r. 13 e NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BEEKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen I r etnische ïs nu ver af f. 6,15 net draai kringen ?r maand. r in alle zaken. vindt U bij HANDELSVERDRAG tusschen duitschland EN DE SOVJET-UNIEfc t én wringt. Goederen- en Credietovereenkomst’tusschen beide landen. - No. 20097 Maandag 21 Augustus 1939 78e Jaargang. Muziekschool DE BEUN, Schoolboeken vlug en correct Boekt Italië’s houding tegenover Polen.' Afgezant van den Paus naar Warschau T Waarschuwend woord van den Paus. Afbreking der Britsch-' Japansche besprekingen. ;rs I 1 BINNENLAND. u« geheel houden. t Huis te huur, enierstraat 15. r. Turfmarkt 88. sntie. leden Baby wiegen. és: Nieuwe Markt 28. gd Dienstmeisje. bisser, Tuinstraat 93, a. d. Ussel. over de k’ngsi-echt wenschen Plebisciet van vrees i gedstan wat mogelijk j alles het (jorlogs- werken rings middel ■uitaten I voordeliger' isch- en fietsmanden. Adres: Nieuwe Markt 28. mg. boven. Voor de reis en 7 peraoons Auto’s ANKER, Stolwijk. De Ned. gezant te Peking in Den Haag. In hotel De Oude Doelen In Den Haag Is gangekomen de Nederlatidsche gezant te Peking, mr. G. W. baron' de V(S van Steenwijk, die vergezeld Is van zijn echt- genoote. zeer gen JAPAN. Synthetische rübber. Naar Domei meldt, heeft het fndustrieele laboratorium van het departement van han- ifdealing Wiegen Aparte sorteermj Monsterkamer U adres. Bekende kwaliteit. Nieuwe Markt 28. ns /jvertrekkten/ genew Wörg^ikt vanaf 2.25. nfabriek 'Gouwe 130. koop een prima Philip» compleet 15. rings, P. Hendrikstr. 79. che Kunstatoppage, 84. stopt alle schen en brandgaten. Danzig raakt op den achtergrond. Poolsch Opper-Silezië wordt waarschijnlijk de inzet. *pERWIJL de gansche wereld met groote spanning de ontknoopingi volgt van het Danzig-tooneel, waarbij talryke geruchten nerveuze stemmingen wekken schreven niet de Fransche bladen dat de llag van 2 September de ontknooping zodPbrengen - - komt daar ineens het bericht van het sla gen van de onderhandel ingen tusschen Duitschland en de- Sovjet-Unie omtrent het sluiten van een handelsverdrag tot verrui ming van het wederzydsch goederenver keer. Het is wel teekenend voor den huldi gen toestand dat de totstandkoming wan luik een verdrag mogelijk is. Afgescheiden van de slechts betrekkelijke beteekenis uit ijandelsoogpunt is deze overeenkomst ee»* feit dat in deze dagen van moreele betee- kenis jnoet worden geacht. Zijn niet in Moskou de onderhandelinge^ gaande tus schen de militaire missies van Frankrijk en Engeland met de Sovjet-Unie, waarbij de besprekingen tot nu toe geen effect hebben opgeleverd terwijl het in' de gegeven om- Eingeland’s zeemacht. De hertog, van Gloucester heeft Zater dag de té water lating bjjgewoond van den SOÖO-tons kruiser Éenya. Admiraal Ffaseij verklaarde bij die gelegenheid dat op het oogenblik 245 schepen met een totale ton nage van een millioen ton en een wapening van in totaal 1106 kanonnen* op stabel, staan. idery D. v. LEEUWEN, gel 23. Het betere adres binden van alle soorten jaargangen en muziek. --7r— •uiloften «g partijen ARKTRESTAURANT d. Hopdel, N. Markt. Middellantetr 19. >nd gevraagd een Smidsleerling, Paul, Eletr. Smederij, kerk a. d. IJssel. FRANKRIJK. Spanjaarden in Fransche wapenindustrie. Uit Fransche vluchtelingenkampen zijn, naar United Press uit Parijsmeldt, ytjtfig Spaansche republikeinen na^r de buurt van Roubaix gezonden, waar zij in de staalfa brieken te werk gesteld zullen worden. Het zijn allen voormalige metaalvakarbeiders uit Spaansche fabrieken, en met het oog op het gebrek aan werkkrachten in de indus trieën die voor de defensie werken, zullen de Fransche autoriteiten een j^oef met hqn nemen. In geval deze proef slaagt ,zal men voortgaan met het recruteeren van arbei ders uit te kampen. Drie Fransche bergbeklimmers omgekomen. Donderdag hebben in de omgeving van rt^lognan. zoo meldt Havas uit Moutiers (Savoye), drie jeugdige Franschen. den dood*(gevonden, toen zij zonder gids den pas Gfande Casse op 3800 M. hoogte beklom men. Op een gletscher gleed een van het drietal uit en sleepte de beide anderen mee, zoodat zy gezamenlijk vijfhonderd meter omlj^agstortten. Intusschen blijven vele Duitschers geloo- ven, dat Hitler’s plannen zeer binnenkort tot uitvoering zullen worden gebracht. De militaire activiteit blijft onopvallend, doch op zeer groote schaal aanhouden en som mige deelen van Duitschland zijn byzondtr zwaar getroffen. In Oost-Pruisen b.v. zijn byna geen lichamelijk geschikte mannen meer, die niet zijn opgerqepen, nu de oogst is binnengehaald en paarden en voertuigen zijn in grooten getale opgevorderd. Duitsche goederen op crediet aan Moskou. I Russische leveringen aan Duitschland. Naar het Duitsche Nieuwsbureau (D.N. B.) meldt zyn sedert langen tijd aanhangi ge beSpjekingen tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie tot verruiming van het we- derzjjdsche goederenverkeer met succes be kroond. Volgens de overeenkomst staal Duitschland aan de Sovjet-Unie een goe- der^ncrediet van 200 millioen mark toe, dat beschikbaar gesteld wordt S'oor den aankoop van Duitsche goederen. Voorts wordt overeengekomen, dat. de Sovjet- Unie in de volgende twee jaar voor een bedrag van 180 millioen mark aan 90e* deren aan Duitschland zal leveren. Het telegraaf-agentschpp der Sovjet-Unie bevestigt het bericht van het sluiten van een handelsverdrag tusschen Duitschland en I de Sovjet-Unie en voegt hieraan toe, dat het Duitsche crediet van tweehonderd mil lioen mark is verstrekt voor den tyd van zeven jaar met een rente van vijf procent Het is bestemd vóór den aankoop van Duit sche waren binnen twee jaar na dagteeke- ning van de overeenkomst. Het crediet van 200 millioen mark, dat aan Rusland wordt verleend en waarvoor Duitschland goederen zal leveren, is voorde Duitsche buitenlandsche handelsbalans tlechts van bêtrekkelijk belang. Waar dit Let geval is, is het duidelijk dat het DuRsch- land er door de totstandkoming dezer over eenkomst om te doen is tftans een moreel w succeSi te behalen. De beteekenis van dit verdrag wordt ook bepaald door den aard der goederen, welke hieronder vallen. Het is Duitschland natuur lik in de eerste plaats om grondstoffen, ertsen en olie, te doen, terwijl het gaarne fabrikaten zou willen leveren, welke het in voldoende mate over heeft en moeilijk op de wereldmarkt van de hand kan doen. De Sovjet-Unie wenscjjt harerzijds - vooral werktuigen en optische Mnstruihenten. In hoever Duitschland aan de Russische wen- schen is tegemoet gekomen en in hpevej de Sovjet-Urtie aan de Duitsche verlangens heeft toegegeven, is nog niet bekend. Vervroegde terugkeer der Engelsche en Italiaansche staatslieden. Chamberlain en Halifax te Londen. 1 Chamberlain is vanochtend met zyn ejht- gentoote te Londen aangekomen. Dé premier zag er goed uit. Ook Lprd Halifax is vanochtend vroeg te Londen aangekomen. Graaf Ciano naar Rome» De Italiaansche ambassadeur graaf Ciano is reeds Zondagavond per vliegtuig uit Al banië naar Rome teruggekeerd. Daar hij eerst Maandagavond terug verwacht werd .hecht men in politieke kringen te Rome eenig belang aan dezerf plotselingen terug keer. Algemeen wordt verwacht, dat graaf Ciano zeer binnenkort de ambassadeurs van de Vereenigde Staten, Groot-Brittannië, Japan en Frankrijk te Rome zal ontvangen JAPAN. w Vulkanische uitbarsting Dertig dooden verscherping ■United Press, meldt uit Tokio: Naar de j r--- «- T— JHItsji Sjimboen” beridht, zyn Vrydag by J kringen meent men, volgens United Press, J .'.n 51(1 VIS- 1 n(1 t'U'ii'.i'TIn’n,' haanAHTATl(lilt F? Tltrol qTlrl Gocm üiiiuvi. ADVERTENTIEPRIJS 1 Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: t—5 regels 1.56. elke regel meer 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag <p den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Adverientiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomüt van soliede Boek handelaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingex bij contract tot zeer gereduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. DE TROMP NAAR INDIë VERTROKKEN. Groote belangstelling bij het vat- trek uit\en Helder. Onder enorme belangstelling, zqo groot als nog nieC bij het Vertrek van een oor logsbodem te Nleuwedlep is ondervonden, is Zaterdagmorgen te kwart voor elf Hr. Ms. flottleljelelder „Tromp”, onder com mando van den ^apitein-lultenant ter zee J. W. Termijtelen, voor het eerst naar Nederlandsch Oost-Indlë vertrokken. Aan boord bewoge^ zich honderden familieled^! va» de bemanning op de •verschillende dekken, hetgeen een on gewoon aspect opleverde. Tefeen tien uur echter niótsten de familieleden ’t schip verlaten en moest dex geheele bemanning aan boord,jÉjn.. De valreep werd op de, /kade getrofien en ijiet assistentie vpn Ohet marinepersoneel aan den wal ont- Cmeerde de „Tromp”, om door- de sleep boot „Utrecht” langzaam naar den ha- Venultgang gesleept te worden. Bij het Öasseeren van het wachtschip en het direfctlegebouw, wêfd met vlagvertoon het militaire saluut gebracht, terwijl de bemanning aan boord vantya flottielje- leider in lange rechte rijen^stond aan getreden. Bij het hJavenhoof< wis de be langstelling nog grooter dan bij den aanlegsteiger. Hier stond ook het mu ziekcorps van het 21e regiment infante rie, onder leiding van majoor Van der. Mey, opgesteld, ojn, bijg afwezigheid we gens vacan'tie vdn de VUafrnuzlek der Koninklijke Marine, 'het vertrek op te** luisteren. Qp het' fort „L^uise” zagen wij verschillende marine- eh landmhcht- autoriteiten ^ls gewoonlijk het vertrek gadeslaan Het was een plechtig moment, toen terw,ijl het volkslied weerklonk de „Tromp” langzaam en statig de haven verliet. Terwijl een eskader van xtegen water vliegtuigen boven den flottleljelelder cir kelde, wendde'de „Tromp”'In ^en groote bocht den steven naar het Zuiden, om de eèrstg reis naar Indlë aan te vangéh, na gestaard c|oor de talloozen langs den dijk. agd een Jongen, 14-16 D. Paul, Carosseric- Nieuwerkerk a. J del en nijverheid te Osaka een synthetische rubber bereid, welke, volgens een officieel bericht, betere producten zou, .opleveren dan dé natuurlijke rubber.* Er zjjn reeds hand schoenen, kussens, banden, gasmaskers en andere artikelen van gemaakt. VESTHAVEN 39. hoor, D. Buhrt. Tel. 3438. koop aangeboden nieuw nrjjwiél. Spotkoopje. bevragen: Kleiweg 7. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoóren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef latere 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. DUITSCHLANR, X Manoevres in Saksen., Zaterdagavond is te Berlijn bekendge maakt, dat van 1018 September aan de Noordwestelijke grens van het protectoraat in SRksen Duitsch(e gemotoriseerde afdeelin- gen manoeuvres op groote» schaal zullen houden. Voorbereidingen voor congres <an Neurenberg/ Ruim 1'0.000 Duitsche werklieden zijn da gelijks te Neurenberg bezig met het oprich ten van. een enorihe tentenstad, welke 350.000 bezoekers moet herbergen tijdens het partijcongres tan dit jaar, dat 2 Sep tember a.d. als „partijcongres van den vre de” geopend zal worden. In scholen en andere apenbare gebouwen zullen fiog 170.000 meer bevoorrechte be zoekers gehuisvest' worden, als partijleiders, politiebeambten, vrpuwelijke bezozkers en 16.000 leden van „Kraft'durch Freudev. De hoogste politieke leiders en de buitenland- rche gasten zullen hun intrek nemen in 4e hotels en de beschikbare particuliere hui* izen. Tot regeling vhn hét enorme verkeer, zal de gewone politie mèt 1000 S.B. lieden ver sterkt worden, en zullen 1000 trambestuur ders uit Berlyn, Weengn en andere groote •steden worden «aangeveerd. Van alle Duit- i sch« gouwf*R uit zijn circa 260p Hitler- Jongens hifl^ jaarlijkschen opmarsch naar Neurenberg begonnen. Voor het eerst zaj het Sudetengebied op*bet congrës vertegen woordigd zijn. Het' symbool van hét cohgres wordt ge vormd door een Vrouwenfiguur, voorstel lende de vruchtbaarheid van de aarde, ge kroond door een Duitschen adelaar, voor stellende de gewapende macht. Uit Rome wordt gemeld dat door de Ita-’ laansche Regeering in verdubbelde mate een beroep is gedaan op Polen om tot een overeeenkomst te komen. Polen wordt vooral gewaarschuwd dat het geen doeltreffende militair^ hulp van Engeland en Frankrijk kan verwachten en dat het in een oorlog in ieder geval in zeer korten tijd door Duitschland onder den voet zal wonden geioopen. Polen moetMeseffen, dat het tot een instrument wordt gemaak, door de groote democratieën,' die het met behulp van Rusland tot het slagveld van' een „tweede reeks van Punische oorlogen” wil maken. De waarschijnlijkheid, lat Po-' len Russische hulp zou krygen, heet te zijn verminderd door de jongste ontwikkeling te Moskou. ^GELAND. TOCH BR1TSCHE LEENING AAN CHINA? Uit kringen vaflt#Amerikaansche bankiers te Londen verneemt United Press, dat concept-overeenkomst voor een Britsche lee- ning aan China ten beloope van 3 millioen ter teekening gereed ligt. Hoewel verklaard wordt, dat technische redenen de onderteekening tot nu toé heb-, ben vertraagd, neemt men aan, dat Groot- Brittannië dece heeft opgehouden om een r van de antj-Britsche cam pagne in Japan te voorkomen. In bankiers - ,^riKsji öjimooen oenemv, zyn “v j incCnt men, volgens United Press, de uitbarsting van den Torisjima 30 vis- aanwijzingen te bespeuren, dat Engeland schers omgekomen; er‘worden nog 100 per- j deze leeningso'vereenkdmst als éen laatste sonen vermist. Dat Is naar men gelóóft, de troef zou willen uitspelen yoor’het gieval de geheele bevolking van het vulcanische onderhandelingen te Tokio definitief zouden eiland. 1 mislukken. United Press verneemt uit Vaticaanstad, dat de paus een specialen gedelege^e naar Warschau heeft gezonden, die, naar mefi verwacht, Donderdag te Castel Gandolfo zal terugkeeren. De naam van dezen gedele geerde is niet bekehdgemaakt. Men ziet in dit besluit van den paus een nieuwe poging om den vrede te behouden. Men meent te weten, dat het Vaticaan den Poolschen premier tracht te overreden, on- derhandelingen met Duitschland aap te knoopen. Een gebed voor den vrede. De Paus heeft Zaterdagmo^en te Castel Gandolfo een groep inwoners van Venetië in audiëntie ontvangen, ter gelegenheid van de 25ste verjaring van het overlijden van Paus Pius X* De Paus zeide in zyn rede, na een herinnering aan de persoonlijkheid van zijn in het begin van den wereldoorlog overleden Voorganger, o.m.; „Op dit oogenblik, waarop ons hart wee? - vervuld wordt, hebben wy t was om gevaar te keeren en om medd voor de vestiging van een hechten vrede op den grondslag van gerechtigheid, een vrede die in staat is om dejvryheid en e«r der volken te waarborgen. Wij iiebben ons zelf voorzichtigheid en reserve opgelegd, om de actie voor den vrede niet nog moei- lijker of onmogelyk te maken, want wy ziüi ens welbewyst van alles wat wij op dij; ^w- hied in het belang van de Kerk en de 'ge heele menschheid moeten verrichten. Wij willen en kunnen niet de hoop lateif varen, dat een conflict kan worden vqprko- men dat, naar het zich laat aanzien, het'1 vorige conflict in vernieling en geestelijke en zedelyke ineenstorting, verre jal over treffen. Wij blijver1! vertrouwen, dat de, lei- ders der volken, op het oogenblik van de gewichtige beslissing, niet de zoo zware verantwoording op zich zullen laden door hun toewlucht tht geweld te nemen. Doch onzeMroop, alciüs de Taus in zyw peroratie,’ gaat verder dan dat naar wijsheid en goedhejd der menschen: onze blik richt zich naar den almachtigen, barmhartigen God, die den volken wijsheid geeft en de harten fn gees^ der regeeringen be- .heerscht. Moge het Hem behagien, dat op deze verontruste wereld de yrede zal hecr- schen en de - eensgezindheid oer volken, waarvoor wij nimmer zullen ophouden vurig te bidden. standigheden de vraag zal zijn of' deze effect zullen hebben? Het f*eit, dat zoowel Warschau als Ber lyn, Londen en Parijs telken male met na druk publiekelijk laten verklaren, dat zU geen duimbreed zullen wyken en dat zy be reid zyn om vöor hunne tjelangen en ver plichtingen desnoods het zwaard te trekken, behoeft echter geen indicatie voor de waarschijnlijkheid vdn oorlog te zyn. De waarlijk critieke b^filissing over het pro bleem „vechten of niet vechten” zal in alle genoemde hoordsteden pas worden geno men, als het waarlijk beslissende oogenblik aanbreekt. Wy zyn nu nog pas of nog steeds in het stadium, waarin partyen hoo- ge propaganda-barricaden opwerpen. En een ieder weet uit ervaring, hoe snel een standpunt verlaten en een propaganda-bar ricade geslecht kan worden. Vooralsnog is er, naar wij meenen, meer kans op het b°- houden bly’ven van den vrede dan op het uitbreken van een gewapend conflict, waar bij ook Frankrijk, Engeland, Italië en Rus land betrokken zullen zijn. Evenals ten vo- rigen jarp September, zijn wij ook thans d» meening toegedaan, dat de vredeskan sen sterker en talryker zijn dan de kansen op oorlog. Hiermede wil niet gezegd zijn, dat de toestand in de’wereld niet critiektls en dat ernstige complicaties tot de onmo gelijkheden behooren. Doch wel, dat zooda nige complicaties, naar den stand van za ken op dit oogenblik te oordeelen, ni c t waarschijnlijk moeten worden geacht. Schokkende gebeurtenissen staan ons in de zeer nabije toekomst zonder twyfel te wachten. Maar daaraan ziju we in deze ja- ren al gewoon geraakt, eoodat ook deze we\ zal worden opgevangen en verwerkt. Wij zien het uiteindeljjk resultaat van de ont wikkeling der gebeurtenissen in de toe- Jwmst niet zonder vertrouwen tegemoet, al- ^Ihans wat betreft een redelijk vreedzamen afloop van het conflict. Niet Danzig alleen, doch Opper Silezië. BlyZondag uit Berlyn iygiekomen berichO^mkt het probleem van Danzig op den achtergrond door dat veel meer om vattende quaesties naar voren worden ge schoven. Thans gaat het om de gebieden, die Duitschland na den wereldoorlog aan Polen heeft moeten af staanom Opper- Silezië, dat rijke kolenmijnen heeft en een betrekkelijk belangryké industrie. De ach- ergrond vafi allen commentaar op de hui dige situatie, die ernstig wordt geacht, is, dat dat gebied moet térugeeren tot het Duitsche Ryk en er wordt reeds gesproken toepassing van het zelfbeschif- voor dat gebied, ondanks de van de bevolking, zooals die bij n van t0* uiting kwamen. nenliik z|jn deze gebieden niet opgeëispht, Waar het is thans duidelijk, dat 'een voor uitschland aanvaardbare regeling meer Moet inhouden, dan alleen een regeling van de Danrigsche kwestie. i. voor Maanfr. en Vry- e ^Werkster. Adtes: H. uvel, 2e Tochtweg D werkerk a. d. IJagel. Hallo! hier Wiezen, - 33, Gouda.. Het juiste >or Naaimachines- en reparaties. Rep. en PP. ook af te geven bü Kapper, Stolwylj. Naar verluidt zou Engeland s ambassa deur-te Tokio, ;Craigie, het Foreign Office echter hebben doen weten, dat het verlee- nen van een nieuw crediet aan China een' zeer schadelijke uitwerking zou hebben op de Japansche houding ten aanzien van Groot-Brittannië., Het Engelsche crediet zoubestaan uit obligaties van de Bank van Engeland, die deze aan de particuliere banken zou uit geven. Als interest wordt 5% genoemd, ter wijl de hoofdsom in veertien jaar terugbe taald 7. ou-moe ten, worden. Volgens welingelichte kringen zou het geld worden aangewend voor den aankoop van Britsche machines, doch men neemt aan, dat hieronder ook installaties voor den bouw van wapenfabrieken' in Zuid-West- 'China* moeten worden verstaan. Reuter meldt uit Tokio/ dat men in Ja- pensche kringen een volledig afbreken der Britsöh-Japansche besprekingen aanstaan de acht. In een. gemeenschappelijke conferentie hebben vertegenwoordigers van de ministe ries van oorlog en buitenlandsche zaken te Tokio besloten „geen enkele beperking aan de actie der Japansche militairen te Tient sin op leggen” indien de Britsch-Japan- sche besprekingen niet overeenkomstig den wensch van Japan hervat worden. De „Formidable” nu reeds in het droogdok? De Britsche admiraliteit heeft, volgens een Havas-telegram uit Londen, thans een telegrafisch rapport ontvangen van een harer technici, die werkzaam zijn <p de werf van Hariand and Wolf, te Belfast, waar het te vroeg van stapel geloopen vlieg- tuigfrioederschip „Formidable” is gebouwd. Daaruit blijkt, dat het fechip bij het af- fglyden lichte schade heeft bekomen. De oor zaak van het ongeval is mog niet bekend. Het is mogelijk, dat de' „Formidable” in een droogdok zal worden opgenomen om een grondige inspectie te ondergaan. ITALIë. Trambotsing te Napels. Tachtig gewonden. By een trambotsing zijn te Napols tach tig menschen gewond, doordat een tram bij een halte tegen een andere apnreed en aie fn elkaar drukte; door den schok botste laatstgenoemde wagen tegen een derde tjjam, die er voor étond.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1