19 29 DA kelen NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 35 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Vóór 25 jaren Juli—Augustus 1914. De wereldbrand van 19141918. De Kabinetscrisis. LAAG 20097 Maandag 31 Juli 1939 78e Jaargang Soestdijk in afwachting. MOSKOU ZORGT VOOR VERRASSINGEN. Rollen zyn omgekeerd: Britsche en Fransche diplomaten anti-chambreeeren thans bij de Sovjet-Russsen. Redactie Telef 39 t KSLOOT 122. •meubileer. gen tijd c<p het-Paleis Sotstdijk verwacht. d. IJ. PRIJZEN. P goed Roeibootje, de weg 49. !N in iedere worden door en prijs ver- 'EN. ij nog een elen, welke Fractieleiders van een zestal partijen door H. M. de Koningin ontvangen. Naar wij vernemen zal H. M. de Koningin heden in den loop van den middag, ten paleize in gehoor ontvan gen de fractieleiders van een zestal politieke partijen. lie-Piano r 40.—. Boskoop. Vacantie.' n Mandenkoffers larkt 28. Wit, er often en partijen KTRESTAURANT Hondel, N. Markt, ddellantstr 19. e« voor reparatie en fen is by J. Hoeksel, en Metselbedrijf, ide 128, Tel. 3683. scherp conc. prijzen rijzen zijn ^-Feesten iden ir iratie, Timmerwerk Verbouwen oedkoopete adres aak, Walvisetraat 1. en Bouwbedrijf. 1.50 een Electrisch net 1 jaar garantie ►onterf, Beiersche. •houw 1000 pond koop. M. Docters n, Lageweg, Ouder- IJssel. ien flinke Werkster uweljjk der tegen- Aaninelden: liefst a 8 uur Dorpstraat Ie Groot, Ouderkerk gevr. groot Fietsen- Marée, Ijzerhandel, Bergambacht. land, dat aanvankelijk neutraal wilde blijven, ondanks het aandringen van Frankrijk en Rusland om zich aan hun zijde te stellen, zag zich weldra genoopt *-*J**< UU.X X..UV. --- 1 nog levendig voor oogen.staat De herürfnering aan 19141918 moest elke gedachte aan oorlog verjagen andere zien vo^en, dat van Pjatakow en i 11 - nog zeven Jagoda, en tegen een r te staan. I naren en een menigte personen, die zonder wcirc uuguuu uov op uav oogenuun. uyge- bleven was en in April 1937 wordt de laat- 1 dijk zou nemen, doch de kabinetscrisis schijnt verandering in die plannen te hebben gebracht. Morgen wordt Prinses .Armgard, de moeder van Prins Bernhard, voor eeni- igd Kappersleerling of de. ii Edel, Spoorstraat 5. gd een ongemeubileer. v. dame-alleen. 4973 bur. v. d. blad. en Serrestoelen, Tuinbanken arkt 28. INDOEK el- f y voor JjJj che Kunstitoppage, 84, stopt alle scheu- L en brandgaten. regeering niets te voelen, en zy heeft het door de Britsche en Fransche vertegen- woodigers te Moskou overhandigde ontwerp i I voor een dergelyke verklaring-van-drie hoogst argwanend in oogenschouw geno men. Het Kremlin stelt zich op het stand- i punt, dat het voorbarig is aan te nemen, dat een accoord bereikbaar en naby is, partij to kiezen. Toen eenmaal in Servië I en Rusland gemobiliseerd was uit vrees voor een gewélddadig optreden tegeri Servië door Oostenrijk, dreigde Duitsch land met een mobilisatie. Engeland wei gerde toen in te gaan op het Duitsche verzoek, een matigende invloed op Rus land uit te oefenen. Wel werd te Londen voorgesteld een conferentie te houden. Doch de dingen hadden reeds te zeer hun fatalen loop genomen. De Duitsche keizer heeft nog een telegram gestuurd aan den Czaar, met de bedoeling de Rus sische algeheele mobilisatie ongedaan te maken, die op 28 Juli op de gedeeltelijke volgde. De Czaar probeerde inderdaad ïiog deze algeheele mobilisatie tegen te houden. Deze was toen echter reeds oen feit geworden. Op 31 Juli begint Duitschland met de mobllisatle-voorbereidingen, terwijl naar Rusland een ultimatum gaat om daar toch nog de mobilisatie tegen te houden. Rusland wijst het Duitsche ultimatum af, waarna op 1 Augustus de definitieve Duitsche mobilisatie volgt* en een oor logsverklaring aan Rusland. Aan Parijs deelt Duitschland mede, dat Frankrijk niet aangevallen wordt, als het neutraal blijft. Parijs zou dan als waarborg moe ten toestemmen in de bezetting van de vestingen Toulon en Verdun. De regee ring te Parijs gaat hier echter niet op in. Daarna volgt, 3 Augustus, ook een oor logsverklaring aan Frankrijk. Ook aan België werd den oorlog verklaard, -toen het niet bereid was de Duitsche troepen door dit land naar Frankrijk te laten trekken, namelijk op 4 Augustus 1914. Op dien zelfden dag verklaarde Engeland aan Duitschland den oorlog. En 3 maan den later schaarde Turkije zich aan Duitschland’s zijde, waarbij later, in 1915, ook Bulgarije zich voegde. Gansch Europa stond in vuur en vlam. Tegenover de centrale mogendheden: Oostenrijk, Duitschland en Turkije ston den de geallieerden: Servië, Rusland, Frankrijk on Engeland waarbij zich ach tereenvolgens nog aansloten: Montene gro, Japan, Portugal, Italië, San Marino, Roemenië, Griekenland, Ver. Staten, Pa nama, Cuba, Siam, Siberië, China, Brazi lië, Guatemala, Nicaragua, Haïti en Honduras, waarmede de strijd over alle werelddoelen was ontketend. A Die toestand van verdwazing, ligt nog maar 25 jaar achter ons. En intusschen hebben wetenschap en techniek een voortgang gemaakt, die den oorlog van tharfs nog veel verschrikkelijker zal doen zijn, dan -die welke ons in al zijn ellende Abonnementen worden dagelijks 'aangenomen aan ons Bureau: MARKT 3L GOUDA bjj onze agenten en loopers, uen boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. kGGENDOEK 75 JEZJOV, OUD-CHEF VAN DE GPOE, GEFUSILLEERD. Slachtoffer en opvolger van Jagoda. Dè vroegere volkscommissaris van Rus land Jezjov zou onlangs zyn gefusilleerd. Dit bericht is in verschillende klingen in Moskou in omloop, doch er is geen bevesti ging van te verkrygen. (Reeds in Januari 1938, toen de eens al machtige leider van de geheime politie een „assistent” kreeg, omdat naar werd be weerd zyn gezondheid had geleden tenge volge van de ^ergiftigingspogingen welke zyn voorganger Jagoda tegen hem zou heb ben gepleegd, werd het velen duidelyk, dat Woonhuis te huur liaan. Te bevr. by’ Moordrecht. pjongen; gevraagd ie fietsen by P. J- werkafrk a. d. IJ. opgericht aan de samenvloeiing van Maas en Albert-kanaal. By de onthulling was koningin Wilhel mina vertegenwoordigd door mr. dr. W. G. A. van Sonsbeek, commissaris der Koningin in de provincie Limburg. In den ochtend had mr. dr. Sonsbeeck een bloemruiker neergelegd bij het monument voor koning Albert op het kerkhof van Robertmont. e adres v. Reparaties Naaimachine* en n JOH. WIEZER, traat 33, Gouda. 2e hands Har- oeden staat. :oop 81. Mlinister Bpnnet zeide dezer dagen over de besprekingen te Moskou dat deze op de voornaamste punten feitelyk ten einde zyn gebracht. Slechts moeten in politiek opzicht nog enkele detailkwesties worden geregeld. De drie regeeringen verschillen nóg van meening over een der artikelen van het pact n.l. dat hetwelk betrekking heeft op de om schrijving van indirecte agressie, doch men mag aannemen dat de besprekingen op dit punt niet op fundamenteele moeilijkheden zullen stuiten. De militaire besprekingen zullen waar schijnlijk de volgende week geopend wor den en evenwijdig loopen met de politieke onderhandelingen. De Britsche militaire missie, die onder leiding zal staan van een generaal van de luchtmacht en een admi raal, zal tegen het midden van deze week naar Parijs vertrekken en vandaar naar Moskou, tegelijk met de Fransche militaire missie onder leiding van geneaal Dou- menc. Radek, van Toéchatsjewski en noj generaals, dat van Boecharin en er schynt nu reeds weer een t~' aantal diplomaten voor de deur te staan. Tegelijkertijd zyn alle bestuursorganen en organisaties van de Komintefn tot aan de academie van wetenschappen grondig „ge zuiverd”. Jezjov krijgt in Juli 1937 de Lenin-orde en in December wordt hy te Gorki, de ge boorteplaats van Jagoda, tot afgevaardigde in den oppersten raad .gekozen. Toen de opperste raad in Januari van dit jaar voor de eerste maal bijeenkwam, .was het noe men van den naam van Jezjov voldoende om telkens een storm van applaus te ont ketenen- lidllkSUI E WIIIAXT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda-en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1,30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Adyertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadig heids-ad vertentien de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekojnen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerde^ prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. de volkscommissaris van binnenlandsche zaken (en chef der G.P.Oe) in „ongenade” was gevallen. In October 1938 was Jezjov nog steeds ziek. In December was de ziekte van dien aard, dat Jezjov werd overge plaatst naar het völkscommissariaat voor het vervoer te water. Beriya werd chef der Wat onzen handel betreft met staten, die zich met elkaar in oorlog zouden kun nen bevinden, aldus Munch, zyn wij voor nemens, dezelfde lyn te volgen als in den wereldoorlog. Wy willen tegenover onze be langrijkste afnemers Engeland en Duitsch- land trachten, het handelsverkeer in over leg met beide landen in stand te houden, en wel met een verdeeling tusschen de beide landen, die een soortgelijk karakter draagt als onder normale omstandigheden. communistische inquisitie. In April werd Jezjov ook uit zyn nieuwe functie ontsla gen. Sedertdien is zijn naam niet meer in off icieele nberichten genoemd). Jezjov behoorde tot de zoogenaamde „tweede generatie”, die nadat vrijwel alle „oude bolsjewiki” op deze of gene wyze - verdwenen, de belangrijke posten be- schrijft, dat, indien een oorlog zou uitbre- -nz'r - •- ken, Denemarken evenals andere gelijkge zinde staten zyn geheele streven er op zou richten, uit dezen oorlog te blijven. Dene marken rekent er op, dat alle staten deze neutraliteit geheel en al zullen eerbiedigen. een Kinderwagen H. v. d. Heuvei, j G 154, Stolwijk. HET ALBERT-MONUMENT TE LUIK ONTHULD. Te Luik is Zondagmiddag, in het kader van de watertentoonstelling, het Koning Albert-monument onthuld in tegenwoordig heid van koningin Elisabeth, koning Leo- pold en zyn kinderen. Ook de hertogin van 1 Vendome en de hoogste autoriteiten des lands waren aanwezig. Het monument is Dr. de Groot logeert reeds te Baarn. - Zooals wij reeds hebben gemeld, Is dr. De Groot, die ook ditmaal Prinses Ju liana zal bijstaan bij de a.s. blijde ge beurtenis, reeds te Soestdijk aangekomen waar hij zijn intrek heeft genomen in het Badhotel. De technische dienst van de Rijkstele- foon heets de laatste weken hard ge werkt om de verschillende installaties, waarmee het verheugende nieuws van de geboortp van een Prins of van een Prin ses do wereld wordt ingezonden, gereed te maken. En sedert Zaterdag is pen en ander bedrijfsklaar. In Hotel Trier zete len thans twee Amsterdamsche telefonis tes, die de negen lijnen, waarmee dit hotel nu met de Amsterdamsche tele fooncentrale verbonden is, bedienen. Druk hebben deze dames het nog niet, want het meerendeel tier journalisten is nog afwezig en vanzelf hebben ze nu meer tijd om een praatje met hun klan ten te maken. Zij hebben de vorige maal de drukte in het „Badhotel” meege- t maakt. Thans, nu de telefoondienst In Hotel Trier, dat aangekondigd wordt als „Bij kantoor Trier” zooveel uitgebrelder is dan toen, zijn deze telefonistes hier ge detacheerd. Het A.N.P. zal een van de eerste dagen van Augustus zijn intrek weer nemen in het Badhotel te Baarn, waar reeds, evenals in Hotel Trier te Soestdijk, ^en volledige telex-installatle benevens een directe telefoonverbinding met het Paleis Soestdijk wacht. De zusters, welke op de kraamkamer dienst zullen doen, zullen nog deze week op het Paleis Soestdijk arriveeren. Men deelt ons mede, dat de Prinses zich zeer gezond gevoelt en tot voor kort i zelfs nog regelmatig in de zweminrich- ting achter het Paleis een bad ging nemen. Nog dagelijks wandelt of speelt zij met de kleine Prinses In hot park van het Paleis. Morgen komt er te Soestdijk een de tachement Rijksveldwacht, hetwelk nog verder wordt aangevuld. De rijksveld wacht zal belast zijn met de regeling van het verkeer, dat na de geboorte van het Vorstenkind geheel wordt omgelegd, zoo- dat rondom het Paleis Soestdijk een vol- komen rust zal heerschen. Eerst verluidde het, dat H. M. de Ko ningin reeds dezer dagen voor eenigen tijd Haar intrek in het Paleis te Soest- weergekeerd, verrichtte hy allerlei partij- werkzaamheden in Centfaal-Azië en in 1929, toen de collectivisatie van den land bouw werd doorgezet, werd hij benoemd tot onder-volkscommissaris van landbouw, een bewys van het vertrouwen, dat Stalin toen reeds in hem stelde. In 1930 kwam hij aan het hoofd van de personeele afdeeling van het centrale co- -mité van de communistische party te staan en in die machtige positie begon hy den stryd tegen de tegenstanders van Stalin. Op 1 December 1934 werd Krov, de lei der van de Leningradsche party-organisa- tie en een van de nauwste medewerkers van Stalin, vermoord en naar nu wel is ko men vast te staan, met oogluikend goed vinden van Zaporozjets, den leider van de Leningradsche afdeeling van de Gepeoe, en van Jagoda, die zich in 1928 by de opposi tie tegen Stalin had aangesloten. Tot 1933 toe had deze oppositie gehoopt, dat de macht haar vanzelf zou toevallen als resul taat van de moeilijkheden, waarin de Sov- jet-Unie binnenslands verkeerde, als gevolg van de collectivisatie-campagne. Maar toen H938I een recordoogst opleverde, bleek Stalin opnieuw meester van den toestand en het was van dat oogenbli^ af, dat de deelne mers in het complot eraan begonnen te denken om hun tegenstanders 'met geweld uit den weg te ruimen. Kirow was hun eerste slachtoffer. Het was Stalin zelf, die bygestaan door Worosjilow, het onderzoek in deze zaak leidde en hoewel hij ongetwijfeld nog geen vermoeden had van de volle waarheid, con stateerde hy genoeg tekortkomingen om strenge maatregelen te nemen tegen ver scheidene hooge ambtenaren van de Gepeoe. Aan ’Jezjov wérd de voortzetting van het onderzoek opgedragen. Deze opdracht moest Jagoda zeer* ver ontrusten, daar zy het gevaar meebracht, dat hy zelf ontmaskerd zqu worden. Om Jezjov te beletten licht in de duistere ge schiedenis te brengen, trachtte hy de moei lijkheden op zijn weg zooveel mogelyk te vermeerderen. Er werden processen-ver beel vernietigd, andere onleesbaar ge maakt en alles werd in het werk gesteld om de bestaande sporen uit te wisschen. Tenslotte ging Jagoda in den zomer van 1936 er zelfs toe over om te trachten Jez jov te vergiftigen. In dienzelfdey tyd is het wantrouwen in hem reeds zoo sterk geworden, dat hy naar het volkscommissariaat van posterijen wordt verplaatst en Jezjov hem aan het hoofd van het volkscommissariaat van bin nenlandsche za^en komt vervangen. Ook toen nog trachtte. Jagoda zyn opvolger naar het leven te staan door zyn secretaris Boe- lanow op te dragen het kabinet van Jezjov eenige malen met een vergif te bespuiten. Jezjov overleeft deze aanslagen echter en in Januari 1987 wordt hy commissaris-ge- neraal voor de staatsveiligheid, een titel, welke Jagoda tot op dat oogenblik bijge- -..ro™ xvw 100^7 zJa loofr- Ste wegens ambtsmisdrijf gearresteerd. In zyn val sleepte hy een groot aantal ambte- tot de politie te behooren overal in den lande verklikkerdiensten bewezen, mede. Sindsdien heeft men het eene proces op het wanneer men het wel op vele punten eens is, maar op enkele voorname punten niet: de Sovjet-regeering onderstreept, dat zelfs op één enkel voornaam punt <het geheel* accoord nog zou kunnen afsjftingen. En, zoo zou Molotof verklaard hebben aan Strang en aan de Britsche en Fransche am bassadeurs, wanneer Londen en Parys deze verklaring toch bekend maken, houdt de Sovjet-regeering zich het recht voor een démenti te publiceeren! Wat nu, zal men zich ongetwijfeld te Londen en Parijs afvragen. Dat de houding der Sovjet-regeering langzamerhand wrevel en argwaan is gaan wekken behoeft niet te verwonderen. De situatie is ook wel zeer pijnlijk. Het Kremlin neemt ruimschoots revanche voor de wijze, waarop men in West-Europa in de jaren, toen de Sovjets nog niet „hoffëhig” waren, de Sovjet-diplo- maten heeft laten anti-chambreeren. Thans zijn het de Britsche en Fransche ambassa deurs, Seeds en Naggiar, die de drempels van het Kremlin, komen slijten by hurt stugge pogingen een pact-van-drie tot stand te brengen. Men geeft inmiddels de hoop niet op in de kringen, welke dit pact als een panacee voor Europa’s moeilijkheden beschouwep. De diplomatieke correspondent van’ de Ti mes bericht, dat vandaag gelijktijdig te Londen en Parijs verklaringen zullen wor den afgelegd waarin het besluit zal worden aangekondigd militaire missies naar Mos kou te zenden en waarin nogmapls uiting zal worden gegeven aan de oprechtheid van* het Britsche en Fransche verlangen om met de Sovjet-Unie een defensief accoord te sluiten. Óf daarmede het wederzydsche wantrouWten zal kunnen wo^d,en over brugd HET DRAMA VAN SERAJEWO BRACHT EUROPA IN VUUR EN VLAM. 11 ET is thans 25 jaar geleden'dat Euro- *1 pa in vuur en vlam werd gezet. De oorlogsfakkel, in de laatste dagen van juli 1914 In Zuld-Europa ontstoken, heeft geleld tot den wereldbrand, die mlllloe- nen slachtoffers heeft geëischt, een ma teloos ellende met zich heeft gebracht, een ontwrichting heeft veroorzaakt, waarvan de trieste gevolgen heden ten dagen nog in sterke mate aanwezig zijn. De dagen, die wij thans beleven, too- nen aan dat de groote oorlog, die van 1914 tot 1918 heeft gewoed, en waarvan overwinnaars en overwonnenen allen slachtoffers zijn geworden, nog niet heeft geleerd dat met het zwaard geen ge schillen zijn te beslechten, dat de vrede na den oorlog, wederom tot nieuwen strijd leidt. Bij velen onder onze lezers zullen de gebeurtenissen, die zich In deze dagen op Europa’s staatstooneel hfspelen, de herinnering levendig doen worden aan den geweldigen strijd, die in de laatste dagen van Juli eq de eerste dagen van Augustus van 1914 is losgebarsten, een strijd, waarvan niemand in den aanVang dacht dat het mogelijk zou zijn dat die X 11 vier lange verschrikkelijke jaren duren ZQU. De aanleiding tot dien krijg was de aanslag op den Oostenrijkschen troon opvolger Aartshertog Frans Ferdinand en diens Gemalin te Serajewo die door den 19-Jarigen gymnasiast Garrllo Prin- slp, uit fanatisme werden neergeschoten. Deze aanslag had tot gevolg dat“Oosten- rljk, dat in Servië reeds lang een bedrei ging had gezien van de Oostenrijksch Êongaarsche monarchie, naar de wapens greep. Op den 21 Juli zond Oostenrijk een ultimatum aan Servië, dat in zoodanige vorm was gesteld, dat een oorlog onaf wendbaar was. Berlijn dat door Weenen op de hoogte was gehouden van de voor nemens van Oostenrijk om Servië kracht dadig aan te pakken, liet aan Weenen de vrije hand. Hoezeer in die dagen èn door Hongarije èn door Engeland pogin gen zijn aangewend om den oorlog te verhoeden, althans het ultimatum te doen verlengen, het heeft niet mogen baten. Het ultimatum werd in den ge stelden vorm c|oor Servië geweigerd, met het gevolg dart. Oostenrijk op den 29en Juli aan Servië den oorlog verklaarde. En op dien dag waren de Oostenrijksche vliegtuigen reeds op weg naar Belgrado, dat werd gebombardeerd. Daarmede was I de strijd begonnen, die vanaf dat oogen blik in snel tempo naar verschillende grenzen oversloeg. Rusland had stelling genomen tegen Oostenrijk door te ver klaren, dat zoo Oostenrijk geweld tegen Servië zou gcbrujken, Rusland dit niet zou gedoogen. En Frankrijk deed aan Rusland weten dat het zijn verplichtin gen als bondgenoot zou nakomen. Enge- DENEMARKEN ZAL NEUTRAAL ZIJN. Ingeval ivan oorlog zou het streven naar een „eerlijke verdeeling” van den handel. De Europeesche Révue publiceert een ar- i „iweeue geueiawv tikel van den Deenschen minister van bui- „oude holsjewiki” op deze of gene wijze wa- tenlandsche zaken Munch, waarin deze i ren verdwenen, de belangryke posten be- zin> in/iion nnrlno- zou trok. Hy werd in 1895 geboren in een Rusl sisch arbeidersgezin. Kort na de evolutie trad hy toe tot de party”. Tydens den burgeroorlog fungeerde hy als egerconunissaris. Nadat de vrede was en zonder het risico te loopen te eeniger tyd op gemakkelyke wyze door Londen en Parijs weer losgelaten te kunnen worden. Zoo is het begrijpelijk, dat Moskou keer op keer remmend optreedt, wanneer de Brit ten en Franschen mogelijkheden voor waarschijnlijkheden aanzien en een stygen- de kans op een accoord uitgeven voor een nabij accoord. Hetgeen thans geschied is, geeft een dui delijk voorbeeld van de tactiek van Moskou. Begin dezer week verluidde het te Lon den en Parys dat „elk oogenblik” een ge meenschappelijke verklaring van de Brit sche, Fransche en Russische regeering kon worden verwacht, waarin zou worden mede- gedeeld, dat er een accoord was bereikt op 1 streeft naar een pact met Groot- vele punten, en dat staf-besprekingen zou- 1 den worden gehouden om een accoord op alle punten te helpen verwezenlijken. Voor een dergelyke verklaring blykt de Sovjet- MEN raakt langzamerhand de tel kwijt van het aantal aankondigingen van Britsche en Fransche zyde, dat een Britsch- Fransch- Russisch accoord „nabij” is en „morgen”, hoogstens „overmorgen”, een de finitieve verklaring tegemoet kan -worden gezien. Voor de zooveelste maal stuurde het Fansche persbureau Havas gisteren weer eens een dergelyke mededeling de wereld in, om terstond van Russische zijde' op de vingers te worden getikt, zoodat het bericht moest worden „ingeslikt”. Telkens wanneer de Britten en Franschen meenen, dat een accoord „werkelijk” nabij 8 en reeds vreugde daarover gaan toonen, zorgen de Russen voor een koude douche. Het Kremlin heeft geen haast, en zoo het al serieus ?*•-- 2 Brittannië en Frankrijk hetgeen twijfel achtig is zou daartoe slechts wen- schen over te gaan op eigen voorwaarden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1