ZIJN sitoria NIEUWS-'EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN CIMSTREKEN Ko. 20095 Goud» Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen Het Witboek wordt afgekeurd. I Militaire bedrijvigheid te Danzig neemt toe. De Fransche luchtmacht boven Engeland. ENGELAND EN PALESTINA. Het grondbezit in Polen. Vrijdag 18 Augustus 1939 78e Jaargang. Engelsch oorlogsschip te vroeg van stapel geloopen. dankbaar, doch niet vol- n twee van de benoo- en rekenen. I 1 NOODIO BN EB IS NEDERLANDERS DAT volking uitmaakt. Tn Opper-Silezië telt de Duitsche minder heid slechts 9 pct. van de bevolking, doch bezit zij 86 ptt. van den grond. ELFT ALLEN, OOK UW RAKEN. LDE GAVE! en gewonde militairen ig en offers van dulzen- ■hans voor dit doel ont- it worden voor het ver iest 27, *s-Gravcnlia|e- l geeft; doch hij geeft tasten voor het Roode ten. Een groot aantal arbeiders, leden van de Duitsche minderheid in Polen, die eiken dag, bij het naar hun werk gaan, de gren» moesten overschrijden, worden door den Poolschen maatregel ernstig getroffen. Bo vendien, aldus het D.N.B., heeft de Poolsche politie onmiddellyk na de uitvaardiging van het verbod de grens te passeeren ,een groot aantal Duitschers, men spreekt van 350 tot 400 personen, o-w. de leiders van de meeste Duitsche organisaties in Opper-Silezië, ge arresteerd. (Reuter bevestigt deze mededee- lingi envoegt er aan toe, dat 60 leden der Jong-Duitsche partij en een aantal Duitsche burgers gearresteerd zijn wegens spion- nage). Onder de geheele Duitsch-sprekende be volking in Opper-Silezië heerscht, in ver band met een en ander, volgens het D.N.B. groote verontwaardiging en ongerustheid. Australië vraagt arbeidskrachten. Vijf Nederlanders vinden onmiddel- lijk werk. Vijf Nederlandsche jonge werklieden, twee Rotterdammers, een Hagenaar cn twee Haarlemmers hebben een reis om de halve wereld gemaakt om werk te zoeken. Zij hebben het gevonden in Nieuw Zeeland in Australië, waar gebrek is aan geschool de arbeidskrachten. Het vijftal, van beroep timmerlieden, is dadelyk aan den slag ge gaan en men wacht thans af of andere land- genooten hun voorbeeld, gesteund door de regeering, zullen volgen en ginds een nieu we toekomst zullen opbouwen. De kansen zijn er. Dat bewijst de uitlating van een der pioniers, dat er werk in overvloed is en de verdiensten goed zijn. ises Juliana slaat een vonden-transport gade. 9043 5418 7150 8620 0377 1872 4924 7497 9455 Csaky’s „particuliere” bezoeken. Aan Berlijn1, Salzburg en Rome. Voor de ntweedpn keer deze week heeft de Hongaarsche minister van buitenland- sche zaken Csaky, een bezoek gebracht aan kasteel Fuschl by Salzburg, waar hij een onderhoud heeft gehad met zijn Duitschen collega, Ribbentrop. Niettegenstaande Csa- ky zich met enkele medewerkers te Berlijn bevindt, noemt men het toch een „particu lier bezoek”. Dit is evenwel in tegenspraak met de inlichtingen, welke men in gewoon lijk goed ingelichte kringen te Berlijn heeft ontvangen. Hier aarzelt men niet, groot ge wicht te hechten aan dit bezoek. Volgens deze kringen is Csaky op zijn eerste „par ticuliere bezoek” op 9 Augustus begonnen met belangrijke onderhandelingen en is dit tweede „particuliere bezoek” bestemd tot het voortzetten van de besprekingen. De aanwezigheid van minister Frick, die in het vorig jaar met de regeering van Boedapest een statuut voor de Duitsche minderheid in Hongarije heeft uitgewerkt, bewijst, dat dit enderwer peen rol speelt in de besprekin gen. Volgens een ontvangen bericht zou Csaky gisteren een bezoek gebracht hebben aan Hitler te Berchtesgaden. Van andere zijde wordt dit bericht tegen gesproken. Vandaag is de Hongaarsche mi nister naar zijn land teruggekeerd. Chodacki opnieuw naar Warschau. De Poolsche commissaris-generaal, Cho dacki, is na een kort bezoek aan Danzig weer naar Warschau vertrokken. De militaire bedrijvigheid in het gebied der Vrije Stad neemt toe. Afdeelingen ar tillerie en zware vrachtwagens rijden onop houdelijk door de straten van Danzig ’s Nachts hoort men de schietoefeningen met zwaar geschut. Gedurende den nacht komen weer groote hoeveelheden wapenma- terieel aan, die door auto’s vervoerd wor den. Havas meldt nader uit Danzig, dat agen ten van de Gestapo en S.S.-mannen gister avond een razzia hebben gehouden in het grootste koffiehuis te Danzig, het „Deut sche Haus”. Drie personen werden gear resteerd. Deze maatregel staat In verband met de geheime anti-Hitleriaansche propa ganda, die op het oogenblik in de Vrije Stad gevoerd wordt en die een zekere op schudding onder de nationaal-socialistische leiders veroorzaakt heeft. Voorts wordt gemeld, dat de tankversper- ringen en het luchtafweergeschut sedert gisteren speciaal bewaakt worden, hetgeen onder de bevolking eenige nervositeit te weeg heeft gebracht. I’END 10.30 uur 1RMANN THIMIG in )ommi Mamma tor lederen leeftijd. 30 en 40 cent. wij denken nu aan de voortreffelijke vloot, die de herinnering aan Drake en Nelson nooit zal beschamen. Onze vloot heeft ons volledig vertrouwen; Ik spreek vandaag tot u als optimist en als iemand, die de hoop, namelijk de hoop op den vrede, niet heeft opgegeven. Oorlog is niet onvermijdelijk. W(j hebben het geloof in een betere toe komst voor de menschheid niet verloren.” IDDAG om 2 UUR >r iederen leeftijd met LACH-PfeoCRAMMA. De vier leden der mandaatscommissie, die van meening waren, dat de politiek van het witboek niet in overeenstemming met het mandaat is, zijn Nederland, België, Zwitserland en Noorwegen. Van andere op vatting waren Portugal, Frankrijk en Enge land. Spanje was niet aanwezig, terwijl de vertegenwoordigers van Japan, Duitschland en Italië uit de commissie waren getreden. f 18 tot en met ‘g 22 Augustus ORMS ZAG U NOOITji iterla ontsluierd Zwarten Piraat <n laatste deel) van het eerste deel verhaal op zichzelf. Ifilm: ES QUIGLEY in n v. d. Renbaan vanaf 25 cent, r boven 14 jaar. Fietsenstalling. populaire prijzen >or ieder 25.40-60. Volgens Poolsche pers zou Berlijn „Sudeten.tactiek” willen toepassen. De Poolsche pers vestigt de aandacht op „symptonen”, welke volgens de bladen „doen blijken, dat Duitschland ten aanzien van Polen de Sudetentactiek zou willen toe passen”. De bladen verklaren eenstemmig, dat deze tactiek geen enkele kans van sla gen zal hebben. Volgens de „Kurjer Poranny” hopen de Duitschers, dat de gang van zaken zich als volgt zal ontwikkelen: de internationale spanning zou tot het uiterste worden opge voerd, Europa, voor een onmiddellyke oor logsdreiging geplaatst, zou geïntimideerd worden en een nieuw München aanvaarden; Duitschland zou dan een „definitieve vre de” voorstellen tot den prijs van „onbetee- kenende concessies". Indien Europa hierop gunstig zou reageeren, zou dit zijn moreele demobilisatie beteekeneri en zou een Duit- sche vrede kunnen worden gedicteerd. De Duitschers, aldus het blad, vergeten evenwel, dat de atmosfeer in Europa sinds verleden jaar volkomen gewijzigd is. De mogendheden zijn vastbesloten zich tegen iedere nieuwe Duitsche verovering te ver zetten. De Duitschers vergeten ookr dat zij te doen hebben met Polen, dat zich niet zal laten intimideeren en vastbesloten is te strijden, desnoods alleen. De grens tusschen Polen en het pro tectoraat gesloten. Uit Moravisch Ostrau meldt HavasDe Polen hebben alle grensovergangen tus schen Polen en het protectoraat van Ja- blunkof tot Mosty gebarricadeerd. Het ver keer is geheel stilgelegd. Deze maatregel is genomen in den nacht van Dinsdag op Woensdag, als antwoord op de uitgebreide voorbereidingen, welke van Duitsche zijde in dit gebied zijn gemaakt. De groote weg, welke het protectoraat verbindt met Slo wakije, is voor onbepaalden tijd voor alle verkeer gestremd. Een nacht- en een dagraid die een volledig succes zijn geworden. Omtrent de vlucht der bommenwerpers over Engelsch gebied, in den loop van gis ternacht, wordt medegedeeld, dat een be zoek werd gebracht aan de voornaamste steden in Zuid- en Midden-Engeland, Liver pool, Bristol, Birmingham, Manchester. De Fransche toestellen werden bestreden door zeven bombardementseskaders. Bij de oefening werd gebruik gemaakt van for maties lichte bommenwerpers, zware bom menwerpers en jagers, in totaal ongeveer 200 vliegtuigen. Naar het ministerie van luchtvaart mededeelt, hebben Fransche luchteenheden vanmorgen een nieuwe vlucht ondernomen naar de voornaamste stede» in Zuid- en M idden-Engeland. Honderdvijftig Fransche vliegtuigen zijn tegen 12 uur boven Engeland verschenen bij Eastbourne, om deel te nemen aan oefe ningen in Zuid- en Midden-Engeland. De bombardementsvliegtuigen werden geëscor teerd op hun vlucht over Londen, tegen 3 uur des middags, door 60 jachttoestellen. Op dat oogenblik kwamen lucht af we er eenheden in acticx Deze gecombineerde manoeuvres der Fransche luchtmacht boven Engeland zijn een volledig succes geworden. Midden in den nacht waren zware bommenwerpers uit Frankrijk vertrokken .Tegen het aanbreken van den dag werd Liverpool bereikt, dat werd gebombardeerd, waarna de vliegtui gen naar de Fransche kust terugkeerden. Ztf waren zeven uur in de lucht geweest. Van 10 uur 55 af waren eskaders middcl- groote en lichte bommenwerpers op hun beurt het Kanaal overgestoken in de rich ting van Bristol, Birmingham, Manchester Oxford en Liverpool. Om half vijf vanmid dag keerden de vliegtuigen in hun bas’s terug. De manoeuvres geschiedden onder normale omstandigheden, waarbij rekening werd gehouden met de intense activiteit der Britsehe luchtverdediging, die alle for maties die het grondgebied waren binnen gedrongen, aanviel. De Engelsche en Fran sche luchtmacht heeft in volkomen samen werking gefunctioneerd en belangwekken de resultaten verkregen. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 2146. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging par looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. Een Poolsch decreet te wachten tot verkaveling van Duitsche bezittingen. Het belang der landsverdediging. Uit Warschau wordt officieel medege deeld, dat nog heden in het Staatsblad een presidentieel decreet zal verschijnen, waar bij de minister van landbouw, in overeen stemming met den minister van binnenland- sche zaken, zal worden gemachtigd om re denen van veiligheid van den staat of d' grensverdediging over te gaan tot een vei- kaveling en in zekere gevallen van een ge- forceerden verkoop van bezittingen, die zich in het grensgebied bevinden. Het decreet zal de bepalingen wijzigen van art. 5 van de wet op de landbouwhervorming van 1925, die er in voorzag zekere bezittin gen van verkaveling vrij te stellen. De minister van landbouw zal bjjv. kun nen worden gemachtigd over te gaan tot de verkaveling van zeker groot grondbezit, toebehoorende aan leden der Duitsche min derheid om er stukken van te verdeel en on c|pr de boeren of kleine grondbezitters. Er moet in dit verband aan worden her innerd, aldus Havas, dat in zekere grens streken, met name in Opper-Silezië en Pommeren ,nog groote stukken grond aan Duitsche aristocraten toebehooren. Naar schatting zijn de groote bezittingen in Pommeren voor 80 pet. in Duitsche han den, 22 pct. van den grond, terwijl de Duit- sche minderheid slechts 9.8 pct. van de be- EEN NERVEUZE STEMMING TE BERLIJN. De Führer wil^ets, doch men weet niet wat. Tengevolge van de berichten in de Duit sche pers over Poolsche terreur, evenals een jaar geleden over de Tsjechische wreed heden, Is in Berlijn een nerveuze stemming merkbaar. Men heeft het gevoel, dat iets moet gebsuren en wel spoedig en er is een gevoel van gespannen afwachten. De Duit schers zijn overtuigd, dat de Führer iets wil, doch men weet niet wat. In niet-offi- cieele kringen is men van meening, dat Hitler, wanneer de tijd daar is, bliksemsnel zal toeslaan, zoodat een beslissende stap zal zijn gedaan voor de mogendheden van het vredesfront tijd hebben gehad in actie te komen. In officieele kringen wil men doen voor komen, dat de nervositeit niet algemeen is onder het volk, doch vreemdelingen, die hier eenigien tijd gewoond hebben, hebben den indruk, dat de onrust voortdurend toe neemt. De lezers der dagbladen zien een herhaling van de campagne van het vorig Jaar. i bezielende leiding van tdurend van Haar hooge staak blijk geeft, telt 5 duizenden vrijwillig® isportcolonnisten, help- fde gedreven, het per- lag uit brengen. [ruts werk hebben. Maar GOl 1KSUIE (lil IIA\T. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bewrgkring: 1—5 reyels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drifs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van «oliede Boek handelaren, Advertentiebureau» en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerden Prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. a-’SlkÜÜL' Niet in overeenstemming met interpretatie die de mandaats- commissie aan het mandaat geeft. jjE Volkenbondscommissie voor de manda ten geeft in haar verslag, dat aan den Volkenbondsraad zal worden voorgelegd, eenstemmig te kennen, dat de Palestijnsche politiek der Britsehe regeering, zooals die in het witboek ia uiteengezet, niet in over, eenstemming is met de interpretatie, die de commisse aan het mandaat over Palestna geeft. Dit verslag heeft betrekking op de byeen- lorristen der commissie in Juni, .toen mi nister Malcolm MacDonald *perso. nljjk de vraagstukken met de commissie heeft be sproken. Terwijl de meening der commissi 3 ten aanzien van het witboek eenstemmig is, bestaat er verschil van meening met be trekking tot de vraag, of het mandaat geen ruimte zou kunnen bieden voor een nieuwe interpretatie, welke, met behoud van de voornaamste beginselen, soepel genoeg zou zijn om de politiek van het witboek niet ir. strijd daarmede te doen zijn. Het Britsehe antwoord op de bezwaren. In een uitvoerig Britsch antwoord, ver vat in een op 5 Augustus 1939 gedateerd memorandum, van het Foreign Office, wordt betoogd, dat de mandetaire mogend heid, die verantwoordelijk is voor het be stuur van Palestina, politieke overwegingen niet terzjjde kan laten. Wat het immigratio- vraagstuk betreft, het Witboek van 1922 beteekende slechts ,dat de immigratie het economische opnemingsvermogien van Pa lestina niet te boven zou gaan. Het bedoel de nooit de mogelijkheid uit te sluiten, dat het immigratiequotum beneden dat peil zou dalen met het oog op andere geldige over wegingen. De Britsehe regeering is het er dus niet mee eens, dat de verplichting tot bevordering der Joodsche immigratie, onaf hankelijk is van iedere overweging behalve die van het economische opnemingisvernio- gen. Zij is van meening, dat dit, indien het de bedoeling van de opstellers van het mandaat geweest zou zyn, met zooveel woorden gezegd zou zijn. De Britsehe regee- ling legt er verder den nadruk op, dat een llyvende qualificatie van de verplichting tot bevordering der immigratie wordt ge- st om een bedrag van affing van Vervonioe- i in vrachtauto's X en aantal aanzienlijk» in 500. mocht worden die van 1.—, waaruit hun steen'tje bij te dra- Stopzetting grensverkeer Opper-Silezië. Als represaille tegen den Duitschen maatregel. Het Poolsche telegraaf-agentschap P.A.T. deelt het volgende mede: Daar de Duitsche autoriteiten op 14 dezer zonder eenige aan leiding het geheele grensverkeer In het district Rybnik (Silezië) hebben stop gezet, heeft de Poolsche regeering thans van haar kant het grensverkeer in geheel Opper Silezië verboden, totdat de Duitsche regee ring den door haar genomen maatregel in trekt of de redenen daarvan opgeeft. Het D.N.B. meldt nader, dat het sluiten van de Duitsch-Poolsche grens in Opper- Silezië gepaard gaat met een golf van ter reur van de zyde der Poolsche nationalis- ge menschen gilden, gaf men mevrouw Kingsley Wood haastige aanwijzingen^ hoe zij de flesch champagne tegen den boeg van het reeds glijdende schip moest slinge ren. Zoo kon dP al te haastige „Formidable” toch nog ty'dens zyn aanloop gedoopt wor den, waarna hy zonder ongelukken te wa ter gleed en weldra jjoor dec sleepbooten naar den kant gehaald en gemeerd werd. Ondanks de verwarring van dezen over haasten stapelloop, werd de verstoorde plechtigheid zoo goed e^zoo kwaad als het ging voortgezet. De godsdienstoefening, waarmee begonnen had moeten worden, werd nu gehouden, terwijl de „Formidable” reeds te water lag. Vervolgens hield minis ter Kingsley Wood een toespraak, waarin hij zeide: „Kracht en waakzaamheid moe ten ons wachtwoord zijn. Ik geloof niet, dat iemand in twijfel verkeert omtrent onze kracht of onze bedoelingen. Wij zoeken geen twist met «enig land en wij gelooven, dat onze goede trouw en onze eerlijke be doelingen overal bekend zijn. Dit volk ver langt, zooals de meerderheid van ieder an der volk, den vrede, doch er zijn dingen, die meer waard zijn dan zelfs den vrede, die niet kunnen worden afgestaan. „Wjj hechten niet alleen aan onze eigen vrijheid, maar ook aan die vari anderen. Wij zullen al onze plechtig aangegane vei- plichtingen getrouwelijk nakomen en nooit capituleeren voor het geweld der agressie. Wij kunrten in volkomen vertrouwen op onze kracht voorwaarts gaan”. „Engeland,” aldus de minister, „heeft zyn luchtmacht, zyn financieele kracht, den moed en de vastberadenheid van het volk, die nooit overwonnen kunnen worden, doch geven in artikel 6 van het mandaat, waar wordt gezegd, dat die immigratie verge makkelijkt moet worden, voor zoover het mogelyk is en „met behoud van de rechten tn de positie van andere deelen der bevol king”. Ook ten aanzien van de landover- dracht baseert de regeering zich op een overeenkomstige zinsnede in hetzelfde ar tikel. Wat betreft de toekomstige constitutie van Palestina, ten aanzien waarvan do meening bestaat, dat de besluiten der Brit- sche regeering een politieke ondergeschikt heid van het Joodsche nationale Tehuis aan een Arabische meerderheid en daardoor een botsing met artikel 2 van het mandaat in houden, betoogt de Britsehe regeering, dat het Witboek niet tracht den vorm voor een toekomstige constitutie aan te geven en dat gissingen daaromtrent dan ook voorbarig z«n. Indien de Britsehe regeering aldus het memorandum een politiek zou moe ten volgen, waarbij maatregelen ten aan zien van de immigratie en andere belangrij ke onderwerpen, in het Witboek genoemd, w zouden zijn uitgesloten, zou de onzekerheid tusschen beide volksgroepen voortduren. Indien de immigratie onbepaald zou wor den voortgezet tot het uiterste van het eco nomische opnemingsvermogen en met nega tie van alle andere overwegingen, zal dr beillooze vijandschap tusschen Joden en Arabieren blijven bestaan. Het memoran dum besluit met de woorden„Het is in het belang van Joden en Arabieren, dat gere geerd wordt niet door geweld, maar door overeenstemming. Naar de meening der Britsehe regeering is het voor den vrede, de veiligheid en het welzijn van het Joodsche Nationale Tehuis noodig, dat de betrekkin gen tusschen Joden en Arabieren berusten op wederzijdsche verdraagzaamheid en goe den wil. De Britsehe regeering gelooft, door hiernaar te streven het fundamenteele doei van het mandaat getrouw te dienen.” Paniek onder de toeschouwers. één doode en twintig gewonden. Het Engelsche vliegkampschip „For midable” dat gistermiddag te Belfast te water gelaten zou worden, is door tot nu toe onopgehelderde oorzaken te vroeg van stapel geloopen, met het gevolg dat een yrouwelyke toeschouwer werd gedood on twintig personen gewond. De minister van luchtvaart Kingsley Woed en zijn eehtgenoote, die het schip zou doopen, hadden juist de eere-tribune be nogen, toen men stukken van de houten •lee, waarop het schip rustte, zag breken het gevaarte, tot iedets schrik, twintig minuten voor den vastgestelden tijd, begon e glijden. De arbeiders, die voor het schip nog aan het werk waren met het wegne men der laatste beletselen .zochten in aller- een goed heenkomen. Stukken hout en bouten vlogen overal in het rond en kwa den ook in de toeschouwersruimte terecht. Toen de geweldige 23.000 ton metende massa zich aldus in beweging zette, en onder een oorverdoovend gekraak der be zwijkende stutbalken van de helling begon te loopen, ging een golf van panlschen angst door de menigte der toeschouwers aan weerszijden, die vreesden dat het ge weldige gevaarte, dat tientallen meters bo- Ven hen optorende, zou kantelen en hen verpletteren. rcSL de. eere-tribune verloor men intus- koelb,oeüigheid niet. Terwijl de schin o?te?’ d*e lagen te wachten, om het allJ«iB raks naar den kant te balen in wegstoven voor het niet te remmen er, terwijl sirenes loeiden en angsti-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1