JRY lat Irijft ert ■kt NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwijk, SCHOONHC™” No.\0099 irgang. t [OVEN, Dit blad verschijnt dagelijks, behalve Zon-en Feestdagen i wringt. Ische Londen houdt voet bij stuk. Verplichtingen jegens Polen blijven gehandhaafd. n alle aken. DE UITWERKING VAN DE DUITSCH- RUSSISCHE BOM. ui ver- f. 6,15 f draai ingen naand. Woensdag 23 Augustus 1939 y 78e Jal Wat behelst het niet- aanvalspact Een gevaarlijke ontwikke ling voor Baltische Staten. moordrecht, moercapelle. •LWUK WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 'A en Moskou. ja* te aanvaarden, in staat zal ztfn, deze alge- v In Engeland en Frankrijk voorbereidende militaire maatregelen. Japan onthutst over Berlijn. Rome noemt het verdrag een triomf voor de As. Moskou acht verdere besprekingen met Engeland en Frankrijk zeer wel mogelyk. Warschau kalm en paraat. Het oordeel van Washington. ten den Q regelmatig leitje voor den tuit U de heer- ewone middel jnde Invloed, zenuwen uit werkende wer« ide opwek» op Uw geest... lervoettelt ver- gle neemt toe, oogd. U zult gaan voelen, koor Tonicum idel bij slapte, nnlng, nervo- el na ziekte. 6re en drogle- Ie flacon f225. Rome acht het verdrag een triomf voor de As-mogend heden. De Romeinsche bladen wyzen er op, dat men zich niet behoeft te verbazen over de samenwerking van Duitschland met de Sovjet-Unie. Een dergelijke samenwerking is zeer wel mogeltfk zonder dat de beide partijen ook maar in het minst water in hun wijn behoeven te doen wat betreft hun ideologieën. Er wordt aan herinnerd, dat reeds in J924 een politiek verdrag werd af gesloten tusschen Italië en Rusland en dat Italië het eerste land in West-Europa is geweest, dat de Sovjet-Unie erkende. In geen enkel blad vindt men ook maar «enige aanwijzing hoe het non-agressiepact ge rijmd moet worden met het toch nog steeds bestaande anti-Komintern pact. Men zal zich trouwens herinneren hoe, toen eenige jaren geleden dat anti-Komintern pact tot stand kwam, reeds in breede kringen het vermoeden tot uiting is gekomen, dat het F Japan vraagt opheldering te Beilin. De Japansche Regeering is zeer ontstemd over de totstandkoming van het Duitsch- Sovjet-Russisch verdrag, waarvan het to taal niets wist, terwjjl met Italië wel over leg is gepleegd. Hoewel het sluiten van een non-agressie- verdrag tusschen Duitschland en de Sovjet- Nnie niet in stryd is met het anti-komin- temverdrag, vindt de Japansche Regeering het4och te betreuren, dat de Duitsche re geering een dergelyke stap heeft genomen, welke geheel onverwacht kwam, gezien de vriendschappelijke betrekkingen, welke be staan tusschen Duitschland en Japan. Het zal noodig zyn, zoo meent Japan, opnieuw den Europeeschen toestand te be- studeeren, teneinde de politiek van Japan aan tè passen, aan den nieuwen toestand, welke doot dit verdrag is geschapen. De Japansche regeering heeft besloten opheldering te vragen om trent de bedoelingen van Duitsch land en onnüddellijk de conferentie der vijf ministers bijeen te roepen, teneinde Japan’s houding te bepa len. Officieel is gisteren te Jonden bekend gemaakt, zoo meldt Reuter, dat het Britsche kabinet heeft besloten, dat een Ihiitsch-Russisch non- ngressie-pact op geenerlei wyze van invloed zou zijn op de Britsche ver plichtingen jegens -Polen. Het parlement zal Donderdag bijeenko men. Beide huizen zullen dan in alle stadip een wetsontwerp behandelen' betreffende crizis-defensievolmachten, ten eind* de re geering in staat te stellen, zonder tijdver lies alle noodije maatregelen te nemen, wanneer de toestand dit zou eischen. Intusschen worden voorzorgsmaatrege len genomen zooals het oproepen van be paalde groepen personeel van vloot, leper en luchtmacht, van de luchtafweerdiensten en de civiele defensie. Voorts worden regelingen getroffen be treffende den uitvoer uit Engeland van en- scntieele materialen en producten. De regeering is van meening, dat niets in de Duitsch-Poolsche moeilijkheden een rechtvaardiging zou vormen voor het ge bruik van geweld, dat een Europersche oor log met zich zou brengen. Er zijn geen kwesties in Europa, die niet vreedzaam kunnen worden opgelost, wanneer het ver trouwen wordt hersteld. De Britsche regeering is, zooals van I beteekent. Verder herinnert hjen er aan de macht komen van en te HONGARIJE. De Jodenwet in Hongarije. Gisteren is te Boedapest in het staats- blad de verordening gepubliceerd inzake de uitvoering der Joodsche wetten. Alle onder de wet vallende personen moeten voor 15 Oct. documenten verzorgen, waaruit hun afstamming blijkt. BELGIS. Militair vliegtuig neergestort. Nabij Oostmalle in de nabijheid van Ant werpen, is een Belgisch militair vliegtuig omlaag gestort. De twee inzittenden ztfn om het leven gekomen. rara toiiiAM. Engeland en Frankrijk infor- meeren in Moskou. De ambassadeurs kan Frankrijk en En geland te Moskou hebben gisteren te Mus» kou stappen ondernomen bij Molotof, einde zich op de hoogte te steller? van inhoud van het niet-aanvals-pact, waarover op het oogenblik tusschen Berlyn en Mos kou onderhandeld wordt. Na ontvangst van de rapporten harer ambassadeurs zul len le Fransche en Britsche regeering haar houding bepalen, o.a. wat betreft het voort- dat steeds het gevafis geweest, bereid zetten der militairl onderhandelingen met bijstand te verkenen pm dusdanige omstandigheden in het leven te roe pen. Wanneer echter, al haar pogingen ten spijt, anderen er aan vasthouden geweld te gebruiken is z(j bereid en vastbesloten om daaraan tot het uiterste weerstand te bieden. De kabinetszitting die 23 minuten heeft geduurd, werd bygewoond door alle kab’- netsleden, met uitzondering slechts van Lord Maugham, die zich in Canada bevindt. De Fransche kabinetsraad, die gisteren namiddag te 5 uur bijeenkwam heeft na eer. zitting van bijna twee uur het volgend Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de pdltkantooren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van uur. Administratie en Redactie Telef interc 2745. Postrekening 48400. ABONNEMENTSPRIJS: pe- kwartaal 2.25, per week 17 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwataal 3.15. ernstigste gevolgen moest hebben. In het oordeel echter, dat men, nu het eerste effect van verrassing voorbij is, over het feit zelf van een verdrag tusschen het land der Nazi’s en dat der Sovjets uitspreekt, komt veel meer optimisme tot uiting dan aan vankelijk waarschijnlijk leek. Hoe verwerkt het Duitsche volk de verrassing? Dat dit verdrag zich kan verdragen met de opvattingen van den Nazi-staat zoowel als van het Sovjet-bolsjewisme, bewijst dat in de diplomatie alles mogelyk is. Maar wy vragen ons toch af of het de Duitsche bevolking niet moet duizelen, wanneer zy den eenen dag den meest gehaten tegen- standen^hoort verfoeien in de meest krasse termen, en den volgenden dag hem als vriend en bondgenoot moet begroeten en hem alle égards moet bewijzen. Datzelfde geldt eveneens voor den Rus- sischen kant. Ook daar heeft men tot op den dag van het verdrag zelfs zich over het Derde Ryk.uitgelaten op een wyze, die alleen van de meest fanatieke tegenstan ders kan worden verwacht. Deze opvatting komt ook tot uiting in Fransche bladen. Het verdrag wordt gesloten op initiatief van Duitschland, nadat Rusland al vroeger aanbiedingen in <Tezen geest gedaan had, die toen niet door Duitschland aanvaard werden. Maar bovendien is het een twee snijdend zwaard. Hitler gaat thans weer even volkomen overstag als toen hij de theorie van het ras verwisselde voor die, van de „levensruimte”. Nadat jarenlang de ideologische strijd tegen het bdsjewisme was voorgesteld als het essentieele doel van Nazisme en Fas cisme, nadat heel de Duitsche en Italiaan- sche interventie in Spanje daarop geba seerd was, nadat het anti-Komintern pact de drie autoritaire landen zoogenaamd tot een onveriireekbare as had samengesmeed, wordt dit alles overboord gegooid en wordt men plotseling met den gehaten en verach ten bolsjewiek frère et compagnon. Men vraagt zich hier af of zelfs de groo- te volgzaamheid van het Duitsche volk zijn wgewoonte om redeneeringen die het van/ bedoelde pact veeleer tegen de democra- boven af opgelegd krtfgt als het evangelie tieën dan tegen het communistische Rus- te aanvaarden, in staat zal zijn, deze alge- land gericht Moskou acht het pitet geen beletsel voor verdere be sprekingen niet Engeland en Frankrijk. Het is duidelijk dat onder de huidige om standigheden* de Fransche en Engelsche mi litaire vertegenwoordigers aanleiding heb ben gevonden de militaire besprekingen te Moskou te onderbreken en eerst eens met elkander te overleggen wat te doen staat. De diplomatieke medewerker van Reuter verneemt, dat de Sovjet-Russische opvat ting is, dat het voorgestelde niet-aanvals- verdrag met Duitschland niet noodzakelyk een nadeeligen invloed behoefte hebben op de onderhandelingen tusschen* Rusland, Engeland, en FrankTyk, die thans te Mos kou wordt gevoerd. Het pact wordt te Moskou beschouwd als een stap in de richting van den vrede. Men wyst er op, dat het pact geen agressief bondgenootschap vormt en dat soortgelijke pacten, ook met andere mogendheden door Rusland zijn gesloten. Vroegere niet-aan- valsverdragen, die door de Sovjet-Unie zyn gesloten, zooals dat met Polen, behelsden de clausule, dat wanneer een der contrac- teerende partijen een agressieve actie mocht inzetten tegen eert derde, de tweede party, het recht zou hebben om zonder waarschu wing het pact op te zeggen. Volgen» Havas verzekert men in Sovjet- Russische kringen, dat vraagstukken als Buckhardt naar Berchtesgaden. De „Kurjer Warszawski” te Warschau meldt, dat Buckhardt zich weer naar Berchtesgaden heeft begeven om Hitler te ontmoeten. In welingelichte kringen wordt dit bericht noch bevestigd noch ontkend. Reuter meldt uit Helsinski: Na een aanvankelijk» reactie van verba zing, beschouwen de politieke waarnemers in Finland de toekomstige ontwikkeling pes simistisch in verband met het voorgestelde pact tusschen Moskou en Berlyn. De voor naamste ongerustheid in Finland is, Idat Rusland en Duitschland zouden samenwer- #ken ten koste van de Finsche onahfankelyk- heid. Sommigen gaan zelfs zoo ver, dat zy een toestand onder oogen zien, waarby Ruslan] Duitschland de vryë hand zou ge ven in Polen in ruil voor vryheid van han delen voor Rusland in de Baltische landen en Finland. De opvatting irt Litauen is, dat de kansen van den vrede in Europa niet verbeterd zyn door de aankondiging betreffende het Russisch-Duitsche pact. Litausche politieke kringen vragen zich af of het pact een clau sule zal bevatten tot waarborging van de neutraliteit der Baltische stateK De alge- meene opvatting is, dat het vooi^estelde pact een ernstigen toestand in het" leven zal roepen, niet alleen voor Polen, maar ook voor de Baltische hinden. Het oficieele Letlandsche orgaan Briva zeme, dat het Dirttsch-Russische niet-aan- vals-palt toejuilhti schryft dat nog slechts op 16 Augustus dX Prawla de Estlandsche en Letlandsche „lAnmeren” berispte, om dat zij geloM stéegjn aan een z.g.n. niet- aanvals-pact met den „Duitschen wolf". Thans sluit de Sovjet-ibeer zelf een soort gelijk verdrag af. Het orgaan schryft ver der: „Wy voelen groote voldoening, aan gezien het voorgestelde pact in het licht stelt hoe beslissend Noord-Europa voor den vrede is. Wanneer het pact deze week wordt onderteekend, zal het gevaar voor ®en ge- aan, dat na het Hitler in 1934, de Sovjet-Unie Duitschland heeft voorgesteld een dergelyk verdrag te sluiten, doch dat de Duitschers toen hebben geweigerd. wapend conflict in ons deel van de wereld aanzienlijk verier af komen te liggen." ENGELAND. Driegende spoorwegstaking. Machinisten en ptokers verklaren van Zaterdagnacht ,af jhet werk te zullen neerleggen. Reuter seint uit Londen dat het execu tieve comité van de vakvereeniging van machinisten en stokers, een der drie orga nisaties van Britsche spoorwegarbeiders, gisteravond besloten heeft dat van Zater dag te mildernacht af het werk op de vier voornaamste groepen van spoorlijnen zal worden neergelegd. De Nationale Unie van Spoorwegarbei ders heeft echter besloten voor het oogen blik geen'staking af ,te kondigen. Op de Danzig en de corridor niets te maken heb ben met het sluiten van een non-agressie- verdrag en men herhaalt dat het sluiten het verdrag geen hulp bij een aanval Warschau houdt zich kalm paraat. De berichten uit Warschau melden dat het verdrag van Duitschland met de Sov- jetregeering niets in den bestaanden toe stand verandert. Men maakt zich over de gevolgen daarvan niet opgewonden, maar bewaart zijn kalmte. Daartoe zal ongetwij feld veel bydragen het besluit van Enge land om zyn verplichtingen jegens Polen wanneer het wordt aangevallen, geheel na te komen. Gezien de verhouding van En geland tot Frankrijk en de eerder afgelegde verklaringen, alsook de voorbereidende mi litaire maatregelen ook in Frankryk, kan Polen er ook staat op maken dat Frank rijk het Engelsche standpunt mede zal in nemen. 1 DUITSCHLAND. Twee propagandacoinpagnieën gevormd. Uit betrouwbare bron te Berlyn wordt gemeld, dat binnen het kader van de mili taire voorbereidingen in Duitschland, welke bijna openlyk voortgezet worden, twee pro- paganda-compagnieën zijn gevormd, een voor het landleger en een voor het lucht leger. Deze compagnieën bestaan uit joupal's- ten, schrijvers en stenografen, die in geval van een conflict communiqué’s moeten op stellen en berichten van het front om het moreel der bevolking te steunen. Te Bemau is gisteren een oefening ge houden door de propaganda-compagnle voor het luchtleger, welke onder bevel staa* van dr. Orlovius, den chef dei persdiensten van het departement van luchtvaart. De vorige week heeft de propaganda-compagnie voor het landleger onder bevelWvan dr. Metzger, medewerker van het officieel» Duitsche Nieuws Agentschap, een oefening gehouden te Potsdam. De aldus gemobili seerde redacteuren en schrijvers hebben den rang van officier als tolken. De Tsjechische Schutterij. Havas meldt uit Praag: De Duitsche autoriteiten in Bohemen en Moravië hebben een einde gemaakt aan de activiteit van de „nationale garde van Tsjechische schutters** de op para-militaire leest geschoeide schiet vereenlgingen. Deze maatregel heeft in Tsjechische kringen groote verwondering gewekt, daar de activiteit van deze schiet- vereenlgingen, welke steeds een openlijk karakter droeg, den Duitschen autoriteiten niet verdacht kon schijnen. POLEN. De Duitsche minderheid in Polen. Havas meldt uit Warschau: In antwoord op de voortdurende aanvallen der Duitsche propaganda in verband met de „Poolsche terreur” tegen de Duitschers in Polen, pu bliceert het agentschap Iskra vandaag het eerste artikel over den werkelyken toektand onder de Duitschej minderheid in Polen, waarin het o.a. cijfers en feiten geeft om trent de Duitsche organisaties in Polen in totaal 774 met 57.505 actieve leden. Deze cijfers bewyzen, zoo schryft het agentschap dan, dat de Poolsche regeering n'ooit iets aan het sociale leven der Duit- schers rn Polen in den weg heeft gelegd, en toch werken deze organisaties zéér vaak alleen voor de belangen voor Duitschland en schaden zy zelfs de belangen van ons land. Polen heeft de Duitsche organisaties nooit vervolgd, doch heeft haar alle vryheid gelaten, om zich te ontwikkelen, een vry- neid, zooals geen enkele minderheid in eenig land bezit. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringj 1—6 regel» 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 rebels 1.56. elke regel meer f 0.30 Advertentiën in het Zaterdagnumme* 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den Drtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger, Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Boek handelaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z|jn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Gewone ad verte.’itiën en ingezonden mededeelingea by contract tot zeer gereduceerden prQs Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. heele frontwtfziging te verwerken en te I billijken. I Wat Hitler gedaan heeft, zoo meent men, I ziet er op het eerste gezicht geweldig be- langrijk uit en de bazuinen der Duitsche propaganda zullen er zeker uithalen wat er inzit. Maar evenals met de annexeering van Tsjecho-Slowak|je verzwakt hij anderzijds z|jn positie tenzij hij besloten heeft nu ook onmiddellijk Polen aan te pakken, hetgeen den Italiaa^ischen bondgenoot zeker weinig aangenaam zal zyn. Washington meent, dat Hitler een hoogen prüs betaalt aan de Sovjet-Unie. De onder-staatssecretaris van buitenland- sche zaken te Washington, Sumner Welles, heeft gisteren den Poolschen ambassadeur te Washington, graaf Potocki, ontvangen. Na het onderhoud verklaarde graaf Potocki aan de pers, dat hy niet verbaasd was over de berichten inzake het non-agressiever- drag tusschen Duitschland en de Sovjet- Unie. Polen was reeds eenigen tyd op de hoogte dat onderhandelingen daarover wer den gevoerd. Hy voegde hieraan toe, dat Polen niet zal aarzelen te stryden, wanneer zyn onafhankelijkheid wordt bedreigd. In diplomatieke kringen te Washington gaat het gerucht, dat de Duitschers niet meer zouden rekenen op een neutraal blij ven van de Vereenigde Staten by een ge wapend Conflict in Europa. Volgens deze geruchten, welke de Amerikaansche diplo maten met alle reserve weergeven, zou men er thans van overtuigd zyn, dat de Ameri kaansche isolationistische gevoelens niet sterk genoeg meer zouden zyn om het vyan- dige gevoel jegens de as te overwinnen. De Ver. Staten zouden zich noodwendig aan de zyde van Engeland en Frankrijk moe ten scharen. De onderstaatssecretaris van oorlog, Johnson, heeft evenwel een radiorede ge houden, waarin hy' zeide, dat de regeering vastbesloten is de Vereenigde Staten niet te laten meesleuren in een gewapend con flict, indien de vrede’ bewaard kan worden tegelijk met de nationale eer. Het staatsdepartement te Washington heeft zich tot dusverre van commentaar onthouden. Welingelichte kringen echter ge- looven, dat de Sovjet-Unie, die zoo’n hoo- gen prys vroeg aan Engeland, nauwelijks al haar onderhandelingsvermogen kan heb ben opgegeven door aan Duitschland de vrye xhand te laten in Oost-Europa, waar een Jóörtgezette Duitsche agressie nauwe lijks in het beUng van Rusland zou kunnen zjjn. Bovendien heeft Hitler stellig een hoo gen pry’s betaald door de verzwakking van het anti-Komintem-pact en door Japan bloot te stellen aan een sterkeren Russi- schen en Chineeschen weerstand in het Verre Oosten. zitting van bijna twee uur communiqué uitgegeven: .»De kabinetsraad is te vijf uur op het ministerie Van oorlog bijeen Rt- komen onder voorzitterschap van minister president Daladier. De in ternationale toestand is besproken, in het byzonder de rapporten, welke door de vertegenwoordigers van riankryk in het buitenland'aan de regeering zijn gezonden. De raad heeft de instructies, welke aan de rransche ambassadeurs in het bui tenland z(jn gezonden, goedgekeurd. Na de vergadering heeft minister Da- •adier zich langen tijd onderhouden met generaal Gamelin. Donderdag ochtend zal een ministerraad op het hlysée bueenkomen.” Ile kabinetsraad heeft geen beslissing ge nomen omtrent de byeenroeping van het Parlement. Frankrijk neemt echter op het Wffenblik, met het oog op mogelyke ge- urlykheden, de noodige militaire maat regelen. Overal in de buurt van Parijs ziet men troepenbewegingen; het aantal militairen is alom zeer vermeerderd de noodige middelen tot af weer name van luchtaanvallen worden «nel in volkomen gereedheid gebracht. de conferentie die minister- k«wlde.nt Daladiel' na afloop van den netsraad met den opperbevelheb- wii ^neraaI Oamelin gehad heeft, ^es wordt voorbereid, «wi het nieuwe feit in korten tijd de was.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1939 | | pagina 1