1 'H KVIKT zélf/ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SPANJE ,VOOR GROOTE BESLISSINGEN. Vele tegenstrijdige politieke stroomingen dreigen opnieuw opbouw des lands te belemmeren. HET KABINET-DE GEER. Beëediging van de nieuwe Ministers door H. M. de Koningin. De levensloop der nieuwe Ministers. I met op i/welke j gelijk is No. 20088 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, NIEUWERKERK, OUDERKERK, C”- Di^lad verschijnt da^lyks, behalve Zon- en Feestdagen E, BODEGRAVEN, BOSKMP, GOUDERAK,’HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOmCAPELLE. OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, I aiuagu, um wy mev *n b«m*v w«*ivh Donderdag 10 Ai^ustus 1939 78e Jaargang. enz. leren van Franschen, voor •eiaIe politiek. Een verklaring van den heer De Geer. Het ANP. heefteden kablnetsforma- qeneraal sten tijd b „Sommige klanten hebben onlangs ge klaagd, dat wy niet in staat waren aan hui' bijzondere wenschen te Vviüw»» aepariement van Buitenlandsche Zaken zul eerst morgen plaats vinden, daar mr. Parijn morgen van zijn vacantie terug keert. i er op hebben gewezen, dat dergelyke speciale H. M. de Koningin heeft heden te elf uur in het paleis Noordcinde de nieuwe de heer Bolkestein tot onderwijzer te Nijmegen benoemd. Daarna werd hij hoofd van een U.L.O. school te Rhenen. in 1901 ging hij als leeraar in de Nederlandsche taal en ge schiedenis naar Nijmegen terug, waai’ hij aan eenlge hoogere burgerscholen werk- ctcur van het iweest, terwijl middelbaar van Noord- nle te tweede fland- mandeur in de orde van burgerlijke en militaire verdiensten van Adolf van Nassau van Luxemburg, drager van het kruis van verdienste eerste klasse van de orde van den Dultschen adelaar, com mandeur in de kroonorde van ItallB, commandeur in het legioen van eer van Prof. Mr. P. S. GERBRANDY. Prof. mr. Pieter Sjoerds Gerbrandy werd 13 April 1885 te Goëngamieden ge boren. Hij doorliep de Christelijke Nor maalschool te Sneek en het Geref. Gym nasium te Zetten, waarna hij zich in 1904 als student aan de Vrije Unlverslteit liet inschrijven. In 1911 promoveerde hij in de rechtswetenschappen op een proef schrift getiteld „het Heimstattenrech". Van 19H tot 1914 was hij gevestigd als advocaat en procureur te Lelden, van 1914 tot 1930 te Sneek. In dat jaar werd hij benoemd tot hoogleeraar in de rechtswetenschap aan de Vrije Unlver- sltelt. Van 1920 tot 1930 maakt hij deel uit van de Gedeputeerde Staten van Friesland. Prof. Gerbrandy Is voorzitter van den Radloraad, waarvan, hij sinds 1937 deel uitmaakt. Hij is voorts sinds 1937 voorzitter van de radlo-omroep con trolecommissie, der Indië-programmar- commissie, als opvolger van minister Van Boeyen. Ook van den raad van beheer van de Nozema en van de bakkerijstich- tlng, is prof. Gerbrandy voorzitter Wij laten hier een en ander volgen uit de levensloop der nieuwe ministers: A. Q. H. DIJXHOORN. A Q H Dijxhoorn werd in 1889 geboren en trad na de Kon Mil. Acaéeml hebben doorloopen op 29 Juli alKtw luitenant in dienst van het Necrerl sche leger Hij werd in 1915 bevorderd tot eerste luitenant, in 1927 tot kaplein en in Nov. 1936 tot majoor. Twee jaren later werd de heer Dijxhoorn, die in middels was toegevoegd aan den chef van den generalen staf, tot den rang van lultenant-kolonel bevorderd en be last met de leiding van het bureau Ge nerale Staf aan het departement van defensie. Hij is ridder in de Orde van Oranje- Nassau en In het Legioen van Eer van Frankrijk. Ir. J. W. ALBARDA. Ir. Jonan Willem Albarda werd op 5 Juni 18// te Leeuwarden geboren. Na de vijfjarige H.B.S. in zijn geboortestad te hebben afgeloopen, bezoent hij de toen malige polytechnische school te Delit, die hij in. 1903 als werktuigkundig inge nieur verliet. In 1911 werd Ir. Albarda benoemd tot directeur van de gemeente lijke arbeidsbeurs te Amsterdam, nadat hij van 1903 tot 1905 leeraar in de wis- en natuurkunde was geweest aan de H.B.S. te Almelo en van i«06 tot 1911 leeraar In de wis- en werktuigkunde te 's-Graven - hage. In het jaar 1913 werd ir. Albarda voor de Sociaal-Democratische Arbeiders Par tij gekozen ais lid van de Tweede Kamer. Voor dezelfde partij had hij van 1915 tot 1927 zitting in den Haagschen gemeente raad; van 1917 tot 1923 was hij wethouder van onderwijs van die gemeente. Boven dien bekleedde hij het lidmaatschap van de Provinciale Staten van Zuid-Holland van 1916 tot 1919. Sinds 1925 is de heer Albarda voorzit&r van de Sociaal-Dcmo- cratische fractie der Tweede Kamer als opvolger van mr. P. J. Troelstra. Tal van tijdschrift- en dagbladartike len, brochures en prae-adviezen zijn van zijn hand verschenen. H. VAN BOEYEN. De heer H. van Boeyen, die tot minis ter van Binnenlandsche Zaken is be noemd, was dit eveneens in het vierde en vijfde kabinet-Colijn. G. BOLKESTEIN. Gerrit Bolkestein werd op 9 October 1871 te Amsterdam geboren. Hij bezocht de kweekschool voor ondurwijzefs „Dc Klokkenwerf” te Nijmegen. Hij haalde de akte Nederlandsche taal m.o. en heeft ook het candidaatsexamen in de Neder- tegenover staat dat Rusland jaarlijks in 74 speciale fabrieken 8000 oorlogsvliegtuigen maakt, welke aantallen het zon kunnen ver drievoudigen. Frankrijk kan vijf millioen in den moder nen oorlog geschoolde manschappen in het veld brengen, tegenover twee millioen Duit schors, die de vereischte bekwaamheid be zitten, waarbij' komt, dat Duitschland een tekort heeft aan stafofficieren en chefs. Het heeft voorts gebrek aan geschoolde I arbeiders en ondervindt moeilijkheden bjj i de voedselvoorziening, welk probleem nog moeiiyker wordt gemaakt door de annexa tie van Oostenrijk en Tsjejfho-Slowakijd. De Roemeeneche petroleumbronnen zouden eventueel spoedig kunnen worden verwoest. De door Duitschland aan Turkije geleverde duikbooten waren van slechte kwaliteit. Tegenover dit alles plaatst Ivan Lajos de gemakkelyke approviandeering van Frank rijk en Engeland en den zekeren steun uit de onuitputteiyke bronnen aan machines, geld en militaire macht van de Vereenig- de Staten. voorzorgsmaatregelen niet noodig waren. Toen hij Duitschland bezocht, werd hij slechts door twee rechercheurs vergezeld. De Hongaarsche politiemacht zou best in staat zijn Hitler’s veiligheid te waarborgen. Niettemin handhaafde Himmler zyn eiscl., dat c.a. 10.000 man Hitler moesten bescher men. In die omstandigheden zou Horthy hebben laten weten, dat het bezoek beter niet kon plaats vinden. kaarten overgegaan tot het aanlegger „klantenlijsten”. Eenige schaarsche artikelen als boter, vet, eieren en koffie zyn toch jiog betrekkelijk overvloedig in de restaurants aanwezig, vooral in die wijken waar veel internationaal publiek komt. Thans is het kaartsysteem voor botei algemeen gemaakt en de restaurant», be ginnen, om reclames te voorkomen, r‘‘ hun menu’s strookjes te bevestigen, er voor waarschuwen, dat het onmogeli TORNADO IN MICHIGAN. Tien dooden en honderden gewonden. United Press seinde uit Kalamazoo (Mi chigan): Een tornado heeft over het Zuide lijk deel der stad geraasd en over de nabu rige stad Comstock. Tien personen zijn gedood en eenige honderden gewond. Minstens 25 huizen werden vernield, vele andere werden zwaar beschadigd. De stra ten der stad zyn volkomen versperd door puin en alle groote wegen in de omgeving zijn door omgevallen boomen versperd. Het gebied van de ramp is zeer uitge breid en omvat geheel beneden Michigan. Groote schade is toegebracht aan den vee stapel. Abonnementen worde® dageljjki aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bö onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux «tin dagelijks geopend van 9—8 uur. Administratie en Redactie Telef latere 3746. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kWataal 3.15. I in de Kamer een regeeringsverklaring I ai te leggen. Dc heer De Geer antwoord- i de ontkennend. esvauicxnvs x g>emakke- Aangaande de plannen voor de toe komst meende hij zich op dit oogenbiU te moeten bepalen tot de verklaring, dat de zelfstandlgheldspolitiek, zooals die tot 1 dusver door ons land gevoerd is, onder hot nieuwe Kabinet volledig en onver zwakt zal worden-gehandhaafd Opheffing van het departement van Algemeene Zaken? Wij hebben vernomen dat In het voor nomen van. de regecrlng ligt tot ophef fing van het Departement van Algemee ne Zaken over te gaan. Officlcclc bevestiging hiervan hebben wij nog niet kunnen krijgen, maar het bericht kan een verklaring zijn voor het leit, dat jhr. De Geer, behalve als minis ter van Financiën, in het gisteren ver schenen communiqué van den Regee- ringspersdienst als minister van Alge meene Zaken ad interim wordt aange duld. Departementen worden door de Konin gin ingesteld en dus ook opgeheven. Hot ligt dus voor de hand, dat Jhr. De Geer dit departement ad Interim beheert tot een eventueel Kon. besluit tot opheffing van kracht is geworden. uit rv.ngvi. «.y.., Bevende burgers gaarne ate noodzakelyk en I fiiHolUL- anm'aowlnn W„ vprynpkpn hun vooral er zich rekenschap van te geven, 's-Gravenhage. Mr. Van Klef fens is ridder In de ordrr landsche letteren afgelegd. In 1890 werd van ^en Nederlandschen Leeuw, com- ”1--- Hitler’s bezoek aan Hongarije af gezegd? Er zou een te groote lijfwacht mee gaan. Naar de „Daily Telegraph” verneemt, is het voorgenomen bezoek van Hitler aan llongarye, in antwoord op het bezoek van admiraal Horthy aan Duitschland, voor on- bepaalden tijd uitgesteld. Het schijnt, dat Himmler ,de chef der politie,, er op heeft aangedrongen, dat eenige duizenden leden der Gestapo (geheime staatspolitie) naar Boedapest zouden gezonden worden voor de veiligheid van den rykskanAlier, en dat bovendien een politiemacht van gelijke j> zou bezetten nabij het landhuis van Horthy, waar Hitler zou logeeren. I De Hongaarsche ryksregent zou gevolg te geven aan bestellingen van be- paalde gerechten. Deze praktijk wordt toe- gepast in de meeste restaurants van Dres- den. Een dezer inrichtingen waarschuwt I hater cliöntèle in de volgende bewoordingen: ministers beeedlgd. Het Kon. besluit van de benoeming van de ministers zal heden in de Staats courant worden opgenomen. De overdracht van de departementen Mr. E. N. VAN KLEFFENS. Mr E. N. van Kleffens werd geboren te Heerenveen op 17 Nov. 1894. Hij be zocht de gymnasia te Groningen en. ’s-Gravenhage, waarna hij aan de Rijks universiteit te Leiden rechten studeerde. In 1918 promoveerde hij op een proef schrift over de internatlonaal-rechterlij- kc betrekkingen tusschen Nederland en Japan van 1605 tot den huldigen tijd. Van 1919 tót 1920 was hij verbonden aan het volkenbondssecretariaat, van 19211922 bij het secretariaat van de di rectie van de Koninklijke Shell-groep te Londen. Sinds 1922 is hij werkzaam bij het departement van Buitenlandsche Zaken, eerst als souschef van de afdee- ling juridische zaken, daarna, sinds 1927, als souschef van de afdeeling diploma tieke zaken; sinds 1929 is hij administra tief chef van de afdeeling diplomatieke zaken, welke functie hij verwisselde voor die van administrateur bij het departe ment. In dit jaar werd mr. Van Kleffens benoemd tot gezant te Bern. Hij was voorts griffier van het scheidsgerecht voor de interpretatie van het Dawes- en Youngplan, en was adjunct secretaris generaal en later secretaris-genera al van. de kweekschool voor onderwijzers „De j net curatorium van de academie voor in- x_ rm 1.—ternatlonaal recht in het vredespaleis to ÜÜIME WlllAM tydelijk aanvaarden. Wy verzoeken hun vooral er zich rekenschap van te geven, net n.iN.r. ucw» wu dat de terugslag van de epidemieën onder teur gevraagd of het voornemen bestaat f nnv> manorlnacvnrlHnt'ina het vee in de laatste jaren zich op de kwa liteit van ossen- en kalfsvleesch, boter en melk meer doet gevoelen in de restaurants dan bij particulieren, die zich er L- lijker in kunnen schikken.” Ex-koning Zogoe te Versailles. Geïnstalleerd op kasteel La Maye. Ex-Koning Zogoe van Albanië, Koningin Geraldine en het kleine prinsje Alexander, zijn met hun gevolg om half zes gistermor gen aangekomen in het kasteel van La Maye te Versailles, waar een der zusters van den Koning, Prinses Adèle, hen reeds opwachtte, met haar twee dochters en de secretarissen van den Koning. In Versailles noemt men het kasteel hot „Huis der ex-koningen”, omdat iets meer can een jaar geleden de hertog en hertogin van Windsor daar ook hebben gewoond Het is van binnen prachtig ingericht met kostbare schilderijen eqJteobelins. Volgens dc „Daily Mail” bedraagt de jaarltfkschc huur twee duizend pond sterling. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—5 regels L«0, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den beznrgkring: 1—5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentlën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drtfs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer 0.50. Op de voorpai^na 50 hooger. Advertentlën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z|jn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertenties en ingezonden modedeelingea bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. groote vriendschap met maarschalk Lyau- tey in Marokko samenwerkte. In 1931 werd hij afgezet en door de stichters van de re publiek gevangen genomen. Slechts door het persoonlijk ingrijpen van Painlevé werd hy spoedig daarop bevrijd, .waarop hij als vluchteling in St. Raphael leefde toen h 1936 de opstand uitbrak .Hy heeft de Fran- sche gastvrijheid niet vergeten en wanneer Frankrijk heden ten dage in Burgos zeer hoffelijk bejegend wordt, dan is dat voor een niet gering deel aan zijn invloed te danken. Men zegt zelfs dat hij voorgesteld heeft maarschalk Pétain als gezant naar Franco te zendan. Ten slotte behoeft er niet aan te worden getwijfeld dat de generaals Queipo de Lla no, Yapue en Aranda geen al te vriende lijke gevoelens jegens Duitschland en Italië kosteren. In het vraagstuk „monarchie of dictatuur” hebben zij openlijk nog geen stel ling genomen, maar in het bijzonder gene raai Yague, die bekend staat als linksch- Phalangist, heeft het optreden der Italiaan- I sche en Duitsche vliegers in het openbaar gegeeseld en de dapperheid der republikein- Fche tegenstanders geroemd! zaam was. In 1907 werd hij leeraar In dezelfde vakken aan. de derde H.B.S. met 5-jarigen cursus te Amsterdam. In 1912 werd hij directeur van de eerste 3-Jarige HBS. te Amsterdam, en In 1916 direc teur van de vijfde HBS. met 3-Jarlgen cursus aldaar, doch vier maanden later werd hij Inspecteur van hj onderwijs, tn dé Inspects Holland en Utrecht. Vanj|f917 tot 1934 is de heer Bolkestein ins middelbaar onderwijs hij van 1934 tot 1937 de functie van in specteur der gymnasia ejn. van het mid delbaar onderwijs in de vierde inspectie heeft vervuld. Van de hand van den heer Bolkestein verscheen in 1914 een werk getiteld „De voorgeschiedenis van het middelbaar onderwijs”. In den loop der jaren publi ceerde de heer Bolkestein, die thans ambteloos In Amsterdam woont, vele artikelen, over onderwijs en buitenland- schc politiek, in „De Opbouw”, „Gezin en School”, „Volksontwikkeling”, enz. De heer Bolkestein ,is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Duitschland’» kans op een overwinning. „Door München vernietigd”, aldus prof, lyan Lajos. „Diiitschl.in'le k^Wsen m een oorlog'1, al dus luidt de titel van «let onlangs terrond na de verschijning jn Hongarije verboden boek van den Hongaarschen professor Ivan Lajos, en waarvan de Engeische bladen thans uittreksels publiceeren. Volgens den schryver zou de eenige kans op e(|i Duitsche overwinning bestaan in een ,/blik|emoorlog", doch deze is vernietigd door de geweidige herbewapening der wes- teUljce^mogendheden na München”. Ook in 1914, aldus Lajow, spraken de Duitschers van e$n „bliksemoorlog". De ge neraals hadden beloofjl, dat alles in zes we ken zou zijn afgeloopen en Frankryk werd „gedegenereerd” genoemd. Volgens d<yi schrijver zou Praag het Duit sche Rijk slechts 700 voor den strijd ge schikte vliegtuigen hebben geleverd, waar' on dat soms bcpatHe vleesch-schotels, wel- ke vroeger met honderden porties werden opgediend, tydelijk ontbreken of van min- Wy verzoeken onzen klanten, die de nei- Üe€il KCg’CCringSVCrkiaring ging hebben luid aan hun boosheid uiting WUÜIllCD te geven, ’in aanmerking te willen nemen, 1 dat ons budget aan dezelfde beperkingen is Onverzwakte en volledige onderworpen als de gezinsbudgetten en dat handhaving van de zelfstandigheids- dit beperkingen zyn, welke de vaderlands- Beperkingen op het gebied (Ier voeding in Duitschland. Naar Havas uit Berlyn' meldt, was men in verband met de voedsel-schaarschte in Duitschland, in plaats van tot de uitg-iftc I bovendien eon van kaarten overgegaan tot het aanlegge. slerkt(. het van z.g. -klftntenlnsten". Eenure schaarsche 1 L Franco heeft zich den iaat- tijd beraden op een wijziging van lijn regeering en schijnt thans tot een bè- sluit te zijn gekomen; tenminste, berichten uit Spanje weten reeds op vrij positieve wjjze de nieuwe samenstelling van het ka binet mede te deelen. Drie vraagstukken zijn thans in Spanje aan de orde gesteld, welke aan de huidi&a bewindhebbers, en vooral adn den generalissimus, veel zorgen berokkenen. Het zyn primo de toekomstige staatsinrichting (herstel der monarchie), waarmede samenhangt het vraasgtuk der toekomstige sociale ordening, secundo de economische opbouw des lands en tertio de buitenlandsche politiek. Deze problemen op te lossen is bovenal moeilijk, omdat het op korten termyn moet geschieden. Voortdu rende onzekerheid op een of alle drie dezer gebieden, zou nieuwe binnenlandsche moei- hjkheden kunnen veroorzaken. Reeds is een belangrijke beslissing ge vallen door den grooten invloed, welke aan de Phalanxop binnenlandsche politiek is, verleend. De Phalangisten zyn de volgelin gen van José Antonio Primo de Rivera, een toon van den vroegeren dictator. De stich ter der Phalangistische beweging werd tij dens den burgeroorlog door de republikei nen te Alicante gefusilleerd, Zijn program ma bestónd uit de stichting van een totali tair en een „nationaal-syndicalistisch” regiem. Zyn aanhangers waren en zyn voor namelijk jonge menschen, die aan het^front gestreden hpbben. Op 16 April 1937 orga niseerden zij in Burgos een „Pronuncia- miento” en trachtten zy de conservaties»: elementen uit Franco’s omgeving te ver bannen. Han opzet mislukte evenwel en 400 hunnet werden doodgeschoten. Redilia, hun hoogste chef, moest zich in ballingscnap naar Duitschland begeven. Op dat oogenblik begon de groote vlucht van Don Ramon Serrano Suner, de zwager van generaal Franco. Suner, die in 1901 ge boren werd, heeft in Bologna en Rome rech ten gestudeerd en keerde als een hartstfyi- teiyk bewonderaar van ’t Italiaansche fas cisme naar Spanje terug. In het jaar 1933 werd hij als afgevaardigde in de Cortes ge kozen en het was daar dat hij onder het regiem Lerroux-Gil Robles aan de amnes tiewet meewerktc, waardoor de generaals Milan Astray, Mola en Losada hun militair bevel terugkregen. Op die wyze won hii het vertrouwen der militaire kringien en in 1936 arrangeerde hij de samenkomst tusscher. Mussolini en Milan Astray, waarby de Ducc den jongen Spaanschen nationalist zijn on dersteuning en hulp toezegde in geval van een eventueelen opstand. In de daaropvol gende maanden trok hij voortdurend heen en weer tusschen Madrid en de Canarische eilanden, waar Franco destijds in balling schap vertoefde en in gemeenschappelijk overleg met Franco bereidde hU de gebeur, tenis van Juli 1936 voor. In den aanvang van den burgeroorlog werd Suner door de Republikeinen gevan gen genomen, maar het gelukte hem weer in de zone van de rebellen te komen en In April 1937 werd hy door zijn zwager tot leider der Phalanx benoemd. Sedert Januari 1937 is deze kleine, vroeg vergrijsde heer met zijn luide stem, dien men „den Spaan- schen Goebbels” heeft genoemd, minister van Binnenlandsche Zaken in Burgos ge worden. Wanneer het zou gaan zooals hy et graag ziet, zou het Spanje van morgen een natuurgetrouwe nabootsing worden van de dictaturen van Berlyn en Rame. De monarchisten, die Don Juan ustunë, den jongsten zoon van ex-koning Aironso, graag zoo snel mogelyk op den troon zouden zetten, hebben echter in r ranco s omgeving belangrijke posities be- ou en. kranco liet den Koningsmarsch als ationale hymne invoeren en hij zorgde er or, dat de vriéndelijkste betrekkingen p de ex-dynastie bewaard bleven. Ook ornien Carlisten en Alfonsisten tegen woordig tegenover de Phalangisten met Inm Uitsche en Italiaansche beschermers een n«cht eenheidsfront. Generaal Jordana is een vriend der rranschen, aangezien hij langen tijd ir bijzondere wenschen te voldoen vooral die I betreffende extra-porties boter of ingre- diënten als olie, speceryen, mierik, uien enz. zal hedenmiddag geschieden. Alleen het bepalUe vleesch-schotels, wel- j hnndorAon norties werden 1 opgediend, tydelijk ontbreken of van min der goede kwaliteit zyn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1