13 I ZIJN NIEUWS.-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE. ikelen 20091 Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdag en HET DRAMA VAN DEN „WITTEN OORLOG”. Danzig is niet het eenige gevaarlijke probleem in de Europeesche politiek. Telef. 2250. LGEN. DRAMA VAN HET LIJK IN DEN KOFFER OPGEHELDERD. Vermoedelüke dader van den moord de 36-jarige echtgenoot van de vrouw in Indië gearresteerd. CONFERENTIE DER VELDHEEREN IN MOSKOU. De Duitsch-Italiaansche besprekingen te Salzburg. Maandag 14 Augustus 1939 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ---- --- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) io. land, 4 I ont- r herstellen van te brengen in de zaak van den te Terschuur W. Tombergstr. 39 n -7- per persoon. ike Pakhuisruimte te bevr. L. Ph. van den iaam 236. en goedkoop adres ?lbanden en onder- sprekingen t zijn dan die der van 50 per persoon. EEK. en 9»- uten <els. TVOORT. per persoon. omgeving 5 stuks 0.35 <10 stuks 0.45 28 stuks 0.75 Wijdstr. 19. Gouda. v. Kleiweg Opg< IN. te [UIS n 25 cent. een Transportfiets uw. ankers, Raadhuis- Reeuwyk em, od. Straatweg 12. ten. Konijnen en Dui- »p gevraagd. Tollensstraat 56. Amsterdamsche justitie’ brengt opheldering in het afschuwelijke drama. De Amsterdamsche justitie, die de leiding van het onderzoek heeft genomen, is er in geslaagd op zeer snelle wijze opheldering Woning, g?o( stad 5.50 i en: W. Sluit t 7. luis te huur. huur. Raam 165. 'E SCHOENEN? ze breeder en groo- Muurling, Groenen- duits. jkexamens en L.O. 'boer, leraar M.O. Sophiastraat 36. góéd spelend Radio met Bicone luidspr. e 8.Moering», •ikstraat 79. r^EZOND Vjl roenendaal r: Winkelhuis centrum irin gevestigd Kruide- >n en comestibles. kan zonder eenige orden voortgezet. T.: Makelaarskantoor Beun. 'en alle maten rol- drukken 6 x 9 0.04. erking. Wijdstraat 19. 'aschtafels, Raden, n Spee nog goedkoo- itraat 12, Tel. 2826. De Italiaansche pers kenmerkt de moeting tusschen Von Ribbentrop en Ciano als feen normale gedachtenwisseling voor een normale bestudeering van den toestand De internationale toestand, zoo zegt zy, laat niet na, bezorgdheid te wekken, doch hjj is niet zoo ernstig, dat buitengewone ongerustheid behoeft te bestaan. De Essener National-Zeitung schrijft, dat men in het bezoek van Ciano aan Von Rib; bentrop geen sensatie moet zien. Het blad noemt het vanzelfsprekend, dat de verant woordelijke mannen der beide naties zich voortdurend en wederkeerig op de hoogte houden, gezien het feit ,dat Duitschland ei Italië steeds en overal gemeenschappelijk optreden. De Angriff verklaart, dat de kwestie van de herziening der territoriale bepalingen der vredesverdragen een der punten is, wel ke te Salzburg besproken worden, en dat een duurzame vrede afhangt van herziening der verdragen van Trianon en St. Germain, „welker verwezenlijking zeker kan worden geacht”. i voor reparatie en ■n is by J. HoekseI, en Metselbedrijf, e 128, Tel. 3683,’ scherp conc. pry'zen In Duitsche officieuze kringen, aldus be sluit het D.N.B., wordt in het bijzonder ge wezen op de buitengewone vriendschap en harterijkheid, tusschen de beide minis ters. Dit beteekent volgens de Duit sche opvatting niet alleen een vriend schap van 100 pet., doch ook een bereidheid van 100 pet der beide mogendheden van de spil. i»- Denkt Mussolini weer over vijflanden-conferentie? Geruchten te Parijs. De diplomatieke medewerker van de „Intransigeant” maakt, volgens United Press, melding van geruchten ,die te Parijs de ronde doen over een initiatief, dat Mus- soh’ni zoü willen nemen ter bijeenroeping van een vyfmogendheden-conferentie. In elk geval schjjnt het zeker te zyn, al dus schrijft hy, dat Mussolini weer terug gekomen is op zijn oude denkbeeld van een conferentie tussche» Duitschland, Italië, Engeland, Frankrijk en Polen, met uitslui ting van de Sovjet-Unie. Op die conferentie zou niet alleen gesproken moeten worden over Danzig, maar ook over alle Centraal- en Zuid-Europeesche vraagstukken. Van de gelegenheid zou Mussolini tevens gebruik willen maken voor de behandeling van het koloniale probleem, de verdeeling grondstoffen en verschillende eischen het fascistische regime. welke alle ruimschoots aanleiding kunnen geven tot een plotselinge politieke „crisis”! Nadert het moment, dat de waarde der Britsche garanties aan Polen, Roemenië en Griekenland op de proef wordt gesteld? Ongetwijfeld hebben Ciano en von Rib bentrop er zich op beraden, welke tegen actie zij zullen voeren tegen de Britsche en Fiansche anti-'agressie-politiek, welke door de as-mogendheden als „omsingeling” wordt opgevat en gewraakt. Daarenboven hebben de as-partners nog het belangrijke punt van de verhouding tot Japan te be praten. De Japansche ambassadeurs te Rome en Berlijn, die dezer dagen aan net Como-meer hebben geconfereerd, zijn ster ke voorstanders van een Duitsch-Japansch- Italiaansche militaire alliantie ter verstevi ging van het reeds bestaande anti-komin- en kunnen worden gebracht. Natuurlijk heeft het vraagstuk Danzig een belangrijke rol gespeeld, daar dit zich thans in de wereld heeft ontwikkeld tot het meest brandend probleem. De coalitie-ver- d ragen der democratieën leiden van dag Lot dag tot een verdere verstijving van de hou ding van Polen waardoor Duitschland niet alleen in zijn eer, doch ook in de behande ling van zijn volksgenooten op de meest ge voeligste wijze wordt getroffen. De bespre kingen hebben op alle vraagstukken een overeenstemming opgeleverd en er bleef geen enkele vraag over. Tegenover de in buitenlandsche kringen opgedoken berichten, dat op ’t bezoek van den Italiaanschen minister van buitenland sche zaken nog verdere besprekingen zou den volgen, wordt er in welingelichte krin gen op gewezen, dat by de besprekingen te Salzburg voorloopig alle acute kwesties vol- de kleeren welke om het lyk in den koffer waren gewonden. Dit nummer kwam haar bekend voor en toevallig had zy in huis een schort dat aan haar vermiste zuster had toebehoord. Haar zuster immers was sedert 24 Juni spoorloos verdwenen. Aan haar zwager, den hofmeester, had zy reeds kort na dien datum gevraagd, waar haar zuster toch was. De man had haar toen geantwoord dat dat hem niet meer aanging, omdat zyn vrouw er met een anderen man vandoor was, en dat hij haar met dien man in een auto had zien zitten. De zuster nam dit voor haar vreemde verhaal maar niet voet stoots aan en einde Juni vervoegde zy zich op het bureau Pieter Aertzstraat, waar zy de opsporing van haar zuster verzocht. Dit was -echter niet mogelyk, zonder haar zwa ger, den hofmeester hierin te kennen en deze gaf van het verdwynen van de vrouw op het politiebureau weer dezelfde verkla ring, zoodat geen onderzoek naar de „weg- geloopen vrouw" werd ingesteld. Toen nu echter de zuster dit waschnummer door de radio hoorde omroepen, stelde zij zich on- middellyk met de politie in verbinding. Na dat de officier van justitie te Utrecht was gewaarschuwd, werd het onderzoek verder in handen gesteld van den officier van jus titie te Amsterdam, mr. L. de Blécourt. Het bleek dat de woning, die tot 24 Juni door het echtpaar K. was bewoond geweest, thans leeg stond. Een buurman, die wel met de familie bekend was, kon inlichtingen ge ven. De hofmeester had ook aan hem ver teld, dat zyn vrouw hem verlaten had en naby Barneveld gevonden hutkoffer, waarin zich een gedeelte bevond van een vrouwen- lyk. Wy vernemen n.l., dat op verzoek van de Amsterdamsche justitie Zaterdagavond te Eemarang is gearresteerd de Amsterdam mer P. L. K., oud 36 jaar, die ervan ver dacht wordt zyn vrouw, oud 44 jaar, waar mede hy sedert vier jaar getrouwd was, te hebben vermoord en daarna het lyk op de reeds bekende wijze getracht heetf te ver bergen. De man was in dienst van de Stoort! vaart- Mjj. „Nederland” en vaart als hofmeester op de „Johan de Witt”. Op 4 Augustus was hy met het schip te Batavia aangekomen, op 16 Augustus zou hy weer naar Nederland vertrekken met hetzelfde schip. Waschnummer was een aanwijzing voor een zuster van de vermoorde vrouw. De zuster van de vermoorde vrouw, die met haar man in de omgeving van de Pie ter Aertzstraat woont te Amsterdam, had Zaterdag door de radio een oproep gehoord waarin melding werd gemaakt van het waschnummer 273, dat gevonden was op joten tuin, per week. iter, Zout- tern driehoeksfront. In Japan zelf zyn de meeningen verdeeld, en zijn, naar het zich laat aanzien, alleen in extremistische leger- kringen voorstanders te vinden van een aansluiting van Japan by de militaire al liantie van Duitschland en Italië. En in deze twee laatstgenoemde landen is het enthou siasme evenmin groot. Zou Japan wellicht, raar het oordeel van de insiders der as RomeBerlyn, wel eens een lastig blok aan het been kunnen blijken? d. Berg, igstraat 30, gericht (1874. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. Uitere 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 225, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Proletariër en aristocraat. Aan zyn zyde bevinden zich de maar schalken Boedenny en Sjaposjnikow, die buiten de Sovjet-Unie minder bekendheid genieten. Boedenny was reeds in het tsa ristische leger korporaal en is een 'beroeps soldaat, wiens grijze snor in geheel Rusland groote populariteit bezit. Hij heeft met hulp van Stalin de beroemde „Roode Ca- vallerie" op de been gebracht en een oude Russische overlevering in eere hersteld, na- nielyk door nieuwe Kozakkenregimenten te vormen. Hy is een moedig, eenvoudig er betrekkelyk ongeletterd man, die zich nog steeds een kind van het volk voelt. Sjaposjnikow daarentegen, de chef van Worosjilov’s generalen staf, is een man van een geheel ander slag. Hy is op het oogen- blik zestig jaren oud en streed reeds als officier in het tsaristische leger. Ook na de omwenteling heeft hy zich weinig met de politiek bezig gehouden en dat is ook wel de reden, dat hy nimmer het slachtoffer van een der z.g. zuiveringscampagnes ge worden is. Bij het proces tegen de „verra derlijke” generaals Toejsatsjewski en con sorten werd hy gedwongen als rechter in de militaire rechtbank zitting te nemen. On danks alles heeft hy de trotsche en gereser veerde houding van een edelman bewaard. Hy is groot, slank en een weinig droog en zal met zyn Britsche en Fransche collega’s goed overweg kunnen, wyl hjj de beide Westersche talen vloeiend spreekt Hjj geldt als een uitstekend strateeg en is ongetwij feld een der weinige knappe koppen, waar over het Roode Leger, na de vele zuive ringsacties nog de beschikking heeft. De „oude Plunk” en de „schoon? Heywood”. De Engelsche delegatie wordt geleid door admiraal sir Reginald Plunkett-Ernle-Erle- Drax, die door de Britsche matrozen steeds „Old Plunk” wordt genoemd. Eerst George VI heeft hem in Januari van dit jaar tot admiraal benoemd. De koning kent hem bootte is en een broeder van den bekenden lersche nschrijver’lord Dunsany. Hy zal wellicht eenige moeilijkheden hebben om tot overeenstemming te komen met den vroegeren matroos Assakov, die bij de on- derhandelingen den chef van het volkscom missariaat van marine, Koegnezov, ter zyde staat. Koesnezov zelf zal nameljjk weinig kunnen meespreken, want hij is een oud party-ambtenaar, die van maritieme aangelegenheden niet het minste benul heeft. De generaal der vliegers- Burnett com mandeerde gedurende den wereldoorlog een Britsch eskader aan het Fransche front en liet zich daarna naar den Oriënt overplaat sen. Hy kreeg het bevel over de Britsche luchtstrijdkrachten in Irak en werd in April van dit jaar naar Engeland teruggeroepen om de post van inspecteur-generaal van het Engelsche luchtwapen te gaan bekleeden. Van alle Europeesche hoofdsteden kende sir Charles Burnett tot nog toe slechts Moskou niet. Hij is 57 jaren oud ey zal in het bijzonder Irefc' probleem van de Russi sche hulp in de lucht bestudeeren. De meest representatieve figuur onder de Britsche gedelegeerden is echter wel gene raal-majoor Heywood. Hy is nog zeer jong. £JIANO en Ribbentrop confereerden. Tevehs versterkt de Duitsche pers haar anti-Poolsche campagne, en verneemt men van omvangrijke Duitsche en Italiaanschp militaire maatregelen. Volgiens het beproef de recept van de Oostenryksche en Tsjechi sche voorbeelden nadert langzamerhand de ontknooping van het drama van den thans gevoerden „witten oorlog”, zooals de Fran sche uitdrukking luidt. „Guerre blanche” roemt men in Frankrijk den huidjgen toe stand, waarbij noch werkelijke vrede heerscht noch openlyk oorlog wordt ge- toerd. Zullen wij dezer dagen weer een ver rassing beleven? En zoo ja, waar zal dit plaats vinden? Oostelijk Europa biedt een overvloedig aantal problemen, welke tot een actie der as-partners aanleiding kunnen geven. Men behoeft werkelyk niet uitsluitend Danzig als een „zeere plek" te beschouwen. Daar zijn de Hongaarsch-Slowdaksche wrijving, de Hongaarsch-Roemeensche wrijving, de binnen- en buitenlandsche problematiek van den Joego-Slavischen staat, het Bul- gaarsche revisionisme, om slechts enkele in het oog springende voorbeelden te noemen, een goed onderh. met freewheel en tegen elk aan- sinds twintig jaren persoonlijk, want „Gld Plunk” was zyn adjudant op den kruiser „Lion”, die aan de drie groote zeeslagen van Helgoland, Doggersbank en Jutland heeft deelgenomen. Sir Reginald is op het oogenblik 58 jaren oud en men vertelt vat» hem. dat hij een van de vroolykste en mo dernste leden van de oude Britsche admira liteit is. Zijn vroolykheid laat zich wellicht verklaren door het feit, dat hy Ier van ge- Berlyn ziet ongetwijfeld in, dat het re sultaat van een militaire alliantie met Ja pan, hoe gunstig wellicht tegenover Enge land en Frankryk alléén, in de wereldpoli tiek toch ook ongunstig voor de Duitsche aspiraties zou kunnen zijn. Een dergelijke Duitsch-Japansch-Italiaansche frontvor ming immers zou, welhaast onvermijdelijk, de Vereen igde Staten en de Sovjet-Unie één lyn doen trekken met de „Westersche democratieën”. Daarmede zou de as alle groote mogendheden tegen zich vereenigu Lebben, hetgeen zou kunnen uitloopen op een politieke, economische en militaire dé- bacle. De Duitsche politiek is er juist op gericht, door het isolationisme in de Ver- eenigde Staten te steunen, en door voor zichtig contact te zoeken met de Sovjet- Unie, deze twee groote mogendheden vah Londen en Parjjs „los te weeken”. En Ber lyn kan op een dergelijk politiek succes niet meer hopen, wanneer het zich militair zou verbinden met Japan, dat zoowel in do Sovjet-Unie als in de Vereenigde Staten wordt beschouwd als een gevaarlijk tegen stander. „Viel Feind, viel Ehr” was goed in den riddertijd, maar is thans geen bruik baar politiek maxime meer. Zoo zou men den toestand kunnen quali- ficeeren als „aan den vooravond van ver rassingen”, waarby het ondoenlyk is te voorspellen hoe. waar en wanneer de thans weer sterk stijgende internationale span ning zich zal ontladen. 53 jaren oud en een „ontdekking” van den minister van oorlog Hore Belisha. Hij draagt een monocle, is steeds uiterst ele gant gekleed en spreekt Fransch, Duitsch, Italiaansch en... Nederlandsch. Van 1932 tot 1936 was hy militair attaché in Parijs, waar hij zich door zijn geestige conversatie een groote populariteit verwierf. Overigens is zyn moeder een Francaise en hij bezit meer vrienden in Het Fransche leger dan welke andere Britsche officier ook. Hjj kende generaal Foch zeer'goed en is een oud vriend van Weygand en Gamelin. Zeker zal hy den Russen,- wier psychologie hij nauwkeurig kent, het best van alle gedele geerden bevallen. De leider der Fransche delegatie. De Fransche gedelegeerden ten slotte hebben aan hun hoofd generaal Doumenc. Deze oude soldaat, wiens vader reeds het bevel voerde over een artillerie-regiment, werd op 16 November 1880 in Grenoble ge boren. Hij bezocht de polytechnische school en de hoogere krijgsschool en heeft reeds een schitterende carrière achter zich. In 1928 werd hjj tot overste benoemd en ont ving reeds vier jaren later de beide ster ren van een brigade-generaal. Op 8 Juni 1936 nam hij het bevel van het eerste Fran sche legercorps op zich en sindsdien is hij ook commandeur van het legioen van eer. Hjj ziet er veel jonger uit dan hij is* en spreekt uitstekend Russisch. Men kan slechts hopen, dat de conferen tie der veldheeren nooit meer samen zal moeten komen om werkelijk veldslagen met werkelijke fronten te moeten enscèneeren! (Nadruk verboden). p: 2 Kano's, 2-pers. indwagen. bjj L. Ph. van den aam 236. Maarschalk Worosjilow steunt op een Tsaristisch officier. Een Ier als leider der Britsche delegatie. DL soldaten, die zich deze week om den ronden tafel in het Kremlin verzamelen om aan het z.g. anti-agressiefront een mi litaire basis te geven, stammen uit de meest verschillende milieus. Maar allen hebben zij een lange loopbaan in dienst van hun vaderland achter zich en zij zijn geen mannen die van veel woorden houden, maar leiders die gewend zijn, snel te han delen. Derhalve verwacht men, dat hun be vuil minder langen duur zullen 1 van de haarklovende diploma- ten! De Russische delegatie wordt geleid door maarschalk Clement Worosjilov, wienS schitterende carrière van eenvoudig metaal arbeider tot opperste chef van het Roode I^ger reeds bekend is. Hjj werd in 1881 in Loegansk geboren, nam in 1896 aan den eersten revolutionairen opstand tegen het tsarisme deel en werkte mede aan de orga- X Van de groote 8takin« van het iaar Hy werd gearresteerd en in 1908 tot öne jaren deportatie veroordeeld, maar het jehkte hem tjjdig de vlucht ti» nemen. Ge urende de revolutie van 1917/gaf hjj voor ”e eer8te maaI bljjk van zjjn buitengewoon organisatietalent. Hjj leidde de operaties aan het westeljjk en zuideljjk front tegen je witte iegers. Het was in deze periode. hy nauwe vriendschap met Stalin sloot »i*i Trotzky uit Rusland verbannen stond niets meer aan zyn groote car- den We®'' werd in November mart. °k v°lk8c<>mmi8sari8 van oorlog en Do*» U <?noérnd en sindsdien is hij op deze vZiï! °P het 00*ei»Nik ia hjj lid tieniï Po^^Ureau en draagt sinds zjjn ar*g ambtsjubileum den titel van "“••«chalk van de Sovjet-Unie”. Matige invloed van Rome verondersteld. Ciano, de Italiaansche minister van bui tenlandsche zaken, heeft gisteren te Berch tesgaden na een conferentie met von Rib bentrop een bespreking gevoerd met Hitler. Ciano was om tien uur per auto van Salzburg naar Berchtesgaden vertrokken, vergezeld van ambassadeur Attolico. Ribbentrop was rechtstreeks van zjjn kasteel te Fuschl naar Berchtesgaden ge gaan. Ciano werd tegen elf uur door Hitler ontvangen. Dit onderhoud, waarbij ook von Ribbentrop tegenwoordig was, eindigde te gen kwart over twaalf. Men veronderstelt in den delegaties na staande kringen, aldus Havas, dat de be sprekingen Zaterdagavond, voor zoover het den kern betrof, feitelijk reeds geëindigd waren en dat het bezoek van Zondag vooral een beleefdheidsbezoek was. In hotel Oesterreichische hof- te Salzburg werd het noenmaal gebruikt door Ciano, Ribbentrop, de ambassadeurs Attolico, vor Mackensen en de voornaamste leden der delegaties. Om twee uur begaf Ciano zich naar het vliegveld, vanwaar hjj direct naar Rome vertrok. Ciano is daar om vjjf uur aange komen. In hetzelfde vliegtuig bevond zich de Duitsche ambassadeur te Rome, von Mackensen. Buitenlandsche en Duitsche kringen tc Salzburg, die de besprekingen aldaar me* aandacht volgen, bevestigen dat Csaky, de Hongaarsche minister van buitenlandsche zaken, wiens aanwezigheid te Salzburg was opgemerkt, de stad voor de aankomst van Ciano had verlaten en sindsdien niet is te ruggekeerd. Volledige overeenstemming. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt uit Salzburg: De Duitsch-Italiaansche besprekingen van gisteren hebben gediend tot ophelde ring van die vragen, welke Zaterdag waien open gebleven. De bijeenkomst is gehouden in den geest van den zoowel in de vriendschap- als in de formeele verdragen neergelegden plicht tot recht op consultatie. De beide ministers van buitenlandsche zaken hebben alle hangende politieke kwes ties besproken en de Duitsche en Italiaan sche buitenlandsche politiek in volledige overeenstemming bevonden. Zjj zijn van de volkomen overeenstemmende overtuiging, dat deze kwesties tot een oplossing moeten TO.RIJLES .50 per uur ge, Kleiweg 101. (ioiimiE (iniLiM 1—6 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme’ 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drffs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingek by contract tot zeer gereduceerde» prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. I ledig zijn afgehandeld, zoodat verdere be- sprekingen niet nopdig zullen zyn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1