nk nk iandel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwüude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon- en Feestdagen 4 leven ebrek i wringt. ische Parijs en Londen overtroefd. Wat gaat er thans gebeuren? i alle iken. BERLIJN EN MOSKOU SLUITEN EEN NIET-AANVALSPACT. fabriek ouda. O o 00 w ver- f. 6,15 draai ingen laand. De Oslo-Staten komen te Brussel bijeen. Zal Amerika meedoen in een evéntueelen oorlof? No. 20098 Dinsdag 22 Augustus 1939 78e Jaargang. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. De houding van Hongarije. Verklaring van ICsaky. REX 3S-OI3S il.EFOON 3318. heeft allen in Polen verblyvenden ver en Engeland zich neer dal iedereen, die poogt tweedracht te zaaien I FN OTEN CD zaken itrege- INDEN. of vertrouwde vriendschappen te verbreken, het handhaven van den vrede tegenwerkt en handelt tegen de levensbelangen van Hongarije. Csaky zeide verder nog, dat het duizend jarige Hongarije zich steeds het genoten vertrouwen waardig heeft getoond en steeds zijn nationale eer boven alles heeft gesteld. Juist daarom vindt hij bij zijn machtige vrienden waardeering. Het zou vergeefsche moeite zyn te trachten het van zijn vrien den los te maken. Deze weten dat. een on afhankelijk en sterk Hongarije een onmis bare factor voor midden-Europa is. nen hebben wenschelijk trekken. Welingelichte kringen in Warschau klaarden gisteren, dat de toestand in ernst 8 toegenomen en dat een crisis tegen het Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARJfT 31. GOUDA bU onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie en Redactie Telef. latere 3745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. als U vernam, el geheel zeker O. ligt in het illeen anderen 'er te spreken, lachtzamen ’savonds, :rmen, anderen t zijn speciale dan in 1914. De correspondent noemt het niet overdreven te zeggen, dat indien oorlog zou uitbreken de geheele maritieme defer sie van het Britsche rijk binnen enkele uren op volledigen oorlogsvoet zou kunnen wor den gebracht. Er zou geen vertraging zijn en geen tekort aan voorraden op vitale pun ten of onvolkomenheden in de verdedigings werken in eenig deel der wereld, waar het mogelijk tot een conflict zou komen. De correspondent wijst op het feit, dat er in het algemeen een zeer groote bespoediging is gekomen bij den bouw van oorlogssche pen. In alle vlootbehoeften wordt in de laat ste maanden op voldoende wijze voorzien CHINA. Overstrooming bij Tientsin. Ondanks de door de Japansche militaiie autoritéiten en Chineesche vertegenwoordi gers te Tientsin ondernomen krachtinspan ningen, is de dijk langs de Tsjiangtsoe gis termiddag over een lengte van 10 meter Ue- zweken. De Japansche concessie staat voor twee-derden onder water. Aan het einde van den middag was het gebied der over strooming uitgebreid tot de Fransche en Britsche concessies. Ondanks den geweldigen regen hebben de1 Japansche militaire’autoriteiten de controle De Interparlementaire Unie dringt aan op geestelijke herbewapening Verklaring op het congres te Oslo. „Een eerste vereischte voor iedere goede regeering”. By de sluiting van het jubileumcongres der Interparlementaire Unie te Oslo, Zater dagavond, is een verklaring aan de peis verstrekt, waarin er op wordt gewezen, dac de bloei van de geestelijke' herbewapen’ng de tegenwoordige spanning kan oplossen. De verklaring is uitgegaan van Graaf Car ton de Wiart, voormalig minister-president van België en voorzitter van de Unie, en de heeren I. Lykke, leider der Noorsche de legatie en voorzitter van het congres en C. J. Hambro, voorzitter van het Noorsche par lement. De verklaring is geteekend door vertegenwoordigers van alle 21 landen, die aan het congres deelnamen, waaronder zich bevonden de heeren dr. E. G. M. Roolvinx, Th. F. M. Schaepman en mr. T. A. van Dijken, leden van de Staten-Generaal. Het eenige gezag, dat het respect van iedere natie kan afdwingen, is het gezag, dat voortspruit uit de absolute zedelijke normen van rechtschapenheid en: onzelf zuchtigheid. aldus de verklaring. De inte griteit der menschen is de waarborg voor gezonde instellingen. Het is de plicht var het voorrecht der parlementen nie*t alleen de zaken der volkeren te behartigen, doch ook leiding te geven bij het bouwen van een nieuwe wereld. Geen dringender taak kan door de parlementen worden volbracht, dan de geest van de geestelijke herbewapening uit te dragen over de geheele wereld door haar eerst in hun eigen landen in praclyk en beleid toe te passen. Geestelijke herbewapening, die niet het voorrecht van een bepaald systeem is, dooi een noodzakelijke eerste vereischte voor iedere goede regeering, verschaft het ge meenschappelijke terrein .waarop de hoog ste aspiraties der geheele menschheid el kander kunnen ontmoeten. bij de verschillende ingangen van de Fran- sche en de Britsche concessies niet verslapt. Vooral de vlakte tusschen Tientsin en Tongkoe is getroffen. £an beide zijdeft var de spoorwegen strekken zich onafzfenbar? watermassa’s uit. De lijken van duizenden boeren en de kadavers van dieren drijven m het water rond, terwijl de overlevenden zich vastklemmen in de toppen der hoornen en ?an vlotten. schen en bezoekers van Polen den raad ge- Beven, dat, wanneer zij geen speciale rede- v‘” om in Polen te blijven, hel zou zijn, dat zij zouden ver wondert dan ook niet dat daar steeds ***»-* dere maatregelen worden genomen voer een Nederland vertegenwoordigd door Minister Van Kleffens. De Belgische Minister-president Pierlot heeft in den gisteren te Brussel gehouden kabinetsraad een uiteenzetting gegeven van den internationalen toestand. Hij heeft bij die gelegenheid den raad voorgesteld, de staten van de Oslo-groep uit te noodigen binnenkort te Brussel een bij eenkomst te houden om de verschillende vraagstukken van gemeenschappelijke be lang onder oogen te zien. De uitnoodiging is gisterenmiddag ver zonden. De Belgische zaakgelastigde te ’s-Gra- venhage heeft den Ned. minister v. Buitenl. Zaken uitgenoodigd deel te nemen, aan de samenkomst van de Oslostaten, welke Woensdag te Brussel zal worden gehouden. De minister van Buitenlandsche Zaken, mr. Van Kleffens, heeft de uitnoodiging aanvaard. Denemarken heeft de uitnoodiging van de Belgische regeering tot een conferentie der Oslo-staten eveneens aangenomen, eU^zal vertegenwoordigd worden door den minister van buitenlandsche zaken, Munch. De minister van buitenlandsche van Zweden, Sandler, heeft reeds maat ‘len getroffen om morgen per vliegtuig naar Brussel te gaan. Ook de Noorsche minister van buiten landsche zaken, Koht, zal heden naar Brus- sejj vertrekken om deel te nemen aan de conferentie. Geen bemiddelingspoging te ver wachten. Volgens inlichtingen uit officieele krin gen te Brussel is het programma voor de conferentie der Oslo-staten nog niet defi nitie fvastgesteld.. In verband met den huidigen internatio nalen toestand is het duidelijk, dat ook de internationale vraagstukken door de te Brussel vereenigde- mogendheden '■uilen worden besproken. Men moet echter niet verwachten dat ko- ning Leopold of de Belgische regeering een initiatief zal nemen tot een bemiddeling. Nieuwe versterkingen in Polen. De Poolsche Regeering raadt aan voedselvoorraden in de gezinnen op te slaan. HET was te verwachten dat het Duitsch- Russisch handelsverdrag, dat gisteren tot stand is gekomen ook politieke beteeke- nis zou hebben. Immers wanneer er geen overeenstemming inzake bepaalde politieke aangelegenheden zou zijn verkregen, dai. ware het handelsverdrag er zeker niet ge komen. Het wekt dan ook verwondering dat in de Engelsche bladen aan de publicatie van het handelsverdrag de mededeeling is toegevoegd dat daaraan geen politieke ge volgen waren verbonden. Dat is wel een heel leelijke vergissing geweest. Want m»n was van de verbazing over het handels- acccord nog niet bekomen toen het Duit- sche Nieuwsbureau het volgend opzienba rend telegram de wereld inzond: De Duitsche Regeering en de Soyjet-Russische Regeering zijn met elkaar overeengekomen een niet-aanvalspact te sluiten. De Duitsche Minister van Bui tenlandsche Zaken, Von Ribben trop, zal Woensdag 23 Augustus, te Moskou aankomen om de on- derhandelingen af te sluiten. Dit bericht dat als een donderslag bü helderen hemel is ingeslagen en zeker niet alleen in Londen en Pa. ijs, wordt door het officieele Tass-agentschap te Moskou be vestigd, waarbij wordt \erklaard dat bij dc gevoezdc gedachtenwisselingen is komen va«t tc staan dat zoowel de Duitsche als dc Sovjet-regeering den wensch koesteren, de spanning in haa/ politieke betrekkingen te verminderen, de oorlogsdreiging uit te schakelen en een niet-aanvalspact te slui ten. Terwijl Britsche en Fransche opperoffi- cieren in Moskou vertoeven om met de ver tegenwoordigers van de Russische regee- Xng en van den Russischen generalen staf te onderhandelen over een verbond tegen Duitschland, verrast het Kremlin de heeren en hun lastgevers met eene kennisgeving van het op handen zijn van... een Duits'ch-Russisch non-a g r e s s i e- p a c t. KftVch is het oogenblik van publi catie van dit verdrag niet geweest. Of zij al dan i iet opzettelijk pp zulk een onkiese’’ oogenblik is geschied, is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, al is het niet ondenk baar, dat zoowel in Berlijn als in Moskou gisteravond door sommige vooraanstaande lieden geglimlacht Js. - Welke de gevMgen van do Duitsch-Ru... sleche overeenkomst zullen zijn, i» nog niet te overzien. Zeker is slechts, dat Polen’s positie verre van benijdbaar is geworden. De Britsche regeering zal dan ook niet zon- I der reden de in Polen vertoevende Britten gelast dan wel verzocht hebben om te re patri eeren. De Britsche consul-generaal te Warschau heeft ajlen in Polen verblijvenden Engel- schen en bezoekers van Polen den raad ge- BELGI5. De IJzer-Bedevaart. Felle rede van Prof. Daels. Onder even groote belangstelling als de vorige jaren is Zondag Le'Kaaskersken bü Dixmuiden de" Vlaamsche IJzer-bedcva-.irt gehouden. Na een openluchtmis voor het TJzer-monument werd door de deelnemers gebeden voor de gesneuvelden, voor den vrede en voor Vlaanderen. De Nederland- sche letterkundige Anton Coolen hield daar op een toespraak en herinnerde er aan, dat in eiken oorlog ook de overwinnaar weent. Vervolgens wgrd het Wilhelmus aangPhe- ien. Men hoorde spreekbeurten van tw'ee Ja,peggen driekwart van alle des- gevraagde Amerikanen. Havas seint uit New-York: Het instituut voor de openbare meening, publiceert de resultaten van een enquete, die het gehou den heeft naar de houding van het Ameri- kaansche volk in geval van een c- nflict in Europa. De vraag luidde: „Wanneer Groot- Brittannië en Frankryk ten oorlog trekken tegen Duitschland en Italië, geb)'^ gij dan, dat de Vereenigde Staten in het con flict zullen worden meegesleept? 76 procent der antwoorden, welke de meening weergeven van alle kringen in alle verschillende streken der Vereenigde Sta ten, luidde bevestigend. FINLAND. Finland’s standpunt inzake de internationale politiek. Ter gelegenheid van, het jaarlijksche con gres van de uitgevers van dagbladen heeft de Finsche minister van buitenlandsche za ken Erkko, naar Havas uit Helsinski meldt een rede gehouden, waarin hy de houding van Finland ten aanzien van de internat’u nale politiek uiteenzette. Hij zeide o.a. dat Finland al het mogelijke doet om niet ge wikkeld te worden in conflicten der grpote mogendheden en zijn vrijheid te handhaven. Neutraliteit, aldus de minister, kan met alleen door proclamaties worden gehand haafd; andere middelen moeten den wil too- nen de neutraliteit te verdedigen tegen, iederen aanval, van welke zijde deze ook komt. Het vraagstuk der Aland-eilanden is slechts een onderdeel en deze kwestie zal te gelegener tijd worden opgelost. Ten aanzien van de onderhandelingfn, welke te Moskou worden gevoerd, zeide de minister, „wy kunnen beslissingen, welke ten aanzien van Finland worden genomen zonder onze toestemming niet goedkeuren. Garanties zyn onaanvaardbaar. Hoewel wy overtuigd zyn, dat Rusland aeze garanties aanbiedt voor zyn eigen veiligheid, zyn zü toch niet te aanvaarden door de vaagheid cm het dubbelzinnige karakter ervan. Zy zouden een verkeerde interpretatie en con flicten kunnen uitlokken.” De minister zeide vervolgens, dat het openen van de onderfaandelingen tusschen Franrijk en Engeland eemerzijds en de Sov- jet-Unie anderzijds nopens deze garanties beduchtheid heeft gewekt in Finland, hij voegde hieraan echter dadelijk toe, dat door den langen duur van deze besprekingen de westelijke landen tijd hebben gewonnen en eten vrede in -Europa beslist hebben be waard. Jl Tenslotte zeide Erkko, dat Finland in val van oorlog bereid is zyn gebied te ver dedigen en hy wees op le hechte solidari teit van de Scandinavische landen. eind van deze week zou kunnen wqrlen ver wacht. Zullen Frankryk en Engeland nu hunne e0 ten aan Polen gedaan, nog gestand «en, of wellicht nog gestand kunnen doen? want de situatie is nu wel heel, heel anders «eworden. Londen en Parys zün door Ber hjn overtroefd. Zullen Frankryk ’eggen by eene „regeling” der Poolsche Quaestie het heeft thans geen zin me<.r *n te spreken van de Danziger quaestie oor Berlijn en Moskou, gelijk ten vorigen Me de Tsjecho-Slowaaksche quaestie zon- eventueel conflict. De officieuze „Gazeta Polska" spoort de burgerbevolking van Warschau aan maat regelen te nemen om voorraden op te slaan voor oorlogstyd, ieder gezin moet een re serve voorraad levensmiddelen vqor twee weken opslaan. Voor een gezin van vyf per sonen bestaat deze voorraad uit het volgen de: dertig kilo meel, vyftien kilo gedroogde groente, dertig kilo aardappelen, tien kilo kool, drie kilo suiker, een kilo marmelade, twee kilo spek, een kilo olie, tien kilo ver- sche groente, een kilo zout, een kilo gerookt vleesch, twee kilo kaas, een pond koffie, een kilo tomatensap. Ook riioet ieder gezin blik ken gecondenseerde melk koopen. Verder wordt aangegeven hoe deze voor raad moet worden opgeslagen en beveiligd tegen strijdgas. Naar het Duitsche Nieuwsbureau meldt, hebben de Poolsche militaire autoriteiten, na het sluiten van de grens tusschen Polen en het Protectoraat, de voornaamste toe gangswegen en bruggen ondermynd. De Poolsche troepenmacht langs de grens van 't Protectoraat is Vrijdag en Zaterdag aan- merkelyk versterkt. Sterke concentraties zyn waargenomen by Wirbitz, Reichswal- dau, Paterswald en in zuidelijke richting naar Friedeck, alsmede in de omgeving van Jablunka. Opk uit Breslau meldt het D.N.B., dat de Poolsche militaire autoriteiten de troepen macht langs de grens by de Dunajec-rivier versterken. In het gebied, dal in 1938 door Slowakye aan Polqp werd afgestaan, wor den op de straten betonnen versperringen aangebracht. 60ÏDSCHE (OIRAXT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—-5 regels J-30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkripg: 15 regels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van dgn prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzeloerd te zijn. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelinge* by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Verklaring van Britsche regeering verwacht. Inzake houding van Engeland Itn aanzien toestand in Europa. De „Sunday Times" kondigt aan, dat de Britsche regeering wellicht spoedig een ver klaring zal afleggen over de houding van Groot-Brittannië ten opzichte van den tos stand in Europa. Dit blad meent voorts, dat als Rongaryo dobr de Duitschers bezet mocht worden en Polen dit zou opvatten als een bedreiging van zyn onafhankelijkheid, de Engelsche gi&ntie automatisch in werking zou tre den oók al zou Hongarye toegestemd hel> ben in die bezetting. De Marine-medewerker van dit zelfde blad enderstreept het betoog van zijn prH- tieken collega met maritieme argumenten. Hij schrijft, dat de Engelsche marine thans meer paraat is dan ooit in vredestijd, zelfs De Hongaarsche minister van budtenland- sche zaken, Csaky, heeft gisteren aan den vertegenwoordiger van het Hongaarsche te- legraaf-agentschap verklaard, dat hy de com'binatiés van de buitenlandsche pers over zijn reis heeft gezien. Hy schreefdeze i^„nervositeit, welke in andere landen bestaat" en hy voegde hier toe, dat in Hongarije, Duitschlanxi en 3 zeide der hun voorkennis door Berlyn, Londen en I arys werd geregeld buiten Moskou om? Of zullen zy, meenende thans met den rug tegen de muur te staan, alles op alles zet ten om toch nog te pogen een annexatie van Danzig te verhinderen? Zullen zü» onder de huidige omstandigheden, nog bereid zijn daarvoor een oorlog te ris- queeren? Redelykerwys is dit, naar onze meening, niet te verwachten. Hoe zullen echter de binnenlandsche reacties in Enge land en Frankryk zyn? De oppositie, die Chamberlain na München het leven zoo zuur heeft gemaakt, heeft wel een zeer zwa re schuld jegens het Britsche Rijk op zich geladen. Welke gevolgen zal het Duitsch- Russische vergelyk hebben in landen als Turkije, Roemenië, Griekenland, Bulgarije en Yougo-Slavië? Wat blijft er over van het Britsch-Fransche „vredesfront” En ten slotte, hoe zal Japan en vooral het Japansche leger reageeren? OfBüeuw maakt de politieke constellatie het stellen \an vele vraagteekens noodzakelijk. De ko mende weken zullen het antwoord brengen. Groote verrassing te Berlijn. Het bericht van de op handen zijnde or- derteekening van een niet-aanvalsverdrag met Rusland hefeft in politieke kringen te Berlyn groote verrassing gewekt. Opge merkt wordt, dat dit het eerste niet-aanvals- verdrag is, dat het Derde Rijk sluit met een niet-aangrenzend land en een, waarmed het geen territoriale geschillen kan hebben De spanning gebroken volgens Havas, •Havas, net officieuze Fransche persbu reau spreekt er zijn verbazing over uit, dat de 'Sovjet-Uni£ zich hiertoe geleend heeft”. Havas meent verder, dat de Sovjet unie geen belang heeft bij een gemeen- schappelyke greys met puitschland en dat de Sovjet-regeering blijkbaar tot eiken prijs, een oorlog wil vermydih. Ih afwachting van het bekend worden van den inhoud van het te sluiten Duitsch-Russische niet-aanvais- verdrag stelt het Fransche persbureau thans reeds vast, dat de van uur tot uur toegenomen spanning is Texbroken. Havas meent, dat het goeddeels van Moskou zal afhangen öf deze ontspanning duurzaam en aanzienlijk wordt. In Berlijn neemt de spanning toe. Een Reuterbericht uit Berlijn meldt dat daar de spanning nog toeneemt. De overtui ging wordt in Berlijn wijdverbreid, dat er al heel spoedig iets gaat gebeuren. In no- l’tieke kringen wórdt beweerd, dat men niet kan toestaan, dat de Poolsche „wreedhe den”, waarmede de Danzigsche kwestie thans onontwarbaar is verbonden, nog veel langer kan voortduren. Het denkbeeld, dat Duitschland dienaangaande diplomatieke stappen by Polen zou kunnen doenk wordt cerworpen.. Daaruit moet geconcludeerd worden, dat Duitschland’s lyn van actie een geheel nndereh, vorm zal aannemen. Los staande, fragmentaire, betrouwbare inlichtingen doen het denkbeeld aan de hand, dat Duitschlands proefmübilisatie snëlle vorderingen maakt, verpleegsters worden opgeroepen, propagandaeenheden georganiseerd, soldaten worden ingeënt, de benzinesohaarschte is erger, auto’s en wa gens worden gerequireerd, in het bijzonder in Pruisen en lange reeksen vrachtwagens en tanks bewegen zich voort. In Keulen en andere steden van het Rijnland begon gis terenavond de eerste van een verduistering van drie nachten. De bewoners van het Rijn dal hebben des nachts een abnormaal zwaar verkeer gehoord. Officieele kringen in Ber lijn zyn nog mindor mededeelzaam dan ge- woonlyk. Deze mededeelingen uit Berlyn zyn blyk- baar verzonden vóór de publicatie van het opzienBSrend telegram der politieke over eenstemming tusschen Moskou en Berlijn, waardoor Duitschland tegenover Frankryk- u --- en Engeland in een heel andere positie is geruchten toe aan de komen te staan. andere landen bestaat’ v --o_. Polen versterkt zich. I aan toe, dat in Hongarije, Duitschla De bevolking moet voorraad inslaan. ItaJië ka]mte heerscht. Vervolgens Dat thans Polen in een ongunstiger si- j Csaky, dat niemand iets van Hongarye tuatie is gekomen, is duidelyk en het ver- jjeeft geëischt of gevraagd, niemand heeft wondert dan ook niet dat daar steeds meer- zeif8 jets voorgesteld. Ten slotte zeide hy,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1