Drinkt IJsselstijn's Nieuw Rood 1= 12000 „J.GOOSEN ER ASM IC I» MEI JIM" M REIS TANDZEEP Politie-diploma Wilt U smullen met de Feestweek J. J. Sanders Voetbad - Pedicure - lassage I# BATA, Hoogstraat 14, Gouda Nulsspaarbank Nutsspaarbank Voor Uw Oliebollen, Wafelen en Soezen naar J. GOOSEN's feeëriek ver lichte GEBAKKRAAM op de Markt bij de Wijdstraat AFWEZIG Een Jongen meisje Nieuwe woning Piashuisje Werkloozenkas Correspondent NAAR ARNHEM D.K.W. AUTOMOBIELEN Fa. C. Goedhart en de Bruyn Is u* to FOTO DAEMS RAPI0NIEUWS' I)e Kabinetscrisis. KOOPT GEDURENDE DE A.S. FEESTDAGEN UW NOUQAT Specialiteit in ECHTE KANEEL-, KERSEN en ZUURSTOKKEN op de Markt, tegenover Albert Heijn predikbeurten. Dr. BEEK tot 23 Augustus Dr. van WOERDEN AFWEZIG R.K. MEID-HUISHOUDSTER Fjinke Verkoopster Leerlingen gevraagd Jongste Bediende (m.) net R.K. Dagmeisje Mooie Zit- en Slaapkamer MODERNE WONINGEN Protestantsch Goudsehe Begrafenis Onderneming. H. VAN DER GRAAFF, Autotocht naar Arnhem en Omgeving Zoo zuinig als D.K.W. i i'§ a M e 3 Bil -00 3 P oa s1^ Uw aangewezen BRANDSTOF voor den Winter GOUDSCHE BRANDSTOFFENHANDEL n a u O K Het levende beeld de beste herinnering Het adres van de V.V.V. Gouda vóór het behoud van het Piassen- gebied en voor den aanleg van een vei bindingskanaal van de Gouwe naar de Plassen door den Minister van Sociale Zaken beantwoord. Lie vereenxging vuor Vreemdelingen- venteer alhier mocht op haar tot den Minister van Sociale Zaken d.d. fa Juli jl. gezonden aares, waarin op grond van ue uooazakclijkheid van het oenoud van het natuurschoon, behoud voor de water spon., behoud voor het vreemdelingen- ver&eer, om redenen van volksgezond heid, in het belang van de drinicwater- vooiziening en met het oog op de veilig heid m geval van een luchtoorlog en om icuenen van localen aard, met klem en nauruK op het ongerept behoud van Keeuwijk's Plassengebiea is aangedron gen en waarin voorts de medewerking van den Minister is verzocht voor den aanleg van een verbindingskanaal van de Gouwe naar de Plassen het volgend antwoord ontvangen: „De mogelijkheid tot drooglegging van een gedeelte der Reeuwijkscne en Sluip- wijksche Plassen wordt aan een onder zoek onderworpen. „Dit onderzoek maakt overleg tusschen veie instanties noodzakelijk, omdat zeer ernstige belangen op het spel staan. Uiteraard wordt met de punten in Uw schrijven van fa Juli jl. vermeid, zeer goed rekening gehouden. „Ook de plannen tot aanleg van een, verbindingskanaal van de Gouwe naar de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plas sen worden aan een grondig onderzoek onderwoïpen. „Het zal evenwel nog eenigen tijd ver gen, voordat het resultaat van een en ander bekend zal zijn." Proefconcerten Goudsehe Muziekkorpsen in het Houtnianspiantsoen. Gisterenavond zijn in de muziektent in het Houtmansplantsoen proefconcer ten gegeven door de Goudsehe muziek korpsen „De Bazuin", „St. Caecilia", „De Pionier" en „De Korte Akkeren", de drie eerstgenoemde zijn harmoniegezelschap pen, de laatste öen fanfarekorps. Het doel van dit concert, waarvoor ook het Stedelijk Muziekkorps was uitgenoodigd, dat zich echter niet bereid heeft ver klaard daaraan deel te nemen, was door het deskundig oordeel van den dirigent van de Kon. Militaire Kapel Dr. Walther Boer te doen uitmaken öf èn zoo ja ln hoeverre er aanleiding zou zijn aan ver schillende Goudsehe korpsen een ge meentelijke subsidie te verleenen. Het Stedelijk Muziekkorps atht zich door dezen maatregel achtergesteld, daar deze subsidieering zal gaan ten koste van de subsidie welke aan dit korps is toege kend. Gegeven het feit dat zijn oorspron kelijke subsidie reeds is teruggebracht van 1500 op 1200 en later op 800, heeft dit korps er niet in willen bewil ligen zich te meten met andere plaatse lijke korpsen met de mogelijkheid dat opnieuw zijnsubsidie zou worden ver minderd, hetgeen zou beteekenen, dat het bestaan van dit goede korps, dat toch reeds zeer moeilijk is, onmogelijk wordt gemaakt. Wij zullen thans niet treden in een beoordeeling van dit concert; Dr Boer zal aan B. en W. zijn oordeel doen ken nen. Het publiek was in grooten getale opge komen om zijn belangstelling te toonen en gaf van zijn instemming herhaalde lijk blijk door applaus. Ieder kan meedoen aan de Gondelvaart en Volks-Zwemwedstrijd op a.s. Woensdag;. iZooals reeds is medegedeeld zal Woens dagavond in de singelgrachten een gondel vaart plaats hebben, waarvoor algemeene deelneming openstaat. Woensdagmiddag wordt er een volkszwemwedstrijd gehouden, gezelschap van het tafelzilver e.d., met slecht afloopen, verder scnsationeele de Noorderzon vertrokken. Een ln de om geving vertoevende romanschrijver wiens auto is verongelukt, begeeft zich naar huize Kilbourne om te telefoneeren, hij wordt door mrs. Kilbourne voor een landlooper aangezien en meteen benut voor het voortzetten van haar proefne mingen. Hij wordt als chauffeur aange steld en ln een livrei gestoken. De hobby van de vrouw des huizes heeft echter allerminst de instemming van de overige huisgenooten en evenmin van den butler. Een en ander geeft tot de zotste verwik kelingen aanleiding, wat nog erger wordt als de dochters benevens de keukenmeis jes den nieuwen aanwinst toch wel aar dig gaan vinden. Door een samenloop van omstandigheden, wordt de pseudo van de familie, zeer tot ergernis van den butler, die nu gedwongen is den verach ten landlooper te bedienen. Deze veran derde omstandigheden brongen weer nieuwe komische en tevens spannende* situaties. De zotternij bereikt evenwel het hoogtepunt als de, inmiddels zeer gewaardeerde gast, wordt doodgewaand en toch in levende lijve aan de verschil lende gezinsleden verschijnt. Deze film is een buitengewoon goede klucht, die niet alleen aanhoudend doet schateren, maar ook de aandacht steeds gespannen houdt. Brian Aherne speelt op niet te evenaren wijze de rol van den vermeen den landlooper, Alan Mowbray is een voortreffelijken butler, terwijl Billy Bur en Constance Bennet, als moeder en dochter Kilbourne, eveneens uitmuntend spel leveren. Vooraf brengt het programma van Thalia een reprise van de film „IJsco- toeristen", met Stan Laurel en Oliver Hardy. Deze eveneens zeer komische film die bovendien van zeer goede zang en fraaie natuurtafereelen doet genieten, is een goede aanvulling van dit amusante programma. Van Maandag tot en met Donderdag brengt Thalia de bekende Hollandscho iilm „De Jantjes", met Fientje de la Mar, Jopie Koopman, Joh. Kaart, Jan van Ees en verscheidene andere goede bekenden. Schouwburg-Bioscoop. Een feestprogramma van de staaltjes van luchtacrobatiek, maar ook heldhaftig optreden van de Amerikaan- sche vliegeniers. En door dit alles heen is de geschiedenis verwerkt van Cass Harrington (George Brent), Jerry Har rington (John Payne) en Irene (Olivia de Havilland). Qass komt uit een be roemd geslacht van vliegers en zelf is hij ook een best aviateur. Z'n jongere broer Jerry dient bij de onderzeedienst, maar laat zich overschrijven naar de vlieg- dlenst, omdat hij niet kan velen, dat z'n broer beroemd is en hij niet. Nu ontspint zich tusschen beide broers een strijd, die hen tenslotte Juist tot elkaar brengt. Zelfs het moeilijke geval, dat zij allfebei op hetzelfde meisje verliefd zijn, wordt tot een goed einde gebracht. De humor landlooper-chauffeur plotseling gast^. in deze film is aanwezig in de persoon dm Voor de aangifte tot deelneming verwij zen wij naar de betreffende advertentie in j dit blad. DE A.N.V.V. MAAKT r PROPAGANDA IN INDIë. Wekelijksche radio-uitzendingen over de Phobi. Ook over Gouda. Door de medewerking van de N.V. Phi- lips Omroep HollandIndië daartoe in staat gesteld, zal de A.N.V.V. eerstdaags een langgekoesterden wensch ln vervul ling zien gaan en zal zij een aanvang maken met de uitzending van een reeks radio-voordrachten naar Nederlandsch- Indië betreffende het toerisme en het t verblijf in Nederland. Op 5 Augustus zal de A.N.V.V. zelf de j rij der voordrachten, welke steeds op Za- j terdag van 14.45 tot 15 uur zullen worden gehouden, openen met een algemeene beschouwing over de aantrekkelijkheid en het Interessante van ons land voor den Indischcn verlofganger en den re- patrieerende. Daarna volgen causerieën over meer dere provinciesteden. De V.V.V. Gouda zorgt voor een causerie over Gouda. ThaUa-Theater. „Wat leven we toch gelukkig". De voornaamste van de twee hoofd nummers, die tot en met Zondag in Tha lia vertoond worden ls „Wat leven we toch gelukkig". De gelukkig levendó „we" ls de familie Kilbourneeen nogal eigen aardige familie. De meest eigenaardige persoon ls mrj. Kilbourne; zij houdt er eenlge hobby's op na, waarvan de voor naamste het reclasseeren van landloo- pers is. Als de film begint ls juist haar laatste proefneming op -dat gebied, in A.s. Maandag begint „de feestweek". Gouda zal weer ('t is jaren geleden, dat het eens zoo was!) in ouderwetsche ker- misstemming verkeeren! De feestvreugde zal zes dagen lang over het Marktplein weerklinken. Maar ook buiten de Markt hebben de ondernemende zakenmen- schen hun beste beentje voorgezet. Zoo zal iemand, die volgendb week een be zoek aan de Schouwburg-Bioscoop ver zuimt, een der beste programma's, welke hij ooit had kunnen zien, hebben gemist. De directie is er werkelijk in geslaagd een feestprogramma in elkaar te zetten, dat klinkt als een klok. Allereerst vermelden wij Koos en Polly Speenhoff, die met hun liedjes en praa tjes nog altijd zeer populair zijn onder de Gouwenaars. Een hartelijk applaus beloonde elk nummer en vooral het liedje van „Holle-bolle-Gijs" had enorih succes. Speenhoff Jr. en zijn ega zullen er de volgende week wel ln slagen de feestvie rende Gouwenaars aangenaam bezig te houden Van het voorprogramma vermelden wij slechts een tweetal teekenfilms, Popeye onder de Indianen en een gekleurde Micky Mouse, beide uitstekend geslaagd. Het hoofdnummer was deze keer „It 's in the air" (,,'t Zit in de lucht"), een rolprent met George Formby in de hoofdrol. Zonder te overdrijven, mogen we verklaren, dat dit de beste komische rolprent is, welke wij in jaren hebben gezien. Formby is een komiek van de eer ste rang, die de film tot een daverend lachsucces weet te maken. En dat zonder in de gebruikelijke filmnonsens te ver vallen. Hij vervult de rol van George Brown, die per ongeluk (Er zat heel wat aan vast!) in een militair vliegkamp verzeild geraakt, er de boel op stelten zet en uiteindelijk, volkomen onwetend als piloot een vliegtuig gaat besturen. En dit laatste vormt het hoogtepunt van de film. Er zit een gang in, en er ls een klimax, die buitengewoon genoemd moet worden. „It 's in the air" ls een prachtfilm, waar oud en Jong van zal genieten. De vroolijke liedjes, die Formby zingt zullen in dc feestweek wel populair worden. Een uitstekend feestprogramma! Reünie-Bioscoop. Feestprogramma met „Luchtduivels der Marine» als hoofdfilm. Het is feest in Gouda en Reünie viert dit feest vanzelfsprekend op haar beken de wijze mee. Het programma ls gedu rende de geheele week van 28 Juli tot en met Donderdag 3 Augustus nog meer ge varieerd dan gewoonlijk, terwijl boven dien het Reünie Feest-Orkest deze avon den met zijn pittige klanken opluistert. Daarbij worden een tweetal films ver toond, die boelen van begin tot eind en treden op het tooneel op: Han and Black als „Gentleman en Vagebond-King". Al met al dus een programma, dat klinkt als een klok. Als hoofdfilm draait de spannende lilm „Luchtduivels der Marine". Deze rolprent ls opgenomen met volle mede werking van de Amerikaansche marine, die haar luchtvloot voor de opnamen beschikbaar stelde. Zoo zien we ln deze film de nieuwste typen watervliegtuigen, die verbluffen door snelheid en kracht. Men ziet proefvluchten, die goed en die van den bekenden komiek Frank Mc- Hugh. Deze hoofdfilm wordt voorafgegaan door het optreden van Han and Black, die als gentleman en vagebond-king al zingende en acteerende o.a. enkele aar dige Engelsehe nummers voor het voet licht brengen, terwijl de film „Hoy dok ter" met niemand minder dan Charlie Chase het programma opende en een daverend lachsucces oogstte. Bart Elf rink's Variété in „Concordia". Met de beroemde tbovenaar Okito. Vanaf Donderdag 3 tot en met Zondag 6 Augustus zal Bart Elf rink's Variété, waar toe behoort de wereldberoemde toovenaar Okito, voorstellingen geven in „Concor dia". Okito is ongetwijfeld de grootste toove naar van den tegenwoordigen tijd, die over heel de wereld een 'groote vermaardheid be zit en verscheidene malen de hooge eer te beurt viel om te mogen optreden voor wij len Z. K. H. Prins Hendrik, Koning Leo pold van België, de Prins of Wales van Engeland, de President van Amerika, de Sultan van Turkije en vele andere autori teiten. Hij was steeds het hoofdnummer van de LondonColiseum, Scala Berlijn, Win- tergarten Berlijn, Parijs Alhambra, New- vYork Hipodrome en heeft hier te lande een zeer groote reputatie. Zijn buitengewone tooverkunst brengt het publiek in verruk king. Otiko verschijnt ten tooneele met een weelde van décors en Chi- neesche gewaden, die tegen het enorme bedrag van 25.000 dollar verze kerd zijn. Otiko is.jOngetwijTeld een groot meester in zijn kunst, welke niemand hem tot dusver heeft kunnen evenaren. Boven dien bevat het programma meerdere attrac ties, zooals de Virondellas in hun buitenge wone prestaties mei van alles en nog wat, The Great Larudo's met verbluffende staal tjes van balans, waarbij ^le schaterlach niet van de lucht is, nummers die overal een enorm succes mochten boeken. Verder «*1 de leider (Bart Elfrink) zelf met zijn nieuwste repertoire optreden, Het orkest staat onder de bekwame lei ding van Gerrit van Weezel. Wij twijfelen niet of deze voorstellingen zullen volle zalen trekken. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de ad vertentie in dit nummer. Soirée dansante in de KunstminzaaL Gedurende de komende feestweek zal in de zaal Kunstmin van de Soc „Ons Genoeen", eiken avond een soirée dan sante worden gehouden door het amuse mentsorkest Jos. Silberman. Doorloopen- de toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar gesteld, welke recht op toegang geven gedurende de geheele feestweek Vacantie Goudsehe schoenmakers en schoenwinkeliers. De vacantie van de Goudsehe R.K. Schoenmakerspatroons en Winkeliers- vereeniging zal gehouden worden van 5 t.m. 9 Augustus. Men zie verder de advertentie in dit blad. Opdracht van werk. Door de Glasonderneming Gouda, G.O. G. alhier, ls het bouwen van een nieuwe fabriek, op het terrein aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk, opgedragen aan de firma J. Slegt, aannemer, alhier. Het gebouw beslaat een oppervlakte van pl.m. 1000 M2. Zeilsucces „Elfhoeven". In de wedstrijden op de Kaag, gehou den gedurende de gepasseerde Kaagweek, wist de heer H. v. Hees, lid der G.W.V. „Elfhoeven", zich met Sonnevaert in de N.N. 16 M2-klasse A l no. 3 te plaatsen. Daar ln deze klasse de nationale promi nenten uitkwamen, is hier sprake van een mooi succes. Opbrengst collecte. De collecte voor de vereenigtng tot ver spreiding der Heilige Schrift heeft opge bracht de som van 86,38. Examen M.U.L.O. Uitslag Mulo-examen van 28 Juli. Geslaagd voor diploma A: W. F. Meijer, J. Mijnbeek, B. J. Wes terhof, J. van Wijk, J. van Wijk, allen te Gouda; T. de Bruijn, Bergambacht; M. Dogterom en A. Kappetijn, Groot-Am- mers; J. van der Weerd, Loplk; H. Visser, Ammerstol; C. R. den Haan, Bergam- bracht; W. N. van Buren, Schoonhoven; K. G. Kulk, M. Hoogerwaard, P. Raams- donk, allen te Gouda; T. Magré, P. Berg hoef, K. Goedhart, K. de Rooy, allen te Waddinxveen; G. van den Toorn en A. C. van Oosten te Boskoop Mulo-examens. Joh. CalvljnschooL Bij do gehouden Mulo-examens zijn tot op heden geslaagd de volgende leerlin gen dezer school: P. Blnee, N. Kaptein, J. Westrlk, M. Hoogejwaard, W. Kooy- man, M. Jonkheid, M. Uittcnbogaard, Fr. v. d. Heuvel, P. Raamsdonk, C. Kulk. Tot de R.H.B.S. zijn toogelaten: P. MuL H. Terlouw, W. Jansen. Logesverband. Gedurende de maand Augustus zal Ds. J. Borger wegens vacantie zijn spreek beurten onderbreken om ze de eerste Woensdag in September te hervatten ln de bovenzaaia Soc. „Reünie". Een zeldzaam Indische moerasplant in de étalage van de Urma Luyerink. De firma G. Luyerink etaieert een groote Phylodendron, een voor Holland, zeldzame Indische moerasplani. De groo- le bijzonderheid van deze plant is dat ze tegelijkertijd bioein en vrucht draagt, terwijl er bovendien in dc bladen onre gelmatige gaten en inkcepingen zijn ge groeid. Een promotie. Naar wij vernemen is de 17-jarige Eldcrt A. Bontekoe, de zoon van een oud st adgeiioo te, mevr. Riek Bontekoe—Zwa- nevcld, op 2i Juni ƒ.1. aan dc Prcparotory Academie Class van Poutheastern High School te Detroit-Michigan (V.P.) gepro moveerd en op eervolle aanbeveling toe gelaten tot de Wayne Universiteit te Detroit voor de. verdere opleiding tot in genieur. Hierbij wordt opgemerkt, dat het een bijzondere onderscheiding is om tot de hier genoemde „eervolle aanbeveling" te komen, aangezien deze aan slechts wei nigen wordt toegekend. Goedkoope trein. Zondag 6 Aug. zullen dc Nederlandschc Spoorwegen een goedkoope trein laten I loopen nSar 's-Hcrtogenbosch, Maas- tncht, Valkenburg en Heerlen. Men zie de betreffende advertentie. Diploma boekhouden. Voor het Mercunus-examen boekhou den is geslaagd mej. A. Wennet, alhier, leerlinge van den heef J. Sluiter. Burgelijke Stand. GEBOREN: 2b Juli: Helena W. J., d. v. A. P. van Toren en"L. P. Flux, Erasmus- straat 20. Antonius Adriarius, z. v. A. de Heij en A. M. Heij, Snoystraat 33. 27 Juli: Leendert, z. v. L. Hofstede en G. Th. Schouten, Heerenstraat 45. 28 Juli: Wllhelmina, d. v. C. Cabout en' J. C. M. Wljne, v. d. Palmstraat 67. ONDERTROUWD. 27 Juli: A. L. Lom- merde en M. C. Schoonderwoerd. J. Louwcrenburg en M. J. G. Jonkheid. J. Hoogcrdijk en J. A. Alphenaar. J. van Leeuwen en M. de Jong. C. van Achthoven en G. M. Rietveld. L. van der Meer en C. Jansen. P. A. Boeg helm en G. Scheepmaker. 28 Juli: P. van Vliet en G. E. Barne- veld. OVERLEDEN: 26 Juli; Agatha Mar- grietha Radder, wed. van J. H. Donnai, 84 jaar. Helena van den Berg, gehuwd met Jacobus T. de Zeeuw, 48 jaar. Geneeskundige Dienst op Zondag. Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondag avond 12 uur vervoege men zich by afwe zigheid van deh huisarts by de doktoren: P. de Boer Jr., Gouwe 113, Tel. 2273. H. A. M. Eykman, Westhaven 63, Tel. 2582. Apotheken. Van Zaterdag tot en met volgende week Vrijdag zal de avond-, nacht- en Zondags dienst worden waargenomen door: De apotheek Weyer, Gouwe 131. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De Bilt verwacht: Voor het geheele landVrij warm weer, half tot zwaar bewolkt, geen regen van beteekenls, meest matige zuidwestelijke tot zuidelijke wind. SPORT EN WEDSTRIJDEN. Athletiekwedstrijden. Voor de a.s. Woensdag op het O.N.A.- terrein, in het kader'van de feestweek, te houden athletiekwedstrijden, is een goede bezetting op de te verwerken nummers reeds verzekerd. De vereenigingen Feijen- oord, Ryawyk, Hercules (Dordrecht), A.A. •V. '36 (Alphen), Sparta (Dordrecht) en.de Goudsehe clubs Vires et Celeritas en Achil-\ les, sohreven bereids met sterke ploegen in. Vooral de Olympische estafette belooft een groot succes te worden. Zondag 30 Juli. Hilversum 1 1875 en 414,4 M.8.55 VARA, 10.00 VPRO, 12.00 AVRO, 5.00 VARA, 8.00— 12.00 AVRO. 8.55 Gramofoonmuziek. 9.00 'Berichten. 9.05 Tuinbouwpraatje. 9.30 Gramofoon muziek. 9.53 Berichten. 10.00 Lezing „Waar het in Amsterdam om gaat". ïtuJj Avondmaalsdienst. 12.00 Fumpraatje 12.25 Berichten, hierna: Omroeporkest en solist. 1.30 Causerie „Priok, lndië's toe gangspoort. 1.50 uramoioonmulzk. z.uo Boekbespreking. 2.30 Mannenkoor „Ziit- derneaertaiel". 3.U) Residentie-orkest en solist. In de pauze. Gramotoonmuziek. 4.00 Reportage. 5.U0 Faniarecorps „Op- waarts' en gramoloonmuziek. 5.30 Gra mofoonmuziek. 6.00 Esmeralda. 6.30 Re portage (opn.). 7,0U Sportnieuws ANP, gramofoonmuziek 7.05 VARA-Kalender! '.10 „...en toch ben ik van meeningj dat...", debat. 7.35 Orgelspel. 8.00 Berich ten ANP, radiojournaal, mededeelingen. ü:a) AVRO-Amusementsorkest, AVRCK Girls en solisten. 9.00 Radiotooneel. 9.35 „Les Gars dc Paris" exi solist. 10.20 Gra mofoonmuziek. 11.00 Berichten ANP, hier na tot 12.00 Omroeporkest. Hilversum II 301.5 M.: 9.30 KRO, 9.30 NCRV, 12.15,KRO, 6.00-NCRV, 7.451130 KRO. 8.30 Morgenwijding. 9.30 Gramofoonmu ziek. 9.50 Nederlandsch Hervormde Kerk dienst. Hierna: Gewijde muziek (gr.pl.). 12.15 Gramotoonmuziek. l.uo Boekbespre king. 1.20 KRO-orkest. 2.00 Godsdienst onderricht. 2.30 Gramoloonmuziek. 4.30 Zlekenhalfuurtjc, 4.565.00 Gramofoon muziek. £.05 Gerei. Kerkdienst. Hierna: aewijde muziek (gr.pl.). 7.45 Gramofoon muziek. 8.O0 Berichten ANP, mededeelin gen. 8.15 Vacantie-programma. 9.45 Gra mofoonmuziek. lO.io Reportage. 10.30 Bö- richten ANP. 10.40 Epiloog. 11.00—11.30 Esperanto-iezlng. Maandag 31 Juli. Hilversum I 1875 en 414,4 M.Algemeen Programma, verzorgd door de VARA, jo.ui—10.20 v.m. VPRO. 8.00 Gramofoonmuziek (ca 8.16 Berich ten). 10.00 Morgenwijding. 10.20 Piano voordracht. 10.50 Declamatie. 11.10 Gra mofoonmuziek. 11.30 Esmeralda. 12.00 Gra mofoonmuziek. 12.15 Berichten. 12.17 VA RA-orjcest (opn.). 1.15—1.45 Gramofoon muziek. 2.00 Cello en piano. 2.30 Declama tie. 3.p0 Gramofoonmuziek. 3.05 Orgelspel en zang. 3.35 Gramofoonmuziek. 5.30 Voor de kinderen. 5.00 VAR A-orkest (opn.). 6.0J Gramofoonmuziek. 628 Berichten. 6.30 Muzikale causerie (mefe gr.pl.). 7.00 VARA-Kalender. 7.10 Causerie „Een nieu we lolage langs de paden van onze taal tuin". 7.30—8.00 Viool en piano. 8.05 Her haling SOS-Berichten. 8.07 Berichten ANP 8.15 VARA-orkest (opn.). 8.45 Orgelspel en zang. 9.15 Declamatie. 9.35 Ecmeralaa. 10.00 Berichten ANP. 10.10 VARA-orkest (opn.). 1D.5512.00 Gramofoonmuziek. Hllilversum II 301,5 M.: NCRV-Uitzen- ding. 8.U0 Schriftlezing, meditatie. 8.15 Be richten. Gramofoonmuziek (9.30—9.45 ge- lukwenschen). 10.30 Morgendienst. 11.00 Christ, lectuur. 11.30 Gramoloonmuziek. 12.00 Berichten. 12.15 De Eemlanders en gramofoonmuziek. 1.45 Gramotoonmuziek 2.15 Pianovoordracht én gramotoonmu ziek. 3.00 Causerie over kamerplanten. 3.40 Gramofoonmuziek. 3.46 Bijbellezing. 4.45 Gramofoonmuziek. 5.15 Kinderuurtje. 6.15 Gramofoonmuziek, berichten. 6.30 Vragenuur (7.007.15 Berichten). 7.35 Gramofoonmuziek.. 7.407.55 Causerie over de plannen yoor het Generaal Appèl op 3 Augustus 1939. 8.00 Berichten ANP, herhaling SOS-Berichten. 8.15 Orgelcon cert. 9.00 Causerie „Van orgels en orgel- spel in den loop der tijden". 9.30 Gramo- foonmuizek. 10.00 Berichten ANP, actueel halfuur. 10.30 Rotterdams pianokwartet en gramofoonmuziek. 11.25 Gramofoon muziek. ca. 11.50—12.00 Schriftlezing. KERKNIEUWS. (iëdenkraani voor Mgr. J. P. Huibers. f Bij zijn iveertigjarig priesterschap. Ter gelegenheid vttn het veertigjarig priesterschap van mgr. J. P. Huibers, r.k.- bisschop van Haarlem, op 15 Augustus, heeft Zondag de Ned. Reisvereeniging den bisschop een gebrandschilderd raam, be stemd voor de Sacramentskapel van de St. Bavo-kathedraal, geschonken. De glazenier H. Bijvoet te Haarlem heeft het raam ont worpen en uitgevoerd. Het bestaat uit twee deelen/een groot en een klein glas. ■H. M. de Koningin heeft gisteravond te acht uur op den Ruigenhoek ontvangen den voorzitter van de Tweede Kamer der StateniGeneraal. Oud-ministers in afscheidsgehoor b(j de Koningin. Van officieele zyde meldt men ons, dat H. M. de Koningin gisteren ten paleize Noordeinde in Den Haag in afscheidsge hoor heeft ontvangen de ministers van het vorige kabinet Goseling, de Wilde, van Buu- ren, Steenberghe, Romme en Welter, die daarna aan het noenmaal van Hare Ma jesteit hebben aangezeten. Minister Slotemaker de Bruïne was ver hinderd daarbij aanwezig te zijn. GEZINNEN in de 15 gemeenten in de omgeving van Gouda kan men bereiken door de Weekbladen voor de Krimpener- waard, Reeuwjjk, Waddinxveen, de Zuidpias en Boskoop. DE BESTE RECLAME TOT ZEER LAGEN PRIJS. VRAAG INLICHTINGEN AAN HET BUREAU: MARKT 31 Al onze artikelen alln onoverlrelbaar van kwalitel» Zondag 30 Juli. GOUDA. Remonstr. Kerk, 110» u. v.m. Ds. A. C. de Regt, Bergen Z.H. Kleine Kerk, Peperstraat 128, Ver. v. Vrijz. Herv. 10» u. v.m. Dr. J. P. Cannegieter van Oudshoorn. Luthersche Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. J. Simon Oud-Katholieke Kerk, 10» u. v.m. Past. G. P. Gifekes. Geref Kerk, Turfmarkt, f0 u. v.m. en 5» u „,m. ond. W. J. de Kuiter -van Ter- neuzen. Geref. Gemeente, StatlonBiuan, 10 u. v.m. en 6» u. n.m. Ds. A. de Blols. Chr. Geref. Gemeente, Gouwe, 10 u. vm. en 5 u. n.m. Ds. L. de iBruyne van Zwolle. Oud-Goref, Gemeente, 10 u. v.m., 3 u. en 5» u. n.m. Ds. Joh. v. Weizen. hlken Woensdag 7» u. n m. Ds. Joh. van Welzen. Vrije Evangelische Gemeente, 10 u. v.m. Zendeling D. Rjjkhoek, met verlof van iSamosir. 6 u. n.m. De heer Joh. de Gruyl. Donderdag 3 Aug. 8 u. n.m. Bijbellezing en Bidstond. Ver. Calvyn, Turfmarkt, 5» u. n.m. Ds. G. A. Pott van Botterdam. gouderak. Ned. Herv. Kerk, 9» u. v.m. Ds. Steenbeek vaniWillige Langerak. 7 u. n.m. De heer Mouw. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10» u. v.m. Ds. W. de Voogd v. d. Stronten. Geref. Kerk, 10» u. v.m. en 7» u. n.m. Ds. J. P. W. Erdman. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10» u. v.m. Dr. M. C. v. Mourik Broekman. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 10» u. v.m. Ds. Donker van Hekelingen. Evangelisatie, 10» u. v.m. en 7» u. n.m. Ds. Koolhaas van Huizen. BERKENW0UDE. Ned. Herv. Kerk, 10» u. v.m. Ds. M. J. v. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 9» u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. Jongebreur van Bleiswijk. Rem. Kerk, Ver. v. Vrijz. Hervormden, 10» u. v.m. Ds. M. J. Rosbergen van BUjham. ADVERTENTIëN. 9 Augustus hopen onze geliefde Ouders ^P. VERKERK en C. VERKERK—JANSSEN hun 40-jarige Echtvereeniging te her- jdenken. Hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. GOuda, Juli 1939. Bockenbergstraat 102. 1894 1939. 5 Augustus hoopt Mej. G. DE GRUIJL den dag te herdenken waarop ze voor vyf en veertig jaar by my in betrek king kwam. Mevr. Wed. L. M. HOOGENDIJX— LAiFEBBR. Markt 391. Ontvangdag 5 Aug. in Hotel „de Zalm" van 3 tot 5 uur. DANKBETUIGING aan H.H. Doktoren, Directrice en verplegend Personeel van het Van. Iterson Ziekenhuis voor de liefdevol le behandeling tijdens de kortstondi ge ziekte, en bij het overlijden van onzen geliefden Man. Vader, Be huwd-, Groot- en Overgrootvader JOHANNES CORNELIS SNATERSE. Uit aller naam: P. C. SNATERSE— DEN RIET. Gouda, Turfmarkt 25. tot 21 AUGUSTUS. van 1415 jaar GEVRAAGD. N.V. GEBR. DE VREUGT'S EXPORTHANDEL. GEVRAAGD en 2e MEISJE van 14 jaar voor de morgenuren. v. d. POL, Fluweelensingel 27. GEVRAAGD voör licht schrijfwerk. Aanmeldinjg Maandag DAALMANS en Co. GEyRAAGD voor stoffenzaak, liefst met het vak bekend. Brieven met voll. inl, onder no. 3065 Bur. Goudsehe Crt., Markt 81. Leeftijd 1517 jaar. AanmeldenZAKKENH ANDED Fa. J. G. DE JONG Zn., Verlorenkost, Gouda. GEVRAAGD voor Kantoorwerk zaamheden. Brieven onder no. 3061 Bureau Goudsch^ Crt., Markt 31; Gouda. GEVRAAGD Niet beneden 18 jaar. Aanm. KARNEMELKSLOOT 134. TE HUUR beg. gronds 2 kamers met serre, vest., gang en keuken. Ie verd.5 slaapkamers met com pleet ingerichte badkamer. Geheel centrale verwarming. Te bevr. werk JOUBERTSTRAAT en BURGVLIETKADE No. 1. TE KOOP AANGEBODEN een goed onderhouden Uneven onder no. 3050 Bureau Goudsehe Crt., Markt 31, Gouda AANGEBODEN m. volledig pemü^n, geen 'beroepspension, aan den/GraaT Florisweg. f Brieven onder no. 3067/ Bureau Goudsehe Gyt^J^larkt 31y/k>uda. maakt de tanden blinkend wit -"heeft-een fmsche smaak heerlijk Aan de Koningin Wilhelminaweg, hebben wij nog enkele zeer TE HUUR o.a. voorzien van vaste waschtafel. Huurprijs 5.75 p. week. GEBR. v. WILLIGEN, O. de Boompjes 2. voor Haven- en Transportarbeiders vraagt een Plaatselijke voor ledenwerving, contributie-inning uitbetaling enz. Goede bijverdienste. Eenvoudig werk. Brieven aan de Vereeniging van Arbeiders in de Haven- en Transport bedrijven, Claes de Vrieselaan 155 A, Rotterdam-C. Opleiding ter verkrijging van het politie-diploma door den hoofd-inspec- teur van politie te Gouda. Inlichtingen op werkdagen na 8 uur namiddag. Adres: v. ITERSONLAAN 19, Gouda. EERSTE en OUDSTE Onderneming hier ter stede. Ter beschikking volledige rouw kamer. De begrafenissen worden door ons steeds met eerste klas materiaal uit gevoerd. Verzorgt begrafenissen zoowel bin nen als buiten de stad. Billijke tarieven en nette bediening. Beleefd aanbevelend, BLAUWSTRAAT 19 - GOUDA. Telef. 2231. BEZOEKT tijdens de FEESTWEEK de van ouds bekende PoUarlles «n Wafelkraam van dan Heer VAN DER STEEN oud-adres Kattensingel nu standplaats SINT ANTHONIESTRAAT 20 WAFELS 10 cent per stuk. Bestellingen worden thuisbezorgd <TELEF. 3102 Jaske). WOENSDAG 2 AUG. nog enkele plaatsen beschikbaar voor PHis 2.00 per persoon. GARAGE VAN ELDIK PARADIJS 18-20 TEL. 2250. EET dan PARIJSCHE WAFELEN van Onze reputatie garandeert U DE FIJNSTE KWALITEIT. STANDPLAATS t.o. GROENENDAAL. TELEF. 96 SCHOONHOVEN. VOOR DE SERVICE ZIJN WIJ TE GOUDA VERTEGEN- ^NlVOORDIGD. 03 O) O e - tm 03 KI d H lap N N C C 4) •S-i ©OkrtC OiflNf N S j, S» S g H M to «fi M M f o •a 5 ÏS5 1 g S 1 ËM Z -o S l.g'l tezamen voor slechts 75 CENT, bij abonnement 50 CENT. P o oi S Pijnlooze behandeling van Eksteroogen, Eelt, p J'r l ingegroeide nagels, enz. enz. ia SEVEN SISTER (zeven ZuMem) WALES ANTH. SEVEN SISTERS WALES ANTH. slakt niet, geeft weinig asch en 1 kint „Seven Sisters geeft evenveel warmte als l'/i kist andere. SEVEN SISTERS 20/30 en 30/50 per iH.L. 2.25, per 100 K.G. ƒ3.20 12/22 1-80, J 4.au Bij. afname van 10 H.L. s' eent per R.L. of 7 cent per 100 K.G. reductie. Franco in Uw By bestelling van |de geheele wintervoorraad wordt desgewenscht geheele winter voor ZOMtERPRUZEN geleverd. SEVEN SISTERS vóór Gouda en Omstreken alleen verkrijgbaar bij de l PIERSONWEG 5 (Park) TELEF. 2465 en hare wederverkoopeni. 03 A -M «5 Wie jong reeds spaart, Al zijn 't maar centen Leeft, als hij oud is Van zijn renten! QB CF CS O p CINE ACHT en maak met de CINé KODAK 8 een smalfilm van TJw vacantie. Ciné Kodak Acht, model 20, F 3.5 lens f8 7-50 Ciné Kodak Acht, model 25, F 2,7 lens f 97-50 VBAAGT DEMONSTRATIE ZEUGESTRAAT 64 TELEF. 3376.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 4