ET ZOON nk nk I o o QB DOPERS landel rman jaar. I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwuude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen elegd. EN van x krcTsj De Doopplechtigheid van Prinses Irene. VAN OORLOGSDREIGING NAAR OVERLEG Geruchten over plannen tot een nieuwe „conferentie van vier”. ve 188 e-inrichting. anden. ff* Economische moeilijkheden in Duitschland. ^20093 Woensdag 16 Augustus 193978e Jaargang. Offensief van Japan in Mandsjoekwo n uur ELEFOON 3318. I iHeils,, REX 40-017* Zoo mogelijk in September in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. I - PRINS BERNHARD, DE GELUKKIGE VADER, MET ZIJN TWEE TELGEN. I /EN JOTKN Niet allee. W’lke thans Behoedzaam houdt Prins Bernhard zyn hand onder het hoofdje van de jongste Prinses, terwijl haar zusje parmantig haar handje vast pakt. Een alleraardigst tafreeltje uit het Prinselyk Gezin, dat door H. M. de Koningin vereeuwigd is. -i ons Bureau: MARKT 31. GOUDA postkan tooren. ft B mgd salaris onder el Hike omgeving. 11—1 Het ligt in het voornemen van H.H.K.K.H.H. Prinses Ju liana en Prins Bernhard, dat da doopplechtigheid van Prinses Irene zoo mogelijk in de maand September in de Nieuwe Kerk te Amsterdam zal geschieden. RIJKE GOUDADER GEVONDEN IN MEXICO. Levert per dag 50.000 peso op. De grootste ontdekking ooit in het Noorden gedaan. United Press meldt uit Mexico-City: Als een loopend vuurtje versyeidde zich door den staat Sonora het nieuws dat op de rancho El Mazquite, by het plaatsje Mag dalena, een rijke goudader ontdekt was. Alle landeigenaren uit de omgeving van Magdalena hebben hun boerderijen en be zittingen in den steek gelaten om goud te gaan zoeken. Op de rancho El Mezquite zijn de laatste dagen ongeveer 2000 goud zoekers aangekomen. Er wordt koortsachtig gegraven. William C. Greene, werkzaam bij de Ca- nanea Consolidated Copper Company die de vindplaats onderzocht, verklaarde in een interview, dat men hier te doen heeft met alluviaal-goud. Wat het nieuwe goudveld oplevert, is „ongelooflijk”. Dagelijks wint men 7 kilo gram stofgoud, dat een waarde vertegen woordigt van ruim 50.000 peso. Zonder twij fel heeft men hier te doen met een van de grootste goudvondsten, welke ooit in Noord- Mexico gedaan zijn. ERNSTIG VLIEGTUIGONGELUK IN DENEMARKEN. Engelsch verkeerstoestel brandend in zee gevallen. Naar Reuter uit Kopenhagen meldt, is een vliegtuig van de British Airways bran dende in zee gevallen, in de nabijheid van de brug over de Storstroem. Het toestel was op weg van Londen naar Stockholm via Hamburg en Kopenhagen. De vlieger, ’die gewond is, is, naar men meent, de eeni- ge inzittende, die gered kon worden. Het conservatieve Engelsche Lagerhuis lid A. C. Crossley, die zitting had voor het district Stratford, in Lancashire, is by dit ongeluk om het leven gekomen. De verdere slachtoffers, vier in totaal, zouden de En gelsche marconist, een Amerikaan, een Duitscher en een Mexicaan zyn. Ooggetuigen verklaren, dat de machine, na gevallen te zijn, over den kop sloeg en zonk, waarbij men zap, dat rook uit zee opsteeg. Vlietuigen en motorbooten ver trokken dadelijk, om het toestel op te spo ren. Men veronderstelt, dat het vlieg* uig door den bliksem is getroffen. De vlieger verklaarde, dat hij, na geconstateerd te hebben, dat er brand was uitgebroken in de radiohut, zyn toestel op 'het water liet neer- stryken, een ruit insloeg en naar buiten kroop. treft het aantal bedienden dat van de gas ten. Verschillende eigenaars van groote etablissementen in deze laatste stad wilden reeds 1 Augustus sluiten, doch hun colle-' ga’s oordeelende, dat dit iest ongehoords zou wezen en een noodlottigen indruk zou wekken, zijn erin geslaagd, hen van dit voornemen te doen afzien. Teleurstelling bij de uitgave der belastingbons. De vreugde, waarmede het Duitsche be drijfsleven de eenigen tyd geleden gedane verklaring van staatssecretaris Reinhardt, dat met ingang van 1940 de belastingbons no. II niet meer zullen worden uitgegeven heeft begroet is onverholen en zegt vee1. Zooals bekend, zijn de belastingbons uit gegeven om de financieele behoeften van het ryk te dekken door het uitgieven van renteloos papier, voorschotten op in de toe komst te innen belastingen, inplaats van rente dragende leeningen. De verschillende openbare instanties werden verplicht leve- ADVERTENT1EPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tor den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: l5 regels 1.55. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertenti'ebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex by contract tot zeer gereduceerde» prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Slecht seizoen aan de Belgische kust. Het toeristenseizoen dreigt aan de Belgi sche kust op een ramp te zullen uitloopen. Tot en met Juli hebben de staatspaketboo- ten dit jaar slechts 18.500 Britsche verlof gangers aangevoerd, terwijl er verleden jaar 24.700 waren; een vermindering dus van 6000, of 25 procent. Het aantal te Ostende genomen zeebaden bedroeg 86.060 in 1935, 72.000 in 1937, 59.000 in 193$ en 34.000 dit jaar. Dus: 25.000 minder dan verleden jaar! Opge merkt werd, dat zich te Ostende veel Joden bevinden. Ook te Blanckenberghe klaagt men steen en been. Een groot hotel, dat 300 gasten kan herbergen, heeft er thatis slechts 30. Een hotel te Nieuwpoort met een personeel van 100 man heeft zeven en dertig gasten! Ook in andere hotels, ook te Ostende, over- Wanneer het juist is, dat de Italiaansche regeering op matiging heeft aangedrongen hetgeen een reëelen grond vindt in lei dende beginselen der Italiaansche politiek zouden inderdaad politieke besprekingen zonder dreiging piet de macht van gereed staande legers een nabije mogelijkheid kun nen zijn. Nog steeds echter vertoeven wij in het stadium van den propaganda-oorlog, en de tijd zal moeten leeren, of de staats lieden het stadium van vreedzaam överleg zullen weten te bereiken. Daarop kan, on danks alle militaire maatregelen en drei gende taal, de hoop gevestigd blijven, want de factoren, welke den vrede voor alle Europeesche mogendheden noodzakelijk maken, zijn naar het zich laat aanzien nog steeds zeer sterk en nemen dagelijks in kracht toe. Redelijkerwijs gesproken behoort eer. oorlog van grooten omvang in ons werelddeel tot de onwaarschijnlijkhe den. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 8.15. eom aiuitvi. versterkt in verband met de gevechten aan de grens van Buiten-Mongolië. De verster kingen schijnen echter uitsluitend van de garnizoenen ten oosten van het Oeralge- bergte afkomstig te zyn. Uit het Verre*Oos ten komende reizigers hebben tot de stad Swerdlowsk militaire convooien gezien, doch niet in Midden-Rusland. Generaal Stem, vroeger commandant van het eerste speciale leger in het Verre Oosten, schijnt nog steeds een belangrijken commandopost te bekleeden en generaal Popof, de nieuwe chef van het eerste leger, zou aan Stern ondergeschikt zyn. rarties en andere prestaties van industrieele ondernemingen tot 40 pet. in belastingbons te betalen. De industrieel kan dan verder de hem geleverde goederen en prestaties weer tot 40 pet. in belastingbons verreke nen, Zooals vele nadere maatregelen in het Derde Rijk niet aan de verwachtingen heb ben voldaan, is ook de hoop, welke men van deze belastingbons hij haar officieele intro ductie aan de beurs heeft gekoesterd, de bodem ingeslagen. Zooals bekend, verwacht te men toentertijd, dat de belastingbons II op een voor het oeconomische leven draag lijken koers van ongeveer 98 pet zouden worden gehouden. Maar reeds dadelijk werd dit papier in zulke hoeveelheden aangebo den, dat de koers niet onaanzienlijk lage” kwam ten détrimente van hen, die deze bons slechts door verkoop kunnen wegdoen. Natuurlyk zyn er wel enkele groepen, die profijt hebben getrokken van den gang van zaken bij dit product van Duitsch financieel inventief vernuft. In de eerste plaats be lmoren hiertoe de loonintensieve bedrijven en die, welke hun grondstoffen niet via den handel verkrijgen, zoodat zij niets hebben te maken met de belastingbons. Maar voor al de exporteurs hebben zich in de handen gewreven. Zij toch verkochten hun goede ren niet tegen belastingbons maar gebruik ten deze wel en liefst tegien een zoo laag mogelijken koers om hun leveranties te betalen. Dit zijn evenwel nog niet de eenige klach ten. Ook met de vertraging bij de toewij zing en de kosten daarop is men niet zeer ingenomen. Men had aangenomen, dat de belastingbons II aantrekkelijk zouden wor den gemaakt voor beleggingsdoeleinden. Dat dit alles niet is geschied en dat de on tevredenheid groot is, bewyst de critiek van de Kölnische Zeitung op dit papier. Alle klachten zijn jn wezen terug te voe ren op den koers, een klacht welke haar belang nog daardoor ve/fcroot ziet, dat de koersdaling van de belastingbons II storend ■werkt op de Duitsche kapitaalmarkt. Deze markt is een van de zwakste punten in het oeconomische bestel van onze vrienden in het Oosten. De industrie werkt op volle kracht en heeft in vele gevallen dringend behoefte aan nieuwe middelen. Daartegen- gURCK,HARDT’S bezoek aan Hitler en de conferentie van Ciano en von Ribbentrop met Hitler hebben een stroom van geruch ten en berichten in het leven geroepen, wel ke de Eutopeesche situatie een aangenamer aspect geven. Hoewel men zich het spreek woord van de „vos, die de passie preekt” daarbij voor oogen dient te houden, zyn e' anderzijds zoovele reëele factoren, welke het behoud van den vrede in ons werelddeel voor alle mogendheden even noodzakelyR maken, dat er geen reden is om te twijfelen aan de waarschijnlijkheid van een overwin ning van het (diplomatieke) gezond ve stand. De volkeren wenschen den oorlog niet, hoe strijdlustig sommige groepen, vooral op papier, ook mogen zijn Overal kraken de economische wagens, en wordt het steeds moeilyker de vredes- industrieën, waarin toch de economie haar hechtste basis behoort te hebben, te doen bloeien, aangezien deze op den achtergrond worden gedrongen door de steeds meer grondstoffen, kapitalen en werkkrachten eischende bewapening. Daarom is er all“ aanleiding om de geruchten over „vredes initiatieven" met aandacht gade te slaan. Het avontuur van een algemeenen Europee- schen oorlog zou slechts uitloopen op eer. algemeene déb&cle in ons werelddeel, en geen Europeesche mogendheid zou kunnen hopen daaruit uiteindelijk een saldo van baten boven offers te zullen verwerven. Hoe echter de stap te zetten van oor logsdreiging naar vreedzaam overleg er minnelijke schikking? Hoe ook te komen tot een omschakeling der bewapenings- industrieën. tot vredes-industrieën Dc cardinale vraagstukken, die aangesneden zouden moeten worden, wilde men den vre de tusschen de Europeesche groote mogend heden weer hecht fundeeren, zijn even tal rijk als wereldomvattend. Wegens deze practische moeilijkheden behoeft een „vre desplan" echter niet te mislukken. Moeilijk zijn voorts de psychische weerstanden t>< overwinnen, welke thans den vrede in den weg staan, en welke ook aan een conferen tie tot regeling van den Europeeschen war winkel niet bespaard zouden bly’ven. Zoo- dra de mogelijkheid nadert van een overleg, dat een pacificatie van ons werelddeel zou moeten bewerken, zal óók de kreet „geen tweede München” met hernieuwde kracht worden aangeheven. .Wantrouwen goeddeels gerechtvaar digd wantrouwen zal uit den weg mo?- ttn worden geruimd, wil ooit die zoozeer gehoopte pacificatie werkelijkheid kunnen worden. T e r u g g a v e v a n h u n v r (j- d en zelfstandigheid aan Tsjechen door Duitsch land sou een der belangrijkste bijdragen -tin tot den Europeeschen vrede. WH heb- n er reeds de aandacht op gevestigd, dat volgens sommige geruchten op een dergc- lllko mogelijkheid Mn Duitsche zijde zou ?™rigen. M o„k w 1 k°l°niaal gebied aan Duitsch- land een belangrijke vredesJbydrago kun- Thans. komen, naar aanleiding U-fivck aan Hitler, en tfr gelegenheid van de conferentie der as- nieuwe geruchten van de zijde der as Rome - culmineeren in een voorstel conferentie van vier”, welk en Italiaansche zijde zyn voorgelegd. over staat, dat de gemiddelde inkomsten van de Duitsche burgers, alsmede hun be sparingen, stijgen, maar toch heeft men den laatsten tijd verschillende emissies van de industrie zien mislukken. Men wyt in Duitschland den gespannen toestand op de markt voor industrie-obliga- ties aan nalatigheid ten aanzien van het manipuleeren van het koerspeil. Men wenscht en het genoemde Duitsche blad maakt zich tot tolk van dat verlangen dat maatregelen worden getroffen om de aandeelen der industrie ten minste op het peil te handhaven, waartegen zij zijn uitge geven. „Het gaat niet aan, zegt de Kölni sche, dat men een leeniyg opneemt, waar mogelyk in het prospectus uitweidt over de buitengewone zekerheid en «ver de rente, en daarna de leening en haar koersbeloop maar aan hun lot overlaat.” Elngelsche pers. De Fin. News wijst op, dat het nieuwe economische plan van Schachts opvolger volgens de Fin. News gaan er zelfs geruch ten, dat deze financier is teruggeroepen heeft gefaald en dat de liquiditeit van het bedrijfsleven, welke tot dusver de ontzag lijke uitgaven van de regeering heeft kun nen financieren, thans ten einde is. Vooral de stijgende productiekosten in het overbe laste bedrijfsleven zouden hiertoe hebben medegewerkt. Een beroep op de kapitaal markt kan de industrie niet doen, wat toch noodzakelijk zou zyn, gezien de groote slij tage van de machines en den drang tot uit breiding. De kapitaal markt is reeds gedrai neerd door de regeeringsleeningen en de groote, vaak niet geslaagde uitgiften van industrie-obligaties. Daar vele goederen niet kunnen worden afgewerkt door gebrek aan speciale materialen, hoopen de voorra den bij de fabrieken zich op, wat het pro bleem der liquiditeit natuurlijk verzwaart. Dat de beurs zoo gedeprimeerd is wijt Fin. Times aan het feit, dat de industrieele maatschappijen sedert 1933 belegging zoch ten voor haar kunstmatig opgedreven liqui de middelen, doch dat thans niet meer kun nen en bovendien, dat de actiefste beurs handelaren, de Joden, zijn verdreven. Het nu heerscher.de kapitaal gebrek leidt tot realisatie welke onvoldoende koopers ont moeten. Duitsche en Italiaansche journalisten derwaarts gedirigeerd. Alle Italiaansche en Duitsche journalis ten die zich thans te Tientsin ophouden, hebben van hun bureaux te Tokio opdracht ontvangen naar Mandsjoekwo te vertrek ken. Men merkt op, dat dit bevel samen valt met uit Tokio afkomstige berichten dat het Japansche kabinet <jn politiek ten opzichte van de Europeesche mogendheden zou hebben vastgesteld. Men denkt, dat het niet onmogelyk zou zyn, dat de Italiaansche en Duitsche jour nalisten deze opdracht hebben gekrege.) naar aanleiding van de voorbereiding van een groot offensief, dat er toe bestemd is de Sovjet-Mongoolsche troepen, die zich r.og in Mandsjoekwo bevinden, te verdrijven. Dit offensief zou tpn doel hebben den bond genooten van de as de militaire waarde van Japan te bewijzen. Havas meldt uit Moskou: Volgens talryke overeenstemmende be richten heeft de Sovjet-regeering haar troepen in het Verre Oosten aanzienlijk De opvolging van Evangeline Booth. Geheime verkiezingen heden begonnen. Een-en-vijftig van de 55 leden van den hoogen raad van het Leger des Heils, die 40 landen met inbegrip'van Japan, de Phi- lippijnen en Zuid-Amerika vertegenwoordi gen, maken heden een begin met het ge heime conclaaf in de congresshall van het Leger des Heils te Clapton, teneinde een opvolger (ster) te kiezen voor Evangeline Booth, de generaal van het Leger desüeils,, die zich in October terugtrekt. De vier afwezigen zijn door ziekte ver hinderd. Men verwacht, dat de geheime be raadslagingen van den hoogen raad drie dagen, mogelyk nog langer, zullen dpren, aangezien een meerderheid van tweederden noodzakelyk is voor een geldige verkiezing. Evangeline Booth, die onlangs een bezoek aan ons land bracht, wordt met Kerstmis 74 jaar. De gebruikelijke leeftijd voor af treden is 73 jaar, doch voor Evangeline Booth is’ een uitzondering gemaakt, door de limiet met een jaar te verlengen. Een van degenen, die het meest in aan merking komt om generaal Booth op te vol- restitutie van een belangrijke vredes-blidrage nen vormen. Th--_ van Burckhardt’s bezoek Belegenheld van de conferentie der x. B^iucnten ovet „vredes initiatieven” v Berlijn, welke tot een nieuwe worstel van Duitoche wpbet Vaticaan zUu .en Danzig, maar alle problemen, conflictstof in ons werelddeel zouden dMr vier groote mo- ”Xtetrn me‘ ‘"tlidestelling van de «Ju fj'1 worden besproken en go- negew aldus het Duitsch-Italiaansche voor al volgens geruchten. De Britsche reiree- jjny anderzijds zou door Burckhardt aan r hebben doen weten, dat zy Polen verminderd zal steunen wanneer Polen JJCh verzPt tegen éénzijdig* en met drei- met geweld door Duitschland onder- Dan,” w^z^’n^en den toestand van tnedpw’ v aar dat z^’ harerzijds gaarne zal "bewerken aan een voor Polen aanvaard- Parj Jreedzame oplossing der Duitsch- Po°lsche geschillen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1