensie en sociale zaken. Het communiqué van den R P D. van 1 Juli beoordeelde den toestand op 29 Juli. Het is zeer wel mogelijk dat de situatie Decreet, door senaat uitgevaardigd, geldt ook voor Poolsche Joden. De Senaat van Danzig heeft een decreet uitgevaardigd, waarbij Joden de bevoegd heid wordt ontnomen eigen zaken, beleg gingen of grondbezit te beheeren. Dit decreet, dat neerkomt op een Verbeurdver klaring, is ook van toepassing op Poolsche Joden, die in de Vrye Stad wonen. Cuiatoren zullen worden benoemd, die belast worden met de liquidatie der ver beurdverklaarde bezittingen. Reuter me-ldt voorts, dat alle verdedi- gingsorganisaties van de Vrije Stad, onder Oost-Pruisisch bevel, in het „eerste Danzi- ger leger” z(jh ondergebracht. Dit „eerste Da uzi ge r lc"r” RÜksweer, zj tijdens de i •’-7—f voor den eersten keer I M. de Koningin, het ontslag van het 1 kabinet aan te bieden. 1 H. M. de Koningin heeft het ont- slag van het kabinet in overweging genomen en den Minister-President opgedragen den Ministers te verzoe- ken zich zoo mogelijk met de afdoe- Haag. waarna hij aan de rijksunlversi- 1 ning der loopende zaken te willen be ult, U Lelden rechter, ctudeerle. Ir. 1919 lasten. 'D 10.30 UUR der Vrouwen eren leeftijd. 10 en 40 ct. UUR MATINEE en leeftijd Variété ke avonturen LIN en «p )E CLOWN NER-. (HllkSCilE ((II RAM. Abonnementen worden dagelflka aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI. GOUDA. bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux z(jn dagelüky geopend van 6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2746. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar dt bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.16. De „Sunik", die van Gotenberg naar Rot- •terdam voer, werd ongeveer 60 k.m. ten 2}. van den vuurtoren bij Eddystone aangeva ren. De „Grangesberg" zelf is aan den voorsteven beschadigd, en zal als de mist is opgetrokken, langzaam opstoomen naar Falmouth”. De „Sunik" is echter geheel uitgebrand. ]_)E Tweede Kamer heeft gisterna- middag, we hebben het nog in een deel onzer1 oplaag gemeld, de moüe- Deckers (r.k.) aanvaard, waarbij het optreden van het vijfde kabinet Colijn werd afgekeurd. De motie luidt als volgtDe Kamer van oordeel, dat de kabinetsformatie niet heeft geleid tot het optreden van een kabinet, dat den grootst mogelij- ken waarborg biedt voor een deugde lijke behartiging van 's lands belan gen in gemeenschappelijk overleg met de Staten-Generaal, keurt het optreden van het kabinet af over tot de orde van den dag.8 Deze motie is met 55 tegen 27 stemmen door de Kamer aanvaard. Vóór de motie hebben de r.k., de s.d. a.p., de vrjjzinnig-democraten, de communisten en de christen-demo- craten gestemd. De liberalen, anti- revolutionnairen, christelijk-histori schen, staatkundig gereformeerden en de n.s.b. hebben tegen de motie hun stem verheven. Aan het eind der debatten en voor het in stemming komen van de motie had dr. Coljjn verklaard, dat waar het uit de verklaringen van de frac tieleiders vast stond, dat de meerder heid van de Kamer de samenwerking niet dit kabinet niet wenschte, hij er geen nut in zag een uiteenzetting te geven van enkele detailpunten, welke gedurende den loop der discussies ter sprake waren gekomen. Direct na afloop der vergadering hebben de leden van het vijfde kabi net Colijn in het Tweede Kamerge bouw vergaderd. Besloten werd dat het kabinet aan H. M. de Koningin zijn ontslag zou aanbieden. Hedenmorgen heeft Dr. H. Colijn zich te kwart over negen naar het Pa leis Koordeinde begeven om aan H. n Altist te ’s-Gravenhagc. Mr. Van Kleffens is ridder in de orde van don Nederlandschen Leeuw, com- i mandeur in de orde van burgerlijke en 1 militaire verdiensten van Adolf var» j Nassau van Luxemburg, drager van het kruis van verdienste eerste klasse van den Dultschen Adelaar, commandeur in De eerste indruk te Washington, zoo meldt Havas, is, dat het departement van binnenlandsche zaken een waarschuwing tot Japan heeft willen richten, en by dit land geen twijfel heeft willen laten bestaan om trent het standpunt der Vereenigde Staten. Men wijst te Washington in het byzoader op het feit, dat, aangezien het verdrag in zyn geheel is opgezegd, het gebaar der Amerikaansche regeering vooral een poli tiek karakter draagt. Het zou namelijk vol doende zijn geweest, de clausule oer.meesl- bt gunstiging op te zeggen, om de aanne ming van de motie van Pittman, waarin een embargo op wapens en op alle industrieel»? grondstoffen voor Japan geëischt wordt, mogelyk te maken. Men herinnert er in dit verband aan, dat de opzegging door de regeering der -Ver- eenigde Staten van een handelsverdrag uit politieke overwegingen vrijwel zonder pre cedent is. Ten slotte toont het besluit van het departement van binnenlandsche zaken, dat, ongeacht de politiek, welke door andere mogendheden in China wordt gevolgd, de Vereenigde Staten de rechten van de „open deur" handhaven en, door duideyk de mo gelijkheid van retorsie-maatregelen aan te toonen, te kennen willen geven, dat zy zich niet zullen neerleggen by incidenten, welke in stryd zyn met de Amerikaansche belan gen, zooals deze week de blokkade van Kanton. Alvorens evenwel te besluiten tot een po litiek van sancties door een embargo, laat dq*. Amerikaansche regeering Japan zes maanden den tyd om zijn politiek in China tegenover Amerika te wijzigen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1 30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels f 1.56. elke regel meer f 0.30 Adverientiën in het Zaterdagnumme- 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheida-advertentiën de helft van den Drtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpa-’ina 50 hooger. Adverientiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sjjn. Gewone advertenties en ingezonden mededeeiingea bjj contract tot zeer gereduceerde!» prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Duitsch-Russisch overleg te Berlijn. Van economischen, niet van politikken aard. Havas seint uit Berlyn dat het Duitsche blad de „Danziger Vorposten" m<ding maakt van Duitsch-Russische onderhande- lingen, welke op het oogenblik te Berlyn gevoerd worden tusschen ^Schnurre van de economische afdeeling van het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken, en Ba- barie, den plaatsvervangenden directeur van de handelsvertegenwoordiging der Sov jets te Berlyn. Het Danzigsche blad verklaart, dat deze onderhandelingen beantwoorden aan den wensch der Sovjet-Unie, haar inddptrie te versterken en te moderniseeren, terwtfl Duitschland belangstelling heeft voor de Russische grondstoffen. De „Danziger Vor posten" voegt hieraan toe: „De economische Duitsch-Russische besprekingen dragen ip tegenstelling met wat men gezegd heeft, te minder een politiek karakter, daar zy se dert lang bekend zyn en Molotof er onlangs op heeft gezinspeelt.” „Uitvoer” van Tsjechen. Een plan van de Gestapo. Het Fransch^ blad „Petit Journal" meldt uit Praag, dat met de medewerking van vertegenwoordigers van het lexer en de Gestapo een plan is opgesteld voor deplr- tie op groote schaal van de Tsjechische mannen. Men heeft een voorloopig cijfer vastgesteld van 1.750.000 valiede mannen. Het blad voegt hieraan de volgende bij zonderheden toe: Terstond na de algemeene mobilisatie moet de eerste zone, Pilsen, Moravisch- Optrawa en het steenkolengebied van Sile- sië,- 750.000 man leveren. De andere vier zones een millioen gedurende twee volgen de weken. 500.000 Tsjechen zullen,in dj steenkolenmijnen in het Roergebied worden gebruikt, 250.000 voor wegwerken en 200.000 in het landbouwgebied van Silezië. Reeds thans worden, al naar gelang van de behoeften van Duitschland, duizenden Tsje chische arbeiders in ploegen „uitgevoerd" en te werk gesteld by ondernemingen, dip hen gebruiken, zonder dat zy het recht heb ben, zich te verplaatsen. Rood niet mee zou doen. Een motie van afkeuring zou het kabinet allicht naast zich neerleggen, aangezien, er nog geen beleid is geweest, dat men zou kun nen afkeuren. Hij hoopt, 0at men nlm- iner meer met Rome zal medewerken, ticke zaken; sinds 1929 is hij administra- tief chef van de afdeeling diplomatieke zaken, welke functie hij thans als admi- van 1 Juli de verschilpunten ten opzichte nistrateur bij het departement nog be- van de flnancleele politiek in het vorige kleedt. - - ..y Hij was griffier van het scheidsgerecht moet zullen kunnen zien en ’’pep grootere voof interpretatie van het Dawesr- en Youngplan, en was adjunct secretaris- generaal en later secretaris-generaal van het curatorium van de academie voor krachtig staat achter de pogingen om 1 internationaal recht in het Vredespaleis den internationalen vrede te behouden, her- haalde Maisky fijn recente waarschuwing, ike was van vrede tot iede- Politleke maatregelen. Uavas meldt uit Washington dat President 11 Roosevelt en Huil hebben besloten, het handels- en scheepvaartverdrag dat in 1911 tusschen Japan en Washington werd geslo ten, op te zeggen. Cordell Hul) heeft de volgende nota aan den Japanschen zaakgelastigde te Washing ton overhandigd, terwyl de Amerikaansche ambassadeur te Tokio de in houd flrvan aan het Japartsche ministerie van buitenland sche zaken heeft medegedeeld. „In de afgeloopen jaren heeft de regee ring van de Vereenigde .Staten de handels- en scheepvaartverdragen tusschen de Ver eenigde Staten en andere landen aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen, ten einde uit te maken welke veranderingen moeten worden aangebracht opdat het doe van dergelyke verdragen beter worde ge diend. In den loop van dit onderzoek is onze regeering tot de conclusie gekomen, dat het handels- en scheepvaartverdrag, dat 2 Februaji 1911 te Washington is gesloten tusschen Japan en de Vereenigde Staten, clausules bevat, welke herziening behoe ven. Teneinde deze herziening voor te berei den, en teneinde de Amerikaansche belan gen te beveiligen en te bevorderen, geelt de regeering van de Vereenigde Staten hierbij haar wensch te kennen, dat het ver drag opgeheven zal woftlen, en, na dit te hebben medegedeeld, verwacht de regeering, <lat het verdrag met het begeleidende pro tocol heden over zes maanden zal verval len.” groote legerpara- I het nuttig heeft geacht stappen te doen naar aanleiding van incidenten, die zich niet hebben voorgedaan. Zy schryft dit toe aan de zenuwachtigheid die, aldus de nota, te Danzig schijnt te heefschen. On^deel te nemen aan de militaire besprekingen. Bevestigd wordt dat de Fransche gene raal Doumen^ de bevelhebber van het eer ste district, die binnenkort zal toetreden tot den hoogsten oorlogsraad, is aangewe zen om deel te nemen aan de besprekingen der generale staven, die binnenkort gehou den zullen worden tusschen de vertegen woordigers van Frankrijk, Btokeland en de U.S.S.R. ter gelegenheid van de afsluiting van een accoord tusschen deze drie landen. De diplomatieke correspondent van Reu ter verneemt, dat de besprekingen te Mos kou heden worden voortgezet. De Russische atnbassadeur, Maisky, heeft in Cardiff als gast van het Engelsch- Russische genootschap voor cultureele be- trekkingen een redevoering uitgesproken in den vredestempel, waarin hy o.m. het volgende zeide: „Wy hebben steeds geloofd, dat de vrede sterk moet zyn en dat het vredesbeginsel zoo noodig verdedigd moet woren tegen agressie. Het verheugt my zeer, dat korte lings, en meer in het byzonder in de afge- loopen paar maanden, velen van hen, die oprecht den vrede wenschen, tot dezelfde opvatting zyn gekomen. Zij zien in, dat het niet voldoende is te zeggen: wy zyn vóór den vrede, maar dat het even belangrijk is den vrede te organiseeren. Wanneer dit verlangen naar de schepping van een sterk vredesfront met succes bekroond wordt, ben ik er zeker van, dat wü beterzijden tege moet anllen kunnen zien en'Veen g- A stabiliteit en veiligheid in internationale aangelegenheden.” Na nog verklaard te hebben, dat de U.S. S.R. I den internationalen vrede te behouden, her- van Prlnsterer dut heeft verkondigd. Desnoods zullen zij hun kracht zoeken in Isolement. Het standpunt, dat het kabinet per sé op een meerderheid moet berusten i£ on juist. Een meerderheid in het positieve is nog geen meerderheid in daden. De daden van het kabinet zullen moe ten worden af ge wacht, alvorens te be slissen of men zijn stem zal kunnen ver- leenen, ja of neen. Spr hoopt, dat het een beslissing in bevestigenden zin zal zijn. Ook de A.R.-fractie is gouvernementeel gezind, zij wil gaarne dit kabinet haar steun bieden, maar zij moet haar hou ding steeds toetsen aan haar politieke beginselen. Richtsnoer blijve voor haar de ordinantiën Gods. De geest van het staatsbestuur is steeds en vooral nu van overwegende beteekenls. Spreker hoopt, dat in het aanstaande najaar een ontmoeting met het kabinet de gelegenheid zal bieden, in te gaan op de plannen Hij wenscht het kabinet bij zijn afvaart een goede reis. Het succes zal afhangen van Godes zegen. Dr. Colijn spreekt. De voorzitter van den ministerraad, dr. Colijn, acht het mét den heer De Geer volkomen misplaatst ten aanzien van het regeeringsgeschil te gaan spreKen van „schuld". Hier was alleen sprake van een diepgaand meenlngsverschil. De stijging van de middelen van 1957 op 1938 heeft f 61 millioen bedragen. In het licht van die stijging heeft men toen maals gemeend, cenlge zaken te kunnen opzetten. Spr. had evenwel in het pro gram van 1937 een velllgheidsclausule opgenomen, waardoor de toezeggingen waren gebonden aan de uitkomsten ge durende de vierjarige periode. De stijging van 1938 op 1939 bedroeg slechts f 7 mil lioen. De toestand was dus geheel veran derd. Dit heeft minister De Wilde ertoe gebracht te waarschuwen tegen geld kos tende nieuwe plannen, met name tegen die inzake de jeugdwerkloosheid, waai- mede 10 millioen gemoeid zou zijn. Reeds in September 1938 had minister De Wilde om die reden gedreigd met heengaan. Spr. heeft tenslotte minister De Wilde weten te bewegen voorloopig te blijven. In een brief van 2 November 1938 aan de oudere leden van het kabinet zeide de heer De Wilde dat hij zijn be zwaar tegen de 10 millioen voor ue jeugdwerkloosheid zou laten vallen, mits op andere posten de noodige dekking zou worden gevonden. Toen dit tenslotte niet bleek te geschieden werd hij tot heen gaan genoopt In het algemeen deelde spreker het standpunt van minister De Wilde, gelijk hij reeds eerder heeft betoogd. Indien spreker de aanhangige wets ontwerpen tot invoering van eenlge nieuwe belastingen waartegen nogal eenige bezwaren schijnen te bestaan niet medetelt cn op de desbetreffende 50 millioen dus niet zou mogen rekenen, dan komt de minister vau financiën voor 1940 voor een tekort op den gewonen dienst van 89 millioen te staan, terwijl voor 1941 reeds voor 45 millioen verplich tingen zijn aangegaan Voor 1940 moeten op den kapitaaldienst door leening 250 millioen worden gedekt, waarvan 208 millioen aan nieuwe uitgaven. De vlot tende schuld bedraagt dus ongeveer een milliard gulden. Na veel heen en weer spreken over de plannen van minister Romme ontving spreker op 28 Juni van dezen minister een schrijven, waaruit bleek, dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn departe ment alleen zou handhaving van werkverschaffing, jeugdwerkloosheid werking tot uitvoering daarvan. Toen spreker daarop geen positief antwoord kon geven, diende den volgenden dag toen ccnlgermate veranderd was sedert minister Romme zijn ontslagaanvrage in, hetgeen tot do kabinetscrisis leidde. Als formateur voor een nieuw kabinet is spreker zijn onderzoekinge begonnen- op zoodanige wijze, dat de katholieken niet zouden worden uitgesloten. Toen spreker van katholieke zijde niet de ge- wenschte medewerking kon verkrijgen, heeft hij gaarne bevorderd, dat een ka- H1 nev xzo..ul- R'ger” ztfn ondergebracht. Dit -«-f leger", een onderdeel- van de de, eind Augustus, v naar buiten optreden. De zomer-vacantie der schoolkinderen zal met eenige weken worden verlengd, daar ue «clooigebouwen nog door militairen ge bruikt moeten worden. Havas meldt uit Warschau, dat volgens berichten in de Poolsche pers de laatst'? agen te Danzig 300 personen, onder wie talryl^ leden van de S.S. en S.A. gear- resteerd zouden zyn en dat de gevangenis overvol zyn met politieke arrestanten. Twee Poolsche nota's bij senaat van Danzig in gediend. De Poolsche commissaris-generaal heeft den Senaat van Danzig twee nota’s over handigd. In de eerste geeft de Poolsche re geering opnieuw.een uiteenzetting van haar lezing over het incident, waarbjj de Pool sche douane-beambte Boedziewicz dezer da gen is doodgeschoten. Zy verwerpt de'lezing \an de Danziger autoriteiten, volgens wel ke de schuldigen in staat van wettige zelf verdediging zouden hebben gehandeld «n verlangt strenge bestraffing. Zy wenscht Verder in kennis te worden gesteld van de identiteit der daders en van den loop van de gerechtelyke instructie tegen hen. De tweede* nota is een antwoord op den stap, dien de Senaat op 24 Juli heeft ge- aan, naar aanleiding van een incident aan e grens, waarby schoten zouden zijn ge wisseld tusschen Polen en grenswachters van Danzig. De nota constateert, dat een <ergelyk incident zich niet heeft voorge- aan, maar dat de Poolsche autoriteiten met kunnen weten, of er misschien een «cmetpartü is geweest tusschen groepen mi- °f gren8w“cht«rs van Danzig zelf. De Poolsche regeering spreekt er tenslotte aar verwondering over uit, dat de Senaat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1