<1 K DE NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwuude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I2i CT Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen VOORSTELLEN VAN HITLER EN MUSSOLINI Plannen voor een regeling van de Danzig-kwestie 'abriek ouda. maar 9 Voorloopige surséance van betaling verleend aan de firma Mendelssohn Co. Het gestolen schilderij van Watteau terecht Hoop op hervatting der besprekingen te Tokio. yo, 20092 Dinsdag 15 Augustus 1939 78e Jaargang. aan het T van steei >aar, doch niet vol- van de benoo- den Ry«. Hier moe. Totaal 212.173.806,00 nen. 27, ’8-Gravenhafe. i/t; docfahij geeft n voor het Roode )ODIG EN ER IS 'ERLANDERS DAT Deelnemingen Syndicaatsrekeningen Onroereritie goederen help- per- ALLEN, OOK UW [EN. GAVE! van looge telt aantal aanzienlijke 500, mocht worden gewonde militairen offers van dulzen- i 1.—, waaruit mtje bij te dra- slechte kwaliteit zijn gebleken, alhoewel dit door Berlijn met verontwaardiging ontkend werd. voor dit doel ont- rden voor het ver- 216.749,96 26.860.151,97 De Amsterdamsche rechtbank verleen de gisteren voorloopige surséance van betaling aan Mendelssohn en Co. te Am sterdam De rechtbank benoemde tot bewind voerders mr. M. van Regteren Altena. advocaat en procureur te Amsterdam, A. Pierson te Baarn, firmant van de firma Pierson en Co., bankiers te Amsterdam en A. W. A. Möyer,, procuratiehouder der firma Hope en Co. te Amsterdam. De schuldeischers zullen op Donderdag 30 November te twaalf uur in de raad kamer van de derde kamer der hoofd stedelijke rechtbank worden gehoord ten einde nader te beslissen over de defini tieve verleening van de surséance van betaling. De voorloopige surséance is verleend mot Ingang van gisteren, terwijl publi catie hiervan werd bevolen in drie Ne- derlandsche, een Fransche e.en Engel- sche, een Amerikaansche, een Belgische, een Zweedsche en een Dultsche courant. De staat van baten en lasten bevat onder: Baten: Kassa, goud en coupons Debiteuren in guldens Debit, in vreemde valuta... 30.051.120,91 Bultonl. schatkistbiljetten 20.060.983,00 Fondsen ƒ98.829.800,00 Nog te ontvangen fondsen 13.359.191.00 7.033.322.25 14.611.520,74 1.160.966,00 Door een schilder medegenomen om het in den „oorspronkèlüken staat” te herstellen. Hij meldt zich bij de Justitie. Uit Parys meldt iHavas: Gistermiddag meldde zich op het Paleis van Justitie de jonge schilder Serge Bogoesslawski, wonen de te Parijs. Onder zijn arm droeg hij een doek, dat, naar hij zeide, het op 11 Juni uit het Louvre gestolen schilderij van Watteau was. Hij zeide: „Ik was verontwaardigd over de restauratie en de reparaties, die men het doek had doen ondergaan. Ik heb het daarom medegenomen en thuis in zijn oorspronkelijken staat hersteld”. Hij ver telde nog een boek over het onderwerp te hebbe geschreven en verklaarde zich als den gevangene van het parket te beschou wen. Hij had zonder medeplichtigen gehan deld. Nader meldt men ons nog uit Parijs da*- op het Paleis van Justitie is medegedeeld, dat het door den schilder Bogoesslawski meegebrachte doek, inderdaad is herkend als L’Indifferent van Watteau. Dit schilderij werd op 11 Juni uit het Louvre gestolen, de waarde wordt op ze ven milioen franc geschat. Juliana slaat een len-transport gade ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 15 regels 1-30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den nriïs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingea bij contract tot zeer gereduceerde» prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. m een bedrag van ig van Vervoertoe- vrachtauto's te middellijk daarachter, bleven overeind staan, maar de restauratiewagen werd van de rails geslagen en viel van een hoogte van vijftig meter naar beneden, twee an dere wagens met zich sleepend. De restauratiewagen zonk onmiddellijk grootendeels weg in het schuimende water. Het tooneel van het ongeluk bevindt zich ongeveer twee en een hal ven kilometer van den naastgelegen grooten weg en het ge- heele gebied is hier buitengewoon wild en ontoegankelijk. Uren gingen voorbij, alvo rens bekend werd, hoe ernstig het ongeluk was. In den loop van den nacht werd een half dozijn reddingstreinen georganiseerd, waarmede zich dokters en verplegers naar de eenzame bergkloof begaven, waar tien tallen passagiers dringend behoefte hadden aan eerste hulp. Bijna de geheele bevolking van het kleine spoorwegplaatsje Carlin be gaf zcih met den eersten trein naar de plaats van de ramp. De meeste dooden be vonden zich in de nrestauratiewagen, waar uit twaalf lijken werden geborgen. Ver scheiden lijken vond men drijvende in de rivier. De trein was samengesteld uit ze ventien wagons en was een van de modern ste in het Westen der Vereenigde Staten Hij reed met een gemiddelde snelheid van 90 kilometer per uur. Er moeten zich on geveer 200 passagiers in den trein bevonden hebben toen het ongeluk gebeurde. Onderhoud van Craigie met Kato. Sir Robert Craigie, die vandaag uit de badplaats Hayama naar Tokio is terugge keerd, heeft een bezoek gebracht- aan oen ter beschikking staanden minister Kato in de officieele residentie van den vice-mins- ter van buitenlandsche zaken. Naar ver luidt heeft het onderhoud eenige hoop ge geven op een hervatting van de onderhan- delingen binnen enkele dagen De Britsche ambassadeur heeft, naar verluidt, verklaard, dat hy er van overtuigd is, dat binnen enkele dagen instructies uit Londen zullen aankomen. Hy gaf Kato do verzekering, dat uit de komende instructies een zoodanige oprechtheid van Engeland zal blijken, dat de besprekingen tot een vriendschappelijk besluit kunnen worden gebracht, dat zoowel betrekking zal heb ben op de politieke als op de economische situatie in Tientsin. Britsche mijnen in Honan overge nomen. Craigie vroeg Kato medewerking tot her vatting van de besprekingen. Kato van. zijn kant zeide den ambassadeur toe te zullen De Vrije Stad zou een Poolsch- Duitsch gemeenschappelijk bestuurd gebied worden. yOLGENS inlichtingen, welke het Fran sche blad „Journal” in Londen heeft opgedaan, zou men zoowel in Warschau als in Danzig op het oogenblik bezig zyn een regeling der kwestie-Danzig in groote lijnen op te stellen. Twee plannen zouden in stu die zijn, welke beide beoogen een com promis af te bakenen, dat een regeling zou kunnen beteekenen. Het eerste plan behelst de beëindiging van het Volkenbondsgezag over de Vrye Stad en de vervanging hiervan door een gemeenschappelijk Poolsch-Duitsch bestuur. Het tweede plan bepleit een verdeeling van het grondgebied van Danzig, waarbij de Vrye Stad een Poolsch-Duitsch gemeen schappelijk bestuurd gebied zou worden Besprekingen over de douane- kwestie. Naar te Warschau verluidt, zouden van daag besprekingen worden geopend tus schen den Poolschen commissaris-generaul te Danzig, Chodacki, en den president van den Senaat, Greiser, over de Poolsche douane-inspectie. De besprekingen vallen samen met het overhandigen van het Poolsche antwoord op de laatste nota van Danzig van 7 Augus tus. Het Poolsche commissariaat-generaal zal geen nieuwe problemen aan de orde stellen, doch in bijzonderheden het Poolsche .standpunt uiteenzetten ten aanzien van de Poolsche douane-controle es de grenzen der Vrye Stad. Deze controle moet onvermin derd gehandhaafd blijven. De besprekingen hebben o.a. ten doel een oplossing te vinden voor de controle in de fabriek Amada, welke de Polen sedert 1 Augustus teruggetrokken hebben en waar tegen van de zyde van Danzig is geprotes teerd. De Poolsche regeering heeft steeds gezegd, dat zy de controle wil herstellen, mits voldoende garantie wordt gegeven, dat de Poolsche inspecteurs in het vervolg! hun functie >n volle vrijheid zullen kunnen uit oefenen SPOORWEGRAMP DOOR MISDAAD. Southern Pacific Express ontspoord: 19 dooden en 61 gewonden. In den nacht van Zaterdag op Zoiylag is in het woeste, eenzame gebied van Noord- Nevada, 17 mijl ten Westen van Carlin de Southern Pacific Express in een bergravyn verongelukt. Minstens 19 personen hebben by die ramp het leven gelaten, het aantal gewonden bedraagt reeds in de zestig. De eerste berichten schreven de ramp toe aan het feit, dat een stuk rots was los geraakt en op de rails was terechtgekomen, mater later spraken ambtenaren van de Southern Pacific Railroad de meenifig uit, dat het ongeluk is veroorzaakt dooi misda dig opzet. Na een onderzoek ter plaatse heeft een hoofd-inspecteur van de spoorwegen ver klaard, dat het ongeluk van de Southern Pacific Express zonder twijfel moet worden toegeschreven aan moedwil en moordadige bedoelingen. Een rail van 36 voet was 10 c.m. naar binnen gelegd, doch aangezien het electrische contact niet verbroken was, merkte de machinist niets. Vier uur tevo ren was nog een trein ongehinderd over hetzelfde spoor gereden. De Daily Tel. meldt nog over het ongeluk het volgende: Het ongeluk geschiedde terwijl de ge stroomlijnde trein op weg van Chicago naar Oakland Californië) was. Het spoor gaat hier in Navada langs den wand van een ravijn, welke bijna verticaal is. Op dit punt, zeventien mijlen ten Westen van Car lin, is het traject uit de rotsen gehouwen en hier was, volgens de eerste berichten van de overlevenden, een groote steen op het traject terechtgekomen. De Diesellocomotief en drie wagens on- Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bU onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Owe bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef (nterc 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal wwr de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. van buitenlandsche zakten van Frankrijk, Engeland, Duitschland en Italië mogelyk te maken; 2. Daar Polen volgens de Britsche ga rantie zelf moet beoordeelen, of de clau sule betreffend een casus belli bij een be dreiging van zijn onafhankelijkheid in wer king zal treden, zal Groot-Brittannië de door de vier ministers overeengekomen op lossing van de Danziger kwestie aan Polen moeten voorleggen met het verzoek te wil len mededeelen of Warschau door die op lossing zijn onafhankelijkheid bedreigd acht. tielei.. md v: blij ■izenden tcolonnis fedrevi uit brf werk hf cn onder lasten: Crediteuren in guldens 64.577.955,65 Credit, in vreemde valuta... f 57.515.811,10 Consortiaie crediteuren f Stó.742.538,71 Nog niet betaalde cheques... 17.083,88 f 217.853.389,34 Er is dus een tekort van 5.679.389.00. Parijs verwacht volledige ineen storting. De staking van de betalingen door de firma Mendelssohn te Amsterdam neeft, volgens de fin. corr. van het Vaderland, een Zekere sensatie op de Parijsche beurs verwekt. Toch kwam zij eigenlijk niet als een volkomen verrassing voor de welin gelichte financleele en bankkringen. Men wist, dat de firma zich overgaf aan talrijke speculaties, zoowel op de effec ten- als op de wisselmarkten en de goe derenbeurzen. Men veronderstelde, dat de financleele middelen van de firma Mendelssohn, hoe groot die ook zouden zijn, niet voldoende konden zijn voor operaties van een dergelijken omvang en, bijgevolg was het duidelijk, dat dr. Mannhelmer zijn toevlucht moest nemef tot credieten. Bovendien was het een publiek geheim dat de firma Mendelssohn geen kans had gezien het totale bedrag van de Fran sche spoorwegleenlngen, die zij krach tens overeenkomst verplicht was te ne men, te plaatsen. Dr. Mannhelmer is genoodzaakt ge weest ongeveer vijf mfUloen gulden te leenen, d.l. de tegenwaarde van één mil- streven naar een hervatting der onderhan- delingen, wanneer hy de betrokken autori teiten zou hebben geraadpleegd. Een verdere bespreking betreffende de procedure der conferentie tusschen Kato en Craigie leidde tot het besluit, dat Je economische kwesties besproken zullen wor den tusschen Kato en Craigie in plaats van te worden verwezen naar de ronde-tafel- conferentie en dat zij eerst aan deze confe rentie zullen worden voorgelegd, wanneer een mogelijke regeling in zicht komt. De Japansche delegatie zal dan de vertegen woordigers der Japansche militaire autori teiten in Tientsin uitnoodigeh om weer naaf Tokio te komen. Nu dit is overeengekomen tusschen Kato en Craigie is het waarschynlyk, dat de Britsch-Japansche conferentie, die gedu rende twee weke nis verdaagd geweest, over een paar dagen zal worden hervat. Men is te Londen niet van meening, dat de terugkeer der Japansche militaire gede legeerden naar Tientsin een afbreken der onderhandelkigen beteekent. Er zyn nog gieen nieuwe instructies gezonden aan Craigie. opdat onze vrijheid niet worde opgeofferd, zullen wy de slecht? tijden voor de goede moeten nemen. Het zal echter slechts af hangen van de vreedzame ontwikkeling, of na den oorlog de duurzame vrede zal ko men. delende leiding van Haar h< alijk geeft, 1 vrijwillige Isten, zen, het irengen. lebben. Maar VREDESBETOOGING IN SCANDINAVIë. Rede van minister Sandler. Ter gelegenheid van een in de buurt van de Zweedsch-Noorsche grens gehouden vredesbetooging, werden gisteren redevoe ringen gehouden door den Zweedschen mi nister van buitenlandsche Zaken Sandler, den Noorschen minister van buitenlandsche zaken Koht en <len Deenschen ministir van binnenlandsche zaken Dahlgaard. Deze vriendschapsbetooging werd gehou den te Eda, waar 25 jaren geleden een mo nument werd opgericht ter herdenking van het feit, dat Zweden en Noorwegen een eeuw lang in vrede en vriendschap naast elkander leefden, en ongeacht het feit, dat in 1905 de politieke unie tusschen de beide landen was geëindigd. Minister Sandler heeft in zyn redevoe ring o.a. gezegd, dat de Noordsche volken zich met dankbaarfieid en vreugde er reken schap van kunnen geven, dat de gunstige ontwikkeling in het binnenland, evenals die van hun buitenlandsche betrekkingen, dezer volken vergemakkelijkt heeft meer dan an dere naties de voordeelen te erkennen van een vreedzame samenwerking boven on- eenigheid. De vreedzame regeling, in September 1905 te Karlstad tot stand gekomen, is zelf het grootste en beste vredesmonument. Dit verdrag is niet door kracht gedicteerd, waarby rekening werd gehouden met de belangen der beide vrije volken. Met de wapenen lost men de problemen van een oorlog op, niet die van een vrede. De thans in Europa heerschende stand van zaken, vergeleken bij de gunstige situatie op het Noordsche schiereiland, is een dui delijk bewys dezer waarheid, dat een duur zame vrede niet wordt verkregen door den oorlog. Thans schijnt het twijfelachtig. of de vredeskrachten overwinnend te voorschijn zullen komen. Indien zij onvoldoende zullen blijken te zijn om een nieuwen algemeenen wereldbrand te voorkomen, zal het probleem niettemin hetzelfde blijven. Met een punt van een degen dicteert men geen duurzamen vrede. Er zijn geesels. welke nog onteerender zijn dan oorlog. In dien wijzelf er toe zouden moeten overgaan, Een antwoord volgens hetwelk Polen zijn onafhankelijkheid niet bedreigd zou achten, zou het aanvaarden door Polen van de betrokken oplossing beteekenen. 3. Indien deze kwestie zal zyn geregeld, zal het bestand kunnen worden verlengd teneinde de vier ministers in staat te stel len de andere kwesties te behandelen in volgorde waartoe in gemeenschappelijk overleg zal worden besloten. De mogendheden van de spil geven uit drukking aan de hoop, dat het aanvaarden van haar voorstel zal leiden tot een ont spanning in de internationale betrekkingen en tenslotte spreken zij haar vertrouwen uit, dat het Vaticaan zijn moreelen steun zal verleenen, opdat deze „concrete hydra ge tot den vrede” door ieder zal worden gehoord. RECONSTRUCTIE van de SIEGFRIEDLINIE. Nieuwe werken verrijzen op hoogere gronden. Arbeidsdienst dag en nacht bouwen. United Press meldt uit Parys: Het Duit- sche leger staat voor de taak met grooten spoed de Siegfried-linie te reconstrueeren, waar deze op verschillende belangrijke pun ten door overstroomingen bedreigd wordt. Waarnemers aan de Fransche zyde van de grens vertellen, dat in de laatste paar da gen verschillende nieuw-gebouwde forten opgeblazen zijn, teneinde ruimte te maken voor nieuwe verdedigingswerken, welke in allerijl op hoogere gronden gebouwd moe ten worden. Groote groepen van den ar beidsdienst zijn aangekomen in de versterk te zone om dag en nacht te werken aan den bouw van nieuwe fortificaties of aan de \erbouwing en versterking van de reeds be staande forten. Den geheelen dag zyn de pompen in actie om te trachten de vitale punten voor algeheele overstrooming te be hoeden. Het lawaai van deze pompen kan aan de overzijde van de rivier duidelijk ge- hoord waarnemers zeer groot. De Duitschers heb ben na de overstrooming in Mei haastige herstelwerkzaamheden verricht, maar do zware regens gedurende den zomer hebben veroorzaakt, dat de rivier tarten de ver- wachtingen gewassen Is. Ook aan Fransche zijde overstroo mingen. Aan Fransche zijde zjjn de eerste linies van de Mygtoot-liniitaveneens gedeeltelijk overstroomd, maar lang niet in zoo’n ern stige mate als de Duitsche forten. Aan den Duitschen kant i> de rivieroever veel lagen De Duitsche versterkingen hebben het meest van het water te lijden in een strook van 15 kilometer benedon-strooms Straata- burg tot den bocht van den Rijn. Hier moe. Conferentie van vier. ten bijzondere correspondent van het Vaderl. te Rome meent in staat te z(jn den “rt'" '"houd te kunnen geven van nota’s, welke de Duitsche en de Italiaansehc regee- rmgen aan het Vaticaan zouden hebben ge zon en .Hij meldt daaromtrent het vol gende: Volgens berichten uit doorgaans betrouw- bron zijn in het Vaticaan twee iden tieke nota’s ontvangen re»p. Van de Duit- c e en de Italiaansche ambassade. In dere W0Ixen voorloopige denkbeelden kXta" "\vrwd"m'- bbfr-ling van de ’"„iT u?.'*’8 M,,den de kPiln^ndhe. n ”,tdrukk,"K geven aan hun vrees, dat de z.g. oorlogshitser^ van hun tegenston- ™n Polen, dat OpReh dow de democratische groote mogendheden, tot een snelle ver. Wgerlng van den toestand In Europa leidt. p8 "ndprdrukking van Duitschers In C welke zou worden ultge fend op de Italianen in Frankrijk en Tunis worden dan genoemd als twee facto ren. welke waarschijnlijk een situatie zou den scheppen, die Italië en Duitschland niet —nger zouden kunnen verdragen. De Duitsche en Italiaansche reueerlnu king wLta'ti d<lt lif opnieuw "IMruk. veriLXr k S»von aan haar groot Europrwo^U Jte,chi,PunleI1. waardoor wee i i verdee!d> lange vreedzamen w«g op te lossen. datn.rerba'''1 hie™ed<‘ '"«kon zij bekend, XL. P!re'" b'iJven ■"•middellijk lr met 1. lPg''n *,,e PoldtaO" om hen R we d aanmatigende beslissingen op ggen doch de volgende „elndvoorstel- vrt-»iaan democratische mogendheden ™orl«ggen: iriid. be"tand van ‘dertig degen gtd„- artle W?.n‘en tijd holde partijen geen enkele ni«.l|ZU en onde™omen teneinde de orga- ■aue van een conferentie van de minister» GOUBSCHE COIRAM. ten 15 forten of verbouwd en opnieuw ver sterkt of geheel vernieuwd worden. Om het werk voor de Franschen geheim te houden, hebben de Duitschers groote lappen canvas opgehangen tusschen hooge palen. Het be langrijkste deel van de Siegfried-linie dat ■u gebouwd is strekt zich uit langs den spoorweg van Weil tgt Klein-Bazel, waai de forten veilig zijn voor het water. Fran sche deskundigen zijn van meening, dat dit herstelwerk bewijst, dat de Siegfried-linie, welke zoo haastig gebouwd is onder den druk van Hitler’s orders, niet alleen be schadigd is door het water, maar op vele plaatsen volkomen nutteloos is gebleken. Men brengt in herinnering, dat in het bui tenland tal van berichten de ronde hebben gedaan, dat veel cement en ander mate riaal gebruikt voor de Siegfried-linie van verontwaardiging ontkend

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1