tirais I I I voor ET lA Spotprijzen GROOTE SEIZOEN - O PRUIMING Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MOORDRECHT,. MOERCAPELLe, enz. 1 No. 20084 Zaterdag 5 Augustus 1939 78e Jaargang HET RESTANT, •31 MAANDAG is het Nationale Feestdag. PRINSES JULIANA SCHONK AAN EEN TWEEDE DOCHTER HET LEVEN. f\EEN PRINSES IS ONS GEBOREN. - EEN PRINSESJE GEBOREN. Balilmann 10 Korting. HAAST VOOR NIETS gaan de restanten Zomer stoffen. «in alle Afdeelingen Grondwet over de Troonopvolging. Proclamatie. Gouda verneemt het blijde nieuws. In den afgeloopen nacht, t#1.09 uur heeft H. K. H. Prinses Juliana het leven geschonken aan een Dochter. De toestand van Moeder en Kind is uitstekend. ffiwERKERK, HAASTRECHT, viwratniutK, OU DE WATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN Ditbladverschöntdagelüks,behalveZon- en Feestdagen ld bf je leven!' De eerste bloemengroet voor de Prinses. - OORDEEL ZÉLF/ UIZEN. HAAST U Gouda, 5 Augustus 1939. volking. Graaff naar Zoeter- Waddinxveen. en gezin van Nieu st van Moercapelle; liploma. ier slaagde voor het •evolking. stert naar Moerca- erschaffing. Ver, tot Werkver- jvende blinden heeft In den vroegen ochtend van den 5den Augustus precies negen minuten over één heeft H. K, .H. Prinses Juliana het leven geschonken aan een welgeschapen Dochter. De toestand -van Moeder en Kind is uitstekend. Het Prinsesje woog bij de geboorte 3 K.G. 870 gram. Dr. J. DE GROOT. Dr. C. L. DE JONGH. (iOUISIHE COURANT S. J., d. van P. E. tje Dekker, C4 j., C OU DA Op alle wollen en zijden stoffen welke niet tot de Opruiming behoren Ook... op de nieuwe wollen Naj aarsstoffen. adrbank. Rykspostspaarbank ngelegd 2304.80 on .'khouden. khouden van de ver in Handelsweten- heer A. v. Rys Nzn. HAAST U... Ongetwijfeld hebben velen de hoop gevoed dat de nieuwe Oranjetelg een Kroonprins zijn zou. Een hoop, die niet in ver vulling is gegaan. Echter tempert de geboorte van een tweede Prinses geenszins onze vreugde. Immers Nederland heeft aan de vrouwen uit het Huis van Oranje, aan Koningin Emma, aan Koningin Wilhelmina zoo ontzaggelijk veel te danken. Zij hebben met wijs beleid ons land bestuurd. Wij hebben zóó groóten eer bied voor onze Koninginne, die meer dan veertig jaren de kroon met eere draagt, dat wü van ganscher harte kunnen juichen nu ’rinses Juliana wederom aan een vrouwelijke nakomelinge het leven heeft geschonken. Welkom, welkom, nieuwe Prinses! Stand. Iroenheyde, 25 j. en DE NATIONALE FEESTDAG. - Beschuitjes met muisjes y» or 7000 schoolkinderen. Maandag 7 Augustus is de Nationale Feestdag. De Commissie voor Oranje en andere openbare Feesten, die voor dien dag een programma had samengesteld, dat op de Markt zou worden uitgevoerd, heeft er niet op kunnen rekenen dat zij niet de be schikking over de Markt zou kunnen krij- Hedenmiddag zullen verschillende muziek korpsen ter gelegenheid van de blijde ge beurtenis een rondgang door de stad maken Ten slotte volgt van 6 tot 6.30 uur nog maals een carillonbespeling. Samenzang in Luthersche kérk. Hedenavond van 7 tot 8 uur wordt in de Luthersche kerk een concert gegeven onder leiding van den organist, den heer Gysb. Nieuwland .Er zal een samenzang van va- derlandsche liederen worden uitgevoerd. Medewerking verleenen mèj. Boukje Bin- nendtfk en de heer Cor Huisman. Optocht buurtvereeniging „Burg vliet”. De Oranjebuurtvereeniging „Burgvliet”, omvattende Bodegraafsche straatweg, Burgvlietkade, Graaf Florisweg oost, Gra vin Jacobastraat en Sophiastraat, organi seert hedenavond een /feestelijke optocht voor de jeugd. De stoet vertrekt om 7 uur van het Jan van Renesseplein. Poffertjeskraam vertrokken. De oud-Hollandsche poffertjes- en wafel kraam van de weduwe Goeman en Zn. uit Den Haag, welke kraam gedurende de feest- week standplaats op de Markt had, is af gebroken en naar Den Haag overgebracht, waar zy, zooals reeds eerder was bepaald, in verband met de feestelijkheden in de Residentie b xjde blijde gebeurtenis is opge steld op het Voorhout. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorgkring): 16 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—b regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 tt beslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.25, elke regel meer ƒ0.51. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeej gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte^ Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van solbede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ff Mannelijke afstammeling gaat voor. Bij afwezigheid hiervan gaat de oudste dochter voor. De Nederlandsche Grondwet van 24 Augustus 1815 (maar sindsdien herhaal delijk gewijzigd) zegt over de troonop volging o.m. het volgende: De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau, om door Hem en Zijne wettige nakomelln- nen te worden bezeten erfelijk, overeen komstig de navolgende bepalingen: De Kroon gaat hij erfopvolging over op Zijne zonen en verdere mannelijke uit mannen gekomen nakomelingen bij recht van eerstgeboorte, met dien ver stande, dat bij vóóroverlijden van een rechthebbende diens zonen of verdere mannelijke uit mannen gekomen nako melingen op gelijke wijze in Zijne plaats treden en de Kroon nooit in eene jon gere lijn of een jongeren tak overgaat, zoolang er in de oudere lijn of den oude ren tak zoodanige nakomeling wordt ge vonden. Bij ontstentenis van opvolgers, in het voorgaande artikel aangewezen, gaat de Kroon over op de oudste in leven zijnde dochter van den laatst overleden Koning. j-|-t-^"h^*4**MM***^*^**>'**^**^'^**^"^*'*<'-'s**** e Stand. mi’J; V- G °Udijk Vilhelmtaa, d v n )urg. gen. Door de batting! van het marktplein met verschillende inrichtingen van ver maak, ziet de Commissie zich genoodzaakt andere plannen’voor feestviering op te zet ten. De mogelijkheid bestaat ook dat deze inrichtingen, die anders Maandag zouden gaan afbreken, met het oog op den natio- nalen feestdag Maandag nog geopend -zul len zijn. i In elk geval gaat de uitdeeling van be schuitjes met muisjes Maandagmiddag door, echter nu niet op de Markt doch op het Veemarktterrein. De Commissie laat Maan dagmorgen 7000 beschuiten met muisjes gereed maken in het restaurant op de Vee markt, om die aan de schoolkinderen, die daartoe een bon ontvangen, Maandagmid dag tusschen 25 uur op het terrein van de Nieuwe Veemarkt in daarvoor te plaat sen stands te doen uitreiken. Daartoe is de medewerking verzocht en verkregen van de dames van de Commissies en de padvinders.# en padvindstersolganisaties. Aan het publiek zal ook gelegenheid wor den geboden mee te smullen van de be schuitjes 'met muisjes. Er komt op’ de Markt tegenover de Waag een tent, waar tegen betaling Maandag beschuitje# met muisjes te krygen zullen zijn. In plaats van de sportdemonstraties wel ke door „De Gra|l” en andere gymnastiek- vereenigingen en de .Oranje-Garde op de Markt zouden worden gegeven, zullen in den namiddag te 3 uur muzikale rondgan gen door de stad plaats vinden, opdat over al in de stad de vreugdetonen zullen weer klinken. 1 In de verschillende Verken zullen Maan, dagavond van 7.308.30 wydingsdiensten worden gehouden. Daar het niet mogelijk is het marktplein Den ingezetenen der gemeente Gouda' proclameer ik, dat heden ten paleize te Soestdijk geboren is een: Prinses der Nederlanden, Priifses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Het Nederlandsche volk is vervuld van vreugde en dankba^jWeid. Wij omstuwen de jonge Prinses met onze liefde en aanhankelijkheid. Leve de jonge Prinses! Leve de Vorste lijke Ouders! Leve de Koningin! Oranje boven! De Burgemeester van Gouda: JAMES. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, overal waar de berging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ8.15 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj ome agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijh dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie ,Telef. tatère. 2745 Postrekening 48400. Klokgelui, rondgang herauten en dc stad in rijken vlaggentcoi. Het bericht van de geboorte van een Prinses, is ook te èouda met g-cote vreug de ontvangen. Het heugelijk nieuws ver spreidde zich in de eerste ochtenduren hetl snel en reeds vroeg werden de vlaggen uit gestoken. Van den Sint Jajistoren, het stadhuis en alle openbare geoouwen is de vlag uitge stoken en overal ook wordt van particuliere huizen gevlagd. Er zijn heele st-nter irt een vlaggentooi gesttker Dit alles geeft aan de stad een feestfijk en fleurig aanzien. Voor de Ambachtschool is een piachtue versiering aange -r.-rht. Van 8 tot 8.30 pir werden va'i alle ker ken de klokken geh id om mededeeling te doen van de vermeertering van net Trinse- lyk gezin. Daarna van 9 tot 10 uur gaf de stadsbeiaardier, de heer H. C. J. de Man, van den Sint Janstoren een carillonbespe ling, waarbij hy vaderlandsche liederen speelde. Al vroeg werd het druk op straat, waar het groote nieuws natuurlijk druk bespro ken werd. Er heerschte een opgewekte stemming in de zonovergoten, door vlag- genversiering fleurige stad. Proclamatie van burgemeester. Precies te half elf begon het St. Jacobs- klokje in den stadhuistoren te luiden. Kort daarop bestegen zes herauten, onder wie één dame, in kleurig 16e eeuwsch costuum gestoken, hun paarden^ Burgemeester tir. 'K. F. O. James verscheen vervolgens op hot bordes en las een proclamatie voor, die wy elders in dit nummej vermelden. Hierna gaf‘burgemeester James den hc rauten opdracht de blyde mare onder de in gezetenen te verbreiden, waarop deze in drie groepen van twee met een padvinder hoornblazer de stad* introkken. Een bijzonder toeval was dat tijdens deze gebeurtenis zeven ooievaars boven het stad huis cirkelden. Deze vreugdevolle tijding kwam ons hedennacht verblijden. De blijde gebeurtenis, waarop wij ons dagen lahg reeds hebben voorbereid dat ze zou komen, is vannacht een heugelijk feit geworden. De geboorte van een tweede Dochter, die in het Prinselijk Gezin met vreugde is tegemoet gezien, heeft ook alom in den lahde blijdschap gewekt. En in (ten vroegen morgen hebben dan ook overal de vreugdetonen geklonken van torentrans en uit bazuinen, nu aan het Vorstelijk Huis een nieiAve loot is toe gevoegd. Aardig is anders! Maar hij laat tenminste nog kiezen, terwijl ;mand, die met >chte remmen lt, z'n mede- igebruikers streeks naar »ven stabt' Hedenmorgen te kwart voor acht werd dc eerste bloemcngroet aan het paleis afgegeven Deze wa^van de Chr. Oranje- vereeniging te BaarnJ^ Hedenavond zal voor de V.P.R.O. mi nister jhr. O. C. A. van Lidth de Jeude een toespraak houden over de blijde ge beurtenis. Tot groote verrassing van de bevolking der Prinselijke Residentie niet alleen, maar die van gansch het Koninkrijk der Nederlanden, is reeds in den vroegen zomerochtend het kindje ter wereld ge- te' komen, welks komst wij met zooveel in genomenheid en liefde begroeten. Toen gisteravond bekend werd dat dr. De Jongh ten paleize was aangekomen was alle aandacht weer gespannen en bleef men te Soestdijk in het Badhotel wachten, omdat men wel vermoedde dat de blijde gebeurtenis zeer aanstaande was. Hevige donderslagen en felle bliksem schichten veroorzaakten een schier angstaanjagende stemming. En toch nie mand had aandacht voor het plensende water en of voor den donder en den blik sem. Aller aandacht ging dwars door het noodwêer heen naar het stille, witte pa leis, dat daar zoo schijnbaar eenzaam lag achter een wijd gazon en een hoog hek Daarop concentreerden zich aller ge dachten. Niettemin heerschte er in hotel Trier een spanning, die gebruikelijk is in een nacht als deze. Zij werd versterkt door de aankomst van auto’s, die nieuwe jour nalisten en fotografen aanvoerden. Precies te kwart over één rinkelde de bel van de Telex en kwam het bericht van de geboorte van het Prinsesje. Een oogenblik was men overweldigd, toen werden terstond de berichten doorgezon den cn naderde de ochtend, d>e een dag van blijde vreugde v«n het Nederland- sche volk zou inzetten. Te half twee hedennacht werden door de Koninklijke familie telegrammen ver zonden aan den Koning en de Koningin van Engeland, den Koning van België, de-Dultsche Regeerlng, Prins Aschwin en enkele andere familieleden. a |T.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1