H 1 Rondom het nieuwe Kabinet Eerste Kamer brengt hulde aan minister Van Dijk. Achter de Bosschen. Beurs van Amsterdam. Frankrijk, grootofficier In do orde van 8t Sava van Zuld-Slavië, grootofficier In de ordo van den Witten Leeuw van Tsjecho-Slowaklje, ridder vierde klasse in de orde van den witten olifant van Slam. m Mr. M. P. L. STKENBERGHE. Mr Maxlmillen Paul Leon Steenberghe is op 2 Mei 1899 te Lelden goboren. HIJ studeerde aan het Gymnasium en de Rijksuniversiteit te Utrecht in de rech ten, aan welke universiteit hij in 1920 promoveerde. Op Internationaal terrein ls mr. Steenr- berghc seer dikwijls werkzaam geweest en ook hier werden hem de meest be langrijke opdrachten verleend. In 1923 vaardigde de WerkioosheldsraaJ hem af naar het Intern, congres ln Luxemburg In 1925 vertegenwoordigde hh de Neder- landsche Werkgevers op het Int. werk- geverscontfres te Stresa, ln 1927 nam hij als vertegenwoordiger der Nederlandsche regeering deel aan de economische con ferentie te Qenève en in 1928 trad hij op als gedelegeerde der unie van de vol- kenbondsvereenlglng op het economisch congres te Praag. Ook heeft mr. Steen berghe een zeer voorname rol gespeeld bU de onderhandelingen over het han delsverdrag NederlandDuitse hl and, waaraan hij als regeeringsgedelegeerdo heeft deelgenomen. Dr. J. VAN DEN TEMPEL. van den TemP«l. geboren l Aug. te Willemstad (N Br.), ving zijn loopbaan aan als schildersgezel te Amsterdam. In 1906 werd hij secretaris van het Ne- derlandseh Verbond van Vakverenigin gen, welke functie hij tot 1918 bleef ver vullen. inmiddels had hij in 1911 de akte M.O. staathuishoudkunde en statistiek en ln 1913 de akte M.O. Staatsinrichting weten te behalen. Tot lid van de Tweede Kamer werd hij als medevertegenwoordiger der S.D.A.P. in November 1915 gekozen en hU is dit tot nu toe onafgebroken gebleven In 1921 ging de heer Van den Tempel de colleges aan de Nederlandsche Han- delshoogeschool te Rotterdam volgen, waaraan hij in 1927 cum laude promo veerde tot doctor in de handelsweten schap, op proefschrift: „Macht en eco nomische wet". Dr Van den Tempel was van 1910—'19 en van 1927'32 lid van den Amsterdam- schen gemeenteraad en had tevens een aantal Jaren zitting in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Voorts is hij lid van den Hoogen Raad van Arbeid. Behalve de genoemde dissertatie ver schenen van zijn hand de volgende pu blicaties: „de Nederlandsche vakbewe ging en haar toekomst (1919), „Kapitaal en volksinkomen" (1920), „Problemen der socialisatie" (1925), een roman „Jacque line Vrijlieff" (1931) en „De wereld in stormtij. Onderzpek naar oorzaken, zin en verloop van dè economische en maat schappelijke spanningen" (1939). CH. J. I. M. WELTER. De heer Charles Joseph Ignace Marie Welter werd 6 April 1880 te den Haag geboren. Na de H.B.S.-jaren volgde de studie aan de Indische Instelling te Delft en toen ook deze jaren met goed succes ver- loopen waren, begaf de heer Weiter zich naar Nederl.-Indlë, waar hij spoedig in dienst van het gouvernement trad. Den 3en November 1924 volgde zijn be noeming tot lid van den Raad van Ne- derlandsch-Indië, het hoogste bestuurs- college ln Insullnde. Dezen post moest hij echter spoedig weer verlaten, doordat de heer Weiter op 26 September 1925 door H. M. de Ko ningin tot minister van koloniën werd benoemd in het mlnlsterle-Colljn. zijn ministerschap was echter van korten duur, doordat het mlnlsterle-Colljn 8 Maart 1926 aftrad in verband met de aanneming van het amendement-Ker sten betreffende de opheffing van het gezantschap bij het Vati(*an. In 1926 werd hij opnieuw benoemd tot lid van den Raad van Ned.-Indië, In September 1929 werd de heer Weiter als opvolger van den heer K. F. Creutz- berg, benoemd tot vice-president van den Raad van Ned.-Indlë, welk ambt hij bekleedde tot 1931. Hierna repatrieerde hli naar Nederland. Hij bleef zich be- wegen in het openbare leven. HU was voorzitter van de staatscom missie voor verlaging van de rogeerings- ultgaven, de bezulnlglngscommissie-Wel- tenln 1933 Werd de heer Weiter benoemd tot voorzitter van den Ondernomersraad voor Nederlandsch-Indië. Do heer Welter was minister van ko loniën in het vierde kabinet ColUn van 1937—1930. Rooinseh-roode voldoening. Het debuut van socialisten in de Nederlandsche regeering. Het nieuwe kabinet-De Geèr"wordt ln de roomsch-roode kringen, waar men zoo sterk op een breedere basis dan roomsch- rood alléén had aangedrongen bU de roomschen om de conservatieve elemen ten ln eigen partU niet af te schrikken, bU de rooden om den roomschen de toe nadering gemakkelUker te maken met voldoening ontvangen. Vooral de S.D.A.P. die nu voor het eerst ln de Nederland sche politieke historie het rogecrlngskas- teel betreedt, ls verheugd. Zoo schrUft „Het Volk": |Jedert Jaren heeft de sociaal-demo cratie telkenmale verklaard, dat zU bereid was, de verantwoordcUjkheid in de regeering te aanvaarden. Thans, ln deze zomer van 1939, ls het uur ge komen om de daad bU het woord te voegen. De omstandigheden, die het eerste optreden van de sociaal-demo cratische ministers begeleiden, zUn niet van dien aard, dat wU onbe- heerschte Juichkreten zouden aanhef fen Maar wU erkennen gaarne, dat het voor de S.D.A.P. in Nederland een historische dag ls Jaren lang hebben de politieke ver houdingen de sociaal-democraten het dragen van verantwoordelUkheld ln de landspolitlek belet. In de oppositie hebben de vertegenwoordigers van de S.D.A.P. hun werk gedaan; op velerlei gebied is dit werk vruchtbaar ge weest. Maar wU wilden meer, omdat wU overtuigd waren, het te kunnen; wU wilden verder, omdat Iedere levenskrachtige beweging behoefte 1 heeft aan nieuwe mogelUkheden voor 1 activiteit; voor de zwaarste verant- woordeUJkheid schrikken wU niet te- rug, omdat wU de lnnerhjke overtul- 1 ging hebben, dat de S.D.A.P. de toe komst van ons geheele volk kan die nen. En dan een woord van waarschuwing aan de ongeduldigsten onder de partlj- genooten: Beteekent dit dan, dat van nu af de gebraden duifjes ons in de mond zul- j len vliegen? WU weten wel beter. I De verantwoordelUke leiding van de S.D.A.P. heeft zich uiteraard zorgvul- dig vergewist van de mogelUkheden, die de nieuwe combinatie biedt. De I arbeid van den heer De Geer is juist 1 door de liberaal-anti-revolutionnalre tegenstand beïnvloed in een richting, I die ons vertrouwen slechts kan ver- l sterken. Toen bovendien vaststond, dat Albarda, de politieke leider van de sociaal-democratie, een minister- zetel zou krUgen, kon het antwoord op het aanbod van den kabinetsfor- I mateur niet twUfelaehtlg zUnf „aan- pakken". Dit ministerie begint zUn werk op een tUdstip, dat, voor de volgende i Kamerverkiezingen, slechts een perl- j ode van ruim anderhalf jaar over- 1 laat. In die betrekkelUk korte tijd kan men niet alles en nog wat tot stand brengen. Het spreekt van zelf, dat de krachtenverhouding in ministerie en volksvertegenwoordiging grenzen stelt Ten slotte is de financieele toestfèid na de aanpasserU van de vorige Jaren niet zoo dat wU wonderen zouden kunnen verwachten. j De roomsche pers is jhr. De Geer dankbaar dat hU de R.-K. StaatspartU voor de consequenties van de motie- Deckers heeft behoed. De „Maasbode" schrUft: Wie ais wU, thans in een kabinet op de breedst mogelUke basis de beste 1 oplossing zagen, moesten noodzakehjk 1 wenschen, dat een eventueele op- j dracht daartoe werd verstrekt aan hem, die de beste kans van slagen had. En dat was zonder eenigen twU- fel de heer De Geer. Een katholiek 1 formateur zou zeker op onoverkóme- lUke moeilijkheden zUn gestuit bU de anti-revolutlonnairen, nu zelfB bleek dat een chlatelUk-historisch forma teur van het formaat van een Jhr. De Geer tegenover dezelfde moellUk- heden stond. Was Jhr-. De Geer niet de man, die op vertrouwen had kunnen rekenen bU beide stroomingen, die zich den laatste* tUd scherper hebben afge- teekend? HU ls de man van het solide financieele beheer, dat leder wenscht, maar hU wil daaraan een stevige wcrklooshcid8bestrUding niet opoffe ren, zooals hU evenmin 's rUks finan ciën voor de. defensie ln de waag schaal wil stellen. Op dit laatste punt heeft hU zich een paar maal zeer stellig uitgesproken. Defensie, werkloosheldsbestrUding, gezond financieel beheer en dat ln een onderlinge verhouding waarbU de stemmers voor de befaamde motle- Deckers zich kunnen neerleggen en waartegen ook de anti-revolutionnal- ren wel geen bezwaar behoeven te maken, zullen ongetwUfcld de pUlers gaan vormen van liet toekomstig be leid Het roomsche blad begroet prof. Ger- brandy, den eenigen antl-revolutlonnalr, die, anders dan de heeren Van DUk en Terpstra, w e 1 wilde medewerken, als overtuigd voorstander van gezonde orde ning. Geen Hercules. De Telegraaf (onafh.) meent dat, al moge het Kabinet De Geer een meer derheid hebben ln het Parlement, de meerderheid der kiezers niet achter dit experiment staat, en dat het ln geen go- val beantwoordt aan de elschen, die de tUdsomstandlgheden stellen. „WU hebben een landsrcgeerlng ge kregen, zoo gaat het blad voort, die, wat samenstelling betreft, nog eenige graden slechter ls dan de colleges, die in den loop der laatste jaren onze grootc steden, hebben bestuurd. Daar hebben wU kunnen ervaren, tot welke resultaten een coalitie met do socia listen heeft geleld. Noch Amsterdam noch Rotterdam had een regeering, waarop het overige gedeelte van ons land Jaloersch was. Wel hebben velen het als een uitkomst beschouwd, dat er te 's-Gravenhage autoriteiten wa ren, die de besturen van onze groote gemeenten konden dwingen zich bin nen zekere perken te houden. Die mogelijkheid bestaat niet lan ger, want met het optreden van het Kabinet-De Geer ls de regeering van het land gelUkgeschakcld met den dienst van onze groote gemeenten Dezelfde fouten, die Amsterdam en Rotterdam Ui het verleden hebben gemaakt, zal ln de toekomst Den Haag begaan. WU betreuren dezen gang van zaken, want niemand zal er wel bU varen." „Wat tenslotte te zeggen van de po sitie, die de ChristelUk-historische partU gaat innemen? Jhr. De Geer is een algemeen geacht man en een handig parlementariër, maar een Hercules is h'U niet. Hoewel slechts geruggesteund door een kleine parle mentaire groep, wil hU twee machtige bondgenooten dwingen binnen de per ken te blUven. Daarin zal hU niet slagen. HU zal slechts aan het hoofd van dit kabinet kunnen blUven door de teugels te laten sleepen. Van huis uit huldigt hU opvattin gen, die evenmin overeenkomen met die der socialistische partU als die der roomsch-katholleke Kamerfractie HU zal zelf niet de Illusie hebben, I dat hij zUn denkbeelden aan zUn bond genooten kan opdringen. Ten opzich- te van zUn kiezers zoowel als tegen- j over het geheele land, heeft hU een zware verantwoordelUkheld op zich genomen. WU betwUfelen of hU die kan dragen Dit zal des te minder het geval zUn, daar hU met een kabinet te voorschUn is gekomen, dat den stempel der middelmatigheid draagt Pc ervaring der laatste Jaren heeft bewezen, dat er op het gebied der werkloozenondersteuning groote mis standen heerschop. De socialist v. d. Tempel is werkelUk niet de man om zo uit te rooien. Even min heeft lr. Albarda als socialistisch leider ooit blUk gegeven va* energiek optreden. Sederé den val dor Dultscho soclaai-democratlo ls hU van de eeno concessie naar de andere geschip perd." Op een andore plaats BchrUft de Tel. o.o. nog; „Do eigenlUkü overwinnaars van dezen dag zUn de katholieken, want niet tevergeefs blUken zU hefnol en aarde' bewogen te hebben om niet voor de onbarmhartige consequenties van het door hen uitgelokte Kamervotum van 27 Juli te worden geplaatst. ZU zUn er ln geslaagd eindelUk dr. ColUn naar huis te sturen, hetgeen hun ln 1935 en 1937 niet was gelukt, en heb ben# er niet tevergeefs op gespecu leerd, dat do heer De Geer, op welke overwegingen dan ook, de opdracht niet zou teruggeven. De heer C. J. van Kempen lid Tweede Kamer. Het Centraal Stembureau heeft den heer C. J. van Kempen benoemd verklaard als lid van de Tweede Kamer in de vacature, on langs ontstaan door het bedanken als Tweede Kamerlid van jhr. ir. O. C. A. van Lidt de Jeude, toen deze tot Minister van Waterstaat was benoemd. De heer Van Kempen heeft de benoeming tot Kamerlid aangenomen. Alle Defensie-ontwerpen aangenomen. Dé Eerste Kamer behandelde gisteren enkele wetsontwerpen van, cenvoudigcn of spoedeischenden aard. Hiertoe behoor den de wUziging en de verhooging van de Defensiebegrooting van 1939, het on der- de wapenen blUven van dienstplich tigen, het ln wérkelUken dienst houden van dienstplichtigen en de afwUkLng van de ln artikel l der Tariefmachtigingswet 1934 opgenomen termUn. De meeste sprekers konden zich met de wUziging van de Dienstplichtwet ver eenigen. De heeren Van Rappard (lib.) en Kolff (c.h.) hadden echter ln plaats van of met de voorgestelde verlenging van den, eerste-oefeningstUd liever con- tingentsvergrooting gezien. De heer Kolff bepleitte algemecnen dienstplicht Het v.d.-lld de heer v. Embden liet een an der geluid hooren dan, voorheen. Thans verklaarde hU, zich onder de tegenwoor dige omstandigheden met het ontwerp te kunnen vereenigen, doch hU bepleitte bezuiniging op andere onderdeelen van defensie om andere belangen niet in het gedrang te laten komen. De heeren Wlardl Beekman (s.d.) en De Bruyn (r.- k.) bepleitten een ruimere inschakeling van de Nederlandsche industrie ln de defensie-leveranties De eerste verklaar de, dat de sociaal-democraten dit ont werp als de beste oplossing begroet heb ben. Algemeen brachten de sprekers minis ter Van DUk hulde voor hetgeen hU ln het belang van 's lands defensie tot stand jieeft gebracht. De heer Van Rap pard noemde het votum van de Tweede Kamer onverantwoordelUk, waar men een bekwamen minister ln dagen van spanning heeft weggestuurd. In zUn antwoord verklaarde minister Van DUk o.a., dat ln overweging ls het maximum van de kostwinnersvergoeding, dat thans 2.50 per dag bedraagt, te verhoogen Een commissie stelt een on derzoek hi naar de gevallen, waarin bui tengewoon onder de wapenen geroepe nen hun betrekking hebben verloren. Binnenkort zal haar rapport verschU- nen. Wat de inschakeling van de Neder landsche Industrie betreft, merkte de minister op, dat wordt gedaan wat mo- gelUk ls. Het ontwerp werd, evenals de supple- tolre begrooting van Defensie van 33 mlllioen, zonder hoofdelijke stemming aangenomen, -met de nat.-socialistische leden tegen. Het onder de wapenen blUven van dienstplichtigen en het ln werkelhken dienst houden van dienstplichtigen wer den na een kort debat eveneens goedge- keurd Minister Van DUk verklaaM«"~ een desbetreffende vraag, dat hUrJ? hoeft beslist, dut de vorlovon, die t2 aan 2D pet. gegeven worden, gedurenT den oogsttijd tot 30 pet, zmienSf uitgebreid. worilc» Voorts werden sonder debat versch., dene contlngenteerlngsontwerpen WERELDREIS VAN DR. H. COLUN. Vertrek bepaald eind September. Nsar wil vernemen ligt hot ln het voor. nomen van Dr. H. Coign tegen het elnd ïa. September een reis te maken naar de Ver. eenlgde Staten, Japan, China en Ned. Indit De heer Colgn stelt rich voor In het begin van 1941, voor de verkiezingscampagne, weer in Nederlund terug te zijn, l)e llerhatingaoefeningen. Lichtingen 19J.1 en oo van de uuunterie nemen er niet aan deel Naar wy vernemen gaan voor de lichtin gen 1988 en 198o van ue infanterie en van den geneeskundigen dienst de herhaling», ueteningen, welke vin September gehouuen zouden worden, niet door. uvigi# oe votum vieeuiueungeu- VRtMr, tieen belasting meer voor huurauto s van NederiandHChe bezoeker». De A.iS.W.b. meiat ons, aai voeitaan de' bestuurders van Nederlandsche auto's, dooi) ben gehuurd zonder chauffeur, evenals de-| genen die met eigen auto de grens pauze ren, in tJelgie vrydora van belasting genie- ten, geheel onafhankelyk van den tydsduur, geuurenue weiaen zy ue oe'acmKauig 0,Vl ue auto hebben, dus ook, als 'iet Biecnt» om een verbiyf van enkele dagen gaat. Naar men weet, gold ddze vrysteliing \an belasting ten aanzien van huurauto u vroeger uustuitend ais de nüurder aon aan- toonen (door middel van een nuurcontactj, ,uat fty ten minste een mpand de besennu king over den wagen had. JJit besluit van de oeigisJie regeermg g-uiicjii ue i.eut'i tunasiue tutnaum luuv groote voldoening vernemen, omuat oew maatregel het mogelyk maakt >oor alle», die niet met een eigen auto naar Belgie gaan, toch de grens te jUsseeretij zonder Leiasting verschuldigd te zyn, een verbete ring, waarvoor de A.N.W.D. steeds heeft geyverd. Vergroote invoer van Nederlandsche bloembollen in Amerika. De Holland-Amerika- en de Black Dia mond Lyn, die ieder jaar het grootste deel van den Nederlandschen bloembol lenuitvoer naar de Ver. Staten verschepen, hebben medegedeeld, dat hun bloembolleniadingen in 1989 waarschijnlijk 15 méér zullen bedragen dan die in 1988. De import be- draagt thans ongeveer 115 millioen bollen ter waarde van 5.750.000 dollar. Vooral de narcissenboilen zullen door gemakkelij ker invoerbepalingen in belangrijke mate worden ingevoerd. De schepen hebben een speciaal ventilatiesysteem voor het vervoe ren van bollen. De Vereenigde Staten zyn, na Engeland, de tweede afnemer van Ne derlandsche bloembollen. Men ziet in dezen sterk vérhoogden in voer voor een groot deel het gevolg van het millioen Nederkandsch bollen, dat door de bollenkweekiers aan de wereldtentoonstel ling is geschonken en die, toen zy in bloei stonden, de algemeene aandacht en bewon- 1 dering hebben getrokken. Internationaal danscongres te Amsterdam. Geopend door wethouder dr. E. Boekman. Te Amsterdam is Maandag in hotel Kras- napolsky het vierdaagsche internationale danscongres geopend, hetwelk uitgaat van de Ned. Vereeniging van dansleeraren. Deze bijeenkomst van Nederlandsche en buiten- j landsche vooraanstaande figuren op het ffe- I bied van den dans draagt vooral het karak- ter van een studiecongres. De Nederland- i sche dansleeraren zullen er in de gelegen- heid zyn demonstraties te aanschouwen van de ontwikkeling van den dans in het bui- 1 tenland, waartoe bekende dansleeraren, als J mr. Moutin, professeur aan de Ecole poly- technique te Parijs, mr. Langriach uit Ame- Wat gU gisteren verzuimd hebt, hebt fü voor eeuwig verzuimd; want elke dag heeft zijn eigen verplichtingen. FEUILLETON. Een roman uit Siberië, door Fr. ENSKAT. (Nadruk verboden). Ook Lansky bleef nog een poosje zwU- 1 gen. EindelUk begon hU op gedempten toonI was een handige zet van je, Lörne. In zUn stem lag geen spoor van verwUt of opwinding, ik dacht al, dat Je zooiets van plan was, want zonder be paalde reden zul Je Je toch wel niet bU ons hebben aangesloten. Je bent er na- tuurlUk steeds op uit geweest achter het doel van onzen to^ht te komen om dan Je eigen plannen te kunnen verwezen- Sfc. Welke dle Plannen zUn, weet ik nleFfk weet alleen, dat Je mijn bedoe lingen aardig doorzien hebt en dat Je de kaart, die Je slechts een enkelen keer lil lianden hebt gehad, zeer nauwkeurig in Je geheugen hebt geprent. Zonder aar- I zelen, ja, zelfs zonder de kaart ook maar een oogenbllk te raadplegen, heb jij ons de laatste dagen geleld. Dat heeft mlln wantrouwen opgewekt. Ik heb goed uit mijn oogen gekeken,en dat blijkt ach- I teraf heel goed te zijn geweest. Want JIJ I Hal Lörne, zult mU niet ln mijn plannen dwarsboomen... Jij niet! Hal was geen woord ontgaan, maar ook nu bleef hij zwUgen. Lansky scheen trouwens niet anders verwacht te heb- I ben, want na een korte pauze vervolgde hij wat zachter: Jk heb je noodlg, Hal. Wees ver- standig en luister naar me in je eigen belang en ln dat van ons allen. Ik zegen den dag, waarop JU met Mltja ons kamp bent komen binnen vallen. Van dat oogenbllk af, heb ik al ln gedachten over Je beschikt. Of dacht Je misschien, dat I Ik Je voor niets zoo lang ongeschoren had gelaten? Dan ken Je Lansky slecht! I En zoowaar als ik hier voor je zltl I lk hoop, dat het nooit zoover zal komen, dat Je me nog eens van een zeer bUzon- dere zUde zult leeren kennen. Waar- I schijnlljk zou je dat... Maar lk dwaal af. De zaak Is dus deze: Je weet heel goed, dat wij binnenkort bU de Signaalrivier I op menschen zullen stooten. Ik kan er wel bU vertellen, dat zij zelfs al verlan- I gend naar ons ulteien. Dat verlangen gaat in de eerste plaats uit naar een Germanskl, een zekeren Frans Mertens. En, Hal Lörne let nu eens goed op die Frans Mertens moet JU zUn. Aha! Dat is het dus, dacht Hal. Hard op echter zei hU: Waarom ls die Mertens, naar wien zoo verlangend wordt uitgezien, zelf niet. bU Jullie? Omdat hU al lang geleden van ons is weggegaan. Dat zal jé door Mltja zeker wel ter oore zUn gekomen. JU moet nu Merten's plaats innemen en dat zal Je zeker niet moelUJk vallen, want niet alleen spreek Je voortreffelijk Duitsch, maar bovendien laat Je uniform geen twUfel omtrent je afkomst. En wat zou Mertens daar wel v&n zeggen, als hU er van hoort? Maak Je daar maar niet ongerust over die zal er niets van te weten komen. En lk geef Je bU deze den wel- gemeenden raad den echten Mertens maar zoo spoedig mogelUk te vergeten. Hoe minder Je aan hem denkt en van hem weet, des te beter ls dat voor jou Maar hoe kan ik als Mertens optre den, wanneer lk niets van hem afweet? Het ls alles doodeenvoudig, Lörne! Hier. JU bewaart de kaart en boven dien dezen langen brief. Een en ander ls voldoende om Je te legitimeeren en verschaft je tevens de noodige gegevens voor de rol, die Je te vertolken zult heb- i ben. En wanneer lk nu eens niet mee 1 doe als lk weiger? Laten we het daar maar niet over hebben, waarde Lörne. Een weigering ls de grootste dwaasheid, die Je bedenken kunt. Je wil staat in dit geval achter de deur. Ik dwing je er eenvoudig toe. Of moet lk Je er soms aan herinnoren, dat Je als vluchteling uit een gevangenkamp hier ln Rusland volkomen in mUn macht bent? Ik beschik over de noodige wapens. 1 Eén woord tegen mUn mannen zal vol- doende zUn om Je uit den weg te ruimen. Dat behoeft verder zeker geen commen- taar. Of Je wilt of niet, JU zult, als wU bU de Signaalrivier aankomen, als Frans Mertens optreden! Lansky had weliswaar zacht, maar met grooten nadruk gesproken. Hal boog even als toestemmend het hoofd. Somber staarde hU naar het kampvuur dat nu het niet meer verzorgd werd, langzaam Ineen schrompelde. Vreedzaam, als een toevlucht van menschelUke ge borgenheid, teekende de groote tent zich als een donkere schaduw tegen den dooi de maan verlichten achtergrond af. i Hal slaakte onwillekeurig een zucht en Lansky, die den weerstand gebroken zag, maakte van deze gelegenheid gebruik den man, die zich ln zUn macht bevond nog wat nauwkeuriger in te lichten met betrekking tot de rol, welke hem was toebedeeld. XIII. Langzaam schreed Peter Bcssin ach ter den ploeg. Zwaar en vettig vielen de aardkluiten ter zUde. Een pittige, krui dige lucht steeg er uit op Vier paarden trokken het scherp geslepen Uzer. Zij slingerden hun korte nekken en sloegen zichzelf aanhoudend met hun staart tegen de flanken Peter had zUn handen vol om het vlental in zUn macht en den ploeg recht te houden. Het veld, dat hU bewerkte, zou met koren bezaaid worden. Het Proeskadal kon zich, dartk zU het beschuttende El- blrgeberge, verheugen ln een klimaat, dat den akkerbouw niet alleen mogelUk, maar zelfs alleszins loonend maakte. Lente en zomer duurden hier ln het I Noorden van Siberië weliswaar kort, maar daarvoor vertoonden zU zich dan ook in hun volle pracht en schoonheid. Het werd tamelUk warm. Peter hield de paarden in om even uit te blazen. Hij nam zijn muts af en liet de zoele wind langs zUn bezweet voorhoofd strijken. DaarbU dwaalde zUn blik over het land schap. Van de overzUde schitterden en fonkelden de bovenste hellingen van het Elbir-bergland. Het breede dal prUkte ln het groen. De verspreid liggende boeren hofsteden gaven het geheel een leven diger aspect. Als Peter strak voor zien uit staarde, kon hU de lucht in de zon zien trillen Nu richtte zUn blik zich op den zoom van het bosch ln het Zuiden, welke zich nu niet meer als een zwarte streep tegen den blauwen hemel aftee- kende, maar veeleer den Indruk maakte van een wazlgen, groenen sluier. Van het bosch hield Peter boven alles. Hoevele genoegelUke uren had hU er niet met Kare, zUn zuster, ln doorgebracht? Hij vermelde zich in blUde herinnerin gen uit zUn Jeugd, maar terwUl hU pein zend ln de wazige verte staarde, werd zUn blik plotseling geboeid door een on gewoon schouwspel, dat zUn aandacht geheel in beslag nam. Neen, hU vergiste zich niet. Daar, boven den zoom van het bosch, dreef een lichte wolk, die uit de kruinen der boomen scheen op te stUgen. Verwonderd sloeg Peter dit ongewone verschUnsel gade tot het hem eensklaps duidelUk werd: Rook! Ja het moest rook zUn! (Wordt vervolgd). ■ika ml» JowpW»8 Bradley en mr. Frank Ford' uit Londen, en de hoer Deorme, pre sent ven de Union profeeslonnolle do diui- „e de Belglque, overgekomen rf|n. Het coiigre» ie geopend met een gulu- evond. Nadut de commtaie van ontvangst de genoodigden en In het bjjiomlor de bul- tenlendschc guaten, verwelkomd had, heeft d« voorzitter van de Ned. Vereeniging van denzleeraren, de heer J. Donders, een uit eenzetting gogovcn van het streven van deze organisatie, hetwelk erop gericht ie om den daim op een cultureel hooger peil te brengen. H(j deed hierbij' uitkomen, dat ongeveer 76 van de vakleeraren in ons land van de vereeniging deel uitmaken. Spr. be,loot met het uitbrengen! van een dronk op de jongste telg van het llul» van Oranje. Dr. E. Boekman, wethouder van onder wijn van Amsterdam, heef,, het congroa ge opend. i De eigenlijke gula-dannavond ln htbrna begonnen ipet het demonatreerén van den gyzelschapndans in Nederland gedurende de laatste 20 jaren, de „Ballroom-dance", de „Formation Waltz" door een groep Neder- [andnche dansleeraren, leden van dp ver- eeniging- 1_- GEMENGDE BERICHTEN. Jean Batten op Schiphol. Zij blijft voorloopig nogibi Kuropa De bekende vllegster Jean (Jatten ls gle- temamiddkg ep docjrrein op Schiphol ge lend. Jein Batten vertoeft ree|H langen tijd in Europa, paar zif zeide, isj zij tlij ïacantiereis' naar Zweden. Zg reisde eigen toestel, de Moernd grfjvorder val Vega Gull, m(lt Vlk toestel zij lijd geleden de recordvlucht heeft vin Australië nair Londen. t Jean Batten isjvan plat, nog t|)d i» Europa t| verblijven, waar ttjj hof, thans zeer druk heeft met, het houil|i vuh lezingen, en meffl ander propaganijhVorkj voor de luchtVaagt. zg zal pefet <ryer-'enke)e .maandag Weet naar Nietig (leelpnd terugkeeren, mattr dan niet weer v oir eèn record vloJht. Een 'nivjwe 'prrotatievhlrht vaiUJeon Batten kad voorloopig nog niet vtwzicljl worden, j j Artmeriat bij rijwielhotslns: 1 on! heti leven gekomen. Gistera#!# reden opi he| fietspad van Ede naar Bennekom 2 artilleristen. Uit tegenovergestelde richting kwam een! jonge man en een jong meisje annfietae-n. By hey paaseeren reed de artillerist met zyn fietif tegen het rijwiel van den jongeman aan H\j kwam te vallen en kwam met zyn hoofd op den weg terecht. In bewusteloozei. toestand werd de ongelukkige naar het ge bouw van den militairen geneeskundigen dienst te Ede overgebracht, waar bij laat op den avond is overleden. In verband met dit overlijden zyu dt feestelijkheden welke te Ede vandaag ge houden zouden worden afgelast. Wiel rijdster keek onvoorzichtig om. Vrachtauto tegen een boom gebotst. Op den ryksweg den Bosch-<Nijmegen te Heeach fietsten gisteren twee dames, van wie één een klein meisje achter óp het rij wiel had. Waarschijnlijk heeft deze dame achterom gekeken, zoodat zy op den groo ten verkeersweg kwam te ryden, waarop, eveneens uit de richting den Bosch een groote vrachtauto met aanhangwagen na derde. De bestuurder van deze vrachtauto wilde de dames ontwijken, doch verloor daarby de macht over zijn stuur en reed in volle vaart tegen een naast den weg staan- den boom in de nabijheid van het gemeente huis van Heesch. Zyn medepassagier, de heer Hiummeling uit Borculo, die zyn arm buiten het portier had gestoken, werd, naar de N.RXM. meldt, door het glas van het portier zoodanig gewond, dat in het Groot ziekengasthuis te 'a-Hertogenbosch, waar naar hy werd vervoerd, tot amputatie van den arm moest worden overgegaan. De bestuurder kreeg een groote wond aan het achterhoofd en hy klaagde ook over in wendige pijnen. Hy werd in het St. Ludo- vicus gesticht te Heesch verbonden. De da mes kwamen met den schrik vrij. De lading van de vrachtauto, welke uit waschmanden bestond, werd geheel ver nield. De verbrijzelde vrachtauto lag dwars over den grooten verkeersweg, zoodat do gemeentepolitie van Heesch de handen vol had om het verkeer, dat ep dezen weg zeer druk is, te regelen. Belastingplaat jestragedie. Wegens gebrek aan plaatje in het water gesprongen. Het ryk 'heeft fietsend Nederland een week respijt gegeven, maar gisteren was het dan ook definitief gedaan met het rij den zonder belastingplaatje. De belasting ambtenaren hadden zich reeds in den vroe gen ochtend ter controle in stad en lande opgesteld. Ook op het Alexanderplein te Amsterdam speurde zoo'n ambtenaar naar overtredin- ders, aan zijn Argusoog ontsnapte er geen. Een jongeman, een jeugdig werklooze, die zonder plaatje reed, werd verzocht af te stappen. Hy gaf, uiterlijk kalm, aan dit ver zoek gehoor. Doch toen hy zijn naam had opgegeven, werd het hem plotseling te veel. Hy kreeg het blijkbaar met zyn zenuwen te kwaad, liep van den verbijsterden ambte naar weg en tot ontzetting van de omstan ders rende hy op de Plantage Muidergracht toe en sprong pardbes te water. Onmiddel lijk echter was een agent ter plaatse om den man kalmeerend toe te spreken én 'hem door handreiking weer op den wal te trek ken. De man, die in hoogst opgewonden toestand verkeerde, werd per ambulance men van den GvG. en G.D. naar huis ge bracht. STADSNIEUWS. GOUDA 10 Augustus 1939. De Eerste Nederlandsche Kunstweek. De kathedralentocht door Nederland. Waarom Gouda niet ingeschakeld? Sinds Dinsdag j.l. maakt een gezelschap, bostaandp uit 130 personen, kunsthistorici, leeraren èn leeraressen, studenten, museum- beheerders e.d. uit 16 verschillende landen een door het Departement van OnderwyB, Kunsten en Wetenschappen georganiseerde, kunstreis door ons land, waarbij o.a, de oe- kende kathedralen worden bezocht. Het wekt groote veiwondering dat op doze reis Gouda niet is ingeschakeld. Het Departement van Onderwijs is toch wel zeer goed op de hoogte van de groote "be- teekenis van de Goudsche St. Ja^skerk aio machtig bouwwerk uit historiseren tijd en van tfe wereldvermaarde gebrandschilderde vensters der Crabeth's en hunne tijdgenoo- ten. De Minister van Onderwijs, K. en W. was tóch vorig jaar eere-voorzitter van de Tentoonstelling „De Goudsche Glazen", wel ke vofag jaar! in de St. Janskerk is gehou den en waar niét minder dan 15.000 Neder lander» en vreemdelingen van hunne grobte bewondering voor deze kunstwerken hebben doen blijken. Opdracht van schilderwerk. Het Gemeentelijk 1 Woningbedrijf heeft het buitenechjlderwer|ivan de wortingen vah het vierde compleXt |d z.g. controlewonln- KÓn'aan den Achte|w|l^enp, opgedragen ajan gebr. v! d. Byf1, laagste inschrijvers, voor 390. J ft ,1 ingevallen. i een (heistelliiig Zn. ojmge^allen. (bat terechtJ doch y niemand, l>odat hken gebeurdefi- |pbade>,,twer -jjjj OpCThet Koelë^kplt| van Js fa. Hr# De RÜiHingMwii'h gfdullfr 8t$|d$ojf li$ geenl|pera«mli Aan (Kn stelMpg lingpiilen aurt' ijftee- en zuiveil Op |r$ndiérc(ag 24 Veemaliktterrein de j» veltentoon^tellin^l, kéhll zal van 10 tot 1 'uur tefl wordt om nalï tien Loop der bevolking. Vertrokken: P. O. Beck, van Van jtérsonluan 28, naar Luxemburg, Rue Ber- iholet 25; M. M. Dekker, van Oosthaven 31 tiaar Haastrecht, Marktveld C 185; C. A. loa, van Gr. Fiorisweg 77, naar Willeskop, i 186; G. J. Schilt, van Krugerlaan 79, raar Zeist, Oranje-Nassaulaan 55a; N. den llertog, van Groenendaal 105, nkar Utrecht, Koningslaan 81; M. H. van Dijk, van Re- I gentesseplanUioen 27, ^anr Stad-Harden- l>erg, Markt A 30; A.' Janssen, van Jan Thilipsweg 43, naar {Oudewater, Breede (Üj&D 24; A. Vis, 'van 'Raam 64, naar Ze- iuizen, Noordeindej 20; M. E. Oomens, C. Ketelstraat 21, haar Woerden, Voor. lat 75; W .M, Groenendijk, van Kleiweg- at 15, naar Reeuwijk, Weth. Venteweg L. Hornis, van Wj Tombergstraat t, r Boskoop .Oranjestraat 10; II. A. Hout- i, van Turfmarkt 2, naar Marbau, (S.O. Nederlandsch Indie; Wed. M. van uwkoop, geb. M. Hulsbos, van Tollens- at 87, naar Lisse, Molenstraat 5; C. H. [mee, van Kleiweg 79, naar Grave, Olïe- aat 12; J. B. Dinkla, yan Gr. Beatrixstr. naar Amsterdam, gHaarlenjmermecr- aat 1331; J. J. Sommer, van Moordr. 1 ideweg 7, Inaar Moordrecht,' P 21; J. ida, van Vf Beveroinghlaan 21, naar st» Dopheidelaan 2,; G. J. van den Bos, Gr. Jacobastraat 40, naar Haarlem irnixstraat 88; L. J. de Reedo, van Const.* .ijgensstraint 99, Inaar 's-Gravenharfeij elstra|ca(le 213; /fjf M.' Raiding, van gtij honjjestraat 8, nair Rotterdam, Oudajï men Weg 127 ;jC. littnse, van Gouwe 1L3^ R|lland-Ba!thj, $r, Butyn^g FfL, ^tus wofdtj ichlffljvee- V «be luchtige) byeenki het veémarkt-restauranji^bfficiëel géiend. Telefoonaansluitingen. ons mede te deekn dat de volgende teléfóon- aansluitingen zyn, tot staljd gekomen: ll wel da, Ach van Gr D. lokboven, van GJsjanverw.dJJ 41, naar -L 'yf-ii—arSflVerboofn, jeist# An- renstraat 't utjfb't i 13. 12j H." rlaar M. Jy, d. Utnfiiht, 'out^'jvtui irijjn^i^t M. vé-gj tertian?!? UIT PBN OMTREK. BOSKOOP. Gemeenteraad. Do raad dezer gemeente kwam Woens dagavond in vergadering byéen. Voorzitter de burgemeester. Alvorens over te gaan tot de afwerking der agenda memoreerde de voorzitter lm goed gekozen woorejen de blijde gebeurtenia in het Prinselijk gezin. De geloofsbrieven van de nieuw geko zen leden van den raad werden onderzocht, waapui tot toelating werd besloten. In' principe werd besloten om tot stich ting van een speelplaats ten behoeve \an de Ned. Herv, School over te gaan. Goed gekeurd en vastgesteld werden vervolgens de bedragen, bedoeld in art. 55t)er der La ger lOnderwijswet 1920, voor het openbaar gewbon lager en uitgebreid laget onder wijs. Aan den heer dr. E. F. Jacobi, directeur der Rykatuinbouwschool, werd tot weder opzegging ondershands verhuurd de direc teurswoning tegen een huurprijs van 400 I-er jaar. 1 SPORT EN WEDSTRIJDEN. J - WATERPOLO. I Wedstrijden te Boskoop. V$0r de halve cbmpetitie van de zwem en polóclub tyBoskoop" om den wisselbeker is gespeeld G.Z.C. 4—<Elfhoev«n 2 0—3. Vriendschappelijk werd gespeeld Boskoop -£.ZjC. -compjnatde 21. IN AFWACHTING VAK FORSTERS REDE. [koop, Valkenöurgerlaan 4; W[ TombergÉtra|t 55,i naar 32; W.*$,Groot, van Hl Rerganwacht, Hoofdjtrl chjjjlten, van Mariènssfra! Jnhdgé, Weem|ke|kckit) V.|r. Aaide we, |van|Mar] .m, Calanrast|aalV84 D t, Ibn Ayestèaven ryijtesingel li|i; J. M|p 'en U, naar ÜÖjifchtj 101 J. H- vfcjftóÉk RjottertiamV van B-* »ldHén8si|g( Amstel,^ Rodenburgl jan| Koey, van Tweede d. ïtijR, van Dijkstra' Iran Karn.sloot 181, yi ërgracht 5hs.; M. Af. Fiorisweg 39, naar 'stGfftveniage, MARKTBERICHTEN. Veemarkt Gouda. 10 Mei. v Aanvoer in totaal 803 stulks, waarvan 4£ slachtvarkens. Vette 24%- 25% ctv per pond levend met 2 kortilg; 3Q9 magere Varkens ƒ25—35, 1380 (biggen 10—15, 4 rdhderen 16^-4225, 50 $uch- tere kalveren 5^-9, 17 bokW en djeiten 2—p«|r stuk. Handel matig.J' y Kaasmarkt Gouda. yen. Pry# i I 1 Ch. de B surbonstraat 229; M. F. Dohle, van De directeur van het postkantoor verzoekt N Gouw^ Q Z naar Meppei( Zuideinde 1; 3520 N. M. van Leeuwen, Burg. Martens- 36139 3588 3720 3684 3438 3675 3484 3585 3626 3547 35 J- J. Verschoor, Dubbelle Buurt 3. Coop. Graanmalery „De Boerenbond" Vest 16. fa. Koole Vis, Joubertstraat 122. fa. Koole Vis, Joubertstraat 96. A. Krimpenfort, Boschweg 46. N.V. v.h. J. L. Bruns, Joubertstraat 124. Gouderak. A. Duran, B. 177. S .Tom, Dorpsstraat 74. T. Clay, Smitsstraat 1- K e e u w y k. C. M. Schilt, Bod. Straatweg 67. M. Schouten, \an Westhaven 61, naar Wad- dinxveen, Nooideinde 84; J. Weber, van woonschuit Jiaat Stad VollenhöVen, woyn- singel IM. schuit Gouda 191, Oude Haven; P. M. Spek, P. Vreugdenhil, Bod. Straatweg 119. s„tertaBstraat 161, naar Rotterdam, Dr. A. Smeenk, van Swietdnstraat 13. a r r J. D. Postmus Raadr 142. woonschip L. Rottekade r^Bc^1>Jr d. Velden, Enlmastraat 47. C. v. d. Sluis, van ZOTgAtraatSLnaar 's-Gravenhage, le v. d. Boschstraat 112, 1. Bakker ,van v. d. Palmstraat 45, maar Moor drecht, Molenstraat ongen.; J. P. Timmer mans, van v. Strljenstraat 5, naar Hui?en N.H., N.-Bussummerweg 96; J. Bonsel, van Gr. v. Bloisstraat 29, naar Wassenaar, Kamp Waalsdorp, barak 30.0. Prov. Waterstaat. Overgeplaatst. De heer S. Jager, technisch ambtenaar van den Provincialen Waterstaat, is met in gang van il September overgeplaatst naar 's-Gravenhage. Met ingang van dienzelfden datum is de heer J. Kamstra, vroeger alhier woonachtig, thans opzichter by den Rykswaterstaat te 's-Hertogenbosch, benoemd te Gouda. Wedvlucht postduiven. Zondag 6 Aug. hield' ,.Het Westen" een wedvlucht vanuit Neufvilles, afstand 170 K.M. In concours 176 duiven. Gelost 11.10. De vogels bereikten hun hokken als volgt; C. P. J. Boer 1, 3, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 21; W. J. de Haan 2, 19, 20, 23, 25, 29, 30, 56; Rapis en Versteeg 4, 5, 9, 13, 24, 33, 84, S5, 37, 38, 39, 42, 43, 48, 49, 50, 53; J. v. d Meer 6, 55; H. L. Lakerveld 8, 54; J. v. Roon 10, 45, 47; W. Molenaar 12, 32, 38; Herm. Tom 15; P. Tom 22 36, 41, 57; C. A. v. Gils 26, 27, 31, 46, 51; H. Goedhart 28 44- P. Broekhuizen 40; J. Keij 52, 59. Aankomst eerste duif 1.42.33 uur, laatste duif 2.07.01 uur. Wielrijder aangereden. Op den hoek van de Oosthaven en de Minderbroeder steeg is gisteren den 15-ja- rige slagersjongen, die per rgViel was en geen voorrang verleende aan het van rechts komend verkeer, aangereden door een per sonenauto. Hg viel en kreeg eenige ontvel lingen aan het rechterbeen. De fiets raakte bekneld en werd ernstig beschasligd. Woning stond op instorten. Bovengedeelte afgebroken. Op last van de bouwpolitie ls gistermid dag het bovengedeelte van een woning aan de Roefstoeg afgebroken. Het bovengedeelte van den gevel helde bedenkelgk voorover en leverde gevaar op voor instorten. Daar om heeft de bouwpolitie de top van den ge vel en de kap van het huis doen afbreken. De bovenverdieping kwam hierdoor zonder dak in de openlucht te liggen, ze is met zeilen afgodekt. De woning, die bewoond is gebleven, zal van een nieuwe kap worden voorzien. Filmnieuws. Schou w burg-Bioscoop. „De firma wordt verliefd". De Schouwburg-Bioscoop zal vanaf Vry- dag tot en met Woensdag 16 Augustus ver- toonen „De firma wordt verliefd", een dol- amusante rolprent met Jean Arthur, Ray Milland en Edward Arnold in de hoofdrol- len. Thalia-Theater. Twee hoofdfilms. Het Thalia-Theater zet de populaire Cas- sidy-serie voort met „Cassidy kiest partg". Het is een avonturenfilm vol emotie. De tweede hoofdfilm brengt Richard Tao- ber ir, „Land zonder muziek". In het voorprogramma worden o.a. ver toond verschillende opnamen van de vier- daagsche. Woensdag om 2 uur is er familiematinee. Réunie-Bioecoop. Ken Maynard en Tarzan, het witte wonder. De Rëunle.Bioscoop zal vanaf Vrgdag vertoonen „De geest van den zwarten pi raat" een sensationeele rolprent met Don Terry en Grant Withers ln de hoofdrollen. Als 'tweede hoofdfilm wordt gedraaid Ken Maynard en Tarzan, het witte wonder, een bijzondere Wild-West-film met verbazing wekkende dressuur. Zondagmorgen wordt nog eens vertoond ,.De witte Engel van het Roode Kruis", de mooie Warner Bros-film met Kay Francs ir. dc hoofdrol. Woensdag is er matinee met een uitge breid programma. 1J| Mei. Aanvoer 447 partyen. Ie fly. mei r.m. 23—25, }dem 2e kwf j —22, zware fot 27. Handel matig. Cl aftrek?,6 cekt. Afvoer 117.500 stuks, zey: Kipeieren ^3.80—1.20, eendeieren 3 Jj.2fl^per 100 stuks. Handel vlug. ARPTER: Aanvber 327 ponden. Pry zien: 'boter 7075»ot., weibober 6570 et. ^>er id. Handel vlug. 'P- Zuid-Hollandsche Eierveiling G.A. fijte Gouda. 10 Aug. Aanvoer 138.500 kipeieren. Pry zen: 56-58 K.G. 3.90—4, 58-40 K.G. 4—4.10, 60-62 K.G. 4.10—4J15, 62-70 K.G. 4.15—4.60, bruine 58-72 K.G. 4.10 4.70, kleine eieren 3.75—8.90, heneieren 2.50—2.90 per 100 stuks. Eendeieren: Aanvoer 1000 stuks. Pry zen 2.803.10 per 100 stuks. Boternoteering Kopenhagen. De Deensche boternoteering is heden vastgesteld op 218 kronen is 85 ct. per K.G. Nederlandsche boternoteering. t De Nederlandsche boternoteering is he den vastgesteld op 70 cent per K.G. RADIO-PROGRAHMA's. 10 Aug., 8 uur. Houtmansplantsoen. Vgfde volksconcert Stedelgk Muziekkorps. 10 Aug, 8 uur Vrge Evangelische gemeente. Bijbellezing en bidstond. 12 Aug. 8 uur Nieuwe Markt, Openlucht- samenkomst Vrge Evang. gemeente. 12 Aug., 7 uur. Schaakbord. Jaarvergnde- ring Goudsche Voetbalbond. 14 Aug. 2.30 uur Kon. Plateelbakkerij Zuid- Holland. Buitengewone algemeene verga dering van aandeelhouders N.Vj C. Hoyng. 21 Aug. 7.80 uur De Zalm. Vericooping no tarissen M. E. Versteeg en G. W. Nogt- gil as Boot. 24 Aug., 10—1 uur Veemarkt. Vee- en zul- veltentoonstelling; officieele opening uur. Vrijdag 11 Augustus. Hilversum I, 1875 en 414.4 M. 8.— VA RA, 10.— VPRO, 10.20 VARA, 12.— AVRO, 4.— VARA, 7.30 VPRO, 9.— VARA, 10.40 VPRO, 11—12 VARA: 8.Gramofoon (c.a. 8.16 Berichten); 10.Morgenwijding; 10.20 Orgelspel; 11. Declamatie;^ 1.20 VARA-orkest; 12.Gra mofoon (c.a. 12.15 Berichten); 12.30 Kin derkoor; 12.50 De Twilight Serenaders (opn.); 1.15 AVRO-Amusementsorkest; 2.— Causerie „Katten"; 2.30 Disco-variété; 3.30 Nina Dolce's Puszta-orkest; 4.Gramo foon; 5.— Voor de kinderen; 5.30 VARA- orkest; 6.28 Berichten; 6.30 Letetrkundigii overzicht; 6.506.5£ Gramofoon; 7. VAR A-Kalender; 7.05 Cyclus „Reizen en trekken"; 7.23 Berichten ANP; 7.30 fericli- ten; 7.35 Een woord van Luther: .Ferien haben ist auch Religion": 2. Ruigte; 8. Vocaal concert en pianovoordracht; 8.30 Causerie „Tusschen Zomer en Herfst in de Nederlandsche folklore"; 9.— VARA- orkest en solist; 9.30 Radiotooneel9.45 Vervolg concert; 10.30 Berichten ANP; 10.40 Avondwyding; 11.— Orgelspel; 11.30 Jazzmuziek (gr.); 11.55—12 Gramofoon. Hilversum II, 301.5 M. Algemeen Pr«. gramma, verzorgd door de NCRV: 8.— Schriftlezing, meditatie; 8.15 Berich ten, gramofoon (9.30—9.45 Gelukwenschen) 10.30 Morgendienst; 11.— Gramofoon; 11.15 Zarg, piano en gramofoon; 12.Be lichten; 12.15 Gramofoon (Om 12.30 Toe spraak); 1.Quintolia en gramofoon; 2.30 Christ, lectuur; 3.— Gramofoon; 4.— Trio- concert en gramofoon; 5.45 Declamatie en piramofoon; 6.30 Berichten, hierna: Tuin botfweauserie; 7.— Berichten; 7.15 Literair halfuur; 7.45—7.55 Gramofoon; 8.— Be richten ANP, herhaling SOS-Berichten; 8.15 Uitzending uit Zürich; 9.15 De Vede laars; 10.Berichten ANP, actueel half- uur; 10.30 Apollo-ensemble; 11.25 Gramo foon; C.a. 11.50—12 Schriftlezing. laatste berichten. Een verklaring van Potocki. „Alleen oen wonder kan leiden tot oplos sing van de huidige Europeesche crisis, welke door de kwestie-Danzig is ontstaan", aldus verklaarde heden de Poolsche ambas sadeur te Washington, Potocki, na een be zoek aan Summer Welles in het étaatsde- partement. Potocki, die zoojuist uit Polen is terug gekeerd, was van oordeel dat, als Europa tot 1 October zonder oorlog zou kunnen blUven, geen conflict zou uitbreken voor het volgende voorjaar. De ambassadeur verklaarde, dat het mo gelyk was, dat de senaat van Danzig plot seling zou verkondigen, dat de Vrije Stad Duitsch was geworden, doch dit, zeide hU, zou voor Polen het sein ^Un om handelend op te treden. Do ambassadeur verklaarde tenslotte, van oordeel te zyn, dat Duitschland op een gewelddaad van Polen rekent om een con flict te qntketenen, waarvoor het alle ver antwoordelUkheld van de hand zou wUzen, doch dat? „er niet de minste kans is, dat zich zoo iets zal voordoen**. „Wy zUn, zeide hy, tot dusver zeer ge duldig geweest en wU zullen dat blUven". „Verrassing in petto". De Excelsior publiceert verklaringen, die Forster gisterochtend' op het vliegveld van Dazig tegenover verscheidene journalisten heeft afgelegd. Op een i desbetreffende vraag antwoordde Forster: „Ik wil u niets I mededeelen om trent het resultaat der besprekingen, die ik met den Flihrer heb gehad .Ik houd <je ver rassing voor u in petto tot Donderdagavond, wanneer ik op de Langemarkt myn rede zal ljoudeti. Meer dan ooit is het noodig, dat onze j wederaanhechtingi geschiedt en wel binnety den kortst mogelUken tUd. WU wil len g^én oorlog, doch het is ontoelaatbaar, dat Frankrijk- en Engeland door den steun, dien zy aan Pblen geven, aldus door hun aanmoediging een premie op den oorlog stellen." Toen men dkarop aan Forster vroeg, wlnneer volgens hem déze terugkeer zou geschieden, aptwoordde deze: „Spoedig, zeer spoedig. Eén'ding staat vast: Danzig, dat Duitsch bezit is, moet tot het moederland térugjkeeren. In de rede, die ik zal uitspre ken, zal ik de wereld toonen, dat onze elschen rechtvaardig zUn. Ik weet wel, dat ons beroep zal worden verworpen. Dan zul len wU handelend optreden, als dit het eenige middel is, waardoor ons voldoening kan worden geschonken. PersoonlUk geloof ik niet aan een conflict. Ik geloof in den vrede. Maar daarvoor is van de lUóe der democratieën goede wil noodig". Dr. F. Manheimer overleden. In de afgelooepn nacht is te Amsterdam overleden Dr. F. Manheimer, lid van de di rectie van Mendelsohn en Co.'s bank te Amsterdam. 9 Aug. 10 Aug. Oficieel. 8.77% 8.77% 75.30 75.25 4.97 4.97% 31.87% 31.84 42.34 42.61 39.20 39.17 45.25 45.25 44.12% 44.10 11.87% 1.87% .30 DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN PRINSES TIIIIANA UITSTEKEND. Men verzoekt ons te berichten dat de gezondheidstoestand van H. K. II. Prinses Juliana en van Prinses Irene zeer gunstig blijft. WISSELKOERSEN. BerlUn ParUs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo New-York BEU RSOV ERZIGHT. Op de Amsterdamsche wisselmarkt be stond heden een onzekere stemming. De gunstige indruk in den valutahandel door het slagen van jhr. De Geer met de vorming van een nieuw kabinet gewekt, werd thans grootendeels teniet gedaan door de diverse beschouwingen, welke op de kabinetsforma tie werden geleverd. Bovendien bestaat er altUd nog een la tent gevoel van spanning over de kwestie Danzig. Naar gelang de berichten omtrent dit probleem van inhoud veranderen, wyzigt ook vaak het sentiment op de wisselmarkt, waarby nieuws dat op minder aangename wUze wordt geïnterpreteerd, meestentijds gemakkelUk aanleiding geeft tot een dalen de tendens voor den gulden. De omzetten waren hedenmorgen van normale afmetin gen. De vreemde deviezen legden een kleine neiging tot oploopen aan den dag en kwa men over de geheele linie iets boven het peil van de vorige officieele noteeringen te liggen. Het Britsche pond liep op van om streeks 8.78 k 8.78% tot 8.78% k 8.78%. Dollars bewogen zich tusschen 1.87% en 1.87%. Fransche francs waren 4.97 k 4.97%, belga's 31.86 a 31.90. Zwitsersche francs 42-36 k 42.39. De Scandinavische deviezen waren vry wel onveranderd. 'Duitsch bankpapier werd verhandeld te gen circa 26%, Duitsch zilvergeld tegen circa 29. In den effectenhandel heerschte een zwakke stemming. De locale waarden ver keerden algemeen in reactie, waarbU de omzetten zeer klein waren. De Amerikaan- sche shares werden beneden de pry zen van gisteren afgedaan. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. De Bilt seint: Verwachting geldig van hedenavond tot morgenavond ongeveer 19 uur: Aanvankelyk betrokken tot zwaar be wolkt met eenige plaatselyke regen of motregen; later opklarend en iets warmer; meest matige Zuidwestelyke tot ZuidelUken 1 wind. V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 2