r AKKEÜVES teg.n pijnen, nare dagen, koorts, kou. Doos IS stuks - 12 stuivers 2-stuks - 2 stuivers. Stilt. SMi voor Spotprijzen BUSCH GROOTE EIZOEN-OPRUIMING Voor de Feestweek P.G.ScharlemanJr. ft r Vette Gerookte NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex fj u No. 20096 Zaterdag 29 Juji 1939 78e Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen -i VACANTIEÜ Ba Nogmaals verlaagde prezen i alles Moet wegJ hlmann PALING HET RESTANT, in alle Afdeelingen ,1 «ambacht, b^kenwoto^ haastrecm'^^o(mujrecht^v^4Ohruapelll, De ÜJtkü 1 >1 zdker, dat -bi; HjTokio de Eng qjschen zijh t| ■et is nog Brieven uit de Hofstad. IJ’ 1; niSTii b(|i). 1 gt. Jacobsklokje 1 z41 de FeeStwcek inluiden. J i|L Feestweek, welke a.s. Maanadag' NIEl WERKERK, OUDERKERK, OUDEWATl|l, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, -■ A l.,. v- ADfBRTENTIEPKUS: Uit Gouda Mr I* I 1 T.-l-f 1 al." □bel, 2 Jaar. J. 'ELLE. V I» China heeft de bereikte overeen- in itel- Hebt U onze speciale étalage Reis- en Regenkleding reeds gezien? Wij brerigen hierin als steeds oen uitgebreide collectie. zoude Rekeninghoude 'dat de ttltvoer t behoren orting. njacht. de opening der op één morgen »tcn. uli waren aangc- prijzen waren als 2.903.05, kippen- leieren 3.00—3.20, 4.15, alles per 100 nt per pond. Vriendschap”. Juli j.l. werd op adhuis alhier een e gemengde zang - Vriendschap”, jramma werd on- irecteur, den heer t, vlot en verdien- ras grootc belang- iiederen oogsttecn tüigd, dat mej nen volhouder niet, dat de Hand. v. Ant. Verweij [aria Sidonia Ja- a P. T. Kalkman, de Hoog 26 jaar Stand. oudstra en M. de A. van Wijnen. a, d. v. A. H. Her- Als ge vóór het Paleis in het Koord einde staat, hebt ge het ruiterstandbeeld achter u on nog even meer daar achter staat de beroemde boom, vlak voor den L. TIENDEWEG 75 TEL. 3202 WIJDSTRAAT 14 TEL. 2996 katwijk aan Zee. maakten de jon- niging door gun- jnder leiding van 1 Eskes, onderwij- alhier, een flets- n Zee. Om 8 uur iet Raadhuisplein werd gepauzeerd het varen met ie reis voortgezet daar aangekomen emaakt van het r ’s avonds keer- r terug. olking. en gezin van de zen, Lahgezijde. IZEN itduiven. ostduivenvereenl- een wedvlucht De prijzen wer- 1 Dogterom; 2 en r; 3, 4, 6 N. Kop- uif S. Bontenbal; Kzn. lost 8 uur. Aan- ‘.30, laatste duif lat iet GOUDA Dagelijks vers gerookt uit eigen rokerij. i ZIE ETALAGE. R.K. gebt veil GOlimiE (.01 HAM. van van van gezin Al soe vejfr als me my hore sal WUt God|-1- Petér Ingang van de even beroemde Gothlsche zaal. Schuin daar achter ziet ge de Pa- lelsstraat. Ge zult wel niet weten op welk een uiterst duur stukje grond ge daar staat. Oudtijds waren het paleisje op do Kneuterdijk en het groote paleis in het Koordeinde aan elkaar verbonden door een luchtgalerij. Vlak achter het ruiter standbeeld stond het hek dat den tuin van het paleisje afsluit. Er was hier geen doorgang. Met ontzaggelijk veel kosten, ruim één millioen gulden, is hier de doorbraak gemaakt. Het verbindingsstuk tusschen de paleizen werd afgebroken, een stuk tuin werd overgenomen door de gemeente waarbij de voorwaarde werd gesteld, dat die ééne beroemde boom ge spaard moest blijven en zoo kwam de Paleisstraat tot stand, waar niet het allerminste verkeer is ontstaan. Men had gedacht dat het drukke verkeer uit de nauwe binnenstad zich door die straat zou ontlasten maar het publiek dacht er anders over. Dit millioentje is inderdaad op straat geworpen. Het is wel wettelijk, dat daar bij het paleis nog een uitweg bestaat, die bij bizondere gelegenheden dienst doet maar algemeen nut heeft ze niet. Er zijn heel wat van dergelijke met goud geplaveide punten in onze stad De aanleg der groote verkeerswegen heeft enorm veel geld verslonden. Hoeveel dit voor elk van die wegen is, is nooit na te gaan. De aankoop der panden, de ont eigening, de afbraak, de aanleg, soms weer verkoop van overgeschoten gedeel ten, staan alle afzonderlijk en uit de of- ficleele gegevens is dan niets op te die pen. Voor het afschuiven van een hoek van de Wagenstraat, hoogstens een paar vierkante meter grond omvattend, heeft de gemeente eens vier mille betaald en zoo zullen er nog wel allerlei gouden plekken zijn aan te wijzen. Het nage slacht zal er ons wellicht dankbaar voor zijn, zelfs al heeft het niet in de gaten dat het zelf nog altijd daarvoor heeft te bloeden in den vorm van rente en aflos sing der schulden, waarin al deze dure koopjes zijn ondergebracht zonder dat precies is na te gaan wat er nu al van is terugbetaald. Alle stroppen en stropjes zitten in die schulden weggewerkt en niemand weet daar na eenlge jaren meer iets van te vertellen. Alleen de geachte belastingbetaler voelt het, maar ook hij weet niet wat gebruikt wordt voor on- middellijk nut en wat dient om oude schulden geleidelijk af te doen. Trouwens die schuldenlast stijgt eer dan ze daalt en de opbrengst der belastingen gaat dus 'Dit num! ET is iel P Ben ,Je i Japansche c men, maar I Ijlt, de jvetdd Ie diyien M boeten blijk legemoet gel jen, dawde toestanden van MCDLXXXIX. De wegen der Overheid. De wegen van de overheid zijn ook niet altijd doorgrondelijk. Sommige vraag stukken blijven maar steeds onopgelost en het lijkt alsof men er geen trek in heeft om ze eens serieus onder handen te nemen. Ieder, die wel eens Den Haag heeft bezocht en langs het Kanaal heeft gewandeld of getramd herinnert zich ongetwijfeld het alleraardigste punt waar de tram in de laagte langs het Kanaal rijdt en de rijwel veel hooger ligt. Aan de overzijde zag hij dan het artillerie- park aan den voet van een der laatst overgebleven duin-gedeelten bekend on der den naam van St. Hubert. Deze naam was oorspronkelijk die van een be kende schietvereeniging, die hier haar banen voor oefeningen had. Een aardig huisje stond op het hoogste punt en wie wel eens langs de weinige paden die er waren heeft gewandeld, weet wat een mooi gedeelte dit was. Vele militairen zullen het kennen omdat het 't begin van de z.g. Waalsdorper duinen was, die thans vrijwel geheel door de kazernes en terreinen voor oefening zijn in beslag genomen. Langs deze zijde van het Kanaal reed in oude tijden het stoom trammetje van de Staatsspoor naar Scheveningen, de stuiverstram zooals die in den omloop genoemd werd, omdat een rit ervan slechts vijf cents kostte. De vrij breede weg langs het Kanaal werd Juist bij het artilleriepark vrij sinal, de tram stak er den weg over om rechts af te slaan met als gevolg dat het hier een gevaarlijk ge deelte voor het verkeer werd. Ettelijke malen, wel jaar-in jaar-uit was deze weg, de Raam-weg genaamd, een onderwerp voor begrootingsdiscussies in den ge meenteraad en even sterotiep kreeg de klager, de vrager ten antwoord dat spoe dig tot verbetering zou worden overge gaan. Maar er kwam niets van. Het amechtige stoomtrammetje maakte plaats voor de electrische tram, de wel bekende „blauwe”, die doorgetrokkeri werd naar Lelden en dus veel verder reed; de Waalsdorperweg werd doorge trokken en mondde uit op het gevaar lijke gedeelte, de toestand ter plaatse werd steeds gevaar lijker en het aantal ongelukken nam toe. Er gebeurde echter niets. Eindelijk kwam de groote verkeersweg van Voorburg—Scheveningen klaar, een jaar geleden geopend, waardoor vrijwel zeven achtste van het verkeer van den Raamweg werd verplaatst naar den rui men weg. Vlak daarop ontwierp de K.L. M. haar nieuwe gebouw op het verlaten terrein, van het artillerie-park en thans is dé Raamweg tot een breede verkeers- baan gemaakt. Katuurlijk is dit erg fraai maar de verbetering komt een kwart eeuw te laat. Zie daar hoe de wegen der overheid ook ondoorgrondelijk kunnen zijn. Het is niet het eenlge geval dat men kan aanwijzen. Ook het tegenovergestel de geval doet zich voor, waarin met veel kosten iets tot stand is gebracht, dat practisch waardeloos is. kwartaal /2.25, per week 17 cent, overal want rif Franco per post per kwartaal ƒ3.15 ons Bureau: HAKKT 31, gOuIIA postkantoren. vnn 90 uur. Administratie en Re<ractj« T stemming dan' ook een diepe teleurstel-v liïng gewekt, tyïen is ey nog altijd over- J-"jhet tegen Japan zal kun- maar men ontveinst zich -rijd uiterst zwaar moet worden, wanneer de groote Westersche mogendheden Baar welwillende houding wijzigen en $aar Indirecte hulp aan China onthouden. De Amerikaansche regeering heeft weliswaar verklaard, dat de Engelsche houding in haar houding geen verandering zal brengen. Maar van Frankrijk mopt men verwachten, dat hel zijn houding bij die van Engeland zal aanpassen. En wat de Vereenigde Staten betreft, blijft het nog altijd de vraag, of sterke Japansche pressie de Amerikaan sche regeering niet ook wat toeganke lijker zou maken voor de Japansche ver- langens, waar .Amerika zoo duidelijk doet blijken, dat het geen oorlog wenscht De Japanners weten dit heel goed. Zij slaan een hoogen toon aan en durven een ernstig risico loopen, omdat de toe stand van Europa Engeland en Frankrijk belet zich in Oost-Azië te doen gelden en Amerika alles doet om buiten con flicten te blijven. Die Europeesche toe stand bepaalt ook ongetwijfeld zijn agressieve houding tegenover Rusland. Maar het zou wel kunnen zijn, dat het zich hierin misrekent. Mag men den Russlschen minister van marine gelooven, dan is de Sowjet-Unie thans zoo sterk bewapend, dat het elke aanval van welke grens ook gemakkelijk kan afslaan en in een aanval op den aanvaller kan doen verkeeren. Men is nog altijd in twijfel geweest ten aanzien van de militaire macht van Sowjet-Rus- land en die twijfel heeft zich ongetwij feld ook in de EngelschFransch—Rus sische onderhandelingen doen gelden. Men wist alleen met eenlge zekerheid, dat het een vrij sterke luchtmacht had en een groot, maar, naar men vermoed de, een niet volledig uitgeruste en niet behoorlijk geoefend en aangevoerd leger, zoodat men de militaire waarde van dat leger niet al te hoog aansloeg. Maar de maritieme macht van Rusland meende men bij berekeningen vrijwel te mogen verwaarloozen. En nu komt de Russische minister van marine openbaren, dat Rusland ’n grooterc duikbootvloot heeft dan Duitschland en Japan samen en dat het ook over een sterke vloot van krui sers en andere schepen beschikt. Die sterke vloot van kruisers, waarover geen nadere feitelijke mededeellngen worden gedaan, behoeft men niet al te letterlijk te nemen. Maar de preclese opgaaf om trent de duikbootvloot kan men moeilijk voorbijgaan. Zou dat wellicht ook de bedoeling van des ministers redevoering zijn geweest Engeland en Frankrijk op de waarde van Rusland als bondgenoot opmerkzaam te maken? De onderhandelingen te Moskou blijven nog altijd slepen tengevolge naar men zegt te hooge Russische eischen. Misschien heeft de Russische minister ervan willen overtuigen, dat Rusland het recht heeft zijn hulp duur te verkoopen steld. ujl ondier ‘den'. naam ,jdt. J’acobs- llijigeauide klok, die In o^ize lorcn hangt, werd m loü9 jje- hevens. DL^e-kjok, welker grootste door- {te t7 c.M. is, draagt den r en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels ƒ1.80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring; JL* regel meer ƒ0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 2(1 js. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. MEDEDEELLNGEN: 1-4 regels ƒ2.25, elke regel meer 0.50. Op >taing. e1 heer J. J. Maas- ing dpn Parallelweg ii g Rotterdam—G<m-)i .ter reed oen mot^r-i 1 uit Rotterdam! i niet of te laad |e auto linksaf* U-v ;evplg dat hij botyn liep vrij ernstig le(t- werden beschadigd^ i n |s de heer G. naam (wedvlucht van} rm. Losgelaten als volgt: 1 D. i|Heuvelman; C, UK a. d. IJSEL. >rk" viert leest n de v.v. „Nieuwer- bestaan gevierd van PU mot een groot lugtlekvereon. Cov IJssel maakte eeii Veelte van do ara. edstrlM Nlcuwcrkerk Is uitdag 3-1 voor inastlekvoreen. bood luklckvcreen. zorgde icdeelte. Het geheel bevolking. v. Mannekes ?man en gezin Kwaadstenlet fageningen en Abonnementsprijs: per Merging per looper geschiedt Abonnementen wordeta dagelijks aangenomen aan ‘lljon/e agenten en loopers, den boekhandel en de ipnze bureaux zo'n dagelijks geopend fdjerc. 274' Postrekening 48400. er beft^at uitflwee bladen. :dragen. J 1 ang uitblijven vah lor gemeente iedere gt, zoeken de bouT i wenkobulten de ge- l| lunKrèste personeel lenjhpuden. De fd. aang onder de gc- rwijj ,de heer Fijan nen ander de ge- >rk. v aan den lillende vor- aanjjebracht; deze n gebruikt om het en. Het werk werd >rdijK, H. Boele en t kunstwerken be- i eei| Haarlemsche ?en. auffeurs. een personenauto, drie jongelui, die iige ervaring had- van een auto, aan Anaal gereden. De nt schuin in den jeugdige toeristen chrik af, de gara- 1 ken heeft de auto den beganen weg aattvangt, zal, zooals het programma ver- 1 mt^Ül, worderi ttingeluid door het luiden v|A' het 8t. Jacobsklokje. Hiermede iwordt een oud -gebruik in é|re hersteld. .11 De vhiii kipkje” 'ij s|adnuistl goten door den, klokkengieter Peter Wi snee 89 en,' hodgl haam Gabnél; hetwelk blijkt uit volgend i andB^hïiit; „Gabriel aft1 myne name My gheluj^sy Gode bequame 1—5 regel» 1.80, «lk< 1—15 regels 1.55, elke bijslag op den prjji INGEZONDEN 1 de voorpagina 60 hooger. p Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bjj contract tot zeej gereduceerden ptli». Groote letter» en randen jwurden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunim worden I' ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boek handelaren. Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daag» vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. >osM 3 8, 12 B. Radema- WJ. A Kaülfeld; W. fetolk; overdulf :|4.49.37, laatste duif beware over wdghevens goot my int jaer MCOCUC1X. Deze klok werd in. vroegere tijden ge luid bijbalen aanvang van de jaarmarkt met alléén, uuuii ook voor de unoelemng van de opeubpre rechtspraak en de af kondiging va^i oliicieele bekendmakin gen door de stedelijke overheid. Het lui den vóór den 'aanvahg van de jaarmarkt had oorspronkelijk niet de beteekenls dat de jaarmarkt werd ingeluid, doch het was het voor ieder hoorbare teeken dat aan leder, aan wien om eenlge reoen het verblijf in dö stad niet was toegestaan, gedurende de periode der Jaarmarkt toe stemming werd gegeven om in de stad te komen en |daar te verblijven, teneinde op de jaarmfarkt handel te drijven. Op deze wijze kwamen vele met-inwoners hier ter jaarmarkt. Daar de jaarmarkt bekend was als de 8t. Jaeobsmarkt, in verband met den naamdag van den H. Jacobus, is daaruit ongetwijfeld aan het klokje, dat voor allen de poorten opende, den naam „St. Jacobsklokje” gegeven. Uit deze jaarmarkt, waaraan meerdere gelegenheden tot vermaak verbonden waren, is geleidelijk de.kermis in zijn nieuwen vorm ontetaan. Zoolang de kermis in Gouda heeft be staan, heeft telken jare op den vroegen Maandagmorgen, den eersten kermisdag, dit klokje geluid. De laatste maal, dat het voor een officieele afkondiging hier ter plaatse zijn geluid heeft doen hooren, was bij de afkondiging van de laatste grondwetsherziening in 1937, welke vanaf het bordes van het stadhuis heeft plaats gehad. Wordt de feestweek ook voor volgende jaren gehandhaafd, dan zal dit oude ge bruik ongetwijfeld blijven voortleven. 9 bederft het beste humeur I Maar de zwaarste hoofdpijn verdwijnt binnen een kwar- tier met 'n “AKKERTJE”, dat de nieuwste menging bevat tegen hoofd- en zenuwpijn. Vlugge, zekere werking bij alle pijnen, dat is 't geheim W der "AKKERTJES”, die door geen enkele imitatie wor- den geëvenaard, nóch in hun bijzondere samenstel- (iZSX ))linq, nóch in hun gemakke- UAIZ// lijk In te nemen ronden vorm. Y r OP «,k "AKKERTJE" staat 't "AKKER"-merk:Uwgarantiel 5 ^esprekin- pien aan de mdët geko- is nog nlt$ 'i||ekcf en zal i bnd^rhandfelingen |n uit ti de (EnKel$che( regfeering n h^e ;ver ze ,das|aa|i zijn imen. De JapanriSrs blsch- tnge^scjien den? bjKondereiï C posltieJdcr Japfiincraen hüiJlegeïjln China zoudeiMrkenhen |n daaimee«rekening houdefijèn n^ets zouden doen|r4at de Uitvoert» van de taak, die dat |éger zich festeMKnad, ;jou bemoeilijken, althans dat legcfjUiet zou- 1 den tegenwerken. De Engelscïio hebben deiï bijzonderbn toestand er»nd, wat eigenlijk niet anders was dan'^le erken- Jiing van een feit èn dus van geen be- teekenis. Ze hebben ook verklaard daar mee rekening te willen houden, wat al een stapje verder is maar .toch niet veel zegt. Ze hebben eveneens verklaard de Ja panners althans het Japansche leger niet te zullen tegenwerken, wat ongetwijfeld een toezegging van beteekenls, maar een toezegging, die uitsluitend haar waarde krijgt door de daden der Engelschen om dat niet tegenwerken een zeer rekbaar begrip is. De Japanners zullen dit zeer ruim opvatten en qr elke handeling on der verstaan, die den Japanners het ver overen van China moeilijker maakt. Dat de Engelschen er dat ook onder verstaan mag betwijfeld worden. De Engelsche regeering heeft tenminste al verklaard, dat ze zich nog volkomen vrij voelt om China credietcn te verstrekken, terwij^ het toch duidelijk is, dat niets de Japan ners zoozeer bemoeilijkt in hun strijd tegen China als het helpen aan China van geld, waarmee het den oorlog kan financieren. Wanneer men dus zegt, dat de Engelschen zich aan de Japansche 9 eischen onderworpen hebben en de Chl- neezen in den steek laten, dan aanvaardt men die verklaring van de Engelsch— Japansche overeenstemming, die de Ja panners eraan geven. Willen de Japan ners alleen met een dusdanig verklaarde overeenkomst genoegen nemen, dan zou in het verder verloop der onderhande lingen en anders uit de verdere houding van Engeland, dat men met deze over eenkomst nog weinig is opgeschoten. Maar waar Engeland door het tegemoet komen aan do Japansche eischen reeds heeft getoond een conflict met Japan zooveel mogelijk te willen vermijden en daarvoor zelfs de belecdlgingen, Engel sche onderdanen aangedaan, te willen slikken, is het niet waarschijnlijk, dat de Engelschen, zoo ze dan al niet alle Japansche eischen mogen inwilllgen en speciaal zich de vrijheid willen voorbe houden ten opzichte van credicten aan China, hun houding en hun politiek in China niet belangrijk zoo niet essentiëel zullen wijzigen. Öp ape WoÜen en Zü< I ^toffjn wellf|e niet tot Pelt en gezin naar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1