RY Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen HONGARIJE HERDENKT CONTRA-REVOLUTIE. LK l t ft De Kabinetscrisis. I - Admiraal Horthy thans twintig jaar op de commando brug van het Hongaarsche schip van staat. Eerste Nederlandsche Kunstweck geopend. No. 20087 bergambacht, -GOUDA EN OMSTREKEN nbuwebkekk, ouderkerk, óudeVtate^ -- A 7 Gouwleider Forster te Berchtesgaden. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I i uur. Administratie en Redactie Telef 19 Nationale held en redder. I 5 rekenen. O, K secretaris-generaal van het Departement van. de poort, waardoor Christendom en cul- werkers om het leven zijn gekomen. I sé adht 27, 's-Gra.enhafe. el geeft; doch hij geeft tasten voor het Roode De Regeeringspersdienst deelt het volgende mede: De lijst van Ministers door den Ka binetsformateur aan H. M. de Ko ningin aangeboden luidt als volgt: Jhr. mr. de Qeer (c.h.), minister president, minister van alg. zaken en minister van financiën ad int.;, H. van Boeyen (c.h.), Binnenlandsche Zaken; mr. M. P. L. Steenberghe (r.k.), Economische Zaken; Ch. I. J. M. Welter (r.k.), Koloniën; ir. J. W. Albarda (s:d.), Waterstaat; dr. J. van den Tempel (s.d.), Sociale Za ken; T. van Bolkensteyn (v.d.), Insp. Gymn. en M. O., Onderwijs, Kun sten en Wetenschappenprof. mr. P. S. Gerbrandy (a.r.), Justitie; luit.- kolonel A. Q. H. Dijxhoorn (partij loos), Defensie; A. N. van Klef fens (partijloos), Buitenlandsche Zaken). -thans voor dit doel ont» ;st worden voor het ver- IELPT ALLEN, OOK ÜW RAKEN. ILDE GAVE! 3 en f ing en N NOODIG EN ER 18 NEDERLANDERS DAT hierin werd de Poolsche Jhr. mr. D. J. de Geer geslaagd Een kabinet met twee sociaal democraten. Naar wijvernemen is Jhr. Mr. D. J. de Geer, de kabinetsformateur, ge slaagd met de samenstelling van een nieuw Kabinet. Hedenmiddag zal Jhr. Mr. de Geer de lijst van Ministers aan H .M. de Koningin aanbieden. ig regelmatig peltje voorden zult U de heer» jqwone middel erïde Jnvloed, .zenuwen uit» sterkende wer- de opwek.» pp Uw geest... lervosttelt ver» gle neemt toe, lOogd. u zult gaan voelen, ’oor Tonicum ddel bij slapte, nning, nervo* •I na ziekte. örS en drpgls- te flacon 12 M. enot a Mijnongeluk bij Hildesheim. - In de myn (Duitschland) heeft zich I gewonde militairen i offers van dulzen» do stad terug, ,waar men na het vallen der duisternis aankwam, nadat onder weg de fraai verlichte resten der oude bolwerken bewonderd waren. De heer Paul Montfort, directeur det Belgische Kunstweek onderscheiden. Telegram aan’het Prinseltjk paar, j Gistermiddag is ten Stadhuize te Maas tricht de eerste Nederlandsche Kunst week geopend, die door het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen is georganiseerd, in navolging van de Belgische kunstweken, die in België reeds gedurende vier jaren met groot Er wordt een opmerkelijke geheimhou ding in ac^jt genomen over de manoeuvres der gemotoriseerde afdeelingen en hoewel Britsche officieren officieel aanwezig zijn, zijn geen bijzonderheden ter kennis van het publiek gebracht. Het is nog steeds mogelijk voldoende hoe veelheden benzine in Berlijn te krijgen, doch berichten uit de provincie doen ver onderstellen. dat een tekort steeds dreigen der wordt. De aan tankstations gegeven instructies reservevoorraden voor militaire doeleinden aan te leggen, hebben het in vele gevallen voor particulieren moeilijk gemaakt zooveel benzine te krijgen als zij noodig hadden. bedrag van Vervoertoe- s - tt HITLERJEUGD EN WEERMACHT WERKEN SAMEN. Militaire opleiding der jeugd. Tusschen het opperbevel van de weer macht en de leiding der Hitlerjeugd is een overeenkomst gesloten krachtens welke de weermacht zal medewerken bij de militaire opleiding der Hitlerjeugd. In de desbetreffende overeenkomst wordt hierover o.a. gezegd, dat- het nuttig is de leiders der Hitlerjeugd door speciale cur sussen te bekwamen voor hun taak als op voeders der jeugd op het gebied der weer macht. Op de leidersscholen der Hitlerjeugd worden jaarlyks reeds 30.000 Hitlerjeugd.- leiders voor den velddienst opgeleid. De overeenkomst met de weermacht schept de mogelijkheid dit aantal eventueel te ver dubbelen. Tijdens den dienst staan de deel nemers onder bevel der militaire docenten. Men wil hiermede bereiken dat de veld dienst evenzeer tot een algemeenen Hitler, i jeugddienst wordt als thans met den schiet- I dienst der Hitlerjeugd reeds het geval is. j Buitenlandsche Zaken keizerlijke monarchie, piet en dat voor vele generét’efi De regeering werkt thans de plannen uit voor een nieuwe tomatensoepcam- pagne, waarvan de détails binnen enkele weker! aan de pers zullen worden bekend gemaakt Als, onderdeel van deze plan- i nen van thans zijn Ingrijpende voor schriften gegeven voor de Westlandsche tomatenkweekers. Volgens eep. bekend making van de Ned. Groenten- en Fruit- centrale moesten de kweekers n.l. 30 pet. BEPERKING DER PASSAGIERSDIENSTEN BIJ IMPERIAL AIRWAYS. Gebrek aan materiaal en piloten door Britsche bewapeningsprogramma. De directie der Imperial Airways te Lon den deelt mede, dat zij tot haar leedwezen heeft moeten besluiten tot een onmiddellj- ke en aanzienlijke beperking van het passa giersvervoer op de lijnen binnen het Brit sche Rijk. Het bewapeningsprogramma der regee ring heeft tot een ernstig tekort uan ma teriaal bij de Imperial Airways geleid, dooi- dat het ministerie van Luchtvaart bij de afleveringen voorrang geniet. Zelfs leveringen, die de onderneming mocht verwachten, zyn soms te laat of on volledig geweest, aldus de mededeeling. Een tweede reden voor de beperking der dien sten is het on middellijk tekort aan ge oef end personeel. tuur ons land zijn binnengekomen, een oude stad, rijk aan monumenten en bovendien een goede overgang vormend voor hen, die de Belgische kunstweek hebben medegemaakt, omdat hier nog zeer veel verwant Is aan België, al draagt het reeds een eigen karakter. j Spr. brengt bijzondere» dank aan den directeur van de Belgische kunstweek, den heer Paul Montfort, die lp zoo be langrijke mate heeft bijgedragen met de door hem opgedane ervaring tot het organiseeren van deze Nederlandsche kunstweek. Paul Montfort onderscheiden. Met vreugde kon spr. dan ook mede- deelen, dat het H. M. de Koningin heeft behaagd den heer Montfort te benoëmen tot ridder in de Orde van Oranje-Hassau. Deze mededeeling r werd met luid ap plaus begroet. De héér Montfort dankte ontroerd voor deze onderscheiding en sprak tevens *wo6rden van dank, namens alle Ftansch sprekende deelnemers, voor dp hartelijke onlangst lc Maastricht. h Namens alle deelnemers, die zich van de Duitsche taal, bêdleneh, dankte prof, dr. Ing. R. Stumpf v.an de techn. hooge- school te Aken. Het was hem een groote vreugde in de gelegenheid le zijn de Ne- c derlandsche kunst en hét Nederlandsche volk van dichtbij leeren kennen. In een jjeriode, waarin zoovele dingen er toe lelden, dat de mensdhen gescheiden wor den, kunnen kunsten en wetenschappen er toe bijdragen de menschen te ver- oenl^en en vriendschap te stichten van menssh tot mensch en van volk tot volk. Hiermede was de Nederlandsche kunst week geop^pd Ontvangst ten raadhulze. In de vestibule van het raadhuis wer den de deelnemers ontvangen door het gemeentebestuur van Maastricht en sprak de burgemeestef, jhr. mr W. Ml- chiels van Kessenlch, woorden van wel kom, ,waarnfc ’de gasten een dronk werd aangeboden en zij gelegenheid hadden de verschillende zalen van het» oude stadhuis met zijn vele historische her inneringen en ?ljn prachtige gobelins en schilderijen in oogenschouw te nemen. i Met autobussen vertrok men vervol-» gens naar pet fort Sint Pieter, waar het j avondeten is gebruikt. nomen en v— r- gen, welke tegen de Poolsojie inspecteur!: werden medegedeeld. De Poolsche douane-inspecteur Lipinski, die twee maanden geleden door de autori teiten van Danzig werd gearresteerd, be schuldigd van spion nage en ontvoering, is dankbaar, doch niet vol» en tw e fvan de benoo- Vanmorgen te 10 uur heeft de kabinets formateur, jhr. mr. D. J. de Geer, in de vergaderzaal van het departement van Bin- nenlandsohe Zaken een bespeking gehad met een aantal personen, met wie hy in de af- geloopen week in verband met de kabinets formatie, contact heeft gehad. Wy zagen 'achtereenvdlgens naar binnen gaan de hee- ren H. van Boeyen, minister van Binnen- ladsche Zaken, ir. J. W. Albarda, overste A. Q. H. Djjxhqorn, dr. J. van den Tempel, mr. E. N. Kieffens, Ch. J. I. M. Weltfer, mr. M. P. L. Steenberghe en prof. dr. R. H. Woltjer. Tévens ging naar binnen prof. mr. P. S. Gerbrandy, die verklaarde te komert voor een radiobespreking. Voorts ging naar binnen mr. iH. Albkrdh, administrateur, hoofd der afdeeling geldwezen van het èe- parlement vari Financiën en de heer van Bolkesteyn, Insp.van het Gymnasiaal on derwijs. De’ heqr mh Albarda verliet voor halfelf het departement vaïi Binnenlandsche Zaken' en wilde zich niet uitlaten over de hem gestelde praag, of in hem een toekom stig minister moeyt worden gezien. r Ook prof. Woltjer verliet te kwart ipver tien wederpm het departement. De Indische defensie. Naarwy van de meest bevoegde zyde ver- .nemen, berüsten verschillende berichten die de laalgfe dagen omtrent de kabinetsforma tie verspreid zyn, op fantasie. iMJet name geldt dit het bericht, dat er bij den formateur met succes op zou zyn aangedrongen, de verdediging van Indië bij die van ’t moederland achter te stellen. Noch de aandrang noch het succes heeft maar een schyn van grond. Dg versterking van de maritieme defensie van Indië heeft van deir aanvang af in het voornemen gelegen en is' door niemand be streden, al moet omtrent „de manier waar op” het rapport van de ingestelde commis sie worden afgewacht. DUITSCHE MANOEUVRES BEGONNEN. Er wordt een benzinetekort verwacht. De eerste fase van de groote manoeuvres der Duitsche gemotoriseerde troepen is. be gonnen met het leggen van pontons over de Elbe ten Noordwesten Van Dresden. Waarschijnlijk zullen de manoeuvres in de volgende weken worden uttgebreid tot een meer noordelijk en oostelijk gebied. Te Berlijn wordt een aantal scholen in gereedheid gebracht voor de' legering van militairen, die aan de manoeuvres zullen deelnemen. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bö onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoorqn. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van latere 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. ivas of iemand in. staat zou zijn in Honga rije orde te scheppen, in het door den oor log en door de terreur geteisterde land. Horthy ‘hield zyn woord: hy schiep orde. Vastberaden en met ijzeren energie. Hij bracht zyn landgenooten een staat terug waarin orde en’ rust waren weergekeerd, waai; het ontzag voor de overheid hersteld, het bezit van den burger verzekerd was. Hoe ook ontwricht en achteruitgegaan door het noodlot dat zijn stempel op het land gedrukt had, Hongarije was weer een natie. Ta't en verdraagzaamheid en voor alles begrip voor de belanger. van anderen, deze ^voortreffelijke eigenschappen sieren dezen begaafden staatsman. Zelf Protestant nam hij steevast deel by bijzondere nationale ge beurtenissen aan Roomsch-'Katholieke pro cessies ,een bewys van zyn ruimen blik en zijn groot staatsmanschap, dat zich boven alles en boven allen stelde. Duitwhe pers richt waarschuwende woorden tot Polen. De Danziger gouwleider Forster is per vliegtuig op het vliegveld Ober Salzburg bij Berchtesgaden aangekomen en zal een onderhoud hebben met Hitler. De Duitsche ochtendbladen schrijven in felle bewoordin gen over een gisteren door het Poolsche blad Czas gepubliceerd artikel naar aanlei ding van de rede, welke maarschalk Smigly Rydz te Krakau heeft gehouden. Het arti kel wordt een „misdadigeprovocatie” en een „uitdaging der Duitsche wapens” ge- noemd. De Berliner Börsenzeitung Acht het dui delijk, dat de Polen een slinkschen overval op de Duitsche stad Danzig voorbereiden en het blad voegt hieraan toe: „De lieden, die het juist achtten, dezen waanzinnigen een blanco cheque te geven, moeten einde lijk inzien, tot welke vreeselijke misdaden zij him vazallen den weg hebben geëffend. Het eerste schot op Danzig uit een Poolscb kanon zal in onze oogen een voldoende eau- leiding zyn, om den Polen een antwoord te geven, waarvan de letters den slotzin van de tegenwoordige Poolsche geschiedenis zouden vormen.” De Berliner Lokalanzeiger schrijft: „De Polen moeten zeer voorzichtig zyn- Aan het Duitsche geduld, dat thans lang genoeg op de proef is gesteld, kan lens een einde ko men.” Ook de Völkische Beoba^hter wrtar- schüwt voor een eenzijdigen represaille maatregel, die Polen kennis zou kpnnen doen /haken met een overweldigendq^gew?- pende macht. 1 In een’ officieele verklaring wordt te Warschaq gezegd, dat de Poolsche douane- inspectie te Danzig in vollen omvang zal worden gehandhaafd. Verder wordt in de verklaring, welke de ontvaggt wan het ant woord van den senaat van Danzig op de Poolsche nota bevestigt, gezegd dat toen de een aantal aanzienlijk» ran 500, mocht worden d die van 1.—, waaruit hun steentje by te dra- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoovende tot den bezorgfcrlng) 15 regels 1-80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: I—5 rebels 1.55. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnu^uner 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertantiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. JJONGARIJE herdgnkt zyn bevrydjng van het juk der communistische terro risten onder leiding van den beruchten Beis Kun. uZondaf j.l., de officieele verjaar dag der contra-revolutie, vond te Szeged een grootsche plechtigheid plaats in tegen woordigheid van den nationalen held m redder van Hongarye, den ryksbestuurder admiraal Horthy. Te Szeged nam de con- tra-revolutior.naire beweging op 6 Augus tus 1919 een aanvang; onder leiding van graaf Karolyi en met admiraal Horthy als minister van oorlog werd toen een Hon gaarsche nationale regeering ingesteld, welke zich het verdrijven van Bela Kun en rijn moord- en roofzuchtige benden tot dool stelde. Nadat dit doel metterdaad was be- reikt, kwam Horthy op den voorgrond Ir slaan als de man, die orde wist te schep pen in zyn door honger en ellende ge teisterd land, en het langzaam maar zeker weer tot een zelfstandig vr(j land wist te maken. Veel is er reeds geschreven over den regent van Hongarye, die op 18 Juni 1938 zeventig jaar werd; Het is wel algemeen bekend, hoezeer deze militairen staatsman tal var. voortreffelijke karakter-eig^n- schappen in zich vereenigt. Misschien ty peerde evenwel niets duidelijker zyn men- schelykheid dan een korte tafelrede welke hij in November 1936 aan boord van den Italiaanschen kruiser, het vlaggeschln „Zara” 'hield. Von Horthy was toen op be zoek in Italië en had zoo juist in de Golf van Napels in tegenwoordigheid van Ko ning Victor Emanuel een parade der Ita- liaansche vloot aanschouwd. Horthy. de oude zeeman, was diep getroffen door het schouwspel, en hij uitte zich tijdens het diner op de volgende wijze; ..Na achttien jaren adem ik weer de sfeer de zee en na achttien jaar heb ik weer het sidderen van de commandobrug onder mij gevoeld. Het is niet moeilijk om te be grijpen wat dat voor mij beteekent en waarvan myn ziel op dit plechtige oogen ik vervuld is. Ik zie mjj weer temidden van die bewonderenswaardige familie der zeelieden, een familie die zoo groot is als e zee zelf en die de mannen van de zee der heele wereld omvat, vanaf den eenvou- admiraal. Dat zijn .verschillend van nationaliteit, f op het eerste gezicht en begrijpen. Begrijpen De Regeeringstomatensoep. Nieuwe voorschriften voor de kweekers- Op voorstel van den heer Montfort werd een jdronk ingesteld op Prinses Irene en dy overige leden van het Ko ninklijk Huls, terwijl aan het Prinselijk paar te Soestdijk het volgende telegram is verzonden: „De deelnemers aan de eerste Neder landsche kunstweek uit zestien landen, zoo juist door prof. Van Poelje geopend, bieden „oprechte gelukwenschen aan vv.iv.aiv .UVVOlVll mv anuunvio 41.1. j^VV. met geboorte Prinses Nomen sit omen.” van hun oogst voortaan aan de struiken De deelnemers wandelden hierop naar geheel laten rijpen. succes worden gehouden. Een groot aantal buitenlanders, voor een groot deel kunsthistorici, leeraressen en leeraren, studenten, museumbeheer- ders, artisten, maar ook leekon bleken In België aan deze kunstweken deel te nemen en ook de deelnemers aan deze eerste Nederlandsche Kunstweek zijn uit dezelfde groepen samengesteld. Deze kunstweek sluit bovendien aan op de Belgische, die Zondag geëindigd is en darlk zij de goede samenwerking tusv schen de Nederlandsche en Belgische organisatoren zijrr de laatsten er &i (ge-’ slaagd velé tientallen deelnemers aan de Belgische kunstweck te doen deelnemen aan de eerate Nëderlandsche, die, wat betreft de ifclangstelling, reeds voor den aanvang een succes mag heetei). 130 deelnemers uit zestien verschillende landen hebben zich gisteren te Maas tricht verzameld en eenlge tientallen méér hadden zich opgegeven, doch wer den afgewezen, omdat de leider van de x uuidvik; wx.—w—o-, o c Nederlandsche kunstweek, dr. J. ’"K. v$n 1 Poolsche commissaris-generaal op 5 Aug. j dor Haagen, vari'het departement Van J- O K. ^n Wvoor de eerste maal de deelneming niet te groot wilde maken, in bezielende leiding van rtdurend van Haar hooge listaak blijk geeft, telt Ie duizenden vrijwillige nsportcolonnisten, help, ïfde gedreven, het per- dag uit brengen. Kruis werk hebben. Maar stappen deed inzake jie Poolsche douane- O., K. ^n Wvoor de eerste maal de Inspectie, de voorzitter van den Senaat on- deelneming niet te groot wilde maken, mlddellyk een positief ant-woord gaf en gezierf de ervaring, welkt men in ont 'binnen twee dagén schriftelyk antwoord lahd nog moet opdöen. v i tv* 4K« ochtend In de raadszaal van het fraaie Maas- beloofde. Dit antwoord werd m den ochte trIchtgche stadhuls de kunstweck ge- val, 7, Augustu» ontvaagen en hienn werd open(| door prQ( dr Q A yan poelJb bevestigd, dat ten aanzien van de Poolse e secretaris-generaal vpn het Departement I douane-inspecteurs geen beslissing was ge- van q k en dje’ zjjn groote vreugde werd pntkend, dat de verklarin- uitsprak over de belangstelling, waarin de Nederlandsche kunstweek zich mag I verheugen. Niet alleen zullen de deel nemers r kennis maken met Nederland- ■sche monumenten, dip het resultaat zijn van. tal van Europeesche cultuurstroo- mlngen, maar bovendien zal getracht worden hun Iets bij te brengen van den geest van het Nederlandsche Afolk, waar door deze cultuuruitingen eerst goed be grepen en doorvoeld kunnen worden, wat vooral sterk het geval is met de Neder landsche schilderkunst. Ook het Neder- landschc landschap zulten zij leeren Hildesia nabij Hildesheim kennen, zij het ook enkele aspecten er t ouiLscnianu; itoexê «ivli een ontploffing van. voorgedaan, tengevolge wdarvan vyf mijn- kunstweck begint in Maastricht, --- J- ————4 r!hri«tnnHz-irr> an n,,l_ Inses Juliana skateen swonden-transport gade. 1st om een bedn haffing van V„, >n in vrachtauto’s thans .uitsluitend wegens beleediging van Hitler en Goebbels, veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf/ digen visscher tot den mannen maar die elkander terstond verstaan e - - vooral, omdat zij zich'*gemeenzaam bevin den in den eeuwigdurertden strijd tegen de elementen...’^ Zoo voelde en sprak Nicola'as von Hor thy destijds in Napels en zóó ook voelde hij al toen hij in het jaar 188§,na h'et doorloo- pen van de Marine-Academie in Fiume als zeekadet aanmonsterde. Zqo voelt hij het ongetwijfeld ook nu nog. Sedert twintig jaar zien wij Horthy als rijksbestuurder van Hongarye op de commandobrug van zijn vaderland snvermoeid en schrander van geest, den blik op- dé toekomst gericht. Geboren twee jaar voor den Duitsch Franschen oorlog van 1870/71 beleefde Horthy de opkomst van het Duitsche Rijk onder Bismarck en in 1879 de totstandko ming van het Duitsch-Oosténrijk-Hongaar' sche bondgenootschap, dat zyn landsman graaf Julius Andrassy, de toenmalige mi- k nister van Buitenlandsche Zaken van dc koninklijke en keizerlijke monarchie, piet I Bismarck sloot en dat voor vele generAtles een band van vriendschap legde.' En na den oorlog beleefde hij de herryzing van den volkomen onafhankeljjken staat Hongarije waarvoor het Hpngaqrsche volk oniter I o éewijk Kossuth al ir de jaren 1948/49 haar I kloed geofferd had Vier woorden hebben de in de jongst: twintig jaar vele malen in Hongarije ge klonken uit den mond van den man op wlen aller aandacht zich richtte. Zij luidden: ,,1 k wil .orde s'cheppen!” en zij werden door de daad gevolgd. Die "woorden klbnken in November 1920, een jaar na het einde, 1 van de£ oorlog in Boedapest. Zij ’klonken In een periode waarin de twijfel algemeen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1