REXONA HOE Miele, I S BODY ODOUR (B.O.) BESCHERMT U TEGEN HINDERT U UW KENNISSEN MET BODY ODOUR (B.O.)? I NI EL bergame^ nieuwere BEKENDMAKING KAAS 3OOG-AZIJN VsiJwnrLe. iSfnetta^. „De Model- wasscherij EIERKOLEN NILLMIJ 7 van1859 Inspecteur PWPIETER5B Krvgerlaon IÖ7, GOUDA Telefoon 22ÖO I o A Dit blad verat DE UI Verplichtin l V Dr. BEEK hervat Woensdag de praktijk Miele electrlsche waschmachines nu ver krijgbaar, vanaf f. 6,15 per maand, of met draai baren krachtwringer vanaf f. 7,70 per maand. Het Sigarenmagazijn KUIPERSTRAAT 11 wordt voortgezet mét ruime sorteering TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN. W. TH. KUIJS. WISKUNDE Verkrijgbaar in alle eerste klas zaken. MONDELINGE ÉÉNJARIGE HOOFDACTE-CURSUS te GOUDA. Koopt een die electrlsch wascht én wringt. f"-'' -/ No.\0099 K TONICUM NOURY In Engeland Warschau i RtX 40*01» i Rome Moskou ach IDEAAL BEDRIJFSWATER, De allerbeste grondstofen, Geschoold personeel, |»’n Frisch, geordend en vooral hygiënisch bedrtff. GELDBEZIT zonder GELDZORGEN Abonnementen woi bU onze agenUn en Onze bureaux zijn Interc 2746. Postrek abonnementsi bezorging per ioop< j Alle eerste klas fjbbrikaten. Beleefd aanbevelend, Fa. H. v. STRAATËN. Een HELDERE wasch Ran slechts bereikt worden hl een HELDERE omgeving. Moeheid, lusteloosheid en nervositeit ver- dwijrwn snel, de spler-energle neemt toe, de veerkracht wordt verhoogd. U ruit zich kalmer en rustiger gaan voelen. Sterker en opgewekter. Door Tonicum Noury, het onovertroffen middel bij slapte, oververmoeidheid, overspanning, nervo siteit, lusteloosheid, herstel na ziekte. Verkrijgbaar 2)1] alle apothekers en drogis ten f 1.50 per flacon. Dubbele flacon f2.25. leeeen aangeboden, op aen* billijke voor- J waarden voor leerlingen H. B. S. en Gymnaaiuia, voor candidates! BOUWKUN DIG OPZICHTER en*, door p. s. d au Villier BURG. MARTBNSSINGBL 1*. Het zou U zeker pijnlijk getroffen hebben, niet waar, als U ver- 1 (StagT/ nam, dat U aanstoot had gegeven door B. O. Maar is U wel ge- Prima gem. EIERKOLEN per H.L. 1.20, per 100 K.G. 1,72 Prima gem. KRIELEIEREN per H.L, 1.25, per 100 K.G. 1.78 Bij afname van 10 H.L. 5 cent per H.L. of 7 cent per 100 K.G. reductie. Bovenstaande prijzen gelden tot 1 Oct. a.s. en alles franco thuis. Alleen b(j de GOUDSCHE BRANDSTOFFENHANDEL, Telef. 2465. Pierson weg 5 (Park). - Teief. 2465. Bij voldoende deelnhme, aan vang September. Door volledig bevoegde en zeer ervaren docenten. Aanmelding en inlichtingen bij: G. PH. J. VERMOOTEN de Bilt Groen van Prinsteierweg 5. De Fransche kabi namiddag te 5 uur b zitting van bijna ti communiqué uitgege .,De kabinetsra het ministerie vi komen onder minister-presiden ternationale toesl het bijzonder d door de verte Frankrijk in he regeering zijn heeft de in strut Fransche ambas tenland zyn gezr Na de vergadering ladier zich lange met generaal Gi ochtend zal een 1 Elysée bi,jeenkom< 'De kabinetsraad h' nomen omtrent de parlement. Frankr^l ©ogenblik, met het beurlykheden, de n< regelen. Overal in de bi men t roepen be we] militairen is alon en de noodige 11 «t name van luel snel in volkomen g u°k de confere President Daladiei kabinetsraad met generaal Ga W erop, dat alle het nieuwe fi Er is geen stabieler geldbelegging dan een LEVENSVERZEKERING crisisjaren hebben dit bewezen. Laaf U eens vrijblijvend inlichten door: NV LEVENSVERZEKERINGMU heel zeker van Uw lichaanjsfrisheid? 1 B.O. wordt veroorzaakt door veronachtzaamde transpiratie en daar we allen transpireren, is niemand vrij van B.O. Als U er volkomen vrij van Wil zijn, was en baad U dan geregeld zzf met Rexona-zeep. Het antiseptische Rexona-schuim. met zijn <- speciale gezond hei dsbestanddeleilfy dringt diep jn de poriën van de huid en bevrijdt U van de werkelijke oorzaak l van B.O. Alleen Rexona:gezondheidszeep is een waarborg voor absolute lichaamsfrisheid. Qfficieel is giste het Biitsche I agressie-pact op plichtingen jegen Het parlement zal men. Beide huizen zi een wetsontwerp b< crisis-defensievolmac geering in staat te lies alle noodiee n wanneer de toestand Intusschen wordf len genomen zooals paalde groepen pers en luchtmacht, van en dé civiele defensi Voorts worden re; treffende den uitvoe Khtieele materialen De regeering is in de Duitsch-Pooli rechtvaardiging zou bruik van geweld, da log met zich zou b kwesties in Europ; kunnen worden opg« trouwen wordt herst f)e Biitsche 1 dat steeds het gev bijstand te verlee omstandigheden i pen. Wanneer echte ten spyt, anderen geweld te gebruil vastbesloten om uiterste weerstan De kabinetszitting geduurd, werd bijgt netsleden, met uil Lord Maugham, die Bijenvolk, werkt hard! leder van U moet 45000 bloemen van hun honing ontdoen om voor een 10 cents Ont bijtkoek van Hille de 60 »/0 honing te leveren die haar zoo heerlijk geurig, smakelijk en gezond maakt! Gebruik eons oen tijdlang regelmatig Tonicum Noury, één theelepeltje voor den maaltijd. Binnen korten tijd zult U de heer lijke werking van dit buitengewone middel ondewlnden. De rustgevende invloed, die Iwlicum Noury op Uw zenuwen uit oefent de krachtig versterkende wer- king op Uw geheele lichaamde opwek-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 3